TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ
Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir
parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya
da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir
organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde
değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan
yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.
Gelecek birçok alanda Biyoteknoloji çağı
olacaktır ve bu teknoloji giderek daha da
ağırlıklı bir şekilde tarıma uygulanacaktır.
Tarımda biyolojik girdilerin özellikle kültür
bitkilerinin ve çiftlik hayvanlarının gelişen ve
değişen çevre ve pazar şartlarına göre ıslahı
Ziraat Fakültelerinin asıl faaliyet alanlarını
oluşturmaktadır.
Bunların geleneksel ıslah yöntemleri ile
yürütülmesi belirli düzeyler ve çalışmalar
çerçevesinde geçerliliğini her zaman
koruyacaktır ancak genotiplerin ıslahının
gelişen ve değişen modern teknolojiler ile
yürütülmesi artık kaçınılmazdır.
Temel olarak hızla artan dünya nufusunun yeterli ve dengeli
beslenmesini sağlamayı hedefleyen tarımsal biyoteknoloji;
bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik
yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni
genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta
kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik
genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında
fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil,
deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan
enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik
olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak
değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında
gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar.
Son yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında
yaşanan gelişmeler, tarımsal üretime yeni yaklaşımlar
kazandırarak biyoteknolojinin tarımda uygulanmasına
olanak sağlamıştır.
Biyoteknoloji daha önceden hayal bile edilemeyen
ürünlerin geliştirilmesi ve başka yöntemlerle çözülemeyen
sorunların çözümüne olanak sağlaması bakımından önem
taşımış böylece sadece bilim dünyasını değil, toplumun
büyük bir kısmını ilgilendiren ve etkileyen bir bilim dalı
haline gelmiştir.
Geleneksel tarım teknolojileri, hızla artan insan nüfusu için
giderek değişen ve tarımsal üretim için olumsuzlaşan çevre
koşullarında üretimin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği
konusunda yetersiz kalmaktadır.
Tarımsal biyoteknoloji, değişmek ve yenilenmek zorunda
olan tarımsal üretime yeni yaklaşım ve teknolojiler
sunmaktadır.
ZİRAAT UYGULAMALARI ve HAMMADDELER
Biyoteknolojik uygulamalarla birçok hammadde için gerekli enzimatik
reaksiyonlarda kullanılan çok farklı enzimler kullanılmaktadır.
Tarımsal atıklardan bugün örneğin metanol gibi maddeler bol ve
kolaylıkla elde edilebilmektedir. Gıda maddeleri piyasaya sürülmeden
önce test edilip aflotoksin bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir.
Bu teknoloji ile bitkilerin besin değerleri artırılmış ve
örneğin bünyesinde kükürt bulunan bitkilerle beslenen
koyunların yünlerinin daha kaliteli olduğu görülmüştür.
Yeni teknoloji ile bitkilerden örneğin tütünden hemoglobin
elde edilebilemektedir. Ayrıca biyoteknolojik yöntemlerle
bugün memeli hayvanların sütlerinden yararlı ilaçlar
üretilebilmektedir.
Download

Biyoteknoloji