Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-Sanski kanton
Gimnazija "Bihać"
u Bihaću
Ulica tel/fax: 037/310-410
GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA
ŠKOLSKU 2014/2015.godinu
Bihać, septembra, 2014. godine
1
1. U V O D
Srednji odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Ono je značajan činilac razvoja mlade ličnosti, a prema tome posredan i
neposredan faktor općeg napretka i razvoja društva kao cjeline.
Uvažavajući ovaj opći koncept značaja srednje škole, kao i zahtijeve i stavove
društva, Zakon o srednjoj školi, Pedagoške standarde za gimnazije te Koncepciju
opće gimnazije, Gimnazija "Bihać" u Bihaću donosi svoj Godišnji program rada za
školsku 2014/2015. godinu.
2. TERITORIJALNA PRIPADNOST UČENIKA
Podaci o završenoj osnovnoj školi u školskoj 2013/2014. godini odnose se na
učenike prvih razreda.
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA
Osnovna škola „Prekounje“
Osnovna škola „Harmani II“
Osnovna škola „Harmani I“
Osnovna škola „Gornje Prekounje – Ripač“
Osnovna škola „Gata-Ilidža-Vrsta“
Osnovna škola „Kamenica“
Osnovna škola „Kulen-Vakuf-Orašac“
Osnovna škola „Brekovica“
Učenik-povratnik iz Turske
UKUPNO
SVEGA
37 ( 25,2 % )
41 ( 27,9 % )
36 ( 24,5 % )
8 ( 5,4 % )
7 ( 4,8 % )
14 ( 9,5 % )
1 ( 0,7 % )
2 ( 0,14% )
1 ( 0,7 % )
147
2
3.
PROGRAMSKA OSNOVA
3.1.
Opći podaci o školi
Gimnazija "Bihać" je škola općeobrazovnog karaktera koju pohađa 639 učenika,
raspoređena u 23 odjeljenja od I - IV razreda.
Ukupan broj zaposlenih u školi je 52 , od čega je 41 nastavnik u neposrednom
procesu nastave.
Školska zgrada je savremena i funkcionalna, te pruža uvjete za kvalitetan rad.
Nastava se izvodi u kabinetima koji su djelomično opremljeni nastavnim
sredstvima. Jedan od osnovnih ciljeva uprave škole, kao i njenih stručnih službi i
stručnih tijela jeste kontinirana nabavka nastavnih sredstava i osavremenjene
nastave.
3.2.
Postignuti rezultati u školskoj 2013/2014. godini
U školskoj 2013/2014. godini naša škola je uglavnom ostvarila programom
predviđene ciljeve i zadatke.
Uspjeh učenika ocjenjujemo kao vrlo dobar. Srednja ocjena koju su postigli učenici
od I-IV razreda iznosi 3,84. Od ukupno 673 učenika194 ( 28,80% ) su postigla
odličan uspjeh, 252 ( 37,40% ) vrlo dobar, 195 ( 29,00% )dobar, a 7 ( 1,04% )
učenika postiglo je dovoljan uspjeh.
Broj učenika koji nisu sa uspjehom završili razred je 18 ( 2,67% ), što je 50% više u
odnosu na prethodnu školsku godinu.
Vladanje učenika u ovoj školskoj godini ocjenjujemo kao dobro. Najveći problem
u našoj školi inače predstavlja velik broj izostanaka učenika s nastave. U tom
smislu i najveći procenat sniženih ocjena iz vladanja javlja se upravo zbog
neopravdanih izostanaka. Međutim, smatramo da je potrebno istaknuti da
roditelji u velikoj mjeri pravdaju izostajanja s nastave ( koja po našoj procjeni nisu
uvijek opravdana ), što zasigurno doprinosi ovako velikom broju izostanaka.
Manji procenat učenika u ovoj školskoj godini kažnjen je sniženim ocjenama iz
vladanja zbog nedoličnog ponašanja i kršenja Pravila i Kućnog reda Gimnazije
"Bihać".
Ipak, najveći procenat učenika ima primjerno vladanje i zamjetan broj njih nije
napravio niti jedan izostanak tokom cijele godine i svojim ponašanjem su bili
pozitivan primjer svim ostalim učenicima. Ovi učenici su javno pohvaljeni na
sjednici Nastavničkog vijeća, o čemu su informisani preko odjeljenskih starješina.
Tabelarni pregledi uspjeha i vladanja učenika prikazani su u Prilogu programa.
3
3.3. Specijalni programi i slobodne aktivnosti
U prethodnoj školskoj godini naša škola postigla je zapažene rezultate na
održanim takmičenjima i smotrama, prvenstveno zahvaljujući angažmanu učenika
i nastavnika u vannastavnim aktivnostima.
Podaci o individualnim i timskim uspjesima naših učenika na različitim nivoima
takmičenja uredno su objavljivani na web stranici škole:
www.gimnazijabihac.edu.ba
4
4. U V J E T I Z A R A D
4.1. Školski prostor
Gimnazija "Bihać" smještena je u vastitoj zgradi. Zgrada je funkcionalna,
opremljena neophodnim sredstvima za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog
procesa.
Učionice su klasičnog tipa i odgovaraju pedagoškim standardima. Od
preseljenja u obnovljenu školsku zgradu nastavu smo organizirali kao kabinetsku,
što se pokazalo izuzetno učinkovitim u smislu očuvanja učionica i namještaja, kao i
mogućnostima kvalitetnije pripreme i realizacije neposrednog rada sa učenicima.
Fiskulturna sala je obnovljena, funkcionalna, topla i opremljena potrebnim
spravama i ostalim sredstvima za rad. Pruža povoljne mogućnosti za ostvarivanje
ciljeva i zadataka nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Školska biblioteka je obnovljena, moderna i u njenom sastavu postoji čitaonca
odvojena staklenim zidom, tako da je učenici mogu koristiti za rad na potrebnoj
literaturi i pripremanje za nastavu. S ponosom ističemo da je školski bibliotekar
svojim predanim radom i domaćinskim odnosom prema knjižnom fondu
biblioteke ne samo očuvao vrijedne knjige u kriznom periodu preseljenja, već i
znatno obnovio biblioteku potrebnom literaturom.
U sastavu školske zgrade postoji i kuhinja u privatnom vlasništvu koja učenicima
nudi tople obroke po povoljnim cijenama. Kvalitet hrane i higijenski uvjeti rada u
kuhinji, po našoj procjeni su na visokom nivou.
4.2.
Školski namještaj
Školski namještaj je obnovljen i odgovara pedagoškim, anatomsko-fiziološkim,
estetskim i praktičnim zahtijevima. Naravno da bi se u ovome smislu trebalo raditi
na nabavci još kvalitetnijeg namještaja, konkretno đačkih stolova i stolica koji
pružaju mogućnost organizacije različitih tipova časova i fleksibilnog nastavnog
rada.
4.3.
Nastavna (didaktička) sredstva
Podaci o nastavnim sredstvima nalaze se u tabeli br.5.
Škola je uspjela učionice opremiti laptopima ( 1 laptop na 2-3 profesora ) i
projekcionim platnima, što je razvilo neslućene mogućnosti unapređenja nastave i
savremene organizacije rada.
5
Pregled općih nastavnih sredstava dat je u prilogu Godišnjeg programa rada
( tabela br. 2 )
6
5. O B I M O D G O J NO - O B R A Z O V N O G R A D A
5.1.
Broj učenika i odjeljenja
U školskoj 2013/2014. godini Gimnazija "Bihać" je upisala ukupno 639
učenika, raspoređenih u 23 odjeljenje od I - IV razreda.. Učenici prvih i drugih
razreda raspoređeni su u pet ( 5 ) odjeljenja, treći razredi u šest ( 6 ), a četvrti u
sedam ( 7 ) odjeljenja.
Broj učenika po razredima dat je u prilogu godišnjeg programa ( tabela br. ).
5.2.
Porodične i druge prilike učenika
Kao što se iz datih tabela ( od br.4 - br.11 ) može primjetiti, porodične i
druge prilike naših učenika uglavnom su zadovoljavajuće i pružaju jednu
dobru polaznu osnovu za kvalitetan rad i učenje. Najveći broj učenika ima
sređene životne uvjete, živi sa roditeljima koji, generalno gledano, imaju
zadovoljavjući obrazovni nivo.
Naravno, ovo je samo preduvjet postizanja kvalitetnih obrazovnih rezultata.
5.3.
Broj i struktura nastavnog i ostalog osoblja
Starosna i kvalifikaciona struktura nastavnog osoblja, stručnih saradnika i
rukovodnih radnika jeste garancija uspješnog i kvalitetnog obavljanja radnih
zadataka u Gimnaziji "Bihać".
Broj zaposlenih je slijedeći:
-
nastavnici u neposrednom procesu nastave......................
direktor..............................................................................
pedagog-psiholog..............................................................
bibliotekar..........................................................................
sekretar škole.....................................................................
majstor/ložač......................................................................
radnici na održavanju čistoće............................................
42
1
1
1
1
1
6
UKUPNO................................................................................ 53
7
5.4.
Stručna zastupljenost nastave
U ovoj školskoj godini nestručno je zastupljeno samo nastava latinskog
jezika. Nastava ostalih predmeta stručno je zastupljena.
5.5.
Broj sati po predmetima i razredima
U ovoj školskoj godini planirano je ukupno 24. 880 sati redovne nastave.
Pregled planiranog sedmičnog i godišnjeg broja nastavnih sati po
predmetima dat je u tabeli br. 15.
5.6.
Godišnji fond sati odjeljenske zajednice
Godišnji fond sati odjeljenske zajednice u ovj školskoj godini iznosi 770.
Pregled planiranog sedmičnog i godišnjeg broja sati odjeljenske zajednice
dat je u tabeli br.16.
5.7.
Godišnji fond sati fakultativne nastave
Fakultativna nastava u ovoj školskoj godini biće organizirana iz predmeta
vjeronauka sa ukupno 740 sati. Pregled godišnjeg fonda sati vjeronauke
dat je u tabeli br. 15.
5.8.
Godišnji fond sati kursne nastave
Organizacija kursne nastave nije planirana.
5.9.
Izborna nastava
Organizacija izborne nastave nije planirana.
5.10 Dodatna nastava
Dodatna nastava, kao poseban oblik neposrednog rada sa učenicima u
funkciji razvoja njihove darovitosti spram pojedinih naučnih oblasti koje se
izučavaju u nastavi odgovarajućih predmeta, ove godine će biti organizirana
8
iz predmeta: engleski jezik, njemački jezik, matematika, hemija, biologija,
informatika, historija i geografija. Učenici će se u ovu nastavu uključivati
shodno svojim interesima i identifikacijom nadarenosti od starne
predavača. Godišnji broj predviđenih časova dodatne nastave je 1.155.
5.11. Dopunska nastava
Dopunska nastava kao preduvjet uspješnog savladavanja programskih
sadržaja nastave pojedinih predmeta učenika koji iste ne uspijevaju
savladati predviđenom dinamikom, ove godine biće organizirana iz
predmeta: bosanski jezik, engleski jezik, matematika, hemija, biologija,
informatika, logika, historija i geografija. Godišnji broj predviđenih časova
dopunske nastave je 875.
5.12. Slobodne aktivnosti
U ovoj školskoj godini organizirati će se slijedeće slobodne aktivnosti :
-
Hor
Likovna sekcija
Novinarska sekcija
Filmska sekcija
Literarna sekcija
Prevodilačka sekcija
Crveni križ
Sociološka sekcija
Aktivator
Vijeće učenika
Šahovska sekcija
Rukomet, odbojka i košarka ( Ž )
Rukomet, odbojka i košarka ( M )
Nogomet i atletika
- Ćemalović Nedžad
- Ramić Sej
- Delić Šeherzada
- Bekrić Dženana
- Piralić Asmir
- Mureškić Alma
- Šarić-Kadić Irma
- Mamić Memnuna
- Agić Džanšah
- Ramić Sej
- Nahić Senad
- Memagić Amela
- Budimlić Jasmin
- Šiljdedić Almir
Pregled planiranog broja slobodnih aktivnosti učenika, 1.400, dat je u tabeli br.
20.
9
6. ORGANIZACIJA RADA
6.1.
Raspored odjeljenja po smjenama
Svi oblici odgojno-obrazovnog rada u našoj školi izvode se u periodu od
8:00 h – 17:45 h.
Nastava je organizirana na fleksibilan način, tako da počinje u različito
vrijeme za različita odjeljenja, ali niko nema više od sedam sati redovne
nastave u toku dana.
Ostali oblici rada sa učenicima ( fakultativna, dodatna, dopunska, sekcije )
izvode se prije ili poslije završetka nastave.
6.2.
Raspored radnog vremena
- Direktor škole i sekretar imaju radno vrijeme od 7:00 h - 15:00 h
- Stručni saradnici imaju radno vrijeme od 8:00 h - 14:00 .
- Radnici na održavanju čistoće rade od 7:00 h - 15:00 h. i od 13:00 h - 21:00 h.
- Kućni majstor radi od 6:00 h - 14:00 h.
6.3.
Dežurstva nastavnika i učenika
Vrijeme dežurstva učenika u prvoj smjeni je od 7:30 h - 12:35 h, a u drugoj
smjeni od 12:35 h - 17:45 h.
Spisak dežurnih učenika izvješen je u holu škole i na oglasnoj tabli u
zbornici.
Zbog uvedenog video-nadzora u školi, direktor je ukinuo dežurstvo
nastavnika.
6.4. Nastavni kalendar za školsku 2013/2014. godinu
I polugodište:
Zimski raspust:
II polugodište:
Maturanti:
II polugodište:
Matura:
1.9.2014. god.
31.12.2014. god. – 23.1.2015. god.
26.1.2015.god.
22.4.2015.god.
28.5.2015.god.
15.5.-29. 5.2015.god.
10
6.5.
Godišnji odmori stalno zaposlenih radnika
Godišnji odmor zaposlenih u Gimnaziji "Bihać" koristiće se u zakonski
predviđenom periodu.
6.6.
Obaveze nastavnika u januaru, junu i augustu
U toku školske godine ( 01.09. - 31.08. ) nastavnici su dužni da u periodu
kada nisu direktno u nastavnom procesu ( januar, juni, august ) raditi na
slijedećim poslovima:
- učešće u radu stručnih organa škole;
- godišnje planiranje rada;
- obavljanje popravnih i maturskog ispita;
- obavljanje prijemnog ispita;
- obavljanje poslova razredne administracije.
6.7.
Maturalno veče i maturalna ekskurzija i ekskurzije ostalih razreda
Maturalno veče biće održano nakon obavljenih maturalnih ispita, a prije
podjele diploma o završenom obrazovanju.
Vrijeme i mjesto održavanja biće dogovoreno sa maturantima u periodu
između završetka redovne nastave i organizacije maturalnih ispita.
Vrijeme i mjesto realizacije maturalne ekskurzije biće dogovoreno sa
učenicima trećih razreda i njihovim roditeljima u toku školske godine.
Naravno, maturalna ekskurzija biće organizirana prema zahtijevima
Nastavnog plana i programa a cijeli njen sadržaj proći će verifikaciju od
strane Nastavničkog vijeća.
Ekskurzije ostalih razreda ( I, II i III ) biće realizirane u toku školske godine.
Ekskurzije će se izvoditi u zemlji i inozemstvu. Za učenike I i II razreda
predviđene su posjete nekim od kulturno-historijskih mjesta Bosne i
Hercegovine i Republike Hrvatske ( Sarajevo, Mostar, Počitelj, Neum,
Dubrovnik, Krapina, Zagreb... ). Učenici III razreda već tradicionalno
posjećuju Tehnički muzej u Zagrebu. Ukoliko bude zanimljivih i pristupačnih
ponuda i na druga odredišta gdje bi učenici u neposrednom kontaktu
proširivali svoja znanja, razvijali opću kulturu i naučni pogled na svijet, naša
škola će ih uvrstiti u program učeničkih ekskurzija.
11
6.8.
Maturalni i prijemni ispiti
Vrijeme maturalnog ispita biće naknadno utvrđeno, nakon izrade
Nastavnog kalendara.
Upis učenika u I razred biće obavljen u periodu kojeg za to odredi nadležno
ministarstvo.
7. STRUČNI ORGANI ŠKOLE
7.1. Nastavničko vijeće
U toku školske godine Nastavničko vijeće Gimnazije "Bihać" izvršavati će
poslove i zadatke predviđene Zakonom o srednjoj školi i Pravilima
Gimnazije "Bihać".
Redovne sjednice Nastavničkog vijeća biće održane na početku i na kraju
školske godine, te po završetku nastavnih kvartala sa temom analize
uspjeha i vladanja učenika i predlaganja mjera za poboljšanje dobivenih
rezultata.
Vanredne sjednice Nastavničkog vijeća biće održane onda kada se za to javi
potreba, a kada je tema sjednice u opisu zadataka i poslova Nastavničkog
vijeća.
Program rada Nastavničkog vijeća obuhvata slijedeće aktivnosti:
- organizacija odgojno-obrazovnog rada u školi i predlaganje mjera za
unapređenje tog rada
- analiza uspjeha i vladanja učenika i rada razrednih vijeća
- odabir odjeljenskih starješina
- izbor oblika nastave, raspoređivanje učenika po odjeljenjima, podjela
predmeta na nastavnike, te organizacija nastave u 40-časovnoj radnoj
sedmici
- praćenje realizacije Nastavnog plana i programa i preduzimanje mjera za
njegovo izvršenje
- utvrđivanje prijedloga i razmatranje izvršenja Godišnjeg programa rada
škole, stručnih organa, tijela i komisija
- utvrđivanje programa i praćenje realizacije stručnog usavršavanja
nastavnika, stručnih saradnika i saradnika
- analiza rada nastavnika, stručnih sardanika i saradnika i predlaganje
mjera za unapređenje tog rada
- briga o profesionalnoj orijentaciji učenika
- obavljanje i drugih poslova predviđenih Zakonom i Pravilima škole
12
7.2. Razredna vijeća
U toku školske godine razredna vijeća će obavljati slijedeće poslove:
-
analiza uspjeha i vladanja učenika u odjeljenju;
analiza rada nastavnika u odjeljenju i predlaganje mjera za unapređenje
odgojno-obrazovnog rada;
usklađivanje rada nastavnika u odjeljenju;
rad na profesionalnoj orijentaciji učenika;
predlaganje oblika nastave koji će se primjenjivati u odjeljenjima u
cjelini i za pojedine grupe učenika ili učenika pojedinačno;
utvrđivanje zaključnih ocjena;
vršenje i drugih poslova utvrđenih Zakonom i Pravilima škole;
Razredna vijeće u toku školske godine će se sastajati nakon završetka
klasifikacionih perioda a i onda kada se za to ukaže potreba.
7.3.
Stručni aktivi
Stručni aktivi su timovi koji se u toku školske godine dogovaraju o realizaciji
nastavnih sadržaja, programu stručnog usavršavanja, o načinu vrednovanja znanja
učenika, izradi instrumenata, razmjeni stručnih iskustava, te organizaciji ostalih
oblika rada sa učenicima.
Aktivi se sastaju najmanje jednom u toku mjeseca, rade prema Programu, koji je
utvrđen na početku školske godine. Program rada Stručnih aktiva i zapisnici sa
sastanaka upisuju se u svesku Aktiva. U toku ove školske godine radit će sljedeći
aktivi:
1. Aktiv nastavnika bosanskog jezika i književnosti
Članovi aktiva: Fazlić safeta, Delić Šeherzada, Ezić Sabrudina ( rukovodioc
aktiva ) , Piralić Asmir, Bekrić Dženana.
Teme za stručno usavršavanje u toku školske godine:
„Poststrukturalizam – kultura promjena “- Bekrić Dženana ( 16.februara
2015. god. )
„Domaća zadaća u nastavi maternjeg jezika“ - Fazlić Safeta ( 8. decembra
2014. god. )
13
„ Pjesnički jezik, pjesničke slike i figure u impresionizmu“ - Delić Šeherzada
( 5. marta 2015. god. )
„Motivacija učenika“ – Ezić Sabrudina ( 6. oktobra 2014. god. )
„Božanstvena komedija-interdisciplinarni i intermedijalni pristup analizi
književnog djela“ - Piralić Asmir (14. novembra 2014. god. )
2. Aktiv nastavnika stranog jezika
Članovi aktiva: Čaušević-Prša Mirzada ( rukovodilac aktiva ), Mujakić Adnan,
Mašić-Busuladžić Melina, Mureškić Alma, Biščević Ajka, Midžić Jasmina,
„Audio-vizuelne metode u nastavi stranih jezika“ – Mujakić Adnan
( 10. decembra 2014. god. )
„Metode prevođenja“ – Čaušević-Prša Mirzada
( 24. novembra 2014. god. )
„The passive Voice“ ( ogledni sat ) – Mašić-Busuladžić Melina
( 5. marta 2015. god. )
„Kako se opustiti i spriječiti stres“ – Biščević Ajka ( 10. marta 2015. god. )
„Wohnen“ ( ogledni sat ) – Midžić Jasmina ( 16. oktobra 2014. god. )
„Using video in EFL classroom“ – Mureškić-Harbaš Alma ( 16. februara
2015. god. )
3. Aktiv nastavnika matematike
Članovi aktiva: Janković Zora, Muminović Semira ( rukovodilac aktiva ),
Hodžić Jasmin, Mušić Muharem, Mihić Sanja
Teme za stručno usavršavanje u toku školske godine:
„ Grupni rad “ - Janković Zora ( nije naznačen termin)
„Računari u nastavi matematike“ – Hodžić Jasmin ( nije naznačen termin )
„Suma kvadrata prvih n uzastopnih brojeva “ – Muminović Semira ( nije
naznačen termin )
„ Vedska matematika“- Mušić Muharem ( nije naznačen termin )
14
„ Nejednakost i primjene“ ( ogledni čas ) – Mihić Sanja ( nije naznačen
termin )
4. Aktiv nastavnika fizike, hemije i biologije
Članovi aktiva: Jugo Samija, Mešanović Biserka, Mešić Arabela ( rukovodilac
aktiva ), Burzić Samir, Ičanović Irma, Šarić-Kadić Irma, Zečirević Fadil
Teme za stručno usavršavanje u toku školske godine:
„Fotosinteza“ ( ogledni čas ) - Jugo Samija ( novembar, 2014. god. )
„Deset najljepših eksperimenata u fizici“ - Mešanović Biserka ( april, 2015.
godine)
„Posljedice autoritarnog odgoja u odnosima učenik-nastavnik-roditelj“ Mešić Arabela ( oktobar, 2014. godine)
„Salmonidae“ – Šarić-Kadić Irma ( decembar, 2014. godine )
„Svijetli i tamni proces fotosinteze“ - Zečirević Fadil ( mart, 2015. Godine )
„Skrivenosjemenjače“- Ičanović Irma ( februar, 2015. godine )
5. Aktiv nastavnika društvene grupe predmeta
Članovi aktiva: Agić Džanšah, Toromanović Mufida ( rukovodioc aktiva ),
Saračević Sadeta, Župančić Greta, Kerstner Aida, Mahić Memnuna, Midžić
Amela
Teme za stručno usavršavanje u toku školske godine:
„Biti svoj vlastiti autoritet“ - Agić Džanšah
„Drevne civilizacije“- Toromanović Mufida
„Jugozapadna Azija-najbogatija naftna regija na svijetu“ - Župančić Greta
„Komunikacijske vještine, moć i manipulacija“ - Kerstner Aida
„ Razvoj kritičkog mišljenja kod učenika“ – Midžić Amela
„Organizacija časa u skladu sa interesima učenika“ – Mahić Memnuna
15
6. Aktiv nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta
Članovi aktiva: Memagić Amel, Šiljdedić Almir, Budimlić Jasmin
( rukovodilac aktiva )
„Igra u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja“- Budimlić Jasmin
„Odbojka“ ( ogledni sat )– Memagić Amela
„Rukomet“ ( ogledni sat ) – Šiljdedić Almir
7.3. Programi rada direktora i stručnih saradnika škole
Program rada pedagoga-psihologa u toku školske godine:
Područje rada
UČEŠĆE U
PROGRAMIRANJU
RADA ŠKOLE,
PRAĆENJE I
ANALIZIRANJE TOKA I
REZULTATA
ODGOJNOOBRAZOVNOG
PROCESA I
PREDLAGANJE MJERA
ZA NJEGOVO
UNAPREĐENJE
Neposredan sadržaj rada
-
-
-
RAD S NASTAVNICIMA
I PRUŽANJE POMOĆI U
PLANIRANJU,
PRIPREMANJU I
IZVOĐENJU
ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA
-
-
-
Učešće u izradi godišnjeg programa rada
škole;
Pomoć u ostvarivanju naposrednog
odgojno-obrazovnog rada u školi,
analiza didaktičko-matodičkih aspekata
nastave, nivoa i kvalitete postignutih
rezultata i predlaganje mjera za
unapređenje rada;
Utvrđivanje postignuća učenika
primjenom zadataka objektivnog tipa,
komparacijom i drugim metodama
utvrđivanja efekata nastave;
Pomaganje i praćenje toka uvođenje
inovacija u školi;
Praćenje i utvrđivanje odnosa nastavnikučenik, učenik-učenik.
Saradnja s nastavnicima i pružanje
stručne pomoći u utvrđivanju godišnjih
planova rada;
Saradnja i pomoć u operacionalizaciji
zadataka s obzirom na date sadržaje , te
odabiranje odgovarajućih nastavnih
metoda i sredstava za realizaciju tih
zadataka;
Saradnja pri identifikaciji obdarenih
učenika kao i onih koji zaostaju u
učenju, te utvrđivanje mogućnosti rada s
njima;
Saradnja i pomoć pri procjeni predmeta
iz kojih treba organizirati dopunsku i
dodatnu nastavu;
Neposredna realizacija pojedinih tema iz
programa rada u odjeljenskoj zajednici
-
Vrijeme
realizacije
IX,X
U toku školske
godine
-
X, XII, III, VI
-
U toku školske
godine
U toku školske
godine
-
-
U toku školske
godine
16
RAD NA UVOĐENJU
SAVREMENIH OBLIKA,
METODA I SREDSTAVA
RADA
-
PRAĆENJE RAZVOJA I
USPJEHA UČENIKA U
PROCESU ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA I
PREDLAGANJE MJERA
ZA POBOLJŠANJE
EFEKATA RADA ŠKOLE
-
RAD SA UČENICIMA U
ORGANIZIRANJU
UČENJA,
RACIONALNOG
KORIŠTENJA
SLOBODNOG
VREMENA, SLOBODNE
AKTIVNOSTI,
HUMANIZACIJA
ODNOSA MEĐU
POLOVIMA
-
SARADNJA I
SAVJETODAVNI RAD S
RODITELJIMA
-
EVIDENCIJA O RADU I
PEDAGOŠKA
DOKUMENTACIJA
-
Na osnovu postojećeg stanja
predlaganje uvođenja inovacija;
U saradnji sa nastavnicima planiranje i
razrađivanje uvođenja inovacija
-
U toku školske
godine
Učešće u utvrđivanju kriterija za
formiranje odjeljenja učenika I razreda
Praćenje napretka učenika i ispitivanje
pojava njihovog zaostajanja;
Savjetodavni rad sa učenicima;
Praćenje opterećenosti učenika u
procesu nastave;
Praćenje i analiziranje odnosa učenika
prema učenju i radu;
Profesionalna orijentacija učenika
-
VIII
Upućivanje učenika u tehnike
racionalnog učenja;
Rad sa učenicima koji imaju poteškoće u
ponašanju;
Rad na humanizaciji odnosa među
polovima u okviru časova odjeljenske
zajednice
Ispitivanje učenika za organiziranje
slobodnih aktivnosti;
Pružanje stručne pomoći u organizaciji
rada Vijeća učenika
-
Pomoć odjeljenskim starješinama na
proširivanju sardnje s roditeljima i
predlaganje tema roditeljskih sastanaka;
Učešće na roditeljskim sastancima;
Razgovor s roditeljima djece koja
pokazuju poteškoće u učenju i
ponašanju;
Razgovor s roditeljima nadarene djece u
vezi pružanja pomoći i podrške u daljem
razvoju.
Uspjeh učenika po odjeljenjima i uspjeh
učenika škole;
Individualni rad sa učenicima i
roditeljima;
Istraživanja i analize;
Godišnji program rada;
Operativni program rada;
Dnevnik rada
U toku školske
godine
-
-
U toku školske
godine
U toku školske
godine
IX, X
U toku školske
godine
kontinuirano
17
Osnovni poslovi bibliotekara u toku školske godine su:
-
-
učešće u planiranju rada škole, saradnja s nastavnicima u planiranju i
izvođenju nastave, planiranje, obnova i nabavka novih knjiga, dopuna
bibliotečkog fonda;
praćenje realizacije programskih zadataka škole sa stanovišta funkcije
školske biblioteke;
informiranjre nastavnika o novinama u stručnim knjigama i periodici,
klasifikaciji i stručnoj obradi periodike;
rad sa učenicima na popularizaciji knjiga, davanje uputa za korištenje
knjiga;
evidentiranje i klasifikacija fonda knjiga, fonda stručnih knjiga, periodike,
časopisa naslova po predmetima i nastavnim područjima;
poslovi izdavanja i preuzimanja knjiga;
permanentno stručno usavršavanje;
8. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST
8.1. Saradnja sa roditeljima
U toku školske godine škola je dužna ostvariti kontinuiranu saradnju sa
roditeljima kroz različite tipove saradnje. U tom smislu organizirati će se
roditeljski sastanci ( po potrebi, a minimalno četiri puta godišnje ) i
individualni kontakti sa roditeljima.
Škola će također organizirati i opći roditeljski sastanak na kojem će roditelji
izabrati svoje predstavnike u Vijeće roditelja. Ovo tijelo će donijeti svoj
program rada, a u skladu sa Zakonom o srednjoj školi i Pravilima Gimnazije
"Bihać".
8.2. Saradnja sa drugim školama
U toku školske 2014/2015. godine naša škola će ostvariti saradanju sa svim
školama, zavisno od uvjeta i potreba te saradnje.Ovdje prije svega mislimo
na općinsku i kantonalnu vezu srednjih škola po pitanju organizacije stručne
saradnje nastavnika i organizacije različitih vidova učenja učenika, koji svoj
izražaj postižu na općinskim, kantonalnim, državnim i međunarodnim
smotrama i takmičenjima.
18
8.3. Saradnja sa mjesnom zajednicom
Svim potrebama koje iskaže mjesna zajednica u kojoj se nalazi, naša škola
će izići u susret.
9. ORGAN UPRAVLJANJA
9.1. Školski odbor
Školski odbor radiće u skladu sa Zakonom o srednjoj školi i Pravilima
škole, a sastajaće kada se ukaže potreba za to.
Školski odbor rješavaće slijedeća pitanja:
-
prijem nastavnika i drugih radnika škole u radni odnos
razmatranje plana upisa učenika
razmatranje eventualnih prigovora roditelja na rad nastavnika i stručnih
saradnika i donošenje odluka vezanih za to
razmatranje eventualnih žalbi učenika na izrečenu odgojno-disciplinsku
mjeru i donošenje odluka vezanih za to
imenovanje i razrješenje direktora škole
donošenje Godišnjeg programa rada ustanove
donošenje financijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
razmatra i sva ostala pitanja utvrđena Zakonom o srednjoj školi i
Pravilima škole
10. ORGAN NADZORA
10.1. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor obavljaće slijedeće poslove:
-
analiza izvještaja o poslovanju ustanove
nadziranje upotrebe sredstava za rad
pregled i provjera urednosti i zakonitosti vođenja poslovnih knjiga
izvještavanje Osnivača, Upravnog odbora i direktora o rezultatima
nadzora
razmatra i ostala pitanja utvrđena Zakonom o srednjoj školi i Pravilima
škole, a koja su u okviru nadležnosti Nadzornog odbora
19
11. SINDIKAT ŠKOLE
Sindikat Gimnazije "Bihać" obavljaće poslove koji su regulisani Zakonom, a
to je prije svega briga o radnim pravima, standardu i socijalnim pitanjima
zaposlenih.
Sastanci sindikalne organizacije Gimnazije "Bihać" održavaće se prema
potrebi.
12. SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
U tabeli br. 25 dat je prikaz materijalnih potreba škole za nesmetano
odvijanje nastavnog procesa.
13. ZAVRŠNE ODREDBE
13.1. Realizacija Godišnjeg programa rada
Godišnji program rada Gimnazije „Bihać“ za školsku 2014/2015. godinu biće
realiziran u toku školske 2014/2015. godine.
13.2. Prihvatanje Godišnjeg programa rada
Godišnji program rada Gimnazije „Bihać“ za školsku 2014/2015. godinu
prihvaćen je na sjednici Nastavničkog vijeća od _________________ god.
13.3. Usvajanje godišnjeg programa rada za školsku 2014/2015.godinu
Godišnji program rada Gimnazije „Bihać“ za školsku 2014/2015.godinu
usvojen je od strane Školskog odbora Gimnazije "Bihać" na sjednici
održanoj _______________________.
20
ODLUKA
o usvajanju Godišnjeg programa rada škole za školsku 2014/ 2015.godinu
od strane Školskog odbora Gimnazije "Bihać" u Bihaću
Na sjednici Školskog odbora Gimnazije „Bihać“ u Bihaću održanoj _____________
donesena je odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada Gimnazije "Bihać" u
Bihaću za školsku 2014/ 2015. godinu.
Predsjednik Školskog odbora:
__________________________
( Džin Melita, dipl. ecc )
21
SADRŽAJ
1.
UVOD.................................................................................
1
2.
TERITORIJALNA PRIPADNOST UČENIKA U 2009/2010.
GODINI...............................................................................
PROGRAMSKA OSNOVA ...................................................
3.1.Opći podaci o školi........................................................
3.2.Postignuti rezultati u školskoj 2009/2010.godini.........
3.3.Specijalni programi i slobodne aktivnosti.....................
UVJETI ZA RAD....................................................................
4.1.Školski prostor.............................................................
4.2.Školski namještaj.......................................................
4.3.Nastavna (didaktička) sredstva...................................
OBIM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA..............................
5.1.Broj učenika i odjeljenja...............................................
5.2.Porodične i druge prilike učenika.................................
5.3.Broj i struktura nastavnog i ostalog osoblja................
5.4.Stručna zastupljenost nastave......................................
5.5.Broj sati po predmetima i razredima............................
5.6.Godišnji fond sati odjeljenske zajednice........................
5.7.Godišnji fond sati fakultativne nastave........................
5.8.Godišnji fond sati kursne nastave................................
5.9.Godišnji fond sati izborne nastave..............................
5.10. Dodatna nastava…………………………...........................
5.11. Dopunska nastava.....................................................
5.12.Slobodne aktivnosti....................................................
1
2
2
2
3
4
4
4
4
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
ORGANIZACIJA RADA.........................................................
6.1.Raspored odjeljenja po smjenama...............................
6.2.Raspored radnog vremena...........................................
6.3.Dežurstva nastavnika i učenika....................................
6.4.Nastavni kalendar........................................................
6.5.Godišnji odmori stalno zaposlenih radnika...................
6.6.Obaveze nastavnika u januaru, junu i augustu.............
6.7.Maturalno veče i maturalna ekskurzija........................
6.8.Maturalni i prijemni ispiti.............................................
9
9
9
9
9
10
10
10
11
3.
4.
5.
6.
22
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
STRUČNI ORGANI ŠKOLE....................................................
7.1.Nastavničko vijeće.......................................................
7.2.Razredna vijeća............................................................
7.3. Stručni aktivi...............................................................
7.3.Program rada direktora i stručnih saradnika..............
KULTURNA I JAVNA DJELATNOST.....................................
8.1.Saradnja sa roditeljima.............................................
8.2.Saradnja sa drugim školama........................................
8.3.Saradnja sa mjesnom zajednicom................................
ORGAN UPRAVLJANJA......................................................
9.1.Školski odbor................................................................
ORGAN NADZORA.............................................................
10.1.Nadzorni odbor.........................................................
SINDIKAT ŠKOLE...............................................................
SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU PROGRAMA.........
USVAJANJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA........................
13.1.Realizacija godišnjeg programa rada.........................
11
11
12
12
15
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
13.2.Prihvatanje godišnjeg programa rada.......................
13.3.Usvajanje godišnjeg programa rada..........................
19
19
PRILOG: TABELARNI PRIKAZ RELEVANTNIH PODATAKA O RADU ŠKOLE
PREGLED ŠKOLSKOG PROSTORA – ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA
TABELA 1.
R.B.
1.
PROSTOR
2.
VLASTITI ZATVORENI
PROSTOR
BROJ
PROSTORIJA
3.
POVRŠINA
m2
4.
2
3124
18
900
4
320
1
65
1
527
1
86
1
29
-
1197
NAPOMENA
5.
I
OD TOGA:
Učionice
Kabineti
Radionica
Sala za fizičko vaspitanje
364m2 sala, ostalo
svlačionice
Biblioteka sa čitaonicom
Biblioteke
Pedagog
Ostali prostor
VLASTITI OTVORENI
PROSTOR
6000
II
OD TOGA:
-
-
2
6000
Sportska igrališta
Dvorišta
III
IZNAJMLJENI PROSTOR
holovi,sekretar,direktor,
zbornica, arhiva, prostorija
za dežurstvo, kuhinja,
toaleti
PREGLED NASTAVNE OPREME – OPŠTA NASTAVNA SREDSTVA
ŠKOLSKA 2014/2015. GODINA
TABELA 2.
R.B.
1.
NASTAVNO SREDSTVO PROPISANO
PEDAGOŠKIM STANDARDIMA
2.
OBAVEZNI *
MINIMUM
3.
ŠKOLA
POSJEDUJE
4.
1.
Grafoskop
6
1
2.
Magnetofon
1
-
3.
Epidijaskop
6
1
4.
Gramofon stereo
6
-
5.
Kasetofon stereo
6
1
6.
TV – prijemnik
6
2
7.
Školski klavir
1
-
8.
Videorekorder
1
1
9.
Fonolaboratorija
1
1
10.
Računari
30
23
11.
Laboratorij za biologiju
1
1
12.
Laboratorij za hemiju
1
1
13.
Laboratorij za fiziku
1
1
14.
Projekciono platno
1
18
15.
Aparat za umnožavanje
2
1
NAPOMENA
5.
*Obavezni minimum nastavnih sredstava propisan pedagoškim standardima za školu sa minimalnim brojem
odjeljenja.
BROJ UČENIKA I ODJELJENJA
TABELA 3.
BROJ UČENIKA
BROJ
ODJELJENJA
3.
STEPEN
STRUČNE
SPREME
4.
M
Ž
SVEGA
NAPOMENA
5.
6.
7.
8.
5
IV
99
5
IV
61
37
98
6
IV
99
78
177
UKUPNO
7
IV
137
80
217
SVEGA
23
I - IV
393
246
639
ŠKOLA
RAZRED
1.
2.
PRVI
UKUPNO
48
147
OPĆA
GIMNAZIJA
DRUGI
UKUPNO
TREĆI
UKUPNO
ČETVRTI
PORODIČNE PRILIKE
TABELA 4.
Broj djece
I
II
III
IV
SVEGA
Bez oca
4
4
9
11
28
Bez majke
1
1
2
3
7
Bez oba roditelja
-
-
-
-
-
Rastavljeni roditelji
5
5
11
14
35
Učenici
RODITELJI U INOSTRANSTVU
TABELA 5.
I
Roditelji u inostranstvu
II
III
IV
Otac u inostranstvu
5
6
9
7
27
Majka u inostranstvu
-
2
-
2
4
Oba roditelja u inostranstvu
2
-
-
2
4
UKUPNO
7
8
9
11
35
UČENICI
SVEGA
UČENICI KOJI PJEŠAČE ILI SE PREVOZE
TABELA 6.
UČENICI PUTNICI
UČENICI PJEŠACI
I
II
III
IV
SVEGA
I
II
III
IV
SVEGA
32
40
60
46
139
127
162
102
127
518
OBRAZOVNA STRUKTURA RODITELJA
R.B.
STRUČNA SPREMA
I
II
III
SVEGA
TABELA 7.
IV
Otac
Mati
Otac
Mati
Otac
Mati
Otac
Mati
1.
Visoka stručna sprema
30
28
22
23
62
48
54
53
320
2.
Viša stručna sprema
30
29
11
13
33
32
39
40
227
3.
Srednja stručna sprema
66
73
57
49
59
78
89
97
568
4.
Srednja stručna sprema 3 god.
18
8
6
7
13
14
24
17
107
5.
Osmogodišnja škola
3
9
2
6
10
5
11
10
56
6.
Bez škole
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147
147
98
98
177
177
217
217
1278
U K U P N O:
RODITELJI PENZIONERI
TABELA 8.
PENZIONERI
OTAC
MATI
53
47
6
STAMBENE PRILIKE RODITELJA UČENIKA
TABELA 9.
R.B.
STAMBENE PRILIKE RODITELJA
UČENIKA
I
II
III
IV
SVEGA
51
29
87
39
206
-
1
2
2
5
96
67
87
174
424
1.
Porodica živi u odgovarajućem stanu
2.
Porodica živi u neodgovarajućem stanu
3.
Porodica živi u odgovarajućoj kući
4.
Porodica živi u neodgovarajućoj kući
-
-
1
1
2
5.
Porodica nema riješeno stambeno pitanje
-
1
-
1
2
147
98
177
217
639
UKUPNO
STANOVANJE UČENIKA I ODVOJENOST
TABELA 10.
UČENICI STANUJU KOD
Oca
Majke
Oba roditelja
553
8
74
Privatno
Rastavljeni roditelji
4
41
ZAPOSLENOST RODITELJA
TABELA 11.
Zaposleni roditelji
KOD
IMA
Javne ustanove
Privatnog poslodavca
Privatnu firmu
OTAC
175
MATI
175
OTAC
168
MATI
105
OTAC
71
MATI
40
Nezaposleni roditelji
OTAC
53
MATI
194
PREGLED STRUČNE ZASTUPLJENOSTI NASTAVE
Tabela 13.
R.B.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
NASTAVNI PREDMET
2.
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
ENGLESKI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK
LATINSKI JEZIK
MATEMATIKA
FIZIKA
HEMIJA
BIOLOGIJA
INFORMATIKA
HISTORIJA
GEOGRAFIJA
FILOZOFIJA
LOGIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
DEMOKRACIJA I
LJUDSKA PRAVA
LIKOVNA KULTURA
MUZIČKA KULTURA
TJELESNI I
ZDRAVSTVENI ODGOJ
VJERONAUKA
UKUPNO
UKUPAN
BROJ SATI
POTREBAN
BROJ
NASTAVNIKA
3.
4.
OBEZBIJEĐENO NASTAVNIKA
STRUČNIH
vlastitih
5.
NEZASTUPLJENO
NESTRUČNIH
suradnika
6.
%
7.
apsolventi
8.
studenti
9.
ostali
10.
%
11.
%
12.
13.
92
5,1
5*
0
100
0
0
0
0
0
0
69
61
20
85
46
46
46
42
46
46
14
6
6
12
12
3,6
3,2
0,95
4,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,1
2,1
2,1
0,28
0,28
0,57
0,57
4
3
0
5*
3*
3
3
3
3*
2
1*
1*
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
46
0,47
0,47
2,3
1
1
3
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
737
1,04
0
1
46
1
9
100
97,8
0
0
0
0
0
0
0
0,22
0
0
0
0
*NAPOMENA UZ TABELU br.13
Nekoliko profesora izvodi nastavu iz više predmeta, tako da konačni prikaz broja angažiranih nastavnika nastavnika nije matematički zbir kolone
br. 5:
-
Bosanski jezik i historiju predaje 1 nastavnik
Filozofiju, logiku i sociologiju predaje 1 nastavnik
1 nastavnik predaje matematiku i informatiku
2 nastavnika predaju fiziku i matematiku
Dakle , matematički zbir kolone br. 5 je 46, a ukupan broj vlastitih stručnih nastavnika je 41 i 1 nestručan ( predavač latinskog jezika ).
Tabela 15.
SEDMIČNI I GODIŠNJI FOND SATI PO PREDMETIMA I RAZREDIMA
RAZRED
NASTAVNI PREDMET
I ( prvi )
sedmično
II ( drugi )
godišnje
sedmično
III ( treći )
godišnje
sedmično
UKUPNO
IV ( četvrti )
godišnje
sedmično
godišnje
sedmično
godišnje
Bosanski jezik i književnost
20
700
20
700
24
840
28
840
92
3080
Engleski jezik
17
595
15
525
21
735
16
480
69
2335
Njemački jezik
13
455
15
525
19
665
14
420
61
2065
Latinski jezik
10
350
10
350
0
0
0
0
20
700
Matematika
20
700
20
700
24
840
21
630
85
2870
Fizika
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
Hemija
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
Biologija
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
Informatika
20
700
10
350
12
420
0
0
42
1470
Historija
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
Geografija
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
Filozofija
0
0
0
0
0
0
14
420
14
420
Psihologija
0
0
0
0
6
210
0
0
6
210
Logika
0
0
0
0
6
210
0
0
6
210
Sociologija
0
0
0
0
12
420
0
0
12
420
Demokracija i ljudska prava
0
0
0
0
12
420
0
0
12
420
Likovna kultura
5
175
5
175
0
0
0
0
10
350
Muzička kultura
5
175
5
175
0
0
0
0
10
350
10
350
10
350
12
420
14
420
46
1540
6
210
4
140
6
210
6
180
22
740
176
6160
164
5740
214
7490
183
5490
737
24880
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vjeronauka
UKUPNO
GODIŠNJI FOND SATI ODJELJENSKE ZAJEDNICE
TABELA 16.
BROJ ODJELJENJA
GOD. BROJ SATI
UKUPNO
RAZRED
I
II
III
IV
5
5
6
7
35
35
35
30
175
175
210
210
SVEGA
23
135
770
GODIŠNJI FOND SATI FAKULTATIVNE NASTAVE
TABELA 17.
PREDMET
Vjeronauka
RAZRED
I
II
III
IV
BR. GRUPA
3
2
3
3
SVEGA
I-IV
11
BR. UČENIKA
GOD. SATI
210
140
210
180
BROJ NAST.
740
1
Naknadno će
biti utvrđen
GODIŠNJI FOND SATI DOPUNSKE NASTAVE
TABELA 18.
PREDMET
Bosanski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Latinski jezik
Matematika
Hemija
Fizika
Informatika
Logika
RAZRED
BR. GRUPA
SVEGA
BR. UČENIKA
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
GODIŠNJE SATI
140
70
140
70
280
70
35
70
70
875
BROJ NAST.
2
1
2
1
4
1
1
1
1
13
GODIŠNJI FOND SATI DODATNE NASTAVE
TABELA 19.
PREDMET
Engleski jezik
Njemački jezik
Matematika
Hemija
Biologija
Informatika
Historija
Geografija
SVEGA
RAZRED
BROJ GRUPA
-
-
BROJ UČENIKA
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
-
GODIŠNJE SATI
70
210
315
210
35
70
70
175
1155
BROJ NAST.
1
1
4
2
1
1
1
1
12
OSTALI POSLOVI NASTAVNOG OSOBLJA
TABELA 22.
R.B.
Vrsta poslova - aktivnosti
1.
2.
3.
Broj
nastavnika
Sedmično
sati
Godišnje
Sati
41
74
2590
41
74
2590
Mentorstvo
2
4
140
U K U P N O:
41
152
5320
Prisustvo sjednicama stručnih organa škole, rad u
stručnim aktivima i stručno usavršavanje
Dežurstvo
BROJ SATI RUKOVODNOG OSOBLJA I SURADNIKA
TABELA 23.
VRSTA POSLOVA
SEDMIČNO SATI
GODIŠNJE SATI
1.
2.
3.
Planiranje i programiranje rada
27
972
Praćenje i realizacija programa rada
48
1728
Ostali poslovi
45
1620
120
4320
UKUPNO
SVEUKUPNO PLANIRANI FOND SATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
TABELA 24.
VRSTA POSLA
SEDMIČNO SATI
GODIŠNJE SATI
1.
2.
3.
Neposredan odg. – obr. rad
735
24.810
Rad u odjeljenskoj zajednici
23
810
Specijalni programi
60
2.700
Slobodne aktivnosti
40
1.400
Ostali poslovi nast. osoblja
Poslovi rukovodnog osoblja i
suradnika
152
5.320
120
4.320
SVEUKUPNO
1129
39.360
SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA
TABELA 20.
Oblici slobodnih aktivnosti učenika
nazivi i uzrast učenika
R.B.
Broj
Učenika
Broj sati
sedmično
godišnje
Broj angažiranih
Nastavnika
1.
Hor
3
105
1
2.
Likovna sekcija
5
175
1
3.
Novinarska sekcija
2
70
1
4.
Filmska sekcija
5
175
1
5.
Literarna sekcija
5
175
1
6.
Prevodilačka sekcija ( engleski jezik )
2
70
1
7.
Crveni križ
2
70
1
8.
Aktivator
2
70
1
9.
Sociološka sekcija
1
35
1
10.
Šahovska sekcija
4
140
1
11.
Atletika i nogomet
2
70
1
12.
Rukomet, košarka i odbojka ( M )
3
105
1
13.
Rukomet, odbojka i košarka ( Ž )
4
140
1
40
1400
13
S V E G A:
Naknadno
će biti
utvrđen
Download

GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE ZA