EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
: Asım ARI
Telefon
Mail
:0 222 239 37 50/1626
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
:1973
3. Unvanı
:Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir
Alan
İlköğretim/Sınıf Öğr.
Eğitim Bilimleri/EPÖ
Eğitim Bilimleri/EPÖ
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi
Afyon Koçatepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıl
1997
2000
2005
5. Akademik Unvanlar
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçent
Alan
İlköğretim/Sınıf Öğr.
Eğitim Bilimleri/EPÖ
Eğitim Bilimleri/EPÖ
Eğitim Bilimleri/EPÖ
Yıl
1997
2000
2005
2012
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Baki SARITAŞ “Yükseköğretimde İngilizce-1 Dersine İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri”.
ESOGU, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2013).
Tuba Safiye ERGENÇ “İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Bilişsel Hazır
Bulunuşluk Düzeyleri İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. ESOGU, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2011).
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. ARI, A. “Bloom’un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve Uluslar
Arası Alanda Kabul Görme Durumu”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11/2,767-772
(2011). (Journals Indexed in SSCI).
2. ŞİŞMAN, M. ve ARI, A. “Kırgızistan’da Eğitimin Temel Sorunları ve Öğretmenlerin Hizmet İçi
Eğitim İhtiyacı” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 133-147
(2009).
3. Arı, A. “Some Educational Sources of Worry in Kyrgyz Youth” Social Behavior and
Personality: an international journal (Journals Indexed in SSCI), (36)5, 577-584 (2008).
4. ARI, A. “Kırgızistanda Günlük Not Verme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi” Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 203-209 (2008).
5. ARI, A. “The Educational Problems of The Turkish Citizens Living in Switzerland in The
Process of Adjustment to Europe” International Journal of Educational Reform (Journals
Indexed in ERIC), (16)2, 103-117 (2007).
6. ARI, A. “Perceptions of Teachers and Students towards Their Daily Evaluation Process at
Kyrgyz Schools” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 87-93
(2007).
7. ARI, A. “Üniversite Öğretim Elamanlarının Sorunları” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 65-74 (2007).
8. ARI, A. “Level of Recalling and Forgetting Mathematical Knowledge in the Fourth Grades in
Primary Schools” Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 109-120
(2006).
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. GÖKLER, Z. S. and ARI, A. “5th Grades Curriculum Adequacy and Students Problems of
Transition into Middle School” Fifth International Congress of Educational Research, Çanakkale,
June 6-9, 2013.
2. CAN CAP, Rabia and ARI, Asım (2012) Analyzing the Educational Objectives in Primary
School English Curriculum as to Affective Domain Taxonomy. In: 2nd International Conference
on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12), 4-6 May 2012, Sarajevo.
3. ŞİŞMAN, M. ve ARI, A. “Kırgızistan’da Eğitimin Temel Problemleri ve Öğretmenlerin Hizmet
İçi Eğitim İhtiyacı” 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, CalalabatKIRGIZİSTAN, 2008.
4. ARI, A. “Uzaktan Eğitim Araçlarının Öğrencilerin Tatillerini Verimli Geçirmelerinde
Kullanılması” 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 852-857, Sakarya, 2005.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
1. ARI, A.; ALIMBEKOV, A. “Кыргызстандын Билим Берүү Системасы Жана Анын
Проблемалары (The Educatıon System of Kyrgyz Republic and Its Problems)” Bişkek: KTMÜ,
2007.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. ARI, A.; EREN, E.; ÇAM, Ş. S. AKİFOVA, G. G.; TAHİROVA, G. S. “Ortaokul Beşinci Sınıf
Derslerine Yönelik E-değerlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi” Uşak Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 7/1, 179-203 (2014).
2. ARI, A. “Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri
ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2, 259-
290 (2013).
3. GÖKLER, Z. S.; AYPAY, A.; ARI, A. “İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS
Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi”
Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1/2, 115-133, (2012)
4. ARI, A. “Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının
Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 13(1), 119-139 (Haziran 2012).
5. ARI, A. “Öğretmenlere Göre Proje Ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan
Sorunlar” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 9/34, 32-55
(2010).
6. Arı, A. “Öğretmen Adaylarının İlköğretim Programıyla İlgili Eğitim Fakültelerinde Kazandıkları
Bilgi Ve Beceri Düzeylerine İlişkin Görüşleri” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dergisi, 29, 279 -302 (2010).
7. ARI, A. “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Programını Tanıma Düzeyleri”
NWSA (ISSN: 1306-3111 & 1308-7274;www.newwsa.com), 5/3, 1156-1168 (2010).
8. ARI, A. “The Effect of Quizzing on Learning as a Tool of Assessment” Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 27, 202-210 (2009).
9. ARI, A. “Öğrencilerin Okul Başarılarını Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi” Milli Eğitim
Dergisi, 176, 169-179 (2007).
10. ARI, A. “How Does The Teaching Time Period Affect The Students’ Learning Level?”
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN:1304-0278; www.esosder.org), 22, 38-45 (2007).
11. ARI, A. “Ülkemizde İlköğretim Ders Yılının Diğer Bazı Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırılması ve
Farklı Uygulamalar” Milli Eğitim Dergisi, 167, 309-319 (2005).
12. ARI, A. “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 243-258 (2004).
(Doktora tezinden üretilmiştir)
13. ARI, A. “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı Konusunda Öğretmen Görüşleri” Milli Eğitim Dergisi, 163,
91-103 (2004).
14. ARI, A. “Taşımalı İlköğretim Uygulaması (Uşak Örneği)” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1),
101-115 (2003).
15. ARI, A. “Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 181-192
(2002).
16. ARI, A. “İlköğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Normal, Taşımalı ve Yatılı ilköğretim
Okullarının Karşılaştırılması)” Milli Eğitim Dergisi, 153-154, 169-179 (2002). (Yükseklisans
tezinden üretilmiştir)
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. ARI, A. “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Öğrenim Gören Türkiye Vatandaşı
Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar” 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, 2013.
2. GÖKLER, Z. S.; AYPAY, A.; ARI, A. “İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS
Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi” 11.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, 2012.
3. ARI, A. “Bilişsel Alan Sınıflamasında Anderson, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve
Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumları” 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul,
2012.
4. ARI, A.; GÖKLER, Z. S. " İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI VE
SBS SORULARININ YENİ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ”
X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 2012.
5. ŞİŞMAN, M. ve ARI, A. “Eğitim Fakültesi Ve Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi” XX. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, Burdur, 2011.
6. SARACALOĞLU, A. S. ve ARI, A. “Lisans Mezunlarına Verilen Formasyon Programının
Öğretmenlik Meslek Tutumlarına Katkısı” V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, 2011.
7. ARI, A. “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programını Tanıma
Düzeyleri” 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ, 703-707, 2010.
8. ARI, A. “2004 İlköğretim Programı Hakkında Üniversite EPÖ Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin
Görüşleri” 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, 10, 2010.
9. ARI, A. “Ortaöğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi” IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, 2009.
10. ARI, A. “Türkiye-İsviçre İlkokul (İlköğretim 1-5 Sınıflar) Programlarının İsviçre’de Görev
Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Karşılaştırılması” 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Sempozyumu, Eskişehir, 207-208, 2009.
11. ARI, A. “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye’de Aldıkları Lisansüstü Eğitimin
Değerlendirilmesi (Kırgızistan Örneği)” III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, 38-43,
2007.
12. ARI, A. “Kırgızistan Eğitim Sisteminde Uygulanan Jurnal Defterinde Öğrenciye Günlük Not
Verme Yöntemi ve Öğretimdeki Yeri” XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 247, Tokat, 2007.
13. ARI, A. “İsviçre’de Yaşayan Türkiye Vatandaşlarının Eğitim Profili” XV. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi, 129-130, Muğla, 2006.
14. ÖZDEMİR, M. Ç. ve ARI, A. “Öğretim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında Yapılmış Bazı
Doktora Tezlerinin İncelenmesi” II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 40-63, 2005.
15. ÖZDEMİR, M. Ç.; ÇAKMAK, M.; ARI, A. “Bir Program Değerlendirme Çalışması: Yurt Dışına
Gönderilen Öğretim Elemanlarının Programa Yönelik Görüşleri” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi, Denizli, 2005.
16. ARI, A. “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları” XIV. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi, 85-90, Denizli, 2005.
7.6 Diğer Yayınlar
1. ARI, A. ve diğerleri “Bir Bilim Olarak Eğitimin Siyasal Temelleri” (Eğitim Bilimine Giriş;
Editör: ÖZDEMİR, M. Ç.) Ankara: Ekinoks Yayınları, 2006.
2. ARI, Asım “İsviçre (Basel) Okul Sistemi, Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model” Ankara:
PegemA Yayınları, 2006.
3. ARI, Asım “Öğrencilerin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları” Ankara: Asil Yayın Dağıtım,
2005.
4. AKKUTAY, Ü.; ÖZDEMİR, M.Ç.; ARI, A. ve diğerleri “Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları
Profili” Ankara: Gazi Üniversitesi, 2003.
5. ARI, A. “Esnek Program Esnek Eğitim – Anasınıfı ve İlköğretim Birinci Sınıflar İçin Yeni
Program Önerisi” Eğitime Bakış, (5)15, 29-31 (2009).
6. ARI, A. “Taşımalı ve Yatılı İlköğretim Okulları” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (4)47, 4041 (2004).
7. ARI, A. “Verimli Bir Yaz Tatili” TÜRKAV, 9, 23-24 (2004).
8.Projeler
1. Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programın Geliştirilmesi, ESOGÜ BAP (B
türü, 40314 TL bütçeli), Proje Yöneticisi, 2013- (devam ediyor).
2. İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecine
Etkisinin İncelenmesi, ESOGÜ BAP (A1 türü, 1294 TL bütçeli), Proje Yöneticisi, 2013- (devam
ediyor).
3. E-Değerlendirme Materyalleri Geliştirme, ESOGÜ BAP (D türü, 509 TL bütçeli), Proje
Yöneticisi, 2013.
4. Kırgızistan Eğitim Sorunları Araştırması, KTMÜ (870 $ bütçeli), Proje Yöneticisi, 2006-2007.
5. Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili Araştırması, GÜ, Proje Çalışanı, 2002-2003.
6. Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması, ESOGÜ, Proje Çalışanı, 2001.
9.İdari Görevler
Fakülte Kurulu üyeliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013Bölüm Başkan Yrd.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2008- 2011.
Manas Üniversitesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Test Geliştirme Grubu Başkan
Yardımcılığı, 2007.
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
1. International Journal of Instruction, Editör in Chif, 2008- ----.
2. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Editör Yardımcılığı, 2006-2008.
3. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Teknik Yardımcı, 2004-2005.
11.Ödüller
1. Tübitak Yayın Tesvik Ödülü 2011.
2. Tübitak Yayın Tesvik Ödülü 2008.
3. Teşekkür Belgesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 2008.
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğr. Tek. ve M. Tas.
Eğitim Bilimine Giriş
Program Gel. ve Öğ.
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr.
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Türk Eğt. Sis. Sor. Eğ. Ve
Gel.*
Öğrn. Öğrt. K. ve Y.*
Eğitimde Öğrenme
Kayıpları*
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
İlköğretim Programları*
Türk Eğitim Sistemi*
Eğitimde Program
Geliştirme*
Eğitimde Değerler Eğritimi*
Öğretmen Niteliğinin
Geliştirilmesi*
Öğrenme Öğretme Teorileri*
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

Doç.Dr. Asım Arı - Eğitim Fakültesi