Nastavni plan
AKADEMSKA 2008/09. GODINA
VII (sedmi) zimski semestar
Farmakologija i toksikologija
Infektivne bolesti
Epidemiologija sa statistikom
Interna medicina
Dermatovenerologija
Neurologija, psihijatrija i
medicinska psihologija
Radiologija
prof. dr Nedţad Mulabegović
doc. dr Sajma Dautović
doc. dr Semra Čavaljuga
prof. dr Hasan Ţutić
prof. dr Naima Arslanagić
prof. dr Abdulah Kučukalić
3
2
3
2
1
4
2
2
2
4
1
2
45
30
45
30
15
60
30
30
30
60
15
30
prof. dr Šerif Bešlić
1
1
15
15
prof. dr Nedţad Mulabegović
doc. dr Sajma Dautović
prof. dr Hasan Ţutić
prof. dr Naima Arslanagić
prof. dr Abdulah Kučukalić
3
2
4
2
4
2
2
2
1
2
45
30
60
30
60
30
30
30
15
30
prof. dr Šerif Bešlić
prof. dr Ismet Gavrankapetanović
1
2
1
2
15
30
15
30
prof. dr Ismet Gavrankapetanović
prof. dr Senka DinarevićMesihović
prof. dr Idriz Bukvić
4
4
2
3
60
60
30
45
4
3
60
45
prof. dr Ismet Gavrankapetanović
prof. dr Senka Dinarević
prof. dr Idriz Bukvić
prof.dr Idriz Bukvić
doc. dr Amila Alikadić-Husović
prof. dr Adnan Kapidţić
4
4
2
0
3
3
2
2
2
2
2
2
60
60
30
0
45
45
30
30
30
30
30
30
VIII (osmi) ljetni semestar
Farmakologija i toksikologija
Infektivne bolesti
Interna medicina
Dermatovenerologija
Neurologija, psihijatrija i
medicinska psihologija
Radiologija
Hirurgija
IX (deveti) zimski semestar
Hirurgija
Pedijatrija
Ginekologija i akušerstvo
X (deseti) ljetni semestar
Hirurgija
Pedijatrija
Ginekologija i akušerstvo
Akušerski internat
Oftalmologija
Otorinolaringologija,
maksilofacijalna hirurgija i
stomatologija
XI (jedanaesti) zimski
semestar
Sudska medicina
Higijena
Socijalna medicina i
organizacija zdravstvene zaštite
sa historijom medicine
Porodična/obiteljska medicina
Fizijatrija i rehabilitacija
Medicina rada
Klinička onkologija
Medicinska informatika
doc. dr Nermin Sarajlić
doc. dr Azra Biščević
prof. dr Dragana Nikšić
2
3
3
1
2
2
30
45
45
15
30
30
Prof. dr Izet Mašić
prof. dr Narcisa VavraHadţiahmetović
prof. dr Refik Bešlagić
prof. dr Nermina Obralić
Prof. dr Izet Mašić
3
2
5
2
45
30
75
30
1
1
1
1
1
2
15
15
15
15
15
30
doc. dr Nermin Sarajlić
prof. dr Idriz Bukvić
prof. dr Hasan Ţutić
prof. dr Ismet Gavrankapetanović
Prof.dr Izet Mašić
2
0
0
0
0
1
4
7
12
7
30
0
0
0
0
15
60
105
180
105
XII (dvanaesti) ljetni semestar
Sudska medicina
Ginekologija i akušerstvo
Interna medicina
Hirurgija
Porodična/obiteljska medicina
STUDENTSKA SLUŢBA
Download

Nastavni plan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu