T.C.
..+$üI*q-
,no*h
MUT KAyMAKAıvır,rĞr
İlçe MilliEğitim MüdürIüğü
ügff*J
\'rd
Sayı
: 17858819/821.06/ 580904I
28l||120|4
Konu: "Karagözün Rüyası" adlı Gölge Oyunu
.iı,ıÜ»ÜnrÜĞı.ıNp
Valilik Makamı' nın 23ll0l20|4 tarih ve 821.06/4788963 sayılı "Karagözün
Rüyası" adlı Gö[ge Oyunu ile ilgili onayı ekte gönderilmiştir.
adlı gölge
oyununu okul müdtirlüğünün yetkisi ve
sorumluluğu dahilinde eğitim-öğretimi aksatmadan istekli öğrencilere, 03-05/11l20l4
tarihleri arasında izletilmesi uygun görülmekte olup;
Karagöztin Rüyası
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1- ValilikOnayı(
1
Adet)
fi'..ır
DAĞITIM:
Merkez Okul Müd. ne
Hükümet Konağı Kat:2 33600 MUTA4ERSİN
Elektronik Ağ : http://mut.meb.gov.tr
E-posta
.
ı,+,ı.yr]',.l,
ı,, ,
:"ii,ıf,
İrnZall
Bilgi için:Mehmet DEVAM Şef
Tel
Faks
:[email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr
ı.' o,ı
",
j,:şilldlt,
ı;,ıiı iiı*
,"
adresinden622e-668l
:
(0324) 77410 30
:
(0324)774 17 07e
-3535-8 5ad-97b2 kodu ilö teyit edilebiliı
T.C.
MERsiN vaı-iı,iĞi
Il Milll Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 9352593| l82|.061 4788963
23l10/20l,4
Konu: " Karagözün Rüyası " adlı Gölge Oyunu
VALILIK MAKAMINA
Murat IKIZ 'in müdürlüığümüze vermiş olduğu dilekçe ile Murat BAL'ın yazdığı
Karagözün
Rüyası " adlr götge oyununu ilimiz anaokulu ve ilkokul öğrencilerine
"
sergilemek istedikleri belirtilmektedir.
"Karagözün Rüyası " adlı gölge oyunu, nıüdüı,lüğümüz inceleme komisyonunca
incelenmiş olup, 2014-20|5 eğitim-öğretim yılında salonu bulunan okullardan salonuır
kiralanması, okulda salon yoksa en yakın okuldaki salonun kiralanması kaydıyla ; ilkokul
öğrencilerine gösterilmesinde bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir
Söz konusu etkinliğin istekli okul müdürlerinin yetkisi ve sorumluluğu dahilinde
eğitim-öğretim aksatılmadan istekli öğrencilere izlettirilmesi müdiırlüğümizce uygun
görülmektedir.
Makamlarınızça da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Ahmet AYDOGAN
Müdür a.
Müdür yardımcısı
oLUR
<23l|01201ı4
M.Sabri
ÖzgBy
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü V.
İmzalı
üüvenli Elektronilt
Aslı ile Aynıoır
20ı,q "
2,t1. ".i. re".,i
,#*H§tffi*tr
Adres: Mcrsin İl Milli Eğitim Müdürlüğİi DumlupınarMah. GMK Bulvarı 33 l 30 Yenişchir/MERSlN
Tel: 0 (324) 329 14 8 1
Dahili ;
Fax: 0 (j24) 327
E-posta:krü[email protected]
Bilgi lçiı: Yahya KARADAYI ( Bilgisayaılşletmeni )
-84
309
]5l8
Bu evrak güvenli elektronik iınza ile imzalanmıştır, Iıttp://evraLsorgu.meb.gor,,tr aelresinden
473c-4eb9-372e-a803-1ea6 kodu
iIe teyit
edilebilir
Download

ügff*J - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü