informatički inženjering
Šta je iGEO?
iGEO predstavlja skup Inovinih web servisa/usluga sa područja geoprostorne informatike. To
su prije svega Inovinim partnerima i korisnicima lako dostupne i lako upotrebljive digitalne
geoprostorne osnove (kartografski i geodetski materijali). Materijali su nastali kao rezultat
12 godina zajedničkih projekata sa opštinskim odjeljenjima za prostorno uređenje,
urbanističkim kućama i infrastrukturnim organizacijama sa područja BiH.
Kome su namijenjeni ovi servisi/usluge?
Svima koji svoj posao ne mogu obaviti bez geo-podloga. Inžinjerima u infrastrukturnim i
arhitektonskim preduzećima, urbanistima, prostornim planerima... ukratko svima onima koji
već godinama muku muče sa neažurnim, teško dostupnim i teško upotrebljivim
kartografsko-geodetskim osnovama za svoje projekte. Besplatno je, za vlastitu upotrebu,
iGEO dostupan svim korisnicima Inovinih programskih rješenja sa područja geoinformatike,
odnosno svima koji sa Inovom imaju ugovoreno godišnje održavanje aplikacija i obrada.
Zašto iGEO?
Zato što su obrade državnih koncesionara sa ovog područja (entitetske geodetske uprave) u
većini slučajeva:
§
§
§
§
§
javno nedostupne u upotrbljivoj formi (iako je njihova izrada plaćena iz javnih
sredstava – budžeta), a kad su dostupne onda njihova cijena najčešće prevazilazi
budžet korisnika za taj projekat,
neažurne i nestandardizovane,
"preteške" za normalnu računarsku opremu, tako da su malo zahtjevnije obrade
dugotrajne i moguće samo u kancelarijama,
upotrebljivi samo u određenim projekcijama (geodetski material u Gauss-Krüger, a
kartografski u WGS84),
i sve ono sa čime se susretnu korisnici koji žele preklopiti dva CAD projekta urađena
za isto područje.
Šta može iGEO?
Inova nema pretenzija da u poslovima razvoja nacionalne infrastrukture prostornih
podataka preuzima posao državnih koncesionara. Ali tog razvoja faktički nema, što doprinosi
sve većim teškoćama pri izradi Evropi prihvatljivih projekata a time i ograničenim
mogućnostima pridobijanja investicionih sredstava. Inova sa iGEO pokušava prije svega
svojim partnerima omogućiti :
§
Uvjek i svuda dostupne, on-line geoprostorne podloge i obrade, koje uprkos visokom
grafičkom kvalitetu mogu da se prenose I dorađuju po ograničenim komunikacionim
i računarskim kapacitetima (softversko tehnološko rješenje iGEO omogućava da na
1
informatički inženjering
§
§
§
običnom prenosnom računaru učitate, prikažete i dorađujete ortofoto planove
čitave Banja Luke bez zastoja).
Servisno orijentisana arhitektura (SaaS) putem HTTP-a.
Upotreba servisa se štiti korisničkim imenom i lozinkom.
Obrade usklađene sa evropskom direktivom za razvoj infrastructure prostornih
podataka – INSPIRE.
Podržani servisi
§
§
§
§
§
§
Web Map Service (WMS) v1.1.1, v1.3.0
Web Feature Service (WFS) v1.0.0, v1.1.0, v2.0.0
Web Coverage Service (WCS) v 1.0.0, v1.1.0, v1.1.1
Tiled Map Service (TMS) v1.0.0
Web Map Tiled Service (WMTS) v1.0.0
Cached Web Map Service (WMS-C) v1.1.1
Navedeni web servisi su već aktivni i može im se pristupiti sa bilo kog računara koji je
povezan na Internet. Pravo dostupa do određenih servisa zavisi od sigurnosnog nivoa
dodjeljenog korisniku. Na primjer, za povezivanje na WMS servis koristite sljedeću web
adresu:
WMS URL: http://92.241.142.29/geoserver/inova/wms
Svi navedeni web servisi predstavljaju zvanični OpenGIS Consortium standard i nose metapodatke o pripadajućim temama, a prema ISO/TS 19139-2:2012 Geographic information –
Metadata standardu.
Rasterske teme
Planovi i karte:
§ Topografske karte 1:25.000 (TK-25)
§ Ortofoto planovi područja iz 2004. i 2007.god.
§ Geodetski planovi 1:500, 1:1000, 1:2500 i 1:5000
§ Stari geodetski planovi 1:1440 i 1:2880 (u pripremi)
§ Osnovna državna karta 1:10.000 (u pripremi)
§ Digitalni model terena (DTM/DEM) sa izohipsama (u pripremi)
Rasterski planovi i karte su prošle proces skeniranja, uplanjenja (georeferenciranja) i
kalibracije (otklanjanja deformacija nastalih usuhom).
Dostupni formati:
§ AtomPub
§ GIF
§ GeoRSS
§ GeoTIFF (8/24-bit)
§ JPG
2
informatički inženjering
§
§
§
§
§
§
KML (plain/compressed/network link)
OpenLayers
PDF
PNG (8/24-bit)
SVG
TIFF (1/8/16/24/32-bit)
Banja Luka: ortofoto preklopljen geodetskim planom 1:1000
Prijedor: topografska karta 1:25.000 (TK 25)
3
informatički inženjering
Vektorske teme
§
§
§
§
§
§
§
Listovi geodetskog plana sa nomenklaturom (1:1000-1:5.000)
Administrativne granice (država, entitet, kanton, opština)
Trigonometarske tačke (3D)
Elementi nadzemnog katastra: katastarske opštine, parcele, građevinski objekti
Saobraćajnice (u pripremi)
Vodotokovi (u pripremi)
Sjedišta gradova i naselja (2D) (u pripremi)
Prikaz nomenklature listova geodetskog plana u razmjeri 1:5.000
Trigonometrijske tačke I, II, III i IV reda preklopljene topografskom kartom 1:25.000
4
informatički inženjering
Građevinski objekti Prijedora unutar Google Earth aplikacije
Topografska karta TK 25 prevučena preko TIN Banja Luke unutar Google Earth aplikacije
Podržane kartografske projekcije
Kompletna digitalna kartografska osnova je preuzeta sa izvornih koordinata, odn. GaussKrüger projekcije. Na taj način se u potputnosti otklanja greška nastala prilikom koordinatne
reprojekcije ukoliko se koristi državni koordinatni sistem. Podržani koordinatni sistemi i
projekcije: Gauss-Krüger 5. zona / 6. zona / 7. zona, WGS 84, ETRS 89, te još stotine drugih.
5
informatički inženjering
Podržane klijentske GIS platforme
Komercijalne platforme:
§ Autodesk AutoCAD Map 3D
§ Autodesk AutoCAD Civil 3D
§ ESRI ArcGIS Desktop
§ MapInfo Professional
§ Bentley MicroStation
§ Intergraph GeoMedia
Open source platforme:
§ MapWindow GIS
§ GRASS GIS
§ Quantum GIS
§ gvSIG, SAGA GIS, JUMP GIS, i drugi...
Podržane serverske GIS platforme
Komercijalne platforme:
§ Autodesk MapGuide Enterprise Server
§ Autodesk Topobase Server
§ ESRI ArcGIS Server
Open source platforme:
§ MapGuide Server Open Source
§ GeoServer
§ MapServer, i drugi...
6
informatički inženjering
Učitavanje rasterskih slojeva i upotreba WMS servisa
AutoCAD Map 3D / AutoCAD Civil 3D
1. Najprije otvorite Task Pane (bilo iz menija, bilo upotrebom komande MAPWSPACE):
2. Kliknite na opciju Data à Connect to Data...
3. Kada se otvori Data Connect dijalog, izaberite "Add WMS Connection" sa liste:
7
informatički inženjering
4. U polje "Server name or URL" unesite http://92.241.142.29/geoserver/inova/wms, a
u polje "Version" zadajte 1.1.1. Potom kliknite na dugme Connect:
5. Nakon što se otvori User Name & Password dijalog, u polje "User Name" unesite
korisničko ime, a u polje "Password" unesite lozinku za pristup servisu. Potom
kliknite na dugme Login:
6. Potom se prikazuje dijalog Connecting koji je otvoren sve dok se računar ne poveže
sa Inovinim WMS serverom:
8
informatički inženjering
7. Nakon uspješnog povezivanja sa WMS serverom, u Data Connect dijalogu se
prikazuje lista dostupnih tema (layer-a) koje je moguće uvući u DWG crtež:
8. Na primjer, ukoliko želite u crtež kao podlogu podvući Topografsku kartu 1:25.000
(TK 25), kliknite na checkbox lijevo od naziva teme, potom u koloni "Image Format"
izaberite JPEG (pošto je najoptimalniji za ovu vrstu rastera), a u koloni "Server CS
Code" izaberite EPSG:31276 (to je kod za Gauss-Krüger projekciju, 6. zona). Nakon
što ste izabrali jednu ili više tema koje se učitavaju, kliknite na dugme Add to Map:
9
informatički inženjering
9. Tema se potom učitava i prikazuje na crtežu:
10. Ukoliko učitana podloga prekriva postojeći sadržaj DWG crteža, u Task Pane dijalogu
postavite sloj "Map Base" iznad novokreiranog sloja topografske karte, i zadajte
AutoCAD komandu REGENALL koja osvježava sadržaj crteža:
10
informatički inženjering
11. Na taj način je moguće odrediti šta se nalazi "na dnu" DWG crteža, a šta "na vrhu"
(slično kao DRAWORDER AutoCAD komanda):
12. Važno je napomenuti da se nakon snimanja crteža (komanda SAVE) snimaju i
uvučene teme, odn. linkovi na izabrane WMS servise. Prilikom ponovnog otvaranja
tako snimljenih crteža AutoCAD Map 3D će pitati za korisničko ime i lozinku, kao u
koraku 5.
Primjeri rada sa rasterskim WMS temama
Rasterske teme je moguće i preklapati, odn. neke od tema poput Geodetskog plana su
transparentne. Na primjer, ukoliko želite u crtež uvući listove plana u razmjeri 1:1000, u
11
informatički inženjering
Data Connect dijalogu izaberite temu "Geodetski plan 1:1000", potom u koloni "Image
Format" izaberite GIF (pošto je raster transparentan), a u koloni "Server CS Code" izaberite
EPSG:31276. Zatim kliknite na dugme Add to Map:
Rezultat operacija izgleda ovako:
Takođe, moguće je učitati i kombinovati više rasterskih tema, imajući u vidu da su neke od
njih prozirne (eng. transparent). Na primjer, ukoliko želite u crtež uvući digitalni ortofoto
12
informatički inženjering
plan, u Data Connect dijalogu izaberite temu "Ortofoto plan (2007)", potom u koloni "Image
Format" izaberite JPEG (ovaj sloj nije transparentan), a u koloni "Server CS Code" izaberite
EPSG:31276. Zatim kliknite na dugme Add to Map:
U kombinaciji sa prethodno otvorenim geodetskim planom u razmjeri 1:1000, i ukoliko je
ortofoto plan postavljen "na dno" crteža, situacija izgleda ovako:
13
Download

INOVA iGEO brošura