kodlayan genlerin tespiti, tespit edilmiş olanların
ıslah çalışmalarında kullanılmasının sağlanması
veya bu genlerin transferi ile biyotik ve abiyotik
stres koşullarına dayanıklı transgenik bitkilerin
oluşturulması gibi modern biyoteknolojik yöntemler
kullanılmaktadır.
Enzim ve Mikrobial Biyoteknoloji
Biyoteknolojinin
tarım,
hayvancılık,
gıda,
deterjan, kağıt, tekstil, deri ve daha birçok
uygulama alanında enzimlerin ve biyolojik araç
olarak kullanılan
mikroorganizmaların rolü
büyüktür. Bu bilgiler ışığında enzim ve mikrobiyal
biyoteknoloji alanının amacı, büyük ölçekte üretim
yapan endüstri ve fabrikalara taşınmadan önce
laboratuar ölçeğinde, özellikle tarımsal değeri olan
enzimlerin mikroorganizmalar yoluyla üretilmesi,
saflaştırılması,
karakterize
edilmesi,
çeşitli
özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimini sağlayacak
olan ortam koşullarının optimize edilmesidir.
AKADEMİK PERSONEL
Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sezen ARAT
(Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
[email protected]
Doç.Dr. Fulya ÖZDİL
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Devrim OSKAY
[email protected]
Araş. Gör. Raziye IŞIK
[email protected]
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
1982
T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN
(Anabilim Dalı Başkanı)
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Sheida DANESHVAR ROUYANDEZAGH
[email protected]
Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN
[email protected]
Araş. Gör. Duygu ATEŞ
[email protected]
Arş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN
[email protected]
Enzim ve Mikrobial Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU
(Anabilim Dalı Başkanı)
[email protected]
Araş. Gör. Yusuf SÜRMELİ
[email protected]
İLETİŞİM
T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tel: (0 282) 250 20 00 / Faks: (0 282) 250 99 29
http://ziraat.nku.edu.tr
TEKİRDAĞ
TARİHÇE
EĞİTİM PROGRAMLARI
Günümüzde
biyoteknoloji
yaşamın
her
alanında doğrudan ya da dolaylı şekilde etkisini
göstermekte,
besinlerden giysilere, kâğıttan
enerjiye, uzay teknolojisinden sağlığa kadar her
alanda
biyoteknolojiden
yararlanılmaktadır.
Biyoteknolojideki hızlı gelişme tarım alanında da
kendisi göstermekte ve dünya tarımının geleceğine
bu bilim dalının yön vereceği açıkça görülmektedir.
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, bu gelişmeler
göz önüne alınarak modern biyoteknoloji ve onun
tarımda uygulamaları alanında eğitim vermek
amacıyla Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması
çerçevesinde Ziraat Fakültesi bünyesinde 2009
yılında kurulmuştur.
Tarımsal
Biyoteknoloji
Bölümü,
Hayvansal
Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve
Mikrobiyal Biyoteknoloji olmak üzere üç ana
bilim dalından oluşmaktadır. Bölümün ana
hedefi biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olan, bitkisel ve hayvansal üretime yeni
ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, çok
disiplinli çalışma prensiplerini özümsemiş Ziraat
Mühendisleri yetiştirmektir. Tarımsal Biyoteknoloji
Bölümü, Ziraat Fakültesinde bulunan farklı
bölümlerle ve bilim insanlarıyla lisans eğitimi ve
bilimsel araştırma konularında birlikte çalışmaktadır.
Lisans eğitimi 8 yarıyıl (4 yıl)’dır. Öğrenci 240 AKTS ve
30 günlük staj eğitimini tamamlamak zorundadır. Bu
eğitim öğrenciye lisans derecesi ve Ziraat Mühendisi
ünvanı sağlar.
MİSYON
Tarımsal
biyoteknoloji
alanında
dünyadaki
gelişmeleri, ülkemizin öncelikleri ve gereksinimlerini
göz önüne alarak, nitelikli eğitim-öğretim hizmeti
sunmak, donanımlı, özgüveni yüksek ziraat
mühendisleri yetiştirmek ve katma değeri yüksek
uygulamalı araştırmalar yapmak ve teknolojiler
geliştirmek.
VİZYON
Tarımsal biyoteknoloji alanında özgün bilgi ve
teknoloji üreten dünyada saygın, ülkemizde öncü bir
bölüm olmak.
ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Bölümümüz Namık Kemal Üniversitesi’nin değişik
Fakülteleri, Bölümleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın çeşitli Araştırma Enstitüleri ve
ülkemizin farklı bölgelerindeki üniversiteler ile ortak
TÜBİTAK, Bakanlık ve Üniversite destekli araştırma
projeleri yürütmektedir. Bölümümüzde bitki doku
kültürü laboratuarı, memeli hücre kültürü ve üreme
biyoteknolojisi laboratuarı, mikrobiyal biyoteknoloji
laboratuarı ve bitki, hayvan, mikroorganizma
genetiği laboratuarı olmak üzere 4 laboratuvar
bulunmaktadır.
İŞ OLANAKLARI
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunları; kamu
ve özel sektör araştırma enstitüleri, biyoteknoloji
enstitüleri, araştırma istasyonları, faaliyet alanı
biyoteknoloji olan özel sektörler, ilaç firmaları,
moleküler teşhis laboratuarları, gıda kontrol
laboratuarları, tohumculuk, fide-fidan, seracılık
sektörleri, zirai karantina ve il kontrol laboratuarları,
tarımsal analiz laboratuarları, araştırıcı ve öğretim
üyesi olarak üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile bağlı il müdürlükleri, Tarım Kredi
Kooperatifleri, Bankalar ve Belediyeler.
ANABİLİM DALLARI
Hayvansal Biyoteknoloji
Hayvansal Biyoteknoloji, temel olarak ürün ve
hizmet üretmek amacıyla bilimsel ve mühendislik
prensiplerinin hayvansal ürünlerin üretilmesi veya
işlenmesinde birlikte kullanılması olarak ifade
edilebilir. Hayvansal Biyoteknoloji, evcil hayvan
türlerinin genetik karakterizasyonu, korunması,
üstün verimlilik, hastalıklara ve zararlılara dirençlilik
gibi özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla gen veya
gen bölgelerinin belirlenmesi, belirlenen gen
veya gen bölgeleri ile damızlık seçimi sağlayacak
yöntemler geliştirilmesi gibi moleküler tanımlama
yöntemlerini, çeşitli proteinleri üretmek üzere
memeli hücre kültürü, in vitro embriyo üretimi,
kriyobiyoloji, klonlama gibi yardımcı üreme
tekniklerini uygulayan ve geliştiren bir bilim dalıdır.
Bunun yanı sıra istenen özellikte dirençli veya
verimi yüksek hayvanlar elde etmek için embriyoya
gen aktarımı ile transgeniklerin oluşturulması son
yıllarda hayvansal biyoteknolojinin yoğunlaştığı
konulardır.
Bitkisel Biyoteknoloji
Bitkisel biyoteknoloji, bitki genleri, hücreleri,
organları ve dokuları üzerinde çalışarak istenen
özellikte ürünler ve hizmetler oluşturma bilimidir.
Bitkisel biyoteknoloji, tarımsal üretimi, verimi ve
kaliteyi artırmayı ve uygun ticari bitki varyeteleri
oluşturulmasını
böylece
toplum
refahına
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacı
gerçekleştirmek için, gen izolasyonu, gen dizilerinin
belirlenmesi (sekanslanması), istenen özellikleri
Download

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü - E-Universite