IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
LISTA UČESNIKA - FORUM ZA TRAŽENJE PROJEKTNIH PARTNERA, Podgorica, 11.12.2012. godine
Rb
IME I PREZIME
INSTITUCIJA
1
Perica Bulić
MPŠV HNŽ/K
2
Jelica Kraljević
MPŠV HNŽ/k
3
Boban Kumburović
4
TELEFON/FAX
SEKTOR
E-MAIL
+387 36 445 900
SSŠ Sergije Stanić
+382 68 896 578
Miodrag Banović
NVO Info sport
+382 69 234 543
□ Turizam
[email protected]
5
Vera Furtula
Opština Rudo
+387 58 711 164
□ Ruralni razvoj
[email protected]
6
Goran Vujadinović
+382 68 622 384
□ Turizam
[email protected]
7
Tomislav Majić
+387 36 580 151
□ Privreda
NVO LINK Mostar
[email protected]
□ Turizam
[email protected]
□ Ekologija
8
Kaća Kremenac
Udruženje izdavača i knjižara CG
+382 67 446 916
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
9
Stevan Ljumović
NVU Društvo informatičara CG
+382 67 622 600
□ Privreda
□ Turizam
[email protected]
[email protected]
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
10
Andrijana Rakočević
11
Vujadinović Maja
12
Enesa Pazalja
Biotehnički fakultet PG
Ministarstvo privrede Kantona
Sarajevo
+382 69 246 720
□ Privreda
[email protected]
+382 67 378 399
□ Turizam
[email protected]
+387 33 562 025
+387 61 386 711
□ Privreda
[email protected]
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
13
Amela Bećirović
Udruženje za poduzetništvo i
posao Link Mostar
+387 36 580 151
+387 61 480 963
□ Privreda
□ Turizam
[email protected]
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
14
Mirko Mijušković
Opština Rudo
+387 58 711 800
□ Privreda
[email protected]
15
Ninoslav Prijović
Opštinska razvojna agencija Rudo
+387 58 711 155
□ Turizam
[email protected]
16
Tomislav Majić
Link Mostar
+387 36 580 151
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
17
Amela Bećirović
Udruženje za poduzetništvo i
posao Link Mostar
+387 36 580 151
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
18
Vladimir Jablan
CSTI Montengro
+382 69 132 881
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
19
Svetlana Vujičić
CSTI Montenegro
+382 69 318 963
[email protected]
20
Dragana Radunović
Biothenički fakultet
+382 20 206 710
[email protected]
21
Nebojša Veličković
Biotehnički fakultet PG
+382 69 335 125
□ Privreda
[email protected]
□ Ruralni razvoj
22
Vladimir Konatar
Agro biznis Bijelo Polje
+382 67 312 980
□ Privreda
[email protected]
□ Ruralni razvoj
23
Žarko Vujadinović
NVO HORIZONTI
+382 69 669 645
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
24
Ganija Pajazitaj
25
26
BH
Andrija Mićković
Udruženje raseljenih Roma i
Egipćana sa Kosmeta u CG
Udruženje raseljenih Roma i
Egipćana sa Kosmeta u CG
NVO „Proizvodnja zdrave hrane“,
Nikšić
+382 69 457 921
[email protected]
[email protected]
+382 67 399 256
+382 69 540 062
□ Privreda
[email protected]
[email protected]
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
□ Turizam
www.organicmontenegro.com
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
27
Blagojević Marko
Podgorički sportski savez
+382 69 569 779
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
28
Mileva Lučić
JU Srednja elektrotehnička škola
PG
+382 67 579 779
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
29
Irena Krivokapić
30
Milutin Radonjić
Agencija za zaštitu životne sredine
PG
NVO „PRONA“
+382 67 395 811
□ Ekologija
[email protected]
+382 69 229 650
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
31
Goran Furundžić
KK Morača
+382 69 068 795
□ Turizam
[email protected]
32
Tanja Ražnatović
Unija poslodavaca CG
+382 67 500 797
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
33
Milica Božović
CSTI
+382 67 637 009
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
34
Branko Rakonjac
PKCG Regionalni biro Bijelo Polje
+382 50 431 191
□ Privreda
[email protected]
35
Martina NocMartini
+382 69 922 388
□ Ekologija
36
Vojislav Delić
Ministarstvo održivog razvoja i
turizma PG
Zanatsko preduzetnička komora
CG
[email protected]
[email protected]
[email protected]
□ Privreda
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
37
Ibrahim Alić
JU Služba zapošjavanja
+387 62 216 316
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
38
Zoran Klikovac
JU „Segije Stanić“ SSŠ PG
+382 69 391 895
□ Turizam
[email protected]
39
Cecile Rousset
COSV
+382 20 244 322
□ Turizam
[email protected]
40
Vladimir Rajčić
Glavni grad PG
+382 67 633 337
□ Ruralni razvoj
[email protected]
41
Nataša Pavličić
Pamark doo PG
+382 67 529 229
□ Turizam
[email protected]
42
Petar Krgušić
IPF
+382 67 251 006
□ Ruralni razvoj
[email protected]
43
Andrija Radić
HERAG
+387 39 681 631
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
44
Željko Dodig
Razvojna agencija ŽZH HERAG
+387 39 681 631
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
45
Mahir Lokvančić
JU Služba za zapošljavanje
kantona Sarajevo
+387 33 569 133
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
[email protected]
46
Igor Dragaš
ETS Vaso Aligrudić
+382 69 333 996
□ Privreda
[email protected]
47
Veselin Pičurić
ETS Vaso Aligrudić
+382 67 303 007
□ Ruralni razvoj
[email protected]
48
Petar Popović
KSCG
+382 69 013 492
49
Dijana Uljarević
Forum mladih i neformalna
edukacija
+382 69 319 257
□ Privreda
[email protected]
Direkcija za puteve Kantona
Sarajevo
+387 33 560 431
Direkcija za puteve Kantona
Sarajevo
+387 33 560 431
Agencija za zaštitu životne sredine
+382 067 258 509
50
51
52
Alikadić Adnan
Emir Dautović
Sead Hadžiblahović
□ Ekologija
□ Turizam
[email protected]
□ Ekologija
□ Turizam
[email protected]
□ Ekologija
□ Ekologija
[email protected]
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
53
Esad Ibišević
PKKS
+387 33 250 126
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
54
Aleksandra Savić
World music centar
+387 62 156 421
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
55
Rusmira Mandić
56
Ivan Radović
57
Bojana Kalezić
58
Rajko Tripić
59
Ćaba Magyar
60
Vukica Novaković
Privredna komora kantona
Sarajevo
NVO Podgorica Specijalna
Olimpijada
Montenegro Biznis Alijansa
+387 33 250 106
+387 69 283 928
[email protected]
□ Ruralni razvoj
[email protected]
+382 67 530 876
□ Privreda
□ Turizam
[email protected]
Agencija za zaštitu životne sredine
PG
Autorokp Zelenika
+382 67 258 466
□ Ekologija
[email protected]
+382 67 595 631
□ Turizam
[email protected]
Nova šansa u Novom
+382 67 318 084
□ Ruralni razvoj
[email protected]
□ Ekologija
61
Dr Zlatko Bulić
62
Slavica Vukčević
Agencija za zaštitu životne sredine
+382 67 441 324
CSTI
+382 69 338 062
[email protected]
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
63
Dr Miroslav Doderević
Društvo geografa CG
+382 69 381 491
□ Ruralni razvoj
[email protected]
□ Ekologija
64
Vesna Brajović
IPF
+382 69 567 468
□ Privreda
[email protected]
□ Ruralni razvoj
65
Lejla Arnautović
JUSZZKS
+382 33 569 100
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
66
Gordana Kasom
67
Uroš Zloković
68
Senka Domović Bulat
Agencija za zaštitu životne sredine
+382 67 514 336
□ Ekologija
[email protected]
CTU
+382 67 645 023
□ Turizam
[email protected]
Nova šansa u Novom
+382 69 319 899
□ Ruralni razvoj
[email protected]
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
□ Ekologija
69
Kovačević Milovan
70
Igbala Fabović Uerović
71
Popović Petar
72
Jovan Subotić
MB
+382 69 155 102
[email protected]
Fondacija Elart
+382 69 100 339
□ Turizam
[email protected]
Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Opština Herceg Novi
+382 67 581 781
□ Ekologija
[email protected]
+382 69 182 464
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
73
Ivan Perović
COSV
+382 68 522 666
□ Turizam
[email protected]
□ Ruralni razvoj
74
Marković Mirjana
Zanatsko preduzetniška komora
CG
+382 20 667 810
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
□ Ekologija
75
Anera Čingić
JU SZZKS Sarajevo
+387 61 133 886
76
Vesna Đukić
Maslinarsko društvo Boka
+382 67 201 732
77
Ana Vukčević
Glavni grad PG
+382 67 313 496
[email protected]
□ Turizam
□ Ruralni razvoj
[email protected]
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
78
79
Kemal Jaganjac
Mirza Muleković
Srednja Škola za saobraćaj i
komunikacije Sarajevo
+387 61 190 441
Unija poslodavaca CG
+382 67 209 796
□ Turizam
[email protected]
□ Ekologija
□ Privreda
[email protected]
□ Turizam
80
Nataša Pavličić
NVO Montour Development
Agency PG
+382 67 529 229
□ Turizam
[email protected]
IPA Program prekogranične saradnje
Bosna i Hercegovina – Crna Gora
81
Stojan Zagorac
Papilot International
+386 41 733 538
□ Turizam
[email protected]
Download

Podgorica