OPĆI PODACI
od 01.01. do 30.06. 2013. godine
Opis
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Broj telefona i telefaksa
E-mail adresa
Internet stranica
Djelatnost emitenta
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta
Obrazac OEI-PD
Tabela A
Sadržaj
03-19-223/01
FABRIKA DUHANA SARAJEVODD SARAJEVO ; FDS
71000 SARAJEVO, POFALIČKA 5
033/278-800 ; 033/523-499
[email protected]
www.fds.ba
PROIZVODNJA DUHANSKIH PRERAĐEVINA
350
3
ZUKO d.o.o. SARAJEVO
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od
NE
strane vanjskog revizora
Dr. Milić Simić, Mr.Hasan Nurkić, Pero Barbarić
Ime i prezime članova odbora za reviziju
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Predsjednik: Kemal Bektešević
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta
Članovi: Jasmin Jaganjac, Mr. Dževad Mahmutović, Mirsad Turković,
Dženana Muhić
Predsjednik: Edin Mulahasanović
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat
Članovi: Orhan Robović, Merima Hajrić, Sead Hadžimusić, Džejna
Bajramović i Esmir Krnić
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i Na početku perioda:
NO: 0,12%; Uprava
uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu 1,03%
emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi
i
Na kraju perioda:
NO: 0,12%; Uprava
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
2053
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum
izvještajnog perioda
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više
od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda
1.281.712 á 100,00
Federalno Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva 39,91%
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU
EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva Tobacco press d.o.o. Mostar, UPI Poslovni sistemi d.d. Sarajevo,
Univerzalpromet d.d. Tuzla, Vakufska banka d.d. Sarajevo, Unis d.d.
u kapitalu na kraju izvještajnog perioda
Sarajevo, Privredna banka d.d. Sarajevo, Remontmontaža d.d. Tuzla, ZIF
MI-GROUP d.d. Sarajevo, ZIF Bonus d.d. Sarajevo.
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM
PERIODU
Datum i mjesto održavanja skupštine
Dnevni red skupštine
Značajne odluke donesene na skupštini
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog
putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne
imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10%
u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to
uticale
U
Sarajevu, 15.08.2013. godine
Izvještaj sastavio/la:
Emir Bektešević, dipl.oec.
Direktor emitenta:
Dr. sci. Edin Mulahasanović
Page 1 of 1
Obrazac OEI-PD
Tabela B
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
SARAJEVO, POFALIČKA 5
16002
4200426130002
1-1366
BILANS USPJEHA
od 01.01. do 30.06. 2013. godine
- u KMBilješka
Grupa konta,
konto
1
60
POZICIJA
2
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi (202+206+210+211)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
Oznaka
za AOP
3
IZNOS
Prethodna
godina
6
Tekuća
godina
5
4
2
2
0
0
1
2
25.257.687
0
25.921.483
313.776
600
a) Prihodi od prodaje robe povezanim
pravnim licima
2
0
3
0
601
2
0
4
0
602
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem
tržištu
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2
0
5
0
61
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
2
0
6
24.860.960
25.282.301
610
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim
pravnim licima
2
0
7
3.174.683
1.388.755
611
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem
tržištu
c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom
tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i
učinaka
2
0
8
18.281.969
20.802.053
2
0
9
3.404.308
3.091.493
2
1
0
211.494
218.551
4. Ostali poslovni prihodi
2
1
1
185.233
106.855
Poslovni rashodi
(213+214+215+219+220+221+222-223+224)
2
1
2
24.593.879
25.252.494
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Materijalni troškovi
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216
do 218)
a) Troškovi plaća i naknada plaća
zaposlenima
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava
zaposlenih
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
2
2
2
1
1
1
3
4
5
0
12.382.371
5.789.222
307.389
11.521.553
5.829.229
2
1
6
5.118.657
5.153.949
2
1
7
589.535
588.726
2
1
8
81.030
86.554
4. Troškovi proizvodnih usluga
2
1
9
2.535.633
2.819.678
5. Amortizacija
6. Troškovi rezervisanja
7. Nematerijalni troškovi
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
3
3.821.178
0
554.017
488.542
4.177.294
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
2
2
0
84.195
612
62
65
50
51
52
520, 521
523, 524
527, 529
53
540 do 542
543 do 549
55
poveć.11 i 12, ili
595
smanj.11 i 12, ili
596
Page 1 of 6
4
313.776
513.156
Bilješka
Grupa konta,
konto
POZICIJA
Oznaka
za AOP
IZNOS
2
4
2
5
Tekuća
godina
5
663.808
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)
2
2
6
0
66
660
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi (228 do 233)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2
2
2
2
661
2. Prihodi od kamata
2
2
662
663
664
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih
ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
Finansijski rashodi (235 do 239)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim
pr. licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)
2
2
2
1
2
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)
3
866.070
752.980
9
830.694
713.866
3
3
3
0
1
2
2.926
0
0
6.664
2
2
2
3
3
3
3
4
5
32.450
244.161
0
32.450
362.001
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
6
7
8
9
0
242.351
1.810
0
0
621.909
352.193
9.808
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)
2
4
1
0
Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) >
0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)
<0
2
4
2
1.285.717
1.059.968
2
4
3
Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja (245 do 253)
2
4
67.159
950.864
670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava
2
4
5
24.500
924.903
671
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina
2
4
6
0
672
674
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
2
2
4
4
7
8
0
0
675
5. Dobici od prodaje materijala
2
4
9
15.764
676
6. Viškovi
2
5
0
0
677
678
7. Naplaćena otpisana potraživanja
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
2
2
5
5
1
2
0
0
679
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali
prihodi
Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog
poslovanja (255 do 263)
2
5
3
26.895
12.606
2
5
4
110.007
1.017.129
2
5
5
0
895.940
2
5
6
0
2
5
7
0
669
56
560
561
562
563
569
7
8
Prethodna
godina
6
668.989
390.979
OSTALI PRIHODI I RASHODI
67
bez 673
57
bez 573
570
571
572
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih
sredstava
2. Gubici od prodaje i rashodovanja
investicijskih nekretnina
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških
sredstava
Page 2 of 6
4
13.355
Bilješka
Grupa konta,
konto
1
574
POZICIJA
Prethodna
godina
6
Tekuća
godina
5
4
5
8
0
2
2
2
2
5
6
6
6
9
0
1
2
5.660
3.827
0
0
1.065
5.865
2
6
3
100.520
114.259
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244254)
2
6
4
0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda
(254-244)
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA
VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih
sredstava namijenjenih prodaji i sredstava
obustavljenog poslovanja)
2
6
5
42.848
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267
do 275)
2
6
6
0
680
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
nematerijalnih sredstava
2
6
7
0
681
2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih
stalnih sredstava
2
6
8
0
682
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
investicijskih nekretnina za koje se obračunava
amortizacija
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških
sredstava za koja se obračunava amortizacija
2
6
9
0
2
7
0
0
684
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
2
7
1
0
685
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha
2
7
2
0
686
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti
kratkoročnih fin. plasmana
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala
(negativni goodwill)
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih
sredstava
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277
do 284)
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih
sredstava
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih
sredstava
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se
obračunava amort.
2
7
3
0
2
7
4
0
2
7
5
2
7
6
8.016
2
7
7
0
2
7
8
0
2
7
9
0
2
8
0
0
579
68 bez 688
683
687
689
58 bez 588
580
581
582
583
3
IZNOS
2
575
576
577
578
2
4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i
vrijednosnih papira
5. Gubici od prodaje materijala
6. Manjkovi
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i
otpisa potraživanja
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Oznaka
za AOP
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se
obračunava amort.
Page 3 of 6
66.265
0
8.824
Bilješka
Grupa konta,
konto
POZICIJA
1
584
2
5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih
plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
585
586
Oznaka
za AOP
Prethodna
godina
6
Tekuća
godina
5
2
4
8
1
6. Umanjenje vrijednosti zaliha
7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih
finansijskih plasmana
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava
2
2
8
8
2
3
8.016
0
2
8
4
0
Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (286 do 288)
2
8
5
0
Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina
koje se ne amortizuju
Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se
ne amortizuju
Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava
koja se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih
sredstava (290 do 292)
2
8
6
0
2
8
7
0
2
8
8
0
2
8
9
0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina
koje se ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se
ne amortizuju
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava
koja se ne amortizuju
Dobit od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) > 0
Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) < 0
2
9
0
0
2
9
1
0
2
9
2
0
2
9
3
2
9
4
8.016
690, 691
Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih
politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih
perioda
2
9
5
0
590, 591
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih
politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih
perioda
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
2
9
6
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza
2
9
2
9
8
589
dio 64
640
641
642
dio 64
643
644
645
3
IZNOS
7
8.824
8.824
1.234.853
984.879
1.234.853
984.879
(242-243+264-265+293-294+295-296) > 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza
(242-243+264-265+293-294+295-296) < 0
POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
dio 721
Porezni rashodi perioda
2
9
9
dio 722
Odloženi porezni rashodi perioda
3
0
0
dio 722
Odloženi porezni prihodi perioda
NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG
POSLOVANJA
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298299-300+301) > 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298299-300+301) < 0
3
0
1
3
0
2
3
0
3
Page 4 of 6
Bilješka
Grupa konta,
konto
1
673 i 688
573 i 588
dio 72
POZICIJA
2
DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG
POSLOVANJA
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja
vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja
Oznaka
za AOP
3
IZNOS
Tekuća
godina
5
4
3
0
4
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja
vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i
obustavljenog poslovanja
3
0
5
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)
3
0
6
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)
3
0
7
Porez na dobit od prekinutog poslovanja
3
0
8
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307308) > 0
3
0
9
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306307-308) < 0
3
1
0
Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0
3
1
1
Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0
3
1
2
Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku
perioda
3
1
3
3
1
4
3
1
5
3
1
6
3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
1
7
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih
primanja
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni
direktno u kapitalu
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU
(322 do 326)
3
1
8
3
1
9
3
2
0
3
2
1
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih
sredstava raspoloživih za prodaju
3
2
2
2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih
izvještaja inostranog poslovanja
3
2
3
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih
primanja
3
2
4
Prethodna
godina
6
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
723
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI
GUBITAK
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU
(315 do 320)
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi
stalnih sredstava
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih
sredstava raspoloživih za prodaju
Page 5 of 6
1.234.853
984.879
Bilješka
Grupa konta,
konto
1
POZICIJA
2
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite
novčanog toka
Oznaka
za AOP
3
IZNOS
Prethodna
godina
6
Tekuća
godina
5
3
4
2
5
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni
direktno u kapitalu
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314321)
3
2
6
3
2
7
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321314)
3
2
8
Obračunati odloženi porez na ostalu
sveobuhvatnu dobit
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)
>0
3
2
9
3
3
0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)
<0
3
3
1
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311312+330-331) > 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311312+330-331) < 0
3
3
2
3
3
3
Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu
(311 ili 312)
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
3
3
3
3
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema
vlasništvu (332 ili 333)
1.234.853
984.879
4
1.234.853
984.879
3
3
5
6
1.234.853
984.879
3
3
7
1.234.853
984.879
a) vlasnicima matice
b) vlasnicima manjinskih interesa
Zarada po dionici:
a) obična
b) razrijeđena
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
8
9
0
1
2
1.234.853
984.879
Prosječan broj zaposlenih:
- na bazi sati rada
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca
3
3
4
4
3
4
361
362
378
379
U Sarajevu
Dana 15.08.2013.g.
Certificirani računovođa Emir Bektešević
Broj dozvole 5041/5
Page 6 of 6
Direktor
Edin Mulahasanović
Obrazac OEI-PD
Tabela C
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Sarajevo
16002
4200426130003
1-1366
BILANS STANJA
na dan 30.06.2013. godine
- u KM
Oznaka
za AOP
Grupa konta,
konto
POZICIJA
IZNOS
tekuće godine
Bilješka
Bruto
01
010
011
012
013, 014
015, 017
02
020
021
022 do 024
026
025, 027
03
04
040
041
042
045, 047
05
06
060
061
062
063
064
065
066
068
07
070
071 do 078
091, 098
090
10 do 15
10
11
12
13
14
15
20
20 bez 207
207
21, 22, 23
210
211
212
22
23
24
240
241
242
243, 244
245
246
248
27
28 bez 288
288
290
88
2
AKTIVA
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
(002+008+014+015+020+021+030+033)
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
3. Goodwill
4. Ostala nematerijalna sredstva
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Stambene zgrade i stanovi
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
IZNOS
prethodne
godine (neto)
3
III. Investicijske nekretnine
IV. Biološka sredstva (016 do 019)
1. Šume
2. Višegodišnji zasadi
3. Osnovno stado
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi
V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
4. Dugoročni krediti dati u zemlji
5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica
2. Ostala dugoročna potraživanja
VIII. Dugoročna razgraničenja
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
6. Dati avansi
II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni
plasmani (044+047+053+061+062)
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)
a) Gotovina
b) Gotovinski ekvivalenti
2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
c) Kupci u inostranstvu
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
e) Druga kratkoročna potraživanja
3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti dati u zemlji
c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo
d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti
g) Ostali kratkoročni plasmani
4. Potraživanja za PDV
5. Aktivna vremenska razgraničenja
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva (065+066)
5
4
Ispravka
vrijednosti
6
NETO (5 – 6)
7
8
0
0
1
301.464.206
149.209.880
152.254.326
139.944.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
982.223
0
0
0
982.223
0
180.149.973
3.214.650
46.466.957
117.459.463
0
13.008.903
637.546
0
0
0
637.546
0
119.293.527
0
28.830.180
90.463.347
0
0
344.677
0
0
0
344.677
0
60.856.446
3.214.650
17.636.777
26.996.116
0
13.008.903
122.305
0
0
0
122.305
0
63.344.062
3.214.650
18.174.472
29.270.219
0
12.684.721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
2.077.633
0
0
0
0
0
798.406
117.448.733
24.101.177
37.769.167
0
17.023.908
0
0
6.354.481
32.200.000
0
0
0
7.238
0
95.535.087
54.709.635
51.837.674
457.983
2.177.740
0
102.002
134.236
40.825.452
69.358
0
0
0
0
0
0
29.209.449
878.072
8.247.873
0
15.775.901
0
0
4.107.603
200.000
0
0
0
0
0
5.452.238
1.455.742
1.028.493
0
358.822
0
68.427
0
3.996.496
2.008.275
0
0
0
0
0
798.406
88.239.284
23.223.105
29.521.294
0
1.248.007
0
0
2.246.878
32.000.000
0
0
0
7.238
0
90.082.849
53.253.893
50.809.181
457.983
1.818.918
0
33.575
134.236
36.828.956
2.026.403
0
0
0
0
0
798.406
73.643.590
23.223.105
28.885.610
0
1.395.699
0
0
2.139.176
18.000.000
0
0
0
10.103
0
104.892.185
58.264.741
56.124.018
157.646
1.630.713
0
33.576
318.788
46.627.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
15.293.943
4.164.000
11.129.943
13.539.133
2.438.516
7.610.353
1.875.027
0
1.615.237
11.551.724
10.450.000
1.101.724
0
0
0
0
0
49.902
390.750
0
0
396.999.293
61.084.779
458.084.072
0
0
0
2.894.772
0
2.025.977
0
0
868.795
1.101.724
0
1.101.724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.662.118
0
154.662.118
15.293.943
4.164.000
11.129.943
10.644.361
2.438.516
5.584.376
1.875.027
0
746.442
10.450.000
10.450.000
0
0
0
0
0
0
49.902
390.750
0
0
242.337.175
61.084.779
303.421.954
26.784.521
18.155.875
8.628.646
7.266.078
644.389
4.301.156
2.152.284
0
168.249
12.405.830
12.405.830
0
0
0
0
0
0
81.478
89.537
0
0
244.837.054
41.797.615
286.634.669
1
0
222.868.212
221.633.359
PASIVA
1
2
A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117122-127)
4
3
Page 1 of 2
1
Oznaka
za AOP
Grupa konta,
konto
POZICIJA
Bilješka
Bruto
30
300
302
303
304
305
309
31
320
321
322
dio 33
dio 33
dio 33
34
340
341
342
343
35
350
351
352
353
360
dio 40
dio 40
dio 40
410
411
412
413, 414
415, 416
417
419
408
42
420
421
422
423
424, 425
427
429
43
430
431
432
433
439
44
45
450 do 452
453 do 455
456 do 458
46
47
48 bez 481
481
49 bez 495
495
89
2
I. Osnovni kapital (103 do 108)
1. Dionički kapital
2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. Upisani neuplaćeni kapital
III. Emisiona premija
IV. Rezerve (112+113)
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne i druge rezerve
V. Revalorizacione rezerve
VI. Nerealizovani dobici
VII. Nerealizovani gubici
VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)
1. Neraspoređena dobit ranijih godina
2. Neraspoređena dobit izvještajne godine
3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina
4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak izvještajne godine
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)
1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
2. Dugoročna razgraničenja
C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima
4. Dugoročni krediti
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i
gubitka
7. Ostale dugoročne obaveze
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160+161+162+163)
I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima
3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu
5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i
gubitka
7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači - povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
III. Obaveze iz specifičnih poslova
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja
zaposlenih (157 do 159)
1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
V. Druge obaveze
VI. Obaveze za PDV
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
VIII. Obaveze za porez na dobit
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
POSLOVNA PASIVA
(101+128+131+139+140+164+165)
Vanbilansna pasiva
Ukupno pasiva (166+167)
U Sarajevu
Dana 15.08.2013.g.
IZNOS
prethodne
godine (neto)
IZNOS
tekuće godine
3
4
5
1
1
1
0
0
0
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
3
3
4
8
9
0
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
1
1
5
5
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
6
6
6
6
6
6
9
0
1
2
3
4
5
6
1
1
6
6
7
8
Ispravka
vrijednosti
6
Certificirani računovođa Emir Bektešević
Broj dozvole 5041/5
Page 2 of 2
NETO (5 – 6)
7
128.171.200
128.171.200
0
0
8
128.171.200
128.171.200
50.761.435
49.526.582
1.234.853
0
0
0
0
0
0
0
0
201.244
0
201.244
2.947.386
0
0
0
2.947.386
0
0
0
0
0
0
0
0
43.935.577
43.935.577
0
0
0
0
49.526.582
43.671.922
5.854.660
0
0
0
0
0
0
0
0
219.235
0
219.235
6.680.938
0
0
0
6.680.938
0
0
0
3.997.857
0
0
3.997.857
12.322.476
5.342.593
0
0
0
0
5.342.593
12.302.151
2.920.513
0
0
0
0
2.851.417
0
0
2.255.125
34.635
6.160
1.623.167
591.163
0
0
0
69.096
2.908.044
36.196
114.485
2.442.594
314.769
0
0
692.313
684.784
720.630
713.383
2.072
5.457
1.202.281
2.792.921
37.243
0
0
0
3.443
3.804
1.262.714
4.473.145
17.105
0
3.514
0
242.337.175
61.084.779
303.421.954
244.837.054
41.797.615
286.634.669
43.935.577
43.935.577
M.P.
Direktor
Dr.sci. Edin Mulahasanović
Obrazac OEI-PD
Tabela D
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
JIB:
Matični broj:
Fabrika duhana Sarajevo d.d.
Sarajevo
16002
4200426130002
1-366
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA
za period od 01.01. do 30.06.2013. godine
u KM
IZNOS
R.Br.
OPIS
1
2
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.
3.
Neto dobit (gubitak) za period
Usklađenje za:
Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih
sredstava
Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava
4.
Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava
5.
Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava
2.
Bilješka
3
Ozn.
Oznaka za AOP
(+,-)
4
5
4
0
1
+
Tekuća godina
Prethodna godina
6
7
1.234.853
52.836
984.879
-
3.768.343
4.154.588
-24.500
(28.963)
+(-)
22.705
+
+(-)
6.
Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava
+(-)
0
-
7.
8.
+(-)
+(-)
0
-107.702
-
9.
Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika
Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski
tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti
Ukupno (2 do 8)
2
3.688.977
4.148.330
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja
Ukupno (10 do 16)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
+(-)
546.225
1.054.741
(4.373.162)
(252.266)
(3.362.241)
3.826.648
(360.942)
(2.920.997)
4
0
4
0
3
5.010.848
-3.378.283
1.987.406
-301.213
-651.358
-3.061.869
0
-394.469
4
0
4
4.529.361
2.212.212
4
4
0
0
5
6
9.013.425
1.955.830
2.652.965
991.482
18.
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)
19.
20.
B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
21.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
+
4
0
7
0
-
22.
23.
24.
25.
26.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
Prilivi iz osnova kamata
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)
+
+
+
+
4
4
4
4
4
0
0
1
1
1
8
9
0
1
2
13.000
577.807
32.450
6.434.338
21.395.337
.
491.276
32.450
1.137.757
7.182.972
27.
28.
29.
30.
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
-
4
4
4
4
1
1
1
1
3
4
5
6
0
635.684
1.623.969
19.135.684
500.000
2.628.039
3.054.933
1.000.000
31
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)
4
1
7
0
-
32.
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)
Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala
Prilivi iz osnova dugoročnih kredita
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
4
1
8
12.381.912
4.530.007
+
+
+
+
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
9
0
1
2
3
100.000
0
100.000
0
30.145.966
1.954.250
28.191.716
-
-
4
4
4
2
2
2
4
5
6
6.240.440
0
4.975.926
32.414.051
1.262.854
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)
Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
Odlivi iz osnova dugoročnih kredita
Page 1 of 2
+
41.
42.
43.
44.
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)
F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)
G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)
H. Gotovina na početku izvještajnog perioda
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+5253)
U Sarajevu
Dana 15.08.2013.g.
Certificirani računovođa Emir Bektešević
Broj dozvole 5041/5
-
+
-
4
4
4
4
2
2
2
3
7
8
9
0
100.000
0
33.024
1.131.490
28.191.716
163.756
87.793
2.707.932
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
6.140.440
4.529.361
18.522.352
0
13.992.991
18.155.875
2.926
1.810
4.164.000
2.268.085
2.212.212
6.798.092
4.585.880
20.513.932
6.664
9.808
15.924.908
M.P.
Page 2 of 2
Direktor
Edin Mulahasanović
Obrazac OEI-PD
Tabela E
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
SARAJEVO, POFALIČKA 5
16002
1-1366
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
DIREKTNA METODA
za period od ________ do _______ 20___ godine
u KM
IZNOS
OPIS
R..Br.
Bilješka
Oznaka
za AOP
1
A.
2
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3.
4.
5.
III.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih
primanja zaposlenih
Odlivi iz osnova plaćenih kamata
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)
3
3
3
3
0
0
1
1
8
9
0
1
IV.
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
3
1
2
PRAZNA TABELA
3
4
Tekuća godina
Prethodna godina
5
6
Obrazac OEI-PD
Tabela F
Naziv emitenta:
Sjedište:
Šifra djelatnosti:
Matični broj:
FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
SARAJEVO, POFALIČKA 5
16002
1-1366
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 30.06.2013. godine
u KM
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9 0 2
3. Efekti ispravki grešaka
9 0 3
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2011. odnosno 01.01.2012.
godine (901+902+903)
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
9 0 4
3
128.171.200
6
43.935.577
7
48.157.914
8
220.264.691
9
UKUPNI KAPITAL (8+9)
MANJINSKI INTERES
UKUPNO (3+4±5±6±7)
5
Akumulirana neraspoređena dobit /
nepokriveni gubitak
4
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i
statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)
Nerealizovani dobici/gubici po osnovu
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2
9 0 1
Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i
MRS 38)
1
1. Stanje na dan 31. 12. 2011. godine
Dionički kapital i udjeli u društvu sa
ograničenom odgovornošću
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
Oznaka za AOP
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG
DRUŠTVA
10
220.264.691
0
128.171.200
9 0 5
Page 1 of 2
43.935.577
48.157.914
220.264.691
220.264.691
6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 0 6
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 0 7
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 0 8
9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 0 9
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka
9 1 0
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 1 1
12. Stanje na dan 31. 12. 2012.
9 1 2
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama
9 1 3
14. Efekti ispravki grešaka
9 1 4
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012.odnosno 01. 01. 2013.
god.(912+913+914)
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
9 1 5
17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
9 1 7
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu
valutu prezentacije
9 1 8
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
9 1 9
20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9 2 0
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka
9 2 1
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
9 2 2
23. Stanje na dan 30.06. 2013. godine
9 2 3
U Sarajevu
Dana 15.08.2013.g.
0
0
5.854.660
5.854.660
5.854.660
4.485.989
4.485.989
4.485.989
128.171.200
43.935.577
49.526.582
221.633.359
221.633.359
128.171.200
43.935.577
49.526.582
221.633.359
221.633.359
1.234.853
1.234.853
1.234.853
0
0
222.868.212
222.868.212
9 1 6
128.171.200
43.935.577
Certificirani računovođa Emir Bektešević
Broj dozvole
5041/5
Page 2 of 2
50.761.435
M.P.
Direktor
Edin Mulahasanović
Naziv emitenta:FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD
Obrazac OEI-PD
Tabela G
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije
razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C,
D, E i F obrazca OEI-PD
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka
U
,
Komentar ili zabilješka
godinIzvještaj sastavio/la:
Direktor emitenta:
PRAZNA TABELA
Download

više - FDS.BA