REGIONALNI SUSRET STUDENATA GEODEZIJE
Nakon Beograda, Ljubljane, Zagreba, Novog Sada, došlo je vreme i na Sarajevo. Asocijacija
studentata GraĎevinskog fakulteta imala je veliki zadatak, a to je organizovati Regionalni
susret studenata geodezije (Regional Geodetic Student Meeting), pod akronimom RGSM.
Asocijacija studenata GraĎevinskog fakulteta, po prvi put, je organizator manifestacije
ovakvog karaktera. Asocijaciji je velika čast što je zadobila poverenje studenata geodezije sa
Balkana, da organizuje, za sada, jedinstveni susret studenata iz regiona. Zbog zadovoljstva i
entuzijazma povodom organiziranja ovog susreta, zaboravili su na sve nedaće koje zahteva
organizacija ovakvog projekta.
Slika 1: GraĎevisnki fakultet, učesnici RGSM-a.
Studenti iz Sarajeva su se prvi put uključili u odrţavanje RGSM 2012., kada se isti odrţao u
Zagrebu, zatim RGSM Novi Sad 2013., gdje je Odsek za geodeziju iz Sarajeva takoĎe imao
svoje predstavnike. Dakako, ne smeju zaboraviti kolegu Dţaferagić Rifeta, koji je
predstavljao njihov fakultet na internacionalnom susretu studenata geodezije IGSM Wroclaw
2013.
Slika 2: RGSM Novi Sad 2013.
Slika 3: RGSM Zagreb 2012.
RGSM Sarajevo 2014. je do sada najbrojniji susret i u njemu su učestvovali studenti iz:
 Austrije '' Tehnološki univerzitet Beč ''
 Slovenije '' Fakultet za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana''
 Hrvatske '' Geodetski fakultet Zagreb''
'' Fakultet građevinarstva, arhitekture, geodezije i geoinformatike Split ''
 Srbije
'' Građevinski fakultet Beograd ''
'' Fakultet tehničkih nauka Novi Sad ''
 Makedonije '' Građevinski fakultet Skopje ''
 Bosne i Hercegovine '' Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka ''
'' Građevinski fakultet Sarajevo ''
Respektivno će se proći kroz najvaţnija dešavanja ovogodišnjeg susreta.
RGSM je otpočeo posetom Svrzinoj kući, gde su se studenti mogli upoznati sa tradicionalnom
arhitekturom i načinom ţivljenja višeg staleţa muslimanske sarajevske porodice iz XVIII. i
XIX. stoleća. RGSM-ovce je pozdravio dečak, obučen u tradicionalnu narodnu nošnju, što je
veoma obradovalo učesnike. Nakon obilaska Svrzine kuće, organizovana je poseta Federalnoj
upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a gostima se obratio zamenik direktora
FGU-a gosp. Nedţad Pašalić.
Slika 4: Poseta Federalnoj geodetskoj upravi.
Slika 5: Obilazak Svrzine kuće.
Zvanično otvaranje RGSM Sarajevo 2014. je organizovano u prostorijama GraĎevinskog
fakulteta, gde su se prisutnima obratili: prodekan za nastavu, prof. dr. Samir Dolarević, dipl.
inţ. graĎ.; šef Odseka za geodeziju, doc. dr. Admir Mulahusić, dipl. inţ. geod.; zamenik
direktora FGU, Nedţad Pašalić, dipl. inţ. geod.; Ţutić Alija, predsednik organizacije RGSM
2014. TakoĎe, student, sada već diplomirani inţenjer geodezije, Ilma Dinar je predstavila svoj
master rad ''Izrada topografske karte 1:500''.
prijateljima susreta uručeni su prigodni pokloni.
Slika 6: Prezentacija o istoriji Odseka za geodeziju.
Na svečanoj manifestaciji, sponzorima i
Slika 7: logo RGSM-a.
Deo na koji su organizatori zaista ponosni, je izloţba instrumenta. Veliki deo instrumenta je u
vlasništvu Odseka za geodeziju, dok je jedan deo instrumentarija izloţila sarajevska
kompanija BNpro d.o.o., inače, generalni zastupnik svetske kompanije Trimble za područije
Bosne i Hercegovine. Kada su se gosti i učensici RGSM-a opustili i upoznali sa raritetima
koji Odsek za geodeziju poseduje, pozvani su na ručak.
Slika 8: Izloţba instrumenata.
'' Party '' dobrodošlice prireĎen je u prepunom Domu mladih. Naime, koncert u Sarajevu je
imala beogradska grupa S.A.R.S. Na veliko oduševljenje, učesnike ovogodišnjeg RGSM-a je
pozdravio frontmen grupe Ţeljko Kovačević - Ţare.
Tradicionalno, drugog dana susreta, organizovane su studentske prezentacije iz oblasti
geodezije, na sledeće teme:
 Arhitektonsko-graĎevinski fakultet Banja Luka, Nikolina Mijić: ''EKO-EUROTIM
Ltd., Banja Luka (prezentacija kompanije)''
 Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Marko Petroman: ''Proširiva realnost i njena
prijena u geodeziji''
 Tehnološki univerzitet Beč, Maja Orihan: ''Određivanje Zemljinih orijentacijskih
parametara pomoću VLBI''
 Fakultet za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana, Meta Moţina: '' Poređenje visina iz
lidarskih i GNSS visinskih podataka na područiju Prevalje pod Krimom''
 Fakultet graĎevinarstva, arhitekture, geodezije i geoinformatike Split, Antonia Pranić:
''Prezentacija o fakultetu''
 Geodetski fakultet Zagreb, Franka Grubišić: ''Uloga geodezije i geoinformatike u
održivom razvoju''
 GraĎevinski fakultet Beograd, Miloš Pandţić: ''Inostrane konferencije za studente i
mlade geodete''
Slika 9: Prezentacija Nikoline Mijić, Banja Luka.
Slika 10: Prezentacija Franke Grubišić, Zagreb.
RGSM nije samo susret studenata geodezije, gde studenti učesnici prezentuju svoja
dostignuća iz oblasti geodezije, već i susret gde se ostvaruju kontakti i postavljaju temelji za
nova prijateljstva, susret gde se svi mi zajedno upoznajemo sa gradom u kojem se odrţava
RGSM. Stoga su se organizatori potrudili da Sarajevo prikaţu u što boljem svetlu. Učesnici su
obišli uţe jezgro Staroga Grada, te se upoznali sa istorijom grada. Obilazak je počeo ispred
sarajevske Katedrale, a nastavio obilaskom Begove dţamije, te Stare pravoslavne crkve.
Oblazak grada je završen posetom gradske kuće grada Sarajeva, poznatije kao Vijećnica. Svo
vreme ulogu vodiča, umesto profesionalnog, je oponašao student Ţutić Alija. Iz više razloga,
smatralo se da će se na taj način subjektivnije preneti ono što Sarajevo uistinu predstavlja.
Slika 11: Vijećnica, akronim RGSM-a.
Slika 12: Begova dţamija.
Kakav bi to bio obilazak Baščaršije, a da se ne probaju sarajevski ćevapčići? Večera je
organizovana u najljepšem ugostiteljskom prostoru Sarajeva, poznatoj sarajevskoj pivnici HS.
Trećeg dana susreta prireĎene su drugačije, i za sada jedinstvene, aktivnosti tokom RGSM-a;
odlazak na Vrelo Bosne, te šetnja po ovom zaštićenom spomeniku prirode. Voţnja kočijama
Velikom alejom i relaksirajuće aktivnosti tokom ovog izleta su zasigurno ostavili trag na sve
učesnike RGSM-a.
U sklopu ovogodišnjeg RGSM-a, studenti završnih godina predstavili su svoje master
radove:
 Dţemaila Balić: ''Izrada 3D modela spomenika „ Ranjeni lav“ na groblju Lav
korištenjem laserskog skeniranja''.
 Emina Zec: ''Korištenje metode terestričkog laserskog skeniranja kod analiziranja
štete na vozilima nakon saobraćajnih nesreća''.
U poslednje vreme velika turistička atrakcija na Baščaršiji je nargila. Kako organizatori, tako i
učesnici imali su priliku druţiti se u mirišljavim prostorijama ugostiteljskog objekta ''Divan
han''.
Kako svemu doĎe kraj, tako i ovogodišnjem RGSM-u je došao kraj, a oproštajno druţenje
organizovano je u sarajevskom klubu AG. Prisutne je pozdravila kultna ličnost grada
Sarajeva, Elvis J. Kurtović, jedan od osnivača pokreta ''New Primitives'', koji je svojim
neponovljivim šarmom i smislom za humor izmamio osmeh na lica učesnika. Te nezaboravne
večeri učesnike je zabavljala grupa ''Vremeplov'', svirajući sve ono što predstavlja sarajevsku
pop-rock školu.
Ponedjeljak, 10.11.2014. godine, osta će, barem organizatorima, lepa uspomena. Mnogo je
razloga, a najvaţniji je taj da su učesnici bili prezadovoljni, kako gradom, fakultetom, tako i
samom organizacijom RGSM-a 2014., te su organizatorima potvrdili da će se svi jednoga
dana ponovo vratiti u grad Sarajevo.
Pre nego što su se organizatori i učesnici pozdravili, posetili su Parlamentarnu skupštinu
Bosne i Hercegovine gde su se se upoznali sa aktivnostima i nadleţnostima ove institucije.
Samom posetom, organizatori su traţili od istoimene institucije da se organizuje kolektivni
razgovor izmeĎu učesnika i organizatora RGSM-a. Razgovorom je donešen zaključak da se
RGSM 2015. odrţi u Skoplju.
Slika 13: Poseta Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Na kraju je organizatorima preostalo da se zahvale svim sponzorima i prijateljima susreta,
koji su svojim nesebičnim zalaganjem potpomogli da se organizuju i upešno realizuju
ovogdišnji susret. MeĎu njima su izdvojili: Odsek za geodeziju, GraĎevinskog fakulteta u
Sarajevu, Federalnu geodetsku upravu, Opštinu Stari Grad, GraĎevinski fakultet, te
mnogobrojne kompanije, gde su izdvojili BNpro d.o.o. Ostale su uspomene i ţelja da se
ponovo sretne sa dragim prijateljima iz susednih drţava. Na šta su organizatori zaista ponosni,
to je da su došli na ideju da se napiše knjiga o RGSM-u, generalno gledajući od same
inicijative za pokretanje ovakve manifestacije, pa sve do ovogodišnjeg susreta.
Učesnici na ovogodišnjem RGSM-u:
 Geodetski fakultet Zagreb: Franka Grubišić, Andreja Mustač, Vesna Jurić, Jasmina
Antolović, Ruţica Kozić, Dino Poegubić, Šime Skočić, Veronika Nikolić, Nino Pijanović,
Marko Radanović, Lucija Čupić, Ina Zlojutro, Domagoj Pavlik, Jurica Miletić.
 Građevinski fakultet Beograd: Jovana Đoković, Tatjana Đapić, Anita Đurić, Aleksandar
Pojić, Stefan Stojković, Miloš Pandţić.
 Fakultet građevinarstva, arhitekture, geodezije i geoinformatike Split:
Ana Kojundžić, Antonia Pranić, Doris Pavić.


Fakultet za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana: Mitja Ţupančić, Aleksandar Šašić
Keţul, Ana Potočnik, Meta Moţina, Lavra Borovnik.
Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad: Nevena Radović, Marko Petroman, AnĎelko
Matić, Vanja Pavlović, Milan Cerovina, Milan Đermanović, Nikola Janković, Igor
Ruskovski, Milena Kokotvić, Marina Davidović.




Gradezen fakultet Skopje: Aleksandra Lozanoska, Aleksandra Lukanoska, Dušan
Angelovski.
AGF Banja Luka: Nikolina Mijić.
Tehnološki univerzitet Beč: Maja Orihan.
Organizator RGSM Sarajevo 2014:
Građevinski fakultet Sarajevo: Maja Omerčević, Emina Toromanović, Muris Mureškić,
Kolić Tarik, Adnan Abdić, Haris Hadţić, Jugović Gojko, Dţaferagić Rifet, Savić Marko,
Hajrulahović Muhamed, Ţutić Alija.
Pilote! Duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
I održao sam je.
Ne zezaj me, hoću još danas da vidim Valtera.
Onda gledaj lafčino, vidiš ga.
Od kada sam u Sarajevu, tražim Valtera,
A nisam ga našao.
Sad' kad' odlazim znam ko je on.
Znate ko je Valter?!
Odmah mi kažite njegovo ime!
Pokazat ću Vam.
Vidite li ova grad?
To je Valter.
Valter brani Sarajevo
Novembar 2014,
Savez studenata Gedezije i geomatike FTN
Download

REGIONALNI SUSRET STUDENATA GEODEZIJE