INFORMACIJA
O STANJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U NADLEŽNOSTI
MINISTARSTVA INDUSTRIJE, ENERGTIKE I RUDARSTVA SA
ASPEKTA NADZORA UPRAVLJANJA I POSLOVANJA
Tuzla, april 2014. godine
UVOD
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, pripremilo je Informaciju o
stanju privrednih društava, s ciljem informisanja Vlade TK o stanju i problematici privrednih
društava sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti Ministarstva.
U ovoj informaciji obrađeno je devet privrednih društava, iz oblasti idustrije i rudarstva. Ista su
u složenoj ekonomskoj situaciji, ćime se dodatno usložnjava nepovoljna privredna klima, socijalna
problematika, te ugrožava razvoj industrije na području Tuzlanskog kantona.
Informacija obuhvata devet privrednih društava iz oblasti industrije i rudarstva i to:
-
„TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA“ D.D.TUZLA,
„LIVNICA ČELIKA“ D.O.O. TUZLA, / „BOSNIA VALVES“ D.D. TUZLA,
„KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT“ D.D. LUKAVAC,
„ELEKTROMONTAŽA“ D.O.O. TUZLA,
FABRIKA OBUĆE „AIDA“ D.D. TUZLA,
„POLET“ D.D. TUZLA
RUDNIK SOLI „TUZLA“ D.D. TUZLA.
„RUDNICI NEMETALA KLADANJ“ D.O.O. KLADANJ,
Navedena privredna društva zapošljavaju ukupno 944 radnika, od kojih 74 radnika su stekli
uslove za odlazak u mirovinu sa 31.12.2013. godine.
Pregled stanja u privrednim društvima, urađen je na osnovu dostavljenih izvještaja o poslovanju
istih i podataka Ministarstva.
Ovdje je posebno važno bilo obraditi i sagledati ekonomsko i socijalno stanje, koje može bitno
uticati na dalji rad i opstanak privrednih društava.
Analizom dostavljenih proizvodnih rezultata, kao i problematike u privrednim društavima,
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, za iste je uradilo pregled svih
bitnih podataka, kao i prijedloge mjera za rješavanje evidentiranih problema.
PREGLED STANJA PO PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(INDUSTRIJA)
„TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA“ D.D. TUZLA
Vlasnička struktura: - 67% državni kapital,
- 33% privatni kapital.
Direktor društva: v.d. od 21.12.2013. godine je Spahić Ismet.
Konkurs jedan puta raspisivan te po istom nije izvršen izbor. Konkurs je ponovljen procedura nije
završena.
Nadzorni odbor imenovan 20.06.2013. godine i to:
- Jogunčić Alisa predsjednik i
- Šibonjić Šefik član
- Pozderac Jasmin član izabran 03.06.2010. godine ispred malih dioničara.
Broj zaposlenih 304;
- od toga 28 ispunjava uslove za penziju do 31.12.2014. godine.
Visina kapitala društva:
22.025.313,00 KM.
Obaveze društva su:
22.341.191,52 KM.
Od toga porezi i doprinosi:
13.955.552,00 KM
Dobavljači:
1.935.985,67 KM,
Krediti:
720.278,74 KM
i obaveze prema radnicima:
4.824.435,17 KM.
Akumulirani gubitak društva:
5.646.980,00 KM.
Društvo ima potraživanja po osnovu
predratnog duga (češki dug) u iznosu od
25.098.286,00 KM
koji nije isknjižen a revizori ga tretiraju kao nerealnim i spornim potraživanjima.
PROBLEMATIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
Tvornica je u ratu ,92-,,95 na raspolaganje stavila sve svoje ljudske i materijalne resurse za
odbranu zemlje.
Iz rata je izašla sa preko 700 uposlenika sa velikim brojem ratnih vojnih invalida i invalida
rada, bez zaliha materijala koje je imala,
2002.g. došlo je do neuspjele privatizacije , odnosno prodaje imovine TTU-a u Tuzli,
poslijhe 15 mjeseci kupac napušta imovinu u Tuzli, TTU se vraća Sudskim rješenjem u
posjed i organizuje proizvodnju.
Zbog potpune blokade žiroračuna TTU-a i pokušaja oživljavanja proizvodnje tvornica je
prinuđena koristiti žiro račun drugih firmi i sindikata.
KADROVSKA STRUKTURA
1.Tvornica sa 304 uposlenika od čega je:
- invalida rada i RVI .......................................46
- uposlenika sa VSSi VŠ......................................22
- uposlenika sa SSS ......................................... .60
- uposlenika sa VK iKV ......................................189
- uposlenika sa PK / NK .......................................33
- uposlenika preko 50 godina starosti... . .............192 ili 63%
- uposlenika sa preko 30 godina radnog staža......154 ili 50%
2. Tvornica sa 8 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje a zbog
neuplaćenog PIO/MIO doprinosa to pravo ne mogu ostvariti, a tvornicu
koštaju mjesečno cca 20.000,00 KM
3. Tvornica sa mašinskim parkom od preko 300 raznih mašina od kojih su najmlađe stare
preko 30 godina.
4. Tvornica sa blokiranim računima od 2000.g. i koja posluje preko računa
ITT-Inžinjeringa d.o.o. Tuzla.
5. Tvornica čiju je cjelokupnu imovinu popisala Porezna uprava FBiH.
6. Tvornica čiji radnici imaju na desetine sudskih presuda za neisplaćene plate i koji
svakodnevno vrše sudska izvršenja popisom imovine (mašina).
7. Tvornica čije su ukupne obaveze (dugovanja ) preko 22.000.000,00 KM od čega
su najveće obaveze po osnovu plaća i doprinosa na plaće od preko
15.000.000,00 KM , zatim obaveze prema državi za poreze i druge dadžbine,
obaveze prema bankama po kreditima.
8. Tvornica sa viškom poslovnog prostora , zgrada uprave koja je više godina
prazna, sa viškom i ima viška proizvodnog prostora - pogon u Mramoru.
9. Posebno teška situacija u tvornici je po pitanju uposlenosti i obezbjeđenja posla za naredni
period.
Trenutno u tvornici ima ugovorenih poslova u vrijednosti 3.758.207,00 KM sa PDV – om.
Osim toga veći dio ovog posla cca 1.900.000,00 KM jeste jedan ugovor, oprema za Kosovo
za koju kupac već treći mjesec prolongira uplatu avansa a što posebno usložnjava situaciju
kod zaposlenosti.
Ovdje treba posebno naglasiti činjenicu da najveći kupci a to su „Elektroprivreda „ BiH,
Termelektrane i Rudnici sve svoje potrebe u opremi i radovima danas traže putem Tendera
koji imaju izuzetno stroge i nepovoljne uslove za koji smo nesolventni i bez obrtnog
kapitala. Naime tenderima se postiže izuzetno niska cijena, bez avansnog plaćanja, sa kratkim
rokom isporuke i odgođenim plaćanjima od 60 a tendencija je i do 90 dana.
Tvornica bez obrtnih sredstava ili kvalitetnih kreditnih sredstava ove višemilionske poslove i
kada dobije na tenderu ne može izfinansirati , odnosno svaki posao radi sa gubitkom.
PRIJEDLOG MJERA
Kratkoročne hitne – mjere
-
Završiti proceduru imenovanja direktora društva;
-
Prodati ili dati u zakup upravnu zgradu;
-
Prodati ili dati u zakup proizvodno-skladišni prostor – pogon Mramor kao i druge poslovne
prostore koji nisu u funkciji proizvodnje pod zakup;
-
Pokušati uplatiti ostatak sredstava od 90.000,00 KM (od ukupno 180.000,00 KM) po Odluci
Vlade TK br. 03/1-14-27245/12 od 11.12.2012. godine;
-
Na osnovu sredstava koja budu u budžetu pokušati izvesti uvezivanje staža radnicima koji su
stekli uslove za penzionisanje u 2012. i 2013. godini;
-
Certificirati visoko stručni kadar za projektovanje u svojoj djelatnosti uz pomoć Vlade TK-a
zbog nemogućnosti učestvovanja na tenderima.
-
Istražiti mogućnosti koje nudi zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava za
poboljšanje poslovnog ambijenta u društvu. Zadužiti Nadzorni odbor za izradu idejnog
plana,
-
Obavezna zaštita objekata i opreme društva sa stanovišta fizičkog obezbjeđenja u skladu sa
Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/08).
Dugoročne mjere:
-
Izraditi plan restrukturiranja koji mora dati odgovore na sledeća pitanja:
Način izmirivanja obaveza po kreditima,
Način izmirivanja obaveza prema porezima i doprinosima,
Način izmirenja obaveza prema izvršnim presudama radnika.
„LIVNICA ČELIKA“ D.O.O. TUZLA i „BOSNIA VALVES“ D.O.O. TUZLA
Vlasnička struktura: - 67% državni kapital,
- 33% privatni kapital.
v.d. Halilović Dževad angažovan 4 sata u ovom društvu a 4 sata u Bosnia
Valves d.o.o. Tuzla.
Konkurs jedan puta raspisivan te po istom nije izvršen izbor. Konkurs je ponovljen procedura nije
završena.
Direktor društva:
Nadzornom odboru u ovom sastavu istekao je mandat 04.01.2014. godine. Imenovan je privremeni
Nadzorni odbor 04.03.2014. godine u sastavu:
- Žunić Nurudin
- Džindo Hidajet
- Ilić Milan
Broj zaposlenih: 3 u Livnici čelika i 123 u Bosnia Valves Tuzla što ukupno čine 126 uposlenika.
Sa 31.12.2014. godine 28 uposlenika ispunit će uslove za odlazak u penziju.
Visina kapitala društava:
Obaveze društava su:
Od toga porezi i doprinosi:
Dobavljači:
Krediti:
Obaveze prema radnicima:
Akumulirani gubitak društva:
19.429.820,00 KM.
16.103.563,00 KM
6.737.174,00 KM
2.041.829,00 KM
2.094.402,00 KM
2.595.412,00 KM
10.989.650,00 KM
1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU
Problematika u privrednom društvu
„Livnica čelika“ osnovana je 1950. g. pod nazivom „Lipos“ tj. Livnica poljoprivrednih strojeva.
U aprilu 2002.g. Livnica je privatizirana, mijenja pravni subjektivitet i posluje pod imenom DOO
„Livnica čelika“ Tuzla. Tokom sledeće godine (2003) Livnica zapada u finansijske poteškoće koje
rezultiraju blokadom transakcijskih računa zbog neizmirenih obaveza prema fondovima i porezima
na promet roba i usluga, te primanjima radnika. Tadašnji menadžment se odlučuje da formira novu
firmu, koja bi poslovala umjesto Livnice i kojoj je Livnica osnivač sa 100 % kapitala.
Novoformirana firma – kćerka je dobila ime DOO „Bosnia valves“, Tuzla, i postoji i danas. „Bosnia
valves“ je dakle nosilac svih aktivnosti i posluje sa sredstvima Livnice.
Sadašnje poslovanje Livnice čelika je opterećeno nizom problema koji onemogućuju postizanje
boljih poslovnih rezultata. Ovi problemi bi se uglavnom mogli podijeliti u četiri značajne grupe:
•
•
•
•
statusno – pravni problem Livnice
kadrovski problemi Livnice
proizvodno - tehnološki problemi
problemi finansijske prirode.
2. STATUSNO - PRAVNI PROBLEM LIVNICE
Na adresi Livnice čelika od 2003. godine postoje dva pravna subjekta: doo „Livnica čelika“ i doo
„Bosnia valves“, koju su, kao faktički surogat za Livnicu, osnovali tadašnji vlasnici. Mada su oba
pravna lica upisana u Registar pravnih subjekata, imaju svoje ID i PDV brojeve, transakcijske
račune itd, pravni položaj subjekta „Bosni valves“ nije najjasniji. Osim tri radnika koja se nalaze u
radnom odnosu u Livnici čelika doo Tuzla, svi ostali (121) uposlenika su u „Bosnia Valves“, koja
radi u prostoru i sa sredstvima Livnice čelika, jer sama (Bosnia Valves doo) nikada nije zatražila, a
niti dobila upotrebnu dozvolu. Konačna faza konsolidacije Livnice čelika trebala bi da rezultira
zatvaranjem – likvidacijom doo „Bosni valves“. Međutim, postojanje i rad „Bosnia Valvesa“ sada
je nužnost..
Raskid kupoprodajnog ugovora sa bivšim vlasnicima učinjen je krajem 2004.g. ali konačan sudski
epilog se dogodio u drugoj polovini 2010. godine, tako da je većinski vlasnik Livnice čelika ponovo
postao Tuzlanski kanton, vlada TK, sa udjelom od 67%, a ostali dio od 33% je u vlasništvu malih
udjeličara.
Također jedan od problema što je sama konkursana procedura oko imenovanja direktora složena, jer
se direktor imenuje za oba privredna društva po 4 sata dnevno. To se pogotovo odrazilo na prošlo
imenovanje V.D. Direktora, jer se isti nije mogao registrovati u sudu zbog postojanja kazni na
privrednom društvu Bosnia Valves, a također ni prošli direktor razriješiti. Isto je dodatno usložnilo
samu prijavu u Poresku upravu, Upravu za indirektno oporezivanje i sl.
U privrednom društvu od 05.01.2014. god. ne postoji Nazorni odbor, jer je istekao mandat prošlom
sazivu Nadzornog odbora, a novi još nije konstituisan. Na prijedlog ispred Ministarstva industrije,
energetike i rudarstava imenovani članovi pripremenog nadzornog odbora, ali koji nikad nije počeo
sa radom, što dodatno usložnjava situaciju u Društvu kao i nemogućnost pravnog djelovanja
Društva.
Stanje zaposlenosti
Radna snaga (3 radnika „Livnice“ i 121 „Bosnia Valvesa“) je jedan od važnijih resursa sa kojim ona
raspolaže. Dosadašnji kakav-takav kontinuitet u njenoj proizvodnji je sačuvao kritičnu masu
stručnog i kvalifikovanog kadra, koji garantuje održanja proizvodnje i u narednom periodu. Iz
narednih tabela se mogu uočiti podaci nepovoljne kako kvalifikacione tako i starosne strukture
uposlenika a koja se kreće preko 80% uposlenika starijih od 40 godina.
Stručna sprema
VSS VIII
VSS VII dipl
VKV
SSS
KV
PKV
NK
UKUPNO:
Broj zaposlenih
1
10
25
21
45
16
6
124
U narednoj tabeli je dat pregled starosne strukture radne snage Livnice.
Starosna struktura
do 30 godina
30 do 40
41 do 50
preko 50 god.
UKUPNO
UKUPNO
18
32
41
33
124
4.PROIZVODNJA
4.1.Opis lokacije fabrike
Livnica čelika je u gradskoj zoni. Fabrika je dobro povezana sa putnom komunikacijom, a ima i
vlastiti željeznički kolosjek. U neposrednoj blizini je magistralni parovod, koji snabdijeva
industrijske kapacitete i grad. Zemljište Društva je površine 49.000 m2.
4.2.Opis kapaciteta
Proces proizvodnje odlivaka počinje u Modelarnici gdje se na osnovu crteža ili uzorka kupca
izrađuju modeli od drveta, plastike ili metala. Modeli su u vlasništvu kupca i čuvaju se i održavaju u
skladištu Livnice.
Kaluparnica raspolaže sa uređajima za pripremu pijeska, mašinama za kalupovanje, opremom za
izradu jezgri po CO 2 i Shalko postupku.
Topionica je opremljena sa jednom elektrolučnom peći kapaciteta 4,5 t, snage 2 MW i indukcionom
peći za topljenje kapaciteta 2,0 t, snage 1.250 KW ili 2,25 tona na sat.
4.3.Proizvodno - tehnološki aspekt
Livnica čelika je osposobljena za proizvodnju najkvalitetnijih vrsta čelika, koji se primjenjuju u
metaloprerađivačkoj, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zatim rudarstvu, mašinogradnji,
enegretici, prehrambenoj industriji i industriji za proizvodnju celuloze i preradu drveta itd.
Nažalost, proizvodnja se odvija u pećima koje su stare više od 30 godina i koje se često kvare i troše
dosta energije po jedinici proizvoda.
Pretežan asortiman Livnice čine armature za energetsko – procesna postrojenja kao što su npr.
ventili, zasuni, klapne sa promjerima otvora od 50 do 1.000 mm, sa debljinom stjenki do 100 mm i
to za različite eksploatacione uslove po pitanju pritisaka, temperature i agresivnosti medija. Livnica
je u mogućnosti da radi odlivke pojedinačne mase do 2500 kg sa dimenzijama gabarita do 2000 x
2000 mm. U proizvodnom asortimanu su zastupljeni odlivci od srednje ugljeničnih do legiranih
vrsta čeličnog liva.
Instalisani kapaciteti Livnice posljednjih par godina koriste se u rasponu od 15 do 20 %. Stanje
opreme i kapaciteta je takvo da i ono značajnim dijelom utiče na nivo proizvodnje. Ulaganja u
instalisanje kapacitete treba da omoguće sledeće:
• smanjenje perioda proizvodnje jedne jedinice gotovog proizvoda
• povećanje obima proizvodnje
• stvaranje ušteda na normiranim sirovinama a naročito na troškovima energije
• povećanje udjela legiranih čelika u ukupnoj proizvodnji
• povećanje nivoa finalizacije odlivaka.
5. PROBLEMI FINANSIJSKE PRIRODE
Računi oba pravna subjekta, „Livnice čelika“ i „Bosnia Valves“ su blokirani.Zahvaljujući
naknadnom vrednovanju stalne imovine, po metodu revalorizacije, stvorene su revalorizacione
rezerve u iznosu od 16.382.081,20 KM, koje su bile dovoljne da pokriju akumulirane gubitke LČ
Tuzla do 31.12.2013.g. u iznosu od 5.575.976,52 KM i formiraju kapital u visini od 14.168.654,55
KM.
6. PLAN HITNIH MJERA ZA POKRETANJE PROIZVODNJE
1. Završiti proceduru imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora i direktora društva.
2. Ustanoviti, kroz direktne razgovore sa kupcima, stanje sadašnjih naruđžbi i dogovoriti
saradnju u narednom periodu, te predložiti mjere za realizaciju istih;
3. Izvršiti popravke peći i kratkoročne remonte opreme po prioritetima bez narušavanja
procesa proizvodnje;
4. Pokretanje i održavanje kontinuiteta proizvodnje u narednim mjesecima, sa težnjom da se
postigne produkcija količine odlivaka sa aspekta ekonomske održivosti.
5. Obaviti razgovore sa svim dobavljačima i ustanoviti dugovanja prema njima, dogovoriti
način otplate duga,kao i dogovoriti nabavku repro-materijala za buduću proizvodnju;
6. Novoformirani Nadzorni odbor zadužiti za izradu idejnog plana za finansijsku konsolidaciju
prema odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava FBiH;
7. Obavezna zaštita objekata i opreme društva sa stanovišta fizičkog obezbjeđenja u skladu sa
Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/08).
Dugoročne mjere:
1. Izraditi plan restrukturiranja društva a koji mora dati odgovor na slijedeća pitanja:
Na koji način će se riješiti obaveze prema porezima i doprinosima,
Na koji način će se izmriiti obaveza prema bankama i sudskim izvršnim presudama,
Na koji će se način riješiti radno-pravni status radnika i njihovih potraživanja u društvu
„Bosnia Valves“ koje je osnovano od strane „Livnice čelika“ Tuzla sa kapitalom u visini od
2.000,00 KM, a obaveze prema radnicima su milionskim iznosima.
2.1. Ispitati sve pogodnosti koje nudi zakon o finansijskoj konsolidaciji društva kako bi se
unaprijedilo poslovanje istog.
„KOKSNO-HEMIJSKI KOMBINAT“ DD LUKAVAC
Vlasnička struktura: - 67% državni kapital,
- 33% privatni kapital.
Direktor društva:
v.d. Hasanhodžić Zuhdija od 2011. godine
Od vremena imenovanja v.d. konkurs nije raspisan.
Nadzornom odboru istekao mandat.
Broj zaposlenih: 11 od toga 1 uposlenik će do 31.12.2014. godine ispuniti uslove za penzionisanje
Visina kapitala društava:
Obaveze društava su:
Od toga porezi i doprinosi:
Dobavljači:
Krediti (pozajmica):
Obaveze prema radnicima:
Akumulirani gubitak društva:
Obaveza prema poreskoj upravi
85.869.960,00 KM
8.469.771,33 KM
240.000,00 KM
2.704.871,33 KM
4.900.000,00 KM
625.000,00 KM
PREGLED FINANSIJSKOG I UKUPNOG STANJA U DRUŠTVU
Društvo je registrovano kod Općinskog suda u Tuzli RJEŠENJEM O REGISTRACIJI br:032-0Reg-11-003064
- Osnovni kapital Društva je......................................................................... 85.869.960,00 KM
Od toga prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra “ GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA”
d.o.o. od 13.01.2014.god.kapital „KOKSNO-HEMIJSKI KOMBINAT“ D.D. u navedenom Društvu
iznosi 74.538.921,00 KM, što prema istom “IZVODU” procentualno iznosi 70,54% ugovorenog
i uplaćenog kapitala.
Struktura kapitala „KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT“ D.D. :
Državno vlasništvo (Vlada Tuzlanskog kantona).................................................................. 67%
I sitni dioničari (PIF-ovi).................................................................................................... 33%
U Društvu je uposleno 11 uposlenika, raspoređenih na 3 uposlenika na fizičkom obezbjeđenju
odmaralašta Svatovac, 6 administrativnih radnika,Sekretar Društva i Direktor.
I
PRIHODI
Jedini prihod Društva je naknada za zakup prostorija “GIKIL-u” (Ambulanta,poslovna zgrada
“KARINGTONKA“ i restoran za ishranu radnika, u visini od 5.616,00 KM mjesečno.
II RASHODI
Obaveze KHK DD na mjesečnom nivou su:
-
PDV na zakup............................................................................................. 816,00 KM
Obaveze po sudskim presudama (RENTE za porodicu poginulog radnika i jednog radnika
koji je povrijeđen na poslu)........................................................................... 700,00 KM
UKUPNO.................................................................................................. 1.516,00 KM
Ostatak od 4.100,00 dijeli se na ime akontacija neto plaće na 11 jednakih dijelova, s tim da
platimo od ovog iznosa i naknadu za telefon.
PROBLEMATIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
Poznato je da je Koksno-hemijski kombinat sa strateškim investitorom GSHL iz Londona formirao
zajedničko privredno društvo Global Ispat Koksna industrija Lukavac (GIKIL).
Ugovorena vlasnička struktura je 51 : 49 % u korist GSHL-a. KHK Lukavac svoju ugovorenu
obavezu ispunio je u potpunosti a sastojala se unošenjem proizvodnih postrojenja zemljišta i drugih
nekretnina potrebnih za odvijanje registrovane djelatnosti.
Obaveze GSHL-a sastojale su se od završetka izgradnje V baterije, ulaganje u revitalizaciju
postrojenja, izmirenje određenih obaveza KHK iz ranijeg perioda, nabavka sirovina te integralnog
pokretanja proizvodnje i drugo. Prema izvodu iz sudskog registra shodno registrovanim ulozima u
zajedničko društvo udio KHK iznosi 70,54%.
Koksno hemijski kombinat nakon unosa proizvodnih postrojenja u zajedničko društvo ostalo je bez
mogućnosti organizovanja proizvodnje za koju je registrovan. Trenutno u društvu je zaposleno 11
zaposlenika na poslovima fizičkog obezbjeđenja objekata van kruga KHK te za obavljanje
djelatnosti vezanih za opstanak i održavanje funkcionalnosti društva. Plate i ostala primanja
obezbjeđivala su se prodajom sekundarnih sirovina, pomoći Ministarstva i kirije od izdatih prostora.
Pozajmicom od strane Vlade TK-a u iznosu od cca 4.900.000,00 KM regulisan je status radnika koji
su ostali u KHK nakon formiranja zajedničkog društva.
Račun društva zbog obaveza prema poreskoj upravi duži period je blokiran. Pored obaveza prema
poreskoj upravi društvo ima obaveze prema „Kemokompleks“ sa sjedištem u Zagrebu u iznosu od
2.183.530,43 KM zašto postoji sudsko izvršno rješenje. U cilju rješavanja ovog problema održavani
su sastanci a rješenje bi moglo da ide u pravcu ustupanja učešća u kapitalu GIKIL-a na način
umanjenja procenutalnog učešća KHK. Za ovaj dug povjerilac je bio podnio i zahtjev za uvođenje
stečaja. Povjerilac Messer Tehnoplin Sarajevo za iznos od 63.000,00 KM podnio je zahtjev za
uvođenje stečaja. Uvođenje stečaja prolongirano je a na bazi sporazuma koji je sklopljen sa
povjeriocem. Napominjemo da se isti ne realizuje. Pored navedenih problematičnih potraživanja
potrebno je napomenuti potraživanje Lukavac transa, nad kojim se vodi stečajni postupak, u iznosu
od 398.240,90 KM.
Društvo ima potraživanja po osnovu ratnog duga za koji postoji i sudska presuda na iznos od
1.500.000 USA dolara i 1.200.000,00 KM po osnovu namjenske industrije.
Društvo ima nekretnine koje se nalaze van kruga KHK a to su:
a) 15 –ak procenata u Institutu hemije i nemetala,
b) Odmaralište hotel “SVATOVAC” u Lukavcu,
c) 70 dunuma zemljišta iza “FILTER STANICE” na putu prema mjestu Bokavići u
Lukavcu;
d) 15 dunuma zemljišta u mjestu Sižje u Lukavcu (partizanski spomenik).
PROGRAM MJERA
1. Sprovesti proceduru imenovanja Nadzornog odbora i direktora društva,
2. Predlažemo da se u okviru zakonskih propisa prodajom imovine društva uz poravnanje
obaveza i potraživanja prema poreznoj upravi i ministarstvima većeg nivoa vlasti izvrši
rasterećenje društva a sa upravom zajedničkog društva GIKIL-om izvrši zbrinjavanje viška
radnika.
3. Obavezna zaštita objekata i opreme društva sa stanovišta fizičkog obezbjeđenja u skladu sa
Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/08).
„ELEKTROMONTAŽA“ D.D. TUZLA
Vlasnička struktura: - 72,49% državni kapital,
- 27,51% privatni kapital.
Direktor društva:
V.D. Saletović Zekerijah,
Od vremena imenovanja v.d. konkurs nije raspisan.
Nadzornom odboru u sastavu:
- Gavranović Sulejman - predsjednik
- Hamzić Arnela, član
- Suljić Nusret - član
Broj zaposlenih: 7 od toga 1 uposlenik će do 31.12.2014. godine ispuniti uslove za penzionisanje
Visina kapitala društava:
Obaveze društava su:
Od toga porezi i doprinosi:
Dobavljači:
Krediti:
Obaveze prema radnicima:
Akumulirani gubitak društva:
Gubitak iznad kapitala društva:
803.260,00 KM
2.886.037,17 KM
2.445.823,00 KM
54.403,36 KM
302.863,88 KM
70.319,80 KM
1.884.311,00 KM
1.081.051,00 KM
PROBLEMATIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
Preduzeće „Elektromontaža“ doo Tuzla u 2013 godini bavilo se pružanjem elektromontažnih
usluga po ranije potpisanim ugovorima i pojedinačnim narudžbama:
1.
2.
3.
4.
Global Ispat doo Lukavac, ugovor br.08-03/08 ( Anex za 2013. godinu),
Deling doo Tuzla, ugovor br.04-1-12,
NLB Banka dd Tuzla, ugovor br.29/11 i
Ostali kupci ( pojedinačne narudžbe ).
Ostvarenim prihodom u iznosu od 99.014,15 KM nije se obezbjedilo pokriće rashoda u iznosu
od 173.780,10 KM. Ostvarena negativna razlika od 74.765,95 KM je gubitak tekuće godine i
približan je visini planiranog gubitka za 2013. godinu.
Obzirom da je trend poslovanja sa gubitkom prisutan duži niz godina ukupni akumulirani gubitak
iznosi 1.913.748,89 KM te kad se uračuna akumulirana dobit iz ranijih godina u iznosu od 2.438,36
KM gubitak iznad visine kapitala je 1.081.150,53 KM.
2. STALNA SREDSTVA
Iskazana po sadašnjoj vrijednosti u poslovnim knjigama Preduzeća „Elektromontaža“ doo
Tuzla, sa stanjem 31.12.2013 godine obuhvaćana su slijedećim pregledom:
1. Zemljište-nekretnine na lokacijama , Moluhe i Simin Han ...................
64.229,20 KM
2. Građevine ( Poslovni prostor, skladište materijala, radionice na
Lokaciji Moluhe i skladišni prostor na lokaciji Simin Han................... 259.355,23 KM
3. Poslovni prostor u objektu Robna Kuća – Skojevska......................... 83.280,00 KM
4. Oprema ( Kancelariski namještaj, alati i instrumenti )..........................
116,70 KM
5. Transportna sredstva ( automobili i kombi vozila ).............................
0,00 KM
_________________________________________________________________________
UKUPNO:
406.981,13 KM
a) U postupku prinudne naplate poreznih obaveza po nalogu Kantonalnog Poreznog Ureda u
Tuzli izvršen je upis zakonske hipoteke kod Općinskog suda u Tuzli po slijedećim
rješenjima:
Broj: 10-3-02-15-05-04-00718-19 od 19.04.2004 godine,
Broj: 10-3-02-15-05-04-02101-19 od 12.10.2004 godine i
Broj: 13-3-01-15-21-13-01764-19 od 22.01.2014 godine.
b) Na dokumente ( saobraćajne knjižice ) putničkih automobila, kombi vozila po nalogu
Porezne uprave izvršen je upis zabrane otuđenja motornih vozila kod MUP-TK-a PUTuzla.
c) Takođe dio opreme, transportnih sredstava, popisan je od strane Općinskog suda Tuzla po
presuđenim Izvršnim prijedlozima:
Broj: 032-0 -I-015192-10- I od 25.06.2013 godine i
Broj: 032-0-LP-009970-10-IP od 01.11.2013 godine.
3.OBAVEZE PO ROBNOM KREDITU I POZAJMICI
* Obaveze prema DD „Metalotehna“ Tuzla po presudi Kantonalnog Suda u Tuzli
broj:03-0-PS-002436-08 od 28.10.2010 godine ............................................... 118.197,38 KM
* Pozajmica za uvezivanje staža za penzionisane radnike preduzeća
po ugovoru sa Vladom Tuzlanskog kantona broj:14-14606 od
09.07.2013 godine....................................................................................... 184.665,50 KM
________________________________________________________________________________
U K U P N O:
302.862,88 KM
2.2.4. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 54.403,36 KM su iz ranijeg perioda i nalaze se u
fazama tužbenih zahtjeva kao i dio u obliku pravosnažnih sudskih odluka.
2.2.5. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, POREZA I DOPRINOSA
Ukupne obaveze prema radnicima, porezima, doprinosima i svim ostalim vrstama naknada
iznose 1.628.844,77 KM. Učešće doprinosa za Penzijsko, Zdravstveno osiguranje i doprinos za
neuposlene u ukupnim obavezama su u iznosu od 1.120.386,96 KM ili 38 %.
Porezna Uprava Kantonalni Ured Tuzla zbog nemogućnosti plaćanja je pokrenula postupak
prinudne naplate poreznih obaveza sa 8 ( osam ) rješenja u iznosu od 2.312.768,43 KM što u
strukturi.
• Glavnica duga........................................................................ 1,412.842,26 KM
• Obračunate kamate.................................................................
793.337,24 KM
• Troškovi prinudne naplate......................................................
106.588,93 KM
_________________________________________________________________________
UKUPNO:
2.312.768,43 KM
Dio glavnice duga koji se odnosi na doprinos za PIO-MIO iznosi 449.373,68 KM.
Od strane Porezne Uprave Kantonalni ured Tuzla u proceduri prinudne naplate izdat je nalog
za pečaćenje prostorija i popis stvari i opreme koji još nije proveden (u fazi je mirovanja ).
IV – STANJE ZAPOSLENOSTI
Brojno stanje zaposlenih i kvalifikaciona struktura data je u tabeli :
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
OPIS
Trenutno stanje
Kvalifikovani
Visokokvalifikovani
Srednja stručna sprema
Visoka stručna sprema
U K U P N O:
2
1
1
3
7
PRIJEDLOG MJERA:
- Imenovati direktora društva,
- Uraditi program zbrinjavanja radnika u privrednom društvu, zadužuje se Nadzorni odbor uz
angažovanje stručnog tima i uz pomoć resornog Ministarstva.
- Sagledati potrebe za zaposlenicima iz društva „Elektromontaža“ Tuzla u društva sa većinskim
državnim kapitalom i iste nastojati zaposliti u ta društva (TTU, Livnica čelika)
- Napraviti program okončanja privatizacije preostalog dijeladržavnog kapitala 72/49% ili raditi na
nekom drugom obliku prestanka rada društva u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Obavezna zaštita objekata i opreme društva sa stanovišta fizičkog obezbjeđenja u skladu sa
Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/08).
„FABRIKA OBUĆE „AIDA“ D.D. TUZLA
Vlasnička struktura: - 98,81% državni kapital,
- 1,19% privatni kapital.
Direktor društva:
Mehić Zejćir
Nadzorni odbor imenovan po konkursu:
- Kovačević Zlatko - predsjednik
- Bašić Bahrudin - član
- Jahić Adamir - član
Broj zaposlenih 337;
- od toga 3 ispunjavaju uslove za penziju do 31.12.2014. godine.
Visina kapitala društva:
Obaveze društva su:
Od toga porezi i doprinosi:
Dobavljači:
Krediti:
i obaveze prema radnicima:
Akumulirani gubitak društva:
10.610.217,00 KM
44.289.115,00 KM
26.884.916,00 KM
860.119,00 KM
1.959.371,00 KM
8.646.869,00 KM
44.289.115,00 KM
PROBLEMATIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
Problematika u privrednom društvu vezane su za:
- Nedostatak posla u kontinuitetu tokom godine,
- loša kadrovska i starosna struktura zaposlenih,
- Veliki broj invalida rada II kategorije invalidnosti (69),
- ogromne obaveze iz ranijeg perioda prema porezima, fondovima i povjeriocima,
- hipoteke nad pokretnom i nepokretnom imovinom,
- višegodišnja blokada svih transakcijskih računa,
- nepostojanje vlastite proizvodne djelatnosti (rade se samo lohn poslovi).
PROGRAM MJERA:
- nastaviti sa povezivanjem radnog staža za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje u 2013.
godini,
- aktivno raditi na obezbjeđenju posla za sve radno sposobne radnike u fabrici, definisati
problematiku nedostatka posla, uprava društva,
- izdavati sve poslovne prostore koji nisu u funkciji proizvodnje pod zakup,
- dugoročne mjere bi se ogledale u traženju strateškog partnera koji bi zajedno sa upravom FO
„Aida“ Tuzla radio na formiranju zajedničkog privrednog društva, privatizaciji i u nekom drugom
obliku saradnje,
- po pitanju privatizacije ili prodaje imovine neophodno će biti uključivanje Kantonalne agnecije za
privatizaciju.
- istražiti mogućnosti koje daje zakon o finansijskoj konsolidaciji društva da se stanje u društvu
stabilizuje i poboljša ambijent poslovanja. Zadužiti Nadzorni odbor za izradu idejnog plana.
- Obavezna zaštita objekata i opreme društva sa stanovišta fizičkog obezbjeđenja u skladu sa
Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 78/08).
„POLET“ D.D. TUZLA
Vlasnička struktura: - 67%
- 33%
državni kapital,
privatni kapital.
Direktor društva: Nije imenovan nakon raskida ugovora o privatizaciji
Nadzorni odbor nije imenovan nakon raskidanja ugovora o privatizaciji
Broj zaposlenih: 23
- od toga 7 radnika ispunjavaju uslove za penziju.
Visina kapitala društva:
Obaveze društva su:
Od toga porezi i doprinosi:
Dobavljači:
Krediti:
i obaveze prema radnicima:
Akumulirani gubitak društva:
nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
nema podataka
PROBLEMATIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU
Društvo je drugi puta bilo privatizovano 2008. godine ali zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza
ugovor je raskinut 2012. godine sudskim rješenjem. Garancija u iznosu od 1.000.000,00 KM po
raskidanju Ugovora naplaćena je a sredstva su ostala na računu Agencije za privatizaciju TK.
Obzirom da društvo nema proizvodnih aktivnosti duži period uz blokadu računa kao jedno od
rješenja u prevazilaženju teškog stanja bilo je podnošenje zahtjeva za uvođenje stečajnog postupka.
Međutim, sud nije prihvatio prijedlog za uvođenje stečajnog postupka. Krajem 2013. godine Sud je
donio rješenje kojim je zahtjev za uvođenje stečaja odbačen.
Pokrenuta je inicijativa od strane društva za izradu programa male privatizacije..
Dokumentacija kojom je raspolagalo ministarstvo a odnosi se na ovo privredno društvo, uništena je.
Prestoji aktivnost pribavljanja potrebne dokumentacije te pokretanja postupka imenovanja uprave
privrednog društva i direktora.
PRIJEDLOG MJERA:
1. Sprovesti proceduru imenovanja Nadzornog odbora i direktora društva.
(RUDARSTVO)
RUDNIK SOLI „TUZLA“ D.D. TUZLA
Naziv privrednog društva
Rudnik soli „TUZLA“ D.D. Tuzla
Vlasnička struktura
Vlada tk - državni 73,2354%, ostali 26,7646%
Direktor društva
Dr.sc. Amir Sušić, dipl. ing. rud. od 1.6.2013.
Članovi Nadzornog odbora
Isaković suada -predsjednik
Sead Suljić - član
Božo Tomić - član
Fikret Selman - član
Hamdija Pilavdžić- član
123 radnika
Broj zaposlenih:
Broj uposlenika koji
Visina kapitala- osnovnog
Akumulirana dobit
Obaveze društva
Obaveze prema:
Porezima i doprinosima
Dobavljačima
Kreditima
Radnicima
Ostalo
Gubitak iznad kapitala društva
ispunjavaju uslove za penziju sa 31.12.2014. godine
5 uposlenika
129.279.835,20 KM
207.636,00 KM
10.453.667,47 KM
986.808,15 KM
1.260.629,80 KM
5.999.445,37 + 1.350.355,62 KM
129.392,30 KM
719.959 KM
Pozitivno poslovanje
Problematika:
-
Privredno društvo je u 2013. godini i pored teškog ekonomskog stanja u privredi
poslovalo sa pozitivnim rezultatom.
- Rudnik soli uspio je proizvesti neophodne količine slane vode za hemijsku industriju
Tuzlanskog kantona.
- Obaveze privrednog društva iz proteklog perioda koje se odnose na kredite, zatezne
kamate, obaveze prema radnicima kao i dobavljačima, iznose oko 10,4 miliona KM,
uredno su reprogramirane sklapanjem pojedinačnih ugovora sa istim.
- Privredno društvo iz tekućeg poslovanja obezbjeđuje finansijska sredstva za izgradnju
novih rudarskih objekata (istražno – eksploatacionih bušotina).
- Privredno društvo ima organe upravljanja (nadzorni odbor i upravu), koji mogu u
punom kapacitetu sprovoditi sve pripadajuće Zakone i podzakonske akte, koji
definišu ovu vrstu djelatnosti.
- Ono što najviše opterećuje Rudnik soli „TUZLA“ u složenoj tehničko-pravno-
socijalno-ekonomskoj kombinaciji, su posljedice od nekontrolisane eksploatacije koja
je vršena na tuzlanskom ležištu kamene soli.
- U tehničkom smislu, rudnik soli još uvijek provodi monitoring stijenskog masiva
nakon prestanka eksploatacije na tuzlanskom ležištu.
- Rudnik soli „TUZLA“ je u procesu sudskih sporova, sa pravnim i fizičkim licima, za
nastale štete kao posljedica dugogodišnje nekontrolisane eksploatacije slane vode, od
kojih je najveći spor sa opštinom Tuzla, koja potražuje odštetu u visini od cca 200
milona KM.
Prijedlog mjera:
-
-
-
-
Kontinuirano preispitivati poziciju troška, odnosno rashoda sa ciljem smanjenja
proizvodne cijene m3 slane vode, radi poboljšanja finansijskog rezultata, kojim bi se
stvorili uslovi za finansiranje neophodnih istražno – eksploatacioonih bušotina iz
tekuće proizvodnje
Za neizmirene obaveze iz prethodnog perioda, neophodno je da Rudnik soli „TUZLA“
iste nastavi ispunjavati, na osnovu sklopljenih ugovora i sporazuma o obročnim
otplatama.
Posebnu pažnju Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK, uz pomoć Vlade TK će
u koordinaciji sa Rudnikom soli „Tuzla“ D.D. Tuzla, usmjeriti aktivnosti na razrješenju
složenog pitanja naknadu šteta u urbanom dijelu Općine Tuzla, nastale dugogodišnjom
eksploatacijom slane vode od strane Rudnika soli „Tuzla“ D.D. Tuzla.
Obzirom da se spor između Rudnika soli „Tuzla“ i Općine Tuzla nalazi u sudskom procesu,
prije konačne presude pokušati formirati „Fond za tonjenja Tuzla“ ili vansudsku nagodbu.
Za rješavanje ovakvih složenih sudskih procesa angažovati dodatne pravne i druge
eksperte, iz oblasti nastalih šteta u procesu slijeganja.
S obzirom na strateški znaćaj Rudnika soli „Tuzla“ D.D. Tuzla, za hemijsku industriju
Tuzlanskog kantona, Vlada TK će u koordinaciji sa Ministarstvom industrije, energetike i
rudarstva TK, pratiti i koordinirati sve novonastale situacije u poslovanju.
„RUDNICI NEMETALA KLADANJ“ D.O.O KLADANJ
Naziv privrednog društva
„RUDNICI NEMETALA KLADANJ“ D.O.O.
Vlasnička struktura
100 % Državni kapital
Direktor društva
Dodolović Hajrija v.d. direktor
Članovi Nadzornog odbora
Alikadić Ejub - predsjednik
Muhamedbegović Nurdin - član
Avdić Zijad- član
Broj zaposlenih
Broj uposlenika koji
ispunjavaju uslove za penziju
sa 31.12.2014. godine.
Visina kapitala
Akumulirani gubitak
Obaveze društva
13 radnika
Obaveze prema:
Porezima i doprinosima
Porez na platu
Doprinosi za PIO
Doprinosi ZZO
Doprinosi za nez.
Dobavljačima
Kreditima
Radnicima
Ostale obaveze
Gubitak iznad kapitala društva
1
3.954.544,00 KM
4.037.544,00 KM
1.373.861,00 KM
51.000,00 KM
480.810,00 KM
156.670,00 KM
20.927,00 KM
253,00 KM
/
659.493,00 KM
4.672,00 KM
83.000,00 KM
Problematika:
-Privredno društvo od 1992. godine, ne vrši eksploataciju magnezita zbog ratnih
dešavanja, gubitaka tržišta i devastacije rudarskih objekata, uređaja i postrojenja.
-Obaveze privrednog društva iz proteklog perioda koje se odnose na poreze,
doprinose, obaveze prema radnicima kao i ostale obaveze, iznose oko cca. 1.373.000
KM, od kojih su najznačajnije obaveze prema radnicima u visini od 659.493,00 KM.
-U privrednom društvu po evidenciji se vodi 13 radnika, kojima nije uvezan radni
staž te time ne mogu biti upućeni na Zavod za zapošljavanje.
-U procesu privatizacije na dva raspisana Javna oglasa nije se pojavio ni jedan kupac
kao strateški partner koji bi eventualno pokrenuo proizvodnju i samim tim zaposlio
određen broj radnika.
-Privredno društvo ima organe upravljanja (upravu i nadzorni odbor), koji mogu
donositi sve neophodne odluke za poslovanje istog.
-Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK, u okviru svog budžeta
usmjeravalo je određena finansijska sredstva za obezbjeđenje zdravstvenog
osiguranja, jednokratne pomoći, tekućih troškova kao i ukupnih troškova prospekcije
jame Rudnika nemetala.
Prijedlog mjera:
-
Nastaviti aktivnosti na donošenju svih neophodnih pravnih i ekonomskih podloga, za
ponovno raspisivanje Javnog oglasa (tendera), da se nastavi proces privatizacije i
nalaženje strateškog partnera.
-
Ukoliko ne bude strateškog partnera, obezbjediti finansijska sredstva za povezivanje
radnog staža, kao i pokretanje pravne procedure na zatvaranju jame u okviru Zakona
o rudarstvu.
-
Zbog nepostojanja ostvarenja bilo kakvih prihoda, nastaviti sa aktivnostima na
obezbjeđenju zdravstvenog osiguranja radnicima kao i obezbjeđivanja finansijske
podrške iz fondova koje bi formirala Vlada Tuzlanskog kantona.
MINISTAR
Fejzić Mulaga, dipl.ing.maš.
PRILOZI
Uvodne napomene
Do 2007. godine pomoć privrednim društvima dodjeljivana je sa Vladine budžetske pozicije. Budžetom za
2007. godinu uvedena je budžetska pozicija „Intervencije javnim ,državnim i privatnim preduzećima“ sa
potrošačkim mjestom 13010002, da bi u budžetu za 2008. godinu došlo do promjene naziva u „Intervencije
javnim preduzećima i privrednim društvima“ sa istim potrošačkim mjestom. Srerdstva sa ove pozicije
stavljena su na raspolaganje ovom Ministarstvu
Za 2007. godinu planirana su sredstva od 7.000.000,00 KM koja su raspoređena po grantovima kako slijedi:
- subvencije javnim preduzećima 5.490.000,00 KM
- subvencije privatnim preduzećima 750.000,00 KM
- grantovi drugim nivoima vlasti 76.000,00 KM
Za 2008. godinu planirana su sredstva od 6.495.000,00 KM koja su raspoređena po grantovima kako slijedi:
- subvencije javnim preduzećima 3.445.000,00 KM
- subvencijeprivatnim preduzećima 2.250.000,00 KM
- grantovi drugim nivoima vlasti 500.000,00 KM
Za 2009. godinu bila su planirana sredstva od 4.000.000,00 KM. Kroz dva rebalansa Budžeta smanjena su na
3.300.000,00 KM i Ista su raspoređena po grantovima kako slijedi:
- subvencije javnim preduzećima 2.175.000,00 KM
- pozajmljivanje javnim preduzećima 1.125.000,00 KM
- grantovi drugim nivoima vlasti 500.000,00 KM
Za 2010. godinu bila su planirana sredstva od 6.500.000,00 KM. Rebalansom Budžeta sredstva su smanjena
na 5.500.000,00 KM i ista su raspoređena po grantovima kako slijedi:
- subvencije javnim preduzećima 1.879.000,00 KM
- pozajmljivanje javnim preduzećima 3.621.000,00 KM
Za 2011. godinu bila su planirana sredstva od 3.500.000,00 KM. Takođe kroz rebalans Budžeta sredstva su
smanjena na 2.450.000,00 KM i ista su raspoređena samo na grant 614400 „Subvencije javnim
preduzećima“.
Za 2012. godinu bila su planirana sredstva od 2.200.000,00 KM. Rebalansom Budžeta sredstva su smanjena
na 1.900.000,00 KM i ostala su na grantu 614400 – „subvencije javnim preduzećima“.
Za 2013. godinu bila su planirana sredstva od 1.060.000,00 KM koja su raspoređena po grantovima kako
slijedi:
- subvencije javnim preduzećima kod 614400 u iznosu od 700.000,00 KM,
- pozajmljivanje javnim preduzećima kod 822300 u iznosu od 360.000,00 KM
Pored dodjeljivanja sredstava iz navedene Budžetske pozicije sredstva su dodjeljivana i na bazi „Zakona o
koncesijama“ odnosno od sredstava koja su prikupljena po ovom osnovu i to:
U 2009. godini:
-Rudnik soli „Tuzla“ Tuzla, u iznosu od 100.000,00 KM,
U 2010. godini:
-Rudnik soli „Tuzla“ Tuzla, u iznosu od 50.000,00 KM,
U 2011. godini:
-Rudnik soli „Tuzla“ Tuzla, u iznosu od 500.000,00 KM,
“Rudnici nemetala Kladanj“ Kladanj u iznosu od 100.000,00 KM
U 2012. godini;
-Rudniku soli „Tuzla“ , u iznosu od 400.000,00 KM i
-„Rudniku nemetala Kladanj“ Kladnja u iznosu od 50.000,00 KM.
U tabelama koje su prilog „Informacije o stanju u privrednim društvima koja su u nadležnosti Ministarstva
industrije, energetike i rudarstva sa aspekta nadzora upravljanja i poslovanja“, dat je pregled dodjeljivanih
sredstava privrednim društvima, koja su obrađena u istoj, za period 2007-2013 godina.
U tabelama su prikazane i namjene dodjeljivanih sredstava.
U posebnim tabelama dat je pregled dodjeljivanih sredstava Općinama i privatnim privrednim društvima u
godinama kada su sredstva za ove namjene bila planirana u Programima raspodjele sredstava sa navedene
Budžetske pozicije.
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU F.O. „AIDA“ TUZLA
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
Godina 2007
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH SREDSTAVA
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 22 uposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
220.257,80 KM
514.500 KM
734.757,80 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za 862
radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
51.720 KM
727.000 KM
Ukupno:
778.720 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za 693
39.314 KM
radnika
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili
novčana pomoć zaposlenicima u procesu
170.000,00 KM
restrukturiranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
790.000,00 KM
Ukupno:
999.314,00 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za 600
35.495 KM
radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
829.265 KM
864.760 KM
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za 555
36.142 KM
radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
52.021,18 KM
nabavka uglja i peći u D.Potoku
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
700.000,00 KM
Penzionisanje 60 uposlenika
Plaćanje sistematskih pregleda zaposlenika i
28.201,71 KM
invalida rada
Plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za
449.865,41 KM
34 radnika proglašenim tehnološkim viškom i za
13 radnika koji su proglašeni kao invalida rada sa
ciljem penzionisanja
Ukupno:
1.266.230,30 KM
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
57.994,5 KM
(446-361) radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
25.000 KM
Pozajmica sa ESCROV-og računa (Razvojna
433.341,90 KM
banka Federacije) za uvezivanje staža 31
zaposlenika
Realizacija programa ekspertnog tima:
247.600 KM
Plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa
koje su u nadležnosti poreske uprave, plaćanje
obaveza prema A-Shoes Tuzla i dr.
Ukupno:
763.936,40 KM
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
335 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa
koje su u nadležnosti poreske uprave razlika od
ranije uplaćenih sredstava 2011-2012 godine
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
47.265,00 KM
70.000,00 KM
36.793,75 KM
154.058,75 KM
2012
godina
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
734.757,80 KM
2008
778.720,00 KM
2009
999.314,00 KM
2010
864.760,00 KM
2011
1.266.230,30 KM
2012
763.936,40 KM
2013
154.058,75 KM
UKUPNO:
6.561.076,95 KM
GODINA
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili novčana pomoć
zaposlenicima u procesu restrukturiranja
Uvezivanje radnog staža za 160 radnika koji su ispunili
uslove za penzionisanje uključujući i tehnološki višak,
invalide rada
Plaćanje sistematskih pregleda zaposlenika i invalida rada
Ukupno:
6.561.076,9
IZNOSI SREDSTAVA
(KM)
267.930,5
3.007.786,18
170.000,00
2.087.858,86
28.201,71
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „LIVNICA ČELIKA“ D.O.O. TUZLA
I „BOSNIA VALVES“ D.O.O. TUZLA
Godina 2007
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
167 radnika
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 17 uposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
9.952,00 KM
157.140,75 KM
200.000,00 KM
367.092,75 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
100.000,00 KM
100,000,00 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
218.000,00 KM
218.000,00 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
199 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
11.772,00 KM
199.000,00 KM
210.772,00
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
191 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 27 uposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
5.970,00
677.148,00
400.000,00
1.083.118,00
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
157 radnika
Pozajmica sa ESCROV-og računa (Razvojna
banka Federacije) za uvezivanje staža 6
zaposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
22.701,00
120.533,27
507.000,00
650.234,27
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
18.216,00 KM
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
132 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti 103.510,95 KM
Plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa
koje su u nadležnosti poreske uprave razlika od
ranije uplaćenih sredstava 2011-2012 godine
20.117,16 KM
Ukupno:
141.844,11 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
GODINA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO:
IZNOS
DODIJELJENIH
SREDSTAVA
367.092,75
100.000,00
218.000,00
210.772,00
1.083.118.,00
650.234,27
132.736,11
2.771.060,38
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Uvezivanje radnog staža za 50 radnika koji su ispunili
uslove za penzionisanje
UKUPNO
KM
IZNOSI
SREDSTAVA (KM)
68.611 KM
2.004.658,95 KM
697.791,18 KM
2.771.061,13
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „TVORNICA
TRANSPORTNIH UREĐAJA“ TTU D.O.O. TUZLA
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
Godina 2007
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
405 radnika
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 55 uposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
24.135,30 KM
541.915,18 KM
300.000,00 KM
866.050,48 KM
Godina 2008
U 2008. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Tvornici transportnih uređaja Tuzla.
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
60.000,00 KM
60.000,00 KM
2010 godina
U 2010. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Tvornici transportnih uređaja Tuzla.
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 8 uposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
298.000,00 KM
89.599,70 KM
387.599,70 KM
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pozajmica sa ESCROV-og računa
(Razvojna banka Federacije) za uvezivanje
staža 12 zaposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
149.775,60 KM
380.000,00 KM
529.775,60 KM
2013 godina
U 2013. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Tvornici transportnih uređaja Tuzla.
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
GODINA DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
866.050,48 KM
2008
0
2009
60.000,00 KM
2010
0
2011
387.599,70 KM
2012
529.775,60 KM
2013
0
UKUPNO:
1.843.425,78 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja (u 2007
godini)
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Uvezivanje radnog staža za 75 radnika koji su
ispunili uslove za penzionisanje
UKUPNO
IZNOSI
SREDSTAVA (KM)
24.135,30
738.000,00
1.011.514,88
1.773.650,18 KM
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „ELEKTROMONTAŽA“ D.O.O.
TUZLA
Godina 2007
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 35 radnika
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 6 uposlenika
Ukupno:
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 28 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2085,76 KM
59.469,70 KM
61.555,46 KM
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1680,00 KM
1680,00 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 26 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1474,98 KM
1474,98 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 24 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1419,02 KM
1419,02 KM
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 23 radnika
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 5 uposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1497,78 KM
88.083,65 KM
89.581,43 KM
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 19-9 radnika
Pozajmica sa ESCROV-og računa
(Razvojna banka Federacije) za uvezivanje
staža 10 zaposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2277,00 KM
184.665,50 KM
186.942,50 KM
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 7 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Plaćanje obaveza po osnovu poreza i
doprinosa koje su u nadležnosti poreske
uprave razlika od ranije uplaćenih sredstava
2011-2012 godine
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
966,00 KM
2779,68 KM
14.782,24 KM
18.527,92 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
61.555,46 KM
2008
1680,00 KM
2009
1474,98 KM
2010
1419,02 KM
2011
89.581,43 KM
2012
186.942,50 KM
2013
18.527,92 KM
UKUPNO:
361.181,31 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
GODINA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili novčana
pomoć zaposlenicima u procesu restrukturiranja
Uvezivanje radnog staža za 21 radnika koji su
ispunili uslove za penzionisanje
Ukupno:
IZNOSI
SREDSTAVA (KM)
11.400,54
2779,68
0
332.218,85
346.399,07
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „KOKSNO HEMISKI KOMBINAT“
KHK LUKAVAC
Godina 2007
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
285 uposlenika
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili
novčana pomoć zaposlenicima u procesu
restrukturiranja
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 14 uposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
16.984,10 KM
228.000,00 KM
142.588,00 KM
387.572,10 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
228 radnika
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili
novčana pomoć zaposlenicima u procesu
restrukturiranja
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
13.680,00 KM
300.000,00 KM
313.680,00 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
213 radnika
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili
novčana pomoć zaposlenicima u procesu
restrukturiranja
Pozajmica društvu shodno ugovoru br: 03/114-20395/09 od 16.11.2009. godine, u cilju
rješavanja radno – pravnog statusa radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
12.083,53 KM
427.000,00KM
1.125.000,00 KM
1.564.083,53 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
12 radnika
Pozajmica društvu shodno ugovoru br: 03/114-20395/09 od 16.11.2009. godine, u cilju
rješavanja radno – pravnog statusa radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
709,90 KM
3.620.785,67 KM
3.621.495,57 KM
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
12 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
781,45 KM
781,45 KM
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
11 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1518,00 KM
33.847,08 KM
35.365,08 KM
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja za
11 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1518,00 KM
1518,00 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
GODINA DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
387.572,10 KM
2008
313.680,00 KM
2009
1.564.083,53 KM
2010
3.621.495,57 KM
2011
781,45 KM
2012
35.365,08 KM
2013
1518,00 KM
UKUPNO:
5.924.495,73 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Sufinansiranje materijalnog zbrinjavanja ili novčana
pomoć zaposlenicima u procesu restrukturiranja
Uvezivanje radnog staža za 14 radnika koji su
ispunili uslove za penzionisanje uključujući i
tehnološki višak, invalide rada
Pozajmica društvu shodno ugovoru br: 03/1-1420395/09 od 16.11.2009. godine, u cilju rješavanja
radno – pravnog statusa 205 radnika
Ukupno:
IZNOSI SREDSTAVA
(KM)
47.274,98
33.847,08
955.000,00
142.588,00
4.745.785,67
5.924.495,73
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „RUDNICI NEMETALA KLADANJ “
D.O.O. KLADANJ
Godina 2007
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 23 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1370,64 KM
40.000,00 KM
41.370,64 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 21 radnika
Poticaj novih investicija i razvoja u javnim
preduzećima
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1260,00 KM
50.000,00 KM
10.000,00 KM
61.260,00 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 20 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1134,60 KM
1134,60 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 20 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1183,17 KM
15.000,00 KM
16.183,00 KM
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 20 radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
Penzionisanje 5 uposlenika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1302.41 KM
36.000,00 KM
83.278,47 KM
120.582,88 KM
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za (15-11) radnika
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1886,00 KM
46.000,00 KM
47.886,00 KM
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
za 11 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
759,00 KM
759,00 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
41.370,64 KM
2008
61.260,00 KM
2009
1134,60 KM
2010
16.183,00 KM
2011
120.582,88 KM
2012
47.886,00 KM
2013
759,00 KM
UKUPNO:
289.176,12 KM
GODINA
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti
Poticaj novih investicija i razvoja u javnim
preduzećima
Uvezivanje radnog staža za 5 radnika koji su
ispunili uslove za penzionisanje uključujući i
tehnološki višak, invalide rada
Ukupno:
IZNOSI
SREDSTAVA (KM)
8895,82
147.000,00
50.000,00
83.278,47
289.174,29 KM
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU RUDNIK SOLI
„TUZLA“ D.D. TUZLA
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
Godina 2007
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA) IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Subvencije kod investiranja i razvoja u
3.050.000,00 KM
privrednim društvima
Ukupno:
3.050.000,00 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA)
Subvencije kod investiranja i razvoja u
privrednim društvima
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.800.000,00 KM
1.800.000,00 KM
Godina 2009
U 2009. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Rudniku soli „TUZLA“.
2010 godina
U 2010. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Rudniku soli „TUZLA“.
2011 godina
U 2011. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Rudniku soli „TUZLA“.
2012 godina
U 2012. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Rudniku soli „TUZLA“.
2013 godina
U 2013. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK Rudniku soli „TUZLA“.
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
GODINA DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
3.050.000,00 KM
2008
1.800.000,00 KM
2009
0 KM
2010
0 KM
2011
0 KM
2012
0 KM
2013
0 KM
UKUPNO:
4.850.000,00 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Subvencije kod investiranja i razvoja u
privrednim društvima
Ukupno:
IZNOSI SREDSTAVA
(KM)
4.850.000,00
4.850.000,00 KM
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU „POLET“
D.O.O. TUZLA
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
Godina 2007
OSNOV DODJELJIVANJA (NAMJENA) IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
5542,18
za 93 radnika
Izmirenje obaveza po osnovu PIO/MIO
73.821,51 KM
Penzionisanje 7 uposlenika
Pomoć u postizanju ekonomske
3.500,00 KM
samoodrživosti
Ukupno:
77.321,51 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 81 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
4.860,00 KM
4.860,00 KM
Godina 2009
U 2009. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK privrednom društvu „POLET“ D.O.O. TUZLA
2010 godina
U 2010. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK privrednom društvu „POLET“ D.O.O. TUZLA
2011 godina
U 2011. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK privrednom društvu „POLET“ D.O.O. TUZLA
2012 godina
U 2012. godini nije bilo pomoći iz Budžeta TK privrednom društvu „POLET“ D.O.O. TUZLA
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 23 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.058,00 KM
1.058,00 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
GODINA DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
77.321,51 KM
2008
4.860,00 KM
2009
0 KM
2010
0 KM
2011
0 KM
2012
0 KM
2013
1.058,00 KM
UKUPNO:
83.239,51 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Pomoć u postizanju ekonomske
samoodrživosti
Uvezivanje radnog staža za 7 radnika koji su
ispunili uslove za penzionisanje uključujući i
tehnološki višak, invalide rada
Ukupno:
IZNOSI SREDSTAVA
(KM)
11.460,18
3.500,00
73.821,51
88.781,69 KM
PREGLED DODJELJIVANIH SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU UNIONINVEST
„MAŠINSKA MONTAŽA“ D.O.O. TUZLA
Godina 2007
ZA PERIOD 2007-2013. GODINE
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 27 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1609,02 KM
1.609,02 KM
Godina 2008
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 25 radnika
Sufinansiranje troškova predstečajnog
postupka
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.500,00 KM
4.000,00 KM
5.500,00 KM
Godina 2009
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 24 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.361,52 KM
1.361,52 KM
2010 godina
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 23 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.360,64 KM
1.360,64 KM
2011 godina
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 22 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
1.432,66 KM
1.432,66 KM
2012 godina
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 21 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2.898,00 KM
2.898,00 KM
2013 godina
OSNOV DODJELJIVANJA
(NAMJENA)
Pomoć u plaćanju zdravstvenog
osiguranja za 20 radnika
Ukupno:
IZNOS DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2.760,00 KM
2.760,00 KM
REKAPITULACIJA (DODJELJIVANJE PO GODINAMA I UKUPNO)
IZNOS
GODINA DODIJELJENIH
SREDSTAVA
2007
1.609,02 KM
2008
5.500,00 KM
2009
1.361,52 KM
2010
1.360,64 KM
2011
1.432,66 KM
2012
2.898,00 KM
2013
2.760,00 KM
UKUPNO:
16.921,84 KM
DODJELJIVANJE PO NAMJENAMA
NAMJENA DODJELJIVANIH
SREDSTAVA
Pomoć u plaćanju zdravstvenog osiguranja
Sufinansiranje troškova predstečajnog
postupka
Ukupno:
IZNOSI SREDSTAVA
(KM)
12.921,84
4.000,00
16.921,84 KM
«SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA»
Takođe ova stavka u programima raspodjele sredstava bila je samo za 2007 i 2008.
godine.
Raspodjela u 2007. godini
R/br.
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA
1.
DOO «FGO» Banovići
100.000,00
2.
DOO «RUDAR» Tuzla
100.000,00
3.
DOO «TRGOVIR» Stjepan Polje Gračanica
100.000,00
4.
DOO «NJEW –EXPORT» Kladanj
50.000,00
5.
DOO «ALUMINA» Živinice
50.000,00
6.
DOO «KLIMA INVEST» Banovići
50.000,00
7.
DOO «INFOGRAF» Tuzla
50.000,00
8.
DOO «BEAT BH» Živinice
50.000,00
9.
DOO «DIT» Tuzla
50.000,00
10.
DOO «GRIN» Gračanica
50.000,00
11.
DOO «REWEUS» Lukavac
50.000,00
U K U P N O:
IZNOS
DODIJELJENIH
SREDSTAVA
(KM)
700.000,00
Raspodjela u 2008. godini
R/br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA
«ALFE-MI» DOO ŽIVINICE
«UNIS-TOK» DOO KALESIJA
«TOM-CAT» DOO TUZLA
«AKA-METAL» DOO GRAČANICA
«REMONTMONTAŽA» DOO TUZLA
«INGRAM» D.D. SREBRENIK»
«BH BAU CENTAR» DOO LUKAVAC
«HELIOS» DOO BANOVIĆI
«KUVVET» DOO KALESIJA
«ZAHAREX» DOO SREBRENIK
«C.P.A.» KALESIJA
«GEOPROJEKT» DOO TUZLA
«KLAUS LEHMANN GmbH» DOO Gračanica
«VENERA» DOO SREBRENIK
«ASESS» DOO TUZLA
«LUCIANA» DOO LUKAVAC
«RUDARSKI INSTITUT» D.D. TUZLA
«LOVIĆ & CO» DOO LUKAVAC
«HELIOPLAST» DOO KLADANJ
«MONTAPLAN» DOO KLADANJ
«GPP BANOVIĆI» DOO BANOVIĆI
«ALFIK» DOO KALESIJA
«VATROSALAC» DOO TUZLA
«CROTEK-T» DOO TUZLA
«PLASTPROM» DOO GRAČANICA
U K U P N O:
IZNOS
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.200.000,00
Napomena:
Privredna društva «ALFE-MI» DOO Živinice, «TOM-CAT» DOO Tuzla i «UNIS-TOK»
DOO Kalesija zbog ne ispunjavanja uslovu u toku implementacije prijavljenih
projekata (zaposlenje novih radnika) vratili su dodijeljena sredstva u Budžet
kantona.
«GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLASTI»
Ova stavka u programima raspodjele sredstava bila je samo za 2007 i 2008. godine
OPĆINA
Visina dodijeljenih
sredstava u 2007.
godini (KM)
Visina dodijeljenih
sredstava u 2008.
godini (KM)
1.
Tuzla
90.000,00
80.000,00
2.
Gračanica
90.000,00
80.000,00
3.
Lukavac
90.000,00
70.000,00
4.
Živinice
90.000,00
70.000,00
5.
Kalesija
90.000,00
70.000,00
6.
Čelić
50.000,00
7.
Kladanj
UKUPNO:
0
30.000,00
500.000,00
400.000,00
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
Download

INFORMACIJA