l
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe
Sayı
Konu
.:-J*#""**
§a."
qkryy
to
22109120|4
:17858819-140t Lı.b
:Okul Önlerinde Alrnacak Tra{ik
Tedbirleri ve okul servis
Araçlarrnrn Denetimi.
vıününr,üĞüNB
İl Milli Eğitim Müdtirlüğünün |8l0gl2014 tarih ve 40|8927 sayılı okul Önlerinde
ilgili yaz/ları ve ekleri
Alınacak Trafrk ıednırıerı ve oı<uı Servis Araçlarının Denetimi ile
ilişikte gönderilmiştir.
ffi
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
I-Yazı (6 Sayfa)
2-Denetim Formu (1 Adet)
3- Mahkeme Kararr (1 Takım)
4-Tespit Tutanağı (1 A9et)
DAĞITIM
:
Taşrma Merkezi Okul Müdürlükleri
özll servlsi Bulunan kurum ve okul Miidürlükleri
22109120|4
:
VHKİ
:
22109l20l4 Şef
W
*-**§***
*, şJ "ş
ııçırr İLffi ç*ğııi
,Aüt§:
{!€gıw*
H.MAviLı
e*_
M.DEMİRTAÇTL/f\
şĞfçğpg *rişf§ü*jenffiğ,ü
fsek. wilİ(ğEıfl et ı*rlıağı:
ü§ffi'l,i*ınfffierü*ı
,*ş*t**-ğrşc*g,ğrışiş*,}*İırn,şt*tri,*ı6hĞ rdüŞ{}rlitğf*
kSS
iS, ğ} Tr4İ:&3{l
§*h*ıü{üiltl 74l?ü.İ
&k*ğiçinş,
*üğr,üİffi E § ağ$}§ftTss-
ş4f
iffiİİrİ §ğİİ Eüğ*r},ııİ&sü*,üffiü "ğ
f -f eatş: üfl üiln€ffi 3.iğg,ıır*h"ro*n
wĞb,İtitrpaf r&ğİf#fİğb#üılİ,tr
ffi-t
i
ryw",-q
s
Download

: H.MAviLı e*_ - mersin - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü