‘’POWERDIS’’ d.o.o.
Jablanska 297, 77000,Bihać
Bosna I Hercegovina
LISTA ISPORUČENE ROBE
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vrsta robe
Bakarne profilne-trake
Vatrodojavni sistem
Kondenzatorske baterije
Rastavljač MRT 12-1250
Polyester trake i alat
Usluga remonta I odrţavanja
Hidraulične prese
Tropolni rastavljač 24kV;400A
Strujni transf. CTB3- 2000/5
Kabal RGP 4x16mm2
Energ. Transf.10/0,4kV; 630kVA
Rastavljač MRT 12-1250 EUK
Strujni mjerni transf. 24kV
Sanacija pumpne stanice
Signalna sklopka
Posuda za silica gel 8lit.
Posuda za silica gel 8 lit.
Prigušivač vibracija -Dalekovod
Narudžba br.
06/12
14.01.2013
25.01.2013
86-EK/13
13-020-000058
01-1923-2/12
09/12
11/03
04/13
19.02.2013
21/2013
235-EK/13
04/13 I 10/13
021/13
105/2013
065/2013
05/2013
537/2013
Iznos KM
15.714,27
3.790,00
711,97
4.516,20
21.937,50
4.262,27
5.645,25
1.234,35
308,88
1.456,65
18.661,50
3.205,80
8.945,99
11.349,00
1.041,30
4.620,33
1.260,09
3.045,00
19
20
21
22
Naponski transf. JNT 10-24kV
Strujni mjerni transf. 24kV
NN SMT I ampermetri,voltmetri
Porcelanski izolatori C6-250
121/2013
9500011355
305-03-I/13
11.04.2013
3.685,50
11.583,00
15.093,68
2.348,19
23
Isporuka I montaţa ormara
automatike
Kompl.stezaljke I pribor-strujne
Rezerv.dijelovi rastavljača RFN 4
Al/Fe uţe 240/40 I 360/57mm2
Bakarne profilne-trake
Remont VN prekidača
Remont transf.potrošnje
Servis rastavljača 110kV
Al/Fe uţe 150/25mm2
Aaralditni izolatori
Ventilator za trafoe PA-450
Kablovske glave I stopice
NN I VN SMT I NMT
Silikonski izolator 20kV
Kablovski pribor I cijevi
Polovi vakuumskog prekidača
Energ.kabal 1x240/25mm2,
kablovski pribor, stopice, cijevi
SMT 38 kV, STEM N 3821
110kV polimerni izolatori
220 I 110 kV polimerni izolatori
Izolatori za rastavljač SLE
Kompon. za linij.rastavljače 24kV
Rezer. dijelovi rastavljača 110kV
Izolatori DBF 38
Uređaj za alarmnu signalizaciju
VN mjerni transformator 24kV
Voltmetri I Watmetri
Komandno potvrdne sklopke
03.06.2013
14.508,00
Meggle Mljekara Bihać
Juni 2013
147/13
17.06.2013
3EP-020/13
045/13
P-035/2013
P-295/2013
7/2013
096/13
028/2013
3EP-027/13
46/13
31.07.2013
24/04-13
397-06-I/13
6/2013
397-06-I/13
5.744,70
12.481,56
87.351,64
8.180,64
5.616,00
35.100,00
3.627,00
9.635,37
2.808,00
31.824,00
3.077,80
41.483,52
13.202,00
49.308,48
6.435,00
154.904,4
Eldis tehnika Sarajevo
Juni 2013
Juni 2013
Juni 2013
Juni 2013
Juni 2013
Juni 2013
Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
August 2013
August 2013
August 2013
August 2013
205/13
3EP-022/13
039,040/13BM
28.08.2013
058-08-I/13
GD 709/13
04.09.2013
251
9500011959
249/2013
250/2013
4.864,86
18.158,40
29.333,07
5.007,60
137.714,8
18.380,70
6.680,00
6.124,95
25.482,60
3.143,09
2.798,06
Eldis tehnika Sarajevo
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kupac
Valter elektro Sarajevo
Elektrovod Cazin
Falcon Bijeljina
Deling Tuzla
E-TDS Sarajevo
USK ŠUME Bos.Krupa
Valter elektro Sarajevo
Valter elektro Sarajevo
Valter elektro Sarajevo
Elektrovod Cazin
Falcon Bijeljina
Deling Tuzla
Valter elektro Sarajevo
JKP Vodovod Cazin
El.prenos OP Sarajevo
El.prenos OP Sarajevo
El.prenos T.J. Bihać
NHBG Ţiks Hard
Beograd Srbija
El.prenos OP Sarajevo
Siemens Sarajevo
Eldis Tehnika Sarajevo
Diveco energo
Sarajevo
DIV TVIK Sarajevo
El.prenos OP Sarajevo
Valter elektro Sarajevo
ZP IRCE Lukavica
ZP iRCE Lukavica
El.prenos TJ Bihać
Dalekovod Mostar
ELKO Lukavica
El.prenos Sarajevo
Valter elektro Sarajevo
ELMEX Ljubuški
Minel N.Pazar,Srbija
Eldis tehnika Sarajevo
El.prenos TJ Bihać
Eldis tehnika Sarajevo
El.prenos OP Sarajevo
E-Sektor IDV Sarajevo
ELMEX Ljubuški
Eldis tehnika Sarajevo
Diveco energo Saraj
ELMEX Ljubuški
El.prenos OP Sarajevo
Siemens Sarajevo
El.prenos OP Sarajevo
El.prenos OP Sarajevo
‘’POWERDIS’’ d.o.o., Jablanska 297, 77000; Bihać, BiH ; ID Broj: 4263549270005; PDV Broj: 263549270005
Tel.fax. + 387 37 319 261; email: [email protected] ; Rjšenje o registraciji br. 017-0-Reg-08-000736
Žiro račun: NLB Tuzlanska Banka, 1322602005686679; Sparkasse Bank dd Fil. Bihać 1990450051275413
Datum
Januar, 2013
Januar, 2013
Januar, 2013
Januar, 2013
Januar, 2013
Januar, 2013
Januar, 2013
Februar,2013
Februar,2013
Februar,2013
Februar,2013
Mart,2013
Mart,2013
Mart,2013
Mart,2013
Mart,2013
April, 2013
April,2013
April, 2013
April,2013
April, 2013
Juni,2013
August 2013
August 2013
August 2013
August 2013
August 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Bure brave I mikroprekidači
NN strujni mjerni trafoi
Strijni trafoi 38 kV – AMT 3831
Naponski trafoi 38 kV– JNTS36
Bakarne profilne-trake
Odvodnik prenapona 38 kV
Rez.dijelovi VN rastavljača PRV16 I VRV-11
Strujni mjerni trafoi 24 kV,
Sušionik zraka za energ.transf.
Uvodne stezaljke sekcionara
220 I 110kV polimerni izolatori
Strujni mjerni trafoi 24 kV
Ventilator za energ.transform.
Remont rastavlj. 420kV-VRV-16
Tropolni ratsavljač MRT 12/630
Sanacija pogona DF-2 za Rast.
Tropolni nosač osigurača 35 kV
Tropolne spojnice za 20kV kabal
NN I VN strujni mjerni trafoi
Kabal PPOO 1x240mm2, stopice
16.09.2013
305-03-I/13
07-00-4578/13
07-004579/13
04.10.13
07-4580/13
07-3770/13
9.968,40
14.839,71
8.985,60
7.722,00
10.409,49
5.499,00
67.754,70
Energo servis Lukavi
Eldis tehnika Sarajevo
El.prenos OP B. Luka
El.prenos OP B. Luka
Valter elektro Sarajevo
El.prenos OP B. Luka
El.prenos OP B. Luka
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Sept. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
9500011959
07-4957/13
52/7
29.10.13
9500012123
07-4976/13
P-734/2013
2408-EK/2013
337/13
2470-IK/13
400/13
EDMO-23/13
24.12.2013
UKUPNO:
2.316,60
9.413,82
3.481,92
5.742,36
27.799,20
7.328,88
17.550,00
4.193,28
5.499,00
6.019,65
1.958,58
26.342,23
12.608,51
1.142.825,9
Siemens Sarajevo
El.prenos OP B. Luka
KJKP GRAS Sarajevo
E-Sektor IDV Sarajevo
Siemens Sarajevo
El.prenos OP B. Luka
IRCE Lukavica
Deling Tuzla
El.prenos OP B. Luka
Deling Tuzla
El.prenos OP Sarajevo
JP EP Pod. ED Mostar
Valter elektro Sarajevo
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Oktob. 2013
Novem. 2013
Novem. 2013
Novem. 2013
Decem.2013
Decem.2013
Decem.2013
Mirsad Vreto dipl.el.ing.-Direktor
Bihać,05.08.2014 god.
‘’POWERDIS’’ d.o.o., Jablanska 297, 77000; Bihać, BiH ; ID Broj: 4263549270005; PDV Broj: 263549270005
Tel.fax. + 387 37 319 261; email: [email protected] ; Rjšenje o registraciji br. 017-0-Reg-08-000736
Žiro račun: NLB Tuzlanska Banka, 1322602005686679; Sparkasse Bank dd Fil. Bihać 1990450051275413
Download

Referentna Lista 2013 - doo Power-Dis