• İÇ DENETİM
1
İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)
1941 yılında New York’ta kurulmuştur.
 İç denetim, iç kontrol, bilgi teknolojisi
denetimi
gibi
konularda
hizmet
vermektedir.
 İç denetime ilişkin standartlar ve etik
kurallar belirlenmesine ve geliştirilmesine
katkılarda bulunmaktadır.

2
Uluslararası İç Denetim Tanımı
İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini
geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer
katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir
şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti
vermektir.
İç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve
yönetim
süreçlerinin
etkinliği
ve
verimliliğinin
değerlendirilmesi
ve
geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar
geliştirerek
kurumun
hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar.
(Institute of Internal Auditors, 2002)
3
İç Denetim Tanımının Unsurları
Objektif (bağımsız ve tarafsız)olunması,
 Güvence ve danışmanlık hizmeti
verilmesi,
 Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve
değer katmak,
 Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine
yardımcı olunması,
 Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve
yönetsel süreçlerin denetimi,
 Sistematik ve disiplinli çalışma,

4
Kamuda İç Denetim


5018 sayılı KMYKK’nun 63,64,65,66 ve 67’inci
maddelerinde
 İç denetim,
 İç denetçinin görevleri,
 İç denetçinin nitelikleri ve atanması,
 İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve bu
kurulun görevleri düzenlenmiştir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının 38,
39 ve 40 ncı maddelerde;
 Denetimin tanımına,
 Denetim türlerine,
 Denetimin kamuda uygulanmasına ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir.
5
İÇ DENETİM

5018/63: İç denetim, kamu idaresinin
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek
için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık faaliyetidir.
6
NESNEL GÜVENCE SAĞLAMA





Kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var
olduğuna;
Kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem
süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine;
Üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına;
Varlıkların korunduğuna;
Faaliyetlerin etkili, verimli, ekonomik ve mevzuata uygun
gerçekleştirildiğine dair;
kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin
verilmesidir.
7
DANIŞMANLIK FAALİYETİ

İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye
yönelik faaliyet ve işlem süreçlerinin
sistemli ve düzenli bir biçimde
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
8
İÇ DENETİM




Bu Hizmetler İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile
mali işlemlerinin, risk yönetimi, kontrol ve yönetim
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek
yönünde
SİSTEMATİK,
SÜREKLİ
VE DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIMLA
VE GENEL KABUL GÖRMÜŞ STANDARTLARA
UYGUN OLARAK
gerçekleştirilir.
9
İÇ DENETİM UYGULAMALARI
Uygunluk denetimi
 Performans denetimi
 Mali denetim
 Bilgi teknolojisi denetimi
 Sistem denetimi

10
5018 Sayılı Kanunda
İç Denetim Sistemi
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
kurulmuştur.
 Risk esaslı olarak iç denetim yapılması,
 Üst yöneticiye bağlı iç denetçi istihdamı,
 Sertifikalı iç denetçiler,
 İç denetim standartlarına uygun sistematik
ve sürekli denetim,
Öngörülmüştür.

11
İç Denetçi Atanması
Daimi Süreç
Geçici Süreç
İç Denetçi Adayı
İç Denetçi Adayı
Başvuru
•İç denetçi
atamasının
bildirimi
Kurul
Başvuru
Sınav
İdare
Eğitim
İç denetçi eğitimi talebi
Bilgi
Kurul
Atama
Sertifika
Sınavı
Sertifikalı İç Denetçi
İç Denetçi
Başvuru
İç Denetçi
Eğitimi
İdare
Atama
İç Denetçi
12
İç Denetim Faaliyeti
3 yıllık stratejik
denetim planını
hazırlar ve yayınlar
Kurul
•Onaylanan denetim plan ve
Programının bilgilendirme
Amacıyla sunulması
Hedef gösterme
Yıllık denetim programı
•Bilgilendirme amacıyla
raporun gönderilmesi
Onay istemi
Denetim sonuçlarının sunumu
İç Denetim Birim Bşk
Üst Yönetici
Onay istemi
Rapor Çıktısı
•Denetim programının
uygulanması görevi
3 Yıllık denetim planı
Rapor özeti sunumu
İç Denetçi
Denetleme
Denetlenen İdare
Denetim Gözetim
Sorumlusu
Gözetim
13
İÇ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ -1
5018 sayılı kanuna göre iç denetçiler:
 Nesnel
risk analizlerine dayanarak kamu
idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek
 Kaynakların
etkili,
ekonomik
ve
verimli
kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve
önerilerde bulunmak
 Harcama
sonrası yasal uygunluk denetimi
yapmak
 Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem
denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde
14
bulunmak
İÇ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ-2



İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin
karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara
ve performans programlarına uygunluğunu
denetlemek ve değerlendirmek
Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere
yönelik önerilerde bulunmak
Soruşturulması gereken durumların tespiti halinde
bunu idarenin en üst amirine bildirmek
15
İç Denetçilerin Öncelikli Çalışmaları
İç denetçiler:
 İç Denetim Birimi İşlem yönergelerinin oluşturulması
 Risk yönetiminin tanıtımı
 Kurum makro risk haritasının oluşturulması
 İdari işlerin ve süreçlerinin yazılı hale getirilmesi
 Risklerin ve derecelerinin tespiti
 İç kontrol önlemlerinin tanıtımı
 Alınması gereken iç kontrol önlemlerinin önerilmesi
Çalışmalarına öncelik vererek İç denetim yapılabilir bir
idari yapı oluşturmaya çalışacaklardır.
16
İÇ DENETİMİN NİTELİĞİ






