38.1.9
Sayfa: 1/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
Ürün tanılayıcı
Ticari adı:
DISCO AG Red L-350
Mal numarası:
L-350IE
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Tohum kaplama
Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
Üretici / Teslimatı yapan:
Güvenlik hakkında bilgiler veren
kesim:
Acil durum Telefon numarası:
INCOTEC Europe B.V.
Westeinde 107
1601 BL Enkhuizen
Hollanda
Tel +31 228 358100
Fax +31 228 358011
Içeriği ile ilgili sorularınız için: [email protected]
Güvenlik bilgi formu için isteyin: müşteri hizmetleri personeli ile iletişim
kurun.
INCOTEC Group BV (iş saatlerinde GMT+1)
Tel +31 228 358124
Fax +31 228 358012
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkinda Bilgi
Kimyevi tanımlama: Karışımlar
Tarifi:
Su bazlı kaplama.
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxy%0,3-<1
Xn R22;
Xi R38-41;
N R51/53
Göz Hsr. 1, H318;
Sucul Kronik 2, H411;
Akut Tok. 4, H302; Cilt Tah. 2,
H315
24938-91-8 Tridecylpoly(ethyleneoxy)ethanol
%0,3-<1
Xn R22;
Xi R41;
N R51/53
Göz Hsr. 1, H318;
Sucul Kronik 2, H411;
Akut Tok. 4, H302
Ek uyarılar:
belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
3 Tehlikelerin Tanitimi
Madde veya karışımın sınıflandırması
Göz Tah. 2A H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Directif 67/548/EEC veya Directif
1999/45/EC'ye göre sınıflandırma
Ürün Direktifi 67/548/EEC ya da 1999/45/EC sayılı direktife göre hiçbir
sınıflandırma vardır.
İnsan ve çevre için özel tehlike
uyarıları:
Kalkmıştır.
Diğer tehlikeler
Hiçbir diğer tehlikeler.
(Devamı sayfa 2 'da)
38.1.9
Sayfa: 2/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
AG Red L-350
(Sayfa 1 'nın devamı)
4 İlk Yardim Önlemleri
Genel uyarılar:
Teneffüs ettikten sonra:
Cilde temas ettikten sonra:
Gözlere temas ettikten sonra:
Yuttuktan sonra:
Bir doktora danışın ve bu güvenlik veri sayfaları göster.
Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Sabun ve su ile yıkayınız.
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun
altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.
Kontak lensleri çıkarın.
Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
Hem Akut hem de gecikmeli en
önemli belirti ve etkileri
Kızarıklık ve tahriş gözlerin.
Derhal Tıbbi Yardım gereği ve
gereken özel tedavilerin
endikasyonu
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5 Yanginla Mücadele Önlemleri
Elverişli söndürücü maddeler:
Güvenlik açısından elverişli
olmayan söndürücü maddeler:
Madde veya karışımdan
kaynaklanan özel tehlikeler
Özel koruyucu teçhizat:
Diğer bilgiler
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla
püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.
Geçerli değildir.
Bir yangında şu maddeler oluşabilir:
Nitrojen oksiti (NOx)
Nefes koruyucu alet takınız.
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde
toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akmamalıdır.
6 Kaza Sonucu Yayilma Önlemleri
Kişisel önlemler, koruyucu
donanımlar ve acil durum
prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Çevresel önlemler:
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Toplama ve temizleme önlemleri ve
malzemeleri:
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel
bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7 Elleçleme ve Depolama
Güvenli elleçleme önlemleri
Yangın ve patlamadan korunmak
için uyarılar:
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan
özellikler:
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
Emisyon sınırlarını dikkate alınız.
Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Belirli şartlar aranmaz.
(Devamı sayfa 3 'da)
38.1.9
Sayfa: 3/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
AG Red L-350
(Sayfa 2 'nın devamı)
Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer
bilgiler:
Yoktur.
8 Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi
ile ilgili ek bilgiler:
Göz duş sağlamak.
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol
edilmesi gereken sınır değerleri
olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri
olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.
Ek uyarılar:
Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate
alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler:
Filtre P3.
Solunum korunması önerilir.
Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi
Gözleri koruyucu:
Nitril kauçuk
Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük
Vücut koruyucu:
Hafif koruyucu giyim
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Genel bilgiler
Görünüş:
Biçim:
Renk:
Koku:
Koku eşik değeri:
Sıvı
Kırmızı
Akril gibi
Kullanılabilir veri yok.
pH - değeri 20 °C'de:
8
Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Kullanılabilir veri yok.
100 °C
Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
Tutuşma ısısı:
Uygulanamaz.
Çözülme ısısı:
Kullanılabilir veri yok.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Patlama sınırları:
Alt:
Uygulanamaz.
(Devamı sayfa 4 'da)
38.1.9
Sayfa: 4/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
AG Red L-350
(Sayfa 3 'nın devamı)
Üst:
Yanmayı teşvik edici özellikler
Uygulanamaz.
Ürün oksitleyici değildir.
Buhar basıncı 20 °C'de:
23 hPa
Yoğunluk 20 °C'de:
Nisbi yoğunluk
1,22 g/cm³
Belirli değil.
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
Viskozitesi:
Dinamik 20 °C'de:
1700 mPas
Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
VOC (CE)
%0,0
0,60 %
Diğer bilgiler
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlilik ve Tepkime
Termik ayrışma / kaçınılması
gereken şartlar:
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
Tehlikeli bozunma ürünleri:
Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
11 Toksikoloji Bilgisi
Akut toksisite:
Bilinen hiçbir akut toksik etkileri.
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxyAğızdan LD50 >2000 mg/kg (rat)
Asli tahriş edici etkisi:
ciltte:
Uyarıcı tesiri yoktur
gözde:
Tahriş edici tesiri vardır.
Duyarlılık yaratma:
Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
Subakuttan müzmine kadar
toksisite:
Kullanılabilir veri yok.
Ek toksikolojik uyarılar:
Uygulanamaz.
12 Ekoloji Bilgisi
Su toksisitesi:
9043-30-5 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-isotridecyl-w-hydroxyEC50 / 48 h 4,7 mg/l (Daphnia magna)
EC50 / 72 h >10 mg/l (Alg)
LC50 / 96 h 5 - 10 mg/l (Fis)
12 mg/l (Zeb)
Kalıcılık ve doğada bozunurluk
Ökotoksik etkileri:
Diğer uyarılar:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Kullanılabilir veri yok.
(Devamı sayfa 5 'da)
38.1.9
Sayfa: 5/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
AG Red L-350
(Sayfa 4 'nın devamı)
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran
ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
13 Bertaraf Etme Bilgileri
Atık arıtma yöntemleri
Tavsiye:
Resmi düzenlemeye göre atık kaldırın.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye:
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.
14 Taşimacilik Bilgisi
BM - numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
UN uygun sevkiyat adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
taşıma tehlike sınıfları
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
Düzenlenmiş değil.
Ambalaj gurubu
ADR, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
Çevre tehlikeleri:
Marine pollutant:
Hayır
Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme
halde nakliyat
Uygulanamaz.
UN "Model Düzenleme":
-
15 Mevzuat Bilgisi
AET direktiflerine göre
işaretlendirme:
Düzenlenmiş değil.
Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı: Düzenlenmiş değil.
Riziko uyarıları:
Düzenlenmiş değil.
Güvenlik uyarıları:
Düzenlenmiş değil.
Ulusal hükümler:
Tehlikeli madde yönetmeliği Ek II'ye
göre ek sınıflandırma:
Uygulanamaz.
16 Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Önemli terkipleri
H302
H315
H318
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
(Devamı sayfa 6 'da)
38.1.9
Sayfa: 6/6
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 20.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 20.06.2014
AG Red L-350
H411
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
(Sayfa 5 'nın devamı)
R22
Yutulması halinde zararlıdır.
R38
Cildi tahriş eder.
R41
Gözde ciddi hasar riski.
R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters
etkilere neden olabilir.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm: INCOTEC Group BV
Enkhuizen, Nederland
Global Chemical Safety Specialist
Kısaltmalar ve:
* Bundan önceki basıma göre
değiştirilmiş olan veriler
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods
by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent mortality of exposed population
LD50: Lethal dose, 50 percent mortality of tested population
EC50: half of the concentration at which the maximum immobilization is reached in the
given time.
IC50: half of the maximum growth inhibiting concentration in the given time
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Akut Tok. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Cilt Tah. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Göz Hsr. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Göz Tah. 2A: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2A
Sucul Kronik 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Birinci baskı.
Download

Ekli Dosyayı İndir