,ğlr
\
Say
ı
T.C.
MUT K-AYMAI(AMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdüİlüğü
ğ
: 62488008 l7
74/
6667 907
19/12D014
l<onu:slnav ka) glsl ve sıres konulu semineri
MüDüRLüĞir^E
ikemiz Mesleki Eğitim Merkezi
_
BULMUŞ'un ünivelsites
Müdü]üğii Oğretmenlerinden Abdrılkadir
srnavma girecek öğrencilerimize yöneiik Slnav Kayglsl ve sfues
Konulu Semineri ile ilgili Müdürlük Makarınnın I8l12/2014 tarihli ve 663736l
Sayılı onayı
ekte gönderi]miştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
Güvenli Elekronik İmzalı
EKI-ER:
slı ileAynıdır.
-Onay
2-Dilekçe
3-Seminer Duyurusu
l
,,,ı.]..|.,ızg lk,..,...
Hilkiİnet Konağl Kat]2
Elektronik
Ağ
E_posta
j
] 3600 MUTA4ERSiN
hltP://müü.meb.8o!.tı.
Bilgi için :EmiŞ VURcLı\l Şef
Tel
Faks
]m!t][email protected]
Bu e*a( güvenli clektronik imza il€ inzalann§tür htlp://enksorgu
."o
:
:
{0324)
'7'7
4lo
30
(a324)'1'14l7 07
go",t.uo.",ıa"n4+oa-0-9E-G7EJf,iifIfiJ.lI
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı | 62,188008/774/6637361
Konui Stnav Kayg$ı ve Stres Kond]u Semined
]
8/12/2014
?
N{ÜDÜrt]-ÜK MAK-AMINA
İ]çemiz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ögretmeılerinden Abdır]kadiı
lULMUŞ'un üı,ıiversjte sınaİına girecek öğ,encileriünize yönelik "Sınav KaJglsl ve Stres
uyglm göriilmektedil"
Konıılrı Semineri" belilitilen ),el ve saatle verilmesi Miidürlüğümüzce
Makam]annrzca
cla
uygm gölii]diiğii takdirdc OLUR' ldnn]za arz ederim,
Adcm sEZER
Müdür a.
Şube Müdüİü
oLUR
. .
...l12/2011
ttnrun GERGiN
Müdür
,-:İ:i]]]iiİli!}T"-
EKJ-ER:
1-Dilekçe
2-Seminel DuvurLısu
Hükünet KonaF Ka1:2 33600 MIJTA4I-]RSiN
!lekiionik
E-posla^ğ
u,""ı,
"
httnirmüt.meb.8ov.lr
1 nut3] ı.4meb,go! tr
:
.*""ir ,","
ile İn/ala.n]lŞ!. lrtlp 1,1clnksoreu meb eov
Bilgi için:tıniş vURGt]NŞef
Tcl
laks
](0]24) 77110 30
|0324)114 ı'7 a7
:
t adreud0]6l37 51c9.31bc.afd4 b242 kod.
ilc te!n cdilebiin
MUT MESLEKi EĞiTiM MERKEzi MüDüRLüĞüNE
yönelik slnav kavg§i
cumartesi saat 14,o0 da öğrencilere
20 Aralık 2014 tarihinden itibaren her
ücretsiz olarak Vermek istiyorum,
(strese haddini bildirme) konulu semineri ilgiIi adreste
Ve staes
Gereğinin yapllmaslnı arz ederim-
no:105 MUT
Adr: Kale mah inönü cad. Toplu apt, kat:l
Tlf : 05392307632
Ek: Broşür orneği
ıleü (uiı6rtPsi §aat;14.00'da
cttp]$J L 5 bi§i]iktu
llit f*ıı
r]ezeİ!-as},on }zptınİru.
ir"lrENcE Kişisel
Gelisim M erkez:i
".r;.1-31.f}:YdJ,9,,|':l'=1'"":',.,..,,,.,,*,
§_
.,
.l-,.
s$
"{is
Abdulkadir BüLMUŞ
Ö ğ. efi .i lio|ı
Pr o İes, a net
Download

Güvenli Elekronik İmzalı - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü