MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Üretici Adı: VERSACHEM
Ticari Adı: VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
Aero Siyah Silikon
Ürün Numarası: 27388
Genel Kullanım: Kürleştiğinde tehlikeli değildir.
Atmosferdeki nemle kürleşir; kürleşirken sirke ile aynı
madde olan asetik asit açığa çıkar. Asetik asit buharı
tahriş edici olabilir.
Kimyasal Cinsi: Silikon Aerosol
Adres: Versachem Corporation
2107 West Blue Heron Blvd.
Riviera Beach, FL 33404
Acil Durum Bilgisi:
Acil Durum Telefon Numaraları:
(CHEMTEL):
(800) 255-3924
(CHEMTEL-Uluslararası): (+01) 813-248-0585
Diğer telefonlar: (561)-845-2425
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde
Kısaltma
% Ağırlık
Maruz Kalma Limitleri
ACGIH
OSHA
Diğer
TLV-TWA
PEL
Limitler
DISTILATLAR (PETROL) orta derece
hidro işlemden geçmiş
Tespit
Edilmedi
<10
5 mg/m
<5
TİTANYUM DİOKSİT
13463-67-7
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
<2
3.5 mg/m
TWA
3
10 mg / m
ASETİK ASİT
64-19-7
Tespit
Edilmedi
****
10 ppm
NİTROJEN
7727-37-9
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
****
3
5 mg/m
PEL (yağ
buharı)
64742-46-7
ETHYLTRIACETOXYSILANE
17689-77-9
METHYLTRIACETOXYSILANE
4253-34-3
KARBON KARASI
1333-86-4
Ticari Sır (Tehlikesiz) Karışım
3
<5
<2
Kalan
3
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
3
3.5 mg/m
TWA
3
15 mg/m
TWA
(toplam toz)
10 ppm
TWA; 25
3
mg/m TWA
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
Tespit
Edilmedi
TLV, Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı tarafından belirlenen maruz kalma Eşik Limit Değeri
anlamına gelmektedir. (8 saat, ortalama zaman ölçümü). STEL kısa zamanlı bir maruz kalma limitini belirtmektedir.
PEL, OSHA müsaade edilebilir maruz kalma limiti anlamına gelmektedir.
Sayfa 1 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
3 Tehlike Tanımı
Acil Durum Genel Bakış:
Görünüm, Şekil, Koku: Sirke kokulu siyah macun.
UYARI! Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
Potansiyel Sağlık Etkileri
Maruz Kalma Şekilleri: Cilt teması, göz teması, soluma.
Akut Aşırı Maruz Kalma Belirtileri:
Cilt: Hafif derecede tahrişe neden olabilir.
Göz: Asetik asit buharı az havalandırılan bölgelerde gözleri tahriş edebilir.
Soluma: Hafif derecede tahriş edebilir. Çok fazla solunması baş ağrılarına, mide bulantısına ve
koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Kürleşmemiş hali için geçerlidir. İtici gaz (nitrojen) boğucu bir
gazdır fakat normal kullanım koşulları altında açığa çıkmaz.
Yutma: Yüksek miktarlarda yutulması rahatsızlığa neden olabilir.
Bileşen
% Ağırlık
KARBON KARASI
1333-86-4
<2
TİTANYUM DİOKSİT
13463-67-7
<2
NTP
Erkek sıçan- negatif
Dişi sıçan- negatif
Erkek fare- negatf
Dişi fare- negatif
ACGIH
Kanserojenler
Grup A4 – İnsanlar
için kanserojen
değildir
A4
IARC
Grup 2B; Monograf
68, 1996
Grup 2B; Cilt 93,
2006; Cilt 47, 1989
Maruz kalındığında oluşabilecek tıbbi durumlar:
Methyltriacetoxysilane: Göz, cilt ve akciğerle ilgili rahatsızlıklar.
4 İlk Yardım Önlemleri
GÖZLER
Göz kapaklarını hafifçe açarak en az 15 dakika boyunca gözü yıkayınız. Derhal tıbbi yardım alınız.
CİLT
Maddeyi havlu peçete veya bir bez parçası ile siliniz. Sabun ve suyla yıkayınız. Eğer tahriş devam ederse
bir doktor çağırınız.
SOLUNUM
Derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer semptomlar devam ederse tıbbi yardım alınız.
YUTMA
Ağzı çalkalayınız, kusturmayınız. Tıbbi yardım alınız.
Sayfa 2 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
5 Yangınla Mücadele Bilgileri
Tavsiye Edilen Söndürme Maddeleri: Kuru kimyasal, Su, Köpük.
Parlama Noktası: > 93.3°C Metod: Kapalı Kap
Patlayıcı Limitler: Alt: Tespit Edilmedi.
Üst: Tespit Edilmedi.
Özel Yangın Mücadele Yöntemi: Yangın söndürücüler solunum aparatı kullanmalıdır. Uyarı: Kap nitrojen
basınçlıdır. Kauçuk tıkacı çıkarmayınız. Yangını uzaktan söndürünüz, ısı kapları patlatabilir.
Beklenmeyen Yangın/Patlama Tehlikeleri: İçerik basınç altındadır. 50°C üzerindeki sıcaklıklar ürünün
patlamasına neden olabilir.
Yanma Sonucu Ortaya Çıkan Tehlikeli Maddeler: Karbon oksitleri, silikon dioksit, formaldehit, metal
oksit buharları, klorlu bileşenler.
Özel Yöntemler: Yok
6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
Döküntü Kontrolü: Uygun koruyucu kıyafetler giyiniz. Alanı havalandırınız.
Döküntü Toplama: Kum, toprak veya başka uygun emici bir maddeyle kapatınız.
Temizleme Prosedürleri: Dökülen maddeyi silip toplayınız. Suyla yıkayarak polimerize ediniz. Döküntü
yüzeyi kayganlaştıracağından, yüzeyi iyice temizleyiniz.
7 Kullanım ve Depolama
Kullanım Önlemleri: Kontak lens kullanmayınız. Nem veya su buharı ile temasta asetik asit buharı ortaya
çıkar. Bozulma ürünlerine tedbiren yeterli havalandırmayı sağlayınız.
Depolama: Isıdan, kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak tutunuz. 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
depolamayınız.
8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Mühendislik Önlemleri:
Havalandırma: Maruz kalma limitinin aşılmaması için gereken genel ve yerel havalandırmayı sağlayınız.
Diğer mühendislik önlemleri:
Göz yıkama aparatı bulundurunuz.
Kişisel Korunma:
Göz ve yüz: Koruyucu gözlükler kullanınız. Kontak lens kullanmayınız.
Cilt: Uzun kollu kıyafetler tercih ediniz.
Sayfa 3 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
Solunum: Uygun havalandırma olduğunda gerekli değildir. Maruz kalma limiti aşılırsa NIOSH onaylı bir
solunum aparatı kullanınız.
Not: Hava bulunan ortamda 150°C’nin üzerinde ısıtıldığı zaman bu ürün formaldehit buharları üretebilir.
Formaldehit potansiyel bir kanserojendir ve ciltte ve solunum yollarında hassasiyete neden olur.
Formaldehit yoğunluğunu OSHA limitinin altında tutarak güvenli kullanım koşulları sağlanabilir.
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
VOC(g/l)
Ağırlığının < %5’i
Buharlaşma oranı
<1 (butil asetat =1)
Özgül Ağırlık
Buhar basıncı(mmHg)
1.0
Tespit Edilmedi
Çözülebilirlik (Suda)
Çözülmez
pH Değeri (%5’lik çözelti
veya suda bulamaç)
Tespit Edilmedi
Buhar
yoğunluğu(hava=1)
>1 (hava =1)
Kaynama noktası(°C)
Uyarlanamaz, polimerik Erime Noktası (°C)
madde.
Tespit Edilmedi
10 Kararlılık ve Tepkime
Kararlılık: Bu madde kimyasal olarak kararlıdır. Tehlikeli polimerizasyon oluşmayacaktır.
Sakınılacak Koşullar: Neme maruz kalması.
Sakınılacak Maddeler: Nem, güçlü oksitleyiciler, asitler ve demirle temasta polimerize olur. Asetik asit
açığa çıkar.
Tehlikeli Yanma Ürünleri: Karbon oksitleri, silikon dioksit, formaldehit, metal oksit buharları, sülfür
oksitleri, klorlu bileşenler.
Tehlikeli Polimerizasyonun Oluşabileceği Durumlar: Bilinen yok.
Sayfa 4 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
11 Zehirleme Bilgileri
Göz: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
Subkronik Etkiler: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
Kanserojenlik, hamilelere etkileri, mutajenite: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
Diğer Kronik Etkiler: Bilinen yok.
İçerik
Oral LD50 (Sıçan)
Dermal LD50 (Tavşan)
DISTILATLAR (PETROL) orta
derece hidro işlemden geçmiş
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Solunum LC50 4 saat
(sıçan)
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
2060 mg/kg
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Oral sıçan >15400
mg/kg
>100 mg/kg
Tavşan: >3g/kg
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
Tespit Edilmedi
64742-46-7
ETHYLTRIACETOXYSILANE
17689-77-9
METHYLTRIACETOXYSILANE
4253-34-3
KARBON KARASI
1333-86-4
TİTANYUM DİOKSİT
13463-67-7
ASETİK ASİT
64-19-7
NİTROJEN
7727-37-9
Ticari Sır (Tehlikesiz) Karışım
12 Ekolojik Bilgi
Ekotoksisite: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
Mobilite ve Dayanıklılık: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
Doğada Yok Olma: Ulaşılabilir bir bilgi yok.
13 İmha Etme Bilgileri
Lütfen ayrıca 15. Bölüm’e bakınız.
Tavsiye Edilen İmha Etme Yöntemi: Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ediniz.
US EPA Atık Numarası: D003 – (Basınçlı teneke) 40CFR 261.23(6)’a göre Tehlikeli Atık
Sayfa 5 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
14 Taşımacılık Bilgileri
Uygun taşımacılık adı
Teknik adı
Tehlike sınıfı
UN no.
Paketleme grubu
Acil durum yanıt rehberi no.
Areosoller, yanıcı değil
Mevcut Değil
2.2
1950
Mevcut Değil
126
15 Mevzuat Bilgileri
ABD Federal Yönetmelikleri
İçerik
Çok Zararlı
Zehirli Kimyasal
CERCLA RQ (Ibs)
DISTILATLAR (PETROL) orta
derece hidro işlemden geçmiş
64742-46-7
ETHYLTRIACETOXYSILANE
17689-77-9
METHYLTRIACETOXYSILANE
4253-34-3
KARBON KARASI
1333-86-4
TİTANYUM DİOKSİT
13463-67-7
ASETİK ASİT
64-19-7
NİTROJEN
7727-37-9
Hayır
Hayır
0.0
12B İhracat
Bildirimi
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
Son RQ =2270 kg
Gerekli Değil
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Ticari Sır (Tehlikesiz)
Karışım
Hayır
Hayır
0.0
Gerekli Değil
Toksik Madde Kontrol Yasası (TSCA): Bu ürünün bütün bileşenleri TSCA envanter listesinde veya
muaftır.
SARA 312. Bölüm Tehlikeli Kategoriler: Ani (Akut) sağlık tehlikesi.
Kaliforniya Yönetmelikleri: Kaliforniya Güvenli İçme Suyu ve 1986 Zehirli Madde İnfaz Kanunu’na göre,
bu ürün Kaliforniya Eyaleti’ne göre kansere, doğum kusurlarına ya da üremeye zararlar verecek bir madde
içermemektedir.
Kanada Yönetmelikleri:
WHMIS Tehlike Sınıfları: A Sıkıştırılmış Gaz; D2B, ZEHİRLİ MADDELER.
16 Diğer Bilgiler
Tehlikeli maddeler
Sağlık
Tanımlama sistemi(HMIS) oranları 1
Yanıcılık
1
Fiziksel Tehlike
0
Revizyon Tarihi: 25.04.2011
Revizyon No: 6
Sayfa 6 / 7
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
VERSACHEM AERO BLACK SILICONE
(Aero Siyah Silikon)
Not:
Bu bilgiler sadece burada belirtilen belirli maddelerle ilgilidir ve bu maddelerin başka maddelerle ve başka
yöntemlere birleştirilmeleri halinde geçerli olmayabilir. Herhangi bir ürünün uygun olup olmadığının nihai
kararının sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk taşıyabilir ve dikkatlice
kullanılmalıdır. Burada belirli tehlikeler açıklanmış olmakla birlikte, bunların mevcut tüm tehlikeler
olduğunu garanti edemeyiz.
Türkiye Temsilcisi:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
http://www.metsan.gen.tr/
http://www.metsan-store.com/
e-mail: [email protected]
[email protected]
Sayfa 7 / 7
Download

MSDS Güvenlik Bilgi Formu VERSACHEM AERO BLACK SILICONE