Uluslararası mesleki standartlar ve etik kurullar çerçevesinde
icra edilir.
Amaç, kapsam ve yöntem bakımından geleneksel teftiş ve
denetimlerden farklıdır.
Teftiş ve soruşturma faaliyetlerini içermez.
İç denetçilik uluslararası geçerliliği olan sertifikalı (CIA ve
diğerleri) bir kariyer meslek niteliğine haizdir.
İç denetim risk esaslı olarak planlanır ve uygulanır.
Uygunluk denetimiyle sınırlı değildir. Performans denetimi
(operasyonel denetim), mali denetim, bilgi teknolojileri
denetimi, sistem denetimi gibi denetimleri içerir.
17
İLKELER
İç denetçilerin aşağıdaki ilkeleri
uygulamaları ve desteklemeleri beklenir:




Dürüstlük
Objektiflik
Gizlilik (sır saklama)
Yetkinlik (ehil olma)
18
BAĞIMSIZLIK VE GÜVENCE
 İç
denetçi, görevinde bağımsızdır.
 İç
denetçilere Yönetmelik ve “İç
Denetim Birim Yönergesi”nde belirtilen
asli görevleri dışında hiçbir görev
verilemez ve yaptırılamaz.
 İç denetçi, isteği dışında başka bir
göreve atanamaz.
19
MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN
ORGANİZASYONEL YAPISI
MALİYE BAKANLIĞI
İÇ KONTROL
MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA
BİRİMİ
İÇ DENETİM
MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA
BİRİMİ
KAMU İDARESİ
MALİ HİZMETLER BİRİMİ
İÇ DENETİM BİRİMİ
20
Yeni Mali Yapıda Maliye Bakanlığı
MALİYE BAKANLIĞI
İç Kontrol Merkezi
Uyumlaştırma Birimi
(BÜMKO)
İç Denetim Merkezi
Uyumlaştırma Birimi
(İç Denetim Koordinasyon Kurulu)
21
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU
İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma Birimi
22
İÇ DENETİM – GELENEKSEL DENETİM
FARKI
23
İç Denetim
Teftiş

Risk bazlı

Risk değerlemesi yapmaz

Denetimin kaynak maliyetini
dikkate alır

Kendi maliyetini sorgulamaz

Denetçinin performansını ölçer

Performans değerleme kıstası
zayıftır

Denetim planlamasında,
çalışanların görüş ve önerileri
alınır
Mesleki yeterliğin gereği sürekli
eğitim ve gelişim

Üst yönetimin önerileri
doğrultusunda planlama yapılır

Düzensiz meslek içi eğitim

24
İç Denetim





Teftiş

Sistematik değil, kesintili

İdarenin yanlışını arayıcı

Öneride bulunur

Birey ve olay odaklı

Yönetime bağlılık anlayışı
zayıf
Sistematik, sürekli
İdareye güven sağlayıcı
İdareye danışman,
Sistem ve süreç odaklı
Yönetimin bağlı bir
parçası
25
İç Denetim
Teftiş

İdareyi geliştirme amaçlı

Mevzuata uygunluk amaçlı

İyi uygulama örneklerini
arayıcı

Hata arayıcı

Bakan dahil değişik
otoritelere bağlı

En üst yöneticiye bağlı

Denetimin tüm türlerini
kapsayıcı

Genelde uygunluk denetimi
ile sınırlı

Yolsuzluk ve usulsüzlük
konusunda uzman

Soruşturma asli görev
26
İç Denetim

Geçmiş olduğu kadar
gelecek odaklı

Yazılı kurallara sahip

Çalışma ve raporlama
anlayışı standart,


Rehberleri ve çalışma
formları standart,
Koordine eden İDKK var
Teftiş

Geçmişe dönük

Geleneklere bağlı

Genel kabul gören
standartları az

Rehber ve formlar eksik,
güncel değil

Kendi aralarında
koordinesiz
27

Sonuç
İç denetim sisteminin başarıyla uygulanması
halinde:
sayılı kanunla getirilen yönetim sorumluluğu
ilkesi başarıyla uygulanabilecektir.
 5018
Üst yöneticilere,
 Kurum çalışanlarına,
 Kamuoyu
ve kurumla
sağlayacaktır.

 Geçmişe
ilgili
taraflara
güvence
ve mevzuata odaklı denetim sistemimiz,
uluslararası uygulamalar paralelinde geliştirilmiş
olacaktır.
 AB mevzuatı ile uluslararası uygulama ve
standartlar denetim alanında yakalanmış olacaktır.
 Kamu
idarelerinin faaliyetlerinin etkinlik ve
verimliliğinin artırılmasına olanak sağlanacaktır. 28
Teşekkür Ederim
29
Download

İç Denetim