HELAL GIDA
BARTIN YETİMLER DERNEĞİ “HELAL GIDA”
SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ (selamlama konuşması)
Dua…
(Katılımcılara kabede kadir gecesi tırlarca kola
dağıtıldığı otellerde eksilen kolaları tamamlamadığı
için kavga edildiği hayal ettiriliyor)
İSLAMIN SUNDUĞU YAŞAM TARZI
Yakın zamana kadar,bu diyarlarda İslam
prensiplerinin şekillendirdiği bir Yaşam
Tarzımız vardı. Bu Yaşam Tarzımızda
insanlar arasında kardeşlikler vardı,
komşuluklar vardı, müşterek sevinçler,
müşterek üzüntüler yaşanırdı, sevgiler,
aşklar vardı, alış verişler, ortaklıklar
vardı, hanımların hicabı olan tesettürler
mukaddes kabul edilir ona uzanan eller
kırılırdı, Kimsenin malına kimsenin gözü
takılmazdı. Helalinden yemek, helalinden
içmek
hayatın
temelini
teşkil
ederdi.(tarihten günümüze gıda sektörü
Sağlık Bak verileri veriliyor)
NEDEN HELAL GIDA ?
Global dünyada bugün, insanlar lisanın
dışında
sembollerle,
işaretlerle
ve
kavramlarla anlaşabiliyor
 İletişim çağını yaşıyoruz. Dünya bir köy
gibi küçüldü .Dünyanın bir ucunda üretilen
bir ürünü bir gün sonra dünyanın diğer
ucundaki bir tüketiciye ulaştırmak imkânsız
değil artık.

DÜNYAYI BUGÜN KÜRESEL KURUMLAR
YÖNLENDİRİYOR
Gıda ve Tarımda: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü), Sağlıkta:WHO (Dünya Sağlık
örgütü), Siyasette:UN (Birleşmiş Milletler),
Güvenlikte:NATO (Kuzey Atlantik Paktı),
Ticarette:WTO (Dünya Ticaret Örgütü) ,
Ekonomide: IMF (Uluslar arası Para fonu),
Yargıda: ICC (Uluslar arası Ceza Mahkemesi ),
Çevre de UNEP (Dünya Çevre Programı) vs.
gibi





Oysa dünya; çeşitli dinleri, inanç biçimleri, cemaatleri, tarikatları,
toplulukları, grupları vs. ile bir renk cümbüşü arz etmektedir.
Her renk bu sistem içerisinde yerini almak istemektedir.
Büyük fotoğraflar çekilirken, küçük ayrıntılar gözden kayboluyor veya
global gözlükle dünyaya bakıldığında farklılıklar dikkatten kaçıyor.
Oysa modern-küresel dünya da, büyük-küçük bütün farklılıklar da
kendi sembolleri, kriterleri ve standartları ile bu küresel sistemde
yerini alma ve sisteme entegre olma ihtiyacını hissediyorlar.
Pazara arz edilen gıda ürünlerinin birçoğu küresel standartlara,
kriterlere, işletim sistemlerine, denetim sistemlerine ve proseslere
göre sertifikalandırılmaktadırlar.


Örneğin Alkolsüz içecekler kriterine göre 3 g/L. den az alkol
içeren içecekler (Türk Gıda Mevzuatı Alkolsüz içecekler Tebliği TB.
No:2007/26) ‘Alkolsüz İçecek’ olarak tasnif edilmekte,
Üretimine ve satışına izin verilmekte, etikette
de alkolsüz içecektir diye yazılmaktadır.
Oysa İslam dininde Alkol için azı da çoğu da haram diye
nitelendirildiğinden, bu kriterle üretilmiş bir ürünü bir
Müslüman normalde tüketmeyeceği gibi, bu olay Müslüman
birey için diğer küresel standart ve kriterler hakkında olumsuz
bir önyargı veya tereddüt oluşturmaya neden olmaktadır.



Mesela, mayalı ve jelâtinli gıdalara; tıbbi ve kozmetik ürünlerine
karşı, hammadde kaynaklarının, domuz veya alkol olması
ihtimalinden dolayı, Müslümanlar arasında giderek artan büyük
bir tedirginlik yaşanmaktadır.
Çünkü İslam âleminde hammadde olarak domuz ve alkole karşı,
miktara bağlı olmayan, özel bir hassasiyet mevcuttur.
Küresel üreticiler (çok uluslu şirketler) ve Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi
küresel kurumlar ise ‘Alkolsüz içeceklerde’ de olduğu gibi
‘tüketici çeşitliliğinin’ spesifik ölçü ve değerlerine karşı çok
hassas davranmadıkları gibi bilimsel verileri ön planda tutarak
genel kriterlere göre standartlar belirlemektedirler.
HELAL – HARAM KRİTERLERİ
Helal et üretim kriterleri, hayvanın kesim şeklinden,
besmele ile başlanmasından, tavukların ıslak veya kuru
yolunmasına kadar bir dizi diğer küresel ve yerel sertifika
kriterlerinde olmayan çok özel usul ve kuralları
içermektedir.
Helal-Haram kriterleri görülüyor ki Organik Tarım
Prosesinde olduğu gibi çağın en gelişmiş gıda denetim
sistemi olan HACCP gıda güvenlik sisteminin de ötesinde
bir güvenlik filtresi oluşturmaktır.
HELAL GIDA…
Bu yeni sistem bizim tanımadığımız, bilmediğimiz bir takım
prosesleri getirdiği gibi bu prosesler vasıtasıyla da bir takım katkı
maddeleri dediğimiz maddeleri karşımıza getiriyor. Bu katkı
maddeleriyle ilgili problem inanın şu anda bir çok kişinin tahayyül
edemeyeceği kadar önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu maddeleri
Helal – Haram kavramları ile birlikte değerlendirmek son derece
önemlidir. Neden? Çünkü Dinimiz yediğimiz içtiğimiz maddelerle ilgili
hükümler getirmiştir. Bir takım yaptırımlar getirmiştir. Mesela,
kıyamete kadar bizim domuzla alakalı bir ürünü yer durumda
olmamız mümkün değildir. Kıyamete kadar biz alkollü, şarhoşuk
veren bir maddeyi kullanma yetkisine sahip değiliz. Bir kan
maddesini kullanamayız.
Bu teknolojik ürünler iki temel soruyu karşımıza getirmiştir.
Birisi yediğimiz içtiğimiz maddeler helal midir? Diğeri sağlıklı mıdır?
İkinci soruya bir çok platformda yanıt bulabilirsiniz. …. (gıdaların
endüstrileşmesiyle gıda canlılık radyasyonu ve ilaç etkilerini
Kaynak Ayetler

“O, size yalnız ölüyü (usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı), (akan) kanı,
domuz etini ve Allah’dan başkası için kesilen (hayvanın etini) haram kılmıştır. Fakat mecbur
kalan bir kimse, (başkasının hakkına) saldırmamak ve haddi (zaruret mikdarını) aşmamak
(üzere bunlardan ölmeyecek kadar yemek) şartıyla ona bir günah yoktur. Şüphesizki Allah,
Gafur (çok bağışlayan)dır, Rahim (çok merhamet eden)dir.” (Bakara 173)

“Allah’ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve siz kendisine inanan
kimseler olduğunuz Allah’dan sakının.” (Maide 88)

“Ey iman edenler! Şarab, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytanın işinden birer
pisliktir; öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (maide 90)

“….(içlerinden bir kısmıda) dediler ki; Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir; şimdi
içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderinde baksın, yiyecek olarak hangisi daha
temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin; fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye
sezdirmesin!”(Kehf 19)
HELAL GIDA VE TEMEL PROBLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Helal kesim
Fast Food lar , hazır paketlenmiş
yemekler,catering
Peynir – Yoğurt – Mayalar
Jelatin
Alkol
Gıda Katkı Maddeleri
GDO
HELAL NEDİR?


Helal, meşru, izin verilmiş manasına gelen
bir Arapça kelimedir.
Hangi çeşit gıda maddeleri olursa olsun
yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz bizatihi Allâh
(cc)’ ın helal kıldığı maddelerden olmalı ve
bir de helal yolla kazanılmalıdır.
Gıdalara Helal diyebilmek için 4 temel
esas
1.
2.
3.
4.
İslamiyet tarafından tüketimi Müslüman için
yasaklanmış ürünleri içermemesi veya Şer’i
kesime göre kesilmiş hayvan ürünlerini ihtiva
etmesi gerekiyor.
İslam'a göre temiz kabul edilmeyen bir maddeyi
taşımaması gerekiyor.
İslam'a göre temiz kabul edilmeyen bir tarzda
üretilmiş olmaması ve İslam’a uygun şekilde
paketlenmiş olması
Helal gıda kabul edilmeyen bir gıda maddesi ile
temas içinde olmaması gerekiyor.
HELAL GIDALAR
Aşağıdaki gıda maddeleri kesin helaldir.
 1 – İnek, koyun, deve ve keçi sütü
 2 – Bal
 3 – Balık
 4 – Sarhoşluk vermeyen bitkiler
 5 – Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler
 6 – Yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu
ve reçineli meyveler
 7 – Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli
gıdalar
 8 -- Sığır, deve, koyun, geyik, tavuk, ördek gibi
hayvanların ve av kuşlarının etleri de helaldir. Ancak
İslamî usule göre kesilmiş ve avlanmış olmaları
şarttır.
HARAM NEDİR?

Haram; gayri meşru, meşru olmayan,yasaklanmış
manasına gelen bir Arapça kelimedir. Kur’an-ı Kerim ve
Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin
Haram olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda
çıkarılmıştır:
HARAM GIDALAR









1- Domuz
2 - Kan
3 - Et yiyen hayvanlar
4 - Ölmüş hayvanın parçaları
5 - İslami usulle kesilmemiş, eti helal hayvanlar
6 - Sürüngen ve böcekler
7 - Şarap, Etil alkol ve İspirto
8 – Bu haram maddelerin bulaştığı ya da bu
maddelerden yapılmış katkı maddeleri içeren diğer gıda
maddeleri
Yukarıda zikredilmiş maddeler haramdır ve bütün
Müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır.
Tanımlar ve Terimler






Helal:
Allah
ve
Resûl’ü
tarafından
izin
verilmiş,
yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey.
Helal Denetçi, Gözlemci, Müfettiş: Helal sertifika kurumu
tarafından görevlendirilmiş uzman ve yetkililer.
Helal Gıda: İslâm’a göre izin verilen gıdalar.
Mubah: Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı
fiillerdir.
Haram: Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı
tarzda istenilen herşey.Yasaklanmış maddeler: Leş, akan kan,
domuz, sarhoş ediciler ve uyuşturucular gibi.
Mekrûh: Yapılmaması, yapılmasından daha iyi olan
davranıştır. Hoş karşılanmayan, çirkin olan. Kitap ve
Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda
istenilen fiil va davranışlardır.
Tanımlar ve Terimler






Meşbûh: Haram ve Helalliği hakkında kesin ve muhkem delil
bulunmayan, şüpheli olan.
Mezhep: İslâm’daki fıkıh ekollerinden her biri.
Necis: Haram ve izin verilmeyen şeyler. Domuz eti, kan,
dışkı, idrar,şarap, kusmuk, irin gibi katı ve sıvı maddeler.
Tesmiye: “Bismillah. Allahüekber” demektir.
Zebiha: İslâmî kurallara göre keskin bir aletle kesilmiş
hayvan.
İnsan sağlığına zararlı: Tıp otoritelerince sağlığa zararlılığı
tesbit edilmiş olan her şey. Mutlak zarar ve izafi (göreceli)
zarar olarak ikiye ayrılır. Mutlak zarar, her insan için etkisi
aynı olandır. İzafi(göreceli) zarar ise, kişilere göre değişir.
Örneğin yalnızca şeker hastasının veya kalp hastasının
kullanması zararlı olan madde gibi.
İSLAMDA HELAL-HARAM
Helâl ve haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir:
 Helâl eşyanın aslındadır.
 Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.) ındır.
 Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.
 Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.
 Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.
 Harama götüren herşey haramdır.
 Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.
 Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.
 Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır.
 Haram herkes için haramdır.
 Zaruretler mahzurları mübah kılar.
(medine pazarında Peygamber efendimizin (ASM) buğday kıssası
Hadis-i Şerif
“Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir,
Helaller apaçık bellidir. Bu ikisi arasında haram ve
helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu
bunları bilmez. Bu durumda kim şüpheli şeylerden
kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur, kim de
şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı
koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki
her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz
olsun, ceset de bir et parçası varki, eğer o sağlıklı
olursa, cesedin tamamı sağlıklı olur eğer o bozulursa
cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et
parçası kalptir.” (Numan İbni Beşir, Buhari)
GIDA KATKI MADDELERİ NEDİR?
NE MAKSATLA KULLANILIRLAR?
GIDA KATKI MADDELERİ NEDİR? NE
MAKSATLA KULLANILIRLAR?



Kendi başına gıda maddesi olmayan, Satışı
teşvik etmek, pazarlamayı kolaylaştırmak ve
ürünün raf ömrünü uzatmak maksadı ile ilave
edilen kimyasal maddelerdir.
Çok kullanılanları Yaklaşık 1000-1500
çeşittir.
Katkı maddelerinin kullanma gayelerini
şöylece sıralayabiliriz.
NE MAKSATLA KULLANILIRLAR?







1 – Koruyucu olarak gıda maddesinin bayatlama, kokuşma,
bozulma v.s. olaylarını geciktirmek için. Sodyum
benzoat,nitrit,nitrat vb.
2 – Emülgatör olarak normalde birbirleri ile karışmayan veya
zor karışan maddeleri birbirine bağlayıcı olarak. Bu maddelerin
emilsiyonunu kolaylaştırmak için. Lesitin v.s. gibi
3 – Koyulaştırıcı olarak. Jelatin, Xcantan gum vs.gibi
4 – Renklendirici olarak gıda maddelerinin göze hoş gözükmesi
için kullanılan boya maddeleri karmen, karotenler gibi
5 – Lezzet vericiler. Aromalar. Vanilin,MSG gibi
6 – Tatlandırıcı olarak.aspartam, sakkarin gibi
7 – Besin değerini korumak veya geliştirmek için.
Antioksidanlar, asitlik düzenleyiciler, sitrik asit, asetikasit vb.
GIDA KATKI MADDELERİNİN HELAL
OLMA ŞARTLARI
1.
2.
3.
4.
Muhkem olarak yasaklanan şeylerden olmaması
gerekir.
Kur’anda sabit olan ve Resulullah’ın sair
sünnetleriyle sabit olan hususlardan olmaması
gerekiyor.
İnsan sağlığına ve yapısına zarar veren kimyasal
maddelerden oluşmaması gerektir
Genetiğiyle oynanmış, genetik yapıları değiştirilmiş
ürünler olmaması gerekiyor.
GIDA MADDELERİNİN TASNİFİ







Et ve Et Mamülleri
Süt ve Süt Ürünleri
Unlu gıdalar
Şekerli Gıda Maddeleri
Yağlar
Sıvı gıdalar
Genetik yapısı değiştirilmiş gıdalar.
TEHLİKELİ GIDA KATKI
MADDELERİNİN TASNİFİ



Hayvansal kaynaklı Gıda Katkı Maddeleri
Kimyasal Gıda Katkı Maddeleri
GDO
TEHLİKELİ GIDA KATKI
MADDELERİNİN TASNİFİ
TEHLİKELİ GIDA KATKI
MADDELERİNİN TASNİFİ
Endüstride Hayvanlardan Elde Edilen Katkı
Maddelerinin Kullanımı :



İslam şeriatına uygun olmayan bir tarzda
kesilmiş et ve helal hayvanlardan elde edilen
maddelerin kullanılması, endüstriyel tavuk
Domuz ve domuzdan elde edilen maddelerin
kullanımı
Kan ve kandan elde edilen maddelerin
kullanılması
Endüstride Hayvanlardan Elde Edilen Katkı
Maddelerinin Kullanımı :



Domuzdan elde edilen her türlü şey, çok küçük
miktarlarda da olsa haramdır.
Helal yoldan kesilmiş hayvanlardan geliyorsa, bu
helal hayvanlardan elde edilen her şey helaldir.
Helal hayvandan gelse bile kandan elde edilen
her şey haramdır.
TEHLİKELİ HAYVANSAL KATKI
MADDELERİNDEN BAZILARI








JELATİN: Yoğurt, peynir,pastanecilik ürünleri, jelibon,
haribo,cin bisküvileri (yenilebilir sığır jelatini???)
Carmen: kola vb. meşrubat, meyve suları, reçel, marmelat,
pastacılık ürünleri, çay
Sistein:unlu mamüller
Helal kesilmeyen Tavuk ürünleri,endüstriyel tavuklar
Lesitin
Mono-diglisetitler
Mayalar( şırdan,mikrobiyal)
Yumurtada yapılan hileler.
Kimyasallar








Margarinler (Hidrojenize bitkisel yağ???)
Kola vb.
MSG (mono sodyum glutamat)
Aspartam
Nitrat, Nitrit,sodyum benzoat, koruyucular
Cips, Akrilamid
Aromalar
Tuz, şeker
Bazı ülkelerde yasaklanan katkı
maddeleri





E-102 Tartrazin
E-104 Kinolin sarısı
E-107 Yellow 7G
E-127 Eritrosin
E-129 Allura Red
ET VE ET MAMÜLLERİ
ET VE ET MAMÜLLERİ


Salam ve Sosislerde Kemik unu kullanımı
Sucuk, salam ve sosislerde Nitrat ve Nitrit (E250) kullanımı:
7 yılda 200.000 erkek ve kadın hastanın izlendiği Hawai Üniv.
Araştırmasında salam sosis ile beslenme sonucu pankreatik
kanserler riski %6700 artıyor.Nitrat ve nitritler Nitrosoaminleri
oluşturur ve çeşitli kanserlere sebep olur. Yapılan
araştırmalarda Lösemide %700 lük artış olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle Bebek besleyen anneler uzak durmalı, çocukların
beslenmesinden çıkarılmalı, tost ve pizzalarda bol miktarda
bulunur.
Sodyum Sülfit kullanımı: Yrd. Doç. Dr. Vural Küçükataya göre
deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda öğrenme ve
hafıza bozukluğu, beyin fonksiyonları zararı tespit edilmiştir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ





Peynir: Pepsin-Rennin (Şırdan) mayalarını dışarıdan
ithal ediyoruz. Mikrobiyal mayalarda kullanılan
besiyerinin menşei önemlidir.
Natamisin kullanılır.
Süt için pH indikatörü alkol içerisindeki Brom kresol
çözeltisidir.
Lipaz, Kymosin gibi anzimler hayvansal kaynaklıdır.
Yoğurtta Jelatin kullanımı, Margarin kullanımı
UNLU GIDALAR




Pastanecilik ürünlerinde jelatin, lesitin,karmin
kullanımı
Ekmekte ağartıcı olarak potasyum
bromat(E924), benzoilperoksit(E928)
kullanımı
L-Sistein kullanımı
Margarin kullanımı
ŞEKERLİ GIDALAR




Çikolatalar, çokomeller, bisküvi, ciklet vb.
Jelatin, likör, lesitin, aromalar, gliserin, margarin,
mono-digliseridler içerebilirler
Sakkarin: RHSM ye göre gıdalarda yasal limitin
üzerinde sakkarin kullanılıyor. (200 mg/kg) Allerji,
sindirim bozukulukları, mesane kanseri riskleri var
Aspartam: kanserojen, toksik, sperm öldürücü,
hafıza kaybı. 30 C fenilalanin metilalkole metilalkol
formaldehide dönüşür. MS (Multiple Sklerosis) ile
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu gün baklavalarda,
dondurma ve çikolatalarda bile kullanılıyor
YAĞLAR







Yağlar doymuş ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrılır.
Doymuş yağlar: Tereyağı, don yağı vb.
Doymamış yağlar: Ayçiçek yağı, zeytin yağı vb.
Sıvı yağlar margarinleşirken gıda değeri tahrip olur.
Tehlikeleri: Kanser, şeker, bağışıklık sisteminde zayıflama,
üreme ve süt vermede zayıflama, obezite, yüksek tansiyon,
kalp damar hastalıkları
Margarinler koruyucu, antioksidan, emülgatör içerirler
Yağlar yüksek sıcaklıklarda okside olur. Bu yüzden
kızartmadaki yağlar 1 kez kullanılmalıdır.
Sıvı gıdalar (meşrubatlar)





Aromalar: 5 gr/lt alkole izin verilir. “Çoğu
serhoşluk verenin azıda haramdır.”
Alkolsüz bira %0,4 alkol içerir.
Fosforikasit E338: kemik ve dişleri eritir.
Karmen
Tatlandırıcılar.
SARHOŞ EDİCİ MADDELER,
ALKOLLER VE UYUŞTURUCULAR
–
–
–
Her çeşit sarhoş edici madde içki olarak
sınıflandırılır.
İçki olarak sınıflandırılan içecekler haram ve pistir.
Mayalanma işlemiyle üretilen içecekler %1’den az
etil alkol içerse bile tüketilmeleri haramdır.
SAĞLIĞA BİLE BİLE ZARAR
VERMENİN HÜKMÜ NEDİR?


İslam Dininde Fakih ve Müctehid imamların
ittifak ettiği bir husus vardır ki;o da şudur:
Zarara yol açan, mal ve canı yok edip
tüketen şeylerden kaçınmak vacibtir.
İşlenmesi ise haramdır.
İslam’da zarar vermek, zarara zararla karşılık
vermek yoktur.(Ahmet bin Hanbel,İbn Mace)
YEDİĞİMİZDE BAŞKA NE OLUR?




Göz, kulak, dil, akıl vb. hissesini alır.
Helal gıda duanın ön şartıdır.
İhlaslı olmanın ön şartıdır.
Davut a.s ordusu gibi oluruz.
KÜRESEL DÜNYANIN EN MASUM PROSESİ
ORGANİK TARIM
Bu proseste tohum irdelenmez. Ancak tohumun
ekiminden hasadına kadar olan süreçte, kullanılan
girdiler (gübre, ilaç kimyasallar vs) ,kullanım dozu ve
zamanları ve üretim koşulları ve prosedürü belli kural
ve kriterlere göre düzenlenir. Bu proseste şehir
atıklarının ıslahından elde edilen kompost gübreler,
mezbahaların kan, tırnak vs. atıklarının ıslahı ile elde
edilen organik gübreler Yani tohumun ve Embriyonun
kaynağı sorulmaz, gübrenin organik olması yeterlidir
ama kaynağı domuzdan mı, tavuktan mı sorulmaz
sadece kimyasal olarak temizliği denetlenir.
GDO TEHLİKESİ
TOHUM VE EMBRYO DA BİR YÜZYILDA
ÇOK BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANDI
BİTKİDE
DOĞAL HİBRİD
SARI MENEKŞE
Yellow Violet
MOR MENEKŞE
Puce Violet
HİBRİD MENEKŞE
Hybrid Violet
DOĞAL HAYVAN HİBRİD
At
+
Horse
Katır
Merkep
=
Donkey
Mule
BİTKİDE TEKNOLOJİK HİBRİD
Karpuz
Water Melon
Kavun
Melon
Hibrid Karpuz
Hybrid Water Melon
At/Zebra hibridi Stukenbrock safari park İtalya
A zebra/horse hybrid made its way to the Stukenbrock safari park from Italy
TRANSGENİK TOHUM VE EMBRİYO
Doğada oluşmayan tamamen teknolojik olarak
yapılmakta olan bir tür üretim.
Herhangi bir canlıdan, diğer bir canlıya arzu
edilen genin nakli yapılarak , yeni bir
organizma üretme olayıdır. Yani gen nakli
yapılarak üstün (sözüm ona) karakterli
bireyler üretmek.
Transgenik
Tohum
Üretimi
Transgenik Keçi
(Transgenic Goat)
CRITIC
TWO GMO MATERIALS
1-SOYBEAN
2-TRANSGENIC CORN (MAIZE)
MODIFIED BULL
‫‪El bakara 205‬‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫َ‬
‫رْ‬
‫ض لِ ُي ْف ِسدَ‬
‫َوإِ َذا َت َولَّى َس َعى ِفي األ ِ‬
‫ث َوال َّنسْ َل َو ه‬
‫ك ْال َحرْ َ‬
‫هللاُ لَ‬
‫ِف ِي َها َو ُي ْهلِ َ‬
‫ُي ِحبُّ ال َف َسادَ‬
‫‪‬‬
Ve dönüp (gittiği) zaman; yeryüzünde fesat çıkarmak,
ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır.
Ve Allah fesadı sevmez.
TEŞEKKÜRLER
‫شكرا‬
Download

bartın yetimler seminer