Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741,
Шифра делатности: 3530,
Рачун: 325-9500700008494-30 (OTP banka),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (AIK Banka)
ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; [email protected]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ СИСТЕМА БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА ФРЕКВЕНТНИХ
РЕГУЛАТОРА ЦИРКУЛАЦИОНОГ ПОСТРОЈЕЊА ТО ЈУГ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ I-49/14
1 / 82
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Новосадска топлана“
Нови Сад, Владимира Николића бр. 1. www.nstoplana.rs
2.
Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)
3.
Предмет поступка јавне набавке: радови на извођењу система беспрекидног
напајања фреквентних регулатора циркулационог постројења ТО Југ
4.
Резервисана набавка: не
5.
Електронска лицитација: не
6.
Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
7.
Контакт: Светилинко Летић, факс 021/4881-176, адреса електронске поште
[email protected]
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови
на извођењу система беспрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационог
постројења ТО Југ, назив и ознака из ОРН: Уређаји за непрекидно напајање
електричном енергијом - 31154000
2.
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема
3.
Подаци о оквирном споразуму: нема
2 / 82
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене
услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у
складу са конкурсном документацијом.
3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1.-, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава
понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3 / 82
3.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3.5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
ЈКП „Новосадска топлана“
21000 Нови Сад ул. Владимира Николића бр. 1.
са назнаком:
„Понуда за oтворени поступак I-49/14– НЕ ОТВАРАЈ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку
понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно
учествовати само у једној заједничкој понуди.
3.6 ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном
облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на
коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
отворени поступка I-49/14 – НЕ ОТВАРАЈ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека
подношење исте.
рока за
3.7 ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 11.07.2014.
године до 0900 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
4 / 82
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 11.07.2014. године са почетком у 1100 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.8 РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1)
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2)
учинио повреду конкуренције;
3)
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног
може бити:
1)
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2)
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3)
исправа о наплаћеној уговорној казни;
4)
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
6)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
5 / 82
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку
закључења уговора, да Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и на први позив
плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 15% вредности
уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 30 дана дуже од уговореног рока за коначно
извршење посла.
3.9 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да
изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за
подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без
одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном
року, представљају саставни део конкурсне документације.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок
за подношење и објави обавештењe о продужењу рока за подношење понуда.
3.10 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи
податке прописане чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном
акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити
одговорна за извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу
са Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова.
Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе
испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном
документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
6 / 82
 попуњен и оверен Образац бр. 1.А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све
остале чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1.-, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
3.11 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија
понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци,
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о
пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б –
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на
агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
7 / 82
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени oбрасци и изјаве на
предвиђени начин:
 попуњен, потписан и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској
гаранцији
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Референтна листа, са доказима
наведених референци
 докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76.
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.- Изјава Понуђача о испуњавању услова
техничке спецификације (техничких карактеристика и стандарда) УПС система који
се нуди у поступку ове јавне набавке. Уз Изјаву је потребно доставити оригинални
каталог проузвођача, којим се потврђује испуњеност техничких карактеристика и
стандарда. У каталогу је неопходно на наведеној страници, маркирати (означити)
место где је предметна техничка карактеристика потврђена
 доказ да понуђени УПС систем поседује Декларацију о усаглашености - Фотокопија
EC (European Conformity) декларације произвођача UPS система
 потписан и оверен Модел уговора
 обрасци и докази у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача
подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са
подизвођачем.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
8 / 82
3.13 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
3.14
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И
ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења –позив за јавну
набавку бр. I-49/14.“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано
лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Новосадска топлана» Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића бр. 1. или факс број 021/ 4881-176 или e mail
[email protected]
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити
Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.15 ЦЕНА
Понуђена цена је фиксна.
Цене у Обрасцу понуде исказати у динарима, у нето износу без урачунатог ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.
У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у Обрасцу структуре цене треба на
предвиђеним местима у табели навести цене без ПДВ по датим позицијама, укупну
цену без и са ПДВ и укупан износ ПДВ.
Понуђач је дужан да понуди све ставке (делове пројекта) из конкурсне документације.
Понуде у којима нису обухваћене све ставке биће одбијене.
Наручилац задржава право да затражи образложење за понуду за коју оцени да садржи
неуобичајено ниску цену.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
9 / 82
3.16 НАЧИН ПЛАЋАЊА
Привремене ситуације
- Плаћање ће се вршити по привременим ситуацијама у року од 30 календарских
дана од дана пријема фактуре.
Коначан обрачун
- Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем
окончане ситуације оверене од стране лица које врши стручни надзор;
-
Записник о изведеним радовима се сачињава након изведених свих предметних
радова;
-
Коначан рачун наручилац ће платити на текући рачун извођача у року од
минимално 30 календарских дана од дана пријема фактуре;
-
Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на
основу уговора, укључујући и вишкове, и непредвиђене радове, које је извођач
био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени
привременим ситуацијама;
-
Коначан обрачун садржи:








вредност испоручених добара за уградњу
вредност изведених радова према уговореним ценама
износ разлике у цени
коначан износ
износ цене који наручилац евентуално задржава за отклањање
недостатака
податак о прекорачењу рока
укупан износ цене изведених радова
податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност
овлашћених представника уговарача
Примедбе и плаћање
- Наручилац може оспоравати истављене ситуације у погледу количине, врсте и
квалитета изведених радова;
- Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона;
- Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклонане
достатака, наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје изведених
радова.
Пенали и штета
- За задоцњење у реализацији уговорених радова извођач плаћа пенале од 0,2%
дневно од укупне вредности радова (а највише до износа 2% од уговорене цене),
што не ускраћује право наручиоца нанакнаду штете.
10 / 82
3.17 ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок на сву уграђену опрему и изведене радове мора бити минимално 24
месеца од датума потписивања записника о примопредаји предметних радова.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом
примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, осим недостатака
насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном
року, односно у року од 8 дана од дана рекламације.
3.18 РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
У предметној набавци рок извођења радова је одређен као елемент критеријума за
оцену понуда.
Рок извођења не може да буде краћи од 15 календарских дана, нити дужи од 90
календарских дана. Понуда у којој рок а буде краћи или дужи од наведених биће
оцењена као неприхватљива.
Рок извођења у понуди треба бити изражен у календарским данима, а рачуна се од дана
закључења Уговора.
3.19 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач ће бити је дужан да у тренутку потписивања Уговора, a најкасније у
року од пет дана од дана потписивања, да Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и
на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 10%
вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 30 дана дуже од уговореног рока за
коначно извршење посла.
Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о примопредаји
радова, Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини 10% вредности уговора,
без пдв-а, са трајањем најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.
Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза,
важност банкарске гаранције ће се морати продужити.
Ако понуђач подноси банкарске гаранције стране банке, те банке морају имати
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача.
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на
подизвођача.
У вези са овим понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Обрасцу бр.
5. конкурсне документације
3.20 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
11 / 82
Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
1. Цена
70 пондера
2. Рок извођења радова
30 пондера
Укупно:
100 пондера
1. Понуђена цена (C)
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 70 пондера.
Понуђена цена је она коју понуђач наведе у Обрасцу понуде.
Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену без ПДВ-а доделиће се максималан број
пондера (70). Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери
по формули:

70  C
X i  70    i  1
2  Cmin 
Cmin
Ci
Xi
најнижа понуђена цена у понудама које се оцењују
понуђена цена i–те понуде која се оцењује
број пондера i–ту понуде
2. Рок извођења радова (RI)
На основу овог критеријума понуђач може стећи максимално 30 пондера.
Рок извођења радова је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде.
Минимално прихватљив рок је 15 календарских дана, а максимално прихватљив рок је
90 календарских дана.
Понуђачима ће се по критеријуму понуђеног рока извођења радова доделити пондери
по следећој табели:
Ознака
елемента
критеријума
Понуђени рок извођења радова [дана]
Број
пондера
RI
15÷30
31÷60
61÷90
30
15
5
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две
децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент
понуђена цена. Међутим, уколико те понуде имају једнак и број пондера за елемент
понуђена цена, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи
број пондера у оквиру елемента рок извођења радова.
12 / 82
3.21 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке
понуде, у складу са чланом 93. Закона.
3.22 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.23 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од
највише 8 дана.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће
бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
3.24 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду
као понуду без поверљивих података.
13 / 82
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
3.25 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом
прописаном случају.
3.26 МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да дати Модел уговора потпише и овери, те достави у понуди.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци
3.27 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона.
3.28 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.29 ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и
одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.
3.30 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са
назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. I-49/14“.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
14 / 82
достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016,
сврха уплате: републичка административна такса јн. бр. I-49/14, прималац уплате: буџет
Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
15 / 82
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене
евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је
доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)
4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверење
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
16 / 82
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле обавезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
17 / 82
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у
поступку јавне набавке мора доказати:
1.- Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
 понуђач у последње три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) има остварен
укупне 3-годишње приходе од најмање 200.000.000,00 (двестотинемилиона)
динара без ПДВ-а
 понуђач у претходне 3 (три) године од дана објављивања позива за ову јавну
набавку на Порталу јавних набавки није имао блокаду на својим текућим
рачунима
Докази испуњености услова:
1. Извештај о бонитету БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за
2011, 2012. и 2013 годину (са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011 и 2012
годину, ако је понуђач обвезник ревизије) или Биланс стања и биланс успеха за
2011, 2012 и 2013 годину (са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011 и 2012
годину, ако је понуђач обвезник ревизије) и доказ да су биланси за 2013 године
достављени Агенцији за привредне регистре
2. Потврда о подацима о неликвидности издата од стране Народне банке Србије Одељења за принудну наплату, за период протекле 3 (три) године пре дана
објављивања позива за ову јавну набавку на Порталу јавних набавки
2.- Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
 понуђач поседује сертификат система квалитета EN ISO 9001
 понуђач у периоду од претходне три године (2011, 2012 и 2013) има референце
на испоруци, уградњи и пуштању у рад система беспрекидног напајања
индустријских потрошача. Потребан услов је да понуђач има референце,
признате од стране наручиоца, у последње три године да је испоручио уградио и
пустио у рад минимално 4 уређаја за беспрекидно напајање појединачне
номиналне снаге 300kVA или веће, истог произвођача и серије која се нуди у
овом поступку јавне набавке, са претежно индустријским оптерећењем. Под
индустријским оптерећењем се сматра погон у коме је преко 50% потрошача
типа асинхроних мотора, директно или фреквентно регулисани
Доказ испуњености услова:
1. Фотокопија важећег сертификата система квалитета EN ISO 9001
2. Потврде референци (образац бр. 8.-).
Наручилац има право да не призна референце које се не односе на предметне радове.
Системи за које се достављају референце морају бити у функционалном стању.
Понуђач који нуди извођење радова, коме се признају референце, обавезује се да ће и
изводити те радове.
Наручилац има право да провери наведене референце и да одбије понуду уколико
18 / 82
утврди неистинитост података наведених у потврдама референце. У том случају
Наручилац ће понуђачу дати негативну референцу у складу са Законом о јавним
набавкама.
3.- Да располаже непоходним техничким капацитетом и то:




понуђач је овлашћени дистрибутер UPS система које нуди у овом поступку јавне
набавке
понуђач поседује овлашћени сервис UPS система које нуди у овом поступку
јавне набавке
понуђач пружа сервисну подршку за UPS систем који нуди (излазак на објекат и
поправка), од стране сертификованих стручних лица, са временом одзива на
позив Наручиоца на локацију система (ТО Југ, Нови Сад, Владимира Николића
1) од максимално једног часа. Понуђач је дужан да организује стално доступну
сервисну подршку (24x7x365), која је доступна у случају квара система
понуђач поседује лагер резервних делова за UPS системе које нуди у овом
поступку јавне набавке у минималној вредности од 1.000.000 дин
Докази испуњености услова:
1. Ауторизација произвођача UPS система да је понуђач њихов овлашћени
дистрибутер. Ауторизација мора бити валидна у току предвиђеног трајања
уговора.
2. Ауторизација произвођача UPS система да понуђач понуђач поседује овлашћени
сервис. Ауторизација мора бити валидна у току предвиђеног трајања уговора.
3. Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће
пружати сервисну подршку (24x7x365) за UPS систем који нуди (излазак на
објекат и поправка), од стране сертификованих стручних лица, са временом
одзива на позив Наручиоца на локацију система (ТО Југ, Нови Сад, Владимира
Николића 1) од максимално једног часа
4. Лагер листа, рачуни, односно веродостојан доказ, са списком који садржи
резервне делове за UPS систем који се нуди у минималној вредности од
1.000.000 дин.
4.- Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:



да пре датума објављивања позива понуђач има у радном односу најмање једно
стручно лице (дипломирани грађевински инжењер) које поседује лиценцу
310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње,
нискоградње и хидроградње.
да пре датума објављивања позива понуђач има у радном односу најмање једно
стручно лице (дипломирани инжењер електротехнике) које поседује
лиценцу 350 - Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и
средњег напона;
да пре датума објављивања позива понуђач има у радном односу најмање два
стручна лица, сертификована за рад са понуђеним UPS системом од стране
произвођача опреме.
19 / 82
Докази испуњености услова:
1. Фотокопија одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава,
промена или одјава на обавезно социјално осигурање за сва наведена лица у
радном односу са траженим звањем и лиценцом
2. Фотокопија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени
носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да
му одлуком Суда части издата лиценца није одузета;
3. Фотокопија важећег сертификата за стручна лица издата од стране произвођача
УПС система који се нуди;
4. Изјава понуђача којом потврђује да ће лица са траженим звањем, лиценцом,
односно сертификатом, која су наведена, бити одговорни извођачи радова,
односно сервисери, на предметним пословима.
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,
што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи
из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком
конкурсне документације.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе
понуђача, односно подизвођач, у своје име.
Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
20 / 82
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико и када је то одређено конкурсном документацијом,
подноси електронску понуду у ком случају се доказ доставља у изворном електронском
облику.
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право
провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач
приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се
сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
21 / 82
5. ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:
адреса:
пошт.бр.
3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:
бр.рачуна:
7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
22 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
23 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
24 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12)
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У ________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
25 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-49/14
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- шифра делатности_______________________________
- ПИБ___________________________________________
- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________
( име, презиме и функција)
- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
- особа за контакт _________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
( име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- ПИБ___________________________________________
- особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
-
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
26 / 82
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број I-49/14, објављеног дана
11.06.2014. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:
1.
Понуђена цена износи ________________________________ (словима
__________________________________________________________________) без пдв-а
2.
Рок извођења радова: ____________________________
3.
Рок плаћања: ____________________
4.
Гарантни рок: _____________________
5.
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда
6.
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
М.П.
27 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
mere
kol.
komplet
1
1.1
Glavni elektro projekat sistema besprekidnog
napajanja frekventnih regulatora cirkulacionog
postrojenja TO Jug;
1.2
Glavni građevinski projekat prostora za smeštaj
sistema besprekidnog napajanja TO Jug;
komplet
1
1.3
Glavni projekat sistema klimatizacije prostora za
smeštaj sistema besprekidnog napajanja TO Jug;
komplet
1
komplet
1
1.4
Tehnička kontrola glavnih projekata. Ishodovanje
neophodne investiciono-tehničke dokumentacije,
dozvola i saglasnosti;
Demontažni radovi: demontaža lima sa postojećeg
ravnog krova, demontaža postojećih horizontalnih
i vertikalnih oluka, kao i drugih nenosećih slojeva;
komplet
1
Isporuka i montaža čelične konstrukcije za
izgradnju zatvorenog prostora (nadogradnje) na
ravnom krovu postojeće zidane trafostanice.
Nosivost konstrukcije je minimum 30t. Čelična
konstrukcija sastoji se iz „podnih“ nosača za
prijem nove opreme (baterije i UPS-evi), kao i iz
stubova i krovnih nosača za prijem zidne i krovne
obloge;
komplet
1
Isporuka i montaža zidne i krovne konstrukcije
nadograđenog objekta termoizolovanim
poliuretanskim krovnim i zidnim panelima na
osnovi od čeličnih profila. Debljina termoizolacije
iznosi 60 mm;
komplet
1
komplet
1
2.4
Isporuka i montaža čeličnog stepeništa iz objekta
postojeće trafostanice do poluetaže i dalje do
prostora za smeštaj UPS-eva;
2.5
Isporuka i montaža termoizolovanih ulaznih vrata;
kom
1
r.b.
OPIS POZICIJE
1
Izrada Glavnog projekta sistema besprekidnog
napajanja frekventnih regulatora cirkulacionog
postrojenja TO Jug u Novom Sadu u 6
primeraka i elektronskoj formi:
2
2.1
2.2
2.3
Građevinski radovi:
28 / 82
Jed. cena
Ukupno
SPECIFIKACIJA RADOVA
r.b.
2.6
2.7
3
3.1
3.2
Jed.
mere
kol.
Isporuka i montaža limenih opšiva i svih
horizontalnih i vertikalnih oluka. Izvođenje svih
neophodnih radova na obradi spojeva novog i
postojećeg objekta, kao i spojeva sa susednim
objektima;
komplet
1
Pripremno-završni i ostali nespecificirani
građevinski radovi;
komplet
1
Isporuka, montaža i povezivanje sistema
klimatizacije prostorije za smeštaj aktivne UPS
opreme: Klima uređaj je rashladnog kapaciteta
146kW, kompaktne izvedbe namenjenim za
klimatizaciju prostorija sa elektronskom opemom,
profesionalnog kvaliteta predviđen za rad u toku
cele godine neprekidno. Klima uređaj za
klimatizaciju koristi mešavinu hladne vode i etilen
glikola u potrebnoj koncentraciji (CW verzija).
Klima uređaj poseduje mikroprocesorki kontroler
koji rukovodi automatskim radom i svim zaštitnim
funkcijama.
Isporuka, montaža i povezivanje suvog hladnjaka
smeštenog na krovu prostorije, koji hladi
mešavinu vode i etilen glikola. Suvi hladnjak je
rashladnog kapaciteta 151 kW za temperaturski
režim mešavine vode i etilen glikola u odnosu od
70/30 od 18/24°C.
Isporuka, montaža i povezivanje cirkulacione
pumpe sa protokom mešavine vode i etilen glikola
od 25 m3/h pri naporu od 210 kPa.
komplet
1
Isporuka, montaža i povezivanje sistema
klimatizacija prostorije za smeštaj baterija: Za
klimatizaciju prostorije za smeštaj baterija koristi
se klima uređaj u monoblok izvedbi, direktna
ekspanzija sa direktnom free cooling funkcijom i
elektro grejačima, rashladnog kapaciteta 7 kW za
spoljnju temperaturu od
C i temperaturu
vazduha u prostoru od
C. Uređaj je predviđen
za spoljnju montažu i montira se na spoljnji zid
prostorije za smeštaj baterija. Klima uređaj
poseduje elektro grejač kapaciteta 6 kW za
održavanje potrebne temperture u periodu kada je
UPS sistem u pogonu.
komplet
1
OPIS POZICIJE
Sistem klimatizacije:
29 / 82
Jed. cena
Ukupno
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
mere
kol.
Isporuka materijala i izrada vazdušnih kanala
sistema klimatizacije.
Isporuka materijala i izrada cevovovda sistema
klimatizacije od crnih čeličnih bešavnih cevi sa
potrebnom zapornom i regulacionom armaturom.
Cevovod je izolovan toplotnom izolacijom sa
parnom branom i oblogom od aluminijumskog
lima;
komplet
1
Pripremno-završni i ostali nespecificirani radovi
na sistemu klimatizacije;
komplet
1
Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad
uređaja za besprekidno napajanje interne oznake
UPS1÷UPS4 tipa SG Series 600 S2 CE ili
odgovarajući, nominalne izlazne snage 540kW
(600kVA) u svemu u skladu sa tehničkim
karakteristikama i tehničkim uslovima navedenim
u javnom pozivu. UPS sistem je sa VFI
topologijom (u skladu sa SRPS EN 62040-3), sa
dvostrukom konverzijom, sa automatskim Bypassom, sa integrisanim transformatorom na izlazu
invertora i ručnim Bypass-om;
kom
4
Isporuka, montaža, povezivanje baterijskih
modula u svemu u skladu sa tehničkim
karakteristikama i tehničkim uslovima navedenim
u javnom pozivu. Baterije su za autonomiju 5min
na opterećenju 400kW.
komplet
4
4.3
Isporuka i montaža polica za smeštaj baterijskih
modula;
komplet
4
4.4
Isporuka i montaža uređaja za automatsko gašenje
požara na baterijama;
kom
4
4.5
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja
kablova za vezu UPS uređaja i baterijskih modula;
komplet
4
komplet
1
4.6
Troškovi prisustvovanja 2 ovlašćena stručna lica
naručioca FAT (Factory Acceptance Test) testu
UPS sistema koji će biti isporučeni.
komplet
4
4.7
Troškovi redovnog godišnjeg servisa u periodu 2
godine nakon puštanja sistema u rad (obavezan
servis u garantnom roku);
r.b.
3.3
3.4
4
4.1
4.2
OPIS POZICIJE
Sistem besprekidnog napajanja:
30 / 82
Jed. cena
Ukupno
SPECIFIKACIJA RADOVA
r.b.
4.8
4.9
Jed.
mere
kol.
kom
4
komplet
1
komplet
1
komplet
1
Isporuka i izrada kablovskih trasa u vertikalnim
perforiranim kablovskim regalima od razvodnih
blokova niskog napona RBNN+P41, odnosno
RBNN+P31 do samih uređaja UPS1÷UPS4 (10m)
smeštenih u novom zatvorenom prostoru na
ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS
"TO Jug";
komplet
1
Isporuka kabla tipa XLPE 1x240mm2;
Povezivanje na oba kraja napojnih setova kablova
(kablovski snop) tipa 7x(XLPE 1x240mm2) od
razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 do
svakog od uređaja za besprekidno napajanje UPS1
i UPS2 respektivno, odnosno od razvodnog bloka
niskog napona RBNN+P31 do svakog od uređaja
za besprekidno napajanje UPS3 i UPS4
respektivno.
m
komplet
280
4
Isporuka, montaža i povezivanje u postojeće
razvodne blokove RBNN+P31 odnosno
RBNN+P41 rastavljača-osigurača ekvivalenta
Fupact ISFL630 NH3. Postojeće visokoučinske
ultrabrze osigurače tipa ISFL400 NH2 nom. struje
2x400A po fazi, potrebno je zameniti osiguračima
tipa ISFL630 NH3 sa nom. strujom 2x630A po
fazi i karakteristikom prekidanja gG.
kom
24
OPIS POZICIJE
Isporuka i povezivanje SNMP komunikacione
kartice sa Modbus over IP komunikacionim
protokolom, za povezivanje UPS sistema na
sistem za nadzor i upravljanje TO Jug;
Povezivanje statusa sistema besprekidnog
napajanja preko SNMP komunikacionih kartica u
sistem nadzora i upravljanja TO Jug.
Isporuka montaža i povezivanje 2 redundantna
senzora temperature ambijenta (u prostoriji za
smeštaj UPS-eva i u prostoriji za smeštaj baterija)
i njihovo povezivanje na sistem nadzora i
upravljanja TO Jug.
Testiranje UPS sistema, izrada izveštaja, izrada
4.10 uputstava za upotrebu i održavanje na srpskom
jeziku;
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Pripremno-završni i ostali nespecificirani radovi
na sistemu besprekidnog napajanja. Sitan
nespecificirani pribor i oprema;
Elektroenergetske instalacije:
31 / 82
Jed. cena
Ukupno
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
mere
kol.
Demontaža postojećeg napojnog seta kablova od
razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 do
svakog od frekventnih regulatora FR1 i FR2, tipa
7x(XP00 1x185mm2), premeštanje i povezivanje
na izlaze uređaja za besprekidno napajanje UPS1 i
UPS2.
Demontaža postojećeg napojnog seta kablova od
razvodnog bloka niskog napona RBNN+P31 do
svakog od frekventnih regulatora FR3 i FR4, tipa
7x(XP00 1x185mm2), premeštanje i povezivanje
na izlaze uređaja za besprekidno napajanje UPS3 i
UPS4.
komplet
4
Izvođenje uzemljenja, gromobranske instalacije i
instalacije za izjednačenje potencijala u prostora
za smeštaj sistema za besprekidno napajanje na
ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS
"TO Jug";
komplet
1
Isporuka, montaža i povezivanje pomoćnog
razvodnog ormara smeštenog u prostoriji sa UPS
sistemom, iz kog će se napojiti električna
instalacija opšte potrošnje, instalacija osvetljenja i
sistem za klimatizaciju.Izvođenje električne
instalacije opšte potrošnje, osvetljenja i instalacije
za napajanje sistema klimatizacije prostora za
smeštaj sistema za besprekidno napajanje;
komplet
1
Izvođenje sistema za automatsku dojavu požara iz
prostora za smeštaj UPS-eva i baterija: Isporuka,
montaža i povezivanje 8 analognih adresibilnih
optičko-termičkih detektora požara, ekvivalent
ACA-E, sa dva nivoa detekcije požara (upozorenje
i alarm) i sa mogućnošću definisanja osetljivosti
detektora. Integracija u postojeći sistem za dojavu
požara na objektu TO Jug;
komplet
1
komplet
1
5.9
Ispitivanje ispravnosti električne instalacije od
strane ovlašćene organizacije i izdavanje izveštaja
o ispitivanju;
1
Ukupno Izrada Glavnog projekta sistema
besprekidnog napajanja frekventnih regulatora
cirkulacionog postrojenja TO Jug u Novom Sadu u
4 primerka i elektronskoj formi
2
Ukupno Građevinski radovi
r.b.
5.5
5.6
5.7
5.8
OPIS POZICIJE
32 / 82
Jed. cena
Ukupno
SPECIFIKACIJA RADOVA
r.b.
3
4
5
Jed.
mere
OPIS POZICIJE
kol.
Jed. cena
Ukupno
Ukupno Sistem klimatizacije
Ukupno Sistem besprekidnog napajanja
Ukupno Elektroenergetske instalacije
UKUPNA CENA BEZ PDV:
UKUPAN IZNOS PDV:
UKUPNA CENA SA PDV:
Структуру цене дао:
___________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
М.П
Напомена:
У свему сагласно према техничкој спецификацији.
Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца.
33 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.На основу Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 29/13 и 104/13)
даје се следећа:
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујемо се да ћемо:
-
у тренутку потписивања Уговора, a најкасније у року од пет дана од дана
потписивања, Наручиоцу поднети неопозиву, безусловну и на први позив плативу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% вредности уговора, без
пдв-а, са трајањем најмање 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење
посла.
-
одмах након потписивања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу поднети
неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са трајањем
најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.
Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза,
важност банкарске гаранције ће се продужити.
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
34 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећи:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка
Износ
УКУПНО
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
35 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
36 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ
О извршеним радовима на ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Назив инвеститоранаручиоца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Потврђујемо да је ________________________________________________________
a) самостално б) као члан групе понуђача
квалитетно извршио испоруку и уградњу система беспрекидног напајања
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
снаге ___________ серије ________ произвођача ____________ , серијски број
уређаја________________________ намењеног за напајање индустријских апликација
(више од 50% потрошачи типа асинхрони мотори) у периоду од ______________године
до ________ године.
Напомена: дати прецизан опис посла који је изведен и навести тражене датуме.
Овим се потврђује да је предмет посла изведен у свему по наведеном уговору, да је
извршена примопредаја објекта и да је објекат у функционалном стању.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ради
учешћа у поступку набавке "Извођење система беспрекидног напајања фреквентних
регулатора циркулационог постројења ТО Југ", за потребе ЈКП "Новосадска топлана" у
друге сврхе се не може користити.
Лице за контакт по овој потврди од стране Наручиоца - инвестиора : ________________
број тел: ___________________, електронск пошта ___________________
Место __________________
Датум__________________
Да су подаци наведени у потврди тачни својим потписом и печатом, под кривичном и
материјалном одговорношћу, потврђује:
Наручилац – инвеститор
М.П.
________________________________
(име, презиме и потпис овлашћеног лица)
37 / 82
ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
У наредној табели неопходно је да Понуђач попуни колону "Техничке к-ке понуђеног
UPS -а" у којој ће навести каталошке вредности техничких карактеристика и стандарда
UPS система којег нуди у поступку ове јавне набавке. Уз Изјаву је потребно доставити
оригинални каталог проузвођача, у коме је неопходно на наведеној страници, маркирати
(означити) место где је предметна техничка карактеристика односно стандард потврђен,
односно попунити колону у табели "Потврда – Страница техничког каталога бр:".
За све техничке карактеристике понуђеног UPS система, чије су каталошке вредности
боље од захтеваних, сматраће се да испуњавају захтеване техничке карактеристике.
Понуде које не буду испуњавале захтеване техничке спецификације сматраће се
неприхватљивим.
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
1
Opšte
1.1
Ime proizvođača i zemlja
porekla
1.2
UPS model/ tip
1.3
UPS topologija prema
SRPS EN 62040-3
1.4
UPS snaga
1.5
Dimenzije (WxLxH)
1.6
Masa
1.7
Stepen zaštite (IEC 60529)
1.8
Stalna radna temperatura
1.9
Vlažnost vazduha
1.10
Ulaz kablova
1.11
Ukupna efikasnost na 100%
opterećenja u VFI režimu rada
(garantovana vrednost) pri
PF=0,9
1.12
1.13
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
VFI - SS - 111
600/540
kVA/kW
kVA/kW
max
1950x950x1900
mm
mm
max 3000
kg
kg
0 – 40
°C
°C
do 95, bez
kondenz.
%
%
min 93
%
%
Ukupna efikasnost na 75%
opterećenja u VFI režimu rada
(garantovana veličina) pri
PF=0,9
min 93,6
%
%
Ukupna efikasnost na 50%
opterećenja u VFI režimu rada
min 93,7
%
%
min IP20
Od dole, napred
38 / 82
Potvrda –
Stranica
tehničkog
kataloga
br:
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
(garantovana veličina) pri
PF=0,9
1.14
Hlađenje
Prinudno hlađenje
ventilatorima sa inteligentnom
logikom detekcije i lokacije
kvara ventilatora
1.15
Instalacija
Uz zid
1.16
Normalan UPS rad
1.17
Održavanje i servisne aktivnosti
Napred i gore
1.18
Primenjeni standard – sigurnost
SRPS/EN/IEC 62040-1
1.19
Primenjeni standard – EMC
SRPS/EN/IEC 62040-2
2
UPS ulazne karakteristike
2.1
Ulazni napon
2.2
Pristup od napred
3x400
V
V
Ulazni opseg napona
340 – 460
V
V
2.3
Ulazna frekvencija
50 ±10%
Hz
Hz
2.4
Ukupna ulazna strujna
harmonijska distorzija THDi
6 pri 100% opt.
%
%
2.5
Ulazni faktor snage PF
2.6
Soft start
2.7
Talasnost DC napona
<1
%
%
2.8
Talasnost DC struje
Max 5% baterijskog
kapaciteta
%
%
3
UPS izlazne karakteristike
3.1
UPS izlazna nominalna snaga
600
kVA
kVA
3.2
UPS izlazna aktivna snaga pri
PF=0.9
540
kW
kW
3.3
Izlazni faktor snage PF –
induktivno opterećenje (bez UPS
smanjenja snage)
min 0.9 induktivno
3.4
Izlazni faktor snage PF –
kapacitivno opterećenje (bez
UPS smanjenja snage)
min 0.9 kapacitivno
3.5
Izlazni napon
3 x 380 / 400 / 415+N
V
V
3.6
Izlazna frekvencija
50
Hz
Hz
3.7
Tolerancija izlaznog napona statička
max ± 1
%
%
3.8
Tolerancija izlaznog napona –
dinamička (pri promeni
opterećenja 0-100-0%)
max ± 3
%
%
3.9
Tolerancija izlaznog napona –
dinamička (pri promeni
opterećenja 0-50-0%)
max ± 2
%
%
3.10
Naponsko vreme oporavka ±1%
ms
ms
min 0.9
Da
max 5
39 / 82
Potvrda –
Stranica
tehničkog
kataloga
br:
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
3.11
Izlazna naponska distorzija THD
100% linearno opterećenje
max 1
%
%
3.12
Izlazna naponska distorzija THD
100% nelinearno opterećenje
(SRPS 62040)
max 3
%
%
3.13
Preopterećenje na temperaturi
25°C
min 125% 10 min
min 150% 1 min
3.14
Struja kratkog spoja invertera
max 2.7xIn u 200 ms
međufazno
max 4xIn u 200 ms faza-nula
3.15
Transformator na izlazu invertora
3.16
Zaštita od DC napona na izlazu
Da, transformatorom
3.17
Tip izlaznog transformatora
Cik-cak ("zig-zag")
4
UPS automatski Bypass
4.1
Bypass ulazna mreža
4.2
Ograničenje napona za
invertor/Bypass prebacivanje
opterećenja
4.3
Preopterećenje
4.4
Elektromagnetni kontaktori za
protivpovratnu (back-feed)
zaštitu integrisan u UPS uređaj
Da
4.5
Automatski Bypass, u slučaju
kad je aktivan, Bypass-uje sve
komponente, uključujući i izlazni
transformator
Da
5
UPS ručni Bypass
5.1
Ručni Bypass za servisne
aktivnosti
5.2
Ručni Bypass, u slučaju kad je
aktivan, Bypass-uje sve
komponente, uključujući i izlazni
transformator
6
Baterije
6.1
Životni vek i Eurobat
klasifikacija
6.2
Zahtevani sertifikati proizvođača
baterija
6.3
Baterije model/ tip
Da
Odvojena/zajednička sa
ispravljačem
max ± 10
%
min 200%xIn za 5 min,
45xIn za 10 ms bez
ponavljanja
Integrisan unutar UPS
uređaja
Da
Životni vek min 10÷12
godina Eurobat: High
Performance
ISO 9001
IS0 14001
High rate /FLB ili
odgovarajući
40 / 82
Potvrda –
Stranica
tehničkog
kataloga
br:
r.br.
6.4
6.5
6.6
Opis tehničkih k-ka UPS-a
Struja kratkog spoja (prema
standardu IEC 60896 21)IEC
60896
Autonomija na opterećenju
400kW
Nominalni napon baterijskog
stringa
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
min. 3250
A
A
min 5
min
min
-
V DC
V DC
kg
kg
6.7
Broj paralelnih stringova
Min 2, Max 5
6.8
Masa baterija
Max 3600 kg
6.9
Temperaturna kompenzacija
punjenja baterija
7
UPS interfejs
7.1
Gašenje u hitnim slučajevima
Da
7.2
SNMP, RS 232
Da
Potvrda –
Stranica
tehničkog
kataloga
br:
Da
Место и датум ___________________
Da su podaci navedeni u tabeli tačni svojim potpisom i pečatom, pod krivičnom i
materijalnom odgovornošću, potvrđuje:
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
М.П.
41 / 82
7. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. TEHNIČKI OPIS
1.1. Uvod
Neophodno je za potrebe Investitora JKP "Novosadska toplana" iz Novog Sada,
izgraditi, povezati i pustiti u rad sistem besprekidnog napajanja na toplotnom izvoru TO Jug,
odnosno obezbediti besprekidno napajanje frekventnih regulatora cirkulacionog postrojenja
TO Jug prilikom poremećaja napajanja iz distributivne električne mreže.
Toplotni izvor (toplana) TO Jug se nalazi u Novom Sadu na adresi Vladimira
Nikolića 1 i u sastavu je JKP "Novosadska toplana". Njegova uloga je snabdevanje sistema
daljinskog grejanja vrelom vodom na gradskom toplifikacionom području "Jug", kao i za
pripremu tople potrošne vode.
Na toplotnom izvoru TO Jug smeštena su sledeća postrojenja:
1) Kotlovsko postrojenje, koje čini 6 vrelovodnih kotlova za proizvodnju toplotne
energije za grejanje i TPV (Qgr=163 MW, Qtpv=32,5 MW) i 1 parni kotao za
zagrevanje mazuta (Qgr.maz=4,8 MW). Osnovni energent je prirodni gas;
2) Cirkulaciono postrojenje, koje se sastoji od:
– 4 cirkulacione pumpe za grejanje (interne oznake CP1÷CP4) sa
elektromotorima nominalne snage 400kW, 3x400V, 50Hz, pokretane
frekventnim regulatorima (interne oznake FR1÷FR4) nazivne snage 400kW;
– 2 cirkulacione pumpe za TPV (interne oznake CTPV1, CTPV2) sa
elektromotorima nominalne snage 200kW, 3x400V, 50Hz, pokretane
frekventnim regulatorima nazivne snage 250kW;
3) Sistem za održavanje pritiska, koji se sastoji od 4 diktir pumpe sa
elektromotorom i 1 pumpe sa benzinskim motorom;
4) Hemijska priprema vode (HPV);
5) Mazutni rezervoar i mazutna stanica;
6) Mernoregulaciona stanica za gas (MRS);
7) Transformatorska stanica TS "TO Jug" u koju su smeštena 4 energetska
transformatora 10(20)/0,4 kV, nazivne snage po 1250 kVA, razvodni blokovi VN
i NN.
Neophodno je isporučiti, ugraditi i povezati uređaje za besprekidno napajanje, koji
će prilikom prekida napajanja iz distributivne električne mreže i nominalnom režimu rada
frekventnih regulatora FR1÷FR4 (4x400kW) obezbediti autonomiju besprekidnog napajanja u
minimalnom vremenskom periodu od 5 minuta.
1.2. Cirkulaciono postrojenje TO Jug
Cirkulaciono postrojenje za grejanje na toplotnom izvoru TO Jug sastoji se od
četiri cirkulacione pumpe (interne oznake CP1÷CP4) tipa Omega 250-600A proizvođača
"KSB" Nemačka. Svaka pumpa je pogonjena elektromotornim pogonom, koji se sastoji od
elektromotora tipa 355-4P880 nominalne snage 400kW proizvođača "Siemens" Nemačka i
odgovarajućeg frekventnog regulatora (interne oznake FR1÷FR4) tipa VLT 6550 proizvođača
"Danfoss" Danska.
Elementi upravljačkog sistema cirkulacionog postrojenja su:
42 / 82
–
–
–
–
pumpni agregati: elektromotori i pumpe
frekventni regulatori
automatika: PLC i SCADA upravljački podsistem
senzorika
Upravljanje cirkulacionim postrojenjem na TO Jug vrši se iz donje i gornje
komandne sobe preko sistema za upravljanje i nadzor iz SCADA okruženja i po potrebi sa
Touch panela.
Svaki od 4 pumpna agregata se sastoji od elektromotora (tipa 355-4P880
proizvođača "Siemens", nominalne snage 400kW, 3x400V, 50Hz, 690A, 1488 o/min) i
cirkulacione pumpe (tipa Omega 250-600A proizvođača "KSB", 1100m3/h, 10.5m, 1488
o/min).
Frekventni regulatori FR1÷FR4 preko kojih se napajaju elektromotori
cirkulacionih pumpi su tipa VLT 6550 nominalne snage 400kW proizvođača "Danfoss":
–
–
–
–
–
Kod: VLT6550HT4C54DXR1DLF00A00C1
400kW
Ulaz: 3x380-460V, 50/60Hz 734÷668A
Izlaz: 3x0÷Vin, 0.1÷1000H,z 745÷678A
Opseg regulacije: napon (0-100)%Un, frekvencija (0-120)Hz
Frekventni regulatori napajaju elektromotore cirkulacionih pumpi (pumpna
karakteristika opterećenja motora) koji rade u režimu bez rekuperacije električne energije.
Karakteristike pumpnih agregata - cirkulacionih pumpi i elektromotornog pogona
(elektromotora i frekventnih regulatora) navedene su u sledećoj tabeli:
r.br.
CIRKULACIONA PUMPA
1
2
3
4
Interna
ozmaka
CP1
CP2
CP3
CP4
Tip
Proizvođač
m
OMEGA 250-600A
OMEGA 250-600A
OMEGA 250-600A
OMEGA 250-600A
KSB, Germany
KSB, Germany
KSB, Germany
KSB, Germany
ELEKTROMOTORNI POGON
Napor Protok Br.obr. Snaga
105
105
105
105
m3/h
1100
1100
1100
1100
o/min
1488
1488
1488
1488
Tip
Proizvođač
kW
375,5 355-4P880
375,5 355-4P880
375,5 355-4P880
375,5 355-4P880
Struja Napon cos j Snaga Br.obr.
A
Siemns, Germany
Siemns, Germany
Siemns, Germany
Siemns, Germany
690
690
690
690
V
400
400
400
400
0,87
0,87
0,87
0,87
kW
400
400
400
400
o/min
FR
Tip
1488 VLT 6550
1488 VLT 6550
1488 VLT 6550
1488 VLT 6550
Proizvođač
Danfoss
Danfoss
Danfoss
Danfoss
1.3. Režim rada cirkulacionog postrojenja TO Jug
Toplotni izvor TO Jug je deo toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, koji je
poveznim vrelovodima vezan na Termoelektranu-toplanu TE-TO "Novi Sad". Toplifikacioni
sistem grada čine objekti u direktnoj hidrauličkoj vezi: TE-TO – GRS – TO Jug – TO Istok –
TO Sever.
U hidrauličkom smislu toplifikacioni sistem je izuzetno složen. Naime, ovde se
radi o direktnom toplifikacionom sistemu, u kojem se celokupan konzum bazno snabdeva
toplotnom energijom direktno iz TE-TO "Novi Sad", uz eventualnu dopunu vršnom
toplotnom energijom iz toplotnih izvora NT. To je zatvoren cirkulacioni sistem sa dugačkim
cevnim deonicama i relativno velikim distributivnim mrežama, u kojem istovremeno radi
veliki broj redno i paralelno vezanih cirkulacionih pumpi. Glavne cirkulacione pumpe
smeštene su u TE-TO (pumpe prvog i drugog stepena) i one obezbeđuju potreban pritisak u
čitavom potisnom delu sistema (TE-TO – GRS – toplotni izvori – distributivne mreže –
toplotne podstanice) i delimično u povratnom delu sistema (na pravcu toplotne podstanice –
distributivne mreže – toplotni izvori). Cirkulacione pumpe, ugrađene na toplotnim izvorima i
u GRS, služe za podizanje pritiska u povratnim vrelovodima tj. na pravcima od toplana prema
GRS i dalje prema TE-TO.
43 / 82
TO Jug može da radi u autonomnom režimu ili u spregnutom režimu sa TE-TO
"Novi Sad" sa kojom je povezana vrelovodima preko objekta GRS. Spregnuti režim rada
toplotnih izvora NT i TE-TO podrazumeva paralelan, sinhronizovan rad postrojenja TE-TO,
GRS, TO Jug, TO Istok i TO Sever, pri čemu je TE-TO bazni izvor toplotne energije, a
toplotni izvori NT vršni. U spregnutom režimu cirkulacione pumpe TO Jug rade na povratu i
vraćaju vodu prema GRS. U autonomnom režimu TO Jug samostalno proizvodi u svom
kotlovskom postrojenju toplotnu energiju za grejanje i TPV, pri čemu je cirkulaciono
postrojenje i sam konzum hidraulički nezavisno (odvojeno) od ostatka toplifikacionog
sistema. Cirkulacione pumpe u autonomnom režimu rade u potisu i pumpaju vodu kroz
kotlove i kompletan konzum.
Cirkulaciono postrojenje je dimenzionisano tako da tri pumpe budu radne, a jedna
rezervna. Međutim, u autonomnom režimu rada, kada se zbog nedostatka kapaciteta
toplotnom energijom snabdeva i deo konzumnog područja TO Sever, na TO Jug rade sva 4
pumpna agregata. Neophodno je izvesti sistem besprekidnog napajanja cirkulacionog
postrojenja za oba režima rada (spregnuti i autonomni), odnosno u opštem slučaju za režim u
kom rade sva 4 pumpna agregata,
1.4. Postojeći elektroenergetski razvod i napajanje cirkulacionog postrojenja
Napajanje električnom energijom transformatorske stanice TS "TO Jug" izvedeno
je iz elektrodistributivne mreže ED "Novi Sad" iz TS 35/10kV "Liman":
Napajanje električnom energijom elektromotornog pogona cirkulacionih pumpi
vrši se iz sopstvene transformatorske stanice TS "TO Jug" koja se sastoji od:
 razvodnog bloka VN u transformatorskoj stanici
 3 energetska transformatora 10(20)/0,4 kV, nazivne snage po 1250 kVA,
 razvodnog bloka NN u transformatorskoj stanici;
Frekventni regulatori FR1 i FR2 elektromotora cirkulacionih pumpi CP1 i CP2
napajaju se sa transformatora T4 odnosno razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41
napojnim setovima kablova tipa 7x(XP00 1x185mm2) zaštićenih ultrabrzim visokoučinskim
osiguračima proizvođača "Merlin Gerin" tipa Fupact ISFL, 400A po žili. Isključenje
kompletnog razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 obezbeđeno je prekidačem QF4
proizvođača "Merlin Gerin" tipa Masterpact NW20 H1 sa Micrologic 5.0A jedinicom,
prekidne moći 65kA.
Frekventni regulatori FR3 i FR4 elektromotora cirkulacionih pumpi CP3 i CP4
napajaju se sa transformatora T3 odnosno razvodnog bloka niskog napona RBNN+P31
napojnim setovima kablova tipa 7x(XP00 1x185mm2) zaštićenih ultrabrzim visokoučinskim
osiguračima proizvođača "Merlin Gerin" tipa Fupact ISFL, 400A po žili. Isključenje
kompletnog razvodnog bloka niskog napona RBNN+P31 obezbeđeno je prekidačem QF3
proizvođača "Merlin Gerin" tipa Masterpact NW20 H1 sa Micrologic 5.0A jedinicom,
prekidne moći 65kA.
Na ulaznoj strani razvodnih blokova niskog napona RBNN+P31 i RBNN+P41
nalaze se analizatori kvaliteta mrežnog napona (Power Quality Analyzer) Satec PM175, koji
su preko Profibus komunikacionog protokola povezani na sistem za nadzor i upravljanje TO
Jug.
U pumparnici su smeštene i 2 cirkulacione pumpe za TPV. Elektromotori pumpi
su snage 200 kW i nominalne struje 355A. CPTPV1 se napaja sa transformatora T4 odnosno
44 / 82
razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41. CPTPV2 se napaja sa transformatora T3
odnosno razvodnog bloka niskog napona RBNN+P31. Sistem besprekidnog napajanja CP TO
Jug ne obuhvata pumpe za TPV, jer njihov ispad ne ugrožava hidraulički lanac u razmatranom
delu toplifikacionog sistema grada.
1.5. Poremećaji napajanja i ispad frekventnih regulatora
Kao što pokazuje dosadašnje iskustvo Naručioca, svaki poremećaj u radu bilo
koje cirkulacione pumpe veoma brzo se prostire kroz čitav sistem i utiče na rad svih ostalih
delova sistema. Veći poremećaji, kao što je npr. istovremeni ispad više cirkulacionih pumpi iz
pogona, mogu da prouzrokuju velike i nagle oscilacije pritiska u sistemu, pojavu hidrauličkog
udara i konačno – havariju delova sistema.
Postojeći sistem zaštite od pojave hidrauličkog udara pri spregnutom režimu rada
odnosi se pre svega na zaštitu sistema od pojave previsokog pritiska koji se javlja nakon
ispada cirkulacionih pumpi na nekom od toplotnih izvora, GRS ili u TE-TO. U osnovi, ovaj
sistem zaštite se zasniva na brzom i automatskom isključivanju algoritmom definisanog skupa
cirkulacionih pumpi u hidrauličkom lancu, odmah nakon dobijanja signala o ispadu neke od
cirkulacionih pumpi.
Prilikom poremećaja napajanja iz distributivne električne mreže, obično
kratkotrajnih propada napona u jednoj fazi, dolazi do porasta struje u jednosmernom
međukolu frekventnog regulatora, pri čemu sam regulator ostaje bez energije da pokrije
opterećenje motora i štiteći se, isključuje elektromotor. U spregnutom režimu rada TO Jug i
ostatka toplifikacionog sistema grada (TE-TO – GRS – Jug – Istok – Sever) ispadi pumpi na
TO Jug automatski, po definisanom algoritmu unutar sistema zaštite od hidrauličkog udara,
prouzrokuju ispad pumpi na TE-TO "Novi Sad" odnosno ostatku sistema i prekid cirkulacije.
Ovakvi događaji za posledicu imaju prekid u isporuci toplotne energije, smanjenje
pouzdanosti isporuke, veliko naprezanje opreme i pojavu kvarova ili havarija.
Propadi napona u elektrodistributivnoj mreži ED "Novi Sad" su relativno česti i
posledica su prelaznih pojava (tranzijenata) u elektroenergetskom sistemu i prenosnoj mreži.
Tipičan poremećaj, odnosno propad napona je slučaj kada amplituda napona u jednoj fazi
padne ispod 200V i taj događaj traje od 100-500ms, pri čemu frekventni regulatori ispadaju i
pumpe se isključuju.
1.6. Sistem besprekidnog napajanja FR1÷FR4 CP TO Jug
Iz navedenih analiza postojećeg stanja proizilazi osnovna ideja ovog projekta – da
se izvede sistem besprekidnog napajanja, koji će kontinualno obezbediti standardni kvalitet
napona (u skladu sa SRPS EN 61000) prema frekventnim regulatorima FR1÷FR4 CP TO Jug
u slučaju bilo kakvih poremećaja parametara kvaliteta električne energije iz
elektrodistributivne mreže (prekidi napajanja, propadi napona, talasnost napona, podnaponi,
prenaponi, prekidački pikovi, interferencija napona, promena frekvencije i distorzija
harmonika).
Neophodno je isporučiti, ugraditi, povezati i pustiti u rad uređaje za besprekidno
napajanje na TO Jug, koji će prilikom prekida napajanja iz distributivne električne mreže i
nominalnom režimu rada frekventnih regulatora FR1÷FR4 (4x400kW) obezbediti autonomiju
besprekidnog napajanja u minimalnom vremenskom intervalu od 5 minuta.
Uređaji za besprekidno napajanje internih oznaka UPS1÷UPS4, dimenzionišu se
45 / 82
nezavisno za svaki frekventni regulator FR1÷FR4 tipa VLT 6550, nominalne snage 400kW.
Neophodno je ugraditi, povezati i pustiti u rad uređaje za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4
tipa SG Series 600 S2 CE ili odgovarajući, nominalne izlazne snage 540kW (600kVA), koji
imaju nominalnu vrednost izlazne struje , = 866. Ovi industrijski UPS-evi moraju biti
sa dvostrukom konverzijom i moraju obezbediti veoma visoku energetsku efikasnost u celom
radnom opsegu opterećenja.
Sistem besprekidnog napajanja (UPS sistem) radiće kontinualno (u režimu Online konverzije) na postojećem sistemu za napajanje električnom energijom. U slučaju bilo
kakvih poremećaja u napajanju (kratkotrajni prekidi napajanja do 5 minuta), on će biti u
stanju da samostalno napaja frekventne regulatore nezavisnim, čistim i regulisanim
besprekidnim naponom (Baterijski mod). Kada se napajanje vrati ulazni napon za invertor i za
punjenje baterija automatski će stizati sa ispravljača/punjača. Ako se ulazno napajanje ne
vrati, UPS će se automatski ugasiti kada baterije dostignu limit pražnjenja.
Predviđena UPS topologija je VFI - naponski frekventno nezavisna (poštujući
SRPS EN 62040-3), sa automatskim Bypass-om, sa integrisanim transformatorom na izlazu
invertora i ručnim Bypass-om, koji kada je u funkciji zaobilazi sve komponente pa i izlazni
transformator. Otkaz bilo koje komponente UPS sistema, uključujući i izlazni transformator,
ne sme da narušava mogućnost napajanja izlaza UPS-a, odnosno potrošača.
UPS treba da bude sklopljen, proizveden, ožičen i testiran u proizvodnom pogonu
od strane proizvođača. U sklopu ponuđene opreme mora biti ukalkulisan i trošak
prisustvovanja minimum dva ovlašćena stručna lica Naručioca na funkcionalnom testiranju u
fabrici (FAT). Puštanje u rad UPS-a treba da izvrše kvalifikovani servisni inženjeri, koji će
izvesti proveru UPS-a pre puštanja u rad, kalibraciju parametara prema zahtevima instalacije i
puštanje u rad.
Predviđeni UPS sistemi imaju mogućnost servisnog Bypass-a, da bi se omogućio
nesmetan rad elektromotornog pogona cirkulacionog postrojenja prilikom intervencija na
samom uređaju. Automatski Bypass se sastoji od statičkog poluprovodničkog prekidača, koji
se koristi da obezbedi besprekidan transfer opterećenja na mrežu u slučajevima preopterećenja
ili kvara na UPS-u. U slučaju kvara invertora, besprekidni statički transfer prekidač treba da
se aktivira automatski (Bypass mod) da bi izolovao invertor u kvaru i u isto vreme treba da
održava stalno napajanje za opterećenje. Važno je da Bypass mod u momentu kada je aktivan,
Bypass-uje kompletan UPS uključujući i transformator na izlazu invertora. Na svakom UPS-u
integrisan je i ručni Bypass, zasnovan na paru ručnih prekidača koji omogućavaju električnu
izolaciju UPS-a od opterećenja, dok sistem još uvek napaja opterećenje sa naponom direktno
sa mreže. U slučaju aktivnog ručnog Bypassa, potrebno je da ulaz UPS sistema bude
priključen direktno na izlaz, odnosno da se Bypass-uju sve komponente, uključujući i
integrisani transformator na izlazu
Smeštaj sistema za besprekidno napajanje predviđen je u novom zatvorenom
prostoru na ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug", koji će biti izveden
termoizolovanim krovnim i zidnim čeličnim panelima. S obzirom da se smešta u zatvoren
prostor, sama oprema treba da ispunjava minimalno zahteve stepena zaštite IP 20.
Sistem klimatizacije prostora za smeštaj UPS-eva predviđa forsirano vazdušno
hlađenje i treba da obezbedi da sva oprema bude obezbeđena odgovarajućom ventilacijom i
hlađenjem, tako da sve komponente rade u granicama normalne radne temperature.
Predvideti pomoćni razvorni ormar smešten u prostoriji sa UPS sistemom, iz kog
će se napojiti električna instalacija opšte potrošnje u prostoru, instalacija osvetljenje i sistem
za klimatizaciju.
UPS sistemi će biti dostupni od napred, kroz vrata sa šarkama sa zatvaranjem i
46 / 82
zaključavanjem. Oprema mora biti dizajnirana tako da se može lako pristupiti svim delovima,
kontrolnim tačkama i terminalima, tako da se održavanje može izvesti bez uklanjanja
pojedinih delova.
1.7. Tehničke karakteristike uređaja za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4
Za besprekidno napajanje svakog pojedinačnog frekventnog regulatora FR1÷FR4
nezavisno, (tipa VLT6550, nominalne snage 400kW i max vrednosti nominalne ulazne struje
, = 734), neophodno je isporučiti, povezati i pustiti u rad 4 uređaja za besprekidno
napajanje interne oznake UPS1÷UPS4 tipa SG Series 600 S2 CE ili odgovarajući, nominalne
izlazne snage 540kW (600kVA), koji imaju nominalnu vrednost izlazne struje , = 866.
Tehničke karakteristike uređaja za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4 navedene su u
sledećim tabelama:
OSNOVNI PODACI
Model
Topologija
SG Series 600 CE S2, ili odgovarajući
VFI, dvostruka konverzija sa integrisanim transformatorom
Nominalna izlazna prividna snaga pri PF=0.6 do 0.9 ind i 0.9 kap
kVA
600
Nominalna izlazna aktivna snaga pri PF=0.9 ind do 0.9 kap
kW
540
Ukupna efikasnost pri 100% opterećenju i PF=0.9ind u VFI modu
Ukupna efikasnost pri 75% opterećenju i PF=0.9ind u VFI modu
93.0%
% (±0.2%)
Ukupna efikasnost pri 50% opterećenju i PF=0.9ind u VFI modu
Ukupna efikasnost pri 100% opterećenju u SEM modu
Disipacija toplote pri 100% optereć. u VFI mode, PF=0.8 i punjenje
baterija
Disipacija toplote pri 100% optereć. u VFI mode, PF=0.9 i punjenje
baterija
Imunitet na elektrostatičko pražnjenje
Interna zaštita
Transport
Boja
Instalacija
Servisni pristup
Spoljne kablovske veze
Hlađenje
Paralelni rad (RPA)
93.7%
% (±0.2%)
98.4%
kW
36.13
40.65
m3/h 10540 (PF=0.8) 11860 (PF=0.9)
Kapacitet vazduha za hlađenje (25°C ÷ 30°C)
Zvučni nivo buke
Tip baterije
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
Stepen zaštite
Standard
EMC (Electromagnetic Compatibility)
93.6%
dB(A)
75
Valve regulated lead-acid (VRLA), vented lead-acid, NiCd
UPS: 0°C ÷ 40°C
UPS: -25°C ÷ +55°C ,
Batterije: -20°C ÷ +40°C
Max. 95% (bez kondenzacije)
IP 20 (SRPS EN 60529)
SRPS EN 62040, CE znak
SRPS EN 62040-2:2009 - Energetski sistemi besprekidnog napajanja
(UPS) Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
4kV kontakt / 8kV ispuštanje vazduha
Svi delovi pod naponom zaštićeni
Kabinet pogodan za rukovanje viljuškarom
RAL 9003 (bela)
Može biti postavljen na zid i na fiksni pod
Sa prednje i gornje strane
Sa donje strane (opciono gornje)
Prinudna ventilacija sa detekcijom kvara ventilatora
Do 6 jedinica paralelno za redundansu u RPA konfiguraciji (оpciono)
47 / 82
ISPRAVLJAČ
Ispravljački most
Ulazni napon
Frekvencija
Ulazni faktor snage PH (pri punom
opterećenju)
Ulazni THDi pri nominalnom opterećenju
Udarna struja
Power walk-in
Tolerancija izlaznog napona
Talasnost DC napona
Talasnost DC struje
Karakteristika punjenja baterije
Ograničenje struje punjenja baterije
Trofazni, 6 tiristora, temperaturna zaštita
Nominalni: 3 x 380V / 400V / 415V + N
Ispravljač prihvata napon: 340V ÷ 460V, drugi naponi na zahtev
50 Hz ±10% (45 ÷ 55 Hz)
0.9
0.92 sa opcijom filtera 11-og harmonika
6%
5% sa opcijom filtera 11-og harmonika
Ograničena soft-start kolom
15 sekundi
±1%
<1%
Max. 5% kapaciteta baterije [Ah]
IU (DIN 41773)
Programabilno
ULAZNA SNAGA
Nominalna ulazna prividna snaga
Ulazna snaga pri nominalnom opterećenju invertora i pri
punjenju baterija
pri
PF=0.8ind
pri
PF=0.9ind
Max ulazna snaga pri nominalnom opterećenju invertora i pri
max struji punjenja baterija (programabilno)
pri PF=0.8
pri PF=0.9
Max struja punjenja baterija (programabilno)
kVA
600
kW
516.2
580,6
kW
620
kW
265
100
BATERIJE
Tip baterije
Float napon pri 20°C
Broj ćelija
Min. napon pražnjenja (programabilno)
Vreme punjenja
Detekcija kvara “Battery to earth”
Automatski i ručni test baterije
Valve regulated lead-acid (VRLA)-standard, Vented lead-acid, wet
battery and NiCd
400V ÷ 436V (u zavisnosti od broja ćelija)
VRLA pri 2.27V/ćeliji: 177÷192 ćelija
Vented lead acid pri 2.23V/ćeliji, bez boostcharge-a: 180÷195 ćelija
Vented lead acid pri 2.23V/ćeliji, sa boostcharge-om pri 2.35 V/ćeliji:
180÷185 ćelija.
NiCd pri 1.41V/ ćeliji, bez boostcharge-a: 284÷309 ćelija
NiCd pri 1.41V/ ćeliji, sa boostcharge-om pri 1.55 V/cell: 281 ćelija
do 310V (u zavisnosti od broja ćelija)
<5 sati do 90% kapaciteta baterije
Standardno
Standardno
Snaga baterija
kVA
600
DC snaga pri punom opterećenju i PF=0.8
DC snaga pri punom opterećenju i PF=0.9
kW
505
569
48 / 82
INVERTOR
Nominalna izlazna prividna snaga pri PF=0.6 do 0.9
Nominalni izlazni napon
Invertorski most
Tolerancija izlaznog napona:
- statička
- dinamiička (pri promeni opterećenja 0-100-0%)
- dinamiička (pri promeni opterećenja 0-50-0%)
- vreme oporavka do ± 1%
- THD izlaznog napona za 100% linearno optereć.
- THD izlaznog napona za 100% nelinearno optereć.
Tolerancija izlaznog napona pri 100% nesimetričnom
opterećenju (Ph-N)
Izlazna frekvencija
Tolerancija izlazne frekvencije:
- free-running
- sinhronizacija sa mrežnim podešavanjem
Fazni pomak:
- pri 100% simetričnom opterećenju
- pri 100% nesimetričnom opterećenju
Mogućnost preopterećenja (pri temp. ambijenta 25°C)
Karakteristika kratkog spoja
600 kVA
3 x 380V / 400V / 415V + N
SVM (Space Vector Modulation) i IGBT tehnologija
±1%
±3%
±2%
5 ms
max 1%
max 3%
±3%
50/60 Hz (podesivo)
±0.1%
±4%
120 ±1%
120 ±3%
125% - 10 minuta, 150% - 1 minut
Elektronska zaštita od kratkog spoja, ograničenje
struje:
2.7xIn za 200 ms između dve faze
4xIn za 200 ms između faze i N/PE
BYPASS
Ulazni priključak
Nezavisan za ulaze ispravljača i bypass-a ili zajednički ulaz (opciono)
Statički prekidač (SCR) na bypass-u
Elektromehanički kontaktori (backfeed zaštita) na bypass-u i
invertoru
2 ručna prekidača za održavanje bypass-a
-
Osnovne komponente
Ograničenja napona za transfer
opterećenja invertor/bypass
±10% (podesivo)
Preopterećenje na bypass-u
do 125%: kontinualno
do 200%: 5 min.
do 150%: 30 min.
do 175%: 10 min.
45xIn za 10 ms, bez ponavljanja
INTERFEJS
6 programablnih slobodnih kontakata – Standardne informacije za integraciju signala
naponski signal (dostupni na terminalu) 27 korisnički podesivih signala
RJ45 konektor
Standardno
EMERGENCY POWER OFF (NC kontakt, spolja napajan)
GEN ON (emergency power supply ON, NO kontakt, spolja
Ulazni signali
napajan)
1 pomoćni signal, sa podesivom funkcionalnošću
1.8. Tehničke karakteristike baterijskih modula
Za sistem besprekidnog napajanja neophodno je primeniti visoko kvalitetne
49 / 82
baterije namenjene za UPS aplikacije sa izuzetno brzim (high-rate) pražnjenjima (do 15
minuta).
Baterijski sistem realizovati baterijama koje su dizajnirane za brza pražnjena
visokim strujama tipa FLB ili odgovarajućim, za svaki od četiri UPS uređaja i zahtevanu
autonomiju UPS sistema od 5 minuta.Predviđen je nezavisan baterijski sistem koji se sastoji
od minimum 2, ili maksimum 5 stringova. Osnovne karakteristike baterija moraju biti:










Namenjene za UPS aplikacije sa kratkim autonomijama i čestim pražnjenjima visokom
strujom „high-rate discharge UPS sistemi“
Visoka struja kratkog spoja min 3250 A (prema standardu IEC 60896 21)
Životni vek 10÷12 godina (Eurobat: High Performance)
Jednostavna instalacija u ormare ili rack-ove
12 VDC monoblok moduli
Kućište od vatro-otporne plastike
VRLA1) AGM2) i gasna rekombinaciona tehnologija sa 99 % unutrašnje rekombinacije
Bez održavanja i bez dopunjavanja
Nisu opasne za vazduh, vodu i transport
100% se recikliraju
1)
2)
VRLA = Valve-regulated lead–acid battery
AGM = Absorbed glass mat battery
Primenjeni su sledeći standardi prilikom izrade baterija:




IEC 60896 Part 21 – VRLA metode testiranja
IEC 60896 Part 22 - VRLA zahtevi
BS 6290 Part 4 – specifikacije za VRLA klasifikaciju
Eurobat: High Performance – životni vek 10-12 godina
1.9. Građevinski radovi
Smeštaj sistema za besprekidno napajanje predviđen je u novom zatvorenom
prostoru na ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug", koji će biti izveden
termoizolovanim krovnim i zidnim čeličnim panelima.
Izgradnja zatvorenog prostora (nadogradnje) na ravnom krovu postojeće zidane
trafostanice podrazumeva nekoliko faza građevinskih radova.
Prvo je potrebno ukloniti ravan lim sa postojećeg krova, kao i postojeće
horizontalne i vertikalne oluke. Takođe, ukloniće se i drugi nenoseći slojevi kako bi se
omogućila kvalitetna građevinska veza nove čelične konstrukcije sa postojećim objektom.
Sledeća faza u izvođenju nadogradnje je izrada i montaža čelične konstrukcije.
Čelična konstrukcija sastoji se iz „podnih“ nosača za prijem nove opreme (baterijski kabineti i
UPS-evi), kao i iz stubova i krovnih nosača za prijem zidne i krovne obloge.
Potrebno je izvesti i novo čelično stepenište iz objekta postojeće trafostanice do
poluetaže i dalje do prostora za smeštaj UPS-eva, a u skladu sa situacijom na licu mesta. U
ovoj fazi postavila bi se i jedna termoizolovana ulazna vrata.
Zatvaranje nadograđenog objekta predviđeno je termoizolovanim poliuretanskim
krovnim i zidnim panelima na osnovi od čeličnih profila. Debljina termoizolacije je
minimalna i iznosi 50 do 60 mm.
Poslednja faza izvođenja građevinskih radova na nadogradnji je izrada svih
limenih opšiva, kao i svih horizontalnih i vertikalnih oluka. Ovom fazom obuhvatili bi se i svi
radovi na obradi spojeva novog i postojećeg objekta, kao i spojevi sa susednim objektima.
Nosivost konstrukcije je minimum 30t. Neophodno je izvršiti analizu i projekat
50 / 82
statike i proveru nosivosti postojećeg objekta. Takođe, potrebno je pre početka izvođenja
radova uraditi i Projekat građevinske konstrukcije.
1.10. Sistem klimatizacije prostora za smeštaj UPS-eva
Zatvoreni prostor na ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug",
koji će biti izrađen od poliuretanskih panela na osnovi od čeličnih profila, podeljen je u dve
zasebne prostorije:


prostorija za smeštaj aktivne UPS opreme i
prostorija za smeštaj baterija (baterijskih kabineta).
U prostorijama se ne predviđa dupli elektrostatički pod.
U prostoriji za smeštaj aktivne UPS opreme parametri klime se održavaju u
periodu kada je sistem u pogonu (period grejne sezone oktobar-april).
U prostoriji za smeštaj baterija parametri se održavaju tokom cele godine, što
garantuje očuvanje potrebnog kapaciteta baterija i njihovog životnog veka.
1.10.1. Klimatizacija prostorije za smeštaj aktivne UPS opreme
UPS sistem je u pogonu u od početka do kraja grejne sezone neprekidno, tj. onda
kada su u pogonu cirkulacione pumpe CP1÷CP4. Toplotno opterećenje od projektovane
opreme iznosi približno 146 kW, dok je opterećenje od spoljnih uticaja kao i od svetla
zanemarljivo.
Zahtevani uslovi u prostoriji u toku rada UPS sistema su:


temperatura vazduha u granicama od 25 do 40C
relativna vlažnost vazduha manja od 90%
Prostorija se klimatizuje jednim klima uređajem kompaktne izvedbe namenjenim
za klimatizaciju prostorija sa elektronskom opremom. Klima uređaj mora biti profesionalnog
kvaliteta predviđen za rad u toku cele godine neprekidno. Klima uređaj za klimatizaciju
koristi mešavinu hladne vode i etilen glikola u potrebnoj koncentraciji (CW verzija).
Predviđen je klima uređaj rashladnog kapaciteta minimum 146kW.
Klima uređaj usisava topao vazduh pri vrhu prostorije kanalom za usis, obrađuje
ga, filtrira i izduvava u donjoj zoni pri podu napred. Klima uređaj kontroliše temperaturu
vazduha i vlažnost. Ne predviđa se parni ovlaživač već samo kontrolisano odvlaživanje
vazduha. Regulacija temperature se ostvaruje trokrakim mešnim ventilom koji održava
konstantan protok u sistemu.
Klima uređaj poseduje mikroprocesorski kontroler koji rukovodi automatskim
radom i svim zaštitnim funkcijama. Predviđena je ugradnja i IP adaptera za nadzor opreme
preko IP protokola.
Kao izvor energije za klimatizaciju koristi se suvi hladnjak smešten na krovu
prostorije, koji hladi mešavinu vode i etilen glikola. Ne predviđa se ugradnja čilera ili nekog
drugog rashladnog agregata.
Ovo rešenje je usvojeno jer sistem radi samo u periodu niskih spoljašnjih
temperatura i pri vrlo visokoj povratnoj temperaturi vazduha u prostoru od 35C, što
predstavlja optimalni režim za tzv. free cooling u toku celog perioda rada.
Predviđen je suvi hladnjak rashladnog kapaciteta bar 151 kW za temperaturski
režim mešavine vode i etilen glikola u odnosu od 70/30 od 18/24C. Suvi hladnjak je izabran
za spoljašnju temperaturu od 12C, a proveren za spoljašnju temperaturu od -15C. Navedene
51 / 82
temperature su izabrane kao granične za rad sistema daljinskog grejanja.
Cirkulaciju mešavine obezbeđuje cirkulaciona pumpa smeštena unutar prostorije
za smeštaj UPS opreme. Potrebna protok mešavine je bar 25 m3/h pri naporu od 210 kPa.
Cirkulacija se ostvaruje cevovodom od crnih čeličnih bešavnih cevi sa potrebnom
zapornom i regulacionom armaturom. Cevovod je izolovan toplotnom izolacijom sa parnom
branom i oblogom od aluminijumskog lima. Suvi hladnjak je smešten na krovu i oslonjen na
nosače od čeličnih profila.
1.10.2. Klimatizacija prostorije za smeštaj baterija
Za klimatizaciju prostorije za smeštaj baterija koristi se klima uređaj u monoblok
izvedbi, direktna ekspanzija sa direktnom free cooling funkcijom i elektro grejačima. Uređaj
je predviđen za spoljnu montažu i montira se na spoljni zid prostorije za smeštaj baterija.
Klima uređaj održava temperaturu tokom cele godine, tj i kada je UPS sistem u
pogonu i kada je van pogona.
Toplotno opterećenje od opreme je nisko, a merodavni za dimenzionisanje su
spoljni uticaji. Očekivan je režim rada na grejanju u periodu rada UPS sistema, kao i režim
rada na hlađenju u periodu kada je UPS sistem van pogona.
Izabran je klima uređaj rashladnog kapaciteta 7 kW za spoljnu temperaturu od
35C i temperaturu vazduha u prostoru od 22C. Klima uređaj poseduje elektro grejač
kapaciteta 6 kW za održavanje potrebne temperature u periodu kada je UPS sistem u pogonu.
Pre početka izvođenja radova potrebno je uraditi Projekat sistema klimatizacije.
1.11. Napojni kablovi
Napajanje uređaja za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4 će se izvršiti kablovima
trasom u vertikalnim perforiranim kablovskim regalima od razvodnih blokova niskog napona
RBNN+P41, odnosno RBNN+P31 do samih uređaja UPS1÷UPS4 (10m) smeštenih u novom
zatvorenom prostoru na ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug".
Na samom uređaju predviđen je adekvatan prostor za spajanje dolaznih i odlaznih
kablova. Kablovi za povezivanje UPS-a i baterijskih modula treba da dolaze sa donje strane
ormara.
Izbor preseka napojnih kablova uređaja za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4,
kojim će se izvršiti povezivanje od razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 do uređaja za
besprekidno napajanje UPS1 i UPS2, odnosno od razvodnog bloka niskog napona
RBNN+P31 do uređaja za besprekidno napajanje UPS3 i UPS4, respektivno, proveriti prema
kriterijumu trajno dozvoljene struje iz standarda SRPS HD 60364-5-52.
Predviđen je novi napojni set kablova (kablovski snop) od razvodnog bloka
niskog napona RBNN+P41 do svakog od uređaja za besprekidno napajanje UPS1 i UPS2
respektivno, tipa 7x(XLPE 1x240mm2).
Takođe, predviđen je novi napojni set kablova (kablovski snop) od razvodnog
bloka niskog napona RBNN+P31 do svakog od uređaja za besprekidno napajanje UPS3 i
UPS4 respektivno, tipa 7x(XLPE 1x240mm2).
Zaštita seta kablova od razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 do svakog od
uređaja za besprekidno napajanje UPS1 i UPS2, odnosno od razvodnog bloka niskog napona
RBNN+P31 do svakog od uređaja za besprekidno napajanje UPS3 i UPS4, izvešće se
rastavljačima-osiguračima tipa Fupact ISFL630 NH3 ili odgovarajućim.
Postojeće visokoučinske ultrabrze osigurače tipa ISFL400 NH2 nom. struje
52 / 82
2x400A po fazi, potrebno je zameniti osiguračima tipa ISFL630 NH3 sa nom. strujom
2x630A po fazi i karakteristikom prekidanja gG.
Postojeći napojni set kablova od razvodnog bloka niskog napona RBNN+P41 do
svakog od frekventnih regulatora FR1 i FR2, tipa 7x(XP00 1x185mm2), demontira se sa
razvodnog bloka RBNN+P41 i premešta na izlaze uređaja za besprekidno napajanje UPS1 i
UPS2.
Na identičan način, postojeći napojni set kablova od razvodnog bloka niskog
napona RBNN+P31 do svakog od frekventnih regulatora FR3 i FR4, tipa 7x(XP00
1x185mm2), demontira se sa razvodnog bloka RBNN+P31 i premešta na izlaze uređaja za
besprekidno napajanje UPS3 i UPS4.
Napojni setovi 4x[7x(XP00 1x185mm2)] od trafostanice, odnosno izlaza uređaja
za besprekidno napajanje do frekventnih regulatora FR1÷FR4 ostaju u postojećoj kablovskoj
trasi, na horizontalnim perforiranim kablovskim regalima, kroz pumparnicu TO Jug.
Zaštitu seta kablova od uređaja za besprekidno napajanje UPS1÷UPS4 do
frekventnih regulatora FR1÷FR4 izvesti pravilnim podešavanjem parametara uređaja za
besprekidno napajanje.
1.12. Uzemljenje, gromobranska instalacija i izjednačenje potencijala
Metalna konstrukciju prostora za smeštaj sistema za besprekidno napajanje na
ravnom krovu postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug" će se na minimalno 4 mesta
povezati na temeljni uzemljivač objekta trafostanice. Takođe, na uzemljivač će se još povezati
i čelična noseća konstrukcija, krovni i zidni čelični paneli, čelično stepenište, nosači UPS
ormara, baterijske police, kućišta razvodnih ormana, bravarija i ostale metalne mase.
Povezivanje izvesti pomoću pocinkovane trake 25x4mm i vodova P/F-Y. Prilikom formiranja
spojeva obavezno koristiti zupčaste podloške. Dobar galvanski spoj između ugrađenih
metalnih elemenata i armature, te armature i temeljnog uzemljivača, moguće je ostvariti
zavarivanjem ili upotrebom odgovarajućeg standardizovanog spojnog pribora.
Nakon završetaka radova potrebno je da ovlašćena ustanova izvrši merenja otpora
uzemljenja u prostoriji za smeštaj sistema za besprekidno napajanje, kao i proveru galvanske
neprekidnosti svih metalnih masa. O navedenim merenjima sačiniti izveštaj.
1.13. Zaštita
Sve strujne izvode, zaštititi od kratkih spojeva odgovarajućim osiguračima, koji se
postavljaju na početku svakog strujnog izvoda. Zaštita seta kablova od razvodnog bloka
niskog napona RBNN+P41 do svakog od uređaja za besprekidno napajanje UPS1 i UPS2,
odnosno od razvodnog bloka niskog napona RBNN+P31 do svakog od uređaja za
besprekidno napajanje UPS3 i UPS4, izvešće se rastavljačima-osiguračima tipa Fupact
ISFL630 NH3 ili odgovarajućim, sa nom. strujom 2x630A po fazi i karakteristikom
prekidanja gG..
Prema standardu SRPS HD 60364-4-43:2012 Električne instalacije niskog napona
- Deo 4-43: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od prekomerne struje, osigurači
koji imaju topljivi umetak sa gG karakteristikom koji ispunjava uslove IEC 60269, su uređaji
koji osiguravaju zaštitu i od struje preopterećenja i od struje kratkog spoja. Ovi zaštitni uređaji
moraju da budu u mogućnosti da prekinu svaku prekomernu struju do i uključujući očekivanu
struju kratkog spoja u tački gde je uređaj instaliran.
Svi strujni izvodi za napajanje frekventnih regulatora FR1÷FR4 sa uređaja za
53 / 82
besprekidno napajanje UPS1÷UPS4 zaštićeni su pravilnim podešavanjem parametara uređaja
za besprekidno napajanje.
Svi strujni izvodi za napajanje elektromotora cirkulacionih pumpi CP1÷CP4 sa
frekventnih regulatora FR1÷FR4 zaštićeni su pravilnim podešavanjem parametara postojećih
frekventnih regulatora tipa VLT6550.
Zaštitu od električnog udara obezbediti automatskim prekidanjem u slučaju kvara,
primenom TN–C sistema zaštite. Sve metalne mase, kućišta elektroenergetske opreme, kao i
sve metalna konstrukcija i oprema, koja u normalnim uslovima nije pod naponom, povezuje
se na temeljni uzemljivač objekta trafostanice.
Važna napomena: Predviđeni UPS je dizajniran za TN sisteme. Ulazna neutralna
tačka N mora biti uzemljena kod napajanja i ne sme nikada biti u prekidu. 4-polni prekidač se
ne sme koristiti na ulazu UPS-a (videti SRPS HD 60364, SRPS EN 61140, SRPS EN 61557).
1.14. Sistem za automatsku dojavu požara
Predviđa se da se u postojeći sistem za dojavu požara na objektu TO Jug integriše
još 8 automatskih javljača (detektora) požara, koji će se postaviti u prostor za smeštaj sistema
besprekidnog napajanja. 4 senzora postaviće se u ormare UPS-eva, a ostala 4 iznad baterijskih
modula.
Postojeći sistem za automatsku dojavu požara na TO Jug izveden je u cilju zaštite
osoblja, opreme i objekta. Sistem obuhvata centralu za dojavu požara (mikroprocesorska
adresibilna centrala, tipa ALPHA 1100), automatske detektore požara, alarmne sirene i
instalaciju za povezivanje opreme.
Za automatske javljače u prostoru za smeštaj sistema besprekidnog napajanja,
koristiti analogne adresibilne optičko-termičke detektore, tipa ACA-E sa dva nivoa detekcije
požara (upozorenje i alarm), sa mogućnošću definisanja osetljivosti detektora u skladu sa
zahtevima uslova rada. Za proširenje instalacije za dojavu požara, povezivanje novih javljača
i modula na postojeću centralu, predviđeni su tipovi detektora koji se već koriste na objektu
TO Jug. Svi elementi postojećeg sistema za dojavu požara su proizvod firme "Hochiki"
Japan, odnosno "Quadel" Niš.
Centrala za dojavu požara na TO Jug je povezana i na centralni sistem automatske
dojave požara objekata Novosadske toplane, odnosno operatorsku radnu stanicu koja se nalazi
na TO Zapad i koja se nadzire 365 dana u godini, 24h dnevno.
1.15. Završne odredbe
Instalaciju treba izvesti u svemu prema važećim standardima, tehničkim uslovima
i važećim propisima.
Sav upotrebljeni materijal mora biti potpuno nov, oprema koja se isporučuje (UPS
sistemi, baterije i dr.) mora biti ispitana, a svi montažni radovi se moraju obaviti stručnom
radnom snagom.
Sva oštećenja nastala na objektu i drugim prethodno izvedenim instalacijama, a
koja proisteknu iz radova na instalaciji iz ovog projekta, Izvođač predmetnih radova je dužan
da otkloni o svome trošku.
Nakon završetka radova u prostoru za smeštaj sistema besprekidnog napajanja
biće izvršeno ispitivanje ispravnosti električne instalacije. U okviru ovog ispitivanja
neophodno je izvršiti merenja:
− otpornosti izolacije,
54 / 82
− galvanske povezanosti metalnih konstrukcija i
− efikasnosti zaštite od električnog udara.
Ovo ispitivanje može da vrši samo ovlašćena organizacija, koju će angažovati
Izvođač. Ispitivanju moraju prisustvovati predstavnici Investitora i Izvođača. U slučaju
nedozvoljenih rezultata, Izvođač ima rok od 7 dana da instalaciju dovede u ispravno stanje,
nakon čega se merenje ponavlja.
Za svu ugrađenu opremu Izvođač radova je u obavezi da dostavi atestno–tehničku
dokumentaciju, garantne listove, izveštaje o ispitivanju, podešavanju i puštanju u rad. Takođe,
neophodno je da budu dostavljena uputstva za održavanje i upotrebu na srpskom jeziku.
55 / 82
2. TEHNIČKI USLOVI
2.1. Opšti tehnički uslovi
Ovi opšti tehnički uslovi su sastavni deo konkursne dokumentacije, te ih se
Izvođač mora pridržavati pri izvođenju radova. Ovi opšti tehnički uslovi su obavezni za sve
učesnike u izvođenju radova.
Ponuđači su dužni ponuditi sve pozicije navedene u specifikaciji. Pre početka
izvođenja radova, potrebno je Investitoru dati na saglasnost Glavni projekat sistema
besprekidnog napajanja frekventnih regulatora cirkulacionog postrojenja TO Jug, Projekat
klima sistema, Građevinski projekat sa analizom statike.
Obaveza izvođača je da sistem izradi u skladu sa važećim standardima, tehničkim
propisima, normativima, pravilnicima i uputstvima.
Izvođenju radova se može pristupiti tek po obavljanju svih prethodnih aktivnosti i
pribavljanju odobrenja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS",
br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 i 121/2012).
Sve radove predviđene projektom izvođač mora izvesti opremom i materijalom na
način predviđen projektom, a po važećim propisima za izvođenje radova i u svemu prema
važećim standardima, odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, priloženoj grafičkoj dokumentaciji,
tehničkom opisu, predmeru i ovim tehničkim uslovima. Pri tome izvođač mora voditi računa
kako o arhitektonsko-građevinskom rešenju objekta, tako i o rešenju svih ostalih instalacija i
dinamici njihovog izvođenja.
Pre početka radova izvođač je dužan da se upozna sa lokalnim uslovima,
propisima, pristupnim putevima, mogućim deponijama i svim drugim činiocima koji bi mogli
uticati na nesmetano izvođenje radova.
Po ustupanju posla izvođač je dužan da pregleda gradilište i utvrdi stanje objekta.
Uočene nedostatke i primedbe prijaviće Investitoru, te će sa njim, stručnim nadzorom i
projektantom postići sporazum o radovima ili eventualnim izmenama.
Za nadzor nad izvođenjem radova, overu građevinske knjige i dnevnika, kao i
overu drugih službenih dokumenata, Investitor je dužan da pismenim putem imenuje jedno
stručno lice (stručni nadzor), koje će ga ujedno zastupati u svim poslovima u vezi izvođenja
ugovorenih radova. Stručni nadzor na ovim radovima vrše elektro i građevinski inženjeri,
specijalizovani za ovu vrstu poslova, a koji su navedeni u samom Javnom pozivu i čije su
licence priložene.
Izvođač radova pismenim putem određuje odgovornog izvođača radova, stručno
lice kojе rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova.
Izvođač radova je dužan da obavesti stručni nadzor o danu početka radova i to 8
dana unapred.
Izvođač radova mora raspolagati sa stručnim i kvalifikovanim kadrom na
gradilištu u dovoljnom broju. Radove navedene u specifikaciji izvođač će izvesti sa potrebnim
brojem svojih stručnih kadrova.
Za vreme izvođenja radova, o svim radovima predviđenim ovim projektom,
odgovorni izvođač radova je dužan da vodi građevinski dnevnik sa svim podacima koje
dnevnik treba da sadrži. Stručni nadzor će u građevinski dnevnik staviti svoje eventualne
primedbe, odnosno potvrditi ispravnost izvođenja po projektu.
56 / 82
Izvođač je na gradilištu odgovoran jedino stručnom nadzoru i sa njime komunicira
preko građevinskog dnevnika. Naređenja stručnog nadzora, telefonom ili e-mailom, obavezna
su za izvođača tek kada se upišu u građevinski dnevnik. Na zahteve izvođača stručni nadzor
mora doneti rešenje u ugovorenom vremenskom roku. U protivnom izvođač ima pravo na
srazmerno produženje roka izvođenja radova, ili naknadu štete usled zastoja.
Izvođač je dužan:
 da projektovane radove izvodi po odobrenom projektu,
 da radove izvodi saglasno zakonu, tehničkim propisima, uputstvima i
standardima,
 da preduzima sve potrebne mere za sigurnost radnika, prolaznika i saobraćaja,
kao i za sigurnost opreme i sistema koji se gradi i susednih objekata,
 da ugrađuje materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji
poseduje atest izdat od strane nadležne organizacije,
 da izvrši pravilnu organizaciju posla tako da što manje ometa rad drugih
preduzeća ili službi.
Pri nabavci opreme, izvođač je dužan da pribavi i prateću dokumentaciju za
opremu: ateste, ispitne protokole, garancije, uputstva i servisnu dokumentaciju. Ugrađeni
materijal mora imati ateste po važećim propisima.
Po donošenju opreme i materijala na gradilište stručni nadzor je dužan da izvrši
vizuelni pregled prispele opreme i da njihovo stanje unese u građevinski dnevnik.
Na gradilištu izvođač je dužan da skladišti opremu i materijal do početka montaže
po zahtevima isporučioca opreme i obezbedi je od korozije, vremenskih uslova i slučajnih
oštećenja.
Ugrađeni materijal i oprema mora da odgovara tehničkim propisima i
standardima. Ako stručni nadzor bude zahtevao ispitivanje nekog materijala, izvođač će ga
podneti na ispitivanje akreditovanoj ustanovi, a troškove ukoliko materijal odgovara,
naplatiće posebno kao višak rada, s tim što ima pravo na srazmerno produženje roka za
izvođenje radova. Ukoliko materijal ne odgovara standardima troškove snosi izvođač ili
proizvođač. Sve što se u toku rada ili prilikom merenja pokaže nedovoljno kvalitetno izvođač
je dužan da o svom trošku otkloni.
U cenu montaže opreme uračunata je:
 kompletna montaža, ispitivanje i podešavanje,
 obuka stručnih lica investitora odmah po završetku montaže,
 dnevnice i druge nadoknade za radnike i drugo osoblje koje je zaposleno na
izvođenju radova,
 izvršenje svih potrebnih ispitivanja i probnog pogona.
Ako ugrađuje materijal Investitora, izvođač će ga pregledati i ako smatra da nije
kvalitetan odbiće ugradnju pismenom konstatacijom u građevinskom dnevniku. Ako i pored
toga stručni nadzor bude naredio da materijal ugradi, izvođač će po zahtevu postupiti, pri
čemu ne odgovara za kvalitet materijala niti posledice koje mogu nastati. Za ovako ugrađen
materijal izvođač radova nije dužan da prizna garanciju.
Izvođač radova je dužan da pažljivo prouči projekat kako bi se izbegle eventualne
nesuglasice i nesporazumi, a ako postoje izvesna odstupanja između projekta i postojećeg
stanja na objektu da predloži prilagođavanje projekta. Izvođač je dužan da na licu mesta
proveri projekat i na vreme prijavi stručnom nadzoru potrebne izmene koje su proizašle iz
tehničkih rešenja u toku građenja objekta. Pre početka radova izvođač je dužan da precizno
57 / 82
odredi i obeleži položaj svih elemenata projektovanog sistema (kućice za smeštaj uređaja,
poziciju UPS-eva, komunikacione puteve, kablovske trase i dr.).
Ukoliko se u toku izvođenja radova pojave opravdana odstupanja od projekta, za
sve izmene i odstupanja, kako u pogledu tehničkih rešenja tako i u izboru materijala i opreme
date projektom, izvođač mora da dobije pismenu saglasnost investitora odnosno stručnog
nadzora, a u slučaju većih izmena i saglasnost projektanta.
Za manje izmene u toku izvođenja radova u odnosu na projekat, tj. izmene koje ga
funkcionalno ne menjaju, ili ne zahtevaju znatnije uvećanje investicija, dovoljna je samo
saglasnost projektanta. Za veća odstupanja od odobrenog projekta nadležan je projektant koji
je ovaj projekat izradio. Bitne izmene projekta, uz obaveznu saglasnost projektanta, odobrava
akreditovana ustanova koja je izvršila tehničku kontrolu investicione-tehničke dokumentacije.
Ukoliko izvođač vrši izmene bez saglasnosti projektanta i stručnog nadzora snosi
odgovornost za nepravilno funkcionisanje sistema i sve eventualne posledice.
Sve izmene izvođač je dužan da unese u projekat, a stručni nadzor evidentira u
građevinski dnevnik.
Izvođač je obavezan da, ukoliko prilikom izvođenja radova primeti da je
predloženo rešenje tehnički neispravno, loše, ili nije usaglašeno sa postojećim građevinskim
objektima, ili drugim instalacijama, o tome obavesti Investitora i traži izmenu projekta. Ako
Investitor ne otkloni uočene nedostatke na koje je upozoren, izvođač radova je dužan da o
tome obavesti ovlašćenu ustanovu koja je izdala odobrenje za građenje objekta i obustavi
radove ako ti nedostaci ugrožavaju sigurnost objekta, bezbednost i zdravlje ljudi i susedne
objekte.
Ako izvođač radova utvrdi da se usled greške u projektu ili usled pogrešnih
uputstava Investitora, odnosno njegovog stručnog nadzora, radovi izvode na štetu trajnosti,
stabilnosti, funkcionalnosti i kvaliteta postrojenja, biće odgovoran za nastalu štetu ako na
navedene greške ili pogrešna uputstva ne upozori Investitora.
Ako izvođač za vreme izvođenja radova primeti da se moraju izvesti naknadni
radovi na objektu koji nisu obuhvaćeni u ugovorenom predračunu ili izmene koje mogu imati
uticaja na učinak ili na obim radova, dužan je odmah podneti investitoru predračun za te
naknadne radove ili izmene. Izvođač će pristupiti izvođenju naknadnih radova ili izmeni tek
pošto mu Investitor odobri predračun za te radove.
Ako izvođač utvrdi da predmetni radovi neće biti završeni u ugovorenom roku,
potrebno je da obavesti investitora uz obrazloženje zakašnjenja.
2.2. Tehnički uslovi za izvođenje sistema besprekidnog napajanja
2.2.1. Opšti tehnički uslovi za UPS sistem
Na osnovu ovog projekta Investitor može nabaviti i ugraditi opremu predviđenu
ovim projektom, ili opremu koja odgovara zahtevima naznačenim u projektu. Instalacija i
sistem besprekidnog napajanja se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom projektu i
uslovima koje daje proizvođač opreme, kao i u skladu sa važećim propisima i standardima.
1)
Ovi opšti tehnički uslovi obuhvataju dizajn, nabavku, isporuku, instalaciju,
testiranje i puštanje u pogon 3-faznog, 4-žičnog sistema besprekidnog napajanja,
komplet sa hermetički zatvorenim baterijama bez održavanja.
58 / 82
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Sistem besprekidnog napajanja, dalje u tekstu nazvan kao UPS sistem, radiće zajedno sa
postojećim sistemom za distribuciju električne energije. U slučaju nekih vanrednih
okolnosti (kratkotrajni prekidi napajanja do 5 minuta) on će biti u stanju da
samostalno napaja kritično opterećenje-potrošače (frekventne regulatore CP TO Jug)
nezavisnim, čistim i regulisanim besprekidnim naponom. Minimalna snaga jednog UPS
sistema je definisana u tehničkoj specifikaciji, paralelni sistemi neće biti prihvaćeni
UPS topologija treba da bude VFI - naponski frekventno nezavisna (poštujući SRPS EN
62040-3), sa automatskim Bypass-om, sa integrisanim transformatorom na izlazu
invertora i ručnim Bypass-om, koji kada je u funkciji zaobilazi sve komponente pa i
izlazni transformator.
UPS sistem treba da ima sve neophodne komponente za interfejs veze i pomoćne
elemente, koji bi mogli biti lako i ekonomično proširivi u budućnosti sa minimalnim
narušavanjem povećanog kapaciteta ili da se obezbedi potpuni redundantni sistem.
UPS sistem, sva povezana oprema i komponente treba da budu proizvedene u
saglasnosti sa SRPS EN 62040 standardnom.
UPS treba da bude sklopljen, proizveden, ožičen i testiran u proizvodnom pogonu. U
sklopu ponuđene opreme mora biti ukalkulisan i trošak prisustvovanja minimum dva
ovlašćena lica investitora na funkcionalnom testiranju u fabrici (FAT).
Proizvođač UPS-a mora posedovati ISO 9001 sertifikat i mora imati veliko iskustvo u
projektovanju, proizvodnji, servisiranju i testiranju UPS sistema.
2.2.2. Tehnička dokumentacija za UPS sistem
Podnesena ponuda mora da sadrži detaljnu tehničku dokumentaciju, iz koje se
može proveriti usaglašenost sa specifikacijom i treba da sadrži tehničku dokumentaciju sa
opisima opreme predloženog sistema.
Uz ponudu neophodno je da se dostavi prateća tehnička dokumentacija, crteži i informacije i
to:
 Tehničke karakteristike UPS sistema
 Opis proizvoda ili detaljan opis UPS funkcionalnosti
 Dimenzije proizvoda i težina
 Disipacija svake jedinice
 Funkcionalna povezanost različite opreme
 Izgled terminala, kontrolnog panela, alarmnog panela, mimički dijagram
 Izgled kontrolne inteligentne ploče statusa ventilatora, sa objašnjenim principom
dijagnostike i lociranja kvara ili problema na nekom od ventilatora
 Detaljan opis baterija (životni vek, tip, kapacitet, zemlja porekla itd.)
 Kalkulaciju autonomije, detaljan proračun sa dokazima
2.2.3. Zahtevani standardi za UPS sistem
Ovde opisana oprema, kao i sav materijal koji sadrži, treba da bude odobren i
realizovan u saglasnosti sa poslednjim izdanjima standarda koji se primenjuju. Oprema,
predviđena za ugradnju ovim projektom, mora biti atestirana. Troškovi atestiranja ulaze u
cenu opreme.
CE potvrda:
UPS treba da bude napravljen u saglasnosti sa direktivama Evropskog saveta
- 2004 / 108 / EC
- 2006 / 95 / EC
59 / 82
- 93 / 68 EC
koje se odnose na elektromagnetnu kompatabilnost (EMC) i sigurnost električne
opreme.
Sigurnosni standardi:
- SRPS EN 62040-1: Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Opšti i zahtevi
bezbednosti za UPS.
- SRPS EN 60950-1: Uređaji i oprema informacione tehnologije - Bezbednost: Opšti
zahtevi.
Elektromagnetna kompatabilnost (EMC):
- SRPS EN 62040-2: Sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Zahtevi za
elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).
Performanse:
- SRPS EN 62040-3: Energetski sistemi besprekidnog napajanja (UPS) - Metoda za
utvrđivanje performansi i zahtevi za ispitivanje.
2.2.4. Radni uslovi UPS sistema
Radni uslovi
a) UPS sistem mora biti u stanju da izdrži bilo koju kombinaciju sledećih uslova
sredine, bez električnih ili mehaničkih oštećenja ili degradacije radnih
karakteristika:
- Temperatura ambijenta: 0 do 40 C
- Relativna vlažnost: do 95% (bez kondenzacije)
- Nadmorska visina: do 1000 m NMS bez smanjenja karakteristika
b) Nivo buke koju generiše UPS sistem, pod bilo kojim okolnostima normalnog rada,
ne sme da prelazi nivo buke od 75 dB(A), mereno na visini od 1m i na 1 metar od
najbližeg UPS ormara.
Lokacija opreme UPS sistema mora biti takva da je u skladu sa sledećim zahtevima:
a) Zaštićena od oštećenja,
b) Zaštićena od vibracija,
c) Zaštićena od nepovoljnih vremenskih uslova,
d) Zaštićena od vodenih mlazova,
e) Mogućnost pristupa za rad i održavanje
2.2.5. Radni režimi UPS sistema
UPS sistem mora biti u stanju da radi u sledećim radnim režimima:
ON-LINE MOD – Tokom normalnog rada, UPS sistem će se koristiti da obezbedi precizno
regulisano i prolazno napajanje za opterećenje kritičnih potrošača (frekventnih regulatora).
Mrežno napajanje obezbeđuje napon za ispravljač/punjač. Ispravljač/punjač treba da obezbedi
regulisani DC napon za napajanje invertora i istovremeno održava baterije u potpuno
napunjenom stanju. Invertor treba da konvertuje DC napon u regulisani AC napon pogodan za
opterećenje.
BATERIJSKI MOD - Nakon kvara mrežnog napajanja ulazni napon invertora treba da bude
direktno napajan sa baterija. Kada se mreža vrati ili se uključio stand-by generator, ulazni
napon za invertor i za punjenje baterija automatski će stizati sa ispravljača/punjača. Ako se
ulazno napajanje ne vrati, UPS će se automatski ugasiti kada baterije dostignu limit
pražnjenja.
BYPASS MOD – U slučaju kvara statičkog invertora, besprekidni statički transfer prekidač
treba da se aktivira automatski da bi izolovao invertor u kvaru i u isto vreme treba da održava
60 / 82
stalno napajanje za sistemsko opterećenje. Mod automatskog transfer prekidača treba, takođe,
da radi u slučaju preopterećenja sistema ili ako je detektovano nepravilno ili nepoželjno
opterećenje. U ovom slučaju, sistem treba automatski da se vrati u originalni mod rada ako se
opterećenje vrati u normalne granice. Važno je da Bypass mod u momentu kada je aktivan,
Bypass-uje kompletan UPS uključujući i transformator na izlazu invertora.
RUČNI BYPASS MOD – Ako UPS sistem treba da bude izolovan radi testiranja ili isključen
radi servisa i održavanja, ručni Bypass će prebaciti opterećenje sa invertora na mrežu
besprekidno i obrnuto. Važno je da ručni Bypass mod, u momentu kada je aktivan, Bypass-uje
odnosno zaobilazi kompletan UPS sistem, uključujući i transformator na izlazu invertora.
POWER CONDITIONER MOD – Ako baterije samo treba da budu izbačene iz rada radi
održavanja, one će biti isključene sa ispravljača/punjača pomoću jednog izolatora. UPS će
nastaviti sa radom i postići će sve performanse definisane pre toga, izuzimajući vreme
zahtevane autonomije.
2.2.6. Dizajn UPS sistema
UPS sistem mora biti dizajniran u skladu sa sledećim tehničkim zahtevima:
Oprema treba da bude u čvrstoj strukturi napravljenoj od čeličnih profila i limova.
Oprema će biti dostupna od napred, kroz vrata sa šarkama sa zatvaranjem i zaključavanjem.
Može da se instalira uz zid. Ako oprema zahteva pristup od nazad radi instalacije, rada i/ili
održavanja, to će biti jasno specificirano od strane ponuđača u njihovoj ponudi.
Forsirano vazdušno hlađenje treba da obezbedi da sve komponente rade po specifikaciji sa
ulaskom vazduha od napred i izlaskom na vrhu.
Oprema treba da se obezbedi odgovarajućom ventilacijom i hlađenjem, tako da sve
komponente rade u granicama normalne radne temperature.
Adekvatan prostor za spajanje treba da se obezbedi za dolazne i odlazne kablove. Kablovi za
povezivanje UPS-a i baterijskih ormara treba da dolaze sa donje strane ormara. U slučaju da
je potreban ulaz kablova od gore, to se može obezbediti pomoću dodatnog ormara.
Oprema treba da bude dizajnirana da se može lako pristupiti svim delovima, kontrolnim
tačkama i terminalima, tako da se verifikacija i održavanje mogu izvesti bez uklanjanja
pojedinih delova.
Upravljanje UPS-om treba da se izvodi sa prednje strane.
Svi servisabilni delovi treba da su dostupni sa prednje strane i sa vrha UPS ormara.
UPS može da se instalira uz zid.
Oprema treba da ispunjava minimalno zahteve stepena zaštite IP 20.
Otkaz bilo koje komponente sistema, uključujući i izlazni transformator, ne sme da narušava
mogućnost napajanja izlaza UPS-a, odnosno potrošača.
2.2.7. Ispravljač/punjač
Opšte – Ispravljač/punjač mora da se sastoji od 6-pulsnog tiristorskog mosta, koji pretvara 3fazni mrežni napon u kontrolisani i regulisani DC napon sa ciljem da napaja invertor i
istovremeno da puni baterije.
Kapacitet – Ispravljač/punjač treba da ima dovoljan kapacitet da podržava potpuno
opterećenje invertora i u isto vreme da održava baterije u potpuno napunjenom stanju. Ako su
baterije potpuno ispražnjene, ispravljač/punjač treba da napuni baterije bar do 90% njihovog
punog stanja u roku od 5 sati i u isto vreme da napaja potpuno opterećen sistem.
61 / 82
Soft start – Ispravljač/punjač mora da sadrži soft start vremensko ograničeno kolo da bi
ograničili udarnu struju. Dozvoljena inicijalna udarna struja i vreme uvođenja trebalo bi da
bude podesivo i ne treba da prelazi 15 sekundi.
Sekvencijalni soft start – Soft start svakog ispravljača/punjača treba da bude automatski
izvršen u slučaju startovanja paralelnog sistema na koji se sistem može nadograditi u
eventulanoj kasnijoj fazi u cilju ograničavanja udarne struje do vrednosti samostalnog
sistema.
Ograničenja struje i napona – Izlazna struja i napon ispravljača/punjača treba da bude
ograničen po preporuci dobavljača baterija.
2.2.8. Invertor
Opšte – Pretvaranje DC u AC mora da se postigne pomoću snažnih IGBT tranzistora
kontrolisanih pomoću SVM (Space Vector Modulaton) strategije. Na izlazu invertera je
obavezan transformator.
Otkaz bilo koje komponente ili napojne faze ne sme da naruši AC izlaz, umesto toga,
diskonektovaće se samostalno sa konfiguracije tokom prebacivanja opterećenja do statičkog
transfer prekidača nakon čega dolazi do aktiviranja alarma.
Standardna kontrola baterija - Kontrola baterija treba da obezbedi i da pruži logičko
napajanje koje je nezavisno od ulaza invertora ili izlaznog napajanja. Baterije treba da
obezbede potrebno napajanje za rad logike invertora sve dok se opterećenje ne prebaci na
alternativni izvor i invertor se ne ugasi na definisani način u slučaju neuspeha čvrstog izvora
napajanja. Dodatno, baterije treba da obezbede napajanje alarmnog sistema da bi se videla
evidencija događaja posle kvara UPS-a ili gašenja sistema.
Izlaz - Izlazni oblik napona treba da bude kontrolisan preko softvera zasnovanog na
mikrokontrolerima (softver generiše sinusni oblik) da bi se osigurao naponski THD ograničen
specijalno za ne-linearna opterećenja.
Forma talasa treba da se obezbeđuje preko filtera i da bude zaštićena preko brzih osigurača.
Invertor treba da izdrži slučajeve kratkog spoja bez bilo kakvog oštećenja.
Neutralna tačka - Neutralna tačka invertorskog izlaza treba da bude električno izolovana od
uzemljenja kućišta UPS sistema. Neutralni provodnik (N) treba da se dimenzioniše za struju 2
puta veću od nominalne fazne struje.
Kontrola frekvencije – Izlazna frekvencija invertora treba da bude kontrolisana preko
oscilatora koji može da radi kao samostalna jedinica ili u sinhronizovanom radu sa odvojenim
AC izvorom ili budućem redundantnom invertoru.
Ako spoljni izvor sinhronizacije odstupa od podešene frekvencije od ± 1% ili 4%
(selektivno), oscilator treba automatski da se prebaci na samostalan rad, preciznost
mikroprocesorske kontrole treba da bude + 0.1%.
Pražnjenje kondenzatora – Izlazni filter kondenzatora i DC kondenzatori treba da su
obezbeđeni sa brzim strujnim pražnjenjima, koji treba automatski da isprazne kondenzator do
sigurne vrednosti kroz 5 minuta nakon gašenja invertora.
Invertor treba da napaja bilo koji tip opterećenja, linearnog ili nelinearnog opterećenja.
Invertor treba da napaja induktivno ili kapacitivno opterećenje do faktora snage 0.9
kapacitivno bez bilo kakvog ograničenja u napajanju opterećenja.
2.2.9. Automatski Bypass
Automatski Bypass treba da se sastoji od statičkog poluprovodničkog prekidača, koji se
koristi da obezbedi besprekidan transfer opterećenja na mrežu u slučajevima preopterećenja ili
62 / 82
kvara na UPS-u.
Automatski Bypass prekidač treba da radi konstantno u slučaju preopterećenja do 125%.
Dodatno, automatski Bypass prekidač treba da izdrži 150% preopterećenja u toku 30 minuta i
struju kratkog spoja 45xInom u 10 milisekundi (bez ponavljanja).
Automatski Bypass prekidač će vratiti opterećenje automatski na UPS kada poremećaj ili
preopterećenje prođu.
Vreme kašnjenja automatskog retransfera na invertor sa Bypass-a nakon prebacivanja sa
invertora na Bypass će trajati max 10 sekundi.
Broj automatskih transfera/re-transfera sa Bypass-a na invertor, kada je status invertor
logičkih signala u alarmu, treba da bude podesiv.
Automatski Bypass se može aktivirati ručno preko prekidača/tastera, tipke koja utiče na
prenos. Vreme prebacivanja sa invertora na rezervu i obrnuto treba da bude besprekidno kada
su sinhronizovani.
Prema standardu SRPS EN 62040-1 automatski Bypass mora da bude opremljen sa back-feed
zaštitnim kontaktorom, da zaštiti UPS ulaznu mrežu od opasnih radnih uslova (električni
udar/udarna struja). Kontaktor treba da bude sastavni deo UPS-a i instalisan unutar UPS
uređaja.
U slučaju aktivnog automatskog Bypass-a, potrebno je da ulaz UPS sistema bude priključen
direktno na izlaz UPS-a, odnosno da se Bypass-uju sve komponente, uključujući i integrisani
transformator na izlazu.
2.2.10. Ručni Bypass
Na svakom UPS-u integrisan ručni Bypass treba da postoji, zasnovan na paru ručnih
prekidača koji omogućavaju eklektičnu izolaciju UPS-a od opterećenja, dok sistem još uvek
napaja opterećenje sa naponom direktno sa mreže. U slučaju aktivnog ručnog Bypassa,
potrebno je da ulaz UPS sistema bude priključen direktno na izlaz UPS sistema, odnosno da
se Bypass-uju sve komponente, uključujući i integrisani transformator na izlazu
Ručni Bypass treba da garantuje sigurno održavanje delova UPS-a od strane servisnih
inženjera.
2.2.11. Tehnički uslovi za baterije
Baterije obezbeđuju UPS sistem sa izvorom skladištene energije. Baterije treba da budu
dizajnirane za brza pražnjenja visokom strujom.
Kapacitet baterija treba da bude dovoljan da mogu podržati invertor zahtevani period vremena
(5 min), kada invertor radi sa punim opterećenjem.
Ponuda se podnosi sa svim tehničkim detaljima baterija ponuđenim na tenderu i treba da se
obezbedi detaljan proračun koji prikazuje potreban broj ćelija i njihov kapacitet koji treba da
odgovara zahtevanom opterećenju i karakteristikama punjača UPS sistema koji je ponuđen.
Očekivani životni vek baterije treba da se navede u tehničkoj dokumentaciji.
Ponuđač treba da specificira preporučeni napon punjenja po ćeliji i punjenje na 25C (ili na
preporučenoj radnoj temperaturi) kao i zahtevanu struju punjenja.
Baterije treba da se montiraju na police/ormar: dimenzije i težina treba da budu deo tehničke
dokumentacije.
UPS sistem treba da sadrži baterijski test u ručnom i automatskom obliku (sa prethodno
podešenim datumom i vremenom). Ako je otkriven kvar baterija, treba da postoji alarm radi
obaveštenja korisnika o kvaru.
63 / 82
2.2.12. Interfejs UPS sistema
Treba da postoji kontrolni panel (terminal) na prednjoj strani, koji sadrži dijagram koji preko
simbola i LED lampica pokazuje glavne komponente i njihov status.
Kontrolni panel treba da obezbedi merenja, nadzor i kontrolu svih funