T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
6 Ağustos 2014
ÇARŞAMBA
Sayı : 29080
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2014/6662
Ekli “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/4/2014 tarihli ve 80446
sayılı yazısı üzerine, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanunun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. EROĞLU
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 80. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK
MADDE 1 ‒ 23/8/2006 tarih ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını
doldurmamış olmak,”
MADDE 2 ‒ Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6588
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 42207 sayılı yazısı
üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun
32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Karar Sayısı : 2014/6617
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı
kurumlardaki döner sermayeli kuruluşlara tahsis edilen sermayenin 25.000.000 (yirmibeşmilyon)
Türk Lirasına çıkarılması; Millî Savunma Bakanlığının 2/7/2014 tarihli ve 1580 sayılı yazısı
üzerine, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Karar Sayısı : 2014/6620
Manisa İli, Alaşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli listede bulunduğu yer ile
ada/parsel numarası belirtilen taşınmazın, 2013/21 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsat
sahasında yapılacak sondaj çalışmaları kapsamında Manisa Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 2/7/2014 tarihli
ve 3233 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Karar Sayısı : 2014/6622
Manisa ve İzmir illerinde tesis edilecek Alares Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan
Bakanlığın 2/7/2014 tarihli ve 20483 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Karar Sayısı : 2014/6627
Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahallesinde bulunan ve 14/1/2013 tarihli ve 2013/4227
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde kalan mülkiyetleri
Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların mevcut tahsislerinin kaldırılarak, tapu
kütüğünde yer alan şerh, beyan ve belirtmelere uyulmak kaydıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun amaçlarında değerlendirilmek üzere Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilmeleri; Maliye Bakanlığının 2/7/2014 tarihli ve 20672
sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Karar Sayısı : 2014/6642
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih
ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Karar Sayısı : 2014/6644
Ekli “Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/7/2014 tarihli ve 46911 sayılı yazısı üzerine,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,
6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16,
22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Karar Sayısı : 2014/6667
Ekli listede belirtilen büyükelçiliklerimizin, karşılarında gösterilen uluslararası kuruluşlar
nezdinde daimi temsilcilikle görevlendirilmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/7/2014 tarihli ve
6581958 sayılı yazısı üzerine, 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve
Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca
21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. EROĞLU
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Karar Sayısı : 2014/6672
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. EROĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
21/7/2014 TARİHLİ VE 2014/6672 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
ATAMA KARARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/920
1 – Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Sadık ALTINKAYNAK’ın Mülkiye Başmüfettişliğine, Mülkiye Başmüfettişi Orhan TAVLI’nın Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
Başbakan
İçişleri Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2014/6619
Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/7/2014 tarihli ve 21075 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “askerî hastanelerce
kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde
İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “İl/Şube Müdürlüklerini” ibaresi “İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerini”,
aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri.” ibaresi “belgelendirenleri,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “askeri hastanelerce kendilerine verilen “Sağlık Kurulu Raporu”” ibaresi “Sağlık Raporu”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurum, özel sektör işvereninin engelli talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle
birlikte işverenle görüştürür. İşveren bu görüşmeden itibaren engelli açığını, en geç on beş gün
içinde, Kurum tarafından görüştürülenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılar. İşe
alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Engelli,
eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan” ibaresi “Engelli
ve eski hükümlü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/4/2009
27210
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
123-
10/4/2010
6/12/2012
2/8/2013
27548
28489
28726
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Türkiye İş Kurumundan:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE
MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN
İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde geçen “askerî hastanelerce kendilerine verilen
sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri” ibaresi “belgelendirenleri,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il veya
şube müdürlüğünden” ibaresi “il müdürlüğü veya hizmet merkezinden”, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il veya şube müdürlüğü” ibareleri “il müdürlüğü veya hizmet merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/9/2009
27354
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
123-
26/10/2009
3/4/2012
6/12/2012
27388
28253
28489
—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/5/2006
26170
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL HİZMETLERİ
SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2014/23)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2543 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş
olan Altunizade Mah. F. Kerim Gökay Cad. Erdem Sok. A Blok No:10 D:3 Üsküdar İstanbul/
TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketi, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;
a) AT Tip incelemesi (Modül B),
b) AT Tasarım incelemesi (Modül B1),
c) AT Tipe uygunluk muayenesi (Modül C1),
ç) AT Ürün doğrulaması (Modül F),
d) AT Birim doğrulaması (Modül G),
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/34)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; meyve suyu ve benzeri ürünlerin tekniğine uygun
ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve
pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve
suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektarı, meyve
püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
b) 20/12/2001 tarihli ve 2001/112/EC sayılı meyve suları ve benzeri ürünlere ilişkin
Konsey Direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ana bileşenler:
1) Aroma: Meyvenin işlenmesi sırasında, meyvenin yenilebilir kısımlarından (Turunçgil
kabuklarının soğuk preslenmesi ile elde edilen yağ ve meyve çekirdeği kaynaklı bileşenler de
olabilir.) elde edilen ve ürüne geri kazandırılmak üzere, aroma kalitesinin muhafazası, korunması veya stabilize edilmesi için uygulanan sıkma, ekstraksiyon, damıtma, filtrasyon, adsorbsiyon, buharlaştırma, parçalama, konsantrasyon ve benzeri uygun fiziksel işlemler uygulanarak
ayrılan yan ürünü,
2) Bal: 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun balları,
3) Meyve: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretilmesi için sağlam, yeterince
olgun, taze veya hasat sonrası işlemlerle muhafaza edilmiş domates dâhil tüm meyveleri,
4) Meyve püresi: Suyunu uzaklaştırmadan, bütün veya kabuğu soyulmuş meyvenin yenilebilen kısmının eleme, ezme, öğütme gibi uygun fiziksel işlemlerden geçirilmesiyle elde
edilen, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürünü,
5) Meyve püresi konsantresi: Meyve püresindeki suyun belirli bir kısmının fiziksel yollarla uzaklaştırılması ile elde edilen ürünü,
6) Pulp veya meyve kesecikleri: Suyunu uzaklaştırmadan aynı meyvenin yenilebilen
kısımlarından elde edilen ürünü, turunçgil meyveleri için ise meyve etinden elde edilen meyve
suyu keseciklerini,
7) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı suları,
8) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Şeker Tebliğine uygun şekerleri ve meyvelerden türetilmiş şekerleri,
b) Konsantreden üretilen meyve suyu: Meyve suyu konsantresine, konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan miktarda su ve gerektiğinde işleme sırasında ayrılan aromanın, pulpun ve
meyve keseciklerinin tekrar kazandırılmasıyla elde edilen ürünü,
c) Meyve nektarı: Meyve suyuna, konsantreden üretilen meyve suyuna, meyve suyu
konsantresine, su ile ekstrakte edilen meyve suyuna, meyve suyu tozuna, meyve püresine ve/veya
meyve püresi konsantresine ve/veya bunların karışımına, şekerlerin ve/veya balın ilave edilmesiyle veya ilave edilmeksizin su ilave edilmesiyle elde edilen, ek-3’de belirtilen özelliklere
uygun, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürünü,
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
ç) Meyve suyu: Sağlam, olgun, taze veya soğukta ya da dondurularak muhafaza edilmiş,
tek meyvenin veya daha fazla meyve karışımının yenilebilir kısımlarından elde edilen, elde
edildiği meyve ve meyvelerin karakteristik renk, aroma ve tadına sahip, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürünü,
d) Meyve suyu konsantresi: Bir veya daha fazla sayıda meyve türünden elde edilen
meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ürünü,
e) Meyve suyu tozu: Bir veya daha fazla meyveden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun olabildiğince ayrılması ile elde edilen ürünü,
f) Su ile ekstrakte edilen meyve suyu: Herhangi bir fiziksel işlemle suyu ekstrakte edilemeyen bütün haldeki pulplu veya bütün olarak kurutulmuş meyvelerden su difüzyonu ile
elde edilen ürünü,
ifade eder.
Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir.
a) Meyve suyu özellikleri:
1) Aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve
meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle meyve suyuna geri kazandırılabilir.
2) Turunçgil meyve suyu, meyve etinden (endokarp) gelmelidir.
3) Misket limonu suyu, bütün haldeki meyveden elde edilebilir.
4) Meyve suyunun, çekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden üretildiği durumlarda;
çekirdek, tohum ve kabuk bileşenleri veya parçaları meyve suyu içine dahil edilmez. Ancak
iyi üretim uygulamaları ile çekirdek, tohum ve kabuk bileşenleri veya parçalarının uzaklaştırılamadığı durumlarda bu koşul aranmaz.
5) Meyve suyu üretiminde, meyve suyu ile meyve püresi karıştırılabilir.
6) Meyve suyu ve püresinde etil alkol miktarı 3 g/L’yi, uçucu asit miktarı 0,4 g/L’yi ve
laktik asit miktarı 0,5 g/L’yi geçemez.
b) Konsantreden üretilen meyve suyu özellikleri:
1) Konsantreden üretilen meyve sularına ilave edilecek su, meyve suyunun kalitesini
etkilemeyecek şekilde, özellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun özelliklerde
ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olur.
2) Son ürünün suda çözünür kuru madde miktarı, ek-4’te verilen meyve suyu için minimum briks değerlerini karşılar. Konsantreden üretilen meyve suyu, ek-4’te yer almayan bir
meyveden üretildi ise konsantreden üretilen meyve suyunun minimum briks derecesi, konsantrenin elde edildiği meyveden ekstrakte edilen meyve suyunun briks değerini sağlar.
3) Aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve
meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle konsantreden üretilen meyve suyuna geri kazandırılabilir.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
4) Konsantreden üretilen meyve suyu, aynı meyveden elde edilen meyve suyunun başlıca fiziksel, kimyasal, organoleptik ve besin özelliklerini sağlayacak uygun işlemlerle hazırlanır.
5) Konsantreden üretilen meyve sularının üretiminde, meyve suyu ve/veya meyve suyu
konsantresi ile meyve püresi ve/veya meyve püresi konsantresi karıştırılabilir.
c) Meyve suyu konsantresi özellikleri:
1) Doğrudan tüketime sunulan meyve suyu konsantrelerinde, suyun en az %50’si uzaklaştırılmış olur.
2) Aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve
meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle meyve suyu konsantresine geri kazandırılabilir.
ç) Meyve nektarı özellikleri:
1) Sadece ilave şekersiz olarak üretilen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen, düşük enerjili olarak üretilen meyve nektarlarında ise şeker yerine kısmen, 30/6/2013 tarihli ve
28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun tatlandırıcılar kullanılabilir.
2) Aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve
meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle meyve nektarına geri kazandırılabilir.
d) Meyve püresi konsantresi özellikleri: İşleme sırasında ayrılan aroma, aynı meyve
püresi konsantresine ek-1’in (b) bendinde tanımlanan uygun fiziksel işlemle geri kazandırılabilir.
e) Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte
edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarı üretiminde uygulanabilecek işlemler
ve işlem yardımcıları ek-1’de verilmiştir.
f) Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte
edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarı ile ilgili özel isimlendirmeler ek-2’de
verilmiştir.
g) Meyve nektarlarına ait minimum meyve suyu ve/veya püresi miktarı oranları ek-3’te,
meyve suyu ve püresi için minimum briks dereceleri ek-4’te verilmiştir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere katılmasına izin verilen bileşenler aşağıda
verilmiştir:
a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin ek-9 Bölüm 1’de yer alan hükümlerine uygun
olan vitamin ve mineraller uygun miktarda eklenebilir.
b) Üzüm suyuna tartarik asit tuzları geri kazandırılabilir.
c) Meyve nektarına şekerler ve/veya bal ve/veya tatlandırıcılar eklenebilir. Ancak ilave
edilen şeker ve/veya bal son ürünün toplam ağırlığının en fazla %20’si kadar olur.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
ç) Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte
edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarı üretiminde asitliği düzenlemek amacıyla, meyve suyuna susuz sitrik asit cinsinden en fazla 3 g/L limon ve/veya misket limonu
suyu ve/veya limon ve/veya misket limonu suyu konsantresi ilave edilebilir.
d) Ek-2’nin (a) bendi, (b) bendinin 1 inci maddesi, (c) bendi, (d) bendinin 2 inci maddesi
ve (g) bendinde yer alan ürünlere; şekerler ve/veya bal eklenebilir.
e) Domates suyu ve konsantreden üretilen domates suyuna tuz, baharat ve aromatik bitkiler katılabilir.
Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan aroma dışında aroma verici ya da aroma verme özelliği taşıyan
gıda bileşeni katılmaz.
Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,
29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun
olur.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında bileşiminde bal içeren ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere
uygun olur.
Hijyen
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
Hijyeni Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Ambalajlama
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürün ambalajları, 29/12/2011 tarihli
ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile
Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Etiketleme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi, Türk Gıda Kodeksi
Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ek olarak aşağıda belirtilen hükümlere de uygun
olur.
a) Tebliğde yer alan ürünlerin ticari isimleri tanımlarda yer alan isimlendirmelere uygun
olur. Ayrıca buna alternatif olarak ek-2’de yer alan isimler de kullanılabilir. Bu isimler ekte belirtilen koşullarda ve dilde olur.
b) Eğer ürün tek bir çeşit meyveden elde ediliyorsa ürün ismindeki "meyve" ifadesi yerine söz konusu meyvenin adı kullanılır.
c) İki veya daha fazla meyveden elde edilen ürünlerde, limon ya da misket limonu suyunun asitliği düzenlemek amacıyla kullanıldığı durumlar haricinde, ürün ismi bileşen listesinde gösterildiği gibi kullanılan meyve sularının veya pürelerinin azalan hacimlerine göre sıralanan meyve isimlerinden oluşur.
ç) Üç veya daha fazla meyveden elde edilen ürünler, meyvelerin isimleri yerine "karışık"
veya çoklu veya aynı anlama gelen bir ifade ya da kullanılan meyve sayısını belirterek ifade
edilebilir.
d) Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte
edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarının restorasyonu için geri kazandırılması
gerekli maddelerin etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak meyve suyuna ekstra
ilave edilen pulp veya meyve kesecikleri etikette belirtilir.
e) Meyve suyunun konsantreden üretilen meyve suyu ile karışımı ve kısmen, bir ya da
daha fazla konsantre üründen elde edilen meyve nektarı için “Kısmen konsantre(ler)den üretilmiştir.”, tümüyle bir ya da daha fazla konsantre üründen elde edilen meyve nektarı için “Konsantre(ler)den üretilmiştir.” ifadesi etiket üzerinde, ürün ismine yakın olarak kontrast teşkil
edecek ve açıkça görülebilir karakterde belirtilir.
f) Meyve nektarı bileşimindeki meyve suyu, meyve püresi veya bunların karışımının
minimum miktarı, etiket üzerinde, "meyve oranı en az % ......" ifadesi ile belirtilir. Bu ifade
ürün adı ile aynı görüş alanı içerisinde yer alır.
g) Meyve suyu konsantresi eğer son tüketiciye sunulmayacaksa etiket bilgilerine ek
olarak, etiket üzerinde ilave edilen limon suyunun, misket limonu suyunun veya Türk Gıda
Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun asitliği düzenleyici maddelerin varlığı
ve miktarları belirtilir. Bu bilgiler ambalaj üzerinde veya ambalaja bir etiketle iliştirilmiş olarak
veya ayrı bir belge olarak verilebilir.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
ğ) “Meyve nektarına şeker eklenmemiştir” beyanı veya aynı anlama gelecek herhangi
bir beyan; ancak, ürün ilave mono veya disakkarit veya tatlandırıcılar dahil olmak üzere tatlandırmak amacıyla herhangi bir başka gıda içermiyor ise yapılabilir. Şekerler, meyve nektarında doğal olarak bulunuyorsa “Doğal olarak bulunan şekerler içerir.” ifadesi etiket üzerinde
yer alır.
h) “Türk Gıda Kodeksi gereğince meyve suları ilave şeker içermez” ibaresi ürün adı
ile aynı görüş alanı içerisinde ürün etiketlerinde yer alabilir.
ı) Meyve suyu ve konsantreden üretilen meyve suyu ürün etiketlerinde “% 100 meyve
suyu” ifadesi kullanılabilir.
Taşıma ve depolama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine
uygun olur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve analizleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
Avrupa Birliğine bildirim
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne istinaden Avrupa Birliği Komisyonuna bildirilmiştir.
İdari yaptırım
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından
18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uygun ürünler, 31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmek koşulu ile 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.
Yürürlük
MADDE 19– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
EK-1
ÜRETİM SIRASINDA UYGULANABİLECEK İŞLEMLER VE
İŞLEM YARDIMCILARI
a) Mekanik Ekstraksiyon İşlemleri
b) Fiziksel İşlemler: Elde edilen meyve suyu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sıralanan özellikleri karşılamak koşuluyla, meyve suyu konsantresi üretimi için üzüm
haricindeki meyvelerin yenilebilir kısmından suyun ekstraksiyonu dahil, mutat fiziksel işlemler
c) Kükürtleme işlemi uygulanan meyvelerden elde edilen üzüm suyuna, son üründeki
toplam kükürdioksit miktarı 10 mg/L’yi geçmeyecek şekilde fiziksel desülfitleme işlemi uygulanabilir.
ç) Pektolitik enzimler
d) Proteolitik enzimler
e) Amilolitik enzimler
f) Yenilebilir jelatin
g) Taninler
ğ) Silika sol
h) Aktif kömür
ı) Azot
i) Adsorban toprak olarak bentonit
j) Türk Gıda Kodeksinde gıdalar ile temasına izin verilen, kimyasal inert filtrasyon yardımcıları ve perlit, yıkanmış diatomin, selüloz, çözünmeyen poliamid, polivinilpolipirolidon,
polistiren gibi çökeltme ajanları
k) Gıdalar ile temasına izin verilen, turunçgil meyve sularında limonoid glukositler,
asit, oligosakkaritler de dahil olmak üzere şekerler veya mineral içeriği önemli derecede etkilemeden, limonoid ve narancin içeriğini azaltmak için kullanılan kimyasal inert adsorpsiyon
yardımcıları
l) Durultma işlemi amacıyla buğday, bezelye veya patatesten elde edilen bitkisel proteinler
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Ek-2
MEYVE SUYU, KONSANTREDEN ÜRETİLEN MEYVE SUYU, MEYVE SUYU
KONSANTRESİ, SU İLE EKSTRAKTE EDİLEN MEYVE SUYU, MEYVE SUYU
TOZU VE MEYVE NEKTARI İÇİN ÖZEL İSİMLER
a) Vruchtendrank: Meyve nektarları için
b) Süßmost
Süßmost nitelemesi “Fruchtsaft” veya “Fruchtnektar” ürün isimleri ile bir arada kullanılmak koşuluyla;
1) Sadece meyve suyundan, meyve suyu konsantrelerinden veya bunların karışımından
elde edilen ve doğal halleri yüksek miktarda asit içerdiği için tüketilemeyen meyve nektarı için
2) Uygunsa elma karıştırılan ama şeker eklenmemiş armut suyu ve elma suyu için
c) “succo e polpa” veya “somo e polpa”: Sadece meyve pürelerinden ve/veya meyve
püresi konsantrelerinden elde edilen meyve nektarları için
ç) “æblemost” : Şeker ilave edilmemiş elma suları için
d) 1) “sur ........saft”: Siyah frenk üzümü, kiraz, kırmızı frenk üzümü, beyaz frenk üzümü, ahududu, çilek veya mürver yemişinden elde edilen şeker ilave edilmemiş meyve suları
için kullanılan meyvenin Danimarka dilindeki ismiyle birlikte
2) “sød........saft” veya “sødet........saft” bir litresine 200 gramdan fazla şeker ilave edilen
meyve suları için, kullanılan meyvenin Danimarka dilindeki ismiyle birlikte
e) “äppelmust”: Şeker eklenmemiş elma suları için
f) “mosto”: Üzüm suyu ile eş anlamlı olarak
g) “smiltsērkšķu sula ar cukuru” veya “astelpaju mahl suhkruga” veya “słodzony sok
z rokitnika”: İlave şeker miktarı 140 g/L’den fazla olmayan yabani iğdelerden elde edilen meyve suları için kullanılır.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TS ISO/IEC 27001
STANDARDI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/10/2010
27730
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
23/3/2011
Sayısı
27883
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
6 Ağustos 2014
ÇARŞAMBA
Sayı : 29080
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/165
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Zeynep oğlu 1996 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED MUHAMMED hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/165 esas, 2014/732 karar
sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6205
—————
Esas No : 2014/8
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adil ve Seva oğlu 1982 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan ŞERİF HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/8 esas, 2014/701 karar sayılı ilamı ile sanığın beraatına
ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
2014 Temmuz Günsüzleri
1200-28
6204
HARUN
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/57
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Albudmecit ve Fatma oğlu 1973 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MAHMUT HELLAK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/57 esas, 2014/718 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6197
—————
Esas No : 2014/4
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ubeyd ve Avaş oğlu 1947 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/4 esas, 2014/719 karar sayılı ilamı ile sanığın
2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6196
—————
Esas No : 2014/54
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Havvaş oğlu 1950 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET DURUMİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/54 esas, 2014/725 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6195
—————
Esas No: 2014/178
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emine oğlu 1990 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULKERİM GAFRA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/178 esas, 2014/724 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6194
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2013/1242
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Adile oğlu 1987 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ADNAN BERKELU ile İbrahim ve Zehide oğlu 1995 D.lu
Halep/SURİYE nüf. Kayıtlı olan İSMAİL HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 24/02/2014 tarih ve 2013/1242 esas, 2014/258 karar sayılı ilamı
ile sanıkların beraatlerine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6193
—————
Esas No: 2013/35
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Omar ve Mutla oğlu 1986 D.lu
Aleppo/SURİYE nüf. kayıtlı olan MAHMOUD BASHOUR ALOMAR hakkında Kaçakçılık
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/35 esas,
2014/317 karar sayılı ilamı ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına verilen hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında
5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6192
—————
Esas No: 2012/1241
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Şaziye oğlu 1989 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MUSTAFA SÜLEYMAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2012/1241 esas, 2014/310 karar sayılı
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6191
—————
Esas No: 2013/2048
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Hamedi ve Mehe Hüseyin oğlu
1966 D.lu Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN HAMED hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2048 esas, 2014/721
karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına
ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6190
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2013/2047
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin Ali ve Leyla Salih oğlu 1995 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMET HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2047 esas, 2014/696 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6189
—————
Esas No: 2013/2032
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Dibe oğlu 1983 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan SALAH MUHAMMED ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2032 esas, 2014/704
karar sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun
54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6188
—————
Esas No: 2014/52
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Celal ve Semiha oğlu 1990 D.lu Halep/
SURİYE nüf. kayıtlı olan ALİ AKTAR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/52 esas, 2014/734 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6187
—————
Esas No: 2014/162
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Feride oğlu 1965 D.lu Halep/
SURİYE nüf. kayıtlı olan AHMET SİDO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/162 esas, 2014/742 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6186
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Dosya No : 2014/96
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Şahin ve Besse oğlu, 11/11/1980 Suruç doğumlu,
MEHMET İRKEK hakkında Yasa Dışı Pkk ve Kadek Örgütüne üye Olmak, Patlayıcı Madde
Atmak suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/05/2014 tarih ve 2014/96
Esas 2014/156 Karar sayılı ilamı ile, sanıkların eylemlerini gerçekleştirdiği yerin Osmaniye ili
sınırları içerisinde kaldığı, 5626 sayılı yasa uyarınca TMK 10 ve CMK 250 maddesi uyarınca
kurulan özel yetkili mahkemelerin lav edilmesi sebebiyle yargılamaya yetkili mahkemelerin
CMK 12 ve devamı maddeleri gereğince genel yetkili mahkemelere ait olduğu düzenlendiği ve
olayın gerçekleştiği yerin Osmaniye il sınırları içinde olduğundan bu bakımdan yargılama
yetkisinin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, Mahkememizin CMK 12 ve
devamı maddeleri uyarınca yetkisizliğine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen karardan
sonra, sanık hakkında uzun süreden beri yakalama emri çıkartılmış olması ve yakalanamaması
nedeniyle sanığa karar tebliğ edilemediği ve ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1
maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6057
—————
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Muzaffer ve Şefika oğlu, 15/03/1976 Karataş
doğumlu, AHMET KARA hakkında "Teşekkül Halinde Müteselsilen Uyuşturucu İhraç Etmek
"suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/05/2014 tarih ve 2014/130 Esas
2014/172 Karar sayılı ilamı ile, suçun işlendiği yerin Silifke Ağır Ceza Mahkemesi sınırları
içerisinde kaldığı, bu hali ile suç yerinin Silifke olduğu bu bakımdan yargılama yetkisinin Silifke
Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğu kanaatine varıldığından mahkememizin yetkisizliğine karar
verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, sanık hakkında uzun süreden beri yakalama emri
çıkartılmış olması ve yakalanamaması nedeniyle sanığa karar tebliğ edilemediği ve ikameti belli
olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6056
—————
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Sanıklar 05.05.1969 doğumlu. Nijerya Vatandaşı
EMMANUEL
CHIDELU,
08.09.1967
doğumlu.
Nijerya
Vatandaşı
EZECHUKWU
EMMANUEL OBİEFUNA hakkında Teşekkül Oluşturarak Ticari Amaçlı Ruhsatsız Uyuşturucu
Madde ithal Etmek suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/05/2014 tarih ve
2014/119 Esas 2014/174 Karar sayılı ilamı ile, sanıklar hakkında daha önce Hatay 1. Ağır Ceza
Mahkemesine dava açıldığı, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek
dosyanın Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde
yargılama devam ederken, yürürlüğe giren 6526 sayılı Yasanın 1 ve 2. Maddeleri gereğince
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
dosyanın görevli ve yetkili Hatay Ağır Ceza Mahkemesine devredilmesine karar verildiği, ancak
tevzi yapılırken dava dosyası Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine ait olmasına rağmen sehven
mahkememize tevzi yapıldığı, oysa yetkili mahkemenin Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri olduğu
konusunda kuşku bulunmamasına rağmen görevli mahkemenin daha önce bu dosyayı özel yasal
düzenleme nedeniyle Adana Özel Yetkili 7. Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlik ile gönderen
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu, davaya bakmak görev ve yetkisinin daha önce bu
dosyada görevsizlik kararı veren Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla
mahkememizin görevsizliğine karar verildiği, kararın sanıkların yokluğunda verildiği, sanıklar
hakkında uzun süreden beri yakalama emri çıkartılmış olması ve yakalanamamaları nedeniyle
sanıklara karar tebliğ edilemediği ve ikametleri belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1
maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—————
6055
Dosya No: 2014/107
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Ömer ve Nazi oğlu, 17/12/1972 Başkale Doğumlu,
HALİT GÜNER ve Memet Salih ve Nuriye oğlu 25/05/1962 Başkale doğumlu, TURGUT
BAYIR hakkında Suç İşlemek Amacıyla Teşkil Edilmiş Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu
veya uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin
22/05/2014 tarih ve 2014/107 Esas 2014/171 Karar sayılı ilamı ile, sanıklar hakkında daha önce
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince görevsizlik
kararı verilerek dosyanın Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılama devam ederken, yürürlüğe giren 6526 sayılı Yasanın 1 ve 2. Maddeleri
gereğince dosyanın görevli ve yetkili Hatay Ağır Ceza Mahkemesine devredilmesine karar
verildiği, ancak tevzi yapılırken dava dosyası Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine ait olmasına
rağmen sehven mahkememize tevzi yapıldığı, oysa yetkili mahkemenin Hatay Ağır Ceza
Mahkemeleri olduğu konusunda kuşku bulunmamasına rağmen görevli mahkemenin daha önce
bu dosyayı özel yasal düzenleme nedeniyle Adana Özel Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesine
görevsizlik ile gönderen Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu, davaya bakmak görev ve
yetkisinin daha önce bu dosyada görevsizlik kararı veren Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesine ait
olduğundan bahisle görevsizliğine karar verildiği, sanıkların yokluğunda karar verildiği, sanıklar
hakkında uzun süreden beri yakalama emri çıkartılmış olması ve yakalanamamaları nedeniyle
sanıklara karar tebliğ edilemediği ve ikametleri belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1
maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—————
6054
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Yasemin Mercan oğlu, 20/09/1988
Suriye doğumlu, ALİ ÇAKAL hakkında, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bu Amaçla
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Bulundurmak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/04/2014 tarih ve
2014/32 Esas 2014/120 Karar sayılı ilamı ile, 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık
hakkında verilen hükmün CMK 231/5 maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, sanık adına gerekçeli kararın tebliğe çıkartıldığı
ancak adresinde bulunmadığı ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar
tebliğ edilemediği ve ikameti belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince
ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—————
6053
Dosya No: 2014/131
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince; Mehmet Selim ve Safiye oğlu, 05/10/1977
Yüksekova doğumlu ABDULBAKİ UÇAK, Şefik ve Yasemin oğlu, 13/06/1990 Diyarbakır
doğumlu FIRAT DEMİR, Seyfettin ve Rahime oğlu, 05/10/1977 Yüksekova doğumlu MEHDİ
UÇAK, Muhittin ve Meryem oğlu, 11/10/1978 Yüksekova doğumlu ŞEMSETTİN UÇAK,
Muhittin ve Meryem oğlu, 11/10/1980 Yüksekova doğumlu ŞERAFETTİN UÇAK hakkında Suç
işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma
veya Sağlama suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/05/2014 tarih ve
2014/131 Esas 2014/169 Karar sayılı ilamı ile, dava dosyasının incelenmesinden, suçun işlendiği
yerin İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi sınırları içerisinde kaldığı, bu hali ile suç yerinin
İskenderun olduğu bu bakımdan yargılama yetkisinin İskenderun Ağır Ceza Mahkemelerine ait
olduğu kanaatine varıldığından mahkememizin yetkisizliğine karar verildiği, kararın sanıkların
yokluğunda verildiği, sanıklar hakkında uzun süreden beri yakalama emri çıkartılmış olması ve
yakalanamamaları nedeniyle sanıklara karar tebliğ edilemediği ve ikametleri belli olmadığından
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanın tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—— •• ——
6052
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No
: 2007/601
Karar No : 2014/362
Resmi Belgede Sahtecilik, 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık
suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/06/2014 tarihli ilamı ile
204/1, 34/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Jora ve Megin oğlu, 02/05/1973 doğumlu,
ASHOD OGANYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
6051
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/271
KARAR NO : 2013/442
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Düzce ili
Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi/köyü nüfusunda kayıtlı, Nazım ve Hanife oğlu,
02.10.1959 D.lu. Hacıyusuflar Mahallesi Mehmet Ali Turan Caddesi No: 2-Akçakoca/DÜZCE
adresinde oturur SELÇUK ŞEN hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı Yasanın
3/1, 5237 sayılı Yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 500,00.-TL.
Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın
altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum
edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından
5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8
maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren
herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten
yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık
hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yen bir suç
işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına, TCK. 54/1 maddesi gereğince kaçağa
konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hüküm
tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık SELÇUK ŞEN'e tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlanın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına karar verilmiş olup,
İlan olunur.
5700
—— • ——
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2014/104
KARAR NO
: 2014/166
DAVACI
: K.H.
SANIK
: YUSİF ABDULLAYEV/Nasso ve Zehra oğlu 23.03.1959 Azerbaycan
D.lu Azerbaycan nüfusunda kayıtlı.
SUÇ
: Hırsızlık
SUÇ TARİHİ
: 05.11.2011
KARAR TARİHİ : 06.05.2014
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5271 sayılı
CMK.231/5-8 Mad. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair
gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de
yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan
tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
5701
—— • ——
Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/709
Karar No : 2013/207
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememize açılan kamu davasında,
Mahkememizin 13/12/2013 tarih 2013/709 Esas, 2013/207 Karar sayılı karan ile Mahkememizin
görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Adana 1. veya 18. Asliye Ceza Mahkemesine
gönderilmesine karar verilmiş olup, sanık Mehmud oğlu, Mise Sellum'dan olma, 1993 Halep
doğumlu AMAR ŞAKŞAK tüm aramalara rağmen bulunamamış ve görevsizlik kararı tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
5702
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:
Hasdal/İstanbul
ESAS NO : 2013/616
KARAR NO : 2013/74
Asta müessir fiil suçundan şüpheli Bedirhan ve Gökçen oğ.1986 D.lu İzmir - Bornova Çamkule Altındağ Mah. Nfs. Kyt.lı Halen; İstanbul - Çatalca Jandarma Komutanlığında görevli
(2008-393) J.Üçvş. Harun KAHRAMAN hakkında 3'üncü Kor. K.lığı As. Sav.lığının 23.09.2013
gün ve 2013/616-74 esas ve karar sayılı Kararıyla ;
Şüpheli hakkında sabit olmayan "asta müessir fiil" suçundan 353 S.K.nun 107 maddesi
gereğince KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI Kararı sonucuna varılmıştır. Tebliğinden
itibaren 15 gün içinde en yakın Askeri Mahkemeye itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Şüpheli Harun KAHRAMAN halen firarda bulunduğundan, 7201 sayılı Kanunun 28 - 29
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5705
—— • ——
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
ESAS NO : 2013/694
KARAR NO : 2013/542
Firar suçundan sanık Necati ve Meryem Oğ. 1978 D.lu, Manisa, Akhisar, Hacıishak Mh.
Nfs. Kyt.lı Barış GÖÇMEN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 20.09.2013 gün ve
2013/694-542 esas ve karar sayılı kararıyla;
Sanık Ter. P. Er Barış GÖÇMEN'in, 30.12.2003 - 03.07.2007 tarihleri arasında FİRAR
suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve
temadinin uzunluğu karşısında alt sınırdan uzaklaşılarak takdiren ve teşdiden BİR YIL İKİ AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;
Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın neticeten ON BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;
Sanığın adli ve askeri sabıka kaydı bulunduğundan CMK.'nın 231'inci maddesinde
düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI veya TCK'nın 51'inci
maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA;
Sanığın suçlu kişiliği ve halen hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunması
karşısında sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK'nın 50'nci maddesinde
sayılan seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA;
Sanığın 20.11.2003 - 22.11.2003 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 02.10.2007 - 22.11.2007
tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nun 63/1'nci maddesi uyarınca hükmolunan
cezadan MAHSUBUNA;
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 ncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
5708
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 46
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2014/2015 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale
Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/92138
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Dönemi
4 Kamyon, 3 Kepçe ile %20 toleranslı 80 gün süreli
Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı
b) Yapılacağı yer
: Çorum Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı
olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama
tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2014/2015
Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 80 gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 18.08.2014 Pazartesi günü, saat 14.00
4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7155/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası
Müdürlüğü
b) Adresi
: Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ
c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şeker Ambarlarında; Kampanya Döneminde ± % 20
Toleranslı 2 Ay süreli Günlük 39 Kişi ile Kampanya
Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 10 Ay Süreli Günlük
5 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin
yürütülmesi,
b) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8.
Km. MUŞ
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2014 Salı günü saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) 100,00 (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 19.08.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Muş adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
7146/1-1
—— • ——
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
Kütahya İli, Merkez İlçede Mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan
2618 ada, 545 parsel numaralı 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarlı taşınmazın
muhammen bedeli 1.749.000,00 TL, geçici teminat miktarı 349.800,00 TL olarak 19/08/2014
tarihinde saat 11:50’de; Yenibosna Mahallesinde bulunan 1 pafta, 533 parsel numaralı, 11.747,50
m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, imar planında kısmen yol, kısmen pasif yeşil alan, kısmen
sanayi alanı olan taşınmaz muhammen bedeli 3.847.307,00 TL, geçici teminat miktarı 769.461,40
TL olarak 20/08/2014 tarihinde saat 13:40’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi
uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında
yapılacak ihale ile satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin
aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde
teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.
7153/1-1
—— • ——
PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2014-2015 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin
yapılması işidir.
İhale kayıt numarası
: 2014/92616
1 - İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız 2014-2015 Kampanyası süresince pancar
analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması. Toplam
33 kişi tahmini 80 gün çalıştırılacaktır.
b) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 80 takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 18.08.2014 Pazartesi günü saat 14.30
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 18/08/2014 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7154/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
BOR ŞEKER FABRİKASI İÇİN PRES FİLTRE ÜNİTESİ ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN
: 2014/92209
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01
2 - İhale konusu malların
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bor Şeker Fabrikasının karbonatlama (dekantör)
çamurunun süzülmesi amacıyla, her biri en az 95 m2 net
süzme yüzeyi kapasiteli 2 adet; şasesi, yan kolları, hidrolik
açma-kapama ünitesi, plaka açma sistemi, plakaları, filtre
bezleri, damlama tavası, emniyet sistemi, hava dağıtım
sistemi, yıkama sistemi, PLC kontrol panosu ve diğer tüm
aksesuarlarıyla birlikte membran filtre preslerin ve
yardımcı ünitelerinin temini, konulacağı yerin çelik
tadilatları, yerine konması, montajı ve devreye alınması ile
birlikte komple filtre pres ünitesi alım işidir.
b) Teslim Yeri
: Bor Şeker Fabrikası.
c) Teslim Tarihi
: Pres filtre ünitesi malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını
müteakip işe başlama tarihinden itibaren 130 (yüzotuz)
takvim günü içinde ilgili şeker fabrikasına teslim edilecek,
en geç 01 Eylül 2015 tarihine kadar pres filtre ünitesi
montajı tamamlanarak devreye almaya hazır hale
getirilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA.
b) Tarihi ve saati
: 26.08.2014 Salı günü saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 26.08.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 06100
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
7037/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 50
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Karaköprü Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - İlçemiz sınırları dahilinde Güllübağ Mahallesinde bulunan Mülkiyeti
Karaköprü Belediyesine ait aşağıya çıkarılmış taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye
Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 026 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki
verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 23.07.2014 tarih ve 113 sayılı kararı ile 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Hizmet
binasında bulunan toplantı salonunda Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazların
Sıra
Ada
Yüzölçümü
M2
Geçici
Tahmin Edilen
Teminat
Bedel
Cinsi
Miktarı (%3)
(KDV Dahil)
No
İli
İlçesi
Mahalle
No
Parsel
1
Şanlıurfa
Karaköprü
Güllübağ
3704
2
6886.6
Arsa
51.649,50.TL
1.721.650,00.TL
2
Şanlıurfa
Karaköprü
Güllübağ
3718
1
6307.23
Arsa
47.305,00.TL
1.576.807,50.TL
3
Şanlıurfa
Karaköprü
Güllübağ
3719
1
6701.51
Arsa
50.262,00.TL
1.675.377,50.TL
Madde 2 - Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç)
tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde
altı) dır.
Madde 3 - İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
Madde 4 - Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar
21.08.2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.00'da Karaköprü Belediyesi Hizmet binası toplantı
salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif
Usulü ile yapılacaktır.
Madde 6 - İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı
kooperatifleri girebilirler.
Madde 7 - İsteklilerde Aranan Şartlar ve Belgeler;
a) Kanuni ikametgâh veya tebligat için adres göstermek,
b) Nüfus Cüzdan Suretini vermek.
c) Vekâleten giriliyorsa vekâletname vermek. (Noter tasdikli)
ç) İhale Geçici Teminat makbuzunu vermek.
d) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.
Madde 8 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 21.08.2014 Perşembe günü saat
10:00'a kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
müracaat etmeleri gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
7059/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
2014/2015 DÖNEMİ KAMPANYA DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt no
: 2014/90647
1 - İdarenin
a) Adresi
: Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 0222-230 27 38
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Tahmini
110 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat
çalışmak koşuluyla 4 adet damperli kamyon çalıştırılması
hizmeti
4 Adet Damperli Kamyon (Çelik Kasalı): her biri 20-25
tonluk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında olacaktır.
Damperli kamyonların 4’ü de 24 saat kesintisiz olarak
kullanıma hazır bir vaziyette fabrika sahası içerisinde
bulundurulacaktır.
: Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Tahmini
110 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat
çalışmak koşuluyla 2 adet lastik tekerlekli yükleyici
çalıştırılması hizmeti
2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: her bir yükleyici en az
175hp (129 kw) gücünde, kepçe hacmi en az 2,3 m3
bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. Yükleyici fabrika
sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak
bulundurulacaktır.
b) Yapılacağı yer
: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2014 Salı Günü saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:
Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
a) Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri
b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri
c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, 19.08.2014 Salı günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker
Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale
kanunlarına tabi değildir.
7041/1-1
—— • ——
SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 47 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker
satılacaktır.
2 - İhale 19.08.2014 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir.
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi.
b) Bu işe ait geçici teminat vermesi
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini
vermesi.
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75-76
Faks : 0 224 689 64 96
7061/1-1
—— • ——
AMBAR TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2014/2015 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/92741
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 Döneminde % 20 toleranslı 200.000 Ton
Kristal Şeker Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı İşidir.
b) Yapılacağı yer
: Çorum Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin
belirlediği tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama
tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 20/08/2014 Çarşamba günü, saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - İş deneyim belgesi: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak paketlenmiş veya torbalanmış ürünlerin tahmil tahliye
hizmeti veya Şeker Fabrikalarında gerçekleştirilen her türlü tahmil tahliye hizmeti kabul
edilecektir
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Ankara Yolu 9. Km. Çorum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7152/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 17.04.2014 tarih ve 2014/26-32 sayılı kararı ile; EY
TV RADYO TV YAY. A.Ş. unvanlı kuruluşun, kendisine 12.08.2013 tarih ve 11143 sayılı
yazıyla 15 günlük süre verilmesine ve bu yazıyı 24.09.2013 tarihinde tebellüğ etmiş olmasına
rağmen, 2012 yılı için yıllık bilanço ve gelir tablosunun vergi dairesinden tasdikli suretini ilgili
mevzuatında belirtildiği şekilde süresinde vermemiş olduğunun tespit edilmesi üzerine, kuruluş
hakkında; 6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin beşinci fıkrasındaki; “Üst Kurul tarafından,
üçüncü fıkra uyarınca verilmesi gereken beyannameyi süresinde vermeyen medya hizmet
sağlayıcı kuruluşlar hakkında beşbin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirlenen bilgi verme ve
ibraz yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya eksik getiren medya hizmet sağlayıcı
kuruluşlar ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlar hakkında, onbin Türk
Lirası tutarında idari para cezası kesilir. Bu fıkra uyarınca kesilecek ceza, radyo kuruluşları
hakkında yüzde elli oranında uygulanır. “Hükmü uyarınca ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince 2013 yılı yeniden değerleme oranında artırım
yapılarak belirlenen 5.390,00 TL (Beşbinüçyüzdoksan Türk Lirası) idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Üst Kurul kararı uyarınca, 5.390.00 TL tutarındaki İdari para cezasının tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR
84000 100 1762 00 999999 5001 no’lu hesabına “6112 sayılı Kanunun 42’nci maddesine göre
ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin
dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava
açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil
edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna
müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari
para cezasının 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine
gönderileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31’inci maddelerine göre ilanen tebliğ
olunur.
7149/1-1
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2009/5759 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7150/1-1
—— • ——
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM)
VAKFEDENLER: Adem SOLAK
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/07/2014 tarih ve E.2014/216, K.2014/399
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan saldırganlık, suç, şiddet,
vandalizm, mobbing, aile içi ve akrabalar arası şiddet, töre cinayetleri, kan davaları, terör çocuk
ve kadın mağduriyetleri, madde kullanımı, intiharlar, göç ve göçlerin yarattığı zorlanmalar ve her
çeşit diğer sosyal travmalar karşısında, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, kişilerin ruh,
beden, akıl iyiliklerinin korunmasını güçlendirecek çalışmalar yapmak; birey-birey, birey-grup ve
grup-toplum ilişkilerinde güven duygusunu arttırıcı projeleri destekleyerek toplumsal güvenliğe
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
ve huzura katkıda bulunmak; belirtilen olgu ve sorunlarla ilgili bilinç düzeyi yüksek bir toplum
oluşmasına çalışmak; şiddeti, suçu, aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemeye
yönelik ve ilgililere yol haritası/model olacak her türlü alan çalışmaları, araştırmaları yapmak,
bilimsel raporlar düzenlemek; bütün bunlara bağlı olarak şiddetin azaltılması ve suçun önlenmesi
yönünde faillerin, mağdurların iyileşmesine yönelik etkin projeler geliştirmek, yürütmek ve anılan
tüm çalışmalardan elde edilecek verileri ilgili kişi, kurum, kuruluş, devlet organları ile kamuoyu
ile paylaşmak. Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Derneği tarafından ortaya konan
“HEGEM MODELİ” perspektifinde, etkin çalışmalar yapmak; sahada çalışan bilim insanları,
bürokratlar, ilgili diğer kişiler, kurumlar ve halk arasındaki yakınlaşmayı, dayanışmayı, birlikte iş
görmeyi güçlü kılacak stratejiler, projeler geliştirmek ve uygulamak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000TL (Ellibeşbin Türk Lirası) nakit para, yayınlanmış 24
bilimsel eser.
YÖNETİM KURULU: Adem SOLAK, Prof.Dr. Hayati AKYOL, Prof.Dr. Yahya Mustafa
KESKİN, Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Prof.Dr. Hasan ONAT, Doç.Dr.Vahap ÖZPOLAT,
Hasan Yavuz SEYİDOĞLU
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli heyeti karar verir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
7162/1-1
—————
VAKFIN ADI: Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (TÜRBAV).
VAKFEDENLER: Yusuf ELGÖRMÜŞ.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2014 tarih, E:2014/134, K:2014/204
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını korumasına yönelik kişisel ve
toplumsal bilinç oluşturmak, sağlıklı insan, sağlıklı toplum felsefesini ve bilgi toplumunu hayata
geçirmek için sağlık ve tıp bilimi alanında eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları yapılmasını,
bilim insanı ve nitelikli mesleki personel yetişmesini, sağlık birimlerinin ve genel olarak sağlık
hizmetlerinin gelişip ilerlemesini sağlayacak her türlü katkı ve faaliyetlerde bulunmak, gelişmiş
teknoloji ürünleri ile donatılmış sağlık tesislerinde, alanında söz sahibi ve sürekli kendini
yenileyen, hasta haklarını önemseyen tıp adamları ve sağlık personeli kontrolünde, sağlık
sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yükseköğretim kurumları ile her dereceden eğitim-öğretim
kurumları, rehabilitasyon merkezleri, sosyal ve sağlık tesisleri kurmak, gençlerimizin; çağın
gerektirdiği eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak muhakeme, problem çözme, eleştirel
düşünme özelliklerine sahip olmasına, Türk kültür ve medeniyetinin geçmiş ve gelecekle
bağlarını kuracak, sevilmesine ve kabul görmesine katkı verecek yeterlilikte eğitim-öğretim
almasına imkan ve zemin hazırlayarak, ülkemizin çağdaş medeni seviyeye yükselmesini ve refaha
ulaşmasını gaye edinen bir nesil olarak yetişmesine katkı sunmak.
VAKFIN MAL VARLIĞl: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1198 ada, 6
parsel, 43/115 hisseli arsa ile 200.000 TL Nakit.
YÖNETİM KURULU: Yusuf ELGÖRMÜŞ, Cevat ŞENGÜL, Abdulhalim ŞENYİĞİT,
Yakup UÇAR, Ramazan METİN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın o zamana
kadar kurduğu eğitim ve yükseköğretim kurumları ile tüm mal varlığı, Başkanın olumlu oyunu
içeren Yönetim Kurulu kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kamu kuruluşuna devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
7163/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/44036
2. Yasaklama Kararı Veren
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü
İl/İlçe
Niğde/Merkez
Tel-Faks
0(388) 232 35 00-0(388) 232 35 06
E-Mail
[email protected]
Yenice Mah. Arapdede Sokak S.
Adresi
Fethi Cad.
Posta Kodu
51110
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ömer Demirezen
Mustafa Özdemir
Sayfur Temizlik Maddeleri Kimya
Sayfur Temizlik Maddeleri Kimya
Sanayi ve Ticaret
Sanayi ve Ticaret
Yeni Sanayi Bölgesi 41. Sokak No: 20
Yeni Sanayi Bölgesi 41. Sokak
Kocasinan/Kayseri
No: 20 Kocasinan/Kayseri
59479020286
57025103452
Mimarsinan V.D./287 030 5896
Mimarsinan V.D./287 030 5896
Kayseri Ticaret Odası
Kayseri Ticaret Odası
27389
36266
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
7. Yasaklamanın
6
6. Yasaklama
Yıl
Ay
(Altı)
( )
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
b-4735
(X)
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
7161/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 62
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/155889
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik İl/İlçe
Daire Başkanlığı
Merkez
Adresi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik
Tel-Faks
Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi/
Isparta
0246 211 18 75 - 0246 211 18 77
Posta Kodu
32260
[email protected]
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Kamil Şükrü Aydoğan
Adresi
Şekerhane Mah. Bostancıpınarı Cad.
No: 46/2 07400 Alanya/Antalya
T.C. Kimlik No.
11116632528
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
11116632528
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
17828
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7169/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7181/1/1-1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7181/2/1-1
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7182/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2014-45
Karar Tarihi ve No
: 23.01.2014-483
Toplantı Yeri
KARS
Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu I yerleşim
alanının tescil talebine ilişkin, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü’nün 12.11.2013 gün ve 5396 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 10.01.2014 tarih ve 98 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral
Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu I yerleşim
alanı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, ekli Vaziyet
Krokisinde koordinatları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin
uygun olduğuna,
Karar verildi.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
7159/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 68
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2014-45
Karar Tarihi ve No
: 23.01.2014-484
Toplantı Yeri
KARS
Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu II yerleşim
alanının tescil talebine ilişkin, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü’nün 12.11.2013 gün ve 5396 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 10.01.2014 tarih ve 99 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral
Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Ardahan İli, Hanak ilçesi, Çayağzı Köyü sınırları içerisinde yer alan Cotsuyu II yerleşim
alanı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi uyarınca, ekli Vaziyet
Krokisinde koordinatları belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin
uygun olduğuna,
Karar verildi.
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
7160/1-1
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
2014/6662
Sayfa
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tüzük
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6588 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2014/6617 Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı
Kurumlardaki Döner Sermayeli Kuruluşlara Tahsis Edilen Sermayenin 25.000.000
(Yirmibeşmilyon) Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar
2014/6620 Manisa İli, Alaşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, 2013/21
Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapılacak Sondaj Çalışmaları
Kapsamında Manisa Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6622 Manisa ve İzmir İllerinde Tesis Edilecek Alares Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6627 Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahallesinde Bulunan ve İlan Edilen Riskli Alan Sınırları
İçerisinde Kalan Mülkiyetleri Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Mevcut Tahsislerinin
Kaldırılarak, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun Amaçlarında Değerlendirilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis
Edilmeleri Hakkında Karar
2014/6642 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2014/6644 Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2014/6667 Bazı Büyükelçiliklerimizin, Karşılarında Gösterilen Uluslararası Kuruluşlar
Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında Karar
2014/6672 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında
Karar
ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
2
4
5
6
7
8
11
13
14
23
YÖNETMELİKLER
2014/6619 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketinin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2014/23)
— Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34)
— Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına
İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
1
23
24
25
25
26
26
36
37
46
59
70
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete