B O S N A
I
H E R C E G O V I
F E D E R A C I J A
B O S N E
I
H E R C E G O V
U N S K O
–
S A N S K I
K A N T
M I N I S T A R ST V O
Z A
G R A Đ E N J E ,
P R O S T O
UREĐENJE
I
ZAŠTITU
OKOLIŠA
N A
U N E
O N
R NO
B O S N I A
F E D E R A T I O N
T H E
U N
MINISTRY
OF
x x
AND PRO
A N D
H E R Z
O F
B O S N I A
H
A
–
S A N A
BUILDING,
PHYSI
TECTION OF ENVI
E G O V I N
E R Z E G O V I N
C A N T O
CAL PLANNIN
RONMENT .
A
A
N
G
REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
1. 11.7.2013
"AQUA-PROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 14
Bihać
1. Amir Delić, dipl. ing.
arh. 2. Amir Ramić,
dipl. ing. arh. 3. Arif
Midžić, dipl. ing. građ.
4. Smail Nuhić, dipl.
ing. građ. 5. Samir
Grozdanić, dipl. ing.
Poslovi projektovanja,
11-23-4947-UP-1/2013 11-23-4947-UP-1/2013
Amir Nefić, dipl. ing. građ. 6. Sead Delićposlovi revizije i poslovi
od 06.06.2013
od 19.08.2013
građ.
Ibukić, dipl. ing. elek.
nadzora nad građenjem
7. Ajša Nefić, dipl. ing.
građ. 8. Erhad Topić,
dipl. ing. građ. 9. Sead
Dupanović, dipl. ing.
elek. 10. Ismar
Beganović, dipl. ing.
geod.
2. 11.7.2013
"MC - Stella" d.o.o.
Velika Kladuša
Ul. Trnovačka 10
Velika Kladuša
11-23-5258-5/2013 od 11-23-5258-8/2013 od
25.06.2013
19.08.2013
Elektroinstalacije jake i
slabe struje i
elektroenergetskih
objekata
Fatima Omerčić, dipl.
ing. elek.
3. 13.7.2013
"AG" d.o.o. Cazin
Ul. Klupe bb Cazin
Poslovi projektovanja,
11-23-6737-UP-1/2013 11-23-6737-UP-1/2013
poslovi revizije i poslovi
od 11.07.2013
od 28.08.2013
nadzora nad građenjem
1. Muhiba Pjanić,
dipl.ing.arh.
2. Dedo Pjanić, dipl.
ing. građ.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
"IN - EL
Poslovi projektovanja,
INŽENJERING" d.o.o. 11-23-8016-UP-1/2013 11-23-8016-UP-1/2013 poslovi revizije i poslovi
4. 13.7.2013
Bihać Ul. ZAVNOBIHod 26.07.2013
od 12.09.2013
nadzora nad građenjem u
a br. 1/1 Bihać
dijelu Elektroinstalacija
Sead Delić-Ibukić,
dipl. ing. elek.
5. 13.7.2013
"EUROING" d.o.o.
Bihać
Ul. Bužimska br. 23
Bihać
1. Smail Nuhić, dipl.
ing. građ. 2. Ibrahim
Komić, dipl. ing.
Poslovi projektovanja,
građ. 3. Zlatan
11-05-7357-UP-1/2013 11-05-7357-UP-1/2013
poslovi revizije i poslovi Ibukić, dipl. ing. maš.
od 29.07.2013
od 12.09.2013
nadzora nad građenjem 4. Sead Delić-Ibukić,
dipl. ing. elek. 5.
Samir Grozdanić,
dipl. ing. građ.
6. 26.8.2013
"A.S. PROJEKT INŽENJERING
AZAMAH" d.o.o.
Bihać Ul. Muhsina
Rizvića br. 29 Bihać
11-23-10066-UP1/2013 od 21.08.2013
11-23-10066-UP-1/13
od 07.10.2013
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
"ING - STATIK BIRO"
d.o.o. Cazin
11-23-11987-UP-1/13
7. 3.10.2013
Ul. 25. Novembra bb,
od 30.09.2013
Mala Lisa Cazin
11-23-11987-UP-1/13
od 21.11.2013
Poslovi projektovanja,
Smail Silić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
građ.
nadzora nad građenjem
Enes Račić, dipl. ing.
arh.
11-23-11493-UP-1/13
od 21.11.2013
Poslovi projektovanja,
Emir Eminagić, dipl.
poslovi revizije i poslovi
ing. arh.
nadzora nad građenjem
"EUROING" d.o.o.
Bihać
11-23-9941-UP-1/13
od 21.11.2013
1. Sandi Zulić, dipl.
Poslovi projektovanja,
ing. građ.
poslovi revizije i poslovi
2. Emir Mureškić, mr.
nadzora nad građenjem
građ. ing.
8. 3.10.2013
"GAUS" d.o.o. Bihać
Ul. Mehmed paše
Bišćevića br. 1 Bihać
11-23-11493-UP1/2013 od 01.10.2013
"UNA CONSULTING"
d.o.o. Bihać
11-23-9941-UP-1/2013
9. 3.10.2013
Ul. Bosanskih banova
od 02.10.2013
br. 23 Bihać
Sadeta
Sead Delić-Ibukić, dipl.
Imbrahimpašić, dipl.
ing. elek.
ing. građ.
R.
br.
Datum
upisa
10. 19.11.2013
Naziv i sjedište pravne
osobe
"AD & ARHITEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 16
Bihać
"HAJDAR" d.o.o.
Bihać
11. 21.11.2013
Ul. 502 Viteške br. 11
Bihać
"ARHAUS" d.o.o.
Bihać
12. 11.12.2013
Ul. Gazihusrevbegova
br. 2 Bihać
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-11701-UP1/2013 od 13.11.2013
11/2-23-14391-UP1/2013 od 18.11.2013
11-23-16881-UP1/2013 od 10.12.2013
"INŽINJERING ČAUŠ" d.o.o. Bosanska
11-23-15648-UPKrupa
13. 13.12.2013
1/2013 od 09.12.2013
Ul. Patriotske lige bb
Bosanska Krupa
14. 20.12.2013
"KGH PROJEKT"
d.o.o. Cazin
Ul. Generala Izeta
Nanića bb Cazin
11-23-17316-UP1/2013 od 18.12.2013
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-11701-UP-1/13
od 07.01.2014
11/2-23-14391-UP1/13 od 07.01.2014
1. Arif Midžić, dipl.
ing. građ. 2. Amir
Nefić, dipl. ing. građ.
3. Sead Delić-Ibukić,
Poslovi projektovanja,
Amir Delić, dipl. ing. dipl. ing. elek. (Amir je
poslovi revizije i poslovi
arh.
uposlenik "AQUAnadzora nad građenjem
PROJEKT" d.o.o.
Bihać, a Sead "IN - EL
INŽENJERING" d.o.o.
Bihać)
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Samir Hajdarević,
dipl. ing. građ.
1. Amir Delić, dipl. ing.
arh. 2. Nuhić Tahir,
dipl. ing. maš. 3. "IN EL INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
11-23-16881-UP-1/13
od 19.01.2014
1.Ibrahim Bašić, dipl.
ing. građ. 2. Mirko
Jakovac, dipl. ing. građ.
Poslovi projektovanja,
3. "IN - EL
Amir Imširović, dipl.
poslovi revizije i poslovi
INŽENJERING" d.o.o.
ing. arh.
nadzora nad građenjem
Bihać 4. SD "IREL"
Projekt Bihać 5.
"TARZO INŽINJERING" Bihać
11-23-15648-UP-1/13
od 19.01.2014
Poslovi projektovanja,
Adem Mustedanagić,
poslovi revizije i poslovi
dipl. ing. građ.
nadzora nad građenjem
11-23-17316-UP1/2013 od 11.02.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Irfan Ljubijankić,
dipl. ing. maš.
1. Adnan Pozderac,
dipl. ing. arh.
2. Dursum
Mustedanagić, dipl.
ing. elek.
Omer Suljkanović, dipl.
ing. građ.
R.
br.
Datum
upisa
15. 27.12.2013
Naziv i sjedište pravne
osobe
"GEO MAP" d.o.o.
Cazin
Ul. Žegar bb Cazin
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-17317-UP1/2013 od 19.12.2013
"A M G - PROJEKAT"
d.o.o. Velika Kladuša
11-23-17201-UP16. 27.12.2013
Ul. Trg Ahmeta
1/2013 od 26.12.2013
Mržljaka, Duplex II
Velika Kladuša
"INTERING" d.o.o.
Bihać
17. 30.12.2013
Ul. Džemala Bijedića
br. 15 Bihać
11-23-17591-UP1/2013 od 26.12.2013
"BIFAKS" d.o.o. Sanski
Most
11-23-17571-UP18. 21.1.2014
Ul. Trg Zlatnih ljiljana 1/2013 od 17.01.2014
bb Sanski Most
19. 3.2.2014
"GRUPEX" d.d. Velika
Kladuša
11-23-18153-UPUl. I Muslimanske
1/2013 od 28.01.2014
brigade bb Velika
Kladuša
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-17317-UP1/2013 od 11.02.2014
Poslovi projektovanja
1. Adnan Pozderac,
dipl. ing. arh.
Elmedin
2. Adem Mustedanagić,
Toromanović, dipl.
dipl. ing. građ.
ing. geod.
3. Mehmed Hebilović,
dipl. ing. maš.
11-23-17201-UP1/2013 od 13.02.2014
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2.
Mujaga Hairlahović,
Poslovi projektovanja,
Muhamed
dipl. ing. elek. 3.
poslovi revizije i poslovi Galijašević, dipl. ing.
Osman Čaušević, dipl.
nadzora nad građenjem
građ.
ing. maš. 4. "ETHAM"
PB Cazin 5. "ČAUŠPROJEKT" PB Cazin
11-23-17591-UP1/2013 od 13.02.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
mašinsko-energetskih
projekata i servis
mašinsko-energetskih
postrojenja
11-23-17571-UP1/2013 od 04.03.2014
11-23-18153-UP1/2013 od 13.03.2014
Mirsad Hasanović,
dipl. ing. maš.
1. Vedad Bišćević,
dipl. ing. maš. 2.
"KUNIĆ GRADNJA"
d.o.o. Projedor 3. "PC"
Projektni biro
inžinjering Cazin
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Nalić Semira, dipl.
ing. arh.
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
1. Ismet Keserović,
1. Osman Čaušević,
dipl. ing. građ. 2.
dipl. ing. maš. 2. "MC Irfan Redžić, dipl.
STELLA" d.o.o. Velika
ing. građ. 3. Senad
Kladuša 3. "ČAUŠKarajlić, dipl. ing.
PROJEKT" Cazin
geol.
R.
br.
Datum
upisa
20. 3.2.2014
21. 3.2.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"KON_ING" d.o.o.
Bosanska Krupa
Ul. Maršala Tita br. 6
Bosanska Krupa
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-18276-UP1/2013 od 29.01.2014
"ShineART" d.o.o.
Bihać
11-23-787-UP-1/2014
Ul. ZAVNOBIH-a br. 3
od 30.01.2014
Bihać
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-18276-UP1/2013 od 17.03.2014
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem
1. Erhad Topić, dipl.
ing. građ. 2.
"ARHAUS" d.o.o.
Bihać 3. "EUROING"
d.o.o. Bihać 4. "IN EL INŽENJERING"
d.o.o. Bihać
11-23-787-UP-1/2014
od 17.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
Amir Ramić, dipl.
ing. arh.
11-23-551-UP-1/2014
od 25.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
1. Ljiljana Jandrić,
dipl. ing. arh.
2. Mirko Jandrić,
dipl. ing. arh.
Zlatko Omanović,
dipl. ing. građ.
1. Edin Dervišić, dipl.
ing. arh. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek.
Mehmed Salimović,
dipl. ing. građ.
1. Novković Dragoslav,
dipl. ing. arh.
2. Mustedanagić Edin,
dipl. ing. elek.
22. 14.2.2014
"TOTALPROJEKT"
d.o.o. Bihać
Ul. Muhameda
Hadžijahića br. 18
Bihać
23. 14.2.2014
"NEW WAY" d.o.o.
Cazin
Ul. Cazinskih Brigada
bb Cazin
11-23-574-UP-1/2014
od 12.02.2014
11-23-574-UP-1/2014
od 27.03.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
24. 24.2.2014
"HOME
INŽINJERING" d.o.o.
Bihać
Ul. Grabeška br. 2
Bihać
11-23-776-UP-1/2014
od 20.02.2014
11-23-776-UP-1/2014
od 03.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
11-23-551-UP-1/2014
od 11.02.2014
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2. dr. sci.
Damir Zenunović, dipl.
Naila Musić-Komić, ing. građ. 3. Mujaga
dipl. ing. građ.
Hairlahović, dipl. ing.
elek. 4. "DOMUS MM" d.o.o. Cazin 5.
"ETHAM" d.o.o. Cazin
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
1. Darija Batas, dipl.
ing. arh. 2. Sanin
Begatović, dipl. ing.
JU "ZAVOD ZA
arh. 3. Amir Delić,
PROSTORNO
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. prom. 4.
11-23-1310-UP-1/2014 11-23-1310-UP-1/2014
poslovi revizije i poslovi
25. 24.2.2014 UREĐENJE" BIHAĆ
od 20.02.2014
od 03.04.2014
Hasan Zulić, dipl.
Ul. 502 Viteške brigade
nadzora nad građenjem
ing. građ. 5. Kadir
bb Bihać
Sušić, dipl. ing. elek.
i rač. 6. Damir Felić,
dipl. ing. saob. i kom.
"KURTIĆ" d.o.o. Cazin
11-23-710-UP-1/2014
26. 24.2.2014 Ul. Nurije Pozderca br.
od 21.02.2014
33 Cazin
"DOMUS - MM" d.o.o.
11-23-573-UP-1/2014
Cazin
27. 27.2.2014
Ul. Kulina bana 7A
od 24.02.2014
Cazin
"UMEL DALEKOVODMONT
AŽA" d.o.o. Tuzla
28. 28.2.2014
Ul. Oslobodilaca br. 2
Tuzla
11-23-710-UP-1/2014
od 03.04.2014
Poslovi projektovanja,
1. Sead Kurtić, dipl.
poslovi revizije i poslovi
ing. arh. 2. Lejla
nadzora nad građenjem Kurtić, dipl. ing. arh.
11-23-573-UP-1/2014
od 03.04.2014
1. Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek. 3. Mirvet
Halilović, dipl. ing.
maš. 4. Mesud
1. Mirsad Džaferović,
Poslovi projektovanja,
Mustedanagić, dipl.
dipl. ing. arh.
poslovi revizije i poslovi
ing. maš. 5. Jasmin
2. Edin Budimlić,
nadzora nad građenjem
Emrić, dipl. ing. geod.
dipl. ing. arh.
6. "GRUPEX" d.d.
Velika Kladuša 7.
"AMG-PROJEKAT"
d.o.o. Velika Kladuša
8. "KON_ING" d.o.o.
Bosanska Krupa
UPI/03-23-2-109/10
od 22.11.2010
Važi do 22.11.2014
Poslovi projektovanja
električnih instalacija u
elektroenergetici, za
građevine i zahvate na
području Federacije
Bosne i Hercegovine
R.
br.
Datum
upisa
29. 3.3.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"GEO FELD" d.o.o.
Bihać
11-23-956-UP-1/2014
Ul. 502 Viteške brigade
od 26.02.2014
bb Bihać
30. 5.3.2014
"BH Telecom" d.d.
Sarajevo, Telecom
Inženjering
Ul. Bulevar Meše
Selimovića br. 18
Sarajevo
31. 7.3.2014
"POWERDIS" d.o.o.
Bihać
Ul. Jablanska br. 297
Bihać
32. 7.3.2014
33. 18.3.2014
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-956-UP-1/2014
od 16.04.2014
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
UPI/03-23-2-263/11
od 03.11.2011
Obavljanje djelatnosti
izrade projekata koji je
sastavni dio glavnog
projekta u oblasti
telekomunikacija, za
građevine i zahvate iz
nadležnosti Federalnog
ministarstva prostornog
uređenja
Poslovi projektovanja,
11-23-1431-UP-1/2014 11-23-1431-UP-1/2014 poslovi revizije i poslovi
od 04.03.2014
od 16.04.2014
nadzora nad građenjem iz
oblasti elektroenergetike
Jasna Mandić, dipl.
ing. građ.
Amir Kadić, dipl. ing.
arh.
Mirsad Vreto, dipl.
ing. elek.
"VALTER ELEKTRO" d.o.o.
Sarajevo
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
"GLOBALPROJEKT"
nadzora nad građenjem iz
d.o.o. Bihać
11-23-1500-UP-1/2014 11-23-1500-UP-1/2014
Sead Pupić, dipl. ing. "DOMUS - MM" d.o.o.
oblasti mašinskih
Ul. ZAVNOBIH-a br.
od 05.03.2014
od 21.04.2014
maš.
Cazin
instalacija i prozvodne
3/34 Bihać
opreme u okviru građenja
građevina
"BEST - SOFT" d.o.o.
Poslovi projektovanja,
Cazin
11-23-1553-UP-1/2014 11-23-1553-UP-1/2014
poslovi revizije i poslovi
Ul. Cazinskih brigada
od 13.03.2014
od 29.04.2014
nadzora nad građenjem
br. 70 Cazin
Jasmin Kulić, dipl.
ing. maš.
1. Edin Dervišić, dipl.
ing. arh. 2. Edin
Mustedanagić, dipl.
ing. elek. 3. Zlatko
Omanović, dipl. ing.
građ.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
"ES - PROJEKT" d.o.o.
Cazin
11-23-651-UP-1/2014
34. 18.3.2014
Ul. Hamdije Omanovića
od 13.03.2014
bb Cazin
35. 25.3.2014
"GRAPING" d.o.o.
Ključ
Ul. Braće Egrlić bb
Ključ
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
11-23-651-UP-1/2014
od 29.04.2014
1. Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek.
Poslovi projektovanja,
Said Keranović, dipl. 2. "GEO FELD" d.o.o.
poslovi revizije i poslovi
Bihać 3. "NEW WAY"
ing. građ.
nadzora nad građenjem
d.o.o. Cazin
4. "ETHAM" Cazin
Poslovi projektovanja,
11-23-1188-UP-1/2014 11-23-1188-UP-1/2014
Asim Egrlić, dipl. ing.
poslovi revizije i poslovi
od 17.03.2014
od 07.05.2014
arh.
nadzora nad građenjem
"NTN CONSTRUCT"
Poslovi projektovanja,
d.o.o. Bosanska Krupa 11-23-1455-UP-1/2014 11-23-1455-UP-1/2014
poslovi revizije i poslovi
36. 27.3.2014
Pištaline 41 A Bosanska
od 26.03.2014
od 13.05.2014
nadzora nad građenjem
Krupa
Tahir Nuhić, dipl.
ing. maš.
Jasmin Mušanović,
dipl. ing. elek.
1. Mirsad Džaferović,
dipl. ing. arh. 2. Damir
Muslić, dipl. ing. maš.
3. Hadžić Kemal, dipl.
ing. građ.
37. 28.3.2014
1. Sead Pašić, dipl.
ing. građ.
"ELEKTROMETAL"
Poslovi projektovanja,
11-23-1436-UP-1/2014 11-23-1436-UP-1/2014
2. Muhamed Badić,
d.o.o. Cazin
poslovi revizije i poslovi
od 27.03.2014
od 13.05.2014
dipl. ing. arh.
Ul. Lojićka bb Cazin
nadzora nad građenjem
3. Jasmin Kulić, dipl.
ing. maš.
38. 4.4.2014
"MIMAR PROJEKT"
11-23-2683-UP-1/2014 11-23-2683-UP-1/2014
d.o.o. Cazin
od 03.04.2014
od 21.05.2014
Gnjilavac bb Cazin
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem
Elmir Omerčević,
dipl. ing. arh.
1. Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
2. Kemal Hadžić, dipl.
ing. građ. 3. Damir
Muslić, dipl. ing. maš.
39. 25.4.2014
JU "KOMUNALNO STAMBENI FOND" 11-23-2778-UP-1/2014 11-23-2778-UP-1/2014
Cazin, Trg Zlatnih
od 21.04.2014
od 19.06.2014
ljiljana bb Cazin
Poslovi projektovanja oblast arhitektura i
elektrotehnika
1. Mirsada Mujadžić,
dipl. ing. arh.
2. Hafeza Begić, dipl.
ing. arh.
Mujaga Hairlahović,
dipl. ing. elek.
Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
R.
br.
Datum
upisa
Naziv i sjedište pravne
osobe
Broj i datum
izdavanja rješenja
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
Broj i datum
obavljanje
stručnih
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Poslovi projektovanja,
"MULTICON
poslovi revizije i poslovi
INŽENJERING" d.o.o.
11-23-2970-UP-1/2014 11-23-2970-UP-1/2014 nadzora nad građenjem 40. 9.5.2014
Velika Kladuša
od 06.05.2014
od 25.06.2014
oblast arhitektura,
Ul. Mahmuta Zulića građevinarstvo i
Adže bb Velika Kladuša
elektrotehnika
41. 21.5.2014
42. 23.5.2014
Tahir Bajramović,
dipl. ing. arh.
Edin Mustedanagić,
dipl. ing. elek.
"ELTA - KABEL"
Poslovi projektovanja,
d.o.o. Doboj
11-23-3349-UP-1/2014 11-23-3349-UP-1/2014 poslovi revizije i poslovi Jasmin Ovčina, dipl.
Ul. Svetog Save br. 26
od 19.05.2014
od 08.07.2014
nadzora nad građenjem u
ing. elek.
74000 Doboj
dijelu elektroinstalacija
"ARCHING" d.o.o.
Bihać
Blok "B" K-4
Poslovi projektovanja,
11-23-4339-UP-1/2014 11-23-4339-UP-1/2014
poslovi revizije i poslovi
od 23.05.2014
od 08.07.2014
nadzora nad građenjem
"TEHNIKA GRIJANJA
KURBEGOVIĆ" d.o.o.
11-23-3321-UP-1/2014
43. 28.5.2014
Sanski Most
od 27.05.2014
Ul. Banjalučka br. 13
Sanski Most
Poslovi projektovanja
Aladin Saračević,
dipl. ing. arh.
1. Dženad Pjanić, dipl.
ing. elek. 2. Ljubiša
Tešić, dipl. ing. građ.
3. Alija Delić, dipl. ing.
maš.
1. Goran Matanović,
1. Tina Kurbegovićdipl. ing. građ. 2.
Karajković, dipl. ing.
"KUNIĆ GRADNJA"
arh.
d.o.o. Prijedor
2. Haris Kurbegović,
3. "BRAKOM" d.o.o.
dipl. ing. maš.
Prijedor
"ARHING - KARTAL"
d.o.o. Sanski Most
11-23-3707-UP-1/2014
44. 24.6.2014
Ul. Muse Ćazima Ćatića
od 13.06.2014
bb Sanski Most
1. Admir Fazlić, dipl.
1. Ermin Gvožđar,
ing. građ. 2. Senad
Poslovi projektovanja,
dipl. ing. građ. 2.
poslovi revizije i poslovi
Begović, dipl. ing. elek.
Enes Kartal, dipl. ing.
nadzora nad građenjem
3. Jasmina Šabić, dipl.
arh.
ing. maš.
"ARS INŽENJERING"
d.o.o. Banja Luka
11-23-2945-UP-1/2014
45. 24.6.2014
Srpski Milanovac br. 84
od 16.06.2014
Banja Luka
1. Ranko Skoko, dipl.
ing. građ. 2. Bojan
Mrkajić, dipl. ing. Miloš Gavrić, dipl. ing.
elek. i rač.
arh.
3. Stevo Vujičić, dipl.
ing. za razvoj
Poslovi projektovanja
R.
br.
Datum
upisa
46. 24.6.2014
Naziv i sjedište pravne
osobe
"BAUPARTNER"
d.o.o. Gračanica
Ul. 22 Divizije br. 1
75320 Gračanica
Broj i datum
izdavanja rješenja
11-23-3343-UP-1/2014
od 17.06.2014
"INSTITUT ZA
ZAŠTITU,
EKOLOGIJU I
11/2-23-4154-UP47. 24.6.2014 OBRAZOVANJE" d.d.
1/2014 od 16.06.2014
Tuzla Ul. Bosne
Srebrene br. 127
75000 Tuzla
48. 30.6.2014
"TOMIĆ PROJEKT"
d.o.o. Banja Luka
Ul. Miloša Dujića
br. 59 A Banja Luka
11-23-3650-UP-1/2014
od 26.06.2014
Promjene bitne za
Vrsta stručnih poslova Popis i stručna sprema zaposlenih odnosno
obavljanje
stručnih
Broj i datum
angažiranih po ugovoru o djelu
projektovanja, revizije i
izdavanja ovlaštenja
poslova, projektovanja,
nadzora
revizije i nadzora
Uposlenik
Ugovor o djelu
Poslovi projektovanja,
poslovi revizije i poslovi
nadzora nad građenjem
1. Admir Fazlić, dipl.
ing. građ. 2. Senad
Begović, dipl. ing.
elek. 3. Jasmina
Šabić, dipl. ing. maš.
1. Mustafa Mujić,
Poslovi projektovanja dipl. ing. građ. 2.
oblast arhitektura,
Jasmin Mušanović,
Asim Egrlić, dipl. ing.
građevinarstvo,
dipl. ing. elek. 3. Edis
arh.
elektroinstalacije,
Nasić, dipl. ing. maš.
mašinske instalacije i
4. Semir Nikačević,
elaborati zaštite od požara
dipl. ing. građ.
Poslovi projektovanja i
poslovi nadzora nad
građenjem, oblast
arhitektura
Mirsada Tomić, dipl.
ing. arh.
Download

REGISTAR PROJEKTANATA / REVIDENATA / NADZORNIH ORGANA