AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
U SARAJEVU
PRELIMINARNA RANG – LISTA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU
PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI
PRVI KONKURSNI ROK
NASTAVNIČKI ODSJEK
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT – REDOVNI
R
br
PREZIME I IME
opšti
po
s
pojedin.
zbir
sr.šk
1.
19,60
-
39,50
59,10
7
2.
DELIMUSTAFIĆ
ENIDA
SMAJIĆ MERIMA
17,63
7
32,50
57,13
3.
ŽMIRIĆ ENA
19,61
-
38,50
4.
-
6.
KARAOSMANOVIĆ 13,78
HARIS
ALIMANOVIĆ
12,94
ADEMIR
MIDŽIĆ EMINA
14,31
7.
BEGIĆ SEMIR
8.
ŠPIODIĆ NIHAD
5.
pis- por
men tret
i
figu
ra
slik
m.p
r
slob. zbir
kom. prijemni
ukupan.
zbir
8
7
7
7
36
95,10
7
8
8
8
6
37
58,11
4
7
7
7
6
31
94,13
89,11
25,50
39,28
6
7
7
8
6
34
73,28
-
24,50
37,44
6
7
7
7
7
34
71,44
-
24,00
38,31
4
7
7
7
6
31
11,91
-
22,50
34,41
4
8
8
7
7
34
12,05
-
19,50
31,55
4
7
7
7
6
31
69,31
68,41
62,55
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
PREZIME I IME
opšti
po
s
pojedin.
zbir
sr.šk
pismen
portret
figura
slik
m.pr
zbir
pr.is
2
slob
.
kom
.
2
1.
TELALOVIĆ ANA
18,23
-
17,50
35,73
7
0
0
2.
PAŠIĆ HARIS
12,29
-
18,50
30,79
0
0
0
0
0
0
3.
DŽAFERAGIĆ
ARMAN
14,03
-
23,50
37,53
-
-
-
-
-
-
11
uku.
zbir
46,73
30,79
-
ODSJEK
SLIK ARSTVO
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT - REDOVNI
R
br.
IME I PREZIME
opšti
po poje
s
din.
zbir
sred
šk.
pism
eni
por
tret
figu
ra
slik.
mrt
pr.
slob
kom
zbir
prij.
ispit
ukupan
zbir
1.
GARIĆ MAIDA
19,84
-
39,50
59,34
6
7
7
7
7
34
93.34
2.
BOŽIĆ MARINA
17,11
-
34,00
51,11
6
6
6
6
6
30
6
7
7
33
6
6
7
4
27
6
7
7
7
33
81,11
80,91
74.05
72,95
3.
GUSINAC HARIS
17,47
-
30,50
47,97
7
6
4.
HUBJER MAK
16,05
-
31,00
47,05
4
5.
MARKOVIĆ MARIJA
14,95
-
25,00
39,95
6
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
PREZIME I IME
opšti
pos
pojedin.
zbir
sr.šk
1.
KALAJDŽIĆ
SAMRA
ABAZ KENAN
19,35
-
38,00
57,35
8
13,03
-
30,00
43,03
6
2.
pis- pormeni tret
figura
slik
m.pr
slob. zbir
kom. pr.is
uku.
zbir
2
0
0
2
12
69,35
0
0
2
2
10
53,03
ODSJEK
K I PA R S T V O
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT - REDOVNI
R
br.
IME I PREZIME
opsti
po pojs
edin.
zbir
sr.šk
pismen.
por
tret
figu
ra
1.
ŠEČIĆ AMINA
20,00
5
40,00
65,00
8
7
7
2.
AHMETOVIĆ
LORENZO
POTOČKI MATEJA
14,00
-
25,50
39,50
2
7
7
7
11,99
-
26,00
37,99
4
6
6
11,31
-
23,00
34,31
6
7
15,56
-
25,50
41,06
4
4
3.
4.
5.
HADŽIHASANOVIĆ
DENA
BRATIĆ DINO
slo
mo
kom port
.
7
7
zbir
pr.is
ukupan
zbir
36
101,00
7
30
69,50
7
7
30
67,99
6
6
7
32
66,31
4
7
6
25
66,06
ODSJEK
GRAFIKA
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT - REDOVNI
R
br IME I PREZIME
opšti
p
pojedin.
zbir
sr.šk
port figu pred
pis tret ra
za
tehn
6
6
6
6
slo
b
ko
6
zbir
prij.
isp.
30
ukup.
zbir
1.
FAZLIĆ HARIS
16,62
2
30,00
48,62
2.
DUDJAK
DOMAGOJANTON
ANDRIĆ
KRISTINA
MULALIĆ
NIHADA
15,61
-
31,00
46,61
7
7
4
6
6
30
76,61
16,13
-
16,50
32,63
6
6
6
6
6
30
62,63
13,42
-
23,50
36,92
4
7
4
4
6
25
61,92
figura
slik
m.pr
slob. zbir
kom. pr.is
2
2
3.
4.
78,62
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
PREZIME I IME
opšti
pos
pojedin.
zbir
sr.šk
1.
OROZ MATEA
17,80
-
35,00
52,80
pis- pormeni tret
0
0
2
6
uku.
zbir
58,80
G RAFI Č K I
DIZAJN
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT - REDOVNI
R
br
IME I PREZIME
opšti
pos
poj.
zbir
sr.šk
pis
meni
por.
tret
mr.
prir.
slob.
kom.
1.
ŠAHINOVIĆ AZRA
20,00
5
40,00
65,00
7
6
6
2
4
25
90,00
2.
