GODIŠNJI IZVEŠTAJ
AD TISA UP
ZA 2013
Senta,april 2014
U skladu sa članom 50 i 51.Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i
članom 3-Pravilnika o sadržini,formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i
kvartalnih izveštaja javnih društava (Službeni glasnik RS broj 14/2012 AD TISA UP iz
Sente,Glavni trg 11 MB:08248699 objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU
SAD R ŽAJ
-FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
-Bilans stanja
-Bilans uspeha
-Izveštaj o tokovima gotovine
-Izveštaj o promenama na kapitalu
-Napomene uz finansijske izveštaje
-IZVEŠTAJ REVIZORA
-GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
-IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
-ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJIH
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
-ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI AD TISA UP ZA 2013
(Bilans stanja,bilans uspeha ,Izveštaj o tokovima gotovine,Izveštaj o promenama na
kapitalu,Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
A.
OPŠTI PODACI O DRUŠTVU
AKCIONARSKO DRUŠTVO TISA UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE SENTA
SENTA,GLAVNI TRG 11
Datum osnivanja 29.07.1991.godine
AD TISA je ugostiteljsko preduzeće koje je nastalo izdvajanjem trgovinskog ugostiteljskog
preduzeća „Senta“ kao deoničarsko društvo.Smanjenjem kapitala ispod zakonskog
minimuma preduzeće je izmenilo svojstvo deoničarskog društva i pretvoreno je u društveno
preduzeće.Privatizacija preduzeća izvršena je 05.05.2003.godine prodajom društvenog
kapitala,metodom javne aukcije,pri čemu je izvršena prodaja 70% kapitala,a 30% je preneto
zaposlenima i bivšim zaposlenima bez naknade.Promena oblika organizovanja i promena
sedišta novog naziva iz DP u AD izvršena je 28.04.2004.godine.Društvo ima 10 objekata od
kojih je u funkciji samo hotel Royal.Prosečan broj zaposlenih u društvu za 2013 godinu je 17
a za 2012.godinu je bilo 15.
Datum uključivanja na berzu 25.05.2007.godine
Prevodjenje u registar Agencije za privredne registre je: BD 57807 od
11.07.2005.godine,zadnja izmena u APR je bila promena odbora direktora
09.10.2013.godine
Matični broj:08248699
PIB:101100786
Šifra delatnosti:5510 Hoteli i sličan smeštaj
Usaglašenost sa Zakonom o privrednim društvima:30.04.2012.
Povezana lica su: BIC COMMERCE DOO iz Sente i ZU APOTEKA ELIXIR PLUS iz Sente
U skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (''Službeni glasnik RS'', 46/06 i
111/09) Društvo je razvrstano u malo pravno lice i prema stavu 1 člana 37. Zakona obavezno
je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja.
B.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
(Službeni glasnik RS, br. 46/06 i 111/09), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS, br.
62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje
i prikazivanje finansijskih izveštaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde
(„MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i
tumačenja koja su sastavni deo standarda.
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS.
Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za tekuću godinu nisu prevedene niti
objavljene sve važeće promene u standardima i tumačenja standarda.
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo nije u potpunosti primenilo
MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra tekuće
godine. Imajući u vidu materijalno značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa
Republike Srbije od MSFI i MRS mogu da imaju na realnost i objektivnost finansijskih
izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu u potpunosti smatrati finansijskim
izveštajima sastavljenim u saglasnosti sa MSFI i MRS.
Prezentacija finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
(Službeni glasnik RS, br. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012).
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije
navedeno. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji.
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra
prethodne godine.
Računovodstveni metod
Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog
troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u
računovodstvenim politikama.
C.
NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
DRUŠTVA
C1
Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti)
i načelu stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se
priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski izveštaji sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o
tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog
perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu
gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u
budućem periodu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
budućnosti.
C2
Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi
priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja
može da se pouzdano izmeri.
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži
ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će
se podmiriti može pouzdano da izmeri.
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja
obaveza.
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem
sredstava.
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama –
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku
perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku
godine.
C3
Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman
kursnih razlika
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne
promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan.
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u
korist ili na teret bilansa uspeha.
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti
preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.
U skladu sa Izmena i dopuna Pravilnika kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru
za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Sl. glasnik RS« 09/2009,
4/2010, 3/2011 i 101/12) Društvo evidentira razgraničene neto efekte obračunatih kursnih
razlika na nedospela dugoročna potraživanja odnosno dugoročne obaveze u stranoj valuti,,
koje dospevaju u 2014. godini i kasnije. Navedeni računovodstveni tretman odstupa od
zahteva MRS 21 – Efekti promena deviznih kurseva.
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći:
1 EUR
1 USD
1 CHF
31.12.2013.
114,6421
83,1282
93,5472
31.12.2012.
113,7183
86,1763
94,1922
C4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog
iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.
C5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je verovatno da će od tog
ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a
obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi
istraživanja i procenjivanja prirodnih resursa ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u
okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta
Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 –
Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj
vrednosti (paragraf 74 MRS 38). Ukoliko za dato nematerijalno ulaganje ne postoji aktivno
tržište to ulaganje se vrednuje po nabavnoj vrednosti (paragraf 81 i 82, MRS 38).
Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom.
C6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva
(knjige u biblioteci, dela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,
postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim
nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.
Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog veka.
Ukoliko knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne
vrednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procena se
vrši po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist revalorizacione
rezerve. Negativni efekti procene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona
rezerva ne postoji, negativni efekti procene terete rashode obezvređenja.
C7. INVESTICIONE NEKRETNINE
Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po
nabavnoj ceni. U toku korisnog veka investicione nekretnine se procenjuju po poštenoj
vrednosti.
Pozitivni efekti procene su prihod od usklađivanja vrednosti a negativni efekti procene su
rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.
C8. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procenjena poštena vrednost. Metod
obračuna je proporcionalan ili degresivni ili funkcionalni (paragraf 62 MRS - Nekretnine,
postrojenja i oprema).
Društvo primenjuje sledeće metode i stope amortizacije:
Društvo primenjuje proporcionalni metod i sledeće stope amortizacije:
Gradjevinski objekti 1 do 5%
Oprema 5 do 17%
Računari i štampači 15do 25%
C9. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
C9.1. Učešće u kapitalu
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po
knjigovodstvenoj vrednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sedištem u drugoj državi, bilans tog
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u
dinare i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspeha
po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspeha. Dakle i udeo u kapitalu
matičnog preduzeća kod zavisnog preduzeća iz druge države biće iskazan po srednjem kursu
na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u
kapitalu i iznosa udela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog preduzeća u drugoj državi treba
vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se
ovako:
- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan
bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne
razlike na teret finansijskih rashoda.
C9.2. Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća vrednuju se ovako:
- ako su izražene u dinarima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po
knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj ceni na
dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni
na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda
obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po
srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru
finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
C9.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani vrednuju se ovako:
- ako su dati u dinarima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne
kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po
kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju
se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.
C10. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se
po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove
nabavke.
Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po
prosečnoj nabavnoj ceni.
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe
niža od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika
se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.
C11. POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna
pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu),
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu,
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak).
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća,
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C12. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju
preplaćeni porez na dobitak.
C13. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite
(kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim
povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i
deo dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrednosti koje
dospevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrednosti kojima se trguje i ostale
kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrednosti u stranoj valuti
vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u
korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrednosti
uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj ceni na dan bilansa.
Pozitivni efekti promene cene hartije od vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda
a negativni na teret finansijskih rashoda.
Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za
365dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.
C14. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovčive
hartije od vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi,
na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u
stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj
ili stranoj valuti.
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret
finansijskih rashoda.
C15. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa naplaćenim
porezom na dodatu vrednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, unapred
obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za
nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unapred obračunate kamate,
na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.
Na ostalim aktivnim vremenskim razgraničenjima iskazuju se neto negativni efekti valutne
klauzule i kursnih razlika po dugoročnim potraživanjima i dugoročnim obavezama. Na dan
dospeća dugoročnih potraživanja i dugoročnih obaveza negativni efekti prenose se na
finansijske rashode. (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru
„Službeni glasnik RS“, 101/12)
C16. GUBITAK IZNAD VREDNOSTI KAPITALA je razlika između ukupnog gubitka i
kapitala.
C17. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju,
rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane
dobitke po osnovu hartija od vrednosti, neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine i
upisani neuplaćeni kapital.
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine
do visine kapitala su ispravka vrednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti.
Revalorizaciona rezerva se smanjuje
- u korist neraspoređenog dobitka ranijih godina:
1) kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda
po ceni iznad sadašnje vrednosti,
2) za iznos od 10% razlike 10% iznosa amortizacije obračunate na revalorizovanu osnovicu i
iznosa amortizacije obračunate na nerevalorizovanu osnovicu.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine
revalorizacione rezerve.
C18. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika
proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za verovatne troškove.
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna
rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.
C19. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne
obaveze po finansijskom lizingu. Dinarske dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj
neisplaćenoj vrednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan
bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom
vrednuje se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.
C20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa
rokom dospeća do godinu dana i deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u narednoj
godini. Dinarske kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrednosti a
obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute
na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.
C21. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije,
dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Dinarske
obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po
srednjem kursu na dan bilansa.
C22. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu zarada i
naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za
dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i
nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu, obaveze za
obustavljene neto zarade i ostale obaveze.
C23. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju
obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i
druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i
druge dažbine. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred obračunate troškove,
obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode
i primljene donacije.
C24. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
C24.1. Poslovne prihode čine:
- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste
nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po ceni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni, a prihodi od
prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj ceni,
- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe
i učinaka,
- prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.
Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrednosti zaliha učinaka i na niže za
smanjenje vrednosti zaliha učinaka.
C24.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala za izradu,
troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada,
ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i
nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju
nezavisno od plaćanja.
C25. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
C25.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica,
prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika,
od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.
C25.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih
lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne
klauzule i ostali finansijski rashodi.
C26. OSTALI PRIHODI I RASHODI
C26.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih
nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i
materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po
osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja
dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti
imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava, nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od
vrednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana i prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine.
C26.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po
osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala, manjkovi osim manjkova
zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu
otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine
(obezvređenje bioloških sredstava, obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje
nekretnina, postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrednosti,
obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana).
C27. DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
C27.1. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između prodajne
vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti
C27.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne
vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti.
C28. POREZ NA DOBITAK
Tekući porez
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o
oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se
primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva.
Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom
bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju
Republike Srbije.
Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne
duže od 5 godina.
Odloženi porez
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili
na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
BILANS STANJA
PO ZI C I JA
AK T IVA
A. STALNA IMOVINA (I do V)
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(1+2)
1. Učešće u kapitalu
2. Ostali dugoročni plasmani
B. OBRTNA IMOVINA (I do III)
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI
I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
3. Kratkoročni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)
E. VANBILANSNA AKTIVA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
- hiljada dinara Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
D3
158,179
0
0
787
162,388
0
0
855
D4
156,885
161,007
D4
D4
149,036
7,849
0
144,719
16,288
0
D5
507
526
D5
D6
0
507
7,285
399
1
525
4,662
274
D7
0
0
0
6,886
4,388
D8
D11
2,985
1
0
3,473
3,832
1
0
9
D12
427
546
D13
0
165,464
0
165,464
16,002
0
167,050
0
167,050
58,271
D2
D3
D4
D5
D9
D10
D14
D24
PO ZI C I JA
PA S I VA
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (I do III)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoročne obaveze
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost,
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)
D. VANBILANSNA PASIVA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
- hiljada dinara Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
D15
139,892
59,771
0
0
84,556
135,987
59,771
0
0
84,556
D15
0
0
D15
0
0
D15
3,905
8,340
0
198
8,538
0
0
25,527
31,040
D16
D18
0
6,594
6,594
0
18,933
14,462
0
0
0
0
31,040
23,886
D18
0
0
D19
D20
2,786
667
5,422
809
D21
974
923
D22
44
45
165,464
16,002
0
23
167,050
58,271
D15
D15
D15
D15
D15
D17
D17
D17
D23
D24
AD TISA UP SENTA
BILANS USPEHA
PO ZI C I JA
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
- hiljada dinara Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
0
D26
36,580
32,367
0
0
0
4,213
31,837
0
14,057
26,612
21,815
0
0
0
4,797
24,040
9
8,927
D26
8,444
6,881
D26
D30
4,281
5,055
4,743
0
126
1,008
294
184
4,254
3,969
2,572
0
214
3,582
1,319
332
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
0
3,971
191
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
0
0
0
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
0
0
0
0
0
0
0
3,971
191
0
0
0
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
D25
D25
D25
D25
D25
D25
D26
D26
D26
D27
D28
D29
PO ZI C I JA
Broj
napomene
uz fin.
izveštaje
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Iznos
Tekuća
godina
Prethodna
godina
44
22
0
0
3,905
0
0
0
7
0
198
0
0
0
0
0
3,905
198
0
0
0
0
AD TISA UP SENTA
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
PO ZI C I JA
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobit
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i
bio. sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio.
sred.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
(I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
- hiljada dinara Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
41,183
41,079
6
98
35,007
21,745
8,529
607
0
4,126
6,176
0
34,782
34,314
95
373
25,753
14,658
7,209
333
0
3,553
9,029
0
22
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
PO ZI C I JA
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(Đ-E+Ž+Z-I)
16,691
0
16,016
675
19,431
0
2,321
0
2,321
0
11,441
0
19,431
11,441
0
0
0
2,740
0
0
0
9,120
57,896
54,438
3,458
0
37,103
37,194
0
91
9
100
6
0
0
0
3,473
9
AD TISA
UP SENTA
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
- hiljada
dinara -
OPIS
Osnovni
kapital
Ostali kapital
Revaloriza
cione
rezerve
Neraspore
đeni
dobitak
Gubitak do
visine
kapitala
Ukupno
Stanje na dan: 01.01.2012. godine
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2012.
godine
57,042
2,729
84,556
198
8,538
135,987
57,042
2,729
84,556
198
8,538
135,987
Stanje na dan: 31.12.2012. godine
57,042
2,729
84,556
198
8,538
135,987
Korigovano početno stanje
57,042
2,729
84,556
198
8,538
135,987
Ukupna povećanja u tekućoj godini
0
0
0
3,905
0
3,905
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
0
0
0
198
198
0
57,042
2,729
84,556
3,905
8,340
139,892
Stanje na dan: 31.12.2013. godine
AD TISA
UP
D3. NEMATERIJALNA ULAGANJA
014
015
016
Ostala
nematerijalna
ulaganja
Nematerijalna
ulaganja u
pripremi
Dati avansi
1,108
0
0
1,108
0
0
0
0
Nabavke u toku godine
Revalorizacija u toku
godine
Smanjenje:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prodato
0
0
0
0
Rashodovano
0
0
0
0
1,108
0
0
1,108
253
0
0
253
68
0
0
68
Amortizacija u toku godine
68
0
0
68
Obezvređenje u toku godine
0
0
0
0
Smanjenje:
Kumulirana ispravka u
prodaji
Kumulirana ispravka u
rashodovanju
Stanje ispravke na kraju
godine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
0
0
321
787
0
0
787
855
0
0
855
Nabavna bruto vrednost
na početku godine
Povećanje:
Nabavna bruto vrednost
na kraju godine
Kumulirana ispravka na
početku godine
Povećanje:
000 din.
Ukupno
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2013. godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
Nematerijalna ulaganja se odnose na priključak na vodovodnu mrežu,internet.tv mrežu
i program za računare.Obračunata je amortizacija proporcionalnom metodom.
D4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
hiljada
dinara
022
023
024
029
027
Građevinski
objekti
Postrojenja
i oprema
Investicione
nekretnine
Ulaganje na
tuđim
osnovnim
sredstvima
Nekr, postr,
oprema i
biol. sred. u
pripremi
217,443
23,086
22,282
0
0
262,811
Povećanje:
12,910
115
0
0
0
13,025
Nabavka, aktiviranje i prenos
12,910
115
0
0
0
13,025
230,353
23,201
22,282
0
0
275,836
83,209
12,601
5,994
0
0
101,804
Povećanje:
7,984
724
8,439
0
0
17,147
Amortizacija
7,984
724
0
0
0
8,708
Ostalo
0
0
8,439
0
0
8,439
Smanjenje:
0
0
0
0
0
0
91,193
13,325
14,433
0
0
118,951
139,160
9,876
7,849
0
0
156,885
134,234
10,485
16,288
0
0
161,007
Nabavna vrednost na
početku godine
Nabavna vrednost na kraju
godine
Kumulirana ispravka na
početku godine
Stanje na kraju godine
Ukupno
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2013. godine
Neto sadašnja vrednost:
31.12.2012. godine
Za nekretnine i opremu izvršena je amortizacija proporcionalnom metodom.Procenu investicione
nekretnine po poštenoj vrednosti sa stanjem na dan 31.12.2013 izvršio je ovlašćeni procenjivač po
tekućim tržišnim cenama na taj dan.Efekat procene investicione nekretnine u iznosu od 23.407,55
dinara povećao je rashod tekuće godine.Objekat pivnica prenet je sa investicionih nekretnina na
nekretnine i obračunata je amortizacija za 2013.godinu.
AD TISA UP
D5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
hiljada
dinara
031
033
038
Učešće u
kapitalu
ostalih
povezanih
pravnih
lica
Dugoročni
krediti
matičnom
i zavisnim
pravnim
licima
Ostali
dugoročni
finansijski
plasmani
1. Bruto vrednost na
početku godine
2. Povećanje bruto
vrednosti u toku godine:
1
0
525
526
0
0
0
0
3. Smanjenja bruto
vrednosti u toku godine:
a) Po osnovu naplate
b) Po osnovu prodaje
1
0
18
19
0
0
0
0
18
0
18
0
c) Po osnovu negativnih
kursnih razlika
d) Po osnovu otpisa
0
0
0
0
1
0
0
1
4. Bruto vrednosti na
kraju godine (1+2-3)
5. Ispravka vrednosti na
početku godine
0
0
507
507
0
0
0
0
6. Ispravka vrednosti na
kraju godine
0
0
0
0
Neto vrednost
31.12.2013. godine (4-6)
Neto vrednost
31.12.2012. godine (1-5)
0
0
507
507
1
0
525
526
Ukupno
Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 506.726,32 dinara je
ostatak duga za kupljeni stan po ugovoru sa Kovač Djulom.
AD TISA
UP
SENTA
D6. ZALIHE
hiljada
dinara
10
11
12
13
150
159
1. Materijal i sitan inventar i alat na zalihi
(1.1-1.2)
1.1. Nabavna vrednost
1.2. Ispravka vrednosti (otpis)
2. Sitan inventar i alat u upotrebi – neto (2.12.2)
2.1. Nabavna vrednost
2.2. Ispravka vrednosti (otpis)
3. Zalihe učinaka neto (3.1+3.2+3.3)
3.1. Nedovršena proizvodnja (neto)
3.2. Poluproizvodi (neto)
3.3. Gotovi proizvodi (neto)
4. Roba (4.1-4.2-4.3-4.4)
4.1. Bruto vrednost robe
4.2. Ukalkulisani PDV
4.3. Ukalkulisana razlika u ceni
4.4. Ispravna vrednosti robe
I Zalihe - neto (1 do 4)
1. Bruto dati avansi
2. Ispravka vrednosti datih avansa
II Dati avansi - neto (1-2)
UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)
Za tekuću godinu:
Starost datih avansa u danima
Dati avansi, bruto
Ispravka vrednosti
Dati avansi, neto
Zalihe robe i materijala su usaglašene sa popisom kao i avans.
31.
decembra
2013.
31.
decembra
2012.
138
138
0
129
129
0
0
0
0
0
0
0
0
245
515
86
184
0
383
16
0
16
399
0
0
0
0
0
0
0
129
403
67
207
0
258
16
0
16
274
Do 365
dana
16
0
16
Preko
godinu
dana
0
0
0
Ukupno
16
0
16
AD TISA UP SENTA
D8. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
Bruto potraživanje na početku
godine
hiljada
dinara
201
202
203
22
Kupci ostala
povezana
pravna lica
Kupci u
zemlji
Kupci u
inostranstvu
Druga
potraživanja
Potraživanja
- ukupno
17
3,013
955
67
4,052
7
2,202
988
8
3,205
0
220
0
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
0
0
220
31.12.2013. godine
7
1,982
988
8
2,985
31.12.2012. godine
17
2,793
955
67
3,832
Bruto potraživanje na kraju
godine
Ispravka vrednosti na početku
godine
Smanjenje ispravke vrednosti u
toku godine po osnovu
direktnog otpisa
Smanjenje ispravke vrednosti u
toku godine po osnovu naplate
Povećanje ispravke vrednosti u
toku godine
Ispravka vrednosti na kraju
godine
NETO STANJE
Starost potraživanja u danima
Potraživanja
do 365 dana
starosti
Potraživanja
starija od
godinu dana
Ukupno
(2+3)
1
2
3
4
Potraživanja od ostalih
povezanih pravnih lica
(bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca u
zemlji (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Potraživanja od kupaca iz
inostranstva (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
Druga potraživanja (bruto)
Ispravka vrednosti
Neto potraživanja
7
0
7
0
0
0
7
0
7
542
1,660
2,202
0
220
220
542
1,440
1,982
162
826
988
0
0
0
162
826
988
8
0
8
0
0
0
8
0
8
Na dospela nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate , potraživanja nisu
obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili menicama. Spisak sudskih predmeta sa:-DOO
TITAN PROMET Senta predmet P.312/2013,osnov isplata,status rešen ali nije pravosnažan jer je
uložena žalba,-ADAL DOO Senta predmet Iv.1022/2012.osnov izvršenja na celokupnoj imovini
dužnika,nerešen,-ROLL-VOLL DOO Senta predmet Iv.341/2011,izvršenje na novčanim sredstvima
pravosnažan,nije izvršen,-Mikuš Eržebet Senta,predmet Iv.1372/13,izvršenje na zaradi,nerešenSYEGEDI TUDOMNYEGYETEM SZEGEDIN predmet je u toku, vrednost je 7200eur ,nije
rešen.Poraživanje duže od 365 dana se odnosi na Bestermofrigo doo iz Sente u iznosu od
1.217.876,00dinara.Ostala potraživanju
od kupaca su usaglašena.
AD TISA UP
SENTA
D9. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBITAK
hiljada dinara
31. decembra
2013.
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
Potrazivanje za vise placeni porez iz 2012 godine
31. decembra
2012.
1
1
AD TISA UP
SENTA
D11. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
hiljada dinara
31. decembra
2013.
240
240
241
244
243
246
242
242
242
242
248,
249
1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima
2. Gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti
3. Dinarski poslovni račun
4. Devizni poslovni račun
5. Dinarska blagajna
6. Devizna blagajna
7. Izdvojena novčana sredstva u dinarima
8. Izdvojena novčana sredstva u devizama
9. Dinarski akreditivi
10. Devizni akreditivi
11. Ostala novčana sredstva
UKUPNO (1 do 11)
Blagajne su usaglašene kao i izvodi banaka.Stanje na računima:
-Vojvodanska banka 4.026,08 din
-Banka Intesa
129.116,04 din
7.050,03EUR
-OTP banka
381.290,21 din
18.628,77 EUR
31. decembra
2012.
0
0
515
2,944
14
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3
0
0
0
0
0
0
3,473
0
9
AD TISA UP SENTA
D12. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
hiljada
dinara
31. decembra
2013.
1. Porez na dodatu vrednost
2. Unapred plaćeni troškovi
3. Potraživanja za nefakturisani prihod
4. Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza (unapred
obračunate kamate)
5. Razgraničeni PDV
6. Ostala aktivna vremenska razgraničenja
UKUPNO (1 do 6)
31. decembra
2012.
54
0
0
44
0
0
373
0
0
427
367
135
0
546
Porez na dodatu vrednost u iznosu od 53.260,24dinara u primljenim računima se koristi u 2014
godini.U AVR razgraniceni su troškovi osiguranja za 2014.godinu u iznosu od 373.199,00dinara
AD TISA UP
SENTA
D15. STRUKTURA KAPITALA
hiljada dinara
31. decembra
2013.
300
301
309
3301
340
341
350
351
31. decembra
2012.
1. Akcijski kapital
2. Udeli DOO
7. Ostali osnovni kapital
I. Svega osnovni kapital (1 do 7)
57,042
0
2,729
59,771
57,042
0
2,729
59,771
IV. Revalorizacione rezerve
84,556
84,556
10. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
11. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
VII. Svega neraspoređeni dobitak (10+11)
0
3,905
3,905
198
198
12. Gubitak do visine kapitala ranijih godina
13. Gubitak do visine kapitala tekuće godine
IX. Svega gubitak do visine kapitala (12+13)
8,340
0
8,340
8,538
0
8,538
KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)
139,892
135,987
Promene kapitala u toku tekuće godine:
a) Osnovni kapital
hiljada
dinara
a) Osnovni kapital
Akcijski
kapital
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
57,042
0
0
57,042
Svega
osnovni
kapital
57,042
0
0
57,042
Ostali
osnovni
kapital
Ukupno
2,729
0
0
2,729
59,771
0
0
59,771
Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 59.771 hiljada RSD (2012.
godine – 59.771 hiljada RSD) čini akcijski kapital u iznosu od 57.042hiljada RSD i ostali kapital u
iznosu od 2.729hiljada RSD.Većinski akcionari su: Piri Bertalan sa 6934 akcije i Bicok Robert sa
6.929akcije i Bic commerce d.o.o.sa 3.972 akcije.Deo gubitka iz ranijih godina je pokriven u 2013
godini iz dobitka 2012godine u iznosu od 197.816,95 na osnovu odluke od 28.06.2013godine.
Prema podacima Agencije za privredne registre osnovni kapital Društva iskazan je u iznosu od 57.042
hiljada RSD
b) Revalorizacione rezerve
33
e) Revalorizacione rezerve
Stanje na početku godine
Povećanje u toku godine
Stanje 31.12. tekuće godine
hiljada dinara
84,556
0
84,556
c) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha
g) Neraspoređeni dobitak
hiljada dinara
Stanje na početku godine
198
Povećanje:
3,905
a) po osnovu neto dobitka tekuće godine
3,905
b) po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi
0
c) po osnovu fundamentalne greške
0
Smanjenje:
198
a) po osnovu prenosa u osnovni kapital
0
b) po osnovu prenosa u rezerve
0
c) po osnovu pokrića gubitka
198
d) po osnovu isplate dividende
0
e) po osnovu fundamentalne greške
0
Stanje 31.12. tekuće godine
3,905
d)
Gubitak do visine kapitala
35 i) Gubitak do visine kapitala
Stanje na početku godine
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)
Stanje 31.12. tekuće godine
hiljada dinara
8,538
0
198
8,340
Broj
akcionara
Akcije fizičkih lica
Akcije pravnih lica
Akcije Republičkog fonda PIO
Akcije fonda za razvoj RS
Akcije Republike Srbije
Akcije Akcijskog fonda
Svega akcijski kapital
28
1
0
0
0
1
30
Broj akcija
14,783
3,972
0
0
0
259
19,014
Nominalna vrednost jedne akcije je 3000 dinara.
Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je 7357 dinara.
Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi 3000 dinara.
% akcija
77.75%
20.89%
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
100.00%
Iznos u
000
44,349
11,916
0
0
0
777
57,042
AD TISA UP
SENTA
D17. DUGOROČNE OBAVEZE
hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Dugoročni krediti
2. Ostale dugoročne obaveze
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)
6,594
0
6,594
31. decembra
2012.
0
0
0
Obaveza Društva po osnovu dugoročnog kredita uzetog od OTP banke na dan 31. decembra 2013.
godine u iznosu od 6.594 hiljada RSD , sredstva su odobrena za obrtna sredstva.
Nominalna kamatna stopa:14,5%G+3MEURIBOR(14,72%G) efektivna kamatna stopa:18.12
AD TISA UP SENTA
D18. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
hiljada dinara
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstva poslovanja koje se obustavlja
UKUPNO (1+2)
14,462
23,886
0
14,462
0
23,886
Obaveze Društva po osnovu kratkoročnih kredita na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 14.462
hiljada RSD (2012. godine – 23.886 hiljada RSD) najvećim delom se odnose na sredstva odobrena od
strane poslovnih banaka za održavanje likvidnosti.Deo kratkoročnog kredita u iznosu od 7.738hiljada
RSD je prenet sa dugoročnog kredita, a ostale obaveze su pozajmice bez kamate od povezanih lica u
iznosu od 2.903hiljada RSD i pozajmica od fizičkih lica bez kamate u iznosu od 3.821hiljada RSD.
AD TISA UP
SENTA
D19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica
4. Dobavljači u zemlji
5. Dobavljači u inostranstvu
6. Obaveze iz specifičnih poslova
7. Ostale obaveze iz poslovanja
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7)
0
0
1,379
1,407
0
0
0
2,786
31. decembra
2012.
0
0
1,697
3,725
0
0
0
5,422
Obaveze iz poslovanja su većinom usaglašene.Otpisane obaveze(zastarele)u iznosu od 8hiljada
RSD.Obaveze prema dobavljačima:30hiljadaRSD su starija od 365dana,97hiljada RSD su starija od
90dana a ostale obaveze su u valuti plaćanja.Obaveze prema dobavljačima-ostala povezana lica su :Bic commerce d.o.o u iznosu od 1.379hiljada RSD transakcije iz ranijih godina :prevoz robe,oprema
sitni inventar i za transakciju u 2013 godini- potrosnog materijala u iznosu od 50hiljada RSD
-ZU Apoteka Elixir plus u iznosu od 9hiljada RSD transakcija:potrošni materijal za
zdrastvenu zaštitu
AD TISA UP
SENTA
D20. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
hiljada dinara
31. decembra
2013.
31. decembra
2012.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
4. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
5. Obaveze za dividendu i učešće u dobitku
6. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo
7. Obaveze prema članovima upravnog odbora
8. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu
406
382
151
154
101
120
0
0
129
0
0
11
0
0
0
0
9. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze
za članarine i sl.)
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 9)
9
13
667
809
Ostale kratkoročne obaveze su obaveze po osnovu zarada,naknada zarada za mesec decembar
2013.godina,koje će biti isplaćene u januaru 2014.godine
AD TISA UP
SENTA
D21. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PDV
hiljada dinara
31. decembra
2013.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost
2. Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.)
2.1. Obaveze za akcize
2.2. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz
nabavke ili na teret troškova
2.3. Obaveze za doprinose koji terete troškove
2.4. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge
dažbine
3. Pasivna vremenska razgraničenja (3.1. do 3.7)
3.1. Unapred obračunati troškovi
3.2. Obračunati prihodi budućeg perioda
3.3. Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
3.4. Odloženi prihodi i primljene donacije
3.5. Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
3.6. Razgraničeni porez na dodatu vrednost
3.7. Ostala pasivna vremenska razgraničenja
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do
3)
31. decembra
2012.
309
486
0
208
565
0
471
554
0
0
15
11
179
179
0
0
0
0
0
0
150
150
0
0
0
0
0
0
974
923
Obaveze po osnovu obračunatog poreza da dodatu vrednost za period oktobar-decembar u iznosu od
309hiljada RSD,ostali javni prihodi u vrednosti od 486hiljada RSD, su usaglašeni.U PVR unapred su
obračunati troškovi revizora u iznosu od 179hiljada RSD.
AD TISA UP
SENTA
D22. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK
hiljada dinara
31. decembra
2013.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
31. decembra
2012.
44
0
Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice
Hiljada dinara
2013.
Dobitak/(gubitak) pre oporezivanja
Korekcije za stalne razlike
- transferne cene
- kamate zbog neblagovremeno plaćenih
javnih prihoda
- ostale razlike
- direktan otpis
Korekcija za privremene razlike:
- računovodstvena i poreska amortizacija
- otpremnine
- dugoročna rezervisanja
- obaveze po osnovu javnih prihoda
2012.
3,971
191
11
24
301
152
(69)
(115)
Poreski gubitak
Poreska osnovica
969
239
Obračunati porez (po stopi od 15%)
Umanjenja po osnovu poreskih kredita
145
101
0
(239)
44
0
Tekući porez na dobitak
Pregled neiskorišćenih poreskih kredita i rokovi do kada mogu da budu iskorišćeni
prikazani su kao što sledi:
Hiljada dinara
2013.
od pet do deset godina
2012.
3,756
3,812
3,756
3,812
AD TISA UP
SENTA
D23. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
hiljada dinara
31. decembra
2013.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak
(paragraf 61 i 62 MRS 12)
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)
c) po drugim osnovama
31. decembra
2012.
45
23
45
23
0
0
0
0
Odložene poreske obaveze nastale kao razlika izmedju računovodstvene i poreske osnovice za
amortizaciju
D24. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Hiljada dinara
Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva:
HIPOTEKA NA IMOVINI
Ukupno:
Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava:
HIPOTEKA NA IMOVINI
Ukupno:
Vrednost
16,002
16,002
Hiljada dinara
Vrednost
16,002
16,002
Vanbilansna aktiva obuhvata datu hipoteku na imovinu po osnovu ugovora o kreditu zaključenog
10.09.2013godine sa OTP bankom,a vanbilansna pasiva predstavlja obavezu za ta sredstva.
AD TISA UP
SENTA
D25. POSLOVNI PRIHOD
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
a) Prihodi od prodaje
1. Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim
pravnim licima
2. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim
licima
3. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
4. Prihodi od prodaje stalnih sredstva namenjenih
prodaji
5. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
I. Prihodi od prodaje robe (1 do 5)
6. Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim prav.
licima
7. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav.
licima
8. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
tržištu
9. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom
tržištu
01.01-31.12.
2012.
0
0
0
0
416
61
0
0
0
416
0
61
0
0
136
0
31,815
21,754
0
0
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga ukupno (6 do 9)
31,951
21,754
A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II)
b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje
10. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka za
sopstvene potrebe
11. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za
sopstvene potrebe
32,367
21,815
0
0
0
0
0
4,213
0
4,797
0
0
0
0
0
0
4,213
4,797
d) Ostali prihodi
14. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija
15. Prihodi od zakupnine
16. Prihodi od članarina
17. Prihodi od tantijema ili licitiranih naknada
18. Ostali poslovni prihodi
C. OSTALI PRIHODI (14 do 18)
36,580
26,612
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C+12-13)
Odnosi se na prodaju usluga 31.951hiljada RSD a prihodi od zakupnine investicione nekretnine u
iznosu od 4.213hiljada RSD
AD TISA UP
SENTA
D26. POSLOVNI RASHODI
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
501
502
511
512
513
520
521
01.01-31.12.
2012.
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih
radi prodaje
0
9
0
0
I. Nabavna vrednost prodate robe (1+2)
0
9
7,526
3,068
3,463
14,057
4,168
2,027
2,732
8,927
6,905
5,695
1,241
1,019
0
0
0
0
0
0
3. Troškovi materijala za izradu
4. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
5. Troškovi goriva i energije
II. Troškovi materijala (3 do 5)
6. Troškovi zarada i naknada (bruto)
7. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret
poslodavca
524
8. Troškovi naknada po ugovoru o delu
9. Troškovi naknada po autorskim ugovorima
10. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
525
11. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih
ugovora
0
1
529
12. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog
odbora
0
0
298
166
8,444
6,881
14. Troškovi amortizacije
15. Troškovi rezervisanja
4,281
4,254
0
0
IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno
(14+15)
4,281
4,254
16. Troškovi usluga na izradi učinaka
17. Troškovi transportnih usluga
18. Troškovi usluga na održavanju
19. Troškovi zakupnina
20. Troškovi sajmova
21. Troškovi reklame i propagande
22. Troškovi istraživanja
23. Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju
0
332
1,160
128
0
30
0
0
0
340
158
128
0
4
0
0
522
523
13. Ostali lični rashodi i naknade
III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih
primanja (6 do 13)
540
541549
530
531
532
533
534
535
536
537
539
550
551
552
553
554
555
556
559
24. Troškovi ostalih usluga
802
2,452
863
39
467
610
48
398
0
178
2,603
5,055
552
1,182
862
64
493
785
39
442
0
102
2,787
3,969
31,837
24,040
POSLOVNI DOBITAK
4,743
2,572
POSLOVNI GUBITAK
0
0
a) Troškovi proizvodnih usluga (16 do 24)
25. Troškovi neproizvodnih usluga
26. Troškovi reprezentacije
27. Troškovi premije osiguranja
28. Troškovi platnog prometa
29. Troškovi članarina
30. Troškovi poreza
31. Troškovi doprinosa
32. Ostali nematerijalni troškovi
b) Nematerijalni troškovi (25 do 32)
V Ostali poslovni rashodi (a+b)
POSLOVNI RASHODI (I do V)
AD TISA UP SENTA
D27. FINANSIJSKI PRIHODI
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih
lica
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
3. Prihodi od kamata
4. Pozitivne kursne razlike
5. Prihodi od efekata valutne klauzule
6. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i
zajedničkih ulaganja
7. Ostali finansijski prihodi
FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 7)
01.01-31.12.
2012.
0
0
35
66
25
0
0
70
126
18
0
0
126
0
0
214
D28. FINANSIJSKI RASHODI
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Finansijski rashodi iz odnosa matičnog i zavisnih
pravnih lica
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim
pravnim licima
3. Rashodi kamata
4. Negativne kursne razlike
5. Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
6. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i
zajedničkih ulaganja koji se obračunavaju Metodom
udela
7. Ostali finansijski rashodi
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 7)
01.01-31.12.
2012.
0
0
0
761
165
82
0
512
40
3,030
0
0
1,008
0
0
3,582
Negativne kursne razlike su efekti valutne klauzule nastale iz 2008,2009 i 2010godine
AD TISA UP
SENTA
D29. OSTALI PRIHODI
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici od prodaje bioloških sredstava
3. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih
hartija od vrednosti
4. Dobici od prodaje materijala
5. Viškovi
6. Naplaćena otpisana potraživanja
7. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika
8. Prihodi od smanjenja obaveza
9. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
10. Ostali nepomenuti prihodi
11. Prihodi od usklađivanja vred. bioloških sredstava
12. Prihodi od usklađivanja vred. nematerijalnih
ulaganja
13. Prihodi od usklađivanja vred. nekretnina,
postrojenja i opreme
14. Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih
finansijskih plasmana i hartija od vrednosti namenjenih
prodaji
15. Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
16. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i
kratkoročnih finansijskih plasmana
17. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
01.01-31.12.
2012.
0
0
0
0
0
0
69
0
4
11
0
210
0
0
0
35
13
4
359
0
117
0
0
0
0
791
0
0
0
0
0
0
0
0
OSTALI PRIHODI (1 do 17)
294
1,319
Ostali nepomenuti prihodi su naknadno odobren rabat od dobavljaca , viškovi po inventaru i smanjnje
obaveze(zastarele po zakonu)
AD TISA UP
SENTA
D30. OSTALI RASHODI
hiljada dinara
01.01-31.12.
2013.
1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje bioloških
sredstava
3. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje učešća u
kapitalu i hartija od vrednosti
4. Gubici od prodaje materijala
5. Manjkovi
6. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od
rizika koji neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru
revalorizacionih rezervi
7. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja
8. Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i
robe
9. Ostali nepomenuti rashodi
10. Obezvređenje bioloških sredstava
11. Obezvređenje nematerijalnih ulaganja
12. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
13. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i
dugoročnih hartija od vrednosti namenjenih prodaji
14. Obezvređenje zaliha materijala i robe
15. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana
16. Obezvređenje ostale imovine
OSTALI RASHODI (1 do 16)
01.01-31.12.
2012.
0
0
0
0
0
0
0
46
0
97
0
0
0
11
0
0
114
0
0
23
5
0
0
0
1
0
0
0
0
219
0
184
0
332
Ostali rashodi su manjkovi po inventaru ,izdaci za humanitarne.i sportske namene,obezvredjenje investicione nekretnine u
iznosu od 23.407,55din.
2. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA
U februaru 2014godine smo primili tužbu od Boris Ivanović iz Novog Beograda i Aleksandar Ilin iz
Beograda,predmet P.20/2014,pobijanje odluke o prinudnom otkupu akcija,nerešen.
3. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Sudski sporovi
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine vodi sudski spor u kom se javlja kao tuženi.
Vrednost sudskog spora koji se vode protiv Društva po osnovu uložene žalbe na deo presude
Privrednog suda Subotica pod br.P-312/2013 od 18.11.2013godine , sa stanjem na dan 31. decembra
2013. godine iznosi 110.813,61 dinara. Rukovodstvo Društva ne očekuje gubitke u narednom periodu
po osnovu ovih sudskih sporova i shodno tome nije izvršilo rezervisanje za potencijalne gubitke po
sudskim sporovima.
Data jemstva i garancije
Potencijalne obaveze Društva na dan 31. decembra 2013. godine po osnovu datih jemstava i garancija
datih povezanim pravnim licima nema.
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (deviznom i
kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj
osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje
iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih
instrumenata u Republici Srbiji.
Tržišni rizik
U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku
koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima
jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz
optimizaciju prinosa Društva
Ukupno
2013
Monetarna imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
507
2,985
3,473
6,965
Monetarne obaveze
Dugoročni krediti
Obaveze iz poslovanja
Kratkoročne finansijske obaveze
Ostale kratkoročne obaveze
2012
Monetarna imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
6,594
2,786
14,462
667
24,509
526
3,832
9
4,367
Monetarne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
23,886
5,422
809
30,117
5. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da
posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim
interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda
strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.
Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto
obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne
finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan
kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine su bili sledeći:
RIZIK KAPITALA
Ukupna zaduženost
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
21,056
3,473
23,886
9
Neto zaduženost
17,583
23,877
Kapital
139,892
135,987
Ukupni kapital
157.475
159.864
Pokazatelj zaduženosti
11.2%
*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finanansijske obaveze
**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala
14.9%
6. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima.
U toku 2013. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:
Hiljada dinara
2013.
PRIHODI OD PRODAJE
- matično društvo
- zavisna pravna lica
- ostala povezana pravna lica
68
68
NABAVKE
- matično društvo
- zavisna pravna lica
- ostala povezana pravna lica
50
50
POTRAŽIVANJA I PLASMANI
Potraživanja od kupaca:
- matično društvo
- zavisna pravna lica
- ostala povezana pravna lica
OBAVEZE
Obaveze prema dobavljačima:
- matično društvo
- zavisna pravna lica
- ostala povezana pravna lica
7
7
1380
1380
Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Nadzornog odbora. Naknade
plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada nema.
7. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu
stalnosti poslovanja.
Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promena i drugih događaja se priznaju u
momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski izveštaji
sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Izveštaja o tokovima gotovine) pružaju
informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem
gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji
predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom
vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.
8. PORESKI RIZICI
Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje
poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se
razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih
vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske
obaveze je pet godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u
roku od pet godina od kada je obaveza nastala.
9. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2013. i
2012. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna
neusaglašena potraživanja i obaveze.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
ZA 2013.GODINU
AD “TISA” UP SENTA
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013.GODINU
- Opšti podaci
- Podaci o Upravi društva
-Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva,finansijsko stanje i podaci važni za procenu
stanja imovine
- Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu,promenama u poslovnim politikama društva
i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo
- Važniji poslovni dogadjaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj
pripremljen
- Značajni poslovi sa povezanim licima
- Aktivnost društva na polju istraživanja i razvoja
- Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
- Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
OPŠTI PODACI
Poslovno ime
Sedište i adresa
Matični broj
PIB
AD''TISA'' UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE
SENTA,GLAVNI TRG 11
08248699
PIB 101100786
Web site
e-mail adresa
www.tisasenta.com
[email protected]
Broj i datum rešenja o
upisu u registar
privrednih subjekata
Delatnost (šifra i opis)
BD57087/2005 11.07.2005.
Broj zaposlenih
Broj akcionara
10 najvećih akcionara
Vrednost osnovnog
kapitala
Broj izdatih akcija
Podaci o zavisnim
društvima
Revizorska kuća koja je
revidirala poslednji
finansijski izveštaj
Organizator tržišta na
koje su uključene akcije
5510 HOTELI I SLICAN SMESTAJ
17
30
PIRI BERTALAN
6934
36,47%
BICOK ROBERT
6929
36,44%
BIC COMMERCE DOO 3972
20,89%
AKCIJSKI FOND
259
1,36%
IVANOVIC BORIS
217
1,14%
KIS OTO
148
0,78%
CEHAK JANOS
112
0.59%
ILIN ALEKSANDAR
77
0.40%
DEAK ERZEBET
45
0,24%
BICKEI TIBOR
35
0,18%
57.042.000,00 RSD
ISIN-RSTSASE 15417
CFI-ESVUFR
19.014
„REVIZIJA PLUS-PRO“ d.o.o ,BEOGRAD, VOJVODE DOBRNJCA 28
“Beogradska berza” A.D.Novi Beograd Omladinskih brigada 1
PODACI O UPRAVI DRUŠT VA
Članovi odbora direktora
Ime i prezime
Prebivalište
Obrazovanje
Sadašnje zaposlenje
Predsednik:Bicok Akoš,Senta,Poljoprivredna b.b.
Članovi:Levai Zoltan, Senta, Pregradski venac br.41/a
Bicok Robert,Senta, I Reon bb
Predsednik: SSS
Članovi:
VŠS, SSS
Predsednik:konobar u BIC COMMERC-u Senta
Članovi:
samostalna delatnost
Direktor u AD TISA UP Senta.
Članovi Komisije za reviziju Društva:
Sokol Čaba ,Jazovo
Čehak Janoš,Senta
Kiš Izabela,Senta
Usaglašenost sa Zakonom o privrednim društvima: 30.04.2012.godine
U narednim tabelama prikazani su indikatori Društva, i to:
r.br.
NAZIV
2013
2012
1
UKUPNI PRIHODI
37.000
28.145
2
UKUPNI RASHODI
33.029
27.954
3
POSLOVNI PRIHODI
36.580
26.612
4
POSLOVNI RASHODI
31.837
24.040
1.INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI
4.1
OBRTNA IMOVINA/KRATKOROČNE OBAVEZE
38,48%
15,02%
4.2
OBRTNA IMOVINA BEZ
ZALIHA/KRATKOROČE OBAVEZE
36,37%
14,14%
2.INDIKATORI BRUTO NETO FINANSIJSKOG REZULTATA I RENTABILNOSTI
2.1
FINANSIJSKI REZULTAT/UKUPAN PRIHOD
10,73%
0,68%
2.2
FINANSIJSKI REZULTAT/UKUPNA AKTIVA
2,40%
0,11%
2.3
RASHODI KAMATA/FINANSIJSKI REZULTAT
19,16%
268,06%
FINANSIJSKA STABILNOST
tekuća godina
prethodna godina
158.179
162.388
399
274
__________________________________
I.Dugoročno vezana imovina1+2
158.578
162.662
3.Kapital umanjen za gubitke
do visine kapitala
139.892
135.789
4.Dugoročne obaveze
6.594
___________________________________
II.Trajni i dugorocni kapital 3+4
146.486
135.789
1.Stalna imovina
2.Zalihe i dati avansi
Koeficijent finansijske stabilnosti
( I/II)
1.08
1.20
__________________________________
Referentna vrednost...treba da bude
1.00
1.00
manje od ...
____________________________________
Razlika
12.092
26.873
RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA I DONJA TAČKA RENTABILNOST
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marža pokrića (1-2)
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi
5. Neto finansijski rashodi
6. Dobitak redovne aktivnosti (3-45)
7. Koeficijent marže pokrića (3/1)
8. Potreban prihod za ostvarenje
neutralnog dobitka redovne
aktivnosti (4+5)/7
9. Iznos ostvarenog poslovnog
prihoda iznad potrebnog prihoda
za ostvarenje neutralnog dobitka
redovne aktivnosti (1-8) ako je 1>8
Tekuća Prethodna
godina
godina
36,580
26,612
16,819
10,843
19,761
15,769
15,018
13,197
882
3,368
3,861
(796)
0.5402
0.5925
29,433
27,955
7,147
-
19.54%
-
-
1,343
-
5.05%
Odnos 1 (1>8):
24.28%
-
Odnos 2 (8>1):
-
5.05%
10. Stopa elastičnosti ostvarenja
neutralnog dobitka redovne
aktivnosti 9/1 x 100
11. Iznos potrebnog poslovnog
prihoda za ostvarenje neutralnog
dobitka redovne aktivnosti iznad
ostvarenog poslovnog prihoda (81) ako je 8>1
12. Stopa nedostatka poslovnog
prihoda za ostvarenje neutralnog
dobitka redovne aktivnosti (11/1) x
100
Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promenama u poslovnim
politikama Društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo
Očekivani razvoj Društva u narednom periodu je da se nastavi sa proširenjem poslovne saradnje sa
privrednim društvima i organizovanjem ugostiteljskih manifestacija.
Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je Društvo izloženo su: Produžavanje i produbljivanje
globalne ekonomske krize; Konkurencija privatnog smeštaja sa nižim cenama (po kućama) I
ugostiteljskih usluga u malim kafićima i lokalima; Zavisnost poslovanja od političke stabilnosti tržišta.
5. ODLUKE
Download

GODIŠNJI IZVEŠTAJ - AD `TISA` UP Senta