39.0
Sayfa: 1/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
∙ Ürün tanılayıcı
∙ Ticari adı: GC Initial Powder
∙ Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Disçilik teknigi için yardimci maddeler
∙ Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
∙ Üretici / Teslimatı yapan:
GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32/(0)16/74.10.00
Fax +32/(0)16/40.26.84
[email protected]
∙ Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: Regulatory affairs
∙ Acil durum Telefon numarası: 0312 433 70 01 or 0 800 314 7900 or 0312 458 21 92
2 Tehlikelerin Tanitimi
∙ Madde veya karışımın sınıflandırması
∙ Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma kalkmıştır
∙ Klasifikasyon sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmiştir.
∙ Etiket elemanları (içeriği)
∙ AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Kimyevi maddelerle çalışırken alışılagelmiş ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Ürün için AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre işaretleme yükümlülüğü yoktur.
∙ Diğer tehlikeler
∙ PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
∙ PBT: Uygulanamaz.
∙ vPvB: Uygulanamaz.
3 Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
∙ Kimyevi tanımlama: Karışımlar
∙ Tarifi:
Sadece 1907/2006 regulasyonunun EK II doğrultusunda bahsedilmesi gerekli maddeler listenmiştir. Mevcut
olabilecek diğer maddeler hakkındaki bilgiler talep üzerine temin edilebilir.
∙ İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: kalkmıştır
∙ Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
TR
(Devamı sayfa 2 'da)
39.0
Sayfa: 2/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
Ticari adı: GC Initial Powder
(Sayfa 1 'nın devamı)
4 İlk Yardım Önlemleri
∙ İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı
∙ Genel uyarılar:
Özel önlemler alınması gerekmez.
Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
∙ Teneffüs ettikten sonra:
Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.
∙ Cilde temas ettikten sonra:
Sıcak suyla yıkayınız.
Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
∙ Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi
halinde doktora başvurunuz.
∙ Yuttuktan sonra:
Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.
Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
∙ Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5 Yangınla Mücadele Önlemleri
∙ Söndürme ortamı
∙ Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
∙ Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
∙ Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.
∙ Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler
∙ Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
∙ Diğer bilgiler
Yangın artıkları ve içinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyu resmi makamların talimatnameleri gereğince
tasfiye edilmelidir.
6 Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
∙ Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Şahısları güvenli bir yere götürünüz.
∙ Çevresel önlemler:
Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz.
Toprağın içine akması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
∙ Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri:
Mekanik olarak toplayınız.
Toplanan malzemeyi yönetmeliklere göre tasfiye ediniz.
∙ Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
39.0
Sayfa: 3/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
Ticari adı: GC Initial Powder
(Sayfa 2 'nın devamı)
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7 Elleçleme ve Depolama
∙ Güvenli elleçleme önlemleri
Toz oluşmasını önleyiniz.
Oluşması önlenemeyen tozlar düzenli olarak alınmalıdır.
∙ Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Toz havayla patlayabilen bir karışım oluşturabilir.
∙ Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları
∙ Depolama:
∙ Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Yalnız açılmamış orjinal ambalajda (kapta) muhafaza ediniz.
∙ Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
∙ Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
∙ Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8 Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
∙ Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
∙ Kontrol parametreleri
∙ Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
∙ Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
∙ Maruz kalma kontrolü
∙ Kişisel koruyucu teçhizat:
∙ Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Tozu/Dumanı/Sisi teneffüs etmeyiniz.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
∙ Nefes koruyucu önlemler: Nefes koruyucu tavsiye olunur.
∙ Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler
∙ Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her
eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.
∙ Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
∙ Gözleri koruyucu: Koruyucu gözlük
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
∙ Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler
∙ Genel bilgiler
∙ Görünüş:
Katı
Biçim:
Ürün adına göre
Renk:
Karakteristik
∙ Koku:
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
39.0
Sayfa: 4/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
Ticari adı: GC Initial Powder
(Sayfa 3 'nın devamı)
∙ Koku eşik değeri:
Belirli değil.
∙ pH - değeri:
Uygulanamaz.
∙ Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
2980 °C
∙ Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
∙ Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Belirli değil.
∙ Tutuşma ısısı:
Belirlenmemiştir.
∙ Çözülme ısısı:
Belirli değil.
∙ Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
∙ Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
∙ Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Belirli değil.
Belirli değil.
∙ Buhar basıncı:
Uygulanamaz.
∙ Yoğunluk:
∙ Nisbi yoğunluk
∙ Buhar yoğunluğu
∙ Buharlaşma hızı
Belirlenmemiştir.
Belirli değil.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
∙ Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Çözülmez.
∙ Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
∙ Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
∙ Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
%0.0
Katı madde oranı:
∙ Diğer bilgiler
%100.0
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlılık ve Tepkime
∙ Reaktivite Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Kimyasal stabilite (kararlılık)
∙ Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
∙ Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
∙ Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Uyumsuz malzemeler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Tehlikeli bozunma ürünleri: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
TR
(Devamı sayfa 5 'da)
39.0
Sayfa: 5/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
Ticari adı: GC Initial Powder
(Sayfa 4 'nın devamı)
11 Toksikoloji Bilgisi
∙ Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
∙ Akut toksisite:
∙ Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Asli tahriş edici etkisi:
∙ ciltte: Uyarıcı tesiri yoktur
∙ gözde: Tahriş edici tesiri yoktur.
∙ Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
∙ Ek toksikolojik uyarılar:
Ürün için, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmelik lerinin hesaplama yönteminin en son geçerli
metnine göre işaretleme yükümlülüğü yoktur.
∙ Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
∙ Tekrar eden alımlarda zehirlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
12 Ekoloji Bilgisi
∙ Toksisite
∙ Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
∙ Diğer ökolojik uyarılar:
∙ Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 3 (): suyu çok tehdit edicidir
Az miktarlarda olsa bile yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
En cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder.
∙ PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
∙ PBT: Uygulanamaz.
∙ vPvB: Uygulanamaz.
∙ Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
13 Bertaraf Etme Bilgileri
∙ Atık arıtma yöntemleri
∙ Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.
∙ Atık listesi
18 00 00 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN
ATIKLARI HARİÇ)
18 01 00 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
(Devamı sayfa 6 'da)
TR
39.0
Sayfa: 6/6
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 11.10.2014
Version 1
Yeniden düzenleme tarihi: 25.09.2014
Ticari adı: GC Initial Powder
(Sayfa 5 'nın devamı)
∙ Temizlenmemiş ambalajlar:
∙ Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
14 Taşimacilik Bilgisi
∙ BM - numarası
∙ ADR, ADN, IMDG, IATA
kalkmıştır
∙ UN uygun sevkiyat adı
∙ ADR, ADN, IMDG, IATA
kalkmıştır
∙ taşıma tehlike sınıfları
∙ ADR, ADN, IMDG, IATA
∙ sınıfı
kalkmıştır
∙ Ambalaj gurubu
∙ ADR, IMDG, IATA
kalkmıştır
∙ Çevre tehlikeleri:
∙ Marine pollutant:
Hayır
∙ Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
∙ MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme
Uygulanamaz.
halde nakliyat
15 Mevzuat Bilgisi
∙ Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
∙ AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Kimyevi maddelerle çalışırken alışılagelmiş ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Ürün için AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre işaretleme yükümlülüğü yoktur.
∙ Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
16 Diğer Bilgiler
∙ Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Regulatory affairs
∙ Başvurulacak kişi ya da yer: [email protected]
∙ Kaynaklar
• ECHA (http://echa.europa.eu/)
• EnviChem (www.echemportal.org)
∙ * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
Bu versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır.
Feragatname: Bu belgede yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğuna inanılmaktadır. Ancak, tüm beyanlar,
tavsiyeler veya öneriler açık veya zımni hiçbir güvence, taahhüt veya garanti olmaksızın verilmektedir. Bu
nedenle, bu belgedeki bilgilerin tam veya doğru olduğuna dair herhangi bir garanti verilmemiş veya zımnen böyle
bir ifade kullanılmamıştır. Bu bağlamda, bu bilgilerin veya burada belirtilen ürünlerin kullanımı ile ilgili hiçbir
sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu riskler tamamen alıcı/kullanıcı tarafından üstlenilmektedir. Ayrıca, bu
belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek
açısından, bu belgede belirtilen hiçbir ifade kendi ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma ya da yalan
beyanla ilgili sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz veya azaltmaz.
TR
Download

Güvenlik Bilgi Formu