Ruminant
Organik Asit Tuzlarının
Ruminal Modülasyonda Kullanımı
KONU
Rumalato - Malik Asitin Sodyum Kalsiyum Tuzu
İLGİ
Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı
TERCÜME VE DERLEME
Ruminant Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli
KAYNAKÇA
• Foley PA, Kenny DA, Callan JJ, Boland TM,O’Mara FP, 2009.
Effect of DL-malic acid supplementation on feed intake,
methane emission, and rumen fermentation in beef cattle.
J Anim Sci, 87: 1048-1057.
• Khampa S, Wanapat M, 2007. Manipulation of rumen
fermentation with organic acids supplementation in
ruminants raised in the tropics. Pak J Nutr, 6(1): 20-27.
• Martin SA, 1998. Manipulation of ruminal fermentation
with organic acids. J Anim Sci,76: 3123-3132.38.
• Martin SA, Streeter MN, 1995. Effect of malate on in vitro
mixed ruminal microorganism fermentation. J Anim Sci,
73:2141-2145.
YAYININ KAPSAMI
 Derlemedir
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Ürün Tanıtımıdır
ÖZET
SONUÇ
Teorik olarak rumen bakterileri tarafından oluşturulan
metan üretimini düşürmek ve enerjiyi hayvanın
kullanabileceği bileşiklere çevirmek mümkündür.
Yemlerdeki yapısal karbonhidratların (selüloz, hemiselüloz,
lignin) rumende parçalanma düzeyi ve propiyonik asit
üretimi arttırıldığında, metanı oluşturan hidrojen ve formik
asit üretiminin engellenmesiyle metanogenezis (metan
üretimi) azaltılabilmektedir.
Spesifik rumen bakterilerinin gelişimini sağlamada en etkin
organik asit grubunun malik asit ve tuzları olduğu tespit
edilmiştir. Malik asit tuzlarının ruminant rasyonlarına ilave
edilmesiyle, mikrobiyal protein sentezini ve propiyonik asit
oranını arttırdıkları görülmüştür. Ayrıca toplam UYA (uçucu
yağ asidi) içindeki asetik/propiyonik asit oranını azaltarak
süt verimini arttırıcı etkiye sahip oldukları ve metan
üretimini azalttıkları invivo ve invitro olarak yapılan
çalışmalar ile kanıtlanmıştır.
Ruminantlarda Metanogenezis ve Azot Kayıplarının
Azaltılmasında Yeni Yaklaşımlar
«Ruminatlarda metan
üretimi ile yemlerin enerji
içeriğinden % 8-10
düzeyinde bir kayıp söz
konusu olur. Bu kaybın
mümkün olduğunca
azaltılması ciddi anlamda
ekonomik kazanç ve verim
artışı sağlar. Metan üretimi
ve azot kaybını azaltmak
için özellikle belirli organik
asit grupları üzerinde
yapılan çalışma sayısı her
geçen gün artmaktadır.»
Ruminantlarda sindirimin, özelleşmiş
sindirim sistemleri ve buraya yerleşmiş
bakteri, protozoa ve mantar gibi
mikroorganizmalar sayesinde selüloz,
hemiselüloz gibi yapısal karbonhidrat
unsurlarını sindirerek, gıda formlarına (et,
süt gibi) dönüştürebilmeleri gibi
avantajları vardır. Ancak bunun yanında
metanogenezis (metan oluşumu), besin
maddelerinin yetersiz sindirimi ve azot
kaybı gibi bazı olumsuz yönleri de vardır.
Anaerobik karbonhidrat metabolizmasının
ürünü olarak metanojenik (metan üreten)
bakteriler tarafından oluşturulan metan,
hem hayvanlar için yemdeki enerjinin
%10’luk kaybına hem de küresel ısınma
üzerinde istenmeyen bir etkiye neden
olmaktadır. Ruminantların tükettiği
rasyonda bulunan ham proteinin,
rumendeki mikroorganizmalar tarafından
parçalanmasıyla yan ürün olarak oluşan
amonyağın bir bölümü rumen epitelinden
emilerek karaciğerde üreye dönüştürülür
ve üre azotunun bir kısmı rumene gelir;
bir kısmı ise idrarla dışarı atılır.
