GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Ticari ismi
Malzeme
:
:
Flowzan® Biopolymer
1016765, 1016826, 1017888, 1017889, 1016827
Kullanmak
:
Sondaj Sıvısı Katkı Madesi
Şirket
:
Chevron Phillips Chemical Company LP
Drilling Specialties Company LLC
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380
Lokal
:
Chevron Phillips Chemicals International N.V.
Brusselsesteenweg 355
B-3090 Overijse
Belgium
MSDS Requests: (800) 852-5530
Technical Information: (832) 813-4862
Responsible Party: Product Safety Group
Email:[email protected]
Acil durum telefonu:
Sağlık:
866.442.9628 (Kuzey Amerika)
1.832.813.4984 (Uluslararası)
Nakliye:
North America: CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887
Asia: +800 CHEMCALL (+800 2436 2255)
EUROPE: BIG +32.14.584545 (phone) or +32.14583516 (telefax)
South America SOS-Cotec Inside Brazil: 0800.111.767 Outside Brazil: +55.19.3467.1600
Sorumlu bölüm
Elektronik posta adresi
Web sitesi
:
:
:
Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu
[email protected]
www.CPChem.com
BÖLÜM 2: Tehlikelerin tanitimi
Maddenin veya karışımın sınıflandırması
1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
MSDS Numarası:100000067137
1/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC)
AT-67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine göre bu madde ya da karışım zararalı değildir.
Etiket elemanları
Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT))
(EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım.
BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi
Eşanlamlıları
:
None Established
Molekül formülü
:
Mixture
GHS'e (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre tehlikeli içerikler içerMEmektedir. :
Notlar
:
GHS'e (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre tehlikeli içerikler
içerMEmektedir.
BÖLÜM 4: Ilk Yardim önlemleri
Genel öneri
:
Kazazedeyi tek başına bırakmayınız.
Solunması halinde
:
Solunum borusunu açık tutunuz. Semptomlar devam ederse
doktora başvurunuz.
Deriyle teması halinde
:
Sabunlu su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde
:
Kontakt lensleri çıkarınız. Zarar görmemiş gözü koruyunuz.
Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Yutulması halinde
:
Solunum borusunu açık tutunuz. Bilinçsiz bir kişiye asla
ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Semptomlar devam
ederse doktora başvurunuz.
BÖLÜM 5: Yanginla mücadele önlemleri
Parlama noktası
:
Uygulanmaz
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
:
Uygun veri yoktur
Yangın söndürme ekipi için
özel koruyucu ekipmanlar
:
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple
maske kullanınız.
Ek bilgi
:
Kimyasal yangınlar için standart prosedür. Çevre için uygun
yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
MSDS Numarası:100000067137
2/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
Yangın ve patlamaya karşı
koruma
:
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi
olmalıdır.
Tehlikeli bozunma/ayrışma
ürünleri
:
Uygun veri yoktur.
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayilma önlemleri
Kişisel önlemler
:
Toz oluşmamasına dikkat ediniz.
Çevresel önlemler
:
Maddenin nehire, göle veya lağıma karışması halinde gerekli
mercilere başvurunuz.
Temizleme yöntemleri
:
Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz
ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda
saklayınız.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
Elleçleme
Güvenli elleçleme önerileri
:
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Uygulama alanında,
sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.
Yangın ve patlamaya karşı
korunma önerileri
:
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi
olmalıdır.
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
:
Elektrik donanımları ve aletleri teknolojik emniyet standartlarına
uygun olmalıdır.
Genel depolama için
öneriler
:
Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.
Depolama
BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
SE
Beståndsdelar
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
2
43
44
II.c
Grundval
Värde
Kontrollparametrar
Anmärkning
SE AFS
NGV
5 mg/m3
43, 44, II.c, Total
2, 43, 44, Total
SE AFS
NGV
5 mg/m3
Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft. Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik
enligt punkt 5.3. Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik
enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i
Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket.
Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar
med denna metod.
Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. Aluminiummonostearat [7047-84-9], Aluminiumdistearat [300-92-5 ],
Aluminiumtristearat [637-12-7], Ammoniumstearat [1002-89-7], N-butylstearat [123-95-5], Dietylenglykolmonostearat [106-11-6],
Etylenglykolmonostearat [111-60-4], Glycerolmonostearat [31566-31-1], Kalciumstearat [1592-23-0], Kaliumstearat [593-29-3],
Litiumstearat [4485-12-5], Magnesiumstearat [557-04-0], Natriumstearat [822-16-2], Zinkstearat [557-05-1]
Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. I detta fall ska gränsvärdet för bly
användas
Se sidan 57 anmärking II: Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i
Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet,
MSDS Numarası:100000067137
3/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
1979. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm.
PT
Componentes
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
(J)
A4
Bases
Valor
Parâmetros de
controlo
Nota
PT OEL
VLE-MP
10 mg/m3
(J), A4,
Pastaba
Não inclui estearatos de metais tóxicos
Agente não classificável como carcinogénico no Homem.
LT
Komponentai
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
IE
Ingredients
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
ES
Componentes
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
BE
Bestanddelen
Saturated monocarboxylic acid,
calcium salt
Pagrindas, bazė
Vertė
Kontrolės parametrai
LT OEL
IPRD
5 mg/m3
Basis
Value
Control parameters
IE OEL
OELV - 8 hrs (TWA)
10 mg/m3
Base
Valor
Parámetros de control
ES VLA
VLA-ED
10 mg/m3
Basis
Waarde
Controleparameters
BE OEL
TGG 8 hr
10 mg/m3
Note
Nota
Opmerking
Mühendislik önlemleri
Havadan nakledilen madde miktarının, maruz kalma standartlarının/sınırlarının altında tutulması için
uygun havalandırma sağlanmalıdır.
Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kişisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası
tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iş faaliyetlerini ve çalışma yerindeki diğer
maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iş uygulamaları bu maddenin zarar verici
düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aşağıda sıralanan kişisel koruyucu
ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli şartlar altında
sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve
anlamalıdır.
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin
korunması
:
Normal atmosfer basıncı koşullarında, kullanılan havalandırma
veya başka mühendislik uygulamaları hacimce minimum
%19,5 oksijen içeriği sağlamadığı sürece NIOSH onaylı hava
beslemeli maske takın.
Ellerin korunması
:
Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine
danışılmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik
özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik
tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını
da göze alınız. Bozunma veya kimyasal olarak delinme
belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir.
Gözlerin korunması
:
Güvenlik gözlükleri. Gözleri yıkamak için saf su şişesi.
Deri ve vücudun korunması
:
Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de
işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz. Uygun
giyininiz:. Hafif koruyucu giysi. Güvenik ayakkabıları.
Hijyen önlemleri
:
Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
MSDS Numarası:100000067137
4/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Görünüş
Maddenin hali
Renk
Koku
: Katı
: krem ile açık sarı arası
: Az
Güvenlik bilgileri
Parlama noktası
: Uygulanmaz
Alt patlama limiti
: Uygun veri yoktur
Üst patlama limiti
: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler
: hayır
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
Molekül formülü
: Uygun veri yoktur
Molekül ağırlığı
: Uygulanmaz
pH
:
noktası
: Uygun veri yoktur
Kaynama noktası/kaynama
aralığı
Buhar basıncı
: Uygulanmaz
Nispi yoğunluk
: 1,4 - 1,6
Su içinde çözünürlüğü
: Tamamen çözünebilir
Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
Akışkanlık (viskozite,
kinematik)
Rölatif buhar yoğunluğu
: Uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı
: Uygun veri yoktur
: Mixture
5,5 - 8,5
: Uygulanmaz
: Uygun veri yoktur
: Uygulanmaz
BÖLÜM 10: Kararlilik ve tepkime
Kimyasal stabilite
: Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında
istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç şartları taşıma.
Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Kaçınılması gereken
durumlar
MSDS Numarası:100000067137
: Uygun veri yoktur.
5/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Diğer veriler
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
: Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma
olmaz.
BÖLÜM 11: Toksikoloji bilgisi
Flowzan® Biopolymer
Akut oral toksisite
Flowzan® Biopolymer
Akut solunum(inhalasyon)
toksisitesi
: LC50: not known
: LC50: not known
Flowzan® Biopolymer
Akut dermal toksisite
: LD50: not known
Flowzan® Biopolymer
Cilt tahrişi
: Deri tahrişi gözlenmez
Flowzan® Biopolymer
Göz tahrişi
: Göz tahrişi gözlenmez
Flowzan® Biopolymer
Teneffüs yoluyla zehirlilik
: Aspirasyon zehirlilik sınıflandırması yoktur.
Flowzan® Biopolymer
Ek bilgi
: Uygun veri yoktur.
BÖLÜM 12: Ekoloji bilgisi
Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik)
Biyolojik bozunma
: Uygulanmaz
Ekotoksikoloji Değerlendirmesi
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
: Uygun veri yoktur
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüşümünü sağlayın. Bu maddenin
atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler
uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmış olan tehlikeli atık kriterlerini karşılayabilir. Doğru bir
belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiş bileşenlerin incelenmesi
gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmışsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli
atık tesisinde bertaraf edilmelidir.
Kirli paket
MSDS Numarası:100000067137
: Boş kaplar geri dönüşüm veya atım için onaylı bir atık yerine
götürülmelidir.
6/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
BÖLÜM 14: Taşimacilik bilgisi
Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve
yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın).
İlave nakliye açıklama gereksinimleri (ör. teknik ad veya adlar, vb.) için araç ve miktara özel uygun
yerel veya uluslararası Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerine başvurun. Ancak, burada gösterilen
bilgiler her zaman maddeye ait nakliye konşimentosundaki açıklamayla uyuşmayabilir. Maddenin
yanma noktaları, MSDS ve konşimento arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI
MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS (EUROPE))
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE
OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS)
BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE
VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR.
MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
Ulusal kanunlar
Kaza tehlikelerini içeren
ana kanunlar
: 96/82/EC
Düzeltme: 2003
96/82/EC no'lu direktif uygulanmaz
diğer Kayıtlar
MSDS Numarası:100000067137
7/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
Kayıt numarası
1764847
Mevzuat
Danimarka PR numarası:
Tebliğ hali
Avrupa REACH
ABD TSCA
Kanada DSL
:
:
:
Avustralya AICS
Yeni Zellanda NZIoC
Japonya ENCS
Kore KECI
Filipinler PICCS
Çin IECSC
:
:
:
:
:
:
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
TSCA Envanterinde
Bu ürünün içindekilerin hepsi Avustralya DSL listesinde
yer almaktadır.
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
BÖLÜM 16: Diğer Bilgiler
NFPA Sınıflandırması
: Sağlık zararlılığı: 0
Yangın tehlikesi: 1
Reaktivite Tehlikesi: 0
1
0
0
Ek bilgi
Eski SDS Numarası
:
463650
Son versiyondan bu yana gerçekleşen kayda değer değişiklikler kenarda vurgulanmıştır. Bu
versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır.
Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve
tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu
sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle
karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir
dokümanda belirtilmemişse.
Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar
ACGIH
AICS
DSL
NDSL
CNS
CAS
Hükümete Bağlı Endüstriyel
Hijyen Uzmanları Amerika
Konferansı
Avustralya, Kimyasal Maddeler
Envanteri
Kanada, Yerli Maddeler Listesi
LD50
Öldürücü Doz %50
LOAEL
Kanada, Yerli Kaynaklı Olmayan
Maddeler Listesi
Merkezi Sinir Sistemi
Kimyasal Damıtma Hizmeti
NIOSH
Gözlenen En düşük Advers Etki
Düzeyi
Ulusal Yangından Korunma
Kurumu
Ulusal İş Sağlığı & Güvenliği
Enstitüsü
Ulusal Toksikoloji Programı
Yeni Zelanda Kimyasal Envanteri
MSDS Numarası:100000067137
NFPA
NTP
NZloC
8/9
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Flowzan® Biopolymer
Versiyon 1.4
Yeni düzenleme tarihi 2014-06-04
EC50
Etkili Konsantrasyon
NOAEL
EC50
Etkili Konsantrasyonun %50'si
NOEC
OSHA
PEL
İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı
EINECS
EOSCA Jenerik Maruziyet
Senaryo Aracı
Avrupa Petrol Sahalarına Özel
Kimyasallar Birliği
Avrupa Mevcut Kimyasal
Maddeler Envanteri
Almanya Maksimum
Konsantrasyon Değerleri
Küresel Uyum Sistemi
Gözlenebilir Advers Etki Düzeyi
Yok
Gözlenen Etki Konsantrasyonu
Yok
İş Güvenliği & Sağlığı İdaresi
PICCS
Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri
Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir
STEL
SARA
KECI
Yüksek veya Eşit
İnhibisyon Konsantrasyonunun
%50'si
Uluslararası Kanser Araştırmaları
Kurumu
Çin Mevcut Kimyasal Maddeler
Envanteri
Japonya, Mevcut ve Yeni
Kimyasal Maddeler Envanteri
Kore, Mevcut Kimyasal Envanter
<=
Daha Az veya Eşit
WHMIS
LC50
Öldürücü konsantrasyon %50
MAK
GHS
>=
IC50
IARC
IECSC
ENCS
MSDS Numarası:100000067137
PRNT
TLV
Kaynak Koruma Geri Kazanım
Kanunu
Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı
Superfund Değişiklikleri ve Tekrar
Yetkilendirme Kanunu
Eşik Sınırı Değeri
TWA
Zaman Ağırlıklı Ortalama
TSCA
Toksik Madde Denetimi Yasası
UVCB
Bilinmeyen veya Değişken
Bileşenli, Karmaşık Reaksiyon
Ürünleri ve Biyolojik Maddeler
İş Yeri Tehlikeli Madde Bilgi
Sistemi
RCRA
9/9
Download

Flowzan® Biopolymer - Chevron Phillips Chemical Company