GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
2013
Udruženje Žene ženama
Udruženje Žene ženama, 2013
Izdavačice: Udruženje „Žene ženama“
Lektura i dizajn: Mujić Indira
Prijevod: Karabašić Amela
Pripremila:Mujić Indira i Karabašić Amela
Štampa:Cober d.o.o.
Sadržaj
O izvještaju
1. Identitet
organizacije
Izvještaj je koncipiran tako da pokaže
široko iskustvo organizacije u zaštiti i
promociji ženskih ljudskih prava, da prikaže
provedene aktivnosti u toku 2013 godine,
2. Prepoznatljivi
programi
koje ukazuju na uticaj koji smo ostvarili,
kako kod građana, tako i kod odgovornih
institucija. Izvještaj pokazuje tematski
3. Zagovaranje –
lobiranje - suradnja
pregled znanja, modela, praksi i naučenih
lekcija.
Sadržaj je konceptualno oblikovan u četiri
poglavlja: identitet organizacije,
prepoznatljivi programi, zagovaranjelobiranje-suradnja i finansijski izvještaj.
4. Finansijski izvještaj
Identitet
organizacije
Udruženje “Žene Ženama” je
nevladina organizacija žena i za
žene, kako to njihovo ime samo
govori. Sve akcije i aktivnosti koje
su realizovane u okviru projekta
obavljane
su
sa
posebnom
pažnjom na žene, kako one koje su
direktno
učestvovaleosoblje,
članice i volonterke, tako i na
direktne i indirektne korisnice
projekta.
Žene Ženama je razvilo program
koji integrira rodne perspektive
u interpretaciji ljudskih prava,
demokracije, feminizma i nenasilne
komunikacije pomoću jedinstvenog i
kreativanog modela
učenja i djelovanja žena i ženskih
grupa u kontekstu Bosne i
Hercegovine i regije.
Nastala 1997. godine, bazirana na
članstvu, organizacija raspolaže sa
širokim iskustvom koje doprinosi
razvoju civilnog društva
kroz osnaživanje žena i ženskih
grupa i zagovaranje poštivanja
ljudskih prava žena u svim
sferama privatnog i javnog života.
Stoga sve aktivnosti koje su bile
uključene u projekte doprinosile su i
doprinose borbi protiv nejednakosti
među polovima, kršenja ljudskih
prava te zaštiti žena žrtva
diskriminacije ili nasilja bilo koje vrste
u toku ili poslije rata.
Područja rada
Sudjelovanje žena na svim razinama
donošenja odluka i vodstva
Ženska ljudska prava
Ravnopravnost polova
Mir, sigurnost i pravda
Rodne politike u javnom životu
Psiho-socijalna pomoć
Rodno uvjetovano nasilje
VRIJEDNOSTI
Timski rad (sudjelovanje i odgovornost),
feministički principi u kreiranju ciljeva i
vrijednosti organizacije, dobar protok
informacija, poštivanje različitosti, dobra
komunikacija, motivacija, volonterstvo,
partnerstvo, solidarnost i
transparentnost u radu i aktivnostima
RADNI PROGRAMI:
OBRAZOVANJE, ISTRAŽIVANJE, IZDAVAŠTVO I JAVNI
RAD /LOBIRANJE/UMREŽAVANJE,
ORGANIZIRANJE/SUDJELOVANJE NA
RELEVANTNIM SEMINARIMA, KONFERENCIJAMA,
RADIONICAMA, OKRUGLIM STOLOVIMA,
TRIBINAMAI KOMISIJAMA,
LOBIRANJE I IZGRADNJA KAPACITETA NEVLADINIH
ORGANIZACIJA I VLADINIH INSTITUCIJA U VEZI
PRAVA ŽENA
our mission...
Žene Ženama je samoorganizovana grupažena i za žene, bazirana
na članstvu, doprinosi demokratizaciji i unaprijeđenju civilnog
društva u Bosni i Hercegovini.
Ljudska prava žena su osnova planiranja, definisanja i ostvarivanja
svih akcija i aktivnosti uz poštivanje principa nediskriminacije i
rodne ravnopravnosti.
glavna dostignuća...
Žene ženama afirmišu ženska prava i rodnu perspektivu (Ženske studijeinterdisciplinarni studij o ženskim temama, institucionalizirane kroz Rodne
studije); mjenjaju ustaljene slike o ženama (Pachwork-časopis koji
razotkriva patrijarhalnu kulturu i tradicionalne predrasude), grade
povjerenje i učvršćuju lokalne socijalne mreže partnerstva i međusektorske
saradnje (organizacije civilnog drustva i institucije zajedno u promociji,
disiminaciji i monitoringu instrumenata koji se bave pitanjima ljudskih
prava žena i roda-SCR 1325) a u isto vrijeme osposobljavaju žene da
zahtjevaju svoja prava (Savjetovalište za žene, djevojke, djevojčice,
muškarce, mladiće i dječake) prikupljaju informacije o potrebama žena
kao i o spremnosti svih uključenih da odgovore na te potrebe (istraživanja i
studije o rodnom nasilju kao najvećoj bezbjedonosnoj prijetnji i
marginalizaciji žena u javnim politikama) I stvaraju “lokalne kapacitete”
koji rade na unaprijeđenju normativno-pravnog i institucionalnog okvira
koji reguliše poziciju žena i bržeg prevladavanja jaza između
ravnopravnosti de facto i ravnopravnosti de jure (neformalne mreže,
komiteti i radna tijela u više od 50 lokalnih zajednica u BiH).
Članstvo u mrežama
Partnerstva, saradnje i donatori 2013 ..
Partnerske organizacije uključene u provedbu programa:
„Vive žene”Tuzla, „Budućnost”Modriča, „Žene sa Une”Bihać, „Ružičnjak-Los Rosales”Mostar,
„Žena BiH ”Mostar, „Bonaventura”Sarajevo, „Žena Trnova”Trnovo, „Most “Višegrad, Udruženje
žena Tuzla, “Jagoda”Čelić, “Cvijet“ Čapljina, „Ženska soba”Zagreb, BCSP „Beogradski centar za
bezbjednost” Beograd,(OCD) iz Albanije (Institut za demokratiju i
posredovanje),Makedonija(Centar za istraživanje i kreiranje politike) Kosovo (Kosovski Centar za
bezbjednost politike), Udruženje tužitelja FBiH, Udruženje žena sudija BiH, „Infoteka“ Zenica,
„Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa”, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Fondacija
lokalne demokratije, Forum žena Bratunac, One World See, Udruženje za kulturu i umjetnost
„CRVENA“ Sarajevo, Udruženja žena i porodica Gradiška, Hca Banja Luka, Atlanska inicijativa,
World Vision International
Podrška i pomoć: Misije EUFOR-a, EUPM-a u BiH i NATO-a
Mehanizmi: Gender Centri FBiH i RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Komisije za
ravnopravnost polova na državnom entitetskom i lokalnom nivou (Komisija za ravnopravnost
polova Istočno Sarajevo).
Institucije: Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Federalni zavod za zapošljavanje, Kantonalni
zavod za zapošljavanje, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Privredna Komora Kantona
Sarajevo, Javne Ustanove Centri za socijalni rad, MUP KS, MUP RS, Ministarstvo
sigurnosti,Ministartsvo odbrane, Općina Centar, Općina Ilijaš, Općina Hadžići, Općina Vogošća,
Općina Ilidža, Općina Istočna Ilidža, Općine Višegrad, Čelić, Ustikolina, Tuzla, Fakultet političkih
nauka, osnovne škole „Hasan Kaimija“, „Alija Nametak“, „Silvije Strahimir Kranjčević“, „Nafija
Sarajlić“ i „Vladislav Skarić“, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Centar za
ljudska prava.
Članstvo u mrežama
Udruženje „Žene Ženama“ je član slijedećih mreža: Women Waging Peace;RWL (Regionalnog
ženskog lobija),Mreže Žene u crnom, V-Dan (globalni pokret za okončanje nasilja nad ženama i
djevojčicama), Sigurne mreže (odnosi se nanasilje nad ženama); Ženske mreže BiH, Referentne
grupe Tuzla,Vijeća nevladinih organizacija u BiH, Mreže Plus, Mreže civilnog društva u sektoru
pravde i Mreže mira u BiH
Donatori u 2013:
Friedrich-Ebert–Stiftung, Centri Civilnih Inicijativa (CCI)-HUG Žena Trnova, V-day, UN
Women- BCSP, SNV((Belgrade Centre for Security), DCAF-Atlanska inicijativa, World
Vision International , FOSY NY (Foundation Open Society Institute)FIGAP program, Marta
Drury,Municipality Centar Kanton Sarajevo, Global Fund for Women
Direktni korisnici : 3575
Indirektni korisnici : oko 15000
Prepoznatljivi
programi
Osnaživanje žena i ženskih organizacija
Ženska ljudska prava u kontekstu
ravnopravnosti spolova
Žene u obrazovanju i djelovanju
Feminističke teorije i praksa
Osnaživanje žena i ženskih organizacija
" Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini:
razumjevanjem do pomirenja sa izlječenjem"
Žene Ženama od 1997.godine
provode lokalnu inicijativu izgradnje
mira u zajednicama u kojima su
pokidane sve veze i dobrosusjedski
odnosi između ljudi. Inicijativa se
temelji na redefiniranoj koncepciji
izgradnje mira koju su brojne
međunarodne agencije provodile na
prostorima Bosne i Hercegovine,u
mjestima koja se još nisu bila
oporavila, koncentrirajući se isključivo
na programe rehabilitacije i
rekonstrukcije. Shvatile smo da za
"obnovu" poremećenih odnosa
unutar porodice i/ili zajednice u
teškom socijalnom i političkom
okruženju nije dovoljna obnova kuća
i infrastrukture.
Trebale smo pristup koji će stalno
ohrabrivati pojedinačno pomirenje
kroz reintegraciju kultura,religija i
običaja a sa kojim možemo raditi u
isto vrijeme na traumi i traumatskim
iskustvima pojedinca ili pojedinki,
poremećenim međuljudskim
odnosima te problemima ekonomije,
stanovanja,obrazovanja,
zapošljavanja zdravstvene i socijalne
zaštite.
Program se ostvaruje putem
radionica u različim lokalnim
zajednicama u Bosni i Hercegovini i
gradi se na snazi lokalnih žena i
muškaraca da govore o nedostacima
kulture mira u praksi, uzrocima i
posljedicama sukoba koji su direktno
uticali na međusobne odnose ljudi koji
žive u tim zajednicama. Dugoročni
naš cilj je transformacija uslova koji
zaoštravaju konflikte i odnose koji su
njima već uveliko oštećeni. Naše
ativnosti (radionice) promoviraju
dijalog koji njeguje proces
učestvovanja u zajedničkom učenju.
Fokus je uvijek na njegovanju
ljudskog odnosa između različitih,
drugih, istih i podjeljenih; na njihovom
individualnom mišljenju ,
osjećanjima,stavovima i vjerovanjima
Kako smo radile
Radionice:
Mostar 15 februar 2013
(učesnica 18)
Bratunac 8 mart 2013
(učesnica 31)
Cazin 12 april 2013
(učesnica 21)
Banja Luka 5 juni 2013
Dobre prakse mirovnog djelovanja o kojima se govorilo na
radionicama a odnose na :
-poboljšanu komunikacija i odnose između podjeljenih grupa kroz
neformalne razmjene iskustava, dijalog, zajedničke projekte ;
-mobilizaciju građana , kako bi se izvršio pritisak na donosioce
odluka za mirna rješenja između sukobljenih strana a povezana
su sa potrebama javnosti;
-uključivanje građana u mirovne procese koji se zasnivaju na
dijalogu i promišljenosti;
(učesnika 33)
-prikupljanje svjedočanstava o kršenju ljudskih prava kako bi se
oslabio autoritet i legitimitet prekršilaca;
Mostar 26 august 2013
-pružanje zaštite onima koji su najizloženiji nasilju i diskriminaciji;
(učesnika 13)
-pružanje pomoći i podrške mirovnim naporima aktivista i
građana ;
Uvodna izlaganja( žene iz
političkih partija, lokalne (općinske
i gradske) i entitetske vlasti,
institucija i aktivistkinje):
-analiziranje uzroka sukoba na osnovu razumijevanja onoga što
se događa na terenu,kako bi se preporučili načini djelovanja koji
će sprječiti nasilje i sukobe.
Jagoda Ribica
Eleonora Ćatić
Mira Simić
Stanojka Tešić
Amela Toromanović
Hafeza Sabljaković
Nada Tešanović
Lidija Živanović
Marija Zelenik
Sanja Zadro
Tehnička i logistička asistencija
(partnerske organizacije):
Novi dan, Mostar
Forum žena, Bratunac
Udruženje roditelja djece sa
posebnim potrebama,Cazin
Helsinški parlament građana,
Banja Luka
Metod rada: facilitacija i učesnička
participacija
Program se provodi u lokalnim zajednicama local communities in B&H with
financial helf of Fondation Friedrich Hebert Stiftung( Office in Sarajevo)
Employment opportunities for youth and women in rural municipalities of
East Novo Sarajevo, Kalinovik, Miljevina (Foča), Trnovo and rural
municipalities in Sarajevo Canton: Ilijaš, Hadžići, Vogošća and Ilidža
2012/2013
Cilj projekta
>>>Sprovođenjem ovog
projekta podstaknuta je lokalna
vlast da uspostavi dugoročnu
saranju sa poslovnim
subjektima, nezaposlenim
osobama, evidentiranim na
birou za zapošljavanje,
posredničkim institucijama u
zapošljavanju i ženskim
organizacijama te medijama a
sve s ciljem da korisne
informacije budu dostupnije
krajnjim korisnicima, odnosno
da razvojne strategije o
zapošljavanju budu u skladu sa
njihovim potrebama i interesima
te da oni mogu uticati na lokalne
politike i mjere a tiču se
zapošljavanja.
-Povećati zaposlenost i
perspektivu zapošljavanja
mladih uopšte (18-30 godina) i
žena (sve generacije) u 8
nevedenih ruralnih opština u oba
entitetna BiH
-Informisati 300 direktnih korisnika
i 4000 indirektnih korisnika širom
BiH o mogućnostima zapošljavanja
i samozapošljavanja
-Informisati mlade i žene o
njihovim pravima i načinima
ostvarenja tih prava
-Informisati mlade i žene o
programima koji postoje
-Informisati o stepenu realizacije
opštinskih akcionih planova i
načinu uključenja ciljnih grupa u
iste
>>>Postignuća
Ovim projektom smo povećali
zaposlenost i perspektivu
zapošljavanja mladih uopšte (18-30
godina) i žena ( sve generacije) u 8
ruralnih navedenih opština u oba
entiteta BiH, za 420 direktnih
korisnika (mogućnost zapošljavanja
smo povećali za sve direktne
korisnike-njih 420 učesnike
interaktivnih radionica. Učešćem u
radionicama nezaposleni su se
povezali sa donosiocima odluka,
privrednicima, dobijali nove
informacije i stekli nove vještine,
zaposleno, samozaposleno ili
uključeno u volonterski rad 70 lica, a
20 mladih sa visokom stručnom
spremom počelo da
odrađujepripravnički staž u toku
implementacije projekta. Informisali
smo oko 4000 indirektnih korisnika
širom BiH o mogućnostima
zapošljavanja i samozapošljavanja, o
njihovim pravima i načinima
ostvarivanja tih prava, programima
koji postoje , stepenu realizacijr
opštinskim akcionih planova i načinu
uključivanja ciljnih grupa u iste.
Održane radionice
OPĆINA VOGOŠĆA, 30.maj
2012.godine (37 učesnika)
OPĆINA ILIDŽA, 9.juli
2012.godine
(32 učesnika)
OPĆINA HADŽIĆI, 24.septembar
2012.god.(35 učesnika)
OPĆINA ILIJAŠ, 14.novembar
2012.god.
(38 učesnika)
Završna radionica “Suradnjom do
smanjenja rodne (ne) jednakosti
na tržištu rada u Kantonu
Sarajevo, 31. Januar 2013
godine(23 učesnika)
Radionice+:
OPĆINA ILIDŽA, 15.mart
2013.godine
(16 učesnika)
OPĆINA VOGOŠĆA, 15.april
2013.godine
(33 učesnika)
Zajednički zaključci i
preporuke iz osam opština
doneseni tokom
implementacije projekta
Kroz ostvarenja ciljeva projekta i na
održanim radionicama u oba entiteta
konstatovano je da lokalne zajednice
ili imaju strateška dokumenta razvoja
opština i pojedinačne strategije
razvoja za mlade kao i strategiju
razvoja poljoprivrede ili su
opredjeljenja da ih usvoje ali su svi
odlučni u smislu stvaranja
pretpostavki kako zakonskih tako i
realnih ekonomskih za zapošljavanje
mladih i žena kao i utvrđivanje
odgovornosti za nesprovođenje
strateških dokumenata.
Zaključci sa radionica ukazuju da
analizu politika u oblasti rada i
zapošljavanja u cilju stvaranja
fleksibilnog tržista rada i olakšavanja
ispunjenja uslova iz oblasti rada i
zapošljavanja na lokalnom nivou, sa
posebnim akcentom na mlade i žene,
nije moguće uraditi bez posmatranja
kroz legislative i institucije iz oblasti
rada i zapošljavanja na nivou države
Bosne i Hercegovine koja zahtjeva:
Harmonizaciju zakonskih odbredbi u
oblasti rada i zapošljavanja izneđu
entiteta i
Dosnošenje Zakona o zabrani
zlostavljanja na random mjestu na
državnom nivou
Postojeća politika zapošljavanja, po
mišljenju mladih i žena u ovih osam
opđtina i oba enititeta, nije adekvatna
njihovim potrebama i ne daje mladima
i ženama potrebne informacije, niti im
pruža mogućnost zapošljavanja, niti
mogćnost zapošjavanja
prekvalifikacijom, kao ni druge aktivne
mjere u odnosu na stvarne potrebe
tržišta rada za istim.
Potrebno je definisati liste aktivnih
tražioca zaposlenja kao i ustanoviti
potpisivanje izjava tražioca posla o
upoznavanju njihovih prava i obaveza
od strane zavoda za zapošljavanje.
Nezaposlena lica na tržištu rada
nemaju potrebne vještine i znanja
saglasno iskazanim potrebama
poslodavaca zbog toga što su
nastavni planovi i programi zastarjeli i
nekompaktibilni sa
znanjimapotrebnim na tržištu rada.
Upisna politika u školama ne prati
potrebe tržišta za određenim
zanimanjima.Nepostojanje strategije
za obrazovanje odraslih otežava
dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
kadrova u BiH.
U ovih osam opština uspostavljen je
model međuprofesionalne saradnja
kroz učinke dobre prakse
Partneri po projektu: Žena Trnova, Trnovo
Saradnici: Federalni zavod za
zapošljavanje, Kantonalni zavod za
zapošljavanje, Agencijaza rad i
zapošljavanje BiH, Privredna Komora
Kantona Sarajevo, Općina Ilijaš, Općina
Hadžići, Općina Vogošća, Općina Ilidža,
privrednici, žene i mladi
Vrijeme trajanja projekta: mart 2012 –
april 2013
Donator: Centri Civilnih Inicijativa (CCI)
Savjetovalište za pružanje specijaliziranih servisa (usluga)
ženama i djevojčicama koje su preživjele različite oblike
nasilja
Program “Savjetovalište za pružanje
specijaliziranih servisa (usluga) ženama i
djevojčicama koje su preživjele različite
oblike nasilja”odnosio se na javnu osudu
nasilja, prijavljivanje, savjetovanje, pomoć,
pokretanje sudskih procesa, prevenciju i
moralnu podršku u okruženju
Žene Ženama ovim programom su željele
ukazati na vezu koja postoji između
višestrukih faktora (makrosocijalnih,
relacionih, psiholoških, psihosocijalnih i
faktora povezanih sa rodnom
socijalizacijom) i društvene strukture koja
je stalni izvor stresa i osobnih problema u
nastajanju i održavanju nasilja prema
ženama
Cilj je bio upoznati žrtve sa svim
mogućnostima kako da se zaštite i kako
da prevaziđu to što su preživjele
Aktivnosti provedene u toku promatranog perioda juni-decembar 2013 uz podršku V-Day-a
Naš okvir zaštite uključuje intervencije
brige prema klijentima i klijenticama
(razne vrste dijagnostikih metoda
pomoći, podrške i osnaživanja,
podrška i psihološka pomoć žrtvama
i svjedocima u sudskim procesima),
praćenje dolazaka, redovne povratne
informacije kako bismo vidjeli koji su
efekti i kako se situacija promjenila.
da redovno dolazi u Savjetovalište.
Počinitelji nasilja u 90% slučajeva su
bračni partneri, zatim sinovi i svekrve.
Iako se žene teško odlučuju na
pokretanje brakorazvodne parnice i
izlazak iz bračne zajednice zbog
naslilja, naše dvije korisnice su to
učinile i mi im pomažemo da te
procese dovedu do kraja.
Obzirom da je naša psihologinja
ekspertica u sudskim vještačenjima,
većina djevojaka i djevojčica u
sudskim procesima seksualnog
zlostavljanja je bila upućena na
psihološku eksploraciju ličnosti i
stanja mentalnog zdravlja poslije
doživljene seksualne traume. Po
obavljenoj ekspertizi, dvije djevojčice
su nastavile dolaziti u Savjetovalište u
pratnji majki, kojima je takođe bila
potrebna psihološka podrška. Pet
djevojaka se direktno javilo u
Savjetovalište sa željom da dolaze
na psihološke tretmane obzirom da ni
kod jedne od njih procesuiranje
traumastskog iskustva nije urađeno
prije pokretanja sudskog postupka.
Zlostavljači su u 80% slučajeva
očevi, bliski rođaci i kućni prijatelji.
Vršnjačko nasilje i seksualno
zlostavljanje evidentirano kod dva
dječaka. Sa dvojicom od tri odrasla
muškarca obavljena je psihološka
eksploracija za potrebe suda zbog
počinjenog krivičnog djela seksualnog
zlostavljanja pastorke i drugi zbog
krivičnog djela nasilja u porodici.
Samo jedan muškarac (31 godina)
nam se obratio za psihološku pomoć
zbog nasilja koje nad njim provodi
djevojka sa kojom je u vezi tri godine.
Najbrojnija skupina korisnica su bile
žene u dobi od 25 do 65 godina. I ova
skupina je bila vrlo šarolika kada su
pitanju traumatska iskustva zbog kojih
su nam se obraćale. Šest žena
vještačili smo za potrebe suda a u
sklopu procesa i podignute optužnice
za silovanje u ratu
Ostale žene iz ove skupine, njih 18 su
se javljale u Savjetovalište uglavnom
zbog nasilja u porodici, obično
višegodišnjeg, različitih oblika i
intenziteta. Devet žena je nastavilo
Korisnici
Edukacija-Učesnici/učesnice
radionica za profesionalce (32) socijalni radnici, policija, sudije,
tužitelji, advokati, institucionalni
mehanizmi
za
ravnopravnost
polova, sigurne kuće za žene žrtve
nasilja, mladi iz političkih partija.
Zagovaračke akcije – podrška
Deklaracije kojom se pozivaju
organizacije civilnog društa da
podrže usvajanje Konvecije o zaštiti
žena od nasilja Vijeća Evrope;
zajedničke aktivnosti u vezi sa 16
dana aktivizma protiv nasilja nad
ženama.
Usluge savjetovanja i podrške40 (četrdeset) osoba od toga 11
( jedanaest) djevojaka i 24
( dvadeset četiri ) žene, 2 ( dva)
dječaka i 3 ( tri ) odrasla muškarca.
Ženska ljudska prava u kontekstu
ravnopravnosti spolova
Građenje mreže za rodnu sigurnost na Zapadnom Balkanu
>>>Projekat je imao za cilj da
omogući bezbjednost i
profesionalace za pitanja roda iz
Srbije, BiH, Kosova, Albanije i
Makedonije da uspostave
saradnju i razmjene iskustva o
najboljim načinima za uvođenje
politike rodne ravnopravnosti u
upravljanje sektorom
bezbjednosti, kroz razvoj i
unaprjeđenje NAP/APS za
implementaciju Rezolucije 1325
SB UN u svojim zemljama.
Mjesto provedbe: Albanija, BiH,
Makedonija, Kosovo i Srbija.
Trajanje projekta: 15. septembar
2012. - 15. septembar 2013.
Donator: UNWOMEN
Partneri: Projekat je realizovan u
saradnji sa Beogradskim centrom za
bezbjednosnu politiku BCSP-om i
četiri organizacije civilnog društva:
(OCD) iz Albanije (Institut za
demokratiju i posredovanje), BiH
(„Žene Ženama“), Makedonije
(Centar za istraživanje i kreiranje
politike) i Kosova (Kosovski Centar
za bezbjednost politike).
Provedene aktivnosti:
- Inicijalna online obuka svih
partnerskih organizacija
- Sprovođenje istraživanja
- Pisanje prvog nacrta izveštaja
- Testiranje rezultata iz prvog
nacrta tokom stručnih sastanaka/
konsultacija
- Opširni intervjui sa
zainteresovanim akterima, sa
ciljem da se obezbijede dalja
znanja o konkretnim pitanjima koja
proizilaze iz istraživanja i
konsultacija
- Procjenjivanje izveštaja
- Pisanje završnog izvještaja za
procjenjivanje i njegovo
predstavljanje na zajedničkoj
regionalnoj konferenciji
-Medijsko predstavljanje
-Konačni rezultati studije i njihovo
predstavljanje u svakoj zemlji
(okrugli stolovi, medijsko
predstavljanje)
Udruženje Žene ženama u
partnerstvu sa UNWOMEN B&H i u
saradnji sa Agencijom za
ravnopravnost spolova B&H,
organizovali Panel
diskusiju/promociju 10. oktobra2013
povodom prezentacije:
Regionalnog izvještaja o
unaprjeđenju gendera i reforme
sektora sigurnosti na Zapadnom
Balkanu kroz provedbu NAPs/APs
zaUNSCR 1325- iskustva u B&H”
Regionalni izvještaj o provedbi
UNSCR 1325 “Žene, Mir i Sigurnost”
je rezultat zajedničkog istraživačkog
procesa pet organizacija iz Albanije,
B&H, Kosova, Makedonije i Srbije
pod vodstvom Beogradskog centra za
sigurnost uz podršku regionalnog
ureda UNWOMEN Bratislava,
Slovačka.
O izvještaju su govorili:
• Kika Svetlin Babić, stručna
savjetnica - Agencija za
ravnopravnost polova B&H, i jedna od
učesnica konferencije održane u
aprilu u Ohridu;
• Adnan Kadribašić, stručni savjetnik Agencija za ravnopravnost polova
B&H
Broj učesnika na panel diskusiji: 21
osoba
Udruženje Žene ženama je 25.I
26.aprila 2013 godine prisustvovalo
Regionalnom dijalogu na temu:
ravnopravnost spolovar i sigurnost:
ujedinjeni napori vlade i organizacija
civilnog društva (OCD) u provedbi
UNSCR 1325 u Ohridu (Makedoniji)
Konferencija je ookupila 47
predstvanika državnih
institucija/agencija, institucionalnih
mehanizama za ravnopravnost spolova,
ministrastva odbrane, ministarstva
unutrašnjih poslova, organizacija CD i
međunarodnih organizacija iz zemalja
Zapadnog Balkana : Albanije, Bosne i
Hercegovine, Kosova, MakedonijeI
Srbije.
Učesnici iz Bosne i Hercegovine bili su :
Babić-Svetlin Kika- Agencija za
ravnopravnost spolova BiH
Berry Edwin- UN Women Regionalni
ured
Blagovčanin Željka- Ministarstvo
odbrane BiH
Čehajić Maida- Atlanska inicijativa
Golijanin Verica- Mreža žena policajaca
Mešetović Mirsada- Ministarstvo
odbrane BiH
Tomić Ankica- Ministarstvo sigurnosti
BiH
Zvizdić Memnuna- Žene ženam
Musić Mirjana - Žene ženama
Sažetak izvještaja konferencije i
finalni izvještaj možete pronaći na
linkovima ispod
Link za publikaciju :
http://www.zenezenama.org/zene/images/dokumenti/vijesti/prevod-izvjestaja-konfrencije-13.pdf
http://www.zenezenama.org/zene/images/dokumenti/publikacije/women-peace-and-security-in-the-western-balkans.pdf
Povećati učešće žena-poboljšati život za sve u
općini Žepče
Nositelj implementacije projekta/organizacija:Udruženje Žene ženama
Partner u projektu :Razvojna agencija Žepče
Podržano od strane SNV (Holandske agencije za razvoj)
Općina/lokacija:Općina Žepče
Ukupno trajanje projekta: 1. januar - 10. maj 2013.
Očekivani ciljevi:
doprinos političkom osnaživanju žena i implementaciji GAP-a u općini Žepče;
povećanje znanja predstavnika/ica zakonodavne i izvršne vlasti općine Žepče o GAP-u i koristima
ravnopravnog učešća žena za poboljšanje kvalitete života svih kroz edukaciju;
povećanje mogućnosti za političko učešće žena kroz izgradnju kapaciteta i unaprjeđenje suradnje svih
relevantnih općinskih aktera na identificiranju, prenošenju i odgovaranju na potrebe i interese žena
Ciljna grupa(e):
članovi/članice
općinskog vijeća
Žepče i
predstavnici/predsta
vnice izvrsne vlasti
članovi i članice
mjesnih zajednica i
organizacija civilnog
društva: Begov
Han, Ciglane,
Preko, Opšenik,
Zenički put,
Orahovica, Žepče
grad, Vinište,
Lupoglav,
Radunice,
Papratnica, Želeća,
Željezno polje
članovi i članice
Gender radne grupe
i Komisije za
ravnopravnost
polovaOpćine
Žepče
građani/građanke
općine Žepčedirektni (64)i
indirektni ( 12000)
Aktivnosti
Identifikacija učesnika/ca
i partnera
Uspostavaljen kontakt
saradnja sa RAŽ i OV
Općine Žepče
Predstavljanje projekta
općinskim
predstavnicima
Obuka predstavnika/ca
zakonodavne i izvršne
vlasti- radionica
Obuka predstavnika/ca
zakonodavne i izvršne
vlasti- radionica
Dizajn i priprema
promotivnog materijala
Projekat predstavljen u okviru
radnog sastanka 06.02.2013.
Radio emisija
19.02. radio emisijapredstavljen projekat i
njegova namjera
Obuka za mjesne
zajednice i OCD
Radionica 14.03.2013 , pozivi
dostavljeni putem protokola
Obuka za mjesne
zajednice i OCD
Radionica 18.03.2013 , pozivi
dostavljeni putem protokola
Radio emisija
18.03. radio emisija- učinci i
postignuća
Obuka za GRG i Komisiju
za ravnopravnost polova
Radionica 29.04.2013 , pozivi
dostavljeni putem protokola
Radio emisija
29.04. radio emisija- rodna
perspektiva i žene
Javna tribina-svi akteri
obuhvaćeni projektnom
intervencijom
Javna tribina 10.05.2013,
pozivi dostavljeni putem
protokola
Konsultativni sastanciŽŽ, RAŽ i predstavnici
MZ-a i OCD
Radio džingl- promocija
projekta
februar, mart, april i maj
Radionica 13.02.2013 , pozivi
dostavljeni putem protokola
Radionica 19.02.2013 , pozivi
dostavljeni putem protokola
Odštampani i podijeljeni
letci(2700) i posteri(120)
April, maj, juni
>>>Rezultati
povećano znanje: (25) vjećnika i vijećnica općinskog Vijeća Općine
Žepče te predstavnica i predstavnika izvršne vlasti; o značaju
suprostavljanja stereotipima vezanim za jednako učešće žena i
muškaraca u javnom životu Općine Žepče putem (specifična i
sistemska obuka).
povećano razumjevanje žena i muškaraca lokalne uprave o javnom
obvezivanju lokalne uprave na ravnopravnost koje definira GAP BiH,
LGAP Općine Žepče (procedure i strategije) i Evropska povelja o rodnoj
ravnopravnosti na loklanom nivou (specifična obuka).
priznavanje donosioca odluka da postoje stereotipi i predrasude vezane
za (ne)jednakost u pogledu statusa i položaja žena
povećano znanje (63) predstavnika i predstavnice 17 mjesnih zajednica
na području Općine Žepče i organizacija civilnog druđštva
povećano znanje (17) članova i članica Gender radne grupe i Komisije
za ravnopravnost polova Općine Žepče
ostvarena dobra suradnja lokalne uprave Općine Žepče sa Razvojnom
agencijom i Žene ženama u provedbi projektnih aktivnostima
osnažena suradnja između zakonodavne i izvršne vlasti, institucionalnih
mehanizama (Gender radne grupe i Komisije za ravnopravnost polova) i
dvije ženske organizacije te medija (Radio Žepče) u suprostavljanju
tradicijskom i patrijarhalnom mišljenju o učešću žena u političkom i
građanskom životu- informacijama (radio emisija, promotivni materijali,
individualne i grupne konsultacije) i druga sredstva protiv predrasuda,
praksi i nesenzitivnog jezika.
izgrađena građanska platforma-ISKUSTVA I PRAKSE OSNAŽIVANJA
ŽENA U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU OPĆINE ŽEPČEkoju čine svi akteri na lokalnom nivou koji su zainteresirani ali i
odgovorni za provedbu politika ravnopravnosti na lokalnom nivou
Promocija vodiča za žene kroz reformu sektora sigurnosti
Vodič za žene (Vodič) izradio je
DCAF 2012.godine za organizacije
civilnog društva koje su
zainteresirane da se bave
reformom sigurnosnog sektora
kroz zagovaranje. Vodič je
posebno izrađen za organizacije
civilnog društva koje imaju malo ili
nimalo iskustva u radu sa
sigurnosnim sektorom ili u
zagovaranju kod vladinih
institucija. Međutim, Vodič bi se
lako mogao upotrijebiti i kao
sredstvo za razvoj ljudskih i
organizacionih potencijala u
organizacijama civilnog društva
koje imaju više iskustva u radu sa
sigurnosnim sektorom i/ili
zagovaranjem kod vladinih
institucija.
Promocija održana u partnerstvu sa
Atlanskom incijativom
Istočno Sarajevo-13.05.2013
Mostar-20.05.2013
Prijedor-03-06-2013
Tuzla-04.06.2013
Cilj nam je bio promovisati
vodič predstavnicima
općinskih/opštinskih i
kantonalnih/ entitetskih organa
vlasti, te predstavnicima
nevladinih organizacija iz
navedenih općina/opština. Cilj
nam je također bio potaknuti
konstruktivnu diskusije koja su
rezultirale razmjenom iskustava
i znanja između organizatora,
institucija i nevladinih
organizacija.
Vodič možete pronaci na linku :http://www.zenezenama.org/zene/images/dokumenti/publikacije/vodic-za-zene-kroz-reformusektora-sigurnosti.pdf
Provedba radionica za podizanje svijesti u okviru projekta „
Odgovor na rodno zasnovano nasilje“ u periodu juli-septembar
2013 na području opština Kneževo, Sokolac i Petrovo.
Tim World Vision International u
saradnji sa Žene ženama na području
izabranih opština/općina u FB&H i
RS, za rad na prevenciji i intervenciji
različitih aktera na rodno zasnovano
nasilje, je organizovao sastanke sa
djevojkama i ženama u gradskim,
prigradskim i seoskim zajednicama u
cilju dijeljenja informacija, otvaranja
puteva za razgovor o uzrocima i
posljedicama rodno zasnovanog
nasilja u porodici i zajednici ali i o
unapređenja saradnje između svih
zainteresiranih strana u lokalnim
zajednicama kada je u pitanju ovaj
problem.
Uključujući građane/građanke u
promatranim opštinama da daju
doprinose izgradnji povjerenja i
povećanju senzibilizacije kada je u
pitanju rodno zasnovano nasilje, u
skladu je sa novim pristupom rada
svih aktera i/ili subjekata zaštite u
oblastima reakcije, intervencije a
zasniva se na lokalnoj zajednici, uz
povećanu angažovanost
građana/građanki koji su spremniji/e
da slušaju i reaguje na probleme
nasilja
Aktivnosti senzibilizacije i/ili podizanja
svijesti su pokušale dati „odgovore“
na rodno zasnovano nasilje u
gradskim i prigradskim zajednicama
opština Kneževo, Sokolac i Petrovo u
periodu juli-septembar 2013.
Vođeni process imao je namjeru da:
Identifikuje postojeće stanje,
potrebe i prepreke a tiču se
rodno zasnovanog nasillja
Ponudi specifične informacije,
iskustva i zanja i
Provjeri motiviranost žena,
muškaraca, dječaka i
djevojčica da u vlastitim
kulturama promoviraju
drugačiji pristup (ne)nasilju u
kojem rodna dimenzija nije
zanemarena.
>>> Održane radionice
Kneževo- 29.augusta 2013.
Sokolac-04 i 11.septembar 2013.
Mjesto održavanja: prostorije Centra
za socijalni rad
Mjesto održavanja: Skupštinska sala
Opštine Sokolac
Učesnice: 37
Učesnice: 15
Sokolac- 11
septembar 2013. (2)
Petrovo-19
septembar 2013. (1)
Mjesto održavanja: Skupštinska sala
Opštine Sokolac
Mjesto održavanja: Skupštinska sala
Opštine Petrovo
Učesnice: 12
Učesnice: 12
Nasilje prema ženama uključujući i
nasilje u porodici, je široko
rasprostranjeni oblik kršenja ljudskih
prava a prepoznaje se isključivo kao
privatni problem žena zbog duboko
„utkane“ patrijarhalne tradicije i
kulture u svaku poru života u
Kneževu, Sokocu i Petrovu. Tačne
stope rasprostranjenosti ne postoje i
teško ih je utvrditi samo po osnovu
prijava podnesenih u centru za
socijalni rad ili policiji. Samo mali broj
žena je podnjelo prijavu ( 7
prijavljenih slučajeva u 2012.
odnosno 5 prijavljenih slučajeva do
septembra 2013.- podaci iz Opštine
Sokolac) dok većina žena i/ili
djevojaka ne govori o problemu iako
su nasilju izložene ne samo u
bračnim nego i izvan bračnim vezama
Iako po riječima sudionica radionica,
postoji „svijesnost“ o potrebi reakcije
na rodno zasnovano nasilje, ona je
često limitirana upravo stoga što ne
postoje inicijative u kontinuitetu a koje
bi prepoznale rodno specifične
potrebe žena i iz te perspektive
intervenirale i reagirale.
Sokolac, 11. septembar 2013
Tokom radionica, radili smo vježbu sa
svim sudionicama a koja je imala za
cilj da se iznese lični stav o nasilju i
da se razmjena iskustva, stavovi i
mišljenja kroz tri ključna pitanja:
Koje su karakteristike nasilnika
odnosno žrtve?
Koji su načešći razlozi zbog koji
žene trepe nasilje? I
Kako bi ste reagovali da se nađete
u situaciji u kojoj je vaš parner
nasilan prema vama ili vašoj
djeci?
SUDIONICE/ SUDIONICI
reakcije, intervencije i prevencije
Na našim radionicama, susretali smo
se uglavnom sa ženama i djevojkama
te muškarcima koji žive u gradskim i
seoskim zajednicama promatranih
opština: ženama i djevojkama koje
imaju iskustvo preživljenog nasilja,
domaćicama, penzionerkama,
neuposlenim ženama, studenticama,
vjećnicama i vjećni cima,
načelnicama opštinskih odjeljenja,
direktoricama i direktorima javnih
ustanova, zaposlenicima,
zaposlenicama i volonterkama
centara za socijalni rad, centara za
mentalno zdravlje i psihijatarske
bolnice te profesorima i pedagozima
srednjih i osnovnih škol
Sokolac, 4.septembar 2013
Sudionici/ sudionice su iz gradskog i
prigradskih naselja Kneževa, Sokoca
i Petrova odnosno seoskih naselja
opštine Kneževo (Imoljani, Radžići,
Javorani, Živinice, Bokanj) i opštine
Petrovo (Kakmuž, Suvo Polje i
Boljanići).
Kneževo, 29.august 2013
Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi!
(II faza) juni 2012- maj 2013
.
Donator: FOSY NY (Foundation Open
Society Institute)
http://www.gbv-zene.org/images/dokumenti/letak.pdf
Aktivnosti provedene u 2013:
17.Živinice – 20 April 2013
Predavanja za službenike/ice u
institucijama
18.Doboj – 08 Maj 2013
1.Bihać – 17 Januar 2013
20.Ilidža – 15 Maj 2013
19.Ilidža – 09 Maj 2013
2.Modriča- 17 Januar 2013
3.Derventa – 23 Januar 2013
4.Šamac – 28 Januar 2013
5.Brod – 29 Januar 2013
TOT za organizacije civilnog
društva - Jahhorina 13 i 14 maj
2013. Članovi gradova i opština
Federacije BiH i Republike Srpske
6.Kalesija – 09 Februar 2013
7.Bihać – 04 Februar 2013
8.Mostar – 05 Februar 2013
9.Mostar – 19 Februar 2013
4. Sastanak multisektoralne
saradnje Bihać- 11.april 2013Žene ženama i Žene sa Une
10.Mostar – 28 Februar 2013
11.Bihać – 04 Mart 2013
12.Mostar – 05 Mart 2013
13.Živinice – 08 Mart 2013
14.Kalesija – 09 Mart 2013
15.Bihać – 25 Mart 2013
16.Trnovo – 19 April 2013
Organizovana je radio emisija
BHRadio 1 10. maj 2013informisanje javnosti o rezultatima
dvogodišnjeg projekta
Rezultati dvogodišnjeg rada su :
 82 predavanja ( 1150 učesnika iz institucija)
 8 treninga ( 180 profesionalaca )
 2 treninga (25 učesnika iz 8 organizacija civilnog
društva)
 10 radionica za 180 žena i djevojaka žrtava nasilja
 10 javnih tribina (405 učesnika)
 Istraživanje ( obuhvaćeno 500 osoba)
 4 sastanka multisektoralne saradnje (93 učesnika)
 Web site www.gbv-zene.org
 Lifleti (10000 komada)
 Radio i tv emisije ( 10)
 6 partnerskih organizacija
 10 saradničkih organizacija
 Mnogobrojna saradnja u implementaciji projekta
(istraživači, konsultatnti, treneri, predavači, fasilitatori,
moderatori i volonteri)
 Sigurna mreže protiv rodno zasnovanog nasilja (
kampanja 16 dana aktivizma)
 Vođena javna kampanja za promjenu zakona i pristupa
zaštitu žrtava nasilja
 Definirana strategija od lokalnog do nacionalnog nivoa
 Promjena svijesti i povecana podrška i odgovornost
Grad ravnopravnosti
Ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou
Lokacija:Sarajevo (FB&H,
uključuje četiri općine) i
Istočno Sarajevo (RS, uključuje
šest opština)
Partneri u projektu:
Grad Sarajevo
Grad Istočno Sarajevo
Trajanje projekta
Januar 2011 – April 2013
Donator:
Grad ravnopravnosti je finansijski
podrzan iz sredstava FIGAP
programa
Glavni cilj projekta je bio >>> poboljšanje ravnopravnost
muškaraca i žena po modelu Evropske povelje o rodnim
politikama na lokalnom nivou.
Specifični cilj 1 - Izrada detaljnog
prikaza stanja rodnih politika na
lokalnom nivou
Specifični cilj 2 - Kreiranje Akcionog
plana za implementaciju Europske
povelje o rodnoj ravnopravnosti na
lokalnom nivou (Grad Sarajevo, Grad
Istočno Sarajevo)
Specifični cilj 3 - Umrežavanje
predstavnika gradskih uprava (Grad
Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo)
koji će preuzeti odgovornost za
provedbu i monitoring
Akcionihplanova.
Specifični cilj 4 - Promocija rodne
ravnopravnosti u drugim sredinam
koristeći metodologiju i okvirni
akcioni plan
Radni tim:
Danijela Dugandžić-Živanović, Dina Duraković Morankić, Elvira Jahić ,
Haris Sahačić, Lejla Somun Krupalija, Memnuna Zvizdić, Midhat
Izmirlija, Nermina Suljević, Saša Madacki, Vallentina Pellizzer i Vinka
Berjan Radovanović
>>>6. aprila 2013. godine u Sarajevu u sklopu ovog
projekta održan je završni forum pod naslovom:
“Uvođenje prinicpa rodne ravnopravnosti ili gender
mainstreaming u sve aktivnosti lokalne uprave.”
Prezentirani su slijedeći
rezultati:
 Formirana Radna grupa za
provedbu projekta i utvrđena
dinamika održavanja radnih
sastanaka te kriteriji i plan za
rad.
 Europska povelja lektorisana
i usklađena sa rodno
osjetljivim jezikom od strane
članova i članica Radne
grupe i stručne službe
Uprave grada Sarajeva
 Štampana Europska povelja
za poslanike i poslanice
odnosno zastupnike i
zastupnice Skupština Grada
Sarajevo i Grada Istočno
Sarajevo (partneri)
 Obuka za članove/članice
RG za izradu metodologije –
Grad ravnopravnosti za
jednake mogućnosti između
žena i muškaraca-mart 2011
 Urađena metodologija za
izradu Planova akcije
 Javna promocija i
potpisivanje suglasnosti od
strane gradonačelnika grada
Sarajevo i grada Istočno
Sarajevo o implementaciji
Europske povelje u lokalnim
upravama (6 decembar
2011).
 Izrađen prijedlog za
mehanizme i najbolje prakse
za jednake mogućnosti
između žena i muškaraca u
lokalnim upravama
 Održani seminari za osoblje
gradnskih uprava:
Sarajevo(uključuje 4 općine),
12 januar 2012, Istično
Sarajevo (uključuje 6







opština), 24 januar 2012,
Ilidža 03 april 2012
Štampanje i disiminacija
promotivnog letka
Uspostavljen Web portal
Grad ravnopravnosti
Sprovedena zagovaračka
kampanja za implemetaciju
Evropske povelje o rodnoj
ravnopravnosti na lokalnom
nivou
Dobra suradnja između
predstavnika gradskih uprava
Sarajeva i IstočnogSarajeva i
Žene Ženama dovela je do
kreiranja Mreže relavantnih
aktera na području općina
Stari grad, Centar, Novo
Sarajevo, Novi Grad,Ilidža,
Istočna Ilidža, Istočno Novo
Sarajevo, Istočni Stari Grad,
Trnovo, Sokolac i Pale ( 44
osobe koje su obuhvaćene
programima obuke)
Prijedlog Plana akcije za
Grad Sarajevo i Grad Istočno
Sarajevo koje treba da
izrade predstavnici gradskih
uprava (učesnici obuka) a
usvoje zastupnici/ce odnosno
poslanici /ce gradskih
skupština
Publikacija „Primjeri dobrih
praksi lokalnih vlasti i NVO-a
u oblasti rodne
ravnopravnosti- zemlje
Evrope i BiH”- štampan i
distribuiran
Forum: Grad ravnopravnostimreža relevantnih aktera za
provedbu rodnih politika na
lokalnom nivou (Sarajevo, 6
april 2013)
Publikacija: Primjeri dobrih praksi lokalnih vlasti i NVO-a u oblasti rodne ravnopravnosti- zemlje Evrope i BiH
http://www.grad-ravnopravnosti.net/
Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u B&H- ženska strana
priče - Istraživanje
Ovo istraživanje nastalo je kao rezultat istraživanja koje je provelo
Udruženje „Žene Ženama“ u suradnji sa ženskim nevladinim organizacijama
iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Stoca, Banja Luke, Prijedora,
Višegrada, Trebinja, Bihaća, u periodu februar-juli 2012. godine. Namjera
nam je bila da sistematizujemo iskustva žena, otkrijemo uzroke
podzastupljenosti ženskog pola i podstaknemo javne rasprave o
pozicioniranju rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, a
sve s ciljem da žene osvijeste svoj vlastiti i društveni položaj kao i razloge
svoje utišanosti i nemoći.
Pozicioniranje rodne (ne)jednakosti ima dvije dimenzije. Prva se odnosi na
društveni kontekst koji žene smiješta individualno i oduzima im moć, a druga
dimenzija se odnosi na afirmaciju ženskog kolektivnog prava kako bi se
preuzela odgovornost za rodni identitet.
5. marta 2013. godine u 11h, u hotelu Evropa, Sarajevo, održana je
prezentacija istraživanja „Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiHženska strana priče. Autorice ovog istraživanja su prof.dr. Milanka Miković i
doc.dr. Sanela Bašić, za izdavača udruženje „Žene ženama“ i FriedrichEbert-Stiftung.(FES)
Partnerska organizacija:Fakultet političkih
nauka, Odsjek socijalnog rada
Voditeljica projekta: Doc. dr . Sanela Bašić
Konsultantice: Prof. dr. Milanka Miković,
redovna profesorica FPN, i mr.sci.
Memnuna Zvizdić, „Žene Ženama“.
Žene u obrazovanju i djelovanju
Rodna senzibilizacija za rodnu perspektivu
>>>Mjesto realizacije projekta:
Općina Centar Kanton Sarajevo- 5
osnovnih škola na području općine:
Hasan Kaimija, Alija Nametak, Silvije
Strahimir Kranjčević, Nafija Sarajlić i
Vladislav Skarić.
Glavni cilj projekta je da pruži podršku
i obrazovanje školskoj populaciji i
nastavnicima za praktičnu primjenu
ljudskih prava i izgradnju njihovih
kapaciteta u oblasti javnog
zagovaranja.
>>>Specifični ciljevi su:podizanje
svijesti zajednice o potrebi
institucionalnog učešća mladih na
općinskom novou bez ikakve
diskriminacije u odnosu na etničke,
nacionalne, vjerske, socijalne,
kulturne i spolne razlike;
osnaživanje kapaciteta unutar
obrazovnog sistema u zagovaranju za
ljudska prava i rodnu ravnopravnost
kroz edukaciju; uspostavitidugoročnu
suradnju između škola, NVO-a,
općinskih vlasti i medija kako bi se
stvorila zajednička platforma za
promociju ljudskih prava iz
perspektive rodne ravnopravnosti u
skladu sa UN i EU standardima.
Riječ je o kontuiranom projektu.
Edukacija učenika/ca je
podrazumijevala stvaranje sigurnog
prostora za sticanje novih znanja,
osvještavanje, iznošenje mišljenja, te
«razbijanje» stereotipa i predrasuda,
dok je edukacija nastavnika/ca i
roditelja podrazumijevala integraciju
principa ravnopravnosti polova u
odgojno-obrazovni rad.
Implementacija projektnih aktivnosti
predstavlja nastavaksaradnje
Udruženja i škola na promociji i
održivosti senzibilizacije mladih za
gender pitanja.
Tokom provedbe projekta održano
je:10 interaktivnih radionica u pet
osnovnihškola na području Općine
Centar: OŠ Alija Nametak, OŠ Hasan
Kajimija, OŠ Vladislav Skarić, OŠ
Silvije Strahimir Kranjević i OŠ Nafija
Sarajlić, od toga 7 radionica za
učenike/ice od petog do devetog
razreda i radionica za roditelje (2)i
nastavnike/ce (1). Radni sastanci(3)
sa predstavnicama 5 osnovnih škola
Općina Centar Sarajevo u pripremi
izrada plana akcije
>>>Rezultati
 Povećan nivo znanja školske
populacije o ovim pitanjima
 Povećan broj mladih
zainteresiranih da se bave
pitanjima roda I ljudskih prava
 Obukom o rodnim pitanjima
unaprijeđena je: radna sredina I
efikasnost nastavnika u
pružanju zaštite kada su u
pitanju kršenja ljudskih prava
djece ali također su poboljšani
odnosi u porodici (roditelji I
djeca)
 Promjenjeni stavovi i mišljenja
u vezi muško/ženskih odnosa
 Promjenjeno ponašanje/odnos
učenika
 Prepoznatljivost programa u
zajednici- veći interes roditelja I
školskog osoblja
 Osnažena saradnja između
ženske grupe I obrazovnih
institucija u integraciji rodne
ravnopravnosti I mjera koje
promovišu jednaku
zastupljenost dječaka I
djevojčica u proces reforme
obrazovanja
Direktni korisnici: 125
učenika/ica, 16 nastavnika i
16 roditelja iz pet (5)
osnovnih škola na području
Općine Centar
Indirektni korisnici: 500
(porodica učenika/ica,
prijatelji, saradnici,
direktori/ice škola, nastavno
osoblje).
Kako roditelji mogu pomoći:
Reagiramo li dok je nasilje blago I
rijetko, spriječit ćemo zlostavljanje i
njegove posljedice
Sagledajte situaciju u svjetlu
činjenica (unatoč buri emocija,
pokušajte je ne umanjivati niti
uvećavati)
Usredotočite se na to da nasilje
prestane I da onda odgajamo
djecu, a ne na kazne, I na to ko je
kriv I tko je počeo
Pružite djeci ljubav i pažnju
Budite dosljedni u pravilima i
disciplini
Zaštitite djecu od nasilja u kući ili u
susjedstvu
Zaštitite dijete od gledanja nasilja
u medijima
Budite prisutni u djetetovu životu
Feminističke teorije i praksa
Ženske studije „Žarana Papić“
Ženske studije Žarana Papić predstavljaju alternativni vid obrazovanja i mjesto
ženskog pogleda na društvene discipline. To je siguran prostor za otvorenost i
kritičnost u uspostavljanju veze između teorije i aktivizma. Ženski studij je i mjesto
podrške i mjesto obuke. Baviti se temama roda, identiteta, ženskih ljudskih prava,
pravednosti i sigurnosti znači posvetiti se istraživanjima mehanizama društvene
marginalizacije. Ženski studij nudi učenje kao slobodu i vlastite kreacije,
osposobljavanje za naučni rad i aktivistički angažaman, informacije i nove načine
sticanja znanja u teorijskom.
>>>Aktivnosti:
16 radionica, žensko studijski program - kontinuirani, jednogodišnji program za studentsku populaciju (4
kolegija)-14 učesnika/ca.
Kurs je zamišljen kao uvod u načela i prakse žensko studijskog programa iz feminističke i aktivističke
prakse, a činila su ga četiri kolegija:
-Feminizmi (teorije i politička praksa)Valentina Pellizzer
-Žene, sjećanja i pripovijedanjaNejra Nuna Čengić
-Feministička umjetnost i aktivizam Danijela Živanović Dugandžić
-Društveni feministički medijiValentina Pellizzer
Polaznice/i osnovnog obrazovnog programa:
Emina Tafro, Aldijana Kovačević, Emina Japalak, Alma Imamović, Fatima Kačapor, Avdija Buhić, Amra
Jajetović, Amina Pašić, Nina Hadžić, Lejla Hadžiomerović, Zineta Ramić, Adela Galešić, Maria Thereza
Bešić, Safer Grbić.
12 radionica u lokalnoj zajednici - razumijevanje rodne ravnopravnosti u kontekstu ljudskih prava za mlade
iz formalnih i neformalnih grupa i školsku populaciju - 79 ucesnika/ca (žene iz formalnih i neformalnih
ženskih grupa i mladi u osnovnim i srednjim školama)
Teme: Identiteti, Seksualnost, Seksualne i rodne manjine, Gender based violence.
6 tribina koje su povezale žene iz civilnih inicijativa sa ženama iz akademskih krugova oko zajedničkih
programa i prioritetnih tema ženskog obrazovanja,ženske politike i civilne kulture (Istočno Sarajevo, Banja
Luka, Bileća, Mostar, Foča i Zenica)-120 ucesnika/ca.
Vrijeme trajanja projekta: maj 2012.-maj 2013.
Donator: Global Fund for Women
Zagovaranje – lobiranje- suradnja
I tokom 2013. godine nastavili smo sa našim aktivnostima u okviru programa javnog
djelovanja kroz procese zalaganja i lobiranja za implementaciju politika
ravnopravnosti u javnim politikama.
Aktivnosti zalaganja odnosile su se uglavnom na:
• Zahtjev da se u političkim strankama dosegne kritična masa žena, jer samo tako
one mogu biti ravnopravni partneri i ući u prostor moći, odlučivanja i resursa;
• Zahtjev za direktnom primjenom standarda Rezolucije UN-a SCR 1325 u oblasti
zaštite ženskih ljudskih prava, mira i sigurnosti;
• Zahtjev za dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova, posebno člana
15. u Izbornom zakonu;
• Zahtjev za poštivanje standarda CEDAW Konvencije, a posebno u oblastima borbe
protiv nasilja nad ženama, obrazovanja, političke participacije i diskriminacije žena i
manjinskih grupa;
• Zahtjev za uključivanje žena u ustavne promjene;
• Zahtjev za uključivanje ženskih grupa u izradu državnog izvještaja CEDAW
Komitetu (2010)
• Zahtjev da VTS (Visoko sudsko i tužilačko vijeće) uloži dodatne napore za jačanje
nezavisnog sudstva;
• Zahtjev za uključivanje ženskih grupa u proces konsultacija u vezi Proširene
Evropske unije (odnos prema rodnoj ravnopravnosti).
Tradicija da učenici srednjih i osnovnih škola, studenti fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, te studenti iz Europe volontiraju u “Žene Ženama” nastavila se i ove
godine. Njihov boravak u organizaciji povezan je sa istraživačkim aktivnostima i
sticanjem specifičnih znanja i vještina kroz praksu u trajanju od tri do šest mjeseci.
Lokalni volonteri:
Fakultet Političkih nauka
- Naida Aldžić, Zijada Karamović, Adnela Bečič, Amra Hebilović
- Olivera Đokić, magistar psihologije
Međunarodni volonteri:
- Yentli Soto Albrecht, Princeton Univerzitet
Primjer dobre saradnje sa Princeton
Univerzitetom – Yentli Soto Albrecht,2013 god.
Aktivnosti volonterke :
Prevođenje sa engleskog na
bosanski
Dizajniranje brošura na
bosanskom za distribuciju
Istraživanje kriznih centara za
nasilje u porodici i razmišljanje
o stvaranju jednog u Bosni.
Istraživanje/pripremanje
sedmičnih radionica o
problemama žena na
engleskom jeziku.
Pripremanje za studij u
inostranstvu
„Uznajdubljezahvalnosti, želim se zahvalitisvimaonimakoji su
ovog ljetoomogućili: osobljuIIP, donatorima, onima
kojivodeuorijentacijskesjednice, Luisi Duarte-Silva i njenoj
konstantnojemailpodšci,savjetima ipomoći, osoblje
Ženeženama(Nuna, Teri, IndiraiMirjana), i mojimprijateljima
ipoznanicimau Sarajevu iostatkuBalkanakoji su učinili daovo
ljetojedno od onih kojenikad neću zaboraviti.“
Yentli Soto Albrecht
Princeton University
Saradnja sa Centrom za razvoj omladinskog
aktivizma CROA
Centar za razvoj omladiskog aktivizma u 2013 po drugi put
je implementirao projekat „Volontiranje je cool!“ kojom se
željelo ukazati na značaj volontiranja osnovaca za razvoj
savremenog demokratskog društva u kojem svaki
pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u
kojem se takav doprinos cijeni. Žene ženama su se rado
odazvale i bile prijatelj projekta „Volintiranje je cool“.
Učešće na konferenciji u Istanbulu povodom 40
godina postojanja HIKDE organizacije
27-28-29 maj 2013 godine (Udruženje Žene ženama, Fondacija lokalne
demokratije i Žene za žene International) na Konferenciji u Istanbulu
povodom 40 godina postojanja HIKDE organizacije.
Neki od zanimljivih događaja koje smo posjetili u 2013
Svečani novogodišnji prijem
NATO Štaba, Sarajevo, održan
u Domu armije- 10/01/2013
Godišnjica američkog akcionog
plana za žene, mir i sigurnost
(NAP) 23.01. na kojem su
pristustvovali ambassador
Patrick Moon i godspodin
David Barth
Sastanak Inicijativnog odbora
za Ženski sud- feministički
pristup pravdi- Skopje 1 i 2.
Februar
Prisustvo na Drugom
godišnjem sastanku Mreže
žena policajaca u Sarajevu 25 i
26 februara
Regionalna konferencija “Kojeg
je roda sigurnost? UN
Rezolucija 1325 “Žene, mir,
sigurnost,: globalni-regionalnolokalno” 28.februara u
administrativnom centru Vlade
Republike Srpske u
organizacijij Agencije za
ravnopravnost spolova
Sastanak sa predstavnicima
Centra Hafiza Markezij(Centar
za istinu, pravdu i sjećanje) iz
Istanbula.28.februar
Konsultacije u vezi Izvještaja o
napretku 2013 održan
06.marta u zgradi Evropske
komisije u Sarajevu
Međunarodni dan žena, u
organizaciji Američke
ambasade, Agencije za
ravnopravnost spolova i
NATO-a, održan u zgradi
Parlamenta BiH 8.03.
Sastanak sa gospođom Mari
Skaare, specijalnom
predstavnicom generalnog
sekretara NATO-a 5.april, na
temu implementacije UNSCR
1325
Pristustvo na tradicionalnoj
maifestaciji pod nazivom :
Pridruži mi se- Join me”, na
sajmu poduzetništva žena u
organizaciji Žene za žene
Internacional. 7.april
U organizacisji Svjetske Bakne
pristustvovali smo na
konsultativnom sastanku 16og
aprila na temu: Žensko
ekonomsko osnaživanje i
rodna nejednakost.
17 i 18. maja Međunarodni
forum za tranzicijsku pravdu
gdje je učestvovali 180
predstavnika . Tema
ovogodišnjeg Foruma je
pomirenje u kontekstu potreba
za sazrelom društvenom
potrebom za javnim priznanjem
svih žrtava i izgradnje nove
kulture sjećanja.
Neke od posjeta udruženju
Posjeta Udruženju - Ženske org. iz Azerbejdžana i Armenije- 30.mart 2013
Chiara Milan, istraživačica sa odsjeka političkih i socijalnih nauka pri Evropskom
Univerzitetu u Florensi (Italija) 11.10.2013
14.01.2013 – Colby Wilkason, Harvard Univerzitet, Boston
28.01.2013 – Mary C. Theisen, Izvršni sekretar Ministarstva sigurnosti, ICITAP
22.2.2013 - Randall Puljek-Shank, Radboud Univerzitet Nijmegen, odsjek za
političke nauke, Holandija
26.03.2014 – Carolina Greco, phD studentica, Italija
8.04.2013 – Santos Gonzales, School of Slavonic and east Europe Studies,
University College London
23.04.2013 – Dr. Kathy Reilly i student sa Colleague of John Morrisey’s sa
odsjeka geografije pri Nacionalnom Univerzitetu Irske, Galway
15.05.2013- Paulina Posppieszna, studijska posjeta, Univerzitet u Mannheimu,
Njemačka
26.05.2013- ženska organizacije iz Holandije u suradnji sa Balticum Reizen
20.juni.2013 – Darija Marić, Documenta, Zagreb
2.08.2013 – Caterina Bonora, Bremen International Graduate School of Social
Sciences, Njemačka
6.11.2013 – Marie-Eve Hamel, Univerzitet Edinburgu
Obilježavanje V-day-a 2013 godine: kampanja- 1 milijarda
ustaje
Širom BiH je plesno obilježen V-Day, dan borbe protiv nasilja nad ženama. V-Day
su organizirale 210 organizacija i institucija u 37 gradova i mjesta u obilježavanju
V-Day. BiH je jedna od 200 zemalja koja je ustala i obilježila ovaj dan.
16 dana aktivizma
U sklopu 16 dana aktivizma, međunarodne kampanje koju je prvi put pokrenuo
Institut za globalno žensko liderstvo 1991.godine, u kojoj učestvuje preko 164
države Udruženje Žene ženama je održalo slijedeće aktivnosti:
Datum
Aktivnosti
26 Nov.
Vrijeme:
01:30h
Radionica :Nasilje, senzibilizacija učenika za nenasilno rješavanje problema
facilitatorica Ranka Katalinski
Mjesto: Srednja elektrotehnicka skola, Sarajevo
28 Nov.
Vrijeme:
10:30h
Radionica: Nasilje u porodici
fasilitatorica: Vinka Berjan
Mjesto: Srednja skola 28.juni Istocno Novo Sarajevo
29.Nov.
Vrijeme:
18:00h
Radionica: Uvodjenje rodne ravnopravnosti u javne politike Fasilitatorica : Mirjana Music i Mujic Indira
Mjesto: Hotel Hollywood, Sarajevo
02 Dec.
Vrijeme:
01:00h
Radionica povodom 1.decembar - Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a,
fasilitatorica: Jasmina Atlic
Mjesto: Osnovna skola Alija Nametak
02 Dec.
Vrijeme:
10:30
Radionica povodom 1.decembar - Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a,
Fasilitatorica: Amra Đip
Mjesto: Osnovna skola Hasan Kaimija
03 Dec.
Vrijeme:
11:30h
Radionica: Vrsnjacko nasilje,
fasilitatorica: Vinka Berjan
Mjesto: Srednjoskolski centar Istocna Ilidza
04 Dec.
Vrijeme:
11:30h
Radionica: Nasilje u porodici, Nasilje utemeljeno na osnovu spola/roda i Predrasude o nasilju nad ženama,
fasilitator Meho Piric
Mjesto: Osnovna skola Vladislav Skaric, Sarajevo
04 Dec.
Vrijeme:
08:00h
Radionica: Nasilje u porodici,
fasilitatorica: Ifeta Bajramovic
Mjesto: Osnovna skola Nafija Sarajlic, Sarajevo
05 Dec.
Vrijeme:
01:00h
Radionica povodom 5.decembra - Medjunarodnog dana volontera/ki za drustveni i ekonomski razvoj
Fasilitatorica : Azra Jasika
Mjesto : Osnovna skola Silvije Strahimir Kranjcevic
Zajedničke aktivnosti u sklopu Sigurne mreže
Online platforme
Kao jedan od medija, Internet je postao važno sredstvo komunikacije s ciljnim
grupama, donatorima, partnerima i saradnicima. Posebno se naglašava njegova
interaktivnost, kao i prednosti koje će u budućnosti imati nad tradicionalnim
medijima. Internet se razlikuje od ostalih medija, jer inicijativa izlaganja ovom
mediju dolazi od ciljne grupe, koja aktivno traži informacije koje su im potrebne.
Interaktivnost koju omogućava Internet značajna je radi kreiranja posebne veze s
ciljnim grupama i razmjene informacija.
Internet donosi niz prednosti za našu organizaciju. Moguća je 24- satna dostupnost
informacijama na bilo kojoj lokaciji.
Širenje informacija važna je funkcija komunikacije putem Interneta, a troškovi
komunikacije znatno su niži od komunikacije putem tradicionalnih medija.
Posebna pogodnost koju nudi Internet, odnosi se na mogućnost povezivanja sa
ciljnim grupama.
Web stranice „Žene Ženama“ nude mogućnost pružanja informacija, odgovaranja
na zahtjeve, bilježenje prigovora i pohvala, što predstavlja dodatnu prednost.
http://www.zenezenama.org/ je
osnovna stranica Udruženja gdje
posjetitelji mogu pronaći ko smo
zapravo mi, koji su naši programi,
publikacije koje smo izdali, koje su
novosti, ko su naši partneri
iinformacije o projektima i
aktivnostima.
Prošle godine smo radili rekonstrukciju stranice i prilagodili se novim
tehnologijama, promjenili dizajn i vršili redovno ažuriranje iste.
Web portali Žene Ženama:
http://www.gbv-zene.org/
http://zenskestudije.oneworldseepartner.org/
http://www.grad-ravnopravnosti.net/
U sklopu projekta „Nasilje nad ženama, prepoznaj i spriječi“ nastao je portal
http://www.gbv-zene.org/. Njegova osnovna namjena je da posjetitelji mogu
pronaći informacije vezane za rodno uvjetovano nasilje (mehanizme, zakone i
propise BiH, međunarodne dokumente, edukacijske materijale, publikacije,
iskustva i aktivističku praksu).
Projekat Ženskih studija “Žarana Papić”
http://zenskestudije.oneworldseepartner.org/.
popraćen
je
web
portalom
Cilj uspostave portala je bio informisati o tome šta su to Ženske studije, o tome ko
je tim koji je uključen u implementaciju projekta, te razmjena informacija između
učesnika/ca, predavačica i šire javnosti.
Portal http://www.grad-ravnopravnosti.net/ uspostavljen je s ciljem prezentovanja
rezultata projekta „Grada ravnopravnosti“, razmjene informacija, dokumenata i
dobrih praksi
Pratite nas i na:
Facebook stranici: www.facebook.com/zene.zenama
Twitter-u: twitter.com/zenezenama
Youtube-u: http://www.youtube.com/user/zenezenama?feature=mhee
Google+: plus.google.com/photos/113261814134002809912/albums
Blogu: http://zenezenama-tmbesic.blogspot.com/
INFORMACIJE O ŽENE ŽENAMA U 2013
Oblik djelatnosti:
Osnovana:
Adresa:
Grad:
Zemlja:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web stranica/druge na mreži
platform /društvenim mrežama:
Savjetodavni odbor:
Predsjednica odbora:
Nadzorni odbor:
Predsjednica skupštine Udruženja:
Menadžment tim Udruženja:
Knjigovodstvena agencija:
Revizorska agencija:
Kontakt osoba:
Osoblje (2013. godine):
Pripravnik (2013.godine):
Volonteri (2013.godine):
Udruženje Žene Ženama
NVO
04. mart/ ožujak 1997. godine
Derebent 41
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+ 387 33 219 640
+ 387 33 219 640
[email protected]
www.zenezenama.org
Gender based violence/portal: www.gbv-zene.org
Women’sStudies-Zarana Papić/portal:
http://ženskestudija.oneworldseepartner.org
City of Equality/portal: http://www.grad-ravnopravnosti.net/
Facebook: https://www.facebook.com/zene.zenama
Twitter: https://twitter.com/zenezenama
Youtube:
http://www.youtube.com/user/zenezenama?feature=mhee
Goggle+:
https://plus.google.com/photos/113261814134002809912/alb
ums
Blog: http://zenezenama-tmbesic.blogspot.com/
Jagoda Ribica, Lidija Živanović, Melika Mahmudbegović, Stana
Mimić, Rada Češko, Slavica Milutinović, Dragica Radović i
Vinka Radovanović Berjan
Sanja Alatović
Branka Inić, Enisa Gaši i Ivana Mostarac
Ranka Katalinski
Sanja Alatović, Ranka Katalinski i Memnuna Zvizdić
Dealming Sarajevo
Reviqual Istočno Sarajevo
Memnuna Zvizdić, Izvršna direktorica–
[email protected]
Maria Theresa Maan Bešić, PR/Program koordinatorica –
[email protected]
Indira Mujić, Finansijsko - administrativna koordinatorica –
[email protected]
Mirjana Musić, Stručni trener / psihologinja za edukativni
program Savić Zorana, Stanić Aleksandra
Igor Kljajić
Lokalni volonteri / studenti: Bečić Adnela, Aldžić Naida,
Hebilović Amra, Emina Frljak, Zijada Karamović- FPN, Olivera
Đokić –psih. Međunarodni volonti: Yentli Soto Albrecht
(Prinston Univerzitet)
Hvala vam na podršci i saradnji
Tim “Žene Ženama”
BAZIČNI PROJEKAT I PODPROJEKTI
“ŽENE ŽENAMA” 1997. – 2013.
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
Download

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2013 Udruženje Žene ženama