BRATIĆ ŠEJLA
18,22
-
33,00
51,22
4
4
4
6
6
24
75,22
3.
BILALIĆ BEMIR
14,95
2
25,00
41,95
4
6
4
8
2
24
65,95
4.
KOBAŠLIĆ ELDAR 15,95
-
24,50
40,45
6
7
6
4
2
25
65,45
5.
KURTAGIĆ ALVIR
-
21,50
33,68
4
6
4
6
7
27
60,68
12,18
graf. zbir
kom. pr.is
ukup.
zbir
KANDIDATI KOJI SU OSVOJILI MANJE OD 24 BODA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R IME I PREZIME
br
1. FETAHAGIĆ
MIDHAT ERVIN
2. BABIĆ ANTE
opšti
15,22
pos
poj.
-
30,50
zbir
sr.šk
45,72
13,09
-
21,50
34,59
pis
por
meni tret
6
2
6
2
mr. slob. graf
prir kom. kom
2
6
2
2
2
2
zbir
pr.is
18
14
uku
zbir
63,72
48,59
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠEDISCIPLINA DOBILI
NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R IME I PREZIME
br
1. HASANBEGOVIĆ
ENA
2. SALKIĆ AJLA
opšti
18.69
pos
poj.
-
35.00
zbir
sr.šk
53.69
13,31
-
25,50
38,81
6
2
2
4
0
14
3.
16,36
-
30,00
46,36
6
0
0
0
0
6
52,81
52,36
16,40
-
29,50
45,90
2
0
0
0
0
2
47,90
19,50
31,29
6
2
0
0
2
10
41,29
4.
5.
PAVLOVIĆ
NEMANJA
PEJKOVIĆ ŠEJLA
AL-ISA
BAJRAMOVIĆ
ALMEDINA
11,79
-
pis
por
meni tret
4
0
mr. slob. graf
prir kom. kom
0
2
2
zbir
pr.is
8
uku
zbir
61,69
PRODU KT
D I ZAJ N
KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT - REDOVNI
R
br
1.
KEČO DENIAL
19,62
-
39,50
zbir
sred.
šk.
59,12
2.
HERO LEJLA
19,82
-
39,50
59,32
2
6
2
7
7
24
83,32
3.
KOBILIĆ
MIRZADA
BRČANINOVIĆ
VAHIDA
SPAHIĆ BERIN
16,35
-
31,50
47,85
8
6
4
6
7
31
78,85
18,52
-
36,00
54,52
4
4
6
6
4
24
78,52
15,68
-
27,50
43,18
7
6
4
7
7
31
74,18
4.
5.
IME I PREZIME
Opšti
po
seb
pojedin.
pis- crta.
meni figur
portr
7
4
crta.
kom
poz.
6
3D
mod
el
8
intervju
ukupan
zbir
7
zbir
prij.
ispit
32
91,12
14,81
-
29,00
43,81
4
6
4
8
6
28
71,81
7.
MURATSPAHIĆ
SENAD
PUTICA MIRNA
16,46
-
30,00
46,46
6
4
2
6
7
25
71,46
8.
BULBUL AMELA
14,05
-
26,00
40,05
7
2
2
7
7
25
65,05
9.
HADŽIKARIĆ
MIRZA
12,67
-
21,00
33,67
4
2
4
8
7
25
58,67
ukupan
zbir
64,24
6.
KANDIDATI KOJI SU OSVOJILI MANJE OD 24 BODA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
br
1.
2.
IME I PREZIME
HANDUKIĆ
BENJAMIN
HUSENI KENAN
Opšti
po
seb
pojedin.
16,51
-
31,50
zbir
sred.
šk.
48,01
12,74
-
31,50
44,24
pis- crta.
meni figur
portr
4
4
6
4
crta.
kom
poz.
4
3D
mod
el
4
intervju
4
zbir
prij.
ispit
20
2
4
4
20
68,01
KANDIDATI KOJI SU IZ JEDNE ILI VIŠE
DISCIPLINA DOBILI NEGATIVNU OCJENU
KOJA NOSI NULA BODOVA
I NISU ZADOVOLJILI KRITERIJE KONKURSA
R
IME I
br PREZIME
Opšti
pos
pojedin.
1.
ĆOSIĆ ELVIRA
18,43
-
2.
VIDOVIĆ
MARIJA
ŠALDIĆ EMINA
17,56
VILIĆ
NERMINA
KAJEVIĆ
ZEHRA
3.
4.
5.
pismeni
36,00
zbir
sred.
šk.
54,43
6
crta.
figur
portr
0
crta.
kom
poz.
0
3D
mo
del
2
-
30,50
13,95
-
17,69
16,00
inte zbir
rvju prij.
ispit
6
14
ukupan
zbir
48,06
6
0
0
4
6
16
64,06
25,00
38,95
6
0
2
7
4
19
57,95
-
15,75
33,44
2
0
2
4
6
14
47,44
-
15,00
31,00
4
0
0
4
4
12
43,00
68,43
LISTU USVOJILO NASTAVNO-UMJETNIČKO VIJEĆE
NA SJEDNICI ODRŽANOJ 06.07.2012. GODINE
Dekan
prof. Amela Hadžimejlić - Kečo
KANDIDATI SU DUŽNI PODIĆI SVOJE MAPE
U STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 13.07.2012. GODINE.
POSLIJE OVOG DATUMA AKADEMIJA NE ODGOVARA ZA PREDATE RADOVE
Download

Rezultati prijemnog ispita - Akademija likovnih umjetnosti