Dışarı atılan üre yemle alınan azotun %20
- 25’lik kısmını oluşturur. Yine
ruminantların yemlerle aldıkları selülozun
%20 - 70’i tam olarak sindirilmeden dışarı
atılmakta ve yem enerjisinin tamamı net
enerji olarak değerlendirilememektedir.
Öte yandan ruminant beslemede sıklıkla
karşılaşılan ve ruminantların kolay
metabolize olabilen karbonhidratça
zengin yemleri yüksek oranda
tüketmeleriyle oluşan asidozis; tükürük
üretiminin azalmasına, sindirim içeriği
dönüşüm oranının düşmesine ve
rumende ülser oluşumu gibi mikrobiyal
ve fizyolojik problemlere hatta ölüme
neden olmaktadır. Ruminantlarda
metanogenezis ve azot kaybını azaltmak
ve yemlerin sindirilebilirliğini arttırmak
için rasyona organik asit, yağ asidi ve
adsorbanların ilaveleriyle ilgili yapılan
çalışma sayısı her geçen gün artmaktadır.
Ruminant
Organik Asitler
«Organik asitler, rumendeki
patojenler ve yararlı
mikroorganizmalar
arasında denge sağlayarak,
sindirimin geliştirilmesi ve
genel hayvan sağlığının
korunmasına yardımcı
olur.»
Organik asitler; yemlerin asitliğini arttırıp
yemin bozulmasını önlemek, sindirim
sistemindeki patojen ve yararlı
mikroorganizmalar arasındaki dengeyi
koruyarak alınan besin maddelerinin
sindirimini ve emilimini iyileştirmek,
büyümeyi uyarmak ve sağlığı korumak
amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde tüm
çiftlik hayvanlarının beslenmesinde
kullanılmaktadır. Bir aldehit grubunun
oksidasyonuyla oluşan organik asitler
arasında laktik asit, formik asit, okzalik
asit, malonik asit, malik asit, asetik asit,
suksinikasit, aspartik asit, sitrik asit,
piruvik asit, fumarik asit ve bunların
tuzları bulunmaktadır.
Organik asit ve tuzlarının kanatlı
beslemede katkı maddesi olarak
kullanılabilirliği üzerinde birçok çalışma
yapılmıştır. Yem katkısı olarak kullanılan
organik asitlerin kanatlı hayvanlardaki en
önemli etkisi sindirim kanalındaki pH’yı
düşürerek patojen mikroorganizmalara
karşı anti bakteriyel aktiviteye sahip
olmalarıdır.
Organik asitlerin pH’nın azaltılmasındaki
etkileri ve bunların antimikrobiyal
aktiviteleri, ayrışma durumlarına bağlı
olarak değişmektedir. Bu ayrışma miktarı
ortamın pH değerine bağlıdır ve bu her
bir asit için % 50 ayrışma oranındaki pH’yı
tanımlayan spesifik ayrışım sabiti (pK)
değeri olarak tanımlanır. Ayrışma sabiti
değeri düştükçe ortamın pH’sının
düşürülme yeteneği ile ilgili olan asidin
konsantrasyonu artmaktadır. Yem katkı
maddesi olarak kullanılan asitler pK 3 - 5
arası değerlere sahip olup orta düzey
kuvvetindedir. Rumende asidozis riskini
en aza indirmek amacıyla hayvanlara
kaba ve konsantre yemin birlikte
verilmesi, yemlemenin ufak kısımlar
halinde gün boyunca yapılması, rasyona
lif kaynağının yeteri düzeyde katılması,
yeme asiditeyi azaltmak için antiasit;
laktik asit düzeyini düşürmek için laktat
dehidrojenaz veya bu enzimi üreten
bakterilerin katılması gibi uygulamaların
dışında son yıllarda rasyona ya da direkt
olarak rumene organik asit ilaveleri
yapılabilmektedir.
Ruminant
Malik Asidin
Sodyum ve Kalsiyum Tuzu
«Selenomonas
ruminantium yaygın bir
gram negatif bakteri türü
olup, sayıları rumende
toplam canlı bakteri
sayısının %51’ine kadar
çıkmaktadır. Birçok
çözülebilir karbonhidratı
fermente ederek, laktatı
karbon ve enerji kaynağı
olarak kullanabilir. Ancak
laktat döngüsündeki
gelişimi için aspartat,
fumarat veya malata itiyaç
vardır.»
Malik asidin bazı bitkilerin yapısında doğal
kompanentler olarak bulundukları tespit
edilmiştir. Malik asit, meyvelerin çoğunda
ve sebzelerin bir kısmında bulunan ancak
ticari olarak maleik asit ve fumarik
asitlerin katalizör varlığında hidre
edilmesiyle sentezlenen, her canlının
metabolizmasında yer bulan önemli bir
asittir. Malik asit ve tuzları (sodyum,
potasyum, kalsiyum) genel amaçlı bir asit
düzenleyici olup, düzgün ve mayhoş bir
lezzete sahiptir. Bazı gıdalarda sitrik aside
benzeyen tat etkisi yaratırken, diğer
gıdalarda lezzeti belirginleştirerek, doğal
lezzet etkisi oluşturmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı birçok endüstri
dalında çeşitli amaçlarla yoğun şekilde
kullanılmaktadır. Malat; Selenomonas
ruminantium gibi bazı ruminal
bakterilerin succinic-propionic halkasının
ve sitrik asit döngüsünün ortasında yer
alır.
Malik Asit Tuzlarının Etki Mekanizması
Malat, S. ruminantium aracılığıyla laktik
asit tüketimini teşvik ederek laktik asidi
propiyonik aside çevirir. Sodyum ve
kalsiyum malat, asidosisin önlenmesinde
oldukça etkili katkılardır.
Ruminant
«S.ruminantium, laktik
asitten karbon ve enerji
olarak faydalanma
yeteneğini arttırmaktadır.
Spesifik rumen
bakterilerinin gelişimini
sağlamada en etkin organik
asit grubu olarak tespit
edilen malik asit ve tuzları,
antimikrobiyal bileşiklere
alternatif olarak
görülmektedir.»
Laktat Alımı nmol/mg protein
Aspartat, Fumarat ve Malatın, Selenomonas
Ruminantium’un Hücreler Aracılığıyla Laktat Alımına Etkisi
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kontrol
Aspartat Fumarat
İlave 10 mM
Malate
Yüksek oranda konsantre yem içeren
rasyona malat katkısının, rumendeki pH’yı
ilk 1-2 saat içinde önemli oranda
yükselttiği (asiditeyi azalttığı) ve
performansı arttırdığı bildirilmektedir.
Malatın rumen fermantasyonu üzerine
etkisini araştırmak için yapılan
çalışmalarda, rumendeki canlı bakteri
popülasyonunun yaklaşık %51’lik kısmını
oluşturan ve birçok farklı çözünebilir
karbonhidratı fermente edebilen
Selenomonas ruminantium’a etkisi
araştırılmıştır.
Bu asitlerin S.ruminantium bakterisinin
ortamda bulunan laktik asitten karbon ve
enerji olarak faydalanma yeteneğini
arttırdığı, yani laktik asidin metabolize
olarak ortamdan uzaklaştırıldığı ve
sonuçta asidozis olgusunun engellendiği
belirlenmiştir. Bu konuda en etkili olan
organik asidin malik asit olduğu
bildirilmektedir. Malik asit ve tuzları
spesifik rumen mikroorganizmalarının
gelişimini sağlamasından dolayı
kullanılan antimikrobiyal bileşiklere
alternatif olarak görülmektedir. Yüksek
düzeyde konsantre yem içeren rasyonla
beslenen besi danalarının rumenine
kanülle ya da yemlerine malik asit ilave
ederek yapılan çalışmada; kanülle
rumene malik asit verilmesiyle rumen
pH’sının arttığı, toplam UYA’ların (uçucu
yağ asitlerinin) azalma eğiliminde
olduğu, propiyonat, butirat ve laktat
konsantrasyonları ile asetat/propiyonat
oranının etkilenmediği; yeme malat
katkısıyla günlük canlı ağırlık kazancı ve
yemden yararlanmanın arttığı
belirlenmiştir.
Ruminant
Malat İlavesinin Süt İneklerinde Süt Üretimi Üzerine Etkisi
(meta-analiz) J. Anim. Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 94, E-Suppl. 1
Süt verimi (lt/gün)
Denemeler
«Sodyum kalsiyum malat
ilavesi, süt üretimini inek
başına günlük %2,3 gibi
önemli bir oranda
arttırmıştır.»
Malat
(g/inek/gün)
İnek
sayısı
Kontrol
33,7
Malat
35,8
p
Deneme 1
84
38
Deneme 2
48
313
44
44,7 <0,01
Deneme 3
48
108
43,9
45,5 <0,01
Deneme 4
48
57
37,3
37,9
Materyal ve Metotlar
Deney Hayvanları: Toplam 4 denemede
514 holstein süt ineği
Deneme Dizaynı: A block dizaynı her bir
çalışmada 2 muamele grubu:
• Kontrol
• Sodyum-Kalsiyum Malat
Çalışmalar her bir muamele grubunda
benzer olarak basit dizaynda yürütüldü.
(T1 Kontrol ve T2 Malat)
0,25
0,33
Süt sığırlarının yemlerine veya rumene kanülle
direkt olarak malik asit ilave edilerek (50 veya
100 g/gün/hayvan) yapılan çalışmada yeme 50
g malat ilavesinin mikrobiyal protein sentezini
arttırdığı, özellikle 100 g malat katkısının asit
deterjan fiber (ADF) ve notral deterjan fiber
(NDF) sindirilebilirliğini arttırdığı, öte yandan
kanülle rumene malat verilmesinin süt
üretimini arttırdığı (50 g/gün/hayvan)
kanıtlamaktadır.
Laktasyondaki süt sığırlarının yemlerine malik
asit ilave edilerek (0, 70, 105 ve 140 g/gün)
yapılan çalışmada; malik asit ilavesinin
laktasyon başlangıcında asetik asit, bütirik asit
ve toplam UYA düzeyini yükselttiği ve sadece
140 g/gün malik asit ilavesinin süt verimi
persistensini arttırdığı belirlenmiştir.
Rumende metanogenezis, azot kaybı ve
rumen fermantasyonu üzerine olumlu etkiye
sebep olması bakımından malik asit gibi
organik asitler ruminant yemlerinde
kullanılacak alternatif yem katkı maddesidir.
Ruminant
RUMALATO
Rumalato:
Asit koruyucu ve rumen fermantasyon
geliştirici - malik asidin sodyum kalsiyum
tuzu
İçerik:
S-C Malate - Malik asidin sodyum
kalsiyum tuzu E 296
S-C Malat-Rumalato’nun Faydaları:
• S. Ruminantium aracılığıyla laktik asit
tüketimini teşvik ederek ruminal pH’yı
arttırır.
• Bakteriyel popülasyonu büyük oranda
geliştirdiği için (amilolitik, selülolitik ve
preteolitik bakteri) diyet
sindirilebilirliğini arttırır.
• Yemlere Rumalato ilavesi ADF ve NDF
sindirilebilirliğini arttırır.
• Uçucu yağ asidi üretimini arttırır.
• S-C Malat, süt ineklerinde süt üretimini
belirgin bir şekilde arttırır. (İnek başına
%2,3 gibi önemli bir miktarda artış
sağlar.)
Dozaj:
Homojen olarak yeme aşağıdaki oranlarda
kullanılır:
Buzağı - kuzu:
1-2 kg Rumalato/ mt
İnek:
25-50 gr Rumalato/gün
Koyun - keçi:
4-6 gr Rumalato /gün
Üretici Firma:
Norel Animal Nutrition-İSPANYA
Ruminant
Download

Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı