TEHNIČKI LIST/10
EMULZIJA KS – 60
Katjonska stabilna bitumenska emulzija
Opis proizvoda
Katjonska stabilna bitumenska emulzija KS-60 je jednokomponentna homogena tečnost braon
boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi.
Osobine proizvoda Emulzija KS-60 odgovara zahtevima standarda U.M3.024 ( Katjonska bitumenska emulzija za
puteve – Uslovi kvaliteta ). Svojstvo ove emulzije je da se u odnosu na druge emulzije,
najsporije raspada u kontaktu sa kamenim agregatom.
Deklarisano/declaration
SRPS U.M3.024
SRPS Metoda
Jedinica
Viskoznost na 20ºC
U.M3.100
ºE
3 - 15
Vreme isticanja STV aparatom na 20ºC (otvor 4 mm)
U.M3.100
s
2 - 13
Sadržaj vode ( m/m)
U.M3.020
%
39-41
Sadržaj veziva ( m/m )
U.M3.020
%
59-61
Stepen stabilnosti
U.M3.020
Homogenost pri isporuci ( m/m )
U.M3.020
%
< 0,5
Postojanost pri skladištenju
U.M3.020
dana
≥ 56
Ponašanje bitumenskog filma pod vodom ( 20±3ºC, 24h )
U.M8.096
%
≥ 100/80
Karakteristike / characteristic
SRPS Method
Unit
stabilna
Područje upotrebe i
način ugradnje
Najviše se koristi za reciklažu starog asfalta, stabilizaciju podloge, izradu bitumenskog mulja (slurry seal)
i hladnog asfalta zatvorenog tipa. Za hladnu reciklažu starog asfalta koristi se 3,5 do 4,5% emulzije.
U upotrebi su dva postupka reciklaže.Postupak hladne reciklaže na postrojenju i postupak reciklaže na
licu mesta.Reciklovani asfalt se primenjuje za noseće i habajuće slojeve na putevima sa saobraćajnim
opterećenjem od 1500 do 2000 vozila na dan, za pešačke staze i parkinge. Pre upotrebe emulzija se
mora promešati.
Skladištenje
Emulzija se isporučuje se i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200kg.
Lageruje se na temperaturi iznad +10ºC
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024
Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .
Proizvođač
FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs
Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095
Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392
datoteka:
teh.list. Emulzija KS-60 /10
Download

EMULZIJA KS – 60