Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Gračanica
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton of Tuzla
Gračanica Municipality
PRAVNA LICA PO DJELATNOSTI 2013. GODINA
PROIZVODNJA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
1
Ahmedbegović doo
75320
Gračanica
UL. Polje
prerada drveta
035 /704-462
2
Benprom doo
75323
Gračanica
Donja Orahovica
proizv.nesast.građe za
patosenje-pilana
035/ 711-714
3
Dom-pod doo
75320
Gračanica
Pribava
proizv.nesast.građe za
patosenje
4
Drvo stil doo
75320
Gračanica
Pribava
proizv.nesast.građe za
patosenje
5
Džambo doo
75320
Gračanica
Podgaj br.2
prerada
drveta,trg.transport
035-780-551
035-780-552
035-715-416
035-715-417
035-706-118
6
Džambo Group doo
75320
Gračanica
Podgaj br.2
međunarodne usluge
transporta
035-706-118
7
Galbex doo
75320
Gračanica
Pribava
proizv.rezane građe
035-705-251
035-705-252
8
Granex doo
75320
Gračanica
Braće Fazlić-Lendici
pomoćni radovi u
rudarstvu
035-702-683
035-706-831
9
Halidex doo
75320
Gračanica
Pribava
prerada drveta
035-706-479
035-715-401
10 Halidović doo
75320
Gračanica
Pribava
prerada drveta
035-783-502
035-714-330
11 Hare doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
prerada drveta
035-711-405
12 Havić-prom doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proizv.rezane građe,osim
035-792-332
nesast.građe za patos.
13 Husanović co doo
75320
Gračanica
Gračanica
proizv.ambalaže od
drveta
035-705-013
14 Ingrat doo
75320
Gračanica
Hajdarovac
proizvodnja ostalog
namještaja
035-705-162
15 Isowood doo
75320
Gračanica
Sprečanski put
proizv.građev.stolarije i
elemenata
035-708-720
16 Ivado doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
proizvodnja rezane građe 035-712-471
17 Jadrina doo
75320
Gračanica
Gračaničkih gazija
proizvodnja i promet
namještaja
18 Kaldo
75328
Doborovci
Trnovci
proizvodnja,trgovina,
usluge
19 Kikan doo
75320
Gračanica
Pribava,Džambe
drvoprerada
20 Mekić doo
75320
Gračanica
Pribava
prerada drveta
035-704-934
035-704-938
035-719-101
035-715-370
21 Mlinoles doo
75320
Gračanica
Branilaca grada 83
prerada i mljevenje
035-708-733
žitarica,proizvodnja
035-708-730
rezane građe i finalizacija fax: 035-708-732
drveta
22 Muftić doo
75328
Doborovci
Vranovići
prerada drveta
23 Nedžm doo
75320
Gračanica
M.Vehbi
ef.Šemsekadića 10
proizvodnja rezane građe
24 Neutral doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 24
proizvodnja
25 Obrt-comerc doo
75320
Gračanica
Pribava
prerada rezane građe
035-715-413
26 Tajma-wood doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 21
proizv.rezane građe za
patosenje
035-708-980
27 Tursun-prom doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proizvodnja rezane građe 035-792-905
035-791-300
28 Unoprom doo
75328
Doborovci
Doborovci
proizvodnja rezane građe 035-798-019
29 Vučko komerc doo
75320
Gračanica
Varoš
prerada drveta
30 Wood export doo
75320
Gračanica
Branilaca grada bb
proizvodnja rezane građe 035-704-777
31 WOOD Panels doo
75320
Gračanica
Ul.Zlatnih Ljiljana
br.21
proizvodnja stolarije,
035-708-980,
parketnih lajsni i podova 981
32 Žepić doo
75320
Gračanica
D.Lohinja
proizvodnja rezane građe 035-714-555
035-706-277
fax.305-708-
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIČNIH MASA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
1
Alibegović plast doo
75320
Gračanica
D.Lohinja
proizv.proizvoda od
plast.masa za
građevinarstvo
2
Ambra doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 22
proizvodnja od plast.masa 035-780-800
3
Artema doo
75320
Gračanica
Branilaca grada bb.
proizv.ostalih proizv.od
plast.masa
4
Begacril doo
75320
Gračanica
Korića Han
proizvodnja ambalaže od
035-788-325
plastičnih masa
5
Bema ba doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja bb
proizv.ambalaže od
plast.masa
035-780-800
035-780-803
6
BM plastic doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 22
prerada plastike
035-704-918
7
Chromoplast doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizvodnja plastike
035-708-391
035-702-871
8
Ekom doo
75320
Gračanica
Kotoruša 12
proizv.ostalih proizvoda
od plast.masa
035-788-754
035-780-510
fax: 035-714-366
035-704-446
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
9
Elma doo
75320
Gračanica
Ul. Branilaca Grada
Proizvodnja
035-704-168
10 Fragmat izolirka doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizvodnja i prerada
plastičnih masa
035-705-163
11 Gir doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 22
proizv.ostataka proizv.od 035-705-220
plast.masa
fax: 035-705-178
12 Helioplast doo
75320
Gračanica
Branilaca grada bb
proizv.ambalaže od
plast.masa
13 Inter plast doo
75320
Gračanica
25.maja br.22
proizv.i prodaja računara
035-703-661
i računar.opreme
14 Kodam doo
75320
Gračanica
Gradski pasaž 18
proizv.ambalaže od
plast.masa
15 Maško doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizvodnja ambalaže od
035-704-416
plastičnih masa
75320
Gračanica
Hajdarovac
17 Moda plast doo
75320
Gračanica
Branilaca grada 10
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proiz. ploča, listova i sl. od
plastičnih masa
Branilaca grada
proizvodnja pl.masa i
galvanizacija
PEP Plasic Excellent
Product doo
19 Plamingo doo
75320
Gračanica
035-700-770
035-700-772
proizvodnja proizvoda od 035-704-960
035-704-400
plast.masa za
035-704-982
građevinarstvo
035-704-910
proizvodnja plastične
035-704-431
ambalaže
fax:035-708-642
16 Mirna doo
18
035-701-115
035-708-402
035-705-188
fax: 035-708-403
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-
20 Plastex doo
75320
Gračanica
proizvodnja fleksibilne
Gračaničkih gazija bb
ambalaže
21 Plasthem doo
75320
Gračanica
Kotoruša bb
proizvodnja
22 Plastoflex doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizv.ambalaže od
plast.masa
23 Plastika Muftić doo
75320
Gračanica
Pribava
proizv.ambalaže od
plast.masa
035-704-890
fax: 035-704-790
0
3
5
035-705-030
24 Poly doo
75324
Stjepan Polje
Stankove bare bb St. proizvodnja ploča, listova 035-783-000
Polje
i profila
035-783-003
25 Rosti doo
75320
Gračanica
Ahmeta Šiljića 2
26 Srma doo
75320
Gračanica
Pašalići - Kamenolom proizvodnja plastike
proizv.promet,
035-788-179
035-700-111
035-700-110
27 Suman doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
035-704-940
proizv.tendi,suncobrana,
035-704-941
žaluzina VTZ
035-704-943
28 Tehnozad ZZ
75320
Gračanica
22.Divizije br.9
proizv.ostalih proizv.od
plast.masa
035-703-092
035-703-982
035-704-916
035-704-060
29 Tema IN doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizv.boje za pl. Masu
30 Tipex doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizvodnja, prodaja
promet i usluge
0
3
5
-
035-708-391
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
31 Variplast doo
32 Zim-plast doo
75320
75320
Gračanica
Gračanica
Gračaničkih gazija
109
proizvodnja ambalaže od 035-708-320
plastičnih masa
fax: 035-708-321
Hajdarovac
035-704-960
proizvodnja proizvoda od
035-704-982
plastičnih masa
035-704-910
0
3
5
-0
3
5
-
GRAĐEVINARSTVO
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
Adresa
Djelatnost
fax: 035-704-666
f
a
x
:
0
3
5
-0
1
Ab beton doo
75320
Gračanica
Sprečanski put
proizvodnja gotove
betonske smjese
2
"Premont montage"
75320
Gračanica
Pribava
građevinsko instalacijski
radovi
035-715-244
3
ABG elektro doo
75320
Gračanica
22.Divizije br.1
završni el.radovi u
građevinarstvu
035-703-462
3
5
-0
035-780-562
3
5
-0
035-704-011
3
5
-
4
ADAM Co doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja bb
5
Amax doo
75320
Gračanica
Mehmeda
Ahmedbegovića
proizvodnja metalnih
konstrukkcija i njihovih
dijelova - finalna obrada
metala- Proizvodno
ostali završni radovi u
građevinarstvu
6
Amgrad doo
75320
Gračanica
Babići
postavljanje instalacija za
vodu, gas, grijanje i
hlađenje
7
Bauglas doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
proizvodnja metalne i
građevinske stolarije
035-708-630
0
3
5
-0
8
Bauming doo
75320
Gračanica
Industrijska zona
proizv.ostalih proizv.od
betona
9
Baupartner
75320
Gračanica
22. Divizije
arhitektonske i
inžinjerijske djelatnos
035-707-491
3
5
-0
10 Betonirac doo
75320
Gračanica
Hajdarovac
niskogradnja,
035-704-418
3
5
-0
11 Britanica doo
75320
Gračanica
Čiriš 25
opći mehanički radovi
035-702-991
12 Building doo
75320
Gračanica
Hermana Gmajnera
proizvodnja,izgradnja i
promet
3
5
-0
035-702-880
13 Cem-bos doo
75320
Gračanica
22.Divizije br.1
proizv.beton.proizvoda u
035-787-935
građevinarstvu
3
5
-0
Deutche Bosniche
75320
cooperation doo(DBC)
Gračanica
Industrijska zona
proizv.opreme za rudnik i
035-708-652
kamenolom
14
15 Dusa komerc doo
75320
Gračanica
Gračaničkih gazija
proizvodnja građevinske
stolarije
16 Eurodom doo
75320
Gračanica
Ritašići
građevinarstvo
035-708-220
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
17 Fering mi dd
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 24
proizv.građ.mater.
18 Fero stil doo
75320
Gračanica
Pribava
proiz.metalnih
konstrukcija i dijelova
035-704-950
fax: 035-704-952
0
3
5
-
0
3
5
-0
19 Finalogradnja doo
75320
Gračanica
Sarajevska 5
radovi u građevinar.
035-782-556
20 Fining doo
75320
Gračanica
Braće Alić br. 6
proizvodnja uređaja za
dizanje i prenošenje
mašina
035-706-049
3
5
-0
21 Fomes doo
75327
Lukavica
Lukavica
visokogradnja
035-729-601
22 GMT prefabrikacija doo 75320
Gračanica
Zanatski Centar
Evropa
proizvodnja betonske
ploče
3
5
-0
035-700-000
23 Građevinar doo
75320
Gračanica
22.Divizije
visokogradnja
035-700-052
035-700-051
3
5
-0
24 Gramat doo
75320
Gračanica
PC"Evropa"
vađenje kamena i ostalih
minerala
035-706-071
25 Hasulja doo
75320
Gračanica
Soko
rušenje građevinskih
objekata i zemljeni radovi
26 Idas commerce doo
75320
Gračanica
Pribava
fasaderski i štrukaturni
radovi
27 Imeroski doo
75320
Gračanica
Baahići bb
fasaderski i strukaturni
radovi
3
5
-0
3
5
-
Kamenolom Drijenča
28
doo
Malešići
proizvodnja kamena za
građevinarstvo
75326
Malešići
035-702-411
29 Klaus lehman doo
75320
Gračanica
Grabovac
elektroinstalacioni radovi
035-708-703
fax:035-708-702
30 Kovan M.I. Doo
75320
Gračanica
Grabovac
opšti mehanički poslovi
035-704-487
fax: 035-704-417
31 Limorad doo
75320
Gračanica
Branilaca kule grada
promet,izrada i montaža
proizvoda od lima
035-708-160
32 Livelir doo
75329
Miričina
Miričina
33 Metal-promex doo
75320
Gračanica
Stubo
proizvodnja
elektromotora,
generatora i
transformatora
vađenje kamena i ostalih
minerala
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
34 Podgaj doo
75320
Gračanica
Podgaj
servis i izolacioni radovi
vode i grijanja
35 Roading doo
75320
Gračanica
Sočkovački put
niskogradnja
035-705-242
3
5
-0
36 Sagra doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
visokogradnja
035-792-091
37 Solterm doo
75320
Gračanica
Grabovac
proiz. el. energ. Iz dr.
Izvora
3
5
-
Patriotske lige
građevinarstvo,
visokogradnja
38 Širbegović doo
75320
Gračanica
035-702-679
035-700-000
0
3
5
-
0
3
5
-0
Širbegović Inžinjering
39
doo
75320
Gračanica
Branilaca Grada
visokogradnja
035-700-000
40 Tage doo
75320
Gračanica
V.Kecmana 7
niskogradnja
035-702-987
3
5
-0
41 Tehna doo
75320
Gračanica
V.Kecmana 7
visokogradnja
035-714-360
42 Tehno beton doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
proizvodnja betonskih
elemenata
3
5
-0
035-787-935
43 Termopod doo
75323
Gornja Orahovica
Gornja Orahovica
postavljanje podnih i
zidnih obloga
3
5
-
gradnja cesta i autocesta
035-705-167
0
3
5
-0
Transport i
44
mehanizacija doo
75320
Gračanica
Ul. Branilaca Kule
Grada
45 Vingras doo
75320
Gračanica
Podgaj br.2
visokogradnja
035-702-560
3
5
-0
46 Zikem prom doo
75328
Doborovci
Džakule
niskogradnja
035-719-349
3
5
-
PROIZVODNJA BAZNIH METALA I METALNIH PROIZVODA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
0
3
5
-0
1
Aka metal doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja bb
finalna obrada metala
035-780-562
2
"Inover group" doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
mašinska obrada metala
035-704-262
3
Bonzo doo
75320
Gračanica
Korića han
reciklaža met.ostataka i
otpadaka
3
5
-0
035-704-415
4
EEH-Hidroenergija
75320
Gračanica
Gračanica
proizvodnja hidroelektrične energije
3
5
-0
035-215-116
5
Ekser komerc doo
75320
Gračanica
Babići
proizvodnja žičanih
proizvoda
3
5
-
6
Euro-prost doo
75329
Miričina
Miričina,Gornja
035-781-000
proizv.uređaja za dizanje
fax: 035-781-001
7
Fars-Inox doo
75320
Gračanica
Ul. Branilaca Grada
bb
Proizvodnja slavina i
ventila
Donja Lohinja
proizvodnja karoserija,
prikolica i polu prikolica
8
Ferotest doo
75320
Gračanica
035-780-562
0
3
5
-
0
3
5
-
9
Global lift BiH doo
75329
Miričina
Miričina Gornja
proizv.uređaja za dizanje i 035-781-000
prenos
fax: 035-781-001
10 Helić doo
75320
Gračanica
Hadžikadijina br.2
proizv.metalnih
konstrukc.i
dijelovakonstrukc.
11 Holwik doo
75320
Gračanica
Gradaščevića br.1
proizvodnja alata
0
3
5
-0
035-705-006
3
5
-
proizvodnja ostalih
metala
035-705-153
035-705-147
035-704-915
0
3
5
-0
12 HST CNC Tehnik doo
75320
Gračanica
Ul. Branilaca Kule
Grada bb
13 Megatti doo
75320
Gračanica
Industrijska zona
metaloprerađivačka
035-703-193
14 Metaldom doo
75320
Gračanica
Dževada
Rešidbegovića br.3
3
5
-0
proizvodnja,usluge
035-705-454
15 OAO BH
75320
Gračanica
Zlatnih Ljiljana
proizvodnja uređaja za
dizanje i prenošenje
3
5
-0
035-704-952
16 Plafero doo
75320
Gračanica
Hadžikadijina 2
proizvodnja metalnih
proizvoda
3
5
-0
035-787-282
17 Prim co company doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
proizvodnja uređaja za
dizanje
035-712-652
035-712-222
3
5
-0
18 S.L.A.V. Doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proizvodnja metalne
konstrukcije
035-727-083
19 Seming doo
75320
Gračanica
Grabovac bb
poizvodnja,servis,metalna
035-708-903
konstrukcija
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
20 Tecnosald doo
75320
Gračanica
Ritašići
opći mehanički radovi
035-575-689
21 Trgovir doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proizvodnja žičanih
proizvoda
035-792-490
0
3
5
-0
3
5
-
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I KOMUNIKACIJE
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
035-715-350
fax: 035-715-360
0
3
5
-0
1
Abc Jukan doo
75320
Gračanica
Pribava
međunarodni transport
roba
2
"Durak transport" doo 75320
Gračanica
Bosanskih Kraljeva
bb.
prevoz i transport
035-702-091
3
5
-0
3
Avis doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
prevoz putnika
035-704-959
4
Benam-internacional
doo
3
5
-0
75320
Gračanica
Donja Lohinja
prijevoz robe
035-714-626
5
Benjotrans
75320
Gračanica
Ul.Hajrudina Džebe
Bajbage
prevoz robe u drumskom
035-704-194
saobraćaju
3
5
-0
6
Dinnet doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
usluge telekomunikacija
3
5
-
7
Ehomag doo
75320
Gračanica
Drijenča,Lipa
prevoz robe(tereta)
035-702-494
8
Eurocarge Logistic BH
doo
75320
Gračanica
Branilaca Kule Grada
djelatnost ostalih agencija
u saobraćaju
035-707-606
035-700-965
0
3
5
-
0
3
5
-0
9
Gillete doo
75320
Gračanica
Bos.kraljeva
prevoz roba(tereta)u
drumskom saobraćaju
10
GMT Transport doo
75320
Gračanica
Patriotske lige
transport
11
Grapkić prevoz doo
75320
Gračanica
Riječka bb
prevoz roba u drumskom
035-707-222
saobraćaju
12
J.F.Jaskens doo
75329
Miričina
Miričina
prevoz robe (tereta)
035-716-696
13
Jupi tours doo
75323
Gornja Orahovica
Gornja Orahovica
prevoz radnika u
drumskom saobraćaju
3
5
-0
035-710-506
3
5
-0
14
Kalabrija turs
75328
Doborovci
Džakule
prevoz putnika
035-703-891
15
Klan prevoz doo
75320
Gračanica
Hajdarovac
prevoz robe u drumskom
035-704-033
saobraćaju
3
5
-0
16
Lido company MP doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 1
prevoz robe u drumskom 035-708-440
saobraćaju
035-708-040
17
Lido doo
75320
Gračanica
Šenik
prevoz robe u drumskom
saobraćaju
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
18
Ljustvo tours doo
75320
Gračanica
Soko
prevoz putnika
19
Mis doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
prevoz roba i putnika
proizvodnja,transport i
usluge
035-702-361
035-714-555
20
Mujak trans doo
75320
Gračanica
Malta,Lukavački
sokak
21
Nenis transport doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
prevoz robe(tereta)u
drumskom saobraćaju
22
Okić-Transporti doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
prijevoz robe u drum.
Saobraćaju
23
Protex doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
prevoz roba u drumskom
035-792-870
saobraćaju
24
Sakov doo
75329
Miričina
Miričina,Polje
prevoz robe(tereta)
25
Samelektrika doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
transport,promet i usluge
26
Samirex doo
75324
Stjepan Polje
St.Polje novo naselje
prevoz roba u drumskom
saobraćaju
27
Selmantrend doo
75329
Miričina
Miričina
prevoz roba u drumskom
saobraćaju
28
Šišić Bus doo
75320
Gračanica
Braće Alića
prevoz putnika u
drumskom saobraćaju
035-702-494
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
29
Tandem trans doo
75328
Doborovci
Doborovci
prevoz roba u drumskom
saobraćaju
035-704-971
0
3
5
-0
30
Transport doo
75320
Gračanica
Šenik 2
Analiza i tehnička
ispitivanjja
31
Trgoplasttrans doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
prevoz roba(tereta)u
drumskom saobraćaju
035-708-060
3
5
-0
32
TT-EL doo
75320
Gračanica
P.C.Evropa
telekomunikacije
035-703-177
33
Tuba doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
usluge prevoza roba u
drumskom saobraćaju
3
5
-0
035-712-530
34
Unimog-03 doo
75320
Donja Lohinja
Donja Lohinja
prevoz roba u dumskom
saobraćaju
3
5
-
35
Varusen doo
75329
Miričina
Rašljeva
izgradnja i popravak
brodova
turizam,ugostiteljstvo,trg
035-703-232
ovina
36
Vehto doo
75320
Gračanica
Osmana Mehića
Tucka 13
37
Veterinarska stanica JU 75320
Gračanica
Šenik br.4
veterinarske usluge
035-705-236
38
Wiracnet doo
75320
Gračanica
Ul. Zlatnih Ljiljana
br.76
usluge u
telekomunikacijama
035-707-035
035-708-296
39
Zlatna Laguna doo
75320
Gračanica
Šenik
prevoz robe u drumskom 035-708-040
saobraćaju
035-704-360
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
TRGOVINA NA
VELIKO I TRGOVINA NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTOCIKLA
R/B
1
Naziv
subjekta/djelatnost
"ArtStyule" doo
Poštanski broj
Općine /MZ
75320
Općina/MZ
Gračanica
Adresa
Bosanskih Kraljeva
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
trgovina na malo
metalnom robom
2
"Emos trade" doo
75320
Gračanica
Bosanska br.10
trgovina super market
035-702-444
3
"Max - Gradnja" d.o.o.
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na malo
035-706-117
Stjepan Polje
trgovina na veliko
djelovima i priborom za
motorna vozila
4
"Trgooil" doo
75324
Stjepan Polje
5
"Trgovir energy" doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
trgovina na veliko
građevinskog.materijala
6
After doo
75320
Gračanica
ul.Zlatnih Ljiljana
br.76
trgovina na veliko
035-792-160
035-705-252
035-705-251
7
Agropest doo
75320
Gračanica
Grabovac bb
trg.na vel.hemijskom
robom
8
Ahmičević doo
75320
Gračanica
Pribava
trgovina na veliko malo
035-792-901
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
trg.na malo željeznom
robom
035-703-075
0
3
5
-0
9
Amateri doo
75320
Gračanica
Sultan Mehmeda
Fatiha II
10
Anix doo
75329
Miričina
Miričina
trgovina na malo
035-562-147
11
Apoteka "BosnafarmGroup" doo
75320
Gračanica
Mehmeda
Ahmetbegovića bb
prodaja i izdavanje
lijekova
3
5
-f
fax.035-551-140
12
Apoteka Gradska JZU
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
izdavanje i prodaja
lijekova
a
x
.0
035-703-909
3
5
-0
13
Apoteka Lavita PZU
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
apoteka
035-727-081
14
Apoteka PZU
"Fehemm"
75320
Gračanica
22 Divizije
prodaja i izdavanje
lijekova
3
5
-
15
As Prosperitas doo
75320
Gračanica
Stubljanska strana
br.2
računovodstvoknjigovodstvo
0
3
5
-0
16
Baumat
75320
Gračanica
trgovina na veliko
Gračaničkih gazija 39 građ.mater. I sanitarnom 035-704-990
opremom
17
BH Legno doo
75328
Doborovci
Doborovci
proizvodnja i trgovina
035-649-660
035-649-661
18
Bos-kom doo
75320
Gračanica
Babići
trgovina na veliko i malo
035-704-125
19
Bosna doo
75320
Gračanica
Stubo 2
trg.na vel.i malo
035-703-875
035-703-927
035-703-940
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
20
Bosna -kom doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
21
Brezje doo
75320
Gračanica
Branilaca kule grada trgovina namještajem
22
Brijest doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
trgovina mot.vozila
namalo
035-705-201
fax.035-705-200
23
Ciklonprom doo
75327
Lukavica
Lukavica
trgovinana malo
035-706-246
3
5
-0
24
Delija doo
75320
Gračanica
Soko.Delići
trgovina na malo hranom 0l35-786-303
l
3
5
0
25
Devedžić-komerc doo
75327
Lukavica
Lukavica
trgovina na malo
035-794-019
26
Džananović petrol doo 75320
Gračanica
Pribava
trg.na malo mat.goriv.i
mazivima
3
5
-0
035-785-500
3
5
-0
27
Edinko doo
Doborovci
Vranovići
trgovina
035-727-143
3
5
-0
75328
trgovina mješovite robe
035-786-746
0
3
5
-0
035-704-422
3
5
-0
3
5
-0
28
Elax doo
75320
Gračanica
Bos.kraljeva
trg.na veliko
željez.robom,instal.materi 035-705-255
jalom
29
Elit sport line-R doo
75320
Gračanica
PTC Evropa
trgovina na malo
035-707-500
3
5
-0
30
Emit doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
trgovina i proizvodnja
035-708-203
3
5
-
3
5
-0
31
Esal doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina
32
Extreme fishing doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina lovačkom
opremom
trgovina na malo
33
Feng Lei doo
75320
Gračanica
Sultan Mehmeda
Fatiha II
035-706-805
035-702-883
34
Ferinel doo
75320
Gračanica
Pribava
mijenjanje autodijelova i
opravka za mot.voz.
35
Firmax doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na veliko
metalima
035-704-804
0
3
5
-
0
3
5
-0
36
Fortex doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 79
posredovanje u
trg.obućom i odjećom
37
Gakom doo
75323
Gornja Orahovica
Gornja Orahovica
trgovina na malo
035-710-600
3
5
-0
38
Ganim prom doo
75329
Miričina
Miričina
trgovina na malo
035-716-571
3
5
-0
39
Gassing doo
75320
Gračanica
Šenik
promet tehničkih gasova
035-704-744
40
Global shoes service
doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana
trgovina,transport i
usluge
3
5
-0
035-786-484
3
5
-
41
GMT komerc doo
75320
Gračanica
Patriotske lige
trgovina na veliko
0
3
5
-0
42
Goramonj doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
trg.na malo ele.aparatima
035-704-898
za domćinstvo,radio i tv
43
Gremlin doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
trg.na malo mješovitom
robom
035-792-230
44
Gumi doo
75320
Gračanica
Hjdarovac
trg.na veliko,pribor i
dijelovi za auta
3
5
-0
035-705-222
45
HB Sinpro doo
75320
Gračanica
Soko
trg.na malo mot.gorivom i
035-790-217
maziv.
3
5
-0
46
Hilal trade doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
vanjski i unutarnji promet 035-793-006
47
Hirmo trade doo
75328
Doborovci
Doborovci
trgovina na malo
035-786-303
035-702-883
48
Huskanović doo
75328
Doborovci
Doborovci
trgovina na malo
035-706-032
49
Hyperlink CS&S doo
75320
Gračanica
Bosanskih Kraljeva
bb
trgovina na malo kanc.
opremom i rač.
50
Incom doo
75323
Gornja Orahovica
G.Orahovica,
trgovina na malo
035-780-531
51
Index doo
75320
Gračanica
Branilaca kule grada trgovina
035-708-252
035-705-154
035-708-155
52
Kairos doo
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
035-703-229
trgovina na malo
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
53
Kanetex doo exportinport
75320
Gračanica
Šenički put
proizvodno-trgovinska
035-708-662
035-705-225
54
Karton prom doo
75320
Gračanica
Lelejkuša 20
proizvodnja
035-705-010
55
Kemo-benz doo
75320
Gračanica
Škahovica
održavanje i popravak
mot.vozila
56
Komerc West doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
trgovina
57
Kooy doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
trgovina na veliko
građevinskim
materijalom i sanitarnom
opremom
58
Lili-tex doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
trgovina na malo
59
Louu doo
75320
Gračanica
Luke S-34/II
trgovina i usluge
035-812-473
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-
0
3
5
-0
60
Maja doo
75320
Gračanica
promet prehrambenih
Ul. Patriotske lige bb.
proizvoda
61
Majda doo
75320
Gračanica
Bos.kraljeva
trgovina na veliko
obućom
035-788-458
3
5
-0
62
Memik doo
75329
Miričina
Miričina
trgovina na malo
035-716-313
3
5
-0
63
Mevdža komerc doo
75323
Gornja Orahovica
Gornja Orahovica
trgovina na malo
035-710-003
3
5
-
035-705-041
64
Mljekoterm doo
75320
Gračanica
Hazima Vikala
ostala trgovina u
nespecijalizovanoj
prodavnici
65
MME Fitness doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na veliko
035-703-667
66
Mojax doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 71
trgovina na veliko i malo
035-705-251
67
Monopson doo
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
14/A
proizvodnja,usluge i
promet
035-703-935
trg.na malo dijelovima i
priborom za motorna
vozila
035-702-902
035-700-690
proizvodnja,promet i
usluge
68
Motorex doo
75320
Gračanica
Mehmeda
Ahmedbegovića
69
Mući prom doo
75320
Gračanica
Babići
0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
70
N & N Trade doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
uvoz polovne robe
035-711-016
71
Naanos doo
75320
Gračanica
M.Ahmedbegovića
trgovina na malo
035-703-786
3
5
-0
72
Nasko doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
trg.na vel.i malo
035-712-710
3
5
-0
73
Nasscerade doo
75320
Gračanica
Gračanica
proizvodnja
035-780-600
74
Nesam doo
75320
Gračanica
Branilaca kule grada
održ.i popravak
mot.vozila
3
5
-0
035-704-004
3
5
-
75
Orex company doo
75320
Gračanica
0
3
5
-0
Polje
trgovina na veliko
sirovom oštavljenom
kožom
035-705-230 fax
035-705-020
3
5
-0
035-706-040
3
5
-0
76
Oxis Oil doo
75320
Gračanica
Branilaca Grada
trgovina na veliko
gorivima i srodnim
proizvodima
77
Ozrenka doo
75320
Gračanica
Gradaščevića br.1
trgovina na veliko
78
Pajo promet doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
trgovina na veliko voćem i
035-714-285
povrćem
79
Pele doo
75328
Doborovci
Vranovići
trgovina na
malo,pretežno hranom
035-791-154
80
Plastprom doo
75320
Gračanica
Čiriš
proizvodnja,usluge,
trgovin
3
5
-0
035-706-702
3
5
-0
81
Poljoponuda doo
75324
Stjepan Polje
St.Polje,Muratovići
poljopriv.apoteka
035-703-089
3
5
-0
035-705-255
035-700-250
035-363-990
3
5
-0
82
Pro - Ker doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na veliko
građevinskim
materijalima
83
Procom doo
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
proizvodnja,trgovina,
usluge
Trgovina na veliko željez.
Robom i instalacionih
035-705-255
mat.
84
Pro-Ker doo
75320
Gračanica
Branilaca Grada bb
85
Radius
75320
Gračanica
Branilaca kule grada
trgovina na malo i veliko
bb
035-708-324
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
86
Rajto komerc doo
75327
Lukavica
Lukavica
export,import
87
Rex doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
održavanje i popravak
mot.vozila
88
Roćko prom doo
75320
Gračanica
Varoš
trgovina na malo
89
Saming doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na veliko
žitaricama
035-792-285
035-702-883
90
Sax doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
trgovina naftom i naftnim
035-705-120
derivatima
91
Sektor doo
75320
Gračanica
Ritašići br.17
trgovina računarske
opreme
035-703-040
92
Shell-elektron doo
75329
Miričina
Miričina
trgovina
035-781-020
035-701-021 fax.
93
Sisko Group doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina na malo gorivom
i mazalima
proizvodnja,trgovina i
usluge
94
Sisko trade doo
75320
Gračanica
branilaca grada
95
Sis-komerc doo
75320
Gračanica
Gračaničkih gazija 39 trgovina na veliko i malo
96
Šabić commerce doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana
promet robe na veliko i
malo
035-705-203
035-704-991
035-704-990
035-705-180
0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
97
T.R. Badem
75320
Gračanica
M.Rešidbegovića
trgovina i usluge
98
Tiges doo
75320
Gračanica
Babići,Karići
trgovina i usluge
035-783-113
99
Tiha doo
75320
Gračanica
Adema Alića 1
trgovina na malo
035-788-561
100 Trejdon doo
75323
Gornja Orahovica
G.Orahovica,Mujići
trgovina na malo
101 Trešnja trade doo
75328
Doborovci
Trnovci
proizvodnja,trgovina,
102 Trgo-gala doo
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
trgovina na malo
035-711-533
103 Trgo-monj doo
75320
Gračanica
Sultan Mehmeda
Fatiha II br.16
trg.na malo
035-786-960
kuć.aparat.radio i tv uređ.
104 Trikom doo
75320
Gračanica
Hajrije Kurtagić 22
proizvodnja,promet,
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
105 Tropical S' D doo
75320
Gračanica
Lipa 172
održavanje i popravak
mot.vozila
106 Truck trade doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
trg.dijelovima i opremom 035-704-454
3
5
-0
107 Tržni centar doo
75320
Gračanica
Stubo br.4
trgovina na veliko i malo
3
5
-
035-702-379
035-719-443
108 Vaha - Prom
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina poljoprivredna
apoteka
109 Veldo doo
75323
Gornja Orahovica
G.Orahovica
trgovina na malo
035-710-023
110 Velfarm doo
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 77
trgovina na veliko
035-704-919
fax. 035-704-921
111 Veneto doo
75320
Gračanica
Bos.kraljeva br.19
(dupli)
proizvodnja,promet i
usluge
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
112 Viče doo
75320
Gračanica
Hazima Vikala
ostala trg.na malo
035-706-957
113 Vis doo
75326
Malešići
Malešići,Golaći
trgovina na malo
prehrambenom robom
035-796-226
3
5
-0
114 Voće HIM Prom doo
75320
Gračanica
Donja Lohinja
trgovina
035-714-405
3
5
-0
115 Vrapis kom doo
75320
Gračanica
Bos.kraljeva
trgovina na malo
035-703-839
3
5
-0
fax.035-707-221
3
5
-0
116 Wisdom doo
75320
Gračanica
Brčanska Malta
trgovina na malo
željeznom robom i
staklom
117 Zeka-comerc doo
75320
Gračanica
Ul. Branilaca Grada
trgovina,transport i
proizvodnja
035-701-170
035-701-171
118 Zlatno polje doo
75320
Gračanica
Ul. Hajrudina Džebe
trg.na veliko i malo
fax.035-551-140
3
5
-f
a
x
.
POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE DJELATNOSTI
R/B
1
Naziv
subjekta/djelatnost
"T&T Dautović" doo
Poštanski broj
Općine /MZ
75320
Općina/MZ
Gračanica
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
0
3
5
-0
Gračaničkih Gazija
društvo za računovodstvo
035-705-225
i finansijski konsalting
035-786-756
3
5
-0
2
Caping doo
75320
Gračanica
Karanovački put
arhitrkt. I
inžinj.djelatnost,tehnički
savjeti
3
Conswing doo
75329
Miričina
Miričina
računovodstveni poslovi
035-350-146
3
5
-0
4
Emar doo
75320
Gračanica
Lipa,Gajevi
knjigovodstveni poslovi
035-702-582
5
Genex doo
75320
Gračanica
Zanatski Centar
Evropa
3
5
-0
knjigovodstvene usluge
035-706-663
6
Han doo
75320
Gračanica
111.Gračaničke
brigade 8a
projektovanje i
inženjering
3
5
-0
035-703-777
7
Hasičević doo
75320
Gračanica
Ahmetbegović
Ahmeta
revizija računovodstveno
035-703-760
savjetovanje
3
5
-0
8
Korund 2004 doo
75320
Gračanica
Čiriš 6
ostale poslovne
djelatnosti
035-706-236
3
5
-0
3
5
-
9
Mostarlić doo
75320
Gračanica
Gradaščevića br.1
knjigovodstvenoračunovodstvene
usluge,revizorska kuća
10
New-link doo
75320
Gračanica
Gradaščevića br.1
ostale poslovne aktivnosti
035-700-751
035-702-883
0
3
5
-
0
3
5
-0
11
Nuovo doo
75320
Gračanica
M.Omerovića br.6
knjigovodstvene usluge
12
Phing doo
75320
Gračanica
Gračanica
projektovanje instalacija i
konstrukcija mašinskih
035-702-995
sklopova
13
Prem doo
75320
Gračanica
M.Ćazima Ćatića 51
arhitektonske i
inžinjer.usluge
035-706-220
14
Projektni konstrukter
doo
75320
Gračanica
Armije BiH 22 A
arhitektonske i
inžinjer.djelatnosti i
tehnički savjeti
3
5
-0
035-702-530
15
Revizija Dautović doo
75320
Gračanica
Gračaničkih gazija
revizijski i
računovodstveni poslovi
3
5
-0
035-705-225
16
Sokol projekt doo
75320
Gračanica
Varoški potok 10
izrada projektne
dokumentacije
3
5
-0
061-702-478
17
Tring doo
75320
Gračanica
M.M.Efendije
Šemsekadića bb.
savjet i ponuda
programske opreme
6
1
-0
035-700-200
3
5
-
3
5
-0
POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
0
3
5
-0
1
Agro-co
75320
Gračanica
TPC Evropa
uzgoj peradi
035-706-981
2
Agrofeed
75320
Gračanica
Brčanska malta
proizvodnja i promet
stočne hrane
035-702-561
3
Agrovet doo
75320
Gračanica
Fridriha Foglara 11
uslužna djelatnost u
biljnoj proizvodnji
3
5
-0
035-703-919
4
Agrozem doo
75320
Gračanica
Korića han
uzgoj peradi
035-706-993
035-704-544
3
5
-0
5
Avena doo
75320
Gračanica
Sarajevska 10
proizvodnja,usluge i
promet
6
Bozuk
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
biljna i stočna
proizvodnja
7
Forvit doo
75320
Gračanica
Grabovac
peradarstvo
035-703-410
8
Gračanka ZZ
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
br.17
uzgoj žitarica i dr.usjeva i
zasada- otkup i
035-703-277
proizvodnja mlijeka
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
9
H&A&R doo
75320
Gračanica
Babići,Zvijezda
uzgoj povrća,cvijeća,
035-797-916
10
Landgold doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
uzgoj peradi
035-792-602
3
5
-0
11
Peradarka SPZ
75320
Gračanica
Z.C.Evropa
uzgoj peradi
035-706-719
12
Radial doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
proizvodnja,promet,uslug
035-792-358
e
3
5
-0
13
Saš.comerc doo
75320
Gračanica
Skver br.5
uzgoj peradi
035-703-175
035-703-410
14
Sića doo
75320
Gračanica
Gračanica
trgovina
035-704-974
15
Sirko doo
75320
Gračanica
Gračaničkih gazija
prerada mlijeka i
mliječnih proizvoda
3
5
-0
035-704-855
16
Stočar doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
proizvodnja i prerada
mesa
3
5
-
035-706-406
035-707-109
035-706-993
17
Veko doo
75324
Stjepan Polje
Stjepan Polje
društvo za proizvodnju
voća i povrća
18
Vitako doo
75320
Gračanica
Potok mahala
uzgoj usjeva i uzgoj
stoke(mješovita proizv.)
3
5
-0
3
5
-0
0
3
5
-0
3
5
-
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA,
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
1
Edo slad doo
75320
Gračanica
22.Divizije 48
trgovina na malo
2
Hasi companni doo
75320
Gračanica
Mejdanić bb.
proizvodnja hljeba i
peciva
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
035-703-377
035-701-143
3
Memos pak doo
75326
Malešići
Malešići,Šake
proizvodnja,pakovanje,trg
035-797-345
ovina
4
Modena Kamber doo
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića 7
proizvodnja,ugostiteljstvo
035-706-302
i trgovina
5
Mufad harfa doo
75327
Lukavica
Lukavica
proizv.hljeba i peciva
Varoški potok
proizv.trajnih peciva i
kolača
6
Slatka varoš
75320
Gračanica
035-700-460
035-700-461
035-700-462
0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-
PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Djelatnost
035-705-213
035-705-280
1
Grin doo
75320
Gračanica
Patriotske lige
grafičko-izdavačko
preduzeće
2
Cicerprom doo
75320
Gračanica
Branilaca kule grada
grafička proizvodnja i
prodaja
3
Erby doo
75320
Gračanica
Ritašići
proizv.kanc.papir.materij
ala
4
Grafopak TPA DD
75320
Gračanica
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
Adresa
Patriotske lige 83
prerada papira
035-704-947
035-704-946
035-716-492
035-703-936
035-786-472
5
Meld doo
75329
Miričina
Miričina
proizvodnja ostalih
proizvoda od papira i
kartona
6
Omsa commerce doo
75320
Gračanica
Alije Izetbegovića
11/II
proizv.papirne ambalaže
0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
0
3
5
-0
1
Bosna orto doo
75320
Gracanica
Sprečanski put bb
proizv.ortopedske obuće
035-704-201
2
Euro-galant doo
75320
Gracanica
Industrijska zona
proizv.kožne galant.
035-704-430
3
5
-0
3
Fortuna DD
75320
Gracanica
Zlatnih ljiljana 79
proizvodnja obuće
035-704-804
3
5
-
PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
1
Huso Pak doo
75327
Lukavica
Lukavica bb.
proiz. ostalih text. proiz.
2
Janez Komerc doo
75329
Miričina
Miričina polje bb
proiz. gotovih text. proiz.
Lamele
proizv.ostale spoljne
odjeće
3
Lađa doo
75320
Gračanice
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
035-784-500
0
3
5
-
4
5
Olimptex doo
Olimp DD
75320
Gračanice
75320
Gračanice
Šenik bb
proiz. odjeće
Industrijska zona bb proizvodnja konfekcije
035-704-886
0
3
5
-
OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I LIČNE
R/B
1
Naziv
subjekta/djelatnost
Basler BIH doo
Poštanski broj
Općine /MZ
75320
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
proizvodnja,frizerske
usluge
Gračanica
Branilaca grada
osiguranje
033-200-383,
033-230-571,
033-711-710
2
"Grawe osiguranje"
75320
Gračanica
Mehmeda
Ahmedbegovića bb
3
Cidonia doo
75320
Gračanica
Lipa 73
proizvodnja kozmetičkih
035-787-859
proizvoda
4
Eko toplane doo
75320
Gračanica
Industrijska Zona
proizv.i distribucija pare i
035-704-995
tople vode
5
Fin-Office doo
75320
Gračanica
Riječka br. 1
rač. I revizijski poslovi
Gračanica
Mehmeda
Ahmedbegovića 9
uklanjanje otpadnih
voda,odvoz i deponovanje 035-706-622
otpada, sakupljanje
neopasnog otpada
6
Komus J.P.doo
75320
0
3
3
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-
7
Mesam doo
75320
Gračanica
Gračanica
održavanje i popravka
motornih vozila
8
Orfis doo
75320
Gračanica
Mehmeda
Ahmedbegovića
rač., knjigovod., revizorski
035-703-760
poslovi
9
Pogrebništvo Babajić
doo
75329
Miričina
Rašljeva
pogrebne i prateće
djelatnosti
10 Reciklažni Centar
75320
Gračanica
Branilaca grada
reciklaža nemetalnih
ostataka i otpadaka
11 Reciplast doo
75320
Gračanica
Branilaca grada
reciklaža nemetalnih
ostataka i otpadaka
75320
Gračanica
Zlatnih ljiljana 77
polje bb
ostale rekreativne
djelatnosti
75320
Gračanica
Skver br.4
proizvodnja i distribucija
035-702-007
vode
12 Terme doo
13
Vodovod i
komunikacije JP doo
035-704-004
035-718-001
035-704-414
0
3
5
-0
3
5
-0
3
5
-
0
3
5
-0
3
5
-
OBRAZOVANJE
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
1
Agile Capital
Menagment
75320
Gračanica
2
Lemanija doo
75327
Lukavica
Adresa
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
Gračanica
savjetovanje u vezi
poslovanja i upravljanja
035-707-040
Lukavica,
auto-škola
035-729-026
0
3
5
-0
3
5
-
UGOSTITELJSTVO
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
1
Hotel"Tilija" doo
75320
Gračanica
22.Divizije br.3
ugostiteljske usluge
ishrane i smještaja
2
"KAFE DO" doo
75320
Gračanica
Škahovica,centar
ugostiteljstvo
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
035-703-900
035-703-901 fax.
035-791-825
0
3
5
-0
3
5
-
PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA
R/B
1
Naziv
subjekta/djelatnost
Sar.mont doo
Poštanski broj
Općine /MZ
75320
Općina/MZ
Gračanica
Adresa
Alije Izetbegovića
Djelatnost
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
0
3
5
-
servis,remont i montaža
MESNICA I PRODAJA MESA
R/B
Naziv
subjekta/djelatnost
Poštanski broj
Općine /MZ
Općina/MZ
Adresa
Djelatnost
1
"SIĆA"
75320
Gračanica
Alije Izetbegovica
prodaja mesa
2
PROM-SIĆKO
75323
Donja Orahovica
Donja Orahovica
trgovina na veliko mesom
i mesnim proizvodima
Kontakt
(pozivni broj za BiH +387)
Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije br. 1, 75320 Gračanica; tel: 00387 35 700 800
Download

privatna peduzeća - Općina Gračanica