38.1.2
Sayfa: 1/4
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 30.06.2014
*
Versiyon numarası 3
/
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 30.06.2014
1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
· Ürün tanılayıcı
· Ticari adı:
Hilti Firestop Collar CFS-C
Hilti Firestop Collar Plus CFS-C P
Hilti Firestop Bandage CFS-B
Hilti Firestop Wrap Strip Endless CFS-W EL
Hilti Firestop Wrap Strip Single CFS-W SG
Hilti Firestop Collar Endless CFS-C EL
CP 643
CP 644
CP 646
CP 648
· Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması İnşaat kimyası
· Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
· Üretici / Teslimatı yapan:
Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş.
Şerifali Mh. Şehit Sk.
Form Plaza No:22
81230 Ümraniye İstanbul
Telefon : 44Hilti (444 4584)
Faks: 0(216) 528 68 98
Email: [email protected]
· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:
madde 16 'den bakınız
[email protected]
· Acil durum Telefon numarası:
Hilti İnşaat Malz. Tic. A.Ş.
Telefon : 44Hilti (444 4584)
Faks: 0(216) 528 68 98
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service
Tel.: 0041 / 44 251 51 51 (international)
.
2 Tehlikelerin Tanitimi
· Madde veya karışımın sınıflandırması
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 Ürün CLP yönetmeliğine göre sağlık ve çevre için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
· Etiket elemanları (içeriği)
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme kalkmıştır
· Zararlılık İşaretleri kalkmıştır
· Uyarı Kelimesi kalkmıştır
· Zararlılık İfadesi kalkmıştır
· Diğer tehlikeler
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
*
3 Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
· Kimyevi tanımlama: Karışımlar
· Tarifi: Polymer-bonded intumescent material
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: kalkmıştır
4 İlk Yardım Önlemleri
· İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı
· Genel uyarılar: Özel önlemler alınması gerekmez.
· Teneffüs ettikten sonra: uygulanamaz
· Cilde temas ettikten sonra: uygulanamaz
· Gözlere temas ettikten sonra: uygulanamaz
· Yuttuktan sonra: uygulanamaz
· Doktor için uyarılar:
· Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5 Yangınla Mücadele Önlemleri
· Söndürme ortamı
· Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.
(Devamı sayfa 2 'da)
TR
38.1.2
Sayfa: 2/4
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 30.06.2014
/
ISO 11014
Versiyon numarası 3
Yeniden düzenleme tarihi: 30.06.2014
(Sayfa 1 'nın devamı)
· Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
6 Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
· Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.
· Çevresel önlemler: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri: Mekanik olarak toplayınız.
· Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7 Elleçleme ve Depolama
· Kullanım:
· Güvenli kullanim önlemleri Özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
· Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8 Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
· Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· Maruz kalma kontrolü
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
· Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Deri ile ilgili sağlık sorunlarından kaçınmak için eldiven kullanımının asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir.
· Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan
imalatçıya değişiklik göstermektedir.
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Gerekli değildir.
· Vücut koruyucu:
Koruyucu iş giyimi
*
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
· Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler
· Genel bilgiler
· Görünüş:
Katı
Biçim:
Çeşitli
Renk:
· Koku:
Kokusuz
· pH - değeri:
Belirli değil.
· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Belirlenmemiştir.
· Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
· Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Madde tutuşmaz niteliktedir.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
38.1.2
Sayfa: 3/4
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 30.06.2014
/
Versiyon numarası 3
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 30.06.2014
(Sayfa 2 'nın devamı)
· Tutuşma ısısı:
Çözülme ısısı:
Belirli değil.
· Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
· Buhar basıncı:
Uygulanamaz.
· Yoğunluk 20 °C'de:
· Buharlaşma hızı
1,3-1,4 g/cm³
Uygulanamaz.
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Çözülmez.
· Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
· Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
· Çözücü madde oranı:
Katı madde oranı:
· Diğer bilgiler
%100
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlılık ve Tepkime
· Reaktivite
· Kimyasal stabilite (kararlılık)
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· Tehlikeli tepki olasılıkları Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
· Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Uyumsuz malzemeler: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Bozulma tehlikesi olan ürünler: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
*
11 Toksikoloji Bilgisi
· Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
· Akut toksisite:
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: Uyarıcı tesiri yoktur
· gözde: Tahriş edici tesiri yoktur.
· Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
· Ek toksikolojik uyarılar:
Usulüne uygun bir şekilde ele alınıp kullanıldığında ürünün tecrübelerimize göre ve bize ulaşan bilgilere göre sağlığa zararlı tesirleri yoktur.
· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
· Toxikokinetik, metabolizma ve dağılım yoktur
· Akut etkiler (akut zehirlilik, tahriş- ve yakma etkisi) yoktur
· Duyarlılık yoktur
· Tekrar eden alımlarda zehirlilik yoktur
· CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki) yoktur
12 Ekoloji Bilgisi
· Toksisite
· Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Değişik çevre kesimlerinde durumu:
· Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Ökotoksik etkileri: belirli değil
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
*
13 Bertaraf Etme Bilgileri
· Atık arıtma yöntemleri
· Tavsiye: Küçük miktarlar ev çöpüyle beraber depolanabilir.
· Atık listesi
17 02 03 Plastik
17 04 05 Demir ve çelik
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye:
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
38.1.2
Sayfa: 4/4
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 30.06.2014
/
Versiyon numarası 3
ISO 11014
Yeniden düzenleme tarihi: 30.06.2014
(Sayfa 3 'nın devamı)
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.
Empty packs: May be disposed via the local Green Dot collecting system (ÇEVKO) or EAK waste material code 150102 (plastic packaging
materials)
Empty packs: May be disposed via the local Green Dot collecting system or EAK waste material code 150102 (plastic packaging materials)
*
14 Taşimacilik Bilgisi
· BM - numarası
· ADR, ADN, IMDG, IATA
kalkmıştır
· UN uygun sevkiyat adı
· ADR
· ADN, IMDG, IATA
kalkmıştır
kalkmıştır
· taşıma tehlike sınıfları
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· sınıfı
kalkmıştır
· Ambalaj gurubu
· ADR, IMDG, IATA
kalkmıştır
· Çevre tehlikeleri:
· Marine pollutant:
Hayır
· Kullanıcı için özel önlemler
uygulanamaz
· MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme halde nakliyat Uygulanamaz.
*
· Nakliyat/diğer bilgiler:
Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil.
· UN "Model Düzenleme":
-
15 Mevzuat Bilgisi
· Madde veya karuşım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Zorunlu değildir.
16 Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis
etmezler.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm:
Hilti Corporation
Business Unit Chemicals
Quality/Safety/Environment
FL-9494 Schaan / Liechtenstein
[email protected]
Tel.: +423 234 3004
FAX.: +423 234 3462
· Kısaltmalar ve:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR
Download

C_EL (TR)