Cilj seminara je da članove nadzornih odbora i
uprava upozna sa novim Zakonom o javnim
nabavkama, s fokusom na one izmjene koje su
najznačajnije sa aspekta funkcija koje
obnašaju.
Privredna/Gospodarska komora FBiH i Udruženje
certificiranih lica za obavljanje funkcija
u nadzornim odborima i upravama privrednih
društava sa učešćem državnog kapitala (UCOUNO)
najavljuju
SEMINAR
na temu
„ŠTA ČLANOVI NADZORNIH
ODBORA I UPRAVA TREBAJU
ZNATI O NOVOM ZAKONU O
JAVNIM NABAVKAMA“
U sklopu seminara bit će obrađene slijedeće
teme:
-
-
Uvođenje novih postupaka za dodjelu
ugovora
Novi rokovi u postupku javnih nabavki
Izmjene u žalbenim procedurama
Obaveze ugovornih organa po završenom
postupku
Specifičnosti za sektorske ugovorne
organe (vodosnabdijevanje, energetika,
promet, poštanske usluge)
Novi sistem planiranja nabavki
Izuzeća od primjene Zakona
Nova forma Okvirnog sporazuma
Kotizacija:
 za firme članice P/G K FBiH: 100 KM
 za članove UCOUNO:
120 KM
 za ostale polaznike:
150 KM
Kotizacija uključuje učešće na
materijal i osvježenje u pauzama.
Broj učesnika je ograničen. Podaci potrebni za
uplatu kotizacije bit će Vam dostavljeni po
zaprimljenoj prijavi.
Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na
raspolaganju:
Privredna/Gospodarska komora FBiH Sarajevo
Kontakt: Aida Kalajdžisalihović
Telefon: 033/200-419
E-mail: [email protected]
ili
Vrijeme: utorak, 27.01.2015. godine
od 10:00 do 14:00 sati
Mjesto: Privredna/Gospodarska komora FBiH
Sarajevo, Branislava Đurđeva 10
V sprat, Sala 1
Predavači:
-
Đinita Fočo, direktorica Agencije za javne
nabavke BiH
Šejla Omanović, Ured za razmatranje žalbi
BiH, ovlašteni predavač AJN BiH
seminaru,
Ured P/G K FBiH Mostar
Kontakt: Karolina Marušić
Telefon: 036/332-970
E-mail: [email protected]
Download

„ŠTA ČLANOVI NADZORNIH ODBORA I UPRAVA TREBAJU ZNATI