OPĆI PODACI
od 01.01.do 30.09.2013. godine
Opis
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Broj telefona i telefaksa
E-mail adresa
Internet stranica
Obrazac OEI-PD
Tabela A
Sadržaj
01-55-3980
Puna firma: Privredno društvo za preradu žitarica, brašna, proizvodnju
prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljnu
trgovinu i trgovinu na veliko i malo Klas d.d. Sarajevo; Skraćena firma: Klas
d.d. Sarajevo
71000 Sarajevo, Paromlinska 43
Telefon: (033)727-124; Faks: (033) 640-549
[email protected]
www.klas.ba
Djelatnost emitenta
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta
Prerada žitarica, brašna, proizvodnja prehrambenih i konditorskih proizvoda,
ugostiteljstvo i turizam, spoljna trgovina i trgovina na veliko i malo
906
Pored organizacionih jedinica u sjedištu, Društvo ima podružnice u Banja
Luci, Bihaću, Mostaru, Olovu, Tuzli-Ljubače, te 46 maloprodajnih objekata
na području Bosne i Hercegovine.
Re Opinion d.o.o. Sarajevo, Grbavička 4, Sarajevo
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane
Ne
vanjskog revizora
Ime i prezime članova odbora za reviziju
Predsjednik: Madera Begluk, članovi: Ivanka Galić i Aida Hrustić
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta
Predsjednik: Nazif Branković, članovi: Mujo Selimović i Kemal Sikirić
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta
Haris Kuskunović, direktor Društva, Sadat Begić, izvršni direktor za finansije
i računovodstvo, Benjamin Vukotić, izvršni direktor za robni promet, Vera
Arnautović, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove - Sekretar
Društva i Sabahudin Šabanović, izvršni direktor za proizvodnju.
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i
učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na
početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi
Niko od članova Nadzornog odbora i Uprave nije imao dionice Društva na
početku niti na kraju izvještajnog perioda
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
692
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog
5.093.364 redovnih - običnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM
perioda
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od
5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo 43,88%; ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo
19,30%; ZIF "Herbos fond" d.d. Mostar 8,63%.
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u (1) Klass-Con d.o.o. Sarajevo 100,00%; (2) Klas Zagreb d.o.o. Zagreb
kapitalu na kraju izvještajnog perioda
100,00%; (3) Gradska pekara d.o.o. Novi Travnik 79,92%; (4) Mlin i pekara
d.d. Ljubače-Tuzla 75,25%; (5) Sprind d.d. Rajlovac-Sarajevo 48,99%; (6)
Žitozajednica d.o.o. Sarajevo 11,11%, (7) Oslobođenje d.o.o. Sarajevo 42,
05%.
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM
PERIODU
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red skupštine
19.06.2013.g. u Sarajevu
1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2012.
godinu, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za
reviziju i Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o rasporedu gubitka po godišnjem obračunu za
poslovnu 2012. godinu
4. Donošene odluke o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu za
poslovnu 2012. godinu
5. Donošnje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
8. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora
zbog izmjene Statuta
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.
Značajne odluke donesene na skupštini
Donesene su sve odluke po prijedlozima prema gore navedenom dnevnom
redu
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem
emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
Nije izvršena emisija vrijednosnih papira u izvještajnom periodu
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine
emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
Izvršena kompenzacija potraživanja za nekretnine, usljed čega je povećana
fiksna imovina za 21 milion KM a potraživanja smanjena za isti iznos.
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na Vrijednost imovine na dan 31.12.2012. iznosi 141.488.092 KM, na dan
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
30.06.2013. iznosi 137.132.346 KM a na dan 30.09.2013. iznosi
130.955.849 KM.
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u
odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Evidentirano svođenje na fer vrijednost ulaganja namijenjenih prodaji.
U Sarajevu, 30.10.2013.godine
Izvještaj sastavio/la:
Tačke 1-5. Vera Arnautović, Izvršni direktor za pravne,kadrovske i opšte
poslove-sekretar društva
Tačka 6. Edina Đurđević, Rukovodilac službe računovodstva i finansija
Direktor emitenta:
Haris Kuskunović
Obrazac OEI-PD
Tabela B
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Klas dd Sarajevo
Sarajevo,Paromlinska 43
15811
4200495880005
BILANS USPJEHA
od 01.01. do 30.09. 2013. godine
- u KMBilješka
Grupa konta, konto
1
60
Oznaka
za AOP
POZICIJA
2
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
3
IZNOS
Tekuća
godina
5
4
2
2
0
0
1
2
600
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim
licima
2
0
3
601
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
2
0
4
602
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2
0
5
Prethodna
godina
6
41,855,385
6,867,777
6,867,777
-
8,983,960
-
61
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
2
0
6
610
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim
pravnim licima
2
0
7
611
2
0
8
30,612,623
38,911,691
612
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem
tržištu
c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu
2
0
9
3,840,036
4,542,630
62
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
2
1
0
65
4. Ostali poslovni prihodi
2
1
1
534,949
432,810
Poslovni rashodi
(213+214+215+219+220+221+222-223+224)
2
1
2
42,381,752
50,999,081
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do
218)
2
2
2
1
1
1
3
4
5
6,286,861
20,298,785
9,416,538
8,058,521
27,753,869
10,034,109
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima
2
1
6
7,720,141
8,602,460
50
51
52
520, 521
34,452,659
52,871,091
8,983,960
-
-
43,454,321
-
-
523, 524
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava
zaposlenih
2
1
7
1,598,561
1,252,594
527, 529
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
2
1
8
97,836
179,055
4. Troškovi proizvodnih usluga
2
1
9
1,327,632
1,487,754
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
3
2,756,689
1,494,756
2,999,901
1,762,529
1,097,602
smanj.11 i 12, ili 596 Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
2
2
5
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2
2
6
66
660
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2
2
2
2
661
2. Prihodi od kamata
2
2
662
663
664
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja
2
2
2
669
56
560
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr.
licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
53
540 do 542
543 do 549
55
poveć.11 i 12, ili 595
561
562
563
569
4
800,491
(526,367)
7
8
1,872,010
-
13,659
-
15,386
-
9
2,172
401
3
3
3
0
1
2
6
1,366
-
-
2
2
2
3
3
3
3
4
5
10,116
3,603,362
-
14,983
3,661,810
-
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
6
7
8
9
0
3,521,328
611
81,423
3,553,177
39
108,594
2
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)
2
4
1
(3,589,703)
Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0
2
4
2
Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0
2
4
3
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja (245 do 253)
2
4
670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2
4
5
671
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
2
4
6
672
674
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
2
2
4
4
7
8
675
5. Dobici od prodaje materijala
2
4
9
9,712
3,684
676
6. Viškovi
2
5
0
113,658
507,720
677
678
7. Naplaćena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
2
2
5
5
1
2
59,839
32,661
47,561
77,034
679
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali
prihodi
2
5
3
2,546
11,944
57
bez 573
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja (255 do 263)
2
5
4
2,563,656
2,104,212
570
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih
sredstava
2
5
5
6,419
43,059
571
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih
nekretnina
2
5
6
-
-
572
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških
sredstava
2
5
7
-
-
574
4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
2
5
8
263
121,904
575
576
577
578
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa
potraživanja
2
2
2
2
5
6
6
6
9
0
1
2
67,785
2,723
101,293
2,300
579
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
2
6
3
2,486,465
1,835,656
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244254)
2
6
4
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254244)
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i sredstava
obustavljenog poslovanja)
2
6
5
(2,168,837)
(1,371,537)
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do
275)
2
6
6
62,824
76,520
680
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
nematerijalnih sredstava
2
6
7
-
-
681
2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih
sredstava
2
6
8
-
-
682
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih
nekretnina za koje se obračunava amortizacija
2
6
9
-
-
683
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških
sredstava za koja se obračunava amortizacija
2
7
0
-
-
684
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih
finansijskih plasmana i finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
2
7
1
-
-
685
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha
2
7
2
686
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih
fin. plasmana
2
7
3
-
-
687
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala
(negativni goodwill)
2
7
4
-
-
689
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih
sredstava
2
7
5
-
-
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do
284)
2
7
6
580
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava
2
7
7
-
-
581
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih
sredstava
2
7
8
-
-
-
(3,646,424)
-
(4,116,070)
(1,774,414)
394,818
732,675
138,789
84,732
OSTALI PRIHODI I RASHODI
67
bez 673
68 bez 688
58 bez 588
4
37,613
-
62,824
4,339,050
-
-
76,520
55,146
582
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se
obračunava amort.
2
7
9
-
-
583
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se
obračunava amort.
2
8
0
-
-
584
5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih
plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
2
8
1
4,122,166
585
586
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih
plasmana
2
2
8
8
2
3
216,884
-
589
-
55,146
-
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
2
8
4
dio 64
Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava
(286 do 288)
2
8
5
640
Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje
se ne amortizuju
2
8
6
-
-
641
Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne
amortizuju
2
8
7
-
-
642
Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja
se ne amortizuju
2
8
8
-
-
dio 64
Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava
(290 do 292)
2
8
9
643
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje
se ne amortizuju
2
9
0
-
-
644
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne
amortizuju
2
9
1
-
-
645
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja
se ne amortizuju
2
9
2
-
-
Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285289) > 0
2
9
3
Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) < 0
2
9
4
(4,276,225)
690, 691
Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih
politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih
perioda
2
9
5
160,033
111,676
590, 591
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih
politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih
perioda
2
9
6
183,105
439,356
2
9
2
9
8
-
-
-
-
-
21,374
-
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza
7
-
-
(242-243+264-265+293-294+295-296) > 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza
(10,584,204)
(3,452,257)
(242-243+264-265+293-294+295-296) < 0
POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
dio 721
Porezni rashodi perioda
2
9
9
-
-
dio 722
Odloženi porezni rashodi perioda
3
0
0
-
-
dio 722
Odloženi porezni prihodi perioda
NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
3
0
1
-
-
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299300+301) > 0
3
0
2
-
-
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298299-300+301) < 0
3
0
3
(10,584,204)
(3,452,257)
DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG
POSLOVANJA
673 i 688
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja
vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja
3
0
4
-
-
573 i 588
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja
vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja
3
0
5
-
-
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)
3
0
6
-
-
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)
3
0
7
-
-
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
3
0
8
-
-
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)
>0
3
0
9
-
-
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307308) < 0
3
1
0
-
-
3
1
1
-
-
dio 72
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0
723
Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0
3
1
2
(10,584,204)
(3,452,257)
Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku
perioda
3
1
3
-
-
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU
(315 do 320)
3
1
4
-
-
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi
stalnih sredstava
3
1
5
-
-
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih
sredstava raspoloživih za prodaju
3
1
6
-
-
3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
1
7
-
-
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih
primanja
3
1
8
-
-
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
3
1
9
-
-
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni
direktno u kapitalu
3
2
0
-
-
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU
(322 do 326)
3
2
1
-
-
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih
sredstava raspoloživih za prodaju
3
2
2
-
-
2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
2
3
-
-
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih
primanja
3
2
4
-
-
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
3
2
5
-
-
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni
direktno u kapitalu
3
2
6
-
-
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)
3
2
7
-
-
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)
3
2
8
-
-
Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu
dobit
3
2
9
-
-
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0
3
3
0
-
-
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) <
0
3
3
1
-
-
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311312+330-331) > 0
3
3
2
-
-
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311312+330-331) < 0
3
3
3
(10,584,204)
(3,452,257)
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili
312)
3
3
4
(10,584,204)
(3,452,257)
3
3
3
3
5
6
(10,584,204)
(3,452,257)
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema
vlasništvu (332 ili 333)
3
3
7
(10,584,204)
(3,452,257)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Zarada po dionici:
a) obična
b) razrijeđena
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
8
9
0
1
2
(10,584,204)
(3,452,257)
Prosječan broj zaposlenih:
- na bazi sati rada
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca
3
3
4
4
3
4
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI
GUBITAK
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
U Sarajevu
Dana 30.10.2013.g.
Certificirani računovođa
Edina Đurđević
Broj dozvole: 3877/5
855
906
M.P.
879
930
Direktor
Haris Kuskunović
Obrazac OEI-PD
Tabela C
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Klas d.d. Sarajevo
Sarajevo, Paromlinska 43
15811
4200495880005
BILANS STANJA na dan 30.09.2013.godine
Oznaka
za AOP
Grupa konta,
konto
POZICIJA
2
AKTIVA
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
(002+008+014+015+020+021+030+033)
- u KM
IZNOS
prethodne
godine (neto)
IZNOS
tekuće godine
Bilješka
3
4
Bruto
Ispravka vrijednosti
NETO (5 – 6)
5
6
7
8
0
0
1
256,944,016
152,910,447
104,033,569
111,451,902
01
010
011
012
013, 014
015, 017
02
020
021
022 do 024
026
025, 027
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna sredstva
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Stambene zgrade i stanovi
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
1,613,728
212,845
1,400,883
200,688,248
3,148,973
107,419,457
90,029,453
90,365
985,446
52,770
932,676
141,196,039
55,657,492
85,538,547
-
628,282
160,075
468,207
59,492,209
3,148,973
51,761,965
4,490,906
90,365
702,397
174,655
527,742
40,969,730
2,011,491
32,577,252
6,290,622
90,365
03
04
040
041
042
045, 047
05
06
060
061
062
063
064
065
066
068
07
070
071 do 078
091, 098
090
III. Investicijske nekretnine
IV. Biološka sredstva (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugoročni krediti dati u zemlji
5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugoročna potraživanja
VIII. Dugoročna razgraničenja
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
6. Dati avansi
II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani
(044+047+053+061+062)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
24,609,250
7,931,428
15,426,388
268,304
983,130
30,032,790
18,366,070
11,666,720
38,584,667
10,014,003
6,182,891
520,727
1,999,311
1,311,074
28,570,664
10,728,962
5,719,430
4,618,065
238,337
153,130
11,662,387
3,871,766
3,851,657
1,036
19,073
7,790,621
13,880,288
2,211,998
10,808,323
29,967
830,000
30,032,790
18,366,070
11,666,720
26,922,280
6,142,237
2,331,234
520,727
1,998,275
1,292,001
20,780,043
24,332,384
2,211,998
21,255,650
34,736
830,000
45,446,507
18,374,070
27,072,437
884
30,036,190
7,820,491
2,525,437
942,684
2,376,808
1,975,562
22,215,699
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)
a) Gotovina
b) Gotovinski ekvivalenti
2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
e) Druga kratkoročna potraživanja
3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti dati u zemlji
c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo
d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
g) Ostali kratkoročni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgraničenja
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva (065+066)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
279,184
279,184
27,241,333
6,997,688
14,203,784
1,007,761
3,144
5,028,956
738,056
39,000
587,721
111,335
312,091
295,528,683
1,863,127
297,391,810
7,790,621
6,591,863
1,198,758
-
279,184
279,184
19,450,712
6,997,688
7,611,921
1,007,761
3,144
3,830,198
738,056
39,000
587,721
111,335
312,091
130,955,849
1,863,127
132,818,976
393,776
393,776
20,313,736
5,653,713
8,537,994
938,564
2,664
5,180,801
1,429,500
289,000
1,054,453
86,047
78,687
141,488,092
1,696,899
143,184,991
10 do 15
10
11
12
13
14
15
20
20 bez 207
207
21, 22, 23
210
211
212
22
23
24
240
241
242
243, 244
245
246
248
27
28 bez 288
288
290
88
PASIVA
1
2
A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)
1
4
0
1
3
30
300
302
I. Osnovni kapital (103 do 108)
1. Dionički kapital
2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću
1
1
1
0
0
0
2
3
4
303
304
305
309
31
320
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. Upisani neuplaćeni kapital
III. Emisiona premija
IV. Rezerve (112+113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne i druge rezerve
V. Revalorizacione rezerve
VI. Nerealizovani dobici
VII. Nerealizovani gubici
VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)
1. Neraspoređena dobit ranijih godina
2. Neraspoređena dobit izvještajne godine
3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina
4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak izvještajne godine
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
321
322
dio 33
dio 33
dio 33
34
340
341
342
343
35
350
351
352
353
360
164,572,834
164,572,834
Iznos tekuće godina
5
Iznos predhodne godine
6
42,552,586
50,933,640
50,933,640
53,136,790
50,933,640
50,933,640
2,203,150
2,203,150
10,584,204
10,584,204
-
11,187,917
11,187,917
8,984,767
8,984,767
-
dio 40
dio 40
dio 40
B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)
1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
2. Dugoročna razgraničenja
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima
4. Dugoročni krediti
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
7. Ostale dugoročne obaveze
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+163)
1
1
1
3
3
4
8
9
0
I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima
3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu
5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači - povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
III. Obaveze iz specifičnih poslova
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja
zaposlenih (157 do 159)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
450 do 452
453 do 455
1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju
1
1
5
5
7
8
456 do 458
46
47
48 bez 481
481
49 bez 495
495
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
V. Druge obaveze
VI. Obaveze za PDV
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
VIII. Obaveze za porez na dobit
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
6
6
6
6
6
6
9
0
1
2
3
4
5
6
Vanbilansna pasiva
Ukupno pasiva (166+167)
1
1
6
6
7
8
410
411
412
413, 414
415, 416
417
419
408
42
420
421
422
423
424, 425
427
429
43
430
431
432
433
439
44
45
89
U Sarajevu
Dana 30.10.2013.g.
Certificirani računovođa
Edina Đurđević
Broj dozvole 3877/5
43,727,819
43,601,608
126,211
47,230,332
46,930,003
300,329
-
-
43,690,743
14,173,365
3,293
14,170,072
-
39,898,026
19,161,147
3,293
19,157,854
-
15,228,176
153,101
9,822,606
5,243,584
8,885
-
11,349,418
1,638,243
5,218,644
4,420,867
71,664
-
8,638,860
8,496,621
6,252,630
6,086,568
142,239
3,061,507
2,234,367
354,468
984,701
-
166,062
1,548,849
1,365,841
220,141
1,222,944
-
130,955,849
1,863,127
132,818,976
141,488,092
1,696,899
143,184,991
M.P.
Direktor
Haris Kuskunović
Obrazac OEI-PD
Tabela D
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Klas d.d. Sarajevo
Sarajevo, Paromlinska 43
1071
4200495880005
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA
za period od 01.01. do 30.09. 2013. godine
u KM
IZNOS
R.Br.
OPIS
Bilješka
Oznaka za AOP
6
7
1.
2.
Neto dobit (gubitak) za period
Usklađenje za:
Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava
3.
Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava
4.
Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava
5.
Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava
+(-)
6.
Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava
+(-)
-
-
7.
8.
Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika
Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se
odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti
+(-)
+(-)
-
-
Ukupno (2 do 8)
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja
Ukupno (10 do 16)
18.
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)
19.
20.
B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
21.
22.
23.
24.
25.
26.
5
Prethodna godina
2
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
9.
4
Tekuća godina
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
3
Ozn.
(+,-)
4
0
1
+
(10,584,204)
207,141
+(-)
(3,452,257)
-
-
+
4
0
-
2,549,548
2,999,901
(132,370)
(41,673)
2
2,624,319
2,958,228
(1,814,231)
(2,376,952)
8,355,892
(149,717)
(945,784)
3,942,456
(415,513)
6,596,151
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
4
0
3
1,678,254
(487,099)
16,763,839
(232,520)
5,426,679
3,353,820
(238,243)
26,264,730
4
0
4
18,304,845
6,102,122
+
4
4
0
0
5
6
11,275,910
691,444
1,080,575
-
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
+
4
0
7
63,568
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)
+
+
+
+
4
4
4
4
4
0
0
1
1
1
8
9
0
1
2
132,370
10,388,528
21,205,052
84,732
995,843
2,868,388
27.
28.
29.
30.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
-
4
4
4
4
1
1
1
1
3
4
5
6
21,205,052
-
2,688,699
179,689
-
-
31
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)
4
1
7
32.
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
4
1
8
33.
34.
35.
36.
37.
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
+
+
+
+
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
9
0
1
2
3
38.
39.
40.
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
-
4
4
4
2
2
2
4
5
6
8,490,295
3,328,395
13,901,864
-
41.
42.
43.
44.
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
-
4
4
4
4
2
2
2
3
7
8
9
0
4,987,782
174,118
-
13,609,167
292,697
-
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)
F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
H. Gotovina na početku izvještajnog perioda
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
8,490,295
18,304,845
18,419,437
4,189,283
6,102,122
5,977,096
125,026
179,595
304,621
Certificirani računovođa
U Sarajevu
+
-
9,929,142
-
114,592
393,776
279,184
Direktor
1,787,813
9,712,581
9,712,581
-
Dana 30.10.2013.g.
Edina Đurđević
Broj dozvole 3877/5
M.P.
Haris Kuskunović
Obrazac OEI-PD
Tabela E
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
DIREKTNA METODA
za period od ________ do _______ 20___ godine
u KM
IZNOS
R..Br.
OPIS
Bilješka
Oznaka za
AOP
1
A.
2
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
3
4
I.
1.
2.
3.
II.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
1.
2.
3
3
0
0
6
7
3.
4.
5.
III.
Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja
zaposlenih
Odlivi iz osnova plaćenih kamata
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)
3
3
3
3
0
0
1
1
8
9
0
1
IV.
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
3
1
2
B.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
I.
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)
3
1
3
1.
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3
1
4
2.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
3
1
5
3.
4.
5.
6.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
3
3
3
3
1
1
1
1
6
7
8
9
II.
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)
3
2
0
1.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
3
2
1
2.
3.
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
3
3
2
2
2
3
4.
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
3
2
4
III.
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)
3
2
5
IV.
C.
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
3
2
6
I.
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)
3
2
1.
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
3
2
8
2.
3.
4.
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
3
3
3
2
3
3
9
0
1
II.
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)
3
3
2
1.
2.
3.
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
3
3
3
3
3
3
3
4
5
4.
5.
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
3
3
3
3
6
7
6.
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
3
3
8
III.
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)
3
3
9
IV.
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)
3
4
0
D.
E.
F.
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
3
3
3
4
4
4
1
2
3
G.
NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
3
4
4
H.
I.
Gotovina na početku izvještajnog perioda
Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
3
3
4
4
5
6
7
Tekuća godina
Prethodna godina
5
6
J.
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
3
4
7
K.
Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346347)
3
4
8
U
Dana
_______________________
_______________________
Ceritificirani računovođa
Broj dozvole
___________ M.P.
Direktor
Obrazac OEI-PD
Tabela F
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
Klas d.d. Sarajevo
Sarajevo,Paromlinska 43
1071
4200495880005
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 30.09.2013. godine
u KM
1
3
50,933,640
1
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9
0
2
-
-
-
-
-
-
-
3. Efekti ispravki grešaka
9
0
3
-
-
-
-
-
-
-
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2011., odnosno 01.01.2012. godine
(901±902±903)
9
0
4
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
9
9
0
0
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu
prezentacije
9
0
7
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9
0
8
-
-
-
-
(8,984,767)
(8,984,767)
-
(8,984,767)
9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9
0
9
-
-
-
-
12,798,065
12,798,065
-
12,798,065
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka
9
1
0
-
-
-
12,798,065
-
12,798,065
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog
kapitala
9
1
1
-
-
-
-
12. Stanje na dan 31. 12. 2012.godine, (904±905±906±907±908±909-910+911)
9
1
2
-
-
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9
1
3
-
-
-
-
-
-
-
14. Efekti ispravki grešaka
9
1
4
-
-
-
-
-
-
-
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012.godine,
odnosno 01. 01. 2013. godine (912±913±914)
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
9
1
5
-
-
9
1
6
-
-
-
-
-
-
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
9
1
7
-
-
-
-
-
-
-
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu
prezentacije
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9
1
8
-
-
-
-
-
-
9
1
9
-
-
-
-
20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9
2
0
-
-
-
-
-
-
-
-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka
9
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog
kapitala
9
2
2
-
-
-
-
-
23. Stanje na dan 30.09.2013. godine
9
2
3
-
-
50,933,640
50,933,640
50,933,640
(6,215,329)
(6,215,329)
(6,215,329)
-
7
UKUPNI KAPITAL (8+9)
2
0
-
6
12,798,065
MANJINSKI INTERES
9
(6,215,329)
5
UKUPNO (3+4±5±6±7)
Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni
gubitak
1. Stanje na dan 31. 12. 2011. godine
50,933,640
4
(6,215,329)
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i
statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
Revalorizacione rezerve
MRS 21 i MRS 38)
Dionički kapital i udjeli u društvu sa
ograničenom odgovornošću
Oznaka za AOP
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
(MRS 16
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
4,605,181
12,798,065
4,605,181
12,798,065
8,418,479
8,418,479
(10,584,204)
(2,165,725)
8
62,121,557
9
-
62,121,557
-
-
-
53,136,790
42,552,586
62,121,557
-
53,136,790
(10,584,204)
10
62,121,557
-
53,136,790
53,136,790
-
-
-
-
(10,584,204)
42,552,586
(915±916±917±918±919±920-921+922)
U Sarajevu
Dana 30.10.2013.g.
Certificirani računovođa
Edina Đurđević
Broj dozvole 3877/5
Direktor
Haris Kuskunović
M.P.
Naziv emitenta:
Obrazac OEI-PD
Tabela G
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije
razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F
obrazca OEI-PD
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka
U
,
godine
Komentar ili zabilješka
Izvještaj sastavio/la:
Direktor emitenta:
Download

Obrazac ostalih dioni?kih društava