B O S N A
I
H E R C E G O V I
F E D E R A C I J A
B O S N E
I
H E R C E G O V
U N S K O
–
S A N S K I
K A N T
M I N I S T A R ST V O
Z A
G R A Đ E N J E ,
P R O S T O
UREĐENJE
I
ZAŠTITU
OKOLIŠA
N A
U N E
O N
R NO
B O S N I A
F E D E R A T I O N
T H E
U N
MINISTRY
OF
x x
AND PRO
A N D
H E R Z
O F
B O S N I A
H
A
–
S A N A
BUILDING,
PHYSI
TECTION OF ENVI
E G O V I N
E R Z E G O V I N
C A N T O
CAL PLANNIN
RONMENT .
A
A
N
G
REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
1. Amir Delić, dipl. ing.
arh. 2. Amir Ramić,
dipl. ing. arh. 3. Arif
Midžić, dipl. ing. građ.
4. Smail Nuhić, dipl.
ing. građ. 5. Samir
Grozdanić, dipl. ing.
Poslovi projektovanja,
Amir Nefić, dipl. ing. građ. 6. Sead Delićposlovi revizije i poslovi
građ.
Ibukić, dipl. ing. elek.
nadzora nad građenjem
7. Ajša Nefić, dipl. ing.
građ. 8. Erhad Topić,
dipl. ing. građ. 9. Sead
Dupanović, dipl. ing.
elek. 10. Ismar
Beganović, dipl. ing.
geod.
1. 11.7.2013
"AQUA-PROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 14
Bihać
11-23-4947-UP-1/13
od 06.06.2013
11-23-4947-UP-1/13
od 19.08.2013
2. 11.7.2013
"MC - Stella" d.o.o.
Velika Kladuša
Ul. Trnovačka 10
Velika Kladuša
11-23-5258-5/13
od 25.06.2013
11-23-5258-8/13
od 19.08.2013
Elektroinstalacije jake i
Fatima Omerčić, dipl.
slabe struje i
elektroenergetskih
ing. elek.
objekata
3. 13.7.2013
"AG" d.o.o. Cazin
Ul. Klupe bb Cazin
11-23-6737-UP-1/13
od 11.07.2013
11-23-6737-UP-1/13
od 28.08.2013
1. Muhiba Pjanić,
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. arh.
poslovi revizije i poslovi
2. Dedo Pjanić, dipl.
nadzora nad građenjem
ing. građ.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
"IN - EL
INŽENJERING" d.o.o. 11-23-8016-UP-1/13
4. 13.7.2013
Bihać Ul. ZAVNOBIHod 26.07.2013
a br. 1/1 Bihać
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-8016-UP-1/13
od 12.09.2013
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem u
dijelu Elektroinstalacija
1. Smail Nuhić, dipl.
ing. građ. 2. Ibrahim
Komić, dipl. ing.
Poslovi projektovanja,
građ. 3. Zlatan
poslovi revizije i poslovi Ibukić, dipl. ing. maš.
nadzora nad građenjem 4. Sead Delić-Ibukić,
dipl. ing. elek. 5.
Samir Grozdanić,
dipl. ing. građ.
Sead Delić-Ibukić,
dipl. ing. elek.
5. 13.7.2013
"EUROING" d.o.o.
Bihać
Ul. Bužimska br. 23
Bihać
11-05-7357-UP-1/13
od 29.07.2013
11-05-7357-UP-1/13
od 12.09.2013
6. 26.8.2013
"A.S. PROJEKT INŽENJERING
AZAMAH" d.o.o.
Bihać Ul. Muhsina
Rizvića br. 29 Bihać
11-23-10066-UP-1/13
od 21.08.2013
Poslovi projektovanja,
Sadeta
11-23-10066-UP-1/13
Sead Delić-Ibukić, dipl.
poslovi revizije i poslovi Imbrahimpašić, dipl.
od 07.10.2013
ing. elek.
nadzora nad građenjem
ing. građ.
"ING - STATIK BIRO"
d.o.o. Cazin
11-23-11987-UP-1/13
7. 3.10.2013
Ul. 25. Novembra bb,
od 30.09.2013
Mala Lisa Cazin
8. 3.10.2013
"GAUS" d.o.o. Bihać
Ul. Mehmed paše
Bišćevića br. 1 Bihać
"UNA CONSULTING"
d.o.o. Bihać
9. 3.10.2013
Ul. Bosanskih banova
br. 23 Bihać
Poslovi projektovanja,
11-23-11987-UP-1/13
Smail Silić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
od 21.11.2013
građ.
nadzora nad građenjem
Enes Račić, dipl. ing.
arh.
11-23-11493-UP-1/13
od 01.10.2013
Poslovi projektovanja,
11-23-11493-UP-1/13
Emir Eminagić, dipl.
poslovi revizije i poslovi
od 21.11.2013
ing. arh.
nadzora nad građenjem
"EUROING" d.o.o.
Bihać
11-23-9941-UP-1/13
od 02.10.2013
1. Sandi Zulić, dipl.
Poslovi projektovanja,
ing. građ.
poslovi revizije i poslovi
2. Emir Mureškić, mr.
nadzora nad građenjem
građ. ing.
11-23-9941-UP-1/13
od 21.11.2013
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
"AD & ARHITEKT"
d.o.o. Bihać
10. 19.11.2013
Ul. Bosanska br. 16
Bihać
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-11701-UP-1/13
od 13.11.2013
"HAJDAR" d.o.o.
Bihać
11/2-23-14391-UP-1/13
11. 21.11.2013
Ul. 502 Viteške br. 11
od 18.11.2013
Bihać
"ARHAUS" d.o.o.
Bihać
12. 11.12.2013
Ul. Gazihusrevbegova
br. 2 Bihać
11-23-16881-UP-1/13
od 10.12.2013
"INŽINJERING ČAUŠ" d.o.o. Bosanska
11-23-15648-UP-1/13
Krupa
13. 13.12.2013
od 09.12.2013
Ul. Patriotske lige bb
Bosanska Krupa
14. 20.12.2013
"KGH PROJEKT"
d.o.o. Cazin
Ul. Generala Izeta
Nanića bb Cazin
11-23-17316-UP-1/13
od 18.12.2013
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
1. Arif Midžić, dipl.
ing. građ. 2. Amir
Nefić, dipl. ing. građ.
3. Sead Delić-Ibukić,
Poslovi projektovanja,
Amir Delić, dipl. ing. dipl. ing. elek. (Amir je
11-23-11701-UP-1/13
poslovi revizije i poslovi
od 07.01.2014
arh.
uposlenik "AQUAnadzora nad građenjem
PROJEKT" d.o.o.
Bihać, a Sead "IN - EL
INŽENJERING" d.o.o.
Bihać)
11/2-23-14391-UP1/13
od 07.01.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Samir Hajdarević,
dipl. ing. građ.
1. Amir Delić, dipl. ing.
arh. 2. Nuhić Tahir,
dipl. ing. maš. 3. "IN EL INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
1.Ibrahim Bašić, dipl.
ing. građ. 2. Mirko
Jakovac, dipl. ing. građ.
Poslovi projektovanja,
3. "IN - EL
11-23-16881-UP-1/13
Amir Imširović, dipl.
poslovi revizije i poslovi
INŽENJERING" d.o.o.
od 19.01.2014
ing. arh.
nadzora nad građenjem
Bihać 4. SD "IREL"
Projekt Bihać 5.
"TARZO INŽINJERING" Bihać
Poslovi projektovanja,
11-23-15648-UP-1/13
Adem Mustedanagić,
poslovi revizije i poslovi
od 19.01.2014
dipl. ing. građ.
nadzora nad građenjem
Poslovi projektovanja,
11-23-17316-UP-1/13
poslovi revizije i poslovi
od 11.02.2014
nadzora nad građenjem
Irfan Ljubijankić,
dipl. ing. maš.
1. Adnan Pozderac,
dipl. ing. arh.
2. Dursum
Mustedanagić, dipl.
ing. elek.
Omer Suljkanović, dipl.
ing. građ.
R.
br.
Datum
upisa
15. 27.12.2013
Naziv i sjedište pravne
osobe
"GEO MAP" d.o.o.
