Güvenlik veri pusulası Sayfa: 1/5
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 23.09.2014 Ticari adı: VGI 260
1.
Yeniden düzenleme tarihi: 23.09.2014
Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
1.1 Ürün tanılayıcı:
Ticari adı: VGI 260
1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması: Sürülecek yağ
1.3 Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar:
Üretici / Teslimatı yapan:
Meusburger GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
A-6960 Wolfurt
Tel.: +43 5574 6706-0
Fax.: +43 5574 6706-12
E-Mail: [email protected]
http://www.meusburger.com
Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: [email protected]
1.4 Acil durum Telefon numarası: Acil durumda lütfen en yakın zehirlenme durumunda bilgilendirme merkezini arayın.
2.
Tehlikelerin Tanitimi
2.1
Madde veya karışımın sınıflandırması:
Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008. Ürün CLP yönetmeliğine göre sınıflandırılmamıştır.
Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC‘ye göre sınıflandırma kalkmıştır
nsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Üründe en son yayımlanmış „Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin“
Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunlu değildir.
Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmiştir.
2.2 Etiket elemanları (içeriği):
Yönetmelik (EC) No 1272/2008‘e göre etiketleme kalkmıştır
Zararlılık İşaretleri: kalkmıştır
Uyarı Kelimesi: kalkmıştır
Zararlılık İfadesi: kalkmıştır
Ek bilgiler: Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir
2.3 Diğer tehlikeler:
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
3.
Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
3.1 Kimyevi tanımlama: Karışımlar
Tarifi: PTFE/perfloroeter katkılı gres
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler
60164-51-4 Perfluoralkylether
Acute Tox. 4, H332
50-100%
Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16‘dan alınız
(Devamı sayfa 2 ‚da)
Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 23.09.2014 Ticari adı: VGI 260
4.
Sayfa: 2/5
Yeniden düzenleme tarihi: 23.09.2014
İlk Yardım Önlemleri
4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı:
Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
Teneffüs ettikten sonra: Uygulanması mümkün değil.Solvent içermeyen katı muhteviyatlar.
Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz
Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve
doktora başvurunuz
Yuttuktan sonra: Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
4.2 Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5.
Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1
5.2
5.3
Söndürme ortamı:
Elverişli söndürücü maddeler: Ürün kendiliğinden yanmaz. Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Patlama ve yangın gazlarını teneffüs etmeyin.
Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler: Özel koruyucu teçhizat: Nefes koruyucu alet takınız.
6.
Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1
6.2
6.3
6.4
Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri:
Akmış olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır.
Çevresel önlemler:
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Mekanik olarak toplayınız.
Diğer bölümlere gönderiler:
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7.
Elleçleme ve Depolama
7.1
7.2
7.3
Güvenli elleçleme önlemleri: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Nefes koruyucu aletleri hazır bulundurunuz.
Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları:
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Yere sızmasını kesin olarak önleyiniz.
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Spesifik son kullanım(lar): Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8.
Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1
Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 ‚den bakınız.
Kontrol parametreleri:
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
(Devamı sayfa 3 ‚da)
Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 23.09.2014 Ticari adı: VGI 260
8.2
Sayfa: 3/5
Yeniden düzenleme tarihi: 23.09.2014
Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
Maruz kalma kontrolü:
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve
bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği
için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi
tutulmalıdır.
Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi:
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
Gözleri koruyucu: Koruyucu gözlük
9.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler:
Genel bilgiler
Görünüş:
Biçim:
Katı
Renk:
Beyaz - Beyazımsı
Koku:
nötr
Koku eşik değeri:
Belirli değil.
pH - değeri:
Uygulanamaz.
Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde):
Belirli değil.
Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
>290 °C
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Patlama sınırları:
Alt:
Belirli değil.
Üst:
Belirli değil.
Buhar basıncı:
Uygulanamaz.
Yoğunluk 20 °C‘de:
1,948 g/cm³
Nisbi yoğunluk
Belirli değil.
Buhar yoğunluğu
Uygulanamaz.
Buharlaşma hızı
Uygulanamaz.
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
Hidrokarbonlar ve alkoller içinde çözünmez
suyla:
Çözülmez.
Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
Viskozitesi:
Dinamik:
Uygulanamaz.
Kinematik:
Uygulanamaz.
(Devamı sayfa 4 ‚da)
Güvenlik veri pusulası Sayfa: 4/5
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 23.09.2014 Ticari adı: VGI 260
Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
Diğer bilgiler
Yeniden düzenleme tarihi: 23.09.2014
%0,0
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10. Kararlılık ve Tepkime
10.1Reaktivite:
10.2Kimyasal stabilite (kararlılık):
Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Çevre ısısında stabil.
10.4Kaçınılacak durumlar: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10.5Uyumsuz malzemeler: kuvvetli Lewis asitleri
10.6Tehlikeli bozunma ürünleri: Toksik flüor ihtiva eden piroliz ürünleri oluşma tehlikesi.
Hidrokarbonlar, CO, CO2
11. Toksikoloji Bilgisi
11.1Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
Akut toksisite:
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
60164-51-4 Perfluoralkylether
Ağızdan LD50
>37400 mg/kg (sıçan)
Ciltten
LD50
>17000 mg/kg (tavşan)
Nefesle
LC50/4 h
>19,54 mg/l (sıçan)
9002-84-0 Polytétrafluoroéthylène
Ağızdan LD50
>11280 mg/kg (sıçan)
17265-14-4 Sebacic acid disodium salt
Ağızdan LD50
>2000 mg/kg (sıçan)
Asli tahriş edici etkisi:
ciltte: Bilinen tahriş durumu yoktur
gözde: Hafif tahriş edici.
Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır
12. Ekoloji Bilgisi
12.1Toksisite:
Su toksisitesi:
60164-51-4 Perfluoralkylether
CL50-96H
>1000 mg/l (balık)
EC50-48H
>1000 mg/l (Daphnia)
17265-14-4 Sebacic acid disodium salt
CL50-96H
>100 mg/l (balık)
12.2Kalıcılık ve doğada bozunurluk: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.3Biyo-birikme potansiyeli: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12.4Toprakta hareketlilik: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir. Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını
önleyiniz.
(Devamı sayfa 5 ‚da)
Güvenlik veri pusulası Sayfa: 5/5
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 23.09.2014 Ticari adı: VGI 260
Yeniden düzenleme tarihi: 23.09.2014
12.5PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları:
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
12.6Diğer olumsuz etkileri: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
13. Bertaraf Etme Bilgileri
13.1Atık arıtma yöntemleri:
Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
14. Taşimacilik Bilgisi
BM - numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
UN uygun sevkiyat adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
taşıma tehlike sınıfları
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
Ambalaj gurubu
ADR, IMDG, IATA
Çevre tehlikeleri:
Marine pollutant:
Kullanıcı için özel önlemler
MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre
dökme halde nakliyat
UN „Model Düzenleme“:
kalkmıştır
kalkmıştır
kalkmıştır
kalkmıştır
Hayır
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
-
15. Mevzuat Bilgisi
15.1Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
15.2Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:
Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
16. Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir
hukuki ilişki tesis etmezler.
Önemli terkipleri:
H332 Solunması halinde zararlıdır
Download

Güvenlik veri pusulası