Ruminant
Kalsiyum Sabunu İle Beslemenin Süt Verimi, Vücut
Ağırlığı ve Üreme Performansı Üzerine Etkisi
KONU
Çiftliklerde kalsiyum sabunu by-pass yağ kullanmanın avantajları
İLGİ
Kalsiyum Sabunu İle Beslemenin Süt Verimi, Vücut Ağırlığı ve Üreme
Performansı Üzerine Etkisi
TERCÜME VE DERLEME
Ruminant Ürün Müdürü Esra ÇINAR
KAYNAKÇA
• J Dairy Sci. 1991 Feb;74(2):510-7. Effect of feeding calcium soaps
of fatty acids on production and reproductive responses in high
producing lactating cows.
• Sklan D, Moallem U, Folman Y. Faculty of Agriculture, Hebrew
University, Rehovot, Israel.
• Weiss et al.,2004.J.Dairy Sci.87:1446-1454
• Ferguson,1998
• García-Bojalil et al. Journal Dairy Science, 1998
• Weiss and Wyatt Journal Dairy Science, 2004
• Moallem et al. Journal Dairy Science 1997
• Salem and Bouraoui et al.International Journal Dairy Science
2008
• Magnapac ürün dosyası-Norel Nature
YAYININ KAPSAMI
 Derlemedir
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Ürün Tanıtımıdır
ÖZET
SONUÇ
Ruminantlarda enerji ihtiyacının karşılanması hayati önem
arz eder. Özellikle laktasyonun erken dönemlerinde süt
ineklerinin negatif enerji dengesine girmesi birbirine bağlı
birçok metabolik hastalığı beraberinde getirir ve büyük
ekonomik kayıplara neden olur. Enerji ihtiyacının
karşılanmasında yeni nesil rumen by-pass yağlar hayvan
beslemede güvenle kullanılmaktadır.
By-pass yağların karakteristiği rumene girdiklerinde rumen
bakteriyel florasında faaliyet göstermeyip, rumen sıvısında
hareketsiz kalıp çözünmemeleridir. Bundan dolayıdır ki lifli
materyalleri bağlama, mikroorganizma hareketlerini ya da
işlevlerini alıkoyma gibi olumsuz özellikleri yoktur. Bu
nedenle asit yağlar gibi selülozun sindirimine olumsuz etki
etmezler.
By-pass yağlar üretim teknolojileri ve içerdikleri yağ asitleri
farklılıkları nedeniyle kalite bakımından çeşitlilik gösterirler.
Yağ asitleri bileşimi, yağlarda sindirilebilirliği etkileyen en
önemli parametredir. Kalsiyum sabunlarının yapılan birçok
denemede sindirilebilirliği en yüksek yağ grubu olup yüksek
süt verimli hayvanlarda verim ve üreme performansı
üzerine oldukça olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır.
Süt İnekleri İçin
Enerji Neden Çok Önemlidir?
«Özellikle laktasyonun
erken dönemlerinde
enerjinin yetersiz alınması,
ineklerin negatif enerji
dengesine girmesine,
ketozis denilen ve ciddi
ekonomik zararlara neden
olan metabolik
problemlere neden olur.
Ketozis, metritis, süt
humması, rumenin yer
değiştirmesi, sonun
atılamaması, mastitisin
birbirine bağlı gelişebilen
hastalıklar olduğu
unutulmamalıdır.»
Son 30 yılda hayvan başına laktasyondaki
süt üretimi önemli derecede artış
göstermiştir. Üretim düzeyleri artışına
paralel olarak besin madde ihtiyaçları da
artmaktadır. Ancak öncelikli amaç; üreme
ve üretime bağlı aşırı ağırlık kayıplarının
önüne geçmek için laktasyonun ilk
evresinde artan maksimum besin madde
ihtiyacını karşılamak olmalıdır. Bununla
birlikte protein ihtiyaçları ve diğer besin
madde ihtiyaçları ile özellikle üçüncü
laktasyona kadar daha fazla olan enerji
gereksinimleri kolaylıkla
karşılanabilmelidir.
Ruminantların çoğu doğumdan sonra
negatif enerji dengesine girer ve bu
laktasyona adaptasyon için normal bir
süreçtir. Erken laktasyon negatif enerji
dengesi, süt verimi için genetik
potansiyelden bağımsızdır.
Yandaki tablo; laktasyonun 10 haftalık
döneminde seçilen grup ve kontrol
grubunda süt üretimi ve kuru madde
alımını, alttaki grafik ise laktasyonun 10
haftalık dönemi için seçilen grup ve
kontrol grubunda enerji dengesini
göstermektedir.
Tablo 1: Laktasyonun 10 haftalık dönemi için seçilen ve
kontrol grubunda süt üretimi ve kuru madde alımı
Değişkenler
İnek
Süt (lb/g)
KMA (lb/g)
NEI dengesi ((Mcal/g)
Kontrol
Seçilen
19
65.7
30.6
-4.93
21
83.6
38.8
-4.93
Laktasyon haftaları
Şekil1: Laktasyonun 10 haftalık dönemi için seçilen grubun ve
kontrol grubunun enerji dengesi
Hayvanlar negatif enerji dengesinden
kurtulmak için ihtiyaç duydukları enerjiyi
vücut yağlarını mobilize ederek
karşılamaya çalışırlar. Yüksek verimli süt
ineklerinde özellikle laktasyonun ilk
aylarında artmış enerji ihtiyacının
karşılanamaması sonucu ketozis denilen
metabolik problem ortaya çıkar.
Buzağılamadan sonraki üç haftalık
dönem en kritik dönemdir. Ketozis,
üreme ile de doğrudan ilişkili bir
problemdir.
Ketozis’in ortalama hayvan başı maliyeti;
• Klinik Ketozis için 145$
• Subklinik Ketozis 79$’dır.
Ruminant
Ruminantlarda
Enerji İhtiyacının Karşılanması
«Palm yağ asitlerinin
kalsiyum tuzları, üzerinde
en fazla deneme yapılan ve
en iyi bilinen yağ asididir.
Ruminant beslemede
özellikle yüksek
sindirilebilirliğe sahip
kalsiyum sabunları ile
yapılan denemelere ait
istatistiksel veriler, süt
verimi ve üreme
performansının
geliştirilmesinde oldukça
etkili olduklarını
göstermektedir.»
Süt inekleri rasyonlarına yeterli miktarda
enerji sağlanamadığı takdirde, inekler
UYA (uçucu yağ asitlerini) kullanarak yağ
üretirler ve yağları rumende sentezlerler,
bunun sonucunda ise büyük oranda enerji
kaybederler. Karbonhidrat kaynaklarının
yüksek miktarda kullanılması asidozise
neden olabilir. Asidozisi minimize etmek
için kullanılan toplam karbonhidrat
miktarı sınırlandırılmalıdır. Bu nedenle
rasyonlara toplam rasyonun %5-6’sı kadar
yağ ilave edilmesi önerilir.
Ruminantlar için kullanılan yağ kaynakları;
• Tohumlar
o Çiğit: yaklaşık %20 yağ
• Yağlar
o Soya, ayçiçek yağı: Ruminal flora
için toksiktir. Stabil değildir ve
oksidasyon riski vardır.
• Rumen By Pass Yağlar
1. Hidrojenize Yağlar(PHFs)
2. Kalsiyum Sabunları
3. Fraksiyonize yağlar (FFAs)
1-Hidrojenize Yağlar:
Hidrojenizasyon yöntemi bu yağların katı
hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu proses
boyunca, doymamış yağ asidi düzeyi
düşürülmeye çalışılarak rumende
hareketsiz kalmaları amaçlanmakta,
ancak bu yöntem sindirilebilirliği oldukça
düşürmektedir. Bu nedenle yağ içerikleri
yüksek görünse de yararlanılabilir enerji
içerikleri çok düşüktür.
2-Kalsiyum Sabunları :
Hidrojenize yağlara göre enerji artışı ve
sindirilebilirliğin geliştirilmesine yüksek
oranda katkı sağlamaktadırlar. Kalsiyum
içeriği ile ilave bir kalsiyum desteği de
sağlarlar ve üreme, fertilite ve süt
parametreleri üzerine olumlu yansımaları
vardır. Üretim prosesleri gereği
bileşimleri stabildir, üründen ürüne
değişiklik göstermez.
3-Fraksiyonize Yağlar:
Yağ asidi profilleri gereği enerjiyi yüksek
oranda sağlarlar. Ancak, üretim
proseslerine göre yağ asidi profilleri ve
sindirilebilirlikleri çok büyük farklılıklar
gösterebilmektedir. Bu nedenle yağ
kaynağına göre yararlanılabilir enerji
değerleri büyük değişimler
gösterebilmektedir.
Ruminant
By-pass Yağlar
Karşılaştırma
Hidrojenize/
Fraksiyonize Yağlar
Kalsiyum
Sabunları
Yağ %
«İdeal bir by-pass yağ;
rumeni kararlılıkla by pass
geçmeli, maksimum
stabiliteye sahip olmalı,
yüksek sıcaklıkta
bozulmayan, bağırsaklarda
maksimum sindirilebilirliğe
sahip, katı formda
olmalıdır. Kalsiyum
sabunları tüm bu
özelliklere sahip,
sindirilebilirliği en yüksek
by-pass yağ grubudur.»
84
Nel (Mcal/kg)
Trigliseridler
Formu
99
99
55-57
55-57
94,77
74,9
41.5
5,75
4,50
3,05
Erime Noktası ˚C
Sindirilebilirlik %
Yağ
Asitleri
Formu
Üreme Perf. Etki
↑↑↑
↓
↓
Bilimsel Destek
↑↑↑
↓
↓
Jenskin-Farklı Yağların Sindirilebilirlikleri
Kalsiyum Tuzlarının İnvivo Sindirilebilirlikleri
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Kalsiyum Sabunu
Ortalama
Ortalama %3 katılım o.
Sind.
100
92,5
91,8
87,5
84
83,5
79,6
78
75,1
85,78
94,77
Katılım Oranı(%)
3
1,7
3
3,4
6
5,6
6
6,1
5,7
Referans
Schauff et al 1992
Weiss et al.2004
Schauff et al 1992
Weiss et al. 2004
Schauff et al 1992
Aldrich et al 1997
Schauff et al 1992
Elliot 1996
Harvatine 2006
Yağ asitlerinin kalsiyum sabunları:
Kalsiyum iyonları ile birlikte formülize
edilirler. Kalsiyum sabunlarının kaplanma
mekanizması erime noktasıyla bağımsızdır
ancak asitlik ve çözünme düzeyi için pH
seviyesi oldukça önemlidir.
Kalsiyum sabunlarının, doyurulmuş
yağlara göre sindirilebilirlikleri ve enerji
içerikleri oldukça yüksektir. Üreme
performansı üzerine olumlu etki ederler.
Üzerlerinde en fazla deneme yapılan ve
çiftliklerde kullanımları en yaygın olan bypass yağ türü kalsiyum sabunlarıdır.
Dünya genelinde süt sığırlarının
beslenmesinde kalsiyum sabunları ile
yapılan yüzlerce araştırmaya ulaşmak
mümkündür. Bu nedenle verim ve
fertilite üzerine olan etkileri sayısız
bilimsel verilerle desteklenmektedir.
Hidrojenize Yağların İnvivo Sindirilebilirlikleri
Yağ Kaynağı Sindirilebilirlik
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
Hidrojenize yağ
76
74,8
74
63
69
67
67
Ortalama
Ortalama %3katılım o.
70,1
74,9
%Katılım
2,2
2,5
3
3,7
4,4
4,7
5
Yazarı
Wu et al. 1994
Wu et al. 1993
Chan et al. 1997
Grummer et al. 1988
Wu et al. 1994
Grummer et al. 1988
Harvatine et al. 2006
Ca sabunlarından %95 yararlılıkla
absorbe edilen yağ asitleri hayvanlar için
çok önemlidir ve dışkıyla kaybolan katyon
ve yağlardan kaçınmak için yüksek
sindirilebilirlikte incebağırsaklarda akıcı
bir sindirime girerler ve bunların kaybını
önlerler.
Ruminant
MAGNAPAC,
Yüksek Verimli Süt İnekleri İçin By-pass Enerji
«Mapnapac’ın lipolyse
(yağların parçalanmasına)
karşın etkin koruma
sağladığı ve yüksek enerji
kaynağı olduğu bilimsel
olarak da kanıtlanmıştır.
İlave olarak Magnapac’ın
değişmez ürün kalitesi,
üretimde hep aynı ham
maddelerin kullanıldığını ve
farklı partilerden alınacak
olan örneklerde enerji
değerinin değişmeyeceğini
garanti eder. (Weiss et
al.,2004.J.Dairy
Sci.87:1446-1454)»
Magnapac, doğal bir üründür; palm yağ
asitlerinin kalsiyum sabunudur ve yüksek
sindirilebilirliğe sahiptir. Yüksek süt
verimli ineklerde süt verimini ve süt yağını
arttırarak, fertiliteyi geliştirir. Rumenden
korunmuş formda (by-pass) olan
Magnapac, konsantre bir enerji
kaynağıdır. Magnapac, bir sabun olduğu
için fizyolojik rumen sıvısında çözünmez.
Çözünme; abomasumda gerçekleşir.
Böylece bağırsaklara ulaşan yağ asitleri
emilim için hazır hale gelmiş olur.
Maksimum sindirilebilirlik için hem
doymuş hem de doymamış olmak üzere
optimal yağ asitlerinden oluşmaktadır
(Sindirilebilirlik Katsayısı: %93).
İnek sayısı
Doğumların ortalama sayısı
Magnapac, %50 doymamış yağ
asitlerinden oluşmaktadır ve bunların
fertilite üzerine olumlu etkileri ise
kanıtlanmıştır.
Magnapac’tan gelen enerji süt ineklerinin
ekstra enerji ihtiyacını karşılarken, vücut
kondisyonlarını koruyarak yüksek verime
ulaşmalarını sağlar.
Postpartum dönemi (doğum sonrası
dönem), negatif enerji dengesinden
dolayı süt inekleri için en kritik dönemdir.
Bu dönem boyunca Magnapac, yemlerin
enerji değerini arttırır. Bu sayede üretim
artar, fertilite gelişir, metabolik hastalık
olasılığı azalır. MAGNAPAC, üreme
performansı üzerine de olumlu yönde
etki eder.
Kontrol
MAGNAPAC
50
50
Farklar
2,5
2,5
Başlangıçtaki ortalama süt verimi (kg)
23.56±1.47
23.58±1.51
Sonuçtaki ortalama süt verimi (kg)
23.51±1.34
26.43±1.38
Başlangıçtaki ortalama süt yağı (%)
3,26
3,23
2,92
2,91
3,25
3,26
(+)0.03
(+)0.02
Süt proteini (%)
Sonuçtaki ortalama süt yağı (%)
2,91
2,93
Başlangıçtaki canlı ağırlık (kg)
Süt proteini (%)
558.8
565.2
Sonuçtaki canlı ağırlık (kg)
557.7
574.7
(+) 2,92
(+)1.7%(9.5 kg)
Ruminant
Magnapac
Kullanmanın Avantajları
«Magnapac kalsiyum
sabunu ilave edilmiş
yemlerle besleme, kuru
madde alımı, süt verimi ve
süt parametrelerini olumlu
yönde iyileştirmektedir.
Özellikle süt verimi ve süt
yağını önemli düzeyde
arttırdığı tespit edilmiştir»
• Tüm laktasyon döngüsü boyunca süt
üretimi artar.
• Daha iyi fertilite: Daha iyi tohumlama
oranı sağlanır.
• Ketozis, asidosis gibi metabolik
düzensizlikler azalır.
• Daha iyi vücut kondüsyon skoru, azalan
ağırlık kaybı görülür.
• Sıcaklık stresine bağlı daha az problem
yaşanır.
• TMR yemlemede mükemmel karışım
elde edilir.
• Oksidasyona karşı stabilite yüksektir.
• En çok araştırılan by-pass rumen enerji
kaynağı olma özelliği vardır.
SÜT ÜRETİMİ
litre/inek/gün
KONTROL
Palmitik kalsiyum sabunu ile yapılan 25 testin
özeti, palm kalsiyum ilave edilmiş yemlerle
beslenen ineklerde süt veriminin 1.5 litre
arttırdığını göstermektedir.
(Rabbie et al., 2012. J. Dairy Sci 95: 3225-3247)
CaSFA
CA SABUNLARININ VERİME OLAN ETKİSİ
BİRÇOK DENEME İLE KANITLANMIŞTIR
Kuru madde alımı kg/gün
Vücut ağırlık değişimi kg/gün
Süt kg/gün
%4 Düzeltilmiş süt yağına göre kg/gün
Süt yağı %
Süt yağı kg/gün
Protein kg/gün
Protein %
Uzun zincirli yağ asidi sindirilebilirliği %
Sindirilebilir enerji yağ katkısı (Mcal/kg)
Yağ
İlavesiz
23,10
0,36
38,00
38,70
4,18
1,57
1,15
3,07
PAMİTİK
KALSİYUM
SABUNU
Düşük %
23,20
0,24
41,50
43,20
4,31
1,78
1,22
3,00
92,90
7,10
Yüksek %
21,90
0,08
43,60
45,00
4,18
1,84
1,21
2,82
87,50
7,60
Hidrojenize Palm Yağı
Düşük %
23,70
0,21
41,10
40,90
3,98
1,63
1,22
2,99
39,00
3,70
Yüksek %
24,00
0,03
39,30
43,50
4,67
1,85
1,18
3,03
38,10
3,10
Ruminant
Kalsiyum Sabunlarının Süt Verimi, Yemden Yararlanma Oranı
ve Kuru Madde Alımına Etkisi
45
2,20
1.9
1.77
2,05
43,6
45
41,5
1,86
35
1,80
1,68
Kg/day
30
25
1,60
23,2
23,1
21,9
20
1,40
15
36.9
35
1.7
1.6
1.56
1.5
30
1.4
25
23.6
1.3
22.6
1.2
10
1,20
20
1,00
15
1.1
5
0
0
1,7
3,4
1
0
% CSPFAD
3.1
% CSPFAD
Salem and Bouraoui et al.
International Journal Dairy Science 2008
1.47
27
25
1.50
1.38
1.40
23
1.30
21
19.6
19
1.20
19
1.10
17
15
1.00
0
2.20
% CSPFAD
García-Bojalil et al. Journal Dairy Science 1998
40
1.60
1.90
37.5
1.85
1.85
34.2
35
1.80
1.75
1.66
Kg/day
28
27.1
Feed eficiency(Kg Milk/Kg feed)
29
30
1.70
1.65
25
1.60
1.55
20.6
20.3
20
1.50
1.45
15
Feed eficiency(Kg Milk/Kg feed)
Weiss and Wyatt Journal Dairy Science, 2004
Kg/day
«Farklı yıllarda yapılan,
farklı deneme modelleri,
Kalsiyum sabunu by-pass
yağların kuru madde
alımını düşürerek, yemden
yararlanmayı belirgin bir
şekilde arttırdıklarını
kanıtlamaktadır.»
1.8
40.1
40
2,00
Kg/day
38
Feed eficiency(Kg Milk/Kg feed)
40
Feed eficiency(Kg Milk/Kg feed)
50
1.40
0
2.5
% CSPFAD
Moallem et al. Journal Dairy Science 1997
KMA Kg/ Day
Süt Lt/gün
Yemden yararlanma
Ruminant
MAGNAPAC, Üreme Parametrelerini Optimize Ederek, Gebe
Kalma Süresini Kısaltır.
«Magnapac ilavesinin
fertilite üzerine etkisi,
kolesterol düzeyini
arttırarak, progesteron
salgılanmasını teşvik
etmesi mekanizmasına
dayanır. Magnapac
kalsiyum sabunu by-pass
yağla beslemenin endokrin
sistem üzerine de direkt
etkisi vardır. Özellikle
linoleik asitin katkısı
yüksektir. Ayrıca, overlerin
daha fazla aktif olduğu ve
östrusta PGF2α üretimi
için daha az exojene ihtiyaç
duyulduğu saptanmıştır.»
Son yıllarda yüksek süt verimli ineklerde
fertilite oranında kayda değer bir düşme
görülmektedir. Yüksek süt verimi, azalan
fertilite oranının başlıca nedenidir. Üretim
ve fertilite arasında aşağıda tabloda
görüldüğü gibi negatif bir korelasyon
bulunmaktadır. (Ferguson,1998)
Üretim, Kg
<5900
6000-6800
6900-7800
7900-8700
>8800
Laktasyonun ilk üç döneminde ineklerin
yem alım kapasitesi düşer ve maksimum
süt üretebildikleri ve üretime en açık
oldukları bu dönemle çakışır. Bu kritik
dönemde rasyonlara MAGNAPAC ilavesi
süt sığırlarının negatif enerji dengesine
girmelerini önler ve açık gün sayısını
azaltır. (Literatüre göre 10 gün.) Bundan
dolayı MAGNAPAC, üreme
parametrelerini iyileştirerek karlılığı
arttırır. Vücut kondüsyonundaki iyileşme
neticesinde doğum sonrası servis
periyodu döneminde yüksek gebelik
oranına ulaşılır.
Fertilite (%)
48.5
45.1
41.0
38.6
38.5
(Ferguson,1998)
Ruminant
SONUÇ:
Ohio önerilerine göre yemlere katılan
yağların
• 1/3’ü yem kaynaklarından
• 1/3’ü ham maddelerden (yağlı
tohumlar ve yağlar)
• 1/3’ü özel yem
kaynaklarından(kalsiyum tuzu veya
diğer by-pass yağlar) karşılanmalıdır.
Mikrobiyal değişim ve yemin lezzeti göz
önünde bulundurularak yağ miktarı
kademeli olarak arttırılmalıdır. 25 litrenin
üzerinde süt veren hayvanlara 450-700 g
veya toplam rasyon kuru maddesinin
%4,5-5’i oranında yağ ilavesi yapılmalıdır.
Yağ ilavesi ile süt verimi % 3-8 oranında
artar. Üreme performansı yükselir.
Ruminant beslemede özellikle yüksek
sindirilebilirliğe sahip Magnapac kalsiyum
sabunu ile yapılan denemelere ait
istatistiksel veriler, süt verimi ve üreme
performansının geliştirilmesinde oldukça
etkili olduklarını göstermektedir. Rasyona
Magnapac eklemenin enerjiyi arttırdığı,
bu nedenle de fertiliteyi geliştirdiği de
bilimsel bir gerçektir.
Kısaca kalsiyum sabunu Magnapac’ın
yemlere ilavesi ile ;
• Kilo kaybı düşeceğinden vücut
kondüsyonu iyileşir.
• Herhangi bir nedenle kaybedilen vücut
ağırlığının geri kazanımı söz konusu
değilse, süt verimi tüm üretim dönemi
boyunca artar.
• Özellikle yüksek süt verimi için gerekli
olan yağ, vücut dokularından herhangi
bir mobilizasyon olmadan
karşılandığından ketozis ve asidozis
gibi metabolik problemlere yakalanma
riski azalır.
• Vücut kondüsyonundaki iyileşme
neticesinde doğum sonrası servis
periyodu döneminde yüksek gebelik
oranına ulaşılır.
• Kaba yem sindirimini arttırır
• Yağ içeriğini arttırır.
Ruminant
MAGNAPAC Bileşimi ve
Uygulama Şekli
Yağ %84,0
Ca %9,0
Nem %3,5
Yağ Asidi Profili:
Miristik Asit (C14) %1.5
Palmitik Asit (C16) %44.0
Stearik Asit (C18) %5.0
Oleik Asit (C18:1) %40.0
Linoleik Asit (C18:2) %9.5
Enerji Değerleri:
Brüt Enerji: 7900 Kcal/kg
Sindirilebilir Enerji: 7070 Kcal/kg
Net Enerji: 5750 Kcal/kg
Önerilen Dozajlar:
Süt ineklerinde: <5000 L 300-500 g/inek
gün
>5000 L 1kg’a kadar /inek gün
Koyun ve keçilerde: 50-100 gr/hayvan gün
Ruminant
Download

Kalsiyum sabunu ile beslemenin süt verimi, vücut ağırlığı