Cazin
Ul. Žegar bb Cazin
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-17317-UP-1/13
od 19.12.2013
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-17317-UP-1/13
od 11.02.2014
Poslovi projektovanja
1. Adnan Pozderac,
dipl. ing. arh.
Elmedin
2. Adem Mustedanagić,
Toromanović, dipl.
dipl. ing. građ.
ing. geod.
3. Mehmed Hebilović,
dipl. ing. maš.
"A M G - PROJEKAT"
d.o.o. Velika Kladuša
11-23-17201-UP-1/13
16. 27.12.2013
Ul. Trg Ahmeta
od 26.12.2013
Mržljaka, Duplex II
Velika Kladuša
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2.
Mujaga Hairlahović,
Poslovi projektovanja,
Muhamed
11-23-17201-UP-1/13
dipl. ing. elek. 3.
poslovi revizije i poslovi Galijašević, dipl. ing.
od 13.02.2014
Osman Čaušević, dipl.
nadzora nad građenjem
građ.
ing. maš. 4. "ETHAM"
PB Cazin 5. "ČAUŠPROJEKT" PB Cazin
"INTERING" d.o.o.
Bihać
17. 30.12.2013
Ul. Džemala Bijedića
br. 15 Bihać
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
11-23-17591-UP-1/13
mašinsko-energetskih
od 13.02.2014
projekata i servis
mašinsko-energetskih
postrojenja
"BIFAKS" d.o.o.
Sanski Most
18. 21.1.2014
Ul. Trg Zlatnih ljiljana
bb Sanski Most
19. 3.2.2014
11-23-17591-UP-1/13
od 26.12.2013
11-23-17571-UP-1/13
od 17.01.2014
"GRUPEX" d.d. Velika
Kladuša
11-23-18153-UP-1/13
Ul. I Muslimanske
od 28.01.2014
brigade bb Velika
Kladuša
Mirsad Hasanović,
dipl. ing. maš.
1. Vedad Bišćević,
dipl. ing. maš. 2.
"KUNIĆ GRADNJA"
d.o.o. Projedor 3. "PC"
Projektni biro
inžinjering Cazin
Poslovi projektovanja,
11-23-17571-UP-1/13
poslovi revizije i poslovi
od 04.03.2014
nadzora nad građenjem
Nalić Semira, dipl.
ing. arh.
Poslovi projektovanja,
11-23-18153-UP-1/13
poslovi revizije i poslovi
od 13.03.2014
nadzora nad građenjem
1. Ismet Keserović,
1. Osman Čaušević,
dipl. ing. građ. 2.
dipl. ing. maš. 2. "MC Irfan Redžić, dipl.
STELLA" d.o.o. Velika
ing. građ. 3. Senad
Kladuša 3. "ČAUŠKarajlić, dipl. ing.
PROJEKT" Cazin
geol.
R.
br.
Datum
upisa
20. 3.2.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"KON_ING" d.o.o.
Bosanska Krupa
Ul. Maršala Tita br. 6
Bosanska Krupa
"ShineART" d.o.o.
Bihać
21. 3.2.2014
Ul. ZAVNOBIH-a br. 3
Bihać
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-18276-UP-1/13
od 29.01.2014
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-18276-UP-1/13
od 17.03.2014
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2. dr. sci.
Damir Zenunović, dipl.
Naila Musić-Komić, ing. građ. 3. Mujaga
dipl. ing. građ.
Hairlahović, dipl. ing.
elek. 4. "DOMUS MM" d.o.o. Cazin 5.
"ETHAM" d.o.o. Cazin
1. Erhad Topić, dipl.
ing. građ. 2.
"ARHAUS" d.o.o.
Bihać 3. "EUROING"
d.o.o. Bihać 4. "IN EL INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
11-23-787-UP-1/14
od 30.01.2014
11-23-787-UP-1/14
od 17.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Amir Ramić, dipl.
ing. arh.
11-23-551-UP-1/14
od 11.02.2014
11-23-551-UP-1/14
od 25.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
1. Ljiljana Jandrić,
dipl. ing. arh.
2. Mirko Jandrić,
dipl. ing. arh.
Zlatko Omanović,
dipl. ing. građ.
1. Edin Dervišić, dipl.
ing. arh. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek.
Mehmed Salimović,
dipl. ing. građ.
1. Novković Dragoslav,
dipl. ing. arh.
2. Mustedanagić Edin,
dipl. ing. elek.
22. 14.2.2014
"TOTALPROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Muhameda
Hadžijahića br. 18
Bihać
23. 14.2.2014
"NEW WAY" d.o.o.
Cazin
Ul. Cazinskih Brigada
bb Cazin
11-23-574-UP-1/14
od 12.02.2014
11-23-574-UP-1/14
od 27.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
"HOME
INŽINJERING" d.o.o.
24. 24.2.2014
Bihać
Ul. Grabeška br. 2
Bihać
11-23-776-UP-1/14
od 20.02.2014
11-23-776-UP-1/14
od 03.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
JU "ZAVOD ZA
PROSTORNO
25. 24.2.2014 UREĐENJE" BIHAĆ
Ul. 502 Viteške brigade
bb Bihać
11-23-1310-UP-1/14
od 20.02.2014
11-23-1310-UP-1/14
od 03.04.2014
1. Darija Batas, dipl.
ing. arh. 2. Sanin
Begatović, dipl. ing.
arh. 3. Amir Delić,
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. prom. 4.
poslovi revizije i poslovi
Hasan Zulić, dipl.
nadzora nad građenjem
ing. građ. 5. Kadir
Sušić, dipl. ing. elek.
i rač. 6. Damir Felić,
dipl. ing. saob. i kom.
"KURTIĆ" d.o.o. Cazin
26. 24.2.2014 Ul. Nurije Pozderca br.
33 Cazin
11-23-710-UP-1/14
od 21.02.2014
11-23-710-UP-1/14
od 03.04.2014
Poslovi projektovanja, 1. Sead Kurtić, dipl.
poslovi revizije i poslovi
ing. arh. 2. Lejla
nadzora nad građenjem Kurtić, dipl. ing. arh.
11-23-573-UP-1/14
od 03.04.2014
1. Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek. 3. Mirvet
Halilović, dipl. ing.
maš. 4. Mesud
1. Mirsad Džaferović,
Poslovi projektovanja,
Mustedanagić, dipl.
dipl. ing. arh.
poslovi revizije i poslovi
ing. maš. 5. Jasmin
2. Edin Budimlić,
nadzora nad građenjem
Emrić, dipl. ing. geod.
dipl. ing. arh.
6. "GRUPEX" d.d.
Velika Kladuša 7.
"AMG-PROJEKAT"
d.o.o. Velika Kladuša
8. "KON_ING" d.o.o.
Bosanska Krupa
"DOMUS - MM" d.o.o.
Cazin
27. 27.2.2014
Ul. Kulina bana 7A
Cazin
"UMEL DALEKOVODMONT
AŽA" d.o.o. Tuzla
28. 28.2.2014
Ul. Oslobodilaca br. 2
Tuzla
11-23-573-UP-1/14
od 24.02.2014
UPI/03-23-2-109/10
od 22.11.2010
Važi do 22.11.2014
Poslovi projektovanja
električnih instalacija u
elektroenergetici, za
građevine i zahvate na
području Federacije
Bosne i Hercegovine
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
"GEO FELD" d.o.o.
Bihać
29. 3.3.2014
Ul. 502 Viteške brigade
bb Bihać
11-23-956-UP-1/14
od 26.02.2014
30. 5.3.2014
"BH Telecom" d.d.
Sarajevo, Telecom
Inženjering
Ul. Bulevar Meše
Selimovića br. 18
Sarajevo
31. 7.3.2014
"POWERDIS" d.o.o.
Bihać
Ul. Jablanska br. 297
Bihać
32. 7.3.2014
"GLOBALPROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. ZAVNOBIH-a br.
3/34 Bihać
"BEST - SOFT" d.o.o.
Cazin
33. 18.3.2014
Ul. Cazinskih brigada
br. 70 Cazin
11-23-1431-UP-1/14
od 04.03.2014
11-23-1500-UP-1/14
od 05.03.2014
11-23-1553-UP-1/14
od 13.03.2014
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-956-UP-1/14
od 16.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
UPI/03-23-2-263/11
od 03.11.2011
Obavljanje djelatnosti
izrade projekata koji je
sastavni dio glavnog
projekta u oblasti
telekomunikacija, za
građevine i zahvate iz
nadležnosti Federalnog
ministarstva prostornog
uređenja
11-23-1431-UP-1/14
od 16.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem iz
oblasti elektroenergetike
11-23-1500-UP-1/14
od 21.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem iz
Sead Pupić, dipl. ing. "DOMUS - MM" d.o.o.
oblasti mašinskih
maš.
