CERRAHI KANAMA DURDURUCU (FLOSEAL)
1. UrUn 2500 lU insan plazma trombinive kollajen kaynaklrjelatin matriksten olugmaltdtr.
2. insan plazma kaynakh trombin solvent deterjan ve buharlt rst yOntemi ile sterilize edilmig
olmalrdrr.
3. UrUn hacmi 5 mlolmalrdrr.
4. UrUn enjektOr igerisinde akrgkan jel krvamrnda olmah, toz veya sprey formunda olmamahdrr.
5. Uri.in dUzgUn olmayan yuzeylere de enjekte edilebilir olmahdrr.
6. UrUn prhtrlagma kaskadrndan ve kontakt aktivasyon yOnteminden ba$rmsrz galrgmahdrr.
7. UrUn igindekitrombin ve kandakifibrinojenin etkilegimi sayesinde prhtrlagma kaskadrndaki son
basama$r taklit ederek prhtr olugturmahdrr.
8. UrUn trombin drqrnda herhangi bir prhtrlagma faktorU igermemelidir.
9. UrUn, kapiller srzrnttlardan giddetli venOz ve arter kanamalarrna kadar her tUrlU kanamayr 2 dk
igerisinde durdurabilmelidir.
10. UrunUn prospektUsUnde giddetli ven0z ve arteriyel kanamalarr dahi durdurabildigi belirtilmelidir.
Bununla ilgili yaprlmrg klinik gahgmalar mevcut olmahdrr.
11. UrUn rslak ve aktif kanamalr alanlara uygulanmalrdrr.
12. UrUnUn prospektUsunde prhtrlagma bozuklu$u, trombosit fonksiyon bozuklugu olan hastalar ve
heparinize hastalarda etkili oldugu belirtilmig olmalrdrr.
13. UrUn sert ve yumugak dokulara uygulanabilmelidir.
1
4. UrUn uygulandrktan sonra prhtryr zedelemeden yrkanabilmelidir.
15. UrUn uygulama alalnrnda gevre dokularazarar vermemelidir.
16. UrUn kiti igerisinde flakonlar, kangtrrma enjektorU ve uygulama enjektOrU buiunmahdrr.
17. UrUn vUcut dokularryla uyumlu olup, 6-8 hafta iginde rezorbe olmalrdtr.
18. Urun biyolojik olarak uyumlu, biyogOzunurluge ve notral pH'ya sahip olmalrdrr.
19. UrUn oda srcakhgrnda saklanabilmelidir.
20.UrUn agtk kalp cerrahisinde ve damar cerrahisinde kullanrma uygun olmalrdrr.
21.Firma 1 adet numune ve katalog verecektir.
Download

cerrahı kanama durdurucu (floseal)