OPĆI PODACI
od 01.01.2014 do 31.12.2014
Opis
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Broj telefona i telefaksa
E-mail adresa
Internet stranica
Djelatnost emitenta
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta
Tabela A
Sadržaj
03-19-95/02 od 19.03.2002 godine
Unis "Ginex" d.d. Goražde PD za proizvodnju i promet
hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava
Višegradska bb 73000 Goražde
telefon 038 221 251 Telefax 038 221 402
[email protected]
www.ginex.com.ba
20.51 proizvodnja eksploziva
488
jedna
Revik d.o.o. Sarajevo
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od
strane vanjskog revizora
Ime i prezime članova odbora za reviziju
Mujagić Olja,-predsjednik, Drakovac Samira-,član i
Begović Safet,-član
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta
Hurić Esad,-predsjednik, Đžebo Erol,-član i
Grabovica Hajrudin,-član
Fočo Munevera,-Direktor,
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta
Dragolj Almir,-Izvršni direktor za proizvodnju,
Peštek Admin,-Izvršni direktor za ekonom.,market.i
komer.poslove
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave Hubjer Jusuf - 10578 (6,6301%)
i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta Korjenić Sadik - 1123 (0,7039%)
na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi
Fočo Munevera - 641 (0,4018%)
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
58
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum
159546-100 KM
izvještajnog perioda
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više
od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda
Federacija BiH, IF Bosfin d.d. Sarajevo, MI Group d.d
Sarajevo, "Naprijed" d.d. Sarajevo i Hubjer Jusuf Goražde
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU
EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva
u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih
jedinica/predstavništava
emitenta
5.PODACI
O ODRŽANIM
SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM
PERIODU
Datum i mjesto održavanja
Redovna Skupština 29.04.2014 godine u Goraždu
Vanredna Skupština 30.09.2014 godine u Goraždu
Dnevni red skupštine
Dnevni red redovne Skupštine:
1. Izbor predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača
zapisnika;
2.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013 godinu;
3.Donošenje odluke o rasporedu dobiti (profita)i načinu
upotrebe dobiti (profita) ostvarene u 2013 godini;
4.Donošenje odluke o razriješenju članovima Odbora za
reviziju nakon isteka mandata;
5.Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora
za reviziju;
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za
zaključivanje Ugovora sa članovima Odbora za reviziju i
7. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora za
2014 godinu.
Dnevni red vanredne Skupštine:
1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Društva
Značajne odluke donesene na skupštini
Odluke redovne Skupštine:
1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju
za 2013 godinu;
2.Odluka o rasporedu dobiti za 2013 godinu;
3.Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;
4.Odluka o utvrđivanju elemenata za zaključivanje Ugovora
sa članovima Odbora za reviziju i
5.Odluka o izboru Vanjskog revizora.
Odluke vanredne Skupštine:
1.Nije usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Društva
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog
putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
0
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne
imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
0
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10%
u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to
uticale
U
0
0
Goražde, 28.02.2015 godine
Direktor emitenta: Munevera Fočo, dipl.ecc.
Obrazac OEI-PD
Tabela B
Naziv emitenta: Unis "Ginex" d.d. Goražde
Sjedište:
Goražde
Šifra djelatnosti: 20.51
JIB:
Matični broj:
BILANS USPJEHA
01.01.2014 do 31.12.2014
- u KMBilješka
Grupa konta,
konto
1
60
POZICIJA
2
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
Oznaka
za AOP
3
IZNOS
Tekuća
godina
5
4
Prethodna
godina
6
2
2
0
0
1
2
21,431,740
4,361
18,220,439
48,791
600
a) Prihodi od prodaje robe povezanim
pravnim licima
2
0
3
0
0
601
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem
tržištu
c) Prihodi od prodaje robe na stranom
tržištu
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
2
0
4
0
32
2
0
5
4,361
48,759
2
0
6
21,253,343
18,007,088
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim
pravnim licima
b) Prihodi od prodaje učinaka na
domaćem tržištu
c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom
tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i
učinaka
4. Ostali poslovni prihodi
2
0
7
0
0
2
0
8
4,340,226
3,433,385
2
0
9
16,913,117
14,573,703
2
1
0
0
0
2
1
1
174,036
164,560
Poslovni rashodi
(213+214+215+219+220+221+222223+224)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja
(216 do 218)
a) Troškovi plaća i naknada plaća
zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i
prava zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim
licima
4. Troškovi proizvodnih usluga
2
1
2
17,503,833
15,674,194
2
2
2
1
1
1
3
4
5
1,250
6,298,452
8,970,687
19,920
5,820,930
7,879,902
2
1
6
7,286,087
6,159,053
2
1
7
1,598,638
1,632,743
2
1
8
85,962
88,106
2
1
9
1,666,087
757,393
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
3
877,715
0
601,970
912,328
864,322
0
558,391
226,664
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2
2
5
3,927,907
2,546,245
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2
2
6
0
0
2
2
2
2
140,917
0
55,287
0
2
2
9
50,331
49,293
2
2
2
3
3
3
0
1
2
84,257
0
0
5107
0
0
2
3
3
6329
887
602
61
610
611
612
62
65
50
51
52
520, 521
523, 524
527, 529
53
540 do 542
543 do 549
55
poveć.11 i 12, ili
595
smanj.11 i 12, ili
596
66
660
661
662
663
664
669
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih
lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih
ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
4
7
8
56
560
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa
povezanim pr. licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
2
2
3
3
4
5
7,865
47,863
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
6
7
8
9
0
2,148
5,717
0
0
133,052
7,568
20,072
0
20,223
7,424
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234227)
2
4
1
0
0
Dobit redovne aktivnosti (225-226+240241) > 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240241) < 0
2
4
2
4,060,959
2,553,669
2
4
3
0
0
Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova
stalnih sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja (245 do 253)
2
4
1,793,191
1,626,826
670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2
4
5
995
0
671
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
2
4
6
0
0
672
674
2
2
4
4
7
8
0
0
0
0
675
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
5. Dobici od prodaje materijala
2
4
9
1,742,196
1,623,583
676
6. Viškovi
2
5
0
0
0
677
678
7. Naplaćena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od
rizika
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i
ostali prihodi
Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova
stalnih sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja (255 do 263)
2
2
5
5
1
2
50,000
3243
2
5
3
2
5
4
1,298,227
2,241,447
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih
sredstava
2. Gubici od prodaje i rashodovanja
investicijskih nekretnina
3. Gubici od prodaje i rashodovanja
bioloških sredstava
4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i
otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali
rashodi
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda
(244-254)
2
5
5
219369
0
2
5
6
0
0
2
5
7
0
0
2
5
8
0
0
2
2
2
2
5
6
6
6
9
0
1
2
980,917
0
0
3,424
873,293
0
0
1,300,157
2
6
3
94,517
67,997
2
6
4
494,964
0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i
rashoda (254-244)
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i sredstava
obustavljenog poslovanja)
2
6
5
0
614621
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
(267 do 275)
2
6
6
93,168
77,457
680
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
nematerijalnih sredstava
2
6
7
681
2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih
stalnih sredstava
2
6
8
682
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
investicijskih nekretnina za koje se
obračunava amortizacija
2
6
9
561
562
563
569
OSTALI PRIHODI I RASHODI
67
bez 673
679
57
bez 573
570
571
572
574
575
576
577
578
579
68 bez 688
4
683
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
bioloških sredstava za koja se obračunava
amortizacija
2
7
0
684
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
dugoročnih finansijskih plasmana i
finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
2
7
1
685
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha
2
7
2
686
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
kratkoročnih fin. plasmana
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
kapitala (negativni goodwill)
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
ostalih sredstava
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
(277 do 284)
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih
sredstava
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih
stalnih sredstava
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje
se obračunava amort.
2
7
3
2
7
4
2
7
5
2
7
6
2
7
7
2
7
8
2
7
9
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za
koja se obračunava amort.
5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih
finansijskih plasmana i finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
2
8
0
2
8
1
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih
finansijskih plasmana
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
2
2
8
8
2
3
2
8
4
dio 64
Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (286 do 288)
2
8
5
640
Povećanje vrijednosti investicijskih
nekretnina koje se ne amortizuju
Povećanje vrijednosti bioloških sredstava
koja se ne amortizuju
Povećanje vrijednosti ostalih stalnih
sredstava koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (290 do 292)
2
8
6
2
8
7
2
8
8
2
8
9
Smanjenje vrijednosti investicijskih
nekretnina koje se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava
koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih
sredstava koja se ne amortizuju
Dobit od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) > 0
Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) < 0
2
9
0
2
9
1
2
9
2
2
9
2
Prihodi iz osnova promjene
računovodstvenih politika i ispravki
neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
Rashodi iz osnova promjene
računovodstvenih politika i ispravki
neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza
687
689
58 bez 588
580
581
582
583
584
585
586
589
641
642
dio 64
643
644
645
690, 691
590, 591
93,168
77,457
3
93,168
77,457
9
4
0
0
2
9
5
559
314
2
9
6
45
199
2
9
4,649,605
2,016,620
2
9
7
(242-243+264-265+293-294+295-296) > 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije
poreza
(242-243+264-265+293-294+295-296) < 0
POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
8
dio 721
Porezni rashodi perioda
2
9
9
dio 722
Odloženi porezni rashodi perioda
3
0
0
dio 722
Odloženi porezni prihodi perioda
NETO DOBIT ILI GUBITAK
NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297298-299-300+301) > 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja
(297-298-299-300+301) < 0
DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG
POSLOVANJA
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i
usklađivanja vrijednosti sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i
usklađivanja vrijednosti sredstava
namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)
3
0
1
3
0
2
3
0
3
3
0
4
3
0
5
3
0
6
Gubitak od prekinutog poslovanja (305304)
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
3
0
7
3
0
8
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306307-308) > 0
3
0
9
Neto gubitak od prekinutog poslovanja
(306-307-308) < 0
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
3
1
0
Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0
3
1
1
Neto gubitak perioda (302-303+309-310)
<0
Međudividende i druge raspodjele dobiti u
toku perioda
3
1
2
3
1
3
3
1
4
3
1
5
3
1
6
3
1
7
4. Aktuarski dobici po planovima
definisanih primanja
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici
utvrđeni direktno u kapitalu
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U
KAPITALU (322 do 326)
3
1
8
3
1
9
3
2
0
3
2
1
1. Gubici od promjene fer vrijednosti
finansijsih sredstava raspoloživih za
prodaju
2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
2
2
3
2
3
3. Aktuarski gubici po planovima
definisanih primanja
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici
utvrđeni direktno u kapitalu
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza
(314-321)
3
2
4
3
2
5
3
2
6
3
2
7
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza
(321-314)
3
2
8
673 i 688
573 i 588
dio 72
723
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
ILI GUBITAK
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U
KAPITALU (315 do 320)
1. Dobici od realizacije revalorizacionih
rezervi stalnih sredstava
2. Dobici od promjene fer vrijednosti
finansijsih sredstava raspoloživih za
prodaju
3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
4,649,605
2,016,620
4,649,605
2,016,620
Obračunati odloženi porez na ostalu
sveobuhvatnu dobit
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328329) > 0
3
2
9
3
3
0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328329) < 0
3
3
1
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda
(311-312+330-331) > 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda
(311-312+330-331) < 0
3
3
2
3
3
3
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu
(311 ili 312)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
3
3
3
3
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema
vlasništvu (332 ili 333)
4,649,605
2,016,620
4
4,649,605
2,016,620
3
3
5
6
921,050
2,371,299
89,489
1,028,476
3
3
7
4,649,605
2,016,620
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Zarada po dionici:
a) obična
b) razrijeđena
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
8
9
0
1
2
2,371,299
2,278,306
1,028,476
988,144
Prosječan broj zaposlenih:
- na bazi sati rada
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca
3
3
4
4
3
4
495
477
429
407
U Goraždu
Dana ,28.02.2015. godine
M.P.
Direktor
Munevera Fočo,dipl..ecc.
Obrazac OEI-PD
Tabela C
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Unis"Ginex" d.d.
Goražde
20.51
4.24501E+12
BILANS STANJA
- u KM
Oznaka
za AOP
Grupa konta, konto
POZICIJA
Bilješka
2
3
IZNOS
tekuće godine
Bruto
5
4
Ispravka vrijednosti
6
IZNOS
prethodne
godine (neto)
NETO (5 – 6)
7
8
AKTIVA
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
(002+008+014+015+020+021+030+033)
0
0
1
41,387,362.00
23,016,475.00
18,370,887.00
15,471,521.00
01
010
011
012
013, 014
015, 017
02
020
021
022 do 024
026
025, 027
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna sredstva
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Stambene zgrade i stanovi
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
3,310.00
0.00
0.00
0.00
3,310.00
0.00
39,338,247.00
2,126,689.00
15,935,611.00
15,617,475.00
0.00
5,658,472.00
3,270.00
0.00
0.00
0.00
3,270.00
0.00
21,762,763.00
0.00
10,163,955.00
11,598,808.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
17,575,484.00
2,126,689.00
5,771,656.00
4,018,667.00
0.00
5,658,472.00
336.00
0.00
0.00
0.00
336.00
0.00
14,768,991.00
2,126,689.00
6,209,576.00
4,344,604.00
0.00
2,088,122.00
03
04
040
041
042
045, 047
05
06
060
061
062
063
064
065
066
068
07
070
071 do 078
091, 098
090
III. Investicijske nekretnine
IV. Biološka sredstva (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugoročni krediti dati u zemlji
5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugoročna potraživanja
VIII. Dugoročna razgraničenja
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
2,045,805.00
1,250,442.00
795,363.00
702,194.00
2,045,805.00
1,250,442.00
795,363.00
702,194.00
14,406,755.00
1,013,368.00
13,393,387.00
10,611,952.00
0
10 do 15
10
11
12
13
14
15
20
20 bez 207
207
21, 22, 23
210
211
212
22
23
24
240
241
242
243, 244
245
246
248
27
28 bez 288
288
290
88
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
6. Dati avansi
II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani
(044+047+053+061+062)
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
4
4
6
7
8
9
0
1
2
3
6,105,328.00
3,264,124.00
1,086,225.00
1,622,542.00
24,573.00
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)
a) Gotovina
b) Gotovinski ekvivalenti
2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
e) Druga kratkoročna potraživanja
3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti dati u zemlji
c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo
d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
g) Ostali kratkoročni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgraničenja
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva (065+066)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
2,567,430.00
2,567,430.00
1
4
0
1
30
300
302
303
304
305
309
31
320
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
321
322
dio 33
dio 33
dio 33
34
340
341
2
A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122127)
I. Osnovni kapital (103 do 108)
1. Dionički kapital
2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. Upisani neuplaćeni kapital
III. Emisiona premija
IV. Rezerve (112+113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne i druge rezerve
V. Revalorizacione rezerve
VI. Nerealizovani dobici
VII. Nerealizovani gubici
VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)
1. Neraspoređena dobit ranijih godina
2. Neraspoređena dobit izvještajne godine
3
1,013,368.00
5,175,403.00
3,194,649.00
914,412.00
882,029.00
38,170.00
107,864.00
7,288,059.00
146,143.00
5,436,549.00
2,567,430.00
2,567,430.00
3,543,349.00
3,543,349.00
5,258,710.00
1,013,368.00
4,245,342.00
1,820,302.00
1,939,388.00
3,269,790.00
1,007,918.00
5,450.00
931,470.00
3,264,340.00
816,654.00
956,670.00
49,532.00
49,532.00
46,978.00
430,973.00
44,314.00
430,973.00
44,314.00
26,697.00
46,201.00
55,794,117.00
24,029,843.00
31,764,274.00
26,083,473.00
55,794,117.00
24,029,843.00
31,764,274.00
26,083,473.00
Iznos tekuće godina
5
PASIVA
1
107,864.00
8,301,427.00
6,105,328.00
3,264,124.00
1,086,225.00
1,622,542.00
24,573.00
Iznos predhodne godine
6
27,741,759
15,954,600
15,954,600
23,092,155
15,954,600
15,954,600
1,898,463
1,898,463
1,495,139
1,495,139
9,888,696
5,239,091
4,649,605
5,642,416
3,625,796
2,016,620
342
343
35
350
351
352
353
360
dio 40
dio 40
dio 40
410
411
412
413, 414
415, 416
417
419
408
42
420
421
422
423
424, 425
427
