B O S N A
I
H E R C E G O V I N A
F E D E R A C I J A
B O S N E
I
H E R C E G O V I N E
U N S K O
–
S A N S K I
K A N T O N
M I N I S T A R S T V O
Z A
G R A Đ E N J E ,
P R O S T O R N O
U R E Đ E N J E
I
Z A Š T I T U
O K O L I Š A
B O S N I A
A N
F E D E R A T I O N
O F
T H E
U N A
MINISTRY OF BUIL
A N D
P R O T E C T I
D
H E R Z
B O S N I A
H
–
S A N A
DING,
PHYSIC
O N
O F
E N
E G O V I N A
E R Z E G O V I N A
C A N T O N
AL
PLANNING
V I R O N M E N T
REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA
R.
br.
Datum
upisa
1. 11.7.2013
2. 11.7.2013
3. 13.7.2013
Naziv i sjedište pravne
osobe
"AQUA-PROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 14
Bihać
"MC - Stella" d.o.o.
Velika Kladuša
Ul. Trnovačka 10
Velika Kladuša
"AG" d.o.o. Cazin
Ul. Klupe bb 77220
Cazin
Broj i datum
izdavanja rješenja
Popis i stručna sprema zaposlenih
Vrsta stručnih poslova
Broj i datum
projektovanja, revizije i odnosno angažiranih po ugovoru o djelu
izdavanja ovlaštenja
nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Poslovi projektovanja,
11-23-4947-UP-1/2013 11-23-4947-UP-1/2013
Amir Nefić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
od 06.06.2013
od 19.08.2013
građ.
nadzora nad građenjem
11-23-5258-5/2013 od 11-23-5258-8/2013 od
25.06.2013
19.08.2013
Poslovi projektovanja,
11-23-6737-UP-1/2013 11-23-6737-UP-1/2013
poslovi revizije i poslovi
od 11.07.2013
od 28.08.2013
nadzora nad građenjem
"IN - EL
INŽENJERING" d.o.o. 11-23-8016-UP-1/2013 11-23-8016-UP-1/2013
4. 13.7.2013
Bihać Ul. ZAVNOBIHod 26.07.2013
od 12.09.2013
a br. 1/1 Bihać
5. 13.7.2013
"EUROING" d.o.o.
Bihać
Ul. Bužimska br. 23
Bihać
Elektroinstalacije jake i
Fatima Omerčić, dipl.
slabe struje i
elektroenergetskih
ing. elek.
objekata
Elektroinstalacije
Muhiba Pjanić,
dipl.ing.arh. Dedo
Pjanić, dipl. ing.
građ.
Sead Delić-Ibukić,
dipl. ing. elek.
Smail Nuhić, dipl.
ing. građ. Ibrahim
Komić, dipl. ing.
Poslovi projektovanja, građ. Zlatan Ibukić,
11-05-7357-UP-1/2013 11-05-7357-UP-1/2013
poslovi revizije i poslovi dipl. ing. maš. Sead
od 29.07.2013
od 12.09.2013
nadzora nad građenjem
Delić-Ibukić, dipl.
ing. elek. Samir
Grozdanić, dipl. ing.
građ.
Promjene bitne za
obavljanje stručnih
poslova, projektovanja,
revizije i nadzora
R.
br.
Datum
upisa
Popis i stručna sprema zaposlenih
Vrsta stručnih poslova
Broj i datum
projektovanja, revizije i odnosno angažiranih po ugovoru o djelu
izdavanja ovlaštenja
nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
"A.S. PROJEKT INŽENJERING
AZAMAH" d.o.o.
Bihać Ul. Muhsina
Rizvića br. 29 Bihać
11-23-10066-UP1/2013 od 21.08.2013
11-23-10066-UP-1/13
od 07.10.2013
Poslovi projektovanja,
Sadeta
poslovi revizije i poslovi Imbrahimpašić, dipl.
nadzora nad građenjem
ing. građ.
"ING - STATIK BIRO"
11-23-11987-UP-1/13
d.o.o. Cazin
7. 3.10.2013
Ul. 25. Novembra bb,
od 30.09.2013
Mala Lisa Cazin
11-23-11987-UP-1/13
od 21.11.2013
Poslovi projektovanja,
Smail Silić, dipl. ing. Enes Račić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
građ.
arh.
nadzora nad građenjem
11-23-11493-UP1/2013 od 01.10.2013
11-23-11493-UP-1/13
od 21.11.2013
Poslovi projektovanja,
Emir Eminagić, dipl.
poslovi revizije i poslovi
ing. arh.
nadzora nad građenjem
"UNA CONSULTING"
d.o.o. Bihać
11-23-9941-UP-1/2013
9. 3.10.2013
Ul. Bosanskih banova
od 02.10.2013
br. 23 Bihać
11-23-9941-UP-1/13
od 21.11.2013
Poslovi projektovanja, Sandi Zulić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi građ. Emir Mureškić,
nadzora nad građenjem
mr. građ. ing.
11-23-11701-UP-1/13
od 07.01.2014
Arif Midžić, dipl.
ing. građ. Amir
Nefić, dipl. ing. građ.
Sead Delić-Ibukić,
Poslovi projektovanja,
Amir Delić, dipl. ing. dipl. ing. elek. (Amir
poslovi revizije i poslovi
arh.
je uposlenik "AQUAnadzora nad građenjem
PROJEKT" d.o.o.
Bihać, a Sead "IN EL INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
6. 26.8.2013
8. 3.10.2013
10. 19.11.2013
"GAUS" d.o.o. Bihać
Ul. Mehmed paše
Bišćevića br. 1 Bihać
"AD & ARHITEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 16
Bihać
"HAJDAR" d.o.o.
Bihać
11. 21.11.2013
Ul. 502 Viteške br. 11
Bihać
11-23-11701-UP1/2013 od 13.11.2013
11/2-23-14391-UP1/2013 od 18.11.2013
11/2-23-14391-UP1/13 od 07.01.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Samir Hajdarević,
dipl. ing. građ.
1. Amir Delić, dipl.
ing. arh. 2. Nuhić
Tahir, dipl. ing. maš.
3. "IN - EL
INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
Promjene bitne za
obavljanje stručnih
poslova, projektovanja,
revizije i nadzora
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
"ARHAUS" d.o.o.
Bihać
12. 11.12.2013
Ul. Gazihusrevbegova
br. 2 Bihać
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-16881-UP1/2013 od 10.12.2013
"INŽINJERING ČAUŠ" d.o.o. Bosanska
11-23-15648-UP13. 13.12.2013
Krupa
1/2013 od 09.12.2013
Ul. Patriotske lige bb
Bosanska Krupa
14. 20.12.2013
15. 27.12.2013
"KGH PROJEKT"
d.o.o. Cazin
Ul. Generala Izeta
Nanića bb Cazin
11-23-17316-UP1/2013 od 18.12.2013
"Geo Map" d.o.o. Cazin
11-23-17317-UPUl. Žegar bb Cazin
1/2013 od 19.12.2013
"A M G - PROKEKAT"
d.o.o. Velika Kladuša
11-23-17201-UP16. 27.12.2013
Ul. Trg Ahmeta
1/2013 od 26.12.2013
Mržljaka, Duplex II
Velika Kladuša
"INTERING" d.o.o.
Bihać
17. 30.12.2013
Ul. Džemala Bijedića
br. 15 Bihać
11-23-17591-UP1/2013 od 26.12.2013
Popis i stručna sprema zaposlenih
Vrsta stručnih poslova
Broj i datum
projektovanja, revizije i odnosno angažiranih po ugovoru o djelu
izdavanja ovlaštenja
nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
1.Ibrahim Bašić, dipl.
ing. građ. 2. Mirko
Poslovi projektovanja,
Amir Imširović, dipl. Jakovac, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
ing. arh.
građ. 3. "IN - EL
nadzora nad građenjem
INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
1. Adnan Pozderac,
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. arh.
Adem Mustedanagić,
poslovi revizije i poslovi
2. Dursum
dipl. ing. građ.
nadzora nad građenjem
Mustedanagić, dipl.
ing. elek.
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Irfan Ljubijankić,
dipl. ing. maš.
1. Omer Suljkanović,
dipl. ing. građ.
1. Adnan Pozderac,
dipl. ing. arh. 2.
Elmedin
Adem Mustedanagić,
Poslovi projektovanja
Toromanović, dipl.
dipl. ing. građ. 3.
ing. geod.
Mehmed Hebilović,
dipl. ing. maš.
1. Mirsad
Džaferović, dipl. ing.
Poslovi projektovanja,
1. Muhamed
arh. 2. Mujaga
poslovi revizije i poslovi Galijašević, dipl. ing. Hairlahović, dipl.
nadzora nad građenjem
građ.
ing. elek. 3. Osman
Čaušević, dipl. ing.
maš.
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
1. Mirsad Hasanović,
mašinsko-energetskih
dipl. ing. maš.
projekata i servis
mašinsko-energetskih
postrojenja
Promjene bitne za
obavljanje stručnih
poslova, projektovanja,
revizije i nadzora
E N T
Download

REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA