Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1.BÖLÜM: MADDE VE İŞLETME BİLGİSİ:
Ürün Bilgisi: BPCOAT-EX SERİSİ
1.2 Maddenin Belirlenmiş Kullanım Alanları:
Metal yüzeylerin korunması, elektrostatik kaplama maddesi. Profeyonel kullanım içindir. Ayrıntılı bilgi
için issued:January,2009
teknik bilgi föyüne bakınız.
This revision
1.3. Üretici/Tedarikci Bilgisi:
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET sayılı standarda göre hazırlanmıştır.
İmalatçı: BOYASAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No:11
Melikgazi / Kayseri 38070
Telefon No : +90 352 32122 22
Faks No : +90 352 321 22 25
Web: www.bpc.com.tr
1.4. Acil Durum Telefonları:
İmalatcı : +90 352 321 22 22
Resmi Danışma Hattı : (Ulusal Zehir Merkezi) Tel No: 114
Bilgi veren kesim: Gökhan Aktaş +90 352 321 22 23 [email protected]
2. BÖLÜM: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI:
Tehlike tanımı:
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlike tanımı kalkmıştır.
İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Tozu direkt teneffüs etmeyiniz.
Üründe en son yayımlanmıs "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma
Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
20/21 Çalısırken yiyip içmeyiniz, sigara içmeyiniz
22 Tozu teneffüs etmeyiniz
38 Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız
Yanıcılık:
Direk yanıcılık özelliği olmayıp, toz halindeki konsantrasyonunun tehlikeli toz/hava karışımı
limitlerinin üstüne çıkmaması için önlem alınmalıdır.
1
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
3. BÖLÜM: İÇERİĞE İLİŞKİN BİLGİ:
İçerdikleri:
Madde/Kimyasal Gösterimler
Ağırlık (%) bileşim
Cas numarası
Notlar
This revision issued:January,2009
EPOKSİ POLİMER
1~25
025068-38-6
( BISPHENOL A/EPICHLORHYDRIN
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET sayılı standarda göre hazırlanmıştır.
POLYMER)
<20
007727-43-7
BARYUM SULFAT
<0,5
PIGMENT
NA
NA
NA2
4. BÖLÜM: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Genel İlkyardım Önlemleri: Süphe durumunda veya rahatsızlık belirtileri görüldüğünde doktora
basvurulmalıdır.
Solunması halinde: Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Cilde temas halinde: Madde bulaşmış elbiseleri çıkarın. Deriyi bol suyla ve sabunla yıkayın veya
tanınmış bir deri temizleyicisi kullanın. Çözücüler veya tinerler KULLANMAYIN.
Gözlere temas ettikten sonra: En az 10 dakika süreyle gözkapaklarını ayırarak temiz suya tutun ve
tıbbi yardım çağırın
Yutma: Kazayla yutma durumunda tıbbi yardıma başvurunuz.
En önemli belirtiler ve etkiler (hem akut hem gecikmeli): Veri bulunmuyor.
Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacının belirtilmesi: Veri bulunmuyor.
5. BÖLÜM: YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Söndürme araçları: Tavsiye edilen söndürme ortamı; alkole dirençli köpük, CO2, toz, su spreyi.
Kullanılmaması gerekenler söndürücüler: su fıskiyesi.
Maddeden kaynaklanan özel tehlikeler: Ateş, koyu siyah dumana yol açar.
Yanma ürünleri şu materyalleri kapsayabilir: karbonmonoksit, karbondioksit, duman, nitrojen
oksitleri. Maruz kalmaktan kaçının ve uygun bir nefes alma cihazı kullanın.
İtfaiye için tavsiyeler: Yangına müdahale ederken solunum maskesi kullanın. Yangına maruz kalmış
kapalı kapları su püskürterek soğutun. Yangınla mücadele sonucu oluşan artık su ve kirletici
maddelerin kanalizasyonlara ve su yollarına girmesine izin vermeyin.
2
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
6. BÖLÜM: KONTROLSÜZ SAÇILMA ÖNLEMLERİ:
Önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum eylem davranışları: Saçılmayı mekanik olarak
temizleyin. Bölgeyi boşaltın. Tutuşabilecek maddeleri uzaklaştırın, ışıkları veya korunmasız elektrikli
cihazları açmayın veya kapatmayın. Tozdan etkilenmeyi önleyici KKD’ ları takın. Hava/toz oranının
limit değerlere yaklaşmasını engelleyin.
This revision issued:January,2009
Çevresel önlemler: Dökülmüş/saçılmış maddenin kanalizasyonlara ve su yollarına girmesine izin
vermeyin. Serbest kalan maddeleri toz oluşması engellenerek toplayın ve tasfiye edin.
Ekler:
Güvenlik
depolamayla
alakalı sayılı
bilgiler
bölüm 7,göre
imha
ve tasfiyeyle alakalı bilgiler için 13.
Güvenlik
verivepusulası
91/155/AET
standarda
hazırlanmıştır.
bölüme bakınız
İzolasyon, toplama ve temizleme yöntemleri: Alanı havalandırın ve buharı teneffüs etmeyin. 8.
bölümde listelenen kişisel koruyucu önlemleri alın. Saçıntıyı kum, toprak, vermikülit gibi yanıcı
olmayan maddelerle taşıyın ve emdirin. Bina dışında kapalı kaplara yerleştirin ve atık Yönetmeliği
uyarınca atın. Tercihen bir deterjanla temizleyin. Solvent kullanmayın. Dökülmüş/saçılmış maddenin
kanalizasyonlara ve su yollarına girmesine izin vermeyin. Kanalizasyonlar, su yolları, akıntılar veya
göller kirlenirse, belediyeye derhal bildirin. Nehirler, akıntılar veya göllerin kirlenmesi halinde, Çevre
Koruma Makamına da bildirilmelidir.
7. BÖLÜM: TAŞIMA, DEPOLAMA ve KULLANIM:
Nakliye - taşıma önlemleri; Boya taşıma sırasında koliler kapalı olmalı, direk güneş ışığına yüksek ısıya
maruz bırakılmamalıdır. Taşıma esnasında yanıcı-parlayıcı materyal ve oksitleyici- kuvvetli asidik/bazik
kimyasallardan uzak tutulmalıdır.
Depolama önlemleri :Kolilerin sızıntı ihtimaline karşı kullanım öncesi ve sonrası kapalı olmasına
dikkat edilmeli, ateşden ve sigaradan uzak tutulmalıdır. Açık alev ısı ve elektirik kaynaklarından
muhafaza edilmelidir. 3 palet yüksekliğinden fazla yığmayın. Depolama alanında 8. bölümde
gösterilen kişisel korunma tedbirlerini alın.
Kullanım önlemleri:Deri ve göz temasından kaçının. Dumanların ve sprey buharlarının teneffüsünden
kaçının. Kullanım sırsında 8. bölümde gösterilen kişisel korunma tedbirlerini alın. Hazırlama ve
uygulama alanlarında sigara içme, bir şey yeme veya içme yasaklanmalıdır. Bir kabı boşaltmak için
asla basınç kullanmayın, ürün kapları basınca dayanıklı değildir, kazayla saçılma riskine dikkat edin. İyi
havalandırılmış, kuru bir yerde ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak olacak şekilde saklayın. Beton
veya yalıtımlı zemin üzerinde, tercihen herhangi bir sızıntıyı kapsayacak şekilde saklayın. Kabı sıkıca
kapalı tutun. Açılmış olan kaplar dikkatle tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.
Ürünü orijinal kabında veya aynı malzemeye ait başka bir kapta tutun. Yetkisiz ve eğitimsiz kullanımı
önleyin.
8. BÖLÜM: MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA:
Toza direk solunum ve maruziyetten kaçınılmalıdır. Minimum maruziyet sınırlarını öngörülen
ZAOD/TWA düzeyinin altında tutmak için vakum ve uygun aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır. Toz
çıkaran işler, teknik imkanlara göre, kapalı sistemde yapılabilir veya bu işler, diğerlerinden tecrit
edilebilir. İşyeri havasındaki toz miktarının, ilgili yönetmelikte tozlu işyerlerinde genel havalandırma
ile birlikte, uygun aspirasyon tesisatı ile tozun, çalışma ortamına yayılmasını belirtilen miktarları
3
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
geçmemesi sağlanmalıdır. Kullanılan havalandırma mevcut toz konsatrasyonunu maruziyet sınırının
altına (MAK) inilmesi için yeterli değilse uygun kişisel koruyucu donanım (toz maskesi) kullanılmalıdır.
Kontrol parametreleri ve maruziyet sınırları:
Solunabilir hava için yasal azami maruziyet sınırı : 5 mg / m3
Toplam toz ( inert ) için yasal maruziyet sınırı :15 mg / m3
Kisisel koruyucu donanımlar: Kimyevi maddelerle çalısılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate
alınmalıdır.
This revision issued:January,2009
Nefes koruyucu önlemler: Yetersiz havalandırılan yerlerde veya yüksek konsantrasyonda maske
(fitlere P2 ) gereklidir.
El koruması:
Koruma
eldivenlerinin
hersayılı
kullanımdan
öncegöre
sağlam
olup olmadıkları, kullanıma uygun
Güvenlik veri
pusulası
91/155/AET
standarda
hazırlanmıştır.
olup olmadıkları kontrol edilmelidir.Önleyici koruma için deri koruma maddelerinin kullanılması
tavsiye edilmektedir. (EN 402)
Eldiven malzemesi: Sağlam, geçirgenlik değeri yeterli olmalıdır.
Mekanik dayanıkılık açısından randiman kademesi: 1,2,2,2 olmalıdır.(EN 388)
Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi: Geçirgenlik (permeabilite) değeri Düzey≥1 olması tavsiye
edilir.(EN 420)
Gözleri koruyucu: Toz geçirmez koruyucu gözlük.
Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi. Statik yüklenmeyi önleyici pamuk elbiseler kullanılmalıdır.
9. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYEVİ ÖZELLİKLER:
Fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi :
Form: Toz
Koku: Kokusuz
Koku eşiği : Ölçülmemiş
Erime ısısı / Erime ısı alanı: >50°C (Kofler)
Başlangıç kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemistir.
Alev alma ısısı: Uygulanamaz.
Tutusabilme özelliği: 450-600°C (VDE0165)
Minimum alevlenme enerjisi: 5-20 mJ
Kendiliğinden tutusabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutusmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, patlama tehlikesi olan toz/hava karısımlarının
olusması mümkündür.
Patlama sınırları:
Alt limit: 20 g/m3
Üst limit: 70 g/m3
Yoğunluk: 1,2 – 1,9 g/cm3
Çözülme kabiliyeti / karısma kabiliyeti:
Suyla: Çözülmez.
pH - değeri: Suyun pH değerini değistirmez
Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde: %0,0
VOC (CE) %0
Katı madde oranı: %100
4
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
10. BÖLÜM: KARARLILIK VE REAKTİVİTE:
Termik ayrısma / kaçınılması gereken sartlar: Usulüne uygun ve kullanıldığında ayrısma olmaz.
Tehlikeli reaksiyonlar oranı: Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıstır.
Kaçınılması gereken koşullar: Tavsiye edilen depolama ve taşıma koşullarında kararlı.
(bkz.issued:January,2009
7. bölüm)
This revision
Uyumsuz materyaller: Uzak tutulması gereken materyaller: oksitleyici maddeler, kuvvetli alkaliler,
kuvvetli asitler.
Güvenlik
veri pusulası
91/155/AET
sayılı
standardaduman,
göre hazırlanmıştır.
Tehlikeli
ayrısım
maddeleri:
Yüksek ısıya
maruziyetle
karbon dioksit, karbon monoksit ve
azot oksitleri oluşma ihtimali vardır. Maruz kalmaktan kaçının.
11. BÖLÜM: TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Akut toksisite
Ciltte: Toz boya deride belirli yerlerde birikmesi ve uzun süre maruziyeti neticesinde tahrişe neden
olabilir.
Gözde: Göz tahrişi mekanik etki (toz) vasıtasıyla mümkündür.
Hassasiyet yaratma: Hassasiyet arttırıcı tesiri duyulmamıstır.
Ek toksikolojik uyarılar:
Ürün için, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmelik lerinin hesaplama yönteminin en
son geçerli metnine göre isaretleme yükümlülüğü yoktur. Uygun kullanım ve korunma ile
kullanıldığında ürünün tecrübelerimize göre ve mevcut bilgilere göre sağlığa zararlı tesirleri yoktur.
12. BÖLÜM: EKOLOJİK BİLGİLER:
Ökotoksik etkileri: Ürün ile ilgili varolan bir veri yok.
Su toksisitesi: Bilinmiyor
Kalıcılık ve parçalanabilirlik: Hazırlanmasıyla ilgili veri bulunmamaktadır.
Biyobirikim potansiyeli: Ölçülmemiş.
Toprakta akışkanlık: Veri bulunmuyor.
Genel uyarılar: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları: Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı
için,PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır.
13. BÖLÜM: ATIK TEDBİRLERİ:
Atık arıtma yöntemleri:
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ulusal ve
yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın, evsel atıklarla karıştırmayın.
Atık toz boya için Avrupa atık numarası (E.W.C) 080112’ dir.( 08 01 11'de bahsedilenler dışında atık
boya ve vernikler)
Temizlenmemiş ambalajlar:
5
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Güvenlik veri pusulası 91/155/AET standarda göre
hazırlanmıştır.
Revizyon Tarihi: Haziran, 2014
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Öneri: Yasal yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.
14. BÖLÜM: NAKLİYESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
UN tam sevkiyat adı: Non hazardous
Nakliye tehlikesi - sınıfı : (Karada
nakliye (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle tasınması ile ilgili uluslararası anlasma)
This revision
issued:January,2009
ADR/RID/ADN: Tehlikesiz. (Environmentally Hazardous: Hayır)
Karada nakliye ADR/RID sınıfı: – ( sınır ötesi / yurtiçi): Güvenlik
pusulası
91/155/AET
sayılı standarda göre hazırlanmıştır.
Denizde
gemiveri
nakliyatı
DMDG:
DMDG - sınıfı: IMDG Deniz kirletici: Hayır
Hava nakliyatı İCAO-Tİ ve İATA-DGR: İCAO/İATA - sınıfı: Nakliye bilgisi: Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değildir.
15. BÖLÜM: DÜZENLEYİCİ BİLGİLER:
AB Mevzuatı: 91/155/AET sayılı standarda göre hazırlanmıştır
AET direktifleri uyarınca konması gereken işaretler:
Bu ürüne, AT direktifleri uyarınca herhangi bir işaret koyma zorunluluğu yoktur.
Kimyasallarla çalışılırken alınması gereken önlemlere dikkat edilmelidir.
Güvenlik uyarıları:
20/21 Çalısırken yiyip içmeyiniz, sigara içmeyiniz.
22 Tozu teneffüs etmeyiniz.
38 Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız.
Su kirletme sınıfı: Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
Ulusal mevzuat: Belirtilmemiş.
16. BÖLÜM: DİĞER BİLGİLER:
Bu bilgiler, bugün için sahip olunan bilgilere dayanmaktadır, ancak ürün özellikleri için bir garanti
oluşturmamaktadır ve hukuki anlamda herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Geçerli yasaların gereklerini yerine getirmek üzere gereken tüm adımların atılması daima kullanıcının
sorumluluğudur. İşbu malzeme güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler 91/155/EEC Talimatı ve
KimyasalMaddeler (Tehlike Bilgileri ve Tedarik için Ambalajlama) Yönetmeliği 1994 uyarınca
gereklidir.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu düzenleyen bölüm: BPC BOYASAN Üretim Departmanı
6
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BPC BOYASAN POWDER COATING
Download

BPCOAT-EX Serisi MSDS - BPC