429
43
430
431
432
433
439
44
45
450 do 452
453 do 455
456 do 458
46
47
48 bez 481
481
49 bez 495
495
89
3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina
4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak izvještajne godine
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)
1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
2. Dugoročna razgraničenja
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima
4. Dugoročni krediti
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
7. Ostale dugoročne obaveze
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+163)
I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima
3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu
5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
1
1
1
3
3
4
8
9
0
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači - povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
III. Obaveze iz specifičnih poslova
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja
zaposlenih (157 do 159)
1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
V. Druge obaveze
VI. Obaveze za PDV
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
VIII. Obaveze za porez na dobit
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
Vanbilansna pasiva
Ukupno pasiva (166+167)
1
1
6
6
7
8
U Goraždu,
836,589
877,640
836,589
448,618
877,640
448,618
2,672,555
1,429,857
2,043,299
0
0
1,429,857
335,287
140,764
1,277,182
19,309
144,203
50,320
385,355
872,518
806,945
725,637
674,922
601,365
81,308
11,178
73,557
11,618
89,288
79,577
64,753
70,379
31,764,274
26,083,473
31,764,274
26,083,473
Direktor
Dana 28.02.2015 godine
M.P.
Munevera Fočo,dipl.ecc.
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Unis "Ginex" d.d. Goražde
Goražde
20.51
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA
za period od _____01.01.2014__ do ____31.12.__ 2014 godine
Ozn.
Oznaka za AOP
(+,-)
R.Br.
OPIS
Bilješka
1
2
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
3
1.
3.
Neto dobit (gubitak) za period
Usklađenje za:
Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih
sredstava
Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava
4.
Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava
5.
Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava
+(-)
6.
Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava
+(-)
7.
8.
+(-)
+(-)
9.
Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika
Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski
tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti
Ukupno (2 do 8)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja
Ukupno (10 do 16)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
18.
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)
19.
20.
B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
21.
4
5
4
0
4
0
4
0
4
0
+
4
4
0
0
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
+
4
0
22.
23.
24.
25.
26.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)
+
+
+
+
4
4
4
4
4
0
0
1
1
1
27.
28.
29.
30.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
-
4
4
4
4
1
1
1
1
2.
+
+(-)
+
Obrazac OEI-PD
Tabela E
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
Unis "Ginex" d.d. Goražde
Goražde
50.51
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
DIREKTNA METODA
Z a period 01.01.2014 do 31.12.2014
u KM
IZNOS
R..Br.
OPIS
1
A.
2
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih
primanja zaposlenih
Odlivi iz osnova plaćenih kamata
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301305)
3.
4.
5.
III.
Bilješka
Oznaka
za AOP
3
4
Tekuća godina
Prethodna godina
5
6
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
20,376,320
19,719,736
107,378
549,206
18,807,227
9,298,699
8,470,683
20,599,943
19,917,727
81,890
600,326
15,336,710
6,935,972
7,534,343
3
3
3
3
0
0
1
1
8
9
0
1
86,053
334,277
617,515
1,569,093
34,955
282,788
548,652
5,263,233
IV.
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
3 1
2
B.
I.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)
3 1
3
1.
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3 1
4
2.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
3 1
5
3.
4.
5.
6.
3
3
3
3
1
1
1
1
6
7
8
9
II.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
plasmana
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)
3 2
0
1.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3 2
1
2.
3.
4.
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih
plasmana
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313320)
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320313)
GOTOVINSKI
TOKOVI IZ FINANSIJSKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do
331)
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
3 2
3 2
3 2
2
3
4
3 2
5
3 2
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do
338)
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
III.
IV.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
50,328
49,293
50,328
49,293
4,473,816
1,704,264
4,473,816
1,704,264
6
4,423,488
1,654,971
3 2
7
3,500,000
3 2
8
3 2
3 3
3 3
9
0
1
3,500,000
3 3
2
1,621,524
3 3
3
929,169
3
3
3
3
3
D.
E.
F.
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih
obaveza
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327332)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332327)
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
G.
2.
3.
4.
5.
6.
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
1,621,524
3 3
9
1,878,476
3 4
0
3 4
3 4
3 4
1
2
3
23,926,648
24,902,567
NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
3 4
4
975,919
H.
I.
Gotovina na početku izvještajnog perioda
Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
3 4
3 4
5
6
3,543,349
864,256
J.
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna
gotovine
Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343344+346-347)
3 4
7
3 4
8
2,567,430
3,543,349
III.
IV.
K.
U
Dana
929,169
Goraždu,
2/28/2015
595,837
333,332
M.P.
20,649,236
17,970,143
2,679,093
Direktor
Munevera Fočo,dipl.ecc.
Obrazac OEI-PD
Tabela F
Naziv emitenta: Unis "Ginex" d.d.
Sjedište: Goražde
Šifra djelatnosti:2051
Matični broj:
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 31.12.2014godine
u KM
9 0 2
3. Efekti ispravki grešaka
9 0 3
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012__, odnosno
01.01.2012___ godine (901±902±903)
9 0 4
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 0 5
9 0 6
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 0 7
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 0 8
9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 0 9
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
9 1 0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 1 1
12. Stanje na dan 31. 12. 20__, odnosno 01. 01. 20 __ god.
(904±905±906±907±908±909-910+911)
9 1 2
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9 1 3
14. Efekti ispravki grešaka
9 1 4
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2013__,
odnosno 01. 01. 20 14__ godine (912±913±914)
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
9 1 5
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 1 7
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 1 8
9 1 6
3
15,954,600
15,954,600
6
1,382,718
7
3,738,216
8
21,075,534
1,382,718
3,738,216
21,075,534
21,075,534
2,016,620
2,016,620
2,016,620
112,421
112,421
112,421
112,421
112,421
112,421
9
UKUPNI KAPITAL (8+9)
MANJINSKI INTERES
UKUPNO (3+4±5±6±7)
5
Akumulirana neraspoređena dobit /
nepokriveni gubitak
4
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i
statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)
(MRS 16
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2
9 0 1
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
Revalorizacione rezerve
MRS 21 i MRS 38)
1
1. Stanje na dan 31. 12. 2012___ godine
Dionički kapital i udjeli u društvu sa
ograničenom odgovornošću
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
Oznaka za AOP
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG
DRUŠTVA
10
21,075,534
15,954,600
1,495,139
5,642,415
23,092,154
23,092,154
15,954,600
1,495,139
5,642,415
23,092,154
23,092,154
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 1 9
20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 2 0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
9 2 1
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 2 2
23. Stanje na dan 31.12.20 14___ godine
9 2 3
4,649,605
4,649,605
4,649,605
403,324
403,324
403,324
403,324
403,324
9,888,696
27,741,759
27,741,759
403,324
15,954,600
1,898,463
(915±916±917±918±919±920-921+922)
U Goraždu,
M.P.
Dana 28.02.2015
Direktor
Munevera Fočo,dipl.ecc.
Naziv emitenta:Unis "Ginex" d.d. Goražde
Obrazac OEI-PD
Tabela G
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka
prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-PD
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka
Komentar ili zabilješka
Bez značajnih događaja i komentara podataka
prezentiranih u Tabelama A,B,C i D
U Goražde , 28.02.2014 godine
Direktor emitenta:
Munevera Fočo,dipl.ecc.
Download

Obrazac ostalih dioničkih društava