Cazin
instalacija i prozvodne
opreme u okviru građenja
građevina
11-23-1553-UP-1/14
od 29.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Jasna Mandić, dipl.
ing. građ.
Amir Kadić, dipl. ing.
arh.
Mirsad Vreto, dipl.
ing. elek.
"VALTER ELEKTRO" d.o.o.
Sarajevo
Jasmin Kulić, dipl.
ing. maš.
1. Edin Dervišić, dipl.
ing. arh. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek. 3. Zlatko
Omanović, dipl. ing.
građ.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
"ES - PROJEKT" d.o.o.
Cazin
34. 18.3.2014
Ul. Hamdije Omanovića
bb Cazin
35. 25.3.2014
"GRAPING" d.o.o.
Ključ
Ul. Braće Egrlić bb
Ključ
"NTN CONSTRUCT"
d.o.o. Bosanska Krupa
36. 27.3.2014
Pištaline 41 A Bosanska
Krupa
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-651-UP-1/14
od 13.03.2014
11-23-651-UP-1/14
od 29.04.2014
1. Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek.
Poslovi projektovanja,
Said Keranović, dipl. 2. "GEO FELD" d.o.o.
poslovi revizije i poslovi
ing. građ.
Bihać 3. "NEW WAY"
nadzora nad građenjem
d.o.o. Cazin
4. "ETHAM" Cazin
11-23-1188-UP-1/14
od 17.03.2014
11-23-1188-UP-1/14
od 07.05.2014
Poslovi projektovanja,
Asim Egrlić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
arh.
nadzora nad građenjem
11-23-1455-UP-1/14
od 26.03.2014
11-23-1455-UP-1/14
od 13.05.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
11-23-1436-UP-1/14
od 13.05.2014
1. Sead Pašić, dipl.
ing. građ.
Poslovi projektovanja,
2. Muhamed Badić,
poslovi revizije i poslovi
dipl. ing. arh.
nadzora nad građenjem
3. Jasmin Kulić, dipl.
ing. maš.
Tahir Nuhić, dipl.
ing. maš.
37. 28.3.2014
"ELEKTROMETAL"
d.o.o. Cazin
Ul. Lojićka bb Cazin
38. 4.4.2014
"MIMAR PROJEKT"
d.o.o. Cazin
Gnjilavac bb Cazin
11-23-2683-UP-1/14
od 03.04.2014
11-23-2683-UP-1/14
od 21.05.2014
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem
39. 25.4.2014
JU "KOMUNALNO STAMBENI FOND"
Cazin, Trg Zlatnih
ljiljana bb Cazin
11-23-2778-UP-1/14
od 21.04.2014
11-23-2778-UP-1/14
od 19.06.2014
1. Mirsada Mujadžić,
Poslovi projektovanja dipl. ing. arh.
oblast arhitektura i
2. Hafeza Begić, dipl.
elektrotehnika
ing. arh.
11-23-1436-UP-1/14
od 27.03.2014
Elmir Omerčević,
dipl. ing. arh.
Jasmin Mušanović,
dipl. ing. elek.
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2. Damir
Muslić, dipl. ing. maš.
3. Hadžić Kemal, dipl.
ing. građ.
Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
1. Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
2. Kemal Hadžić, dipl.
ing. građ. 3. Damir
Muslić, dipl. ing. maš.
Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek.
R.
br.
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
40. 9.5.2014
"MULTICON
INŽENJERING" d.o.o.
Velika Kladuša
Ul. Mahmuta Zulića Adže bb Velika
Kladuša
11-23-2970-UP-1/14
od 06.05.2014
11-23-2970-UP-1/14
od 25.06.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem oblast arhitektura,
građevinarstvo i
elektrotehnika
"ELTA - KABEL"
d.o.o. Doboj
41. 21.5.2014
Ul. Svetog Save br. 26
74000 Doboj
11-23-3349-UP-1/14
od 19.05.2014
11-23-3349-UP-1/14
od 08.07.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi Jasmin Ovčina, dipl.
nadzora nad građenjem u
ing. elek.
dijelu elektroinstalacija
11-23-4339-UP-1/14
od 08.07.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
42. 23.5.2014
"ARCHING" d.o.o.
Bihać
Blok "B" K-4
Bihać
"TEHNIKA GRIJANJA
KURBEGOVIĆ" d.o.o.
43. 28.5.2014
Sanski Most
Ul. Banjalučka br. 13
Sanski Most
"ARHING - KARTAL"
d.o.o. Sanski Most
44. 24.6.2014
Ul. Muse Ćazima
Ćatića bb Sanski Most
"ARS INŽENJERING"
d.o.o. Banja Luka
45. 24.6.2014
Srpski Milanovac br. 84
Banja Luka
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-4339-UP-1/14
od 23.05.2014
11-23-3321-UP-1/14
od 27.05.2014
11-23-3707-UP-1/14
od 13.06.2014
11-23-2945-UP-1/14
od 16.06.2014
11-23-3321-UP-1/14
od 14.07.2014
Poslovi projektovanja
Tahir Bajramović,
dipl. ing. arh.
Aladin Saračević,
dipl. ing. arh.
Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
1. Dženad Pjanić, dipl.
ing. elek. 2. Ljubiša
Tešić, dipl. ing. građ.
3. Alija Delić, dipl. ing.
maš.
1. Goran Matanović,
1. Tina Kurbegovićdipl. ing. građ. 2.
Karajković, dipl. ing.
"KUNIĆ GRADNJA"
arh.
d.o.o. Prijedor
2. Haris Kurbegović,
3. "BRAKOM" d.o.o.
dipl. ing. maš.
Prijedor
11-23-3707-UP-1/14
od 18.08.2014
1. Admir Fazlić, dipl.
1. Ermin Gvožđar,
ing. građ. 2. Senad
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. građ. 2.
poslovi revizije i poslovi
Begović, dipl. ing. elek.
Enes Kartal, dipl. ing.
nadzora nad građenjem
3. Jasmina Šabić, dipl.
arh.
ing. maš.
11-23-2945-UP-1/14
od 18.08.2014
1. Ranko Skoko, dipl.
ing. građ. 2. Bojan
Mrkajić, dipl. ing. Miloš Gavrić, dipl. ing.
elek. i rač.
arh.
3. Stevo Vujičić, dipl.
ing. za razvoj
Poslovi projektovanja
R.
br.
Datum
upisa
46. 24.6.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"BAUPARTNER"
d.o.o. Gračanica
Ul. 22 Divizije br. 1
75320 Gračanica
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-3343-UP-1/14
od 17.06.2014
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-3343-UP-1/14
od 18.08.2014
"INSTITUT ZA
ZAŠTITU,
EKOLOGIJU I
11/2-23-4154-UP-1/14 11/2-23-4154-UP-1/14
47. 24.6.2014 OBRAZOVANJE" d.d.
od 16.06.2014
od 18.08.2014
Tuzla Ul. Bosne
Srebrene br. 127
75000 Tuzla
48. 30.6.2014
"TOMIĆ PROJEKT"
d.o.o. Banja Luka
Ul. Miloša Dujića
br. 59 A Banja Luka
INSTITUT ZA
GRAĐEVINARSTVO
"IG" d.o.o. Banja Luka
49. 18.7.2014
Ul. Kralja Petra I
Karađorđevića 92-98
Banja Luka
11-23-3650-UP-1/14
od 26.06.2014
11-23-4816-UP-1/14
od 17.07.2014
11-23-3650-UP-1/14
od 18.08.2014
11-23-4816-UP-1/14
od 27.11.2014
1. Admir Fazlić, dipl.
ing. građ. 2. Senad
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi Begović, dipl. ing.
elek. 3. Jasmina
nadzora nad građenjem
Šabić, dipl. ing. maš.
Poslovi projektovanja 1. Mustafa Mujić,
oblast arhitektura,
dipl. ing. građ. 2.
građevinarstvo,
Jasmin Mušanović,
Asim Egrlić, dipl. ing.
elektroinstalacije,
dipl. ing. elek. 3. Edis
arh.
mašinske instalacije i
Nasić, dipl. ing. maš.
elaborati zaštite od
4. Semir Nikačević,
požara
dipl. ing. građ.
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem -oblast
arhitektura
Mirsada Tomić, dipl.
ing. arh.
Poslovi projektovanja
građevina i zahvata i
izradu geotehničkih
projekata
1. Boris Badža, dipl.
ing. arh. 2. Dragan
Zmijanjac, dipl. ing.
građ. 3. Slobodan
Berić, dipl. ing. građ.
4. Dejan Dević, dipl.
ing. građ.
5. Nevenko
Samouković, dipl.
ing. građ. 6. Dragan
Tadić, dipl. ing. maš.
7. Boško Mijatović,
dipl. ing. elek.
8. Goran Karić, dipl.
ing. elek. 9. Mile
Tica, dipl. ing. geol.
10. Duško Hinić, dipl.
ing. građ.
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-6174-UP-1/14
od 04.08.2014
11-23-6174-UP-1/14
od 25.09.2014
11-23-6350-UP-1/14
od 25.08.2014
11-23-6350-UP-1/14
od 09.10.2014
Poslovi projektovanja
INSTITUT ZA
ZAŠTITU I
PROJEKTOVANJE
52. 28.8.2014
"INPROZ" d.o.o. Tuzla
Ul. Armije BiH br. 15
75000 Tuzla
11-23-5274-UP-1/14
od 25.08.2014
11-23-5274-UP-1/14
od 09.10.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
"SAMAX" d.o.o. Banja
Luka
Ul. Mlađe Čusića br. 7
51000 Banja Luka
11-23-6755-UP-1/14
od 27.08.2014
11-23-6755-UP-1/14
od 21.10.2014
Poslovi projektovanja oblast građevinarstvo,
mašinstvo i
elektrotehnika
"I.P.N." d.o.o. Posušje
Ul. Antuna Mihanovića
54. 29.9.2014
br. 11
88240 Posušje
11-23-6828-UP-1/14
od 25.09.2014
11-23-6828-UP-1/14
od 19.11.2014
Poslovi projektovanja
"GRADNJA PROJEKT
A.M." d.o.o. Bihać
11-23-11180-UP-1/14
55. 25.9.2014
Ul. I. G. Kovačića br. 3
od 25.09.2014
Bihać
11-23-11180-UP-1/14
od 10.11.2014
Poslovi nadzora nad
građenjem
"CONSING" d.o.o.
Bihać
56. 8.10.2014
Ul. Bosanskih kraljeva
br. 1 Bihać
11-23-6934-UP-1/14
od 10.11.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
"INŽINJERING 1"
d.o.o. Jelah
50. 19.8.2014
Rosulje bb
74264 Jelah
"GRADNJA PROJEKT
A.M." d.o.o. Bihać
51. 27.8.2014
Ul. I. G. Kovačića br. 3
Bihać
53. 1.9.2014
11-23-6934-UP-1/14
od 01.10.2014
Poslovi projektovanja oblast građevinarstvo
Rasim Čizmić, dipl.
ing. građ.
1. Sead Delić Ibukić,
Mirsad Midžić, dipl.
dipl. ing. elek.
ing. građ.
2. "AQUA-PROJEKT"
d.o.o. Bihać
1. Mirsad Zukančić,
dipl. ing. arh.
2.
Fahrudin Saletović,
dipl. ing. maš.
3. Nedim Džambić,
dipl. ing. elek.
4. Amaja Makar, dipl.
ing. elek.
1. Božidar Janačković,
Snježana Đurić, dipl.
dipl. ing. elek.
ing. građ.
2. Dragutin Ćulafić,
dipl. ing. maš.
1. Nevenko Ćuk, dipl.
ing. građ.
Veljko Đerek, dipl.
2. Mario Primorac,
ing. arh.
dipl. ing. maš.
3. Željko Krišto, dipl.
ing. elek.
1. Sead Delić-Ibukić,
Mirsad Midžić, dipl.
dipl. ing. elek.
ing. građ.
2. "AQUA-PROJEKT"
d.o.o. Bihać
1. Albinko Abdihodžić,
dipl. ing. elek.
Midhat Toromanović, 2. Azra Suljić, dipl. ing.
dipl. ing. građ.
arh.
3. Mirsad Hasanović,
dipl. ing. maš.
R.
br.
Datum
upisa
57. 22.10.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"MOJ DOM" d.o.o.
Tomislavgrad
Ul. Matića pazarište
br. 29
80240 Tomislavgrad
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-11460-UP-1/14
od 17.10.2014
1. Emil Pranjić, dipl.
ing. građ.
2. Matilda Pranjić,
dipl. ing. maš.
3. Frano Kovačević,
dipl. ing. građ.
1. Mirsad
Karaosmanović, dipl.
ing. elek.
2. Veljko Đerek, dipl.
ing. arh.
Veljko Đerek, dipl.
ing. arh.
1. Nevenko Ćuk, dipl.
ing. građ.
2. Mario Primorac,
dipl. ing. maš.
3. Željko Krišto, dipl.
ing. elek.
"I.P.N." d.o.o. Posušje
Ul. Antuna Mihanovića 11-23-13962-UP-1/14
58. 22.10.2014
br. 11
od 21.10.2014
88240 Posušje
"ARCH CONCEPT"
d.o.o. Sarajevo
11-23-15246-UP-1/14
59. 27.11.2014
Ul. Safeta Zajke br. 269
od 26.11.2014
71000 Sarajevo
60. 2.12.2014
"AMBIENTA" d.o.o.
Sarajevo
Ul. Vrbanja br. 4/II
71000 Sarajevo
JU "ZAVOD ZA
ZAŠTITU
KULTURNOG
61. 25.12.2014
NASLIJEĐA" BIHAĆ
Ul. V Korpusa br. 2
Bihać
11-23-14630-UP-1/14
od 28.11.2014
11-23-14764-UP-1/14
od 22.12.2014
11-23-11460-UP-1/14
od 19.12.2014
Poslovi projektovanja
11-23-13962-UP-1/14 Poslovi revizije i nadzora
od 19.12.2014
nad građenjem
11-23-15246-UP-1/14
od 08.01.2015
11-23-14630-UP-1/14
od 14.01.2015
Poslovi projektovanja
1. Adis Saničić, dipl.
ing. građ.
Edin Fazlić, dipl. ing. 2. Đurica Miljan, dipl.
arh.
ing. elek.
3. Halid Emini, dipl.
ing. maš.
Poslovi projektovanja oblast arhitektura,
građevinarstvo i
elektrotehnika
1. Mersad Kapić,
dipl. ing. arh.
2. Vesna Halebić,
dipl. ing. arh.
3. Ajlina Beširović,
dipl. ing. arh.
4. Amer Bečić, dipl.
ing. arh.
Poslovi projektovanja oblast arhitektura
1. Amir Kadić, dipl.
ing. arh.
2. Ademir
Toromanović, dipl.
ing. arh.
1. Midhat Hadžialić,
dipl. ing. građ.
2. Mersija Fajić, dipl.
ing. građ.
3. Mevludin Siručić,
dipl. ing. elek.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
ZAVOD ZA
SAOBRAĆAJ
GRAĐEVINSKOG
11-23-16126-UP-1/14
FAKULTETA U
62. 12.1.2015
od 08.01.2015
SARAJEVU
Ul. Stjepana Tomića br.
1
71000 Sarajevo
"ŠIRBEGOVIĆ
INŽENJERING" d.o.o.
11-23-17472-UP-1/14
63. 29.1.2015
Gračanica
od 27.01.2015
Ul. Branilaca grada bb
75320 Gračanica
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Poslovi nadzora nad
građenjem - oblast
građevinarstvo
1. Softić (Hadžić)
Samira, dipl. ing.
građ. 2. Faruk Agić,
dipl. ing. građ.
3. Suad Samardžić,
dipl. ing. rud.
1. Selma Širbegović,
dipl. ing. arh.
Poslovi projektovanja - 2. Sanja Jukan, dipl.
oblast arhitektura
ing. arh.
3. Mirsad Fejzić, dipl.
ing. arh.
Download

REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA