1
Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda
davranışlarında kasıtlı ve istendik değişiklikler
meydana getirebilme sürecine eğitim denir.
Birey: Biokültürel ve sosyal varlığa “birey” denir.
Davranış: Etkiye karşı verilen tepki ya da
tepkiye karşı etki, organizmanın yaptığı her türlü
eylem, hareket “davranış” olarak adlandırılır.
2
Eğitimsel Davranışın Özellikleri 3 tanedir:
İstenilen
Davranış
Gözlenebilir
Ölçülebilir
Çeşitleri
1-) Doğuştan gelen davranış (çok az davranış doğuştan
gelir)
2-) Sonradan kazanılan davranış
3-) Geçici davranış (Alkol, uyuşturucu alımı sonrasında
görülen davranışlar)
3
*Eğitimcileri ilgilendiren davranış çeşidi sonradan
kazanılan davranışlardır.
İstendik: Bireyin, toplumun, insanlığın kabul etmesi ve
hepsi için yararlı olması.
Kasıtlı: Davranış değişikliğinin planlı ve programlı
şekilde yapılması.
*Öğrenmeden eğitimi ayıran en büyük fark
“kasıtlılıktır”.Öğrenmede “kasıtlılık” yoktur.
Süreç: Ham maddenin, girdinin alınıp işlenerek istenilen
düzeye getirilmesi için yapılan işlerin tümüne ve bu
zaman dilimin bileşkesine “süreç” denir.
4
Öğrenme: Bireyin davranışlarında çevresiyle etkileşimi
sonucunda nispeten kalıcı izli değişiklik meydana
getirme sürecine “öğrenme” denir.
*Eğitimin ürünü olumsuz değildir.
*Öğrenmede; olumlu davranış değişiklikleri de, olumsuz
davranış değişiklikleri de olabilir.
*Öğrenme her yerdedir.
*Öğrenmede kasıtlılık yoktur.Eğitimde vardır.
*Öğrenmede kalıcılık nispeten kalıcı izlidir.Belirli bir süre
kalıp sonra unutulabilir.
*Öğrenme bireyseldir.
Öğretim: Öğrenmeyi sağlama, öğrenmeyi kılavuzlama,
yol gösterme işine “öğretim” denir.
5
Eğitim Sürecinin Özellikleri
Kapsamlıdır
Süreklidir
3.
Çok boyutludur
4.
Dinamiktir
5.
Bilimsel araştırma ve bulgulardan kaynaklanır
6.
İnsana özgüdür
7.
Evrensel ve ulusal yönleri vardır
8.
Olumluya dönüktür
9.
Zaman ve mekan yönünden sınırsızdır
10. Ulusal kalkınma ile doğrudan ilişkilidir
11. Kültürü oluşturur
12. Deneyimlerle edinilir
13. Bir uyum sürecidir
1.
2.
6
Eğitim Programı
Belli düzeyde, yaş grubundaki öğrencileri belli bir zaman
içerisinde yetiştirmeye yönelik “geçerli öğrenme
yaşantıları” düzeneğine eğitim programı denir.
Öğrenme Yaşantıları
Belirlenen hedefler doğrultusunda uygun koşulların
yaratılıp öğrenciye sunulmasına “öğrenme yaşantıları”
denir.
Öğrenme yaşantısı: Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu
edindiği değişikliklere “yaşantı” denilmektedir.Yaşantının
bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu oluşması ve kısmen
kalıcı olması öğrenme yaşantısının, planlı ve istendik
olması da eğitimsel yaşantının ürünüdür.
7
Eğitim programının faydaları
•
•
•
•
Eğitim etkinliklerine yön verir
Öğretmenlere rehberlik yapar
Eğitimde verimi arttırır
Eşgüdümü sağlar
8
Eğitim Programı 4 temel öğeden oluşur;
1-) Hedefler
2-) İçerik
3-) Eğitim durumları(öğrenme ve öğretme süreçleri)
a-Strateji, yöntem ve teknikler
b-Eğitim teknolojileri(Kitap,dergi,fotoğraf makinesi)
c-Uygulama(alıştırma sayısı, süresi, tekrar vs.)
d-Öğretim hizmetinin niteliği
*Katılım
*İpucu(dikkat çekici)
*Düzeltme
*Pekiştirme
*Dönüt
4-) Sınama durumları (ölçme ve değerlendirme)
9
Hedefler 3 ana başlıkta toplanır:
- Uzak hedefler
- Genel hedefler
- Özel hedefler
Özel hedef: Bir disiplin ya da çalışma alanında öğrenciye
kazandırılması uygun bulunan bilgi, beceri, yetenek, ilgi,
tutum ve alışkanlıklar gibi özelliklerdir.
10
Ölçme ve Değerlendirme
Gözlem: Bir niteliğin dikkatli ve planlı bir şekilde
incelemesidir.
Ölçme: Bir niteliğin gözlenip sayı ya da sembollerle ifade
edilmesidir.(ölçüt-karşılaştırma)
*Ölçüt 2 şekilde olabilir;
1- Mutlak Ölçüt (üniversitede geçme notu kişiye göre
değişmez)
2- Bağıl Ölçüt (Aritmetik ortalama esas.Tüm öğrencilerin
ortalaması alınan bireysel notlarla değişir.)
Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir kriterle, bir ölçütle
karşılaştırarak bir değer yargısına varma, kritik yorum
yapma.
11
Bir eğitimin gerçekleşebilmesi için olması gereken
3 temel öğe vardır.Bunlar;
1-) Öğrenci (öğrenen)
2-) Öğretmen (öğreten)
3-) Eğitim programı
Eğitim programında olması gerekenler;
-Yöntem/teknik
-Düzeltme
-Süreç
-Pekiştirme
-Materyal
-İletişim
-Ortam/tesis
-İpucu
-İçerik
-Katılım
-Alıştırma şekli
-Dönüt
12
Pekiştirme: İstenilen davranışın sıklığını arttırmak için
öğrenciye verilen uyarıya “pekiştirme” denir.
Pekiştireç: Pekiştirmeyi yapma işine ise “pekiştireç”
denir.Pekiştireç bireyseldir.Olumlu (aferin, tebrikler) ve
olumsuz olarak ikiye ayrılır.
Dönüt: Öğrenciye performansı hakkında bilgi verme işine
dönüt denir.Dönüt eğitim sürecinde çok önemli bir yere
sahiptir.
Düzeltme: Ortaya çıkan hatanın ardından yapılan işleme
“düzeltme” denir.
13
PROGRAMDA ÖĞRENCİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğrenci
Algılama/Bilişsel
Kişisel ve Sosyal
*Hafıza
*İlgiler
*Dikkat
*Değerler
*Konsantrasyon seviyesi *Tutumlar
*Ahlak
*Duygular
*Kendini algılama
Fiziksel
*Kas ve yapısı
*Sinir
*Hastalıklar
*Olgunlaşma
14
ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLKELERİ
Öğretmenlerin konu alanı bilgisinin yeterli olması
Öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin yeterli
olması
3-) Öğretmenin deneyimli olması
4-) Öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı etkileşim olması
5-) Öğretimde yüksek beklentinin oluşturulması
6-) İşbirliği ortamının oluşturulması
7-) Öğrencilerde hazır bulunuşluk düzeylerinin dikkate
alınması
8-) Öğretimin somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru
gerçekleştirilmesi
9-) Öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önüne alınması
10-) Öğretim etkinliklerinin öğrencilerin ilgilerine
dayandırılması
1-)
2-)
15
11-) Motivasyonun sağlanması
12-) Öğrencilerin dersin hedeflerinden haberdar edilmesi
13-) Yakından uzağa ilkesi ( yakın çevresinden uzak bilgilere)
14-) Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması
15-) Öğrencilerin sorumluluk almalarının sağlanması
16-) Seçilen öğretim etkinliklerinin öğrenene uygunluğunun
sağlanması
17-) Öğrenilecek materyalin anlamlı olması
18-) Öğretimde dönüt sağlanması
19-) Öğrenmede zaman+enerjinin etkin kullanılması
20-) Öğrenmede daha fazla duyu organının kullanımının
sağlanması
21-) İçeriğin küçük adımlar ile sunulması
16
22-)
23-)
24-)
25-)
26-)
27-)
28-)
29-)
30-)
31-)
32-)
Konu içeriğinin zengin olması
Özel iletişimde güvenlik esasına uyulması
Teknolojinin kullanılması
Anlamlı tekrarların yaptırılması
İpuçlarının verilmesi
Pekiştireçlerin verilmesi
Aşamalılık ilkesi
Mantık ilkesi
Öğrencilere yeterli uygulama fırsatlarının sunulması
Öğretim sırasında ekonomikliğin sağlanması
Öğrenci performanslarının; geçerli, açık, net, adil ve
dersin hedeflerine uygun olarak değerlendirilmesi.
17
1-) ÖĞRETMEN MERKEZLİ YAKLAŞIMLA SPOR EĞİTİMİ
-Öğretmen otokratiktir
-Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını
öğretmen yapar
-Uygulamada bireysel farklılıklar dikkate alınmaz
-Öğretmen katı ve sert yapıdadır
-Salon atmosferi öğrenci açısından sıkıcı ve donuktur
-Öğretmen öğrencilerle değil, grupla ilgilenir
-Öğretimin fiziksel ve bilişsel alanı, duyuşsal alanından
daha önemlidir
-Öğretmen yeniliklere pek açık değildir ve ders içerisinde
yeni uygulamalar yapmaz
18
Bu şekilde yaklaşımın akış süresi şu şekildedir;
*Öğrenciler dersin başında salona girdiklerinde
öğretmenin gösterdiği yere giderler.
*Isınma öğretmenin önderliğinde yapılır.
*O gün yapılacak etkinlikler açıklanır.
*Etkinlik için organizasyon yapılır, araç-gereç açıklanır
ve etkinlik süresince özel alan kullanılır.
*Etkinliğe başlama ve bitirme işaretini öğretmen verir.
*Öğrenciler, etkinlik boyunca öğretmenin planına
uyarlar.
19
2-) ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIMLA SPOR
EĞİTİMİ
-Öğrencilere nasıl öğrenecekleri konusu da
öğretilmelidir.
-Hedefler hem öğrenci, hem de öğretmen tarafından
seçilebilir.
-Öğretmen demokratik öğretmen olarak düşünülür.
-Hedefler öğrencinin ilgi ve gereksinimleri üzerine
kurulur.
-Bu yaklaşımda önemli olan her öğrenci kendi
potansiyeli oranında gelişmesidir.
-Sınıftaki her öğrenci değerlidir.
-Öğrenciler dersten zevk alır ve heyecan duyarlar.
-Öğretmen kendini geliştirmeye çalışır ve yeniliklere
açıktır.
-Öğretmen öğrencilere kişisel rehberlik ve danışmanlık
yapar.
20
Bu şekilde yaklaşımın akış süresi şu şekildedir;
*Öğrenciler salona girince bağımsız olarak salonu
kontrol ederler.
*Isınma öğrenciler tarafından yaptırılır.
*O günkü etkinlikler için grup oluşturulur ve etkinlik alanı
seçilir.
*Araç-gereç hazırlanır ve etkinliğe başlanır.
*Etkinlik sürerken öğretmen dolaşarak dönüt verir.
*Etkinlik sonunda araç-gereç öğrenciler tarafından
toplanır ve salon kontrol edilir.
21
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
* Sunuş Yolu ile Öğretim
* Buluş yolu ile Öğretim
* Araştırma-İnceleme Yolu ile Öğretim
22
SUNUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM (AUSUBEL)
-Kavram, ilke ve genellemelerin açıklaması yapılır.
-Öğrenciler bilgileri hazır olarak alırlar.
-Daha çok derslerin giriş bölümünde olur.
-Öğretmen konu alanının anlamlı bir bütünlüğe (yapı)
getirilmesini sağlar.
-Tümden gelim yolu kullanılır.
-Öğrenci(öğrenen)-Öğretmen(öğreten) arasında yoğun
etkileşim olmalı.
-Çok sayıda örnek kullanılmalı
-Genelden özele doğru bir sıra izlenmeli
-Önceki bilgiler ile yeni bilgiler arasındaki bağlantı
kullanılmalı
*Sunuşun başarısı öğretmene bağlıdır.Konuşma
tarzı, vurguları, görüntüsü, verdiği örnekler, konu
hakimiyeti vs..
23
BULUŞ YOLU İLE ÖĞRETİM (BRUNER)
*Ausubel’e karşı olarak geliştirilmiş bir öğretim yoludur.
-Öğrenci, öğrenme sürecine etkin katılır.
-Öğrenci buluş yapar.
-Öğrenci aktif ve girişimcidir.
-Öğrenciler bilgiyi kendileri yapılandırmalıdır.
-Öğretim öğrencide merak uyandırabilecek problem ile
başlar.
-Üst düzey zihinsel becerilerin kazanılmasını sağlar.
-Öğrencilerin sorun çözme becerisi gelişir.
-Öğretmen Öğrencilere rehberlik yapar, onları güdüler.
24
Aşamalar:
*Öğretmen örneği sunar
*Öğrenci örneği açıklar
*Öğretmen ek örnekler sunar
*Öğrenci ek örnekleri açıklar, önceki örnekle karşılaştırır
*Öğretmen ek örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar
*Öğrenci zıt örnekleri karşılaştırır.
*Öğretmen öğrenciden anında örneğin özelliğini ve
ilişkiyi bulmasını ister
*Öğrenci tanımı yapar, ilişkiyi kurar
*Öğretmen, öğrencilerden ek örnekler bulmasını ister
25
ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLU İLE ÖĞRETİM
(JOHN DEWEY)
-Öğrencilerin, araştırma ve inceleme yaparak
öğrenmeleri sağlanır
-Problem çözme becerileri kullanılır
-Öğrenci problem çözmenin aşamalarını karşılaştığı
problemlerin çözümü için uygular
-Öğrenci tamamen aktiftir
-Bilişsel alanın uygulama ve yüksek düzeydeki hedef
alanları kazandırılır
-Öğretmen süreçte rehberdir
26
Aşamalar:
*Problemin farkına varma (hissettirme)
*Problemi tanımlama ve sınırlama
*Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama
*Problemin çözümü için hipotezler kurma
*Problemin çözümü için veriler toplama
*Hipotezleri test etme
*Sonuca varma/sonucu raporlaştırma
Etkilidir fakat uzun zaman alır
27
SPOR EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Komut - Alıştırma - Eşli Çalışma - Kendini - Katılım – Yönlendirilmiş – Problem Çözme
Değerlendirme
Buluş
Öğretmen Merkezli
(Geleneksel)
Öğrenci Merkezli
(Çağdaş)
28
-Yöntemin Genel YapısıKarar Grupları
Alınması Gereken Kararlar
Hazırlık
1. Bölümün hedefleri
2. Öğretim yönteminin seçilmesi
3. Beklenilen öğretim yöntemleri
4. Kime öğretilecek
5. Konu
6. Nerede öğretilecek
7. Ne zaman öğretilecek
8. Duruş(vücut konumu)
9. Kıyafet ve görünüm
10. İletişim
11. Sorulara yaklaşım
12. Organizasyonel düzenlemeler
13. Parametreler
14. Değerlendirme
15. Salon iklimi
16. Diğer
29
Uygulama
Değerlendirme
1. Uygulama
2. Uygulamaya yönelik kararlar
3. Yöntemlerin tanıtımı
4. Diğer
1. Uygulama devresinde,
performansıyla ilgili bilgi toplama.
2. Bilgiyi ölçüte göre değerlendirme
3. Geri bildirim
4. Seçilen öğretim yönteminin
değerlendirilmesi
5. Beklenilen öğretim yönteminin
değerlendirilmesi
6. Diğer
*İyi plan yapmak Öğretmenliğin temel esaslarındandır
30
31
KOMUT YÖNTEMİ
(A STİLİ)
Yapısındaki bütün kararların Öğretmen tarafından verildiği
bir yöntemdir.Şematik olarak görünümü;
A
Hazırlık
Öğretmen
Uygulama
Öğretmen
Değerlendirme
Öğretmen
Öğretmen hazırlık, uygulama ve değerlendirme ile ilgili tüm
kararları verir.Öğrenci uygular, takip eder ve denileni yapar.
Eşgüdüm, kompozisyon ve senkronizasyonun(birlikteliğin)
önemli olduğu spor dallarında komut stili elzemdir. (step,
cimnastik, halk oyunları vs.)
32
Yöntemin Avantajları;
* Öğrenciler düzgün bir şekilde, kısa sürede harekete
geçebilirler.
* Öğrencilerin performansları daha iyi kontrol edilebilir.
* Zaman daha ekonomik kullanılabilir.
* Belirtilen performans standartlarının sürekliliği
sağlanabilir.
* Kalabalık gruplara uygundur.
* Tehlike riski yüksek hareketler kolaylıkla öğretilebilir.
* Öğrenci kurallara uymayı öğrenir.
* Yerleşim ve organizasyon kolay olur
* Konuların tekrar edilmesindeki kolaylıktan dolayı
pekiştirme için uygundur.
* Sınıf disiplini kolay sağlanır.
33
Yöntemin Dezavantajları;
* Bireysel farklılıklar göz önüne alınmaz.
* Fiziksel gelişimde çok, sosyal gelişimde az, bilişsel
ve duyuşsal gelişimde çok az düzeyde ilerleme
sağlanır.
* Hareketlerin aşırı tekrarı sıkıcı olur.
* Sık sık dersin kesilmesi, dersin akıcılığını etkiler.
* Sorumluluk bilinci gelişmez.
Komut Yöntemine Ait Yorumlar
- Öğretmen komut yönteminin hassas yapısının
bilincinde olmalıdır.
- Öğretmenin A stilinin insani etkileşimin
seçeneklerinden biri olduğunu bilmesi gerekir.
- Öğretmen bu yöntemin duygusal boyutunun farkında
olmalıdır.
34
Yöntemin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar;
* Hareketlerin uygulanmasında eşzaman sağlanmalıdır.
* Öğretmen rahatsız edici komut sinyali vermemelidir.
* Aynı çalışmaların aşırı tekrarı yapılmamalıdır.
* Bazı öğrenciler için bütün grubun çalışması
kesilmemelidir.
* Öğretmen, sadece bir noktada durmamalıdır.
35
ALIŞTIRMA YÖNTEMİ
(B STİLİ)
Alıştırma yönteminin temel amacı; öğrencilerle olabildiğince
çok alıştırma yapma olanağı sağlamaktır.Yöntemin
şematik görünümü;
Hazırlık
Uygulama
Değerlendirme
A
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
B
Öğretmen
Öğrenci
Öğretmen
36
Alıştırma Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar:
- Hareket gösterildiği ya da anlatıldığı şekilde çalışılmalı
- Mümkün olduğunca fiziksel olarak hareket, gerçek
modele uygun yapılmalıdır.
- Performansın istenilen düzeye ulaşmasının, doğru
tekrara ve zaman bağlı olduğu unutulmamalıdır.
- Dönüt, düzey hakkında bilgi verici olduğundan özenle
verilmelidir.
- Öğretmenin dönütü farklı durum ve şekillerde
verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
37
Alıştırma Yönteminin Yapısı ve Roller Aşağıdaki gibidir.
HAZIRLIK
Öğretmen
-Ders planını hazırlar
-Ölçüt tablosunu oluşturur
-Uygulama ile ilgili kararlar alır
Öğrenci
-İlgili değil
UYGULAMA
Öğretmen
-Rolleri açıklar
-Çalışmayı açıklar ve gösterir.
-Kararları aktarır
-Alıştırmaları tanıtır
-Ölçüt tablolarını dağıtır, tanıtır ve soruları cevaplar
-Uygulama ve değerlendirme yapar
38
Öğrenci
-Hareketlerle ilgili açıklamaları dinler
-Ölçüt tablolarında ifade edilen hareketleri ve aktarılan
kararları tek başına uygular
SONUÇ
Öğretmen
-Rolleri
-Planları
-Yöntemi değerlendirir
Öğrenci
-İlgili değildir
39
Bu yöntemde dersin uygulama kısmında bazı
konularda karar verme işi öğrenciye aktarılmıştır.
Bunlar;
1-) Duruş yeri
2-) Çalışmak istediği alıştırma
3-) Çalışmaların (alıştırmaların) sırası
4-) Alıştırmaların başlama zamanı
5-) Alıştırmanın ritim ve hızı
6-) Alıştırmanın bitiş zamanı
7-) Aralar
8-) Giyim ve görünüm
9-) Konu ile ilgili sorular sorma
40
Alıştırma Yönteminin Yararları
1-) Her öğrenci kendi yeteneği doğrultusunda çalıştığı
için sıkıntı oluşmaz.
2-) Yerleşim ve organizasyon sorunu yoktur
3-) Öğrenci kendi zamanını kendi kullandığından daha
verimli zaman kullanabilir.
4-) Derse ilgi, emir-komuta yöntemine göre daha
fazladır.
5-) Kendi başına hareket yaptığı için öğrencinin karar
verme yeteneği gelişir.
6-) Alıştırma yeteneği gelişir.
41
SINIRLILIKLARI!
1-) Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçar.
2-) Hakimiyet elden gittiği için, çalışmalarda dağınıklık
görülebilir, gürültü olabilir.
3-) Süre iyi ayarlanamadığından verim düşer
4-) Alıştırmalarda, öğrenci seviyesinin altına indiğinde
çalışma sıkıcı olur.
5-) Sosyalleşme düşüktür.
6-) Öğretmen için iyi hazırlık gerektirir.
42
Çalışma Yaprakları Kullanmanın Amaçları
*Öğrencinin
çalışmayı
(beceriyi,
alıştırmayı)
anımsamasına yardımcı olmak ve “neyi, nasıl”
yapması konusunda bilgi sunmak.
* Açıklama için dersin bölünmesini önlemek.
* Beceri ve alıştırma ilk kez anlatıldığında öğrencinin
dikkatle dinlemesini sağlar.
* Öğrenciye belirli yazılı komutları takip etmeyi öğretir
ve performanslarını geliştirmeyi sağlar.
* Öğrencilerin gelişmelerini kayıt ve takip olanağı verir.
43
EŞLİ ÇALIŞMAYI YÖNTEMİ
( C STİLİ)
Öğrencilerin işbirliği yaparak çalıştıkları bir yöntemdir. Bu
yöntemin temel amacı, Öğrenciler arasında toplumsal
hoşgörü ile iletişimi sağlamaktır.
Yöntemin şematik görünümü;
Hazırlık
Uygulama
Değerlendirme
A
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
B
Öğrt.
Öğrenci
Öğrt.
C
Öğrt.
Uygulayıcı
Gözlemci
44
Yöntemin Amacı Nedir?
1-) Öğretmen, gözlemci ve uygulayıcı arasında eğitim
hedefi olarak sosyal bir yapı sağlanır.
2-) Öğretmen, uygulayıcı ile doğrudan ilişkiden kaçınarak
yeni davranışlar kazandırır.
3-) Öğretmen, öğrencilerin yeni rollerini öğrenimde
onlara zaman tanıyarak, davranışlarının gelişmesini
sağlar.
4-) Öğrenci, öğrenme anında etkin rol oynar.
5-) Öğrenci, öğretmeni komut ve alıştırma
yöntemlerinden farklı bir rol görür.
6-) Öğrenci, zamanını ölçütlere bağlı olarak öğrenme ile
harcar.
7-) Öğretmen, öğrencinin bilgi kaynağı değildir ve bilgiyi
nerede kullanacakları hakkında yeni görüş geliştirir.
45
Roller; Uygulayıcı, Gözlemci, Kayıt edici (bazen)
Uygulayıcı: Açıklanan veya gösterilen
hareketleri uygular.
Gözlemci: Uygulanan hareketin ayrıntılarına
odaklanıp uygulayıcıya uyarılarda bulunur.
Kayıt Edici: Uygulanan hareketin ayrıntılarına
odaklanıp, ölçüt tablosunu doldurur.
46
Öğretmen, gözlemci ve uygulayıcı ile iletişim
kurarken;
1-) Gözlemci öğrenciye gözlemcilik rolü ile ilgili sorular
sormalıdır.
2-) Gözlemci yanlış dönüt verdiğinde gözlemcinin
performans standartlarını tekrar incelemesini
sağlamalıdır.
3-) Gözlemci öğrencinin uygulayıcıyı incitecek sözcükler
kullanmasını engellemelidir.
4-) Gözlemci dönüt vermediği zaman onu uyarmalıdır.
47
HAZIRLIK
Öğretmen
-Öğretmen ve gözlemcinin kullanılması için ölçüt
tablosunu hazırlar.
-Sınıf düzenine karar verir.
-Araç-gereci hazırlar.
48
UYGULAMA
Öğretmen
-Yöntem hakkında karar verir.
-Gözlem kartları hakkında bilgi verir.
-Gözlemci, uygulayıcı ve kayıt edicinin rollerini açıklar.
-Hareket veya hareketleri gösterir, açıklar.
-Hazır olanları harekete başlatır.
-Görevleri kontrol eder, gerekirse hareketi durdurup
açıklama yapar, doğru hareketleri ve yanıtları pekiştirir.
-Bütün roller ve hareketler tamamlanınca yeni hareketleri
sunar.
49
Öğrenci
-Kartları(formları) alır ve nasıl kullanıldığı konusundaki
açıklamaları dinler.
-Hareketi anlamaya çalışır.
-Rolleri paylaşır.
-Rolün gereklerini yerine getirir.
-Yeni sunulan alıştırmaları anlamaya çalışır.
50
SONUÇ
Öğretmen
-Öğrencilerin daha analitik gözlem yapabilecekleri
düzeye gelmelerini bekler.
-Rolleri kontrol eder.
-Uygulayıcının değerlendirilmesinde gözlemcinin
kayıtlarını kullanır.
Öğrenci
-Uygulayıcı, gözlemcinin belirttiği hataları düzeltir.
-Gözlemci, uygulayıcının hata ve eksiklerini bildirir.
-Roller değiştirilir.
51
Yöntemin Avantajları;
1-) Büyük ve araç-gerecin az olduğu sınıflarda kolaylıkla
kullanılabilir.
2-) Grup içerisinde roller değiştikçe öğrenciler
düzenleme fırsatı bulurlar.
3-) Hataların arasında düzeltilmesi yanlış pekiştirmeleri
ortadan kaldırır.
4-) Öğrenci isteyerek çalışır.
5-) Arkadaşlık ilişkileri gelişir, okula-öğretmene ilgi artar.
6-) Dostluk duyguları gelişir.
7-) Liderlik yapma yeteneği gelişir.
8-) Sosyal ortam oluşur.
9-) Öğrenciler kendi yaşıtları tarafından eleştirilmeyi ve
değerlendirilmeyi görerek birbirlerini dinlemeyi öğrenirler.
10-) Toplumsal gelişim en üst düzeyde, duygusal gelişim
üst düzeye yakın, bilişsel gelişim ise orta düzeydedir.
52
SAKINCALARI!
1-) Öğretmen kayıt edici ve gözlemciye güvenmek
zorundadır.Yanlış gözlem ve kayıt yapılmışsa
değerlendirme hatalı olur.
2-) Öğrencilerin yeni görevleri öğrenmeleri uzun zaman
alır.
3-) Uygulayıcı ile Öğretmen doğrudan iletişim kuramaz.
4-) Uygulama süresi her öğrenci için diğer yöntemlere
göre daha azdır.
5-) Gözlemci, uygulayıcı öğrenciyi eleştirirken
incitebilecek sözler kullanabilir.
6-) Düzeltmeler doğrudan öğretmen tarafından
yapılmadığı için aksamalar olabilir.
7-) Fiziksel gelişim alt düzeydedir.
53
Bu yöntemdeki bir bölümün başarısını veya
başarısızlığını belirleyici tek etken gözlem formudur.
Gözlem Formu:
-Gözlem davranışları için ölçütleri belirler.
-Öğrencinin performansı hakkında doğru şekilde
bilgilendirilmesini sağlar.
-Öğretmen-gözlemci iletişimi açısından somut bir
zemin sunar.
Gözlem Formunda:
-Alıştırmanın ayrıntılı açıklanması
-Performans sırasında beklenen belirli noktalar
-Alıştırmayı açıklamaya yönelik resimler ve çizimler
-Dönüt olarak kullanılacak sözlü davranış örnekleri
54
KENDİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
(D STİLİ)
Bu yöntemde Öğrenciler, Öğretmenin belirlediği ölçütlere
göre yaptıkları hareketleri değerlendirirler.Böylece kendi
performans düzeyleri ile ilgili karara varırlar.
Amaç: Öğrencilerin kendi performansı ile belirlenen
performans arasındaki farkı görmektir.
Yöntemin şematik görünümü;
Hazırlık
Uygulama
Değerlendirme
A
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
B
C
D
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
Öğrenci Uygulayıcı Öğrenci
Öğrt.
Gözlemci Öğrenci
55
Yöntem kendinden evvelki iki
yöntemin devamı gibidir. B stilinde
alıştırma yapmayı, C stilinde dönüt
vermeyi öğrenir. D stilinde ise
öğrenci aynı becerileri kendini
değerlendirmek için kullanır.
56
Yöntemin Özellikleri;
-Öğrencinin dışsal dönütten kurtararak, içsel dönüt
olmasını sağlar.
-Bireysel gelişimin gözlenebileceği ölçütleri
kullanmasını sağlar.
-Öğrencinin kendi performansı değerlendirmesi ile ilgili
dürüstlük ve nesnelliğini korumasını sağlar.
-Öğrencinin bireyler arası farklılıkları, kendi hata ve
sınırlılıklarını kabul etmesini sağlar.
-Uygulama ve değerlendirme kısımları öğrenciye
bırakılarak bireyselleşme sağlanır.
-Farklı performans düzeylerinin belirlenmesini sağlar
-Bireysel gelişim için güdülenme sağlar.
-Hareketlerin üst düzeyde bağımsız uygulanmasını
sağlar.
-Öğretmenin, öğrencinin bağımsızlığına değer
vermesini sağlar.
-Öğretmen ve öğrenciler arasında güven geliştirmeyi
sağlar.
57
Bu yöntemdeki roller;
HAZIRLIK
Öğretmen
-Konu seçimi ve örgütlenmesi ile ilgili karar alır.
-Bireysel programlar hazırlayarak bunları açıklar ve
gösterir.
-Farklı düzeydeki öğrencilerin farklı hareketleri ya da
hareketin farklı düzeyini yapmalarını sağlamak için plan
yapar.
-Öğrencilerin ölçüt tablolarını alarak yerlerine
dağılmalarını sağlar.
58
UYGULAMA
Öğretmen
-Gözlem ve düzeltmelerde bulunur.
-Gerektiğinde değerlendirmeler yapar.
-Yapılacak harekete karar verir.
Öğrenci
-Seçtiği düzeyde çalışır.
-Başladığı düzeyde başarılı olmazsa bir alt düzeye iner.
-Kendisi ile yarışabilir.
-“Ne yapabiliyorum?” sorusunu sorar.
59
SONUÇ
Öğretmen
-Gerektiğinde öğrenciye yardımcı olur.
-Yardımcı olacağı konulara önceden karar verir.
Öğrenci
-Kendi kendini değerlendirebilir.
60
Yöntemin Avantajları;
1-) Öğrenci organizasyonunda zorluk yoktur. Salonun
istedikleri yerinde çalışma yapabilirler.
2-) Araç-gereç kullanımı üst düzeydedir.
3-) Sistem kurulduğunda zamanın tamamı verimli bir
şekilde kullanılır.
4-) Disiplin sorunlarında azalma olur.
5-) Öğretmenin gözlem ve hataları düzeltmek için daha
fazla zamanı vardır.
6-) Başarıyı tadan öğrenci öğrenmeye güdülenir.
7-) Öğrencinin duygusal gelişiminde olumlu değişimler
olur.
61
SAKINCALARI!
1-) Kalabalık salonlarda araç-gereçler sınırlı
olduğundan ders yapmak zor olur.
2-) Bireysel öğrenme materyallerin öğretmen
tarafından hazırlanması zaman alır.
3-) Bireysel çalışmalara dayalı olduğundan kişiler arası
ilişkilerde azalma olur.
4-) Öğrenci sosyal ilişkilerden yoksundur.
5-) Her aktiviteye uygun değildir.
6-) Öğrencinin kendini değerlendirebilmesi için belirli
bir yeterlik seviyesi gerekir.
7-) Fiziksel gelişim ve sosyal gelişim az miktarda,
bilişsel gelişim biraz daha fazla geliştirilebilir.
62
Yönteme Ait Yorumlar:
1-) Öğrenciler işe saplanıp kalır ve hatayı belirleyemez
ya da düzeltemezse, öğretmenin görevi bunu
öğrenciye söylemektir.
2-) Bu yöntemde ya her öğrenciye tek bir alıştırma ya
da farklılıklar içeren alıştırmalar düzenlenir.
3-) Eşli çalışma yönteminde kullanılan ölçüt çizelgeleri,
bu yöntemde de kullanılır. Değişen ölçütler değil,
yöntemdir.
4-) Hedef oyunları, ip atlama, misket, sek sek gibi
çocuk oyunları da bu yönteme örnektir.
63
KATILIM YÖNTEMİ
(E STİLİ)
Bireysel farkların dikkate alındığı bir yöntemdir. Öğrenciyi açık bir
şekilde öğrenme-öğretme ortamına katılmaktadır.
Bu yöntemde;
*Aynı hareket, değişik zorluk derecelerine göre hazırlanır.
*Öğrenciler başlangıç düzeylerini kendileri belirlerler.
*Bütün öğrenciler düşünülerek program hazırlanır.
*Yöntemde önemli olan öğrencilerin etkinliklere katılmasıdır.Yöntemin
şematik yapısı;
A
Hazırlık
Öğrt.
Uygulama
Öğrt.
Değerlendirme Öğrt.
B
Öğrt.
Öğrenci
Öğrt.
C
D
E
Öğrt.
Öğrt.
Öğrt.
Uygulayıcı Öğrenci Öğrenci/Öğrt.
Gözlemci Öğrenci Öğrenci/Öğrt.
64
Yöntemin Amaçları;
1-) Öğrencilerin seviyelerine uygun çalışmalarından
başlayarak, çalışmalara aktif olarak katılmalarını
sağlamak.
2-) Bireysel farklılıkların dikkate alınması.
3-) Öğrencinin yetenek düzeyine göre harekete katılım
düzeyinin belirlenmesi.
4-) Çalışmada başarılı olabilmek için gerekirse bir alt
düzeye inebilmesi.
5-) Öğrencinin güdülenmesi ile gerçekleştirebildiği
performansı arasındaki ilişkinin öğrenilmesi.
6-) Daha önceki yöntemlerle kıyaslandığında daha
fazla bireyselleşmenin her yetenek düzeyi için
alıştırmalarda alternatif yaratılarak sağlanmasıdır.
65
Yöntemin Yararları
1-) Her Öğrenci kendi kendisiyle yarıştığından başarıyı
tadabilir.
2-) İsteğe bağlı katılım olduğundan motivasyon fazladır.
3-) Öğretmen, Öğrenciyi daha çok izleme olanağı bulur.
4-) Bireysel yetenek düzeyine göre katılımın olması,
Öğrenciyi pekiştirir.
5-) Duygusal ve fiziksel gelişim üst düzeyde sağlanabilir.
66
SAKINCALARI!
1-) Tüm öğrencilerle yeteneklerine göre ilgilenmek
zordur.
2-) Verilen görevin hiçbirini yapmak istemeyen öğrenci
çıkabilir.
3-) Bütün öğrencilerin aktif katılımı için araç-gereç
kullanımının iyi düzenlenmesi gereklidir.
4-) Bireysel farklılıklara göre görevlerin farklılaştırılması
uzun zaman alan bir hazırlık gerektirir.
5-) Çok iyi bir organizasyona ihtiyaç vardır.
6-) Sosyal gelişim düşük düzeyde, bilişsel gelişim ise
orta düzeydedir.
67
Yöntem Kullanılırken Dikkat Edilecek Noktalar
1-) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi saptanmalı ve
ona duyurulmalıdır.
2-) Öğrenme ortamı ve diğer çevre koşulları dikkatlice
hazırlanmalıdır.
3-) Geç ve güç öğrenen, sıkılgan, içe dönük ve
utangaç öğrencileri cesaretlendirmek gerekir.
4-) Cezaya yer verilmemelidir.
5-) Öğrencinin dikkatini çekici ve güdüleyici etkinliklere
yer verilmelidir.
6-) Sorulan her soru yanıtlanmalıdır.
7-) Öğretmen, öğrencileriyle sevgiye dayalı bir iletişim
kurmalıdır.
68
Özel programlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:
1-) Özel Etmenler
-Mesafe
-Büyüklük
-Ağırlık
-Yükseklik
- Hedefin büyüklüğü
- Atış açısı (duruş)
- Hız
- Diğerleri
2-) Dış Etmenler
-Tekrar sayısı
-Süre
69
Katılım yönteminin yapısı ve Öğretmen-Öğrenci rolleri
aşağıdaki gibidir.
HAZIRLIK
Öğretmen
-Kararları verir.
-Etkinlikleri seçerek bireysel programlar hazırlanır.
-Organizasyon ile ilgili kararları alır.
-Gerekirse kriter tablosunu hazırlar, bunları açıklar ve
gösterir.
70
UYGULAMA
Öğretmen
-İçeriği sunar.
-Öğrencilerden gelen soruları yanıtlar.
-Gerektiğinde öğrencilerle iletişim kurar.
Öğrenci
-Seçtiği alıştırmayı yapar.
-Seçtiği düzeyde başarılı olmazsa bir alt düzeye iner.
-Neyi, ne düzeyde yaptığına önem verir.
-Sayı ve performansa ait önemli olan “ Ben yapabilir
miyim?” sorusunu sorar.
-Kendi kendisiyle yarışabilir.
71
SONUÇ
Öğretmen
-Öğrencileri gözler, düzeye göre değerlendirme yapar.
Öğrenci
-Ölçüt tablosuna göre kendi değerlendirmesini yapar.
-Düzeyini değerlendirerek bir sonraki alıştırmaya
nereden katılacağına karar verir.
72
Yöntemin Doğurguları
-Yöntemin kullanılması öğretmenin felsefi açıdan
katılım anlayışını kabul ettiğini gösterir.
-Öğretmen bazen uygulamanın dışında kalacak
planlarda hazırlayabilir ve bu durum bu yöntem için
normaldir.
-Ortamların öğrencinin amacı ile arasındaki ilişkiyi
denemesine yönelik olarak düzenlenmesi gereklidir.
-Öğrenci gerçek ile amaç arasındaki farkı kabul etmeyi
ve bu farkı azaltmayı öğrenme fırsatı bulur.
-Diğerlerinden daha fazla veya az alıştırma yapmanın
kabul edilebilir olması anlamına gelir.
-Bu yöntemle öğrencinin benlik gelişimine katkı
sağlanabilir.
73
74
YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ YÖNTEMİ
(F STİLİ)
Öğrencilere belli bir düzen ve süre içinde sorular
sorulması ve daha önceden saptanmış çözüme doğru
adım adım yönlendirilmesine “yönlendirilmiş buluş”
denir.
Buluş yolu ile öğretimde öğrencide önce merak
uyandırılmalıdır.Bunun içinde sorular kullanılır.Sorular
kullanılırken;
1-) Ulaşılmaya çalışılan genelleme ile ilgili nasıl bir
örnek verilmeli ki, öğrenci ilgili genellemeye
ulaşabilsin?
2-) İyi seçilmiş ve yeterli sayıda örnek(soru) planda yer
almakta mıdır?
75
*Yöntemin Temel Hedefleri;
1.) Öğrenciyi belirli bir buluş sürecine sokmak,
2.) Öğrencinin bulduğu yanıt ile öğretmen tarafından sunulan
uyarıcı(soru) arasında kusursuz bir ilişki geliştirmek.
3.) Buluş becerilerini geliştirmek
4.) Hem öğretmen hem de öğrencide gerekli olan sabrı geliştirmek.
*Yöntemin Şematik Yapısı;
A
Hazırlık
Öğt.
Uygulama
Öğt.
Değerlendirme Öğt.
B
C
D
Öğt.
Öğt.
Öğt.
Öğrn. Uygulayıcı Öğrn.
Öğt. Gözlemci Öğrn.
E
Öğt.
Öğrn.
Öğrn.
F
Öğt.
Öğt./Öğrn.
Öğt./Öğrn.
76
Bu Yöntemde yapılan işlerin özeti:
-Planlanan soruyu sorma
-Öğrencinin yanıtını bekleme
-Dönüt sunma ( nötr ya da değer verici olmalı)
-Diğer soruya doğru yöneltme
-Düzeltici dönüt yok
*Not: Dönüt Türleri
Nötr Dönüt= Düzeltme yok
Düzeltici Dönüt= Hatayı düzeltmek
Değer Verici Dönüt= Tebrik etmek (bravo,çok
iyisin,konuyu iyi anlamışsın gibi..)
77
HAZIRLIK
Öğretmen:
-Öğretilecek konunun belirlenmesi ve planın
hazırlanması
-Ölçütlerin belirlenmesi
-Öğrencinin merak duymasını sağlamak üzere soru
şeklindeki öğrenme basamaklarının sırasının
belirlenmesi
Öğrenci:
-İlgili değildir.
-Durumu ifade etmeye yardımcı olur.
78
UYGULAMA
Öğretmen:
-Bir önceki evrede belirlenen soruların sırasını kontrol
eder.
-Rolleri açıklar.
-Konuyu açıklar.
-Organizasyonu açıklayarak konuya geçiş yapar.
-Öğrenci yanıtını bekler.
-Sık aralıklarla (evet,doğru vb.) dönüt verir.
-Yanlış yanıt durumunda ipuçlarıyla öğrenciyi doğru
yanıta yönlendirir.
Öğrenci:
-Öğretmenin sorduğu sorulara çözümler arar.
79
SONUÇ
Öğretmen:
-Her soruda değerlendirme yapar.
-Doğru yanıtlara pekiştireç sunar.
-Yanlış yanıtta öğrenciyi yeniden araştırmaya
yönlendirir.
-Planı, rol ve yöntemi değerlendirir.
Öğrenci:
-Her basamakta öğretmenden gelen dönütlere
göre değerlendirme yapar.
80
Yöntemin Yararları:
1-) Bilişsel gelişimi olumlu yönde etkiler.
2-) Öğrenci “öğrenme” sürecine kendisi katıldığı için
daha istekle çalışır.
3-) Öğrenci kendi kendisini değerlendirebilir.
4-) Öğrencide araştırıcılık ruhu geliştirilir.
5-) Bireysel gelişimlere fırsat verir.
6-) Her soruda değerlendirme yapılabildiğinden sağlıklı
ve objektif değerlendirme yapılabilir.
7-) Öğrenmede yüklenme dozajı öğretmen tarafından
istenildiği şekilde uygulanabilir.
81
Dezavantajları!
1.) Çözüm yolları öğrencinin düzeyinden yüksek olursa,
öğrencide bezginlik yaratır.
2.) Bilinmeyenlerin dozajı iyi ayarlanmazsa, öğrenme
istenilen düzeyde olmaz.
3.) Kalabalık gruplarla verimli olarak yapılamayabilinir.
4.) Dil kullanımı seviyeye uygun kullanılmazsa anlama
olmaz ve öğrenmede istenilen düzeye gelinmez.
5.) Her sorunun yanıtını almak için bekleme, zaman
kaybına neden olabilir.
82
Uygulamada dikkat edilecek noktalar:
1. Yanıt asla söylenmemeli
2. Her zaman öğrencinin yanıtı beklenmeli
3. Sık sık dönüt verilmeli
4. Sabırlı olunmalı
5. Belirlenen hedef asla unutulmalı
6. Basamak sırasının yönü asla unutulmamalı
7. Her bir basamağın önemine dikkat edilmeli
8. Basamaklar arası ilişki kurulmalı
9. Geçiş süresine dikkat edilmeli
10. Öğrencilerin duygusal durumları göz önünde
bulundurulmalıdır
11.Yanlış yanıtta soru tekrarlanmalı, doğru soruda bir
sonrakine geçilmeli, gerektiğinde alt soruya dönülmelidir
83
Yöntemin Doğurguları:
1-) Öğretmen buluş sınırını geçmeye isteklidir.
2-) Öğretmen uygun soru dizisi düzenlemek için zaman
ayırmaya isteklidir.
3-) Öğretmen bilinmeyeni deneyerek riske girmeye
isteklidir.
4-) Öğretmen, öğrencinin bilişsel kapasitesine güvenir.
5-) Öğretmen, yanıtı bulmak için isteklidir ve yanıt
bulunana kadar bekler.
6-) Öğretmen, küçük buluşları yapabilecek yetenektedir.
84
PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
(G STİLİ)
Problem, yanıtı mevcut bilgi birikimiyle bulunamayan,
ancak araştırma ve incelemelerle yanıtlanabilecek
sorudur.
Genel anlamda problem çözme adımları;
1-) Problemin farkına varma
2-) Problemi tanımlama ve sınırlama
3-) Problemin çözümüne yarayacak bilgi toplama
4-) Denenceler kurma
5-) Denenceleri sınama
6-) Çözüme ulaşma
7-) Çözüme ulaşamayınca gerekli basamağa dönme
*Bu yöntemde öğrenciler verilen problem için, birden
fazla çözüm bulmaya çalışırlar.
85
Ne tür problem olabilir?
* Hareketlerin farklı uygulama şekilleri, tekniği
* Vücut parçalarının birbiriyle ilişkisi
* Araç-gereç ve vücut arasındaki ilişki
* Vücut ve ortam arasındaki ilişki
* Aynı ve farklı takım oyuncuları arasında ilişki
* Oyuncu, araç-gereç ve çevre arasında ilişki
* En iyi seçenek
* Sınırlılıklar (alan, zaman, hız)
* Kavramların oluşması (denge, esneklik, savunma vb..)
* Hareketin niteliksel ve niceliksel farklılıkları (ürün,
süreç, sonuç)
86
Bu yöntemde;
*Hazırlık aşamasında Öğretmen karar verir.
*Uygulama aşamasında ağırlık Öğrencidedir.
*Değerlendirmeyi Öğrenci+Öğretmen beraber
yaparlar.
Bu yöntemin Hedefleri;
1-) Öğretmenin problemi hazırlanırken bilişsel
becerilerini harekete geçirmek.
2-) Probleme çözüm yolları bulmak için öğrencinin
bilişsel becerilerini harekete geçirmek.
3-) Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı
çerçevesinde olası değişkenler bulmak
4-) Öğretmen ve öğrencide duygusal güvenlik
düzeyine ulaşmak
5-) Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve belirli bir
amaca yönelik düzenleme becerisini geliştirmek.
87
Hazırlık
Uygulama
Değerlendirme
G
Öğretmen
Öğrenci/Öğretmen
Öğrenci/Öğretmen
Bu yöntemdeki Öğretmen-Öğrenci ilişkisi
HAZIRLIK
Öğretmen:
-Öğrenilecek konuya karar verir.
-Problemle ilgili kararlar alır.
-Çözümü önceden kestirir.
-Aracın-gerecin dağıtımı ile ilgili kararlar alır.
-Takımın örgütlenmesi ile ilgili kararlar alır.
Öğrenci:
-İlgili değildir.
88
UYGULAMA
Öğretmen:
-Problemi yazılı ya da sözlü olarak sunar ve
anlaşılması için zaman tanır.
-Grubun örgütlenmesini yapar.
-Öğrencilere müdahale etmeden bekler ve salonu izler.
-Pekiştireç sunar.
Öğrenci:
-Problemi okur ya da dinler.
-Problemi anlamaya çalışır.
-Araç-gereç dağıtımında Öğretmene yardımcı olur.
-Önce zihinsel sonra fiziksel olarak bireyselleşmeye
başlar.
-Farklı yanıtların olumlu karşılığını görerek, çözüm
aramaya devam eder.
89
SONUÇ
Öğretmen:
Çözümleri kontrol eder.
Çözüme ulaşılamadığında dönüt verir.
Öğrenci:
1-Çözümleri karşılaştırıp, kendini değerlendirir.
90
Problem Çözme Yönteminin Yararları;
* Öğrenciyi öğrenmeye aktif olarak yönlendirir.
* Öğrencide bilimsel beceri gelişir.
* Öğrencide iç motivasyon artar.
* Disiplin sorunu azalır.
* Öğrenciyi araştırmaya sevk eder.
* Motor öğrenme ve gelişimi olumlu yönde etkiler.
* Problem çözmeyi başaran öğrencide benlik saygısı
artar.
91
Sakıncaları!
* Uzun zaman alır.
* Çok miktarda araç-gereç gerektirir.
* Geçiş alanlarına ihtiyaç vardır.(mekan)
* Gerekli önlem alınmazsa korku, hata yapma, bilimsel
yetersizlik gibi duygular gelişir.
92
Problem Çözme Yönteminin Doğurguları;
1-) Öğretmen buluş sınırının ötesine geçmeye hazırdır.
2-) Öğretmen bağlantılı sorular hazırlamaya hazırdır.
3-) Öğretmen, konu çerçevesinde yeni düzenlemelerin
yapılabileceğini kabul edebilir.
4-) Öğretmen, öğrencilere buluş için gereken süreyi tanımaya
hazırdır.
5-) Öğretmen buluş işlemine önem verir ve verilen farklı çözümleri
kabul eder.
6-) Öğretmen kendi çözümlerinin dışında kalan çözümleri kabul
eder.
7-) Öğretmen beden eğitiminin(yapılan sporun) amaçlarından
birisinin de bilişsel öğretim becerisi kazanma olduğunu kabul
eder.
8-) Öğrenciler, problemi çözecek kapasiteye sahiptirler.
9-) Öğrenciler bilişsel üretim ve fiziksel performans arasındaki
ilişkiyi öğrenebilirler.
93
KİŞİSEL PROGRAM-ÖĞRENCİ TASARIMI YÖNTEMİ
( H STİLİ)
Öğrencinin fiziksel-devinişsel ve bilişsel kapasitesini göz önüne
alarak öğrencinin kendisi için program geliştirmesi bu yöntemin
özünü oluşturur.
Yöntemin Yararları;
-Bireysel üretimi teşvik eder.
-Bireysel özgürlüğü sağlar.
-Heyecan verici bir yöntemdir.
-Yüksek düzeyde fiziksel, bilişsel ve duyuşsal gelişimi sağlar.
-Güdüleyici bir yöntemdir.
Sınırlılıkları;
-Zaman alıcı bir yöntemdir.
-(A-E) ve (F-G) yöntemlerini uygulamayan bir Öğrenci bu
yöntemde zorlanır.
-Fazla malzemeye ihtiyaç vardır.
94
Yöntem Uygulanırken Düşünülmesi Gereken
Noktalar;
1-) Bu yöntemde konu alanı genel parametreleri, başlık
ise konunun bir bölümünü oluşturur.
2-) Öğrencinin bu yönteme hazır olup olmadığı
düşünülmelidir.
3-) Yöntemin tanıtılması ayrıntılı bir şekilde yapılmalı
ve sabırlı olunmalıdır.
4-) Bu yöntem aceleye gelmez.Öğrencilerin düşünmek,
denemek, uygulama ve kayıt etmek için zamana
gereksinimi vardır.
5-) Bu yöntemdeki işlemler katılımcılar için heyecan
vericidir.Hazır olmayanlar için yöntemi değiştirmek
gerekir.
6-) Bu yöntemde bölümler öğrencinin seçimlerinden ve
yaratıcılığından oluştuğu için, derslerde örnekler
vermek hemen hemen olanaksızdır.
95
HAZIRLIK
Öğretmen:
-Genel konu alanını seçer.
-Öğretmenin karar verdiği konuda bireysel program
geliştirir.
Öğrenci:
96
UYGULAMA
Öğretmen:
-Konu alanı hakkında Öğrenci sorulara başladığında
ve ilerleyen süreçte konu alanının yeniden
incelenmesinde yardımcı olur.
Öğrenci:
-Çok çözümler ve soruları nasıl tasarlayacağına karar
verir.
-Programı tamamı ile oluşturma kararını verir.Sonuç
bölümünde bu rehberler ölçüt olarak kullanılır.
97
SONUÇ
Öğretmen:
-Zıtlıklar, ölçüt belirleme, Öğrenci sorularını yanıtlama
ve program süreci hakkında öğrenciyle ilişki kurar.
Öğrenci:
-Bağlantılar kurmak, problemi çözmek, sınırlamak ve
bireysel program geliştirmeyi sürdürmek.
98
Yöntemin Yapısı
Hazırlık
Uygulama
Sonuç
H stili
Öğretmen
Öğretmen/Öğrenci
Öğrenci/Öğretmen
*Dönüt, düzeltme ve pekiştireçler verilir.
99
TAKTİK OYUN MODELİ
Taktik oyun modeli 1982 yılında Bunker ve Thorpe
tarafından ortaya konmuştur.
Amacı: Taktiksel anlayış ve becerileri birleştirerek,
Öğrencilerin performanslarını arttırmaktadır.
Taktik oyun modeli, spor dallarına özgü oyunların
öğretiminde, öğrenen ve oyun merkezli bir model olup,
eğitimde yapılandırmacı yaklaşımla bağlantılı bir
modeldir.
Taktik
Beceri
Beceri (Taktik oyun anlayışı)
Taktik (Geleneksel)
100
Bu modelde öğretimin felsefesi aşağıdakileri
içerir. (Griffin, Mitchell ve Oslin’e göre)
1-) Tüm düzeydeki öğrencilerin ilgi, istek ve
heyecanlarının sağlanması ( özellikle yeni
başlayan öğrencilerin oyuna katılım
gösterebilmeleri)
2-) Yeni başlayan öğrencilerin taktik bilgilerinin
gelişmesi
3-) Oyun oynama becerisinin derinlemesine
anlaşılması ve bunun diğer sportif becerilere
pozitif olarak transfer edilmesi
101
Taktik oyun modelinde kullanılan dört
öğrenme görevi:
1-) İlk oyun
2-) Beceri geliştirme alıştırmaları
3-) Modifiye edilmiş oyunlar
4-) Tam oyunlar
102
-Taktik Oyun Modelinin Öğretiminde Gerekli Öğeler-
-Taktiksel problemleri belirlemek ve bu problemlerin
zorluğuna karar vermek.
-Her derste, becerinin gelişmesinde (uygulanmasında)
kullanılan, taktiksel problemi gösteren bir oyun içerisinde,
beceri gelişimini sağlama.
-Öğrencilere sorulacak sorular ile modifiye edilmiş oyun
ve beceri uygulamaları arasında bağ kurmak.
-Öğrencilere, oyun içinde taktiksel anlayışla birlikte
becerileri uygulama fırsatı vermek.
103
Yöntemin Avantajları;
1-) Sportif beceriye ilgiyi arttırır.
2-) Öğrencilerin “ Ne zaman maç yapacağız?”
sorularını engelleyerek, derslerden zevk
almalarını sağlar.
3-) Öğrenciler, oyunları stratejik olarak daha
kolay anlayabilirler.
4-) Öğrenciler, hangi sportif becerinin oyun
içinde ne amaçla yapıldığını daha iyi kavrarlar.
5-) Benzer sportif beceriler ve oyun stratejileri
arasında pozitif transfer etkisi sağlar.
104
Sınırlılıkları;
1-) Yeni başlayanların beceri düzeyleri
düşükse, direkt olarak oyun oynamakta
zorlanabilirler.
2-) Öğretmenler ders planı hazırlamakta
zorlanabilirler.
3-) Salon ve malzeme ihtiyacı üst düzeyde
olabilir.
4-) Ölçme ve değerlendirme süreci daha uzun
olabilir.
5-) Oyunların güçlük düzeyi arttıkça, salon
yönetimi güçleşebilir.
105
DİREKT ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Direkt öğretim modeli sadece bir kişi tarafından,
belirli bir zaman dilimi içinde geliştirilmedi. Bu
model sınıflarda öğrencilerin sınıf başarılarını
arttırmaları için, uygulamalı olarak yapılan
araştırmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Direkt öğretim Öğretmen merkezli kararlar ve
Öğretmenin Öğrencileri katılım
örnekleri/modelleri ile yönlendirmesi olarak
karakterize edilebilir.
106
Bu modelde;
* Öğretmenin belirlenmiş hedefleri vardır.
* Becerileri ve konuları öğrenciye sunar.
* Etkinlikleri periyotlar içinde organize eder.
* Öğrenci becerileri uygularken yüksek oranda
dönüt verir.
* Öğrenci az karar verir, Öğretmenin
yönergelerini dinler, uygular, Öğretmen soru
sorunca yanıtlar.
107
Amacı; Ders zamanını ve kaynaklarını verimli
kullanarak öğrencilerin daha fazla alıştırma
yapmasını sağlamaktır. Bu modelin özü,
öğrenciye öğretmenin denetiminde alıştırma
yaptırarak, öğrenciye doğru ve olumlu
geribildirim sunmaktır.
108
Rosenshine’a (1983) göre direkt öğretimde
Öğretmenler Öğrenci başarısını arttırmak için:
- Öğrenmeyi yapılandır.
- Küçük adımlar atılarak ilerleme gösterilir.
- Öğrenciye detaylı ve gerekli miktarda yönerge ve
açıklamalar verilir.
- Öğrenciye yeterli miktarda soru sorarak onlara aktif
olarak alıştırmalara katılma olanağı sağlar.
- Özellikle öğrenmenin ilk aşamasında yeterince dönüt
ve düzeltme olanağı verir.
- Beceriler küçük parçalara bölünerek işlenir.
- Başarı oranı %90-100’e varan alıştırma olanağı sunar,
bu da öğrencinin hızlı, güvenli ve sağlam tepkide
bulunmasını sağlar.
109
Rosenshine 6 tane aşama belirlemiştir:
1-) Daha önceden öğrenilenler tekrar edilir: Her
dersin başında bir önceki dersin kısa bir tekrarı yapılır.
Bu tekrar bir önceki derste öğrenilen en önemli
becerileri ve kavramları içerir. Bunu yapmanın dört
temel görevi vardır:
a) Öğretmen öğrencilerin bir önceki derste
öğretilenlerin ne kadarını belleklerinde yerleşmiş
olduğunu anlar,
b) Öğrencilere bir önceki derste öğrendikleri, o günkü
derste hatırlatılarak bu bilgiyi belleklerinde daha yeni
bir bölgeye yerleştirmelerine yardımcı olmak,
c) Öğrencilerin düşünmeleri için ortam yaratmak,
d) Geçmişte öğrenilenlerle şimdi öğrenilecek olanlar
arasında bağ kurmak.
110
2) Yeni kavram ve becerilerin sunumu:
Geçmiş dersin bir tekrarından sonra Öğretmen
beceri/kazanımları öğrenciye sunar. Öğretmen
bunu yaparken görsel ve sözel olarak konunun
ne olduğunu ve becerinin nasıl uygulanacağını
sunar. Bu öğrencilerde yapmaları istenilen
becerilerin ya da göstermeleri gereken
performansın nasıl bir şey olduğunu
düşünmelerini/hayal etmelerini sağlar. Bu
oluşan hayal/düşünce öğrencinin seviyesine
uygun olmalıdır.
111
3) Öğrencilerin ilk araştırmaları: Öğrencinin
zihninde oluşan bu hayal/canlandırma yerini
uygulamaya bırakır. Öğretmen öğrencileri
gözlemler ve düzeltmelerde bulunur. Öğrenciler
da aktif bir şekilde uygulama
yaparlar.Öğrencilerdeki başarı seviyesi %
80’lere ulaşıncaya kadar bu aşama devam eder.
112
4-) Dönüt ve düzeltmeler: Her alıştırma arası
ve sonrası öğretmen öğrencilere yüksek
miktarda dönüt ve düzeltme sunmalıdır.
Öğretmen öğrencilerin yeteri kadar
öğrendiğinden emin olmak için bazı temel
ipuçları verebilir ya da becerilerin ilk öğrenim
aşamalarına geri dönebilir.
113
5-) Bağımsız alıştırmalar: Öğrencilerin temel
becerileri kendi başlarından
yapabileceklerinden emin olursa, öğrencilerin
bağımsız olarak yapabilecekleri alıştırmalar
hazırlar. Alıştırmaların neler olduğu ve nasıl
yapılacağı kararını Öğretmen verse de,
alıştırmaların hızını Öğrenci kendisi belirler.
Öğrenci bu aşamada öğretmenin ipucunu
beklemediği için daha fazla sorumluluk alır.
Burada amaç öğrencinin % 95 başarıyı diğer
konuya ya da beceriye geçmeden
sağlamasıdır.
114
6-) Periyodik özetler: Direk öğrenmede
Öğretmenler sıkça önceden öğrenilmiş
becerileri tekrar ederler. Bu Öğretmene
öğrencilerin öğrendiklerinden ne kadarını
uygulayabildiklerini ve öğrenciler içinse yeni
oyunun eski öğrenilenler üzerine
yapılandırılacağı uyarısını verir.
Her öğretim modelinin avantaj ve
dezavantajları vardır. Her biri öğrencinin
başarısını arttırmak için hazırlanmıştır. Her
model gibi direkt öğrenme modeli de amacına
uygun yapılır ve uygulanırsa etkili olacaktır.
115
Direkt Öğrenmedeki Temel Temalar
Bu modelde öğretmenin rolünün yanlış
yorumlanmaması için bazı önlemler alınmalıdır.
Öğretmen kaynak kişidir. Konu seçimi, salon
yönetimi, Öğrenci katılımı konusundaki bütün
kararlar Öğretmen tarafından alınır.Öğretmen
liderdir fakat Öğretmen öğrencilerine yüksek
miktarda dönüt, düzeltme yapar, öğrenilecek
konular için olumlu adımlar atmaya olanak
sağlar. Öğretmen liderdir fakat otorite değil.
Öğretmen öğrenme ortamının yapısını hazırlar,
Öğrenci, bu düzenekten kendisi yararlanıp
deneyerek ve hatalarını en aza indirerek
öğrenmeyi gerçekleştirir.
116
Öğrenme alanlarının öncelikleri
Direkt öğrenme başarıyı temel alan bir öğretim
modelidir. Sıklıkla hareket ve kavram
öğretiminde kullanılır.İlk olarak bilişsel alanda
öğrenme için geliştirilmiş olmasına rağmen,
beden eğitiminde psikomotor alanda öğrenmeler
için de kullanılmıştır. Beden eğitiminde
kullanılma önceliği;
* Öncelik psikomotor
* Öncelik bilişsel
* Öncelik duyuşsal
117
Bazen bilişsel alandaki öğrenmeler
öncelikli olsa da, bu alanda öğretilen kavramlar
ve kurallar, psikomotor alanda öğrenmeleri
hazırlamada kullanılır. Öğrencilerin psikomotor
alanda yeterli olabilmeleri için, bilişsel alanda
bazı katılımları olması gerekmektedir. Duyuşsal
alan bu modelde doğrudan gerçekleştirilemiyor.
Öğrenciler düzenli başarı sağlar ve amaçlarına
ulaşmada ilerleme gösterirse, bu durum
duyuşsal olarak onları etkileyecektir.
118
Öğrenme ve Öğretmenin Belirleyici Özellikleri
1. Yön
Konu seçimi: Direkt öğretim modelinde Öğretmen konu
seçiminde tüm kontrolü elinde tutar. Her ünitede nelerin
olacağına karar verir, öğrencilerin konuyu öğrenme
kriterlerini belirler.
Salon kontrolü: Öğretmen sınıf kurallarını ve buna
benzer düzeni devam ettirecek rutinleri belirler. Bu
kontrolün amacı salondaki aktivitelerin en verimli şekilde
yapılmasıdır.
Konu sunumu: Öğretmen öğretilecek konuları planlar
ve sunar. Aynı zamanda görsel materyaller ve diğer
öğrencileri da becerilerin öğreniminde sözlü ve görsel
materyal olarak kullanılır.
119
Derse katılım: Çeşitli derse katılım örnekleri kullanılır:
alıştırmalar, işbirlikli, çeşitli sayıdaki grup çalışmaları,
tüm takım öğrenimi vb. gibi. Bunlarının hangisinin
kullanılacağına Öğretmen karar verir.
Öğretim etkileşimi: Bütün öğretim etkileşimleri
Öğretmen tarafından başlatılır ve kontrol edilir.
Öğretmen geribildirim için temel kaynaktır, soruları
yönlendirir. Bu öğrencinin soru sormasının yasak olduğu
anlamına gelmez fakat öğrencilerin soru sorması için
Öğretmen tarafından belirlenmiş bir zaman vardır.
120
Hız: Öğretmen dersin işleniş hızına kendisi karar verir,
kontrol ondadır. Her becerinin ne zaman başlatılıp
bitirileceğine kendisi karar verir. Bu Öğretmenin
becerileri daha iyi gözlemlemesine olanak sağlar.
Konu ilerlemesi: Öğretmen Öğrencilerin bir beceride ya
da alıştırmadan diğerine ne zaman geçeceğine karar
veren kişidir. Bu karar verme Öğretmen tarafından
konulmuş kriterlere göre olur. (% 90 başarılı olunca diğer
alıştırmaya geçilecek). Ne zaman öğrencilerin çoğu ya
da hepsi belirlenen kriterleri karşılarsa, o zaman diğer
konuya geçilir.
121
2. Katılım Örnekleri
Direkt öğretimde bir çok katılım çeşitleri vardır. Bunlar
konunun yapısına ve öğretmenin her öğrenme
aktivitesine göre yaptığı seçimle olur. Öğrenciler küçük
grup, eşli, büyük grup vb. gibi katılımıyla alıştırmaları
yaparlar. Öğretmen hangi katılım örneğini kullanacağına
karar verir ve bunun organizasyonunu yapar.
122
3. Katılım
Direkt öğretim katılımcı bir modeldir. Bütün Öğrencilar
aynı konu anlatımını izler, aynı alıştırmaları yapar,
yüksek oranda geribildirim alır ve bir sonraki aktiviteye
birlikte geçerler. Bunun bir dezavantajı olarak yavaş
öğrenen öğrenciler ya da az yetenekliler, bütün takım bir
sonraki etkinliğe geçtiklerinde onlarla beraber
geçemezler ya da tüm beceriyi öğrenmeden bir sonraki
etkinliğe geçerler.
123
4. Konu Sunumu ve Konu Yapısı
Konu sunumu Öğrencilerin beceriyi nasıl yapacağını
gösteren bir araçtır, konu yapısı ise öğrencilerin
öğrenecekleri aktivitenin organizasyonunu anlamasını
sağlar, zamanın daha verimli kullanılmasını olanaklı kılar
ve daha yüksek akademik öğrenme zamanı demektir.
Konu sunumu öğrencilere sınıfta bir seferde verilir,
Öğretmen öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını sık sık
kontrol edilmeli ve performansa dayalı ipuçlarını sık sık
vermeli. Ayrıca demonstrasyonlar (gösteri yaptırma)
kullanılmalıdır.
124
AKRAN ÖĞRENİMİ
Direkt öğretim gibi akran öğretimi de, birçok
öğretim stratejilerinin bir araya gelmesinden
doğmuştur. Öğrencilerin kendi
arkadaşlarının/akranlarının öğrenmelerine
yardımcı olmalarını amaçlamaktadır. Akran
öğretimindeki stratejiler, direkt öğretim
stratejilerinin çeşitlenmesinden ortaya çıktığı
için, ikisi birçok benzerlikler göstermektedir.
Akran öğrenmede üzerinde durulması ve
açıklanması gereken üç ana unsur vardır.
125
1-) Akran öğretimi bir öğrencinin diğerine öğretmesidir
fakat bu modelde bütün ders planları Öğretmen
tarafından hazırlanır.
2-) Akran öğretimi eşli öğretim değildir. Eşli öğretimde
öğrenciler belirli etkinlikler için yan yana getirilir ve aynı
anda öğrenirler.
3-) Akran öğretimi işbirliği ile öğrenme değildir fakat
benzerlikler göstermektedir. İşbirlikli öğrenmede gruptaki
herkes olaya eşit ölçüde katılır, beraber yaparak öğrenir.
126
Akran öğretimde Öğretmen konu seçimi,
kontrol, dersle ilgili öğretim kararlarında kontrolü
elinde tutar. Sadece öğretim etkileşiminde
Öğretmen kontrol sahibi değildir. Burada
gözleyen ve gözlenen vardır. Gözleyen, geçici
olarak Öğretmen rolünde olan Öğrenci,
gözlenen ise gözetmen danışmanlığında
alıştırmaları uygulayan öğrencidir.
127
Bu modelin doğmasının en önemli
sebeplerinden birisi öğretmenlerin, eksik kaldığı,
yeterli gözlem ve geribildirim yapamadığı
durumu ortadan kaldırmaktır. Bu modelde
öğrenciler hem öğretmen rolü oynarlar hem de
öğrenci oldukları için bir sosyal etkileşimde
bulunurlar hem de kendilerini bir süre de olsa
bağımsız hissederler.
128
Bu modelin öğrencilerin bilişsel gelişimlerine de
katkısı fazladır. Çünkü öğrenciler iyi bir öğrenci
olmak istiyorlarsa dönüt/pekiştireçleri ne zaman
ve nerede vereceklerini iyi bilmelidirler.
Hatanın ne olduğunu tespit etmek yetmez, onu
nasıl düzeltmeleri gerektiğini ve bunun için neler
yapılması gerektiğini de bilmeleri gerekir.
Öğretmenin burada öğrenciye “git, arkadaşına
Öğretmenlik yap” demesi uygun değil, aynı
zamanda öğretmen öğrencilerin öğretmenlik
rolünü yapmaları için eğitilmelidir.
129
Onlara;
* Amaçları açık ve net anlatmalı,
* Öğrencilere neyi yapıp, neyi yapamayacaklarını
açıklamalı,
* Görevi öğrencilere sunduktan sonra, anlayıp
anlamadığını kontrol etmeli,
* Öğrencilere nasıl pekiştireç vereceklerini onlara
anlatmalı,
* Alıştırmaları uygulamak için gerekli güvenlik önlemlerini
açıklamalı,
* Öğrencilerin konuyu/görevi tamamlayıp
tamamlamadıklarına nasıl karar vereceklerini açıklamalı,
* Ne zaman soru sorulması gerektiği belirtilmelidir.
130
Öğrenciler akran öğretiminde bireysel gelişime ağırlık
vereceklerdir. Verilen dönütleri (ipuçlarını) anlama, görev
yapısını anlama, hataları tespit etme, geribildirim ve
ipucu verme vb. gibi sorumluluklar öğrencinin bilişsel
gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunları yaparken
öğrenciler ( Öğretmen rolünde olanlar) duyuşsal alanda
da kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
Bu modelde Öğrencinin;
* Birinci önceliği bilişsel gelişim,
* İkinci önceliği duygusal/sosyal gelişim,
* Üçüncü önceliği psikomotor gelişimidir
131
BİREYSEL VE SOSYAL
SORUMLULUK MODELİ
Yağmuru bekleyen değil, su
kanalı inşa eden ödülü hak
eder.
132
BİREYSEL VE SOSYAL
SORUMLULUK MODELİ
 1970’li
yıllarda Don Hellison tarafından
geliştirilmiştir.
 Fiziksel gelişim kadar duyuşsal gelişime
de önem verilir.
 Bu model öğrencinin tutumlarını,
değerlerini ve niyetlerini ön plana çıkarır.
 Model 5 düzeyden meydana gelmektedir.
133
AMAÇ
Öğrencilerin kendi gelişimlerine ve
başkalarının gelişimlerine katkıda
bulunmak için sorumluluk alma
özelliklerini geliştirmektir.
134
DÜZEYLER
DÜZEY 0=> SORUMSUZLUK
Öğrenciler yaptıkları ya da yapmadıkları işlerde
kişisel sorumluluklarını reddederler ve kendi
davranışları için başkalarını suçlarlar.
Evde: Yaşadığı problemler için kardeşlerini suçlama
Oyun alanında: Arkadaşlarını farklı isimlerle çağırma
Sınıfta: Öğretmeni ders anlatırken, arkadaşları ile konuşma
BE Dersinde: Araç-gereç seçerken/ alırken arkadaşlarını itme
ya da rahatsız etme
135
DÜZEYLER
DÜZEY 1=> SAYGI DUYMA
Öğrenci günlük etkinliğe katılmayabilir, ilerleme
göstermeyebilir fakat, diğerlerinin öğrenme
hakkına saygı duyar, onları engellemez.
Öğretmen
tarafından
sürekli
gözaltında
tutulmaya ihtiyacı yoktur.
Evde: Kardeşine kızgın olsa bile ona vurmaz
Oyun Alanında: Diğerlerinin oynamasını izleme
Sınıfta: Arkadaşları ile konuşmak için uygun zamanı
bekleme
BE Dersinde: Her zaman olmasa bile uygulamalara katılma
136
DÜZEYLER
DÜZEY 2=> KATILIM
Öğrenciler diğerlerine minimum saygı gösterir ve
oyuna/etkinliklere de isteyerek katılırlar.
Fiziksel gelişimleri için idman yaparlar ve
karşılaştıkları engellerle yüzleşirler.
Evde:Akşam yemeğinde sofranın kurulması/kaldırılmasına
yardım etme
Oyun Alanında: Diğerleriyle oynama
Sınıfta: Dersleri dinleme ve katılma
BE Dersinde: Şikayet etmeden yeni şeyleri deneme ve
yapmam dememe.
137
DÜZEYLER
DÜZEY 3=> KENDİNİ YÖNLENDİRME
Öğrenci artık bir gözetmen olmadan spora katılım
göstermektedir.
Kendi
ihtiyaçlarını
belirleyebilir
ve
kendi
programlarını planlayıp uygulamaya başlayabilirler.
Evde: Kendisine söylenmeden odasını temizleme
Oyun Alanında: Teneffüste kullanılan malzemeleri yerine
götürme
Sınıfta: Ödevi olmadığı halde bilim projesi için deney yapma
BE Dersinde: BE dersi konuları dışında yeni beceriler
edinmeye çalışma
138
DÜZEYLER
DÜZEY 4=> İLGİLENME/UMURSAMA
* Öğrenciler diğerlerine saygı duyarlar.
* Katılımcılardır, kendi sorumluluklarını alırlar.
* Başkalarıyla ortaklaşarak, destek vererek, yardım
ederek ve başkaları için endişelenerek, diğerlerine
ulaşmak isterler.
Evde: Kendinden küçük bir çocuk veya hayvanla ilgilenmek
Oyun Alanında: Etrafındaki arkadaşları dışındakilere de oyuna
katılıp katılmayacağını sorma
Sınıfta: Arkadaşlarının matematik problemine yardımcı olma
BE Dersinde: Sınıftakilerle istekli olarak çalışma
139
BSSM
Düzey

I
-

II
Bileşenler
Başkalarının haklarına ve
duygularına saygı duymak
Öz kontrol
Sakin tartışma ortamı
Dahil edilme hakkı
Katılım ve Çaba
-Öz güdülenme
-Yeni görevleri araştırma
-Zorluklara dayanma gücü
140
BSSM
Düzey

III

IV
Bileşenler
Öz Yönetim
- Görevde bağımsızlık
-Hedef koyma süreci
-Baskılara dayanma gücü
Başkalarına yardım etme ve
liderlik
- ilgi ve şefkat
- Duyarlılık ve isteklilik
- İçsel güç
141
BSSM
Düzey
 V
Bileşenler
Spor salonunun dışı
- Bu fikirleri yaşama taşıma
- Rol model olma
142
Öğretmen Sorumluluğu
 Derslerde
olumlu atmosfer yaratacak
informal etkileşimler
 Öğrencilerin düşünce yapıları ve okul içi
ve dışında neler yaptığını anlamak
 Önce verilen görevlerdeki öğrenci başarısı
ve başarısızlığın nedenlerini anlamak
 Farklı stratejiler kullanmak
143
Stratejiler
 Yakın
iletişim zamanı
 Farkındalık konuşmaları
 Fiziksel aktivite planı
 Grup toplantıları
 Yansıtma zamanı
144
Download

ozel-ogretim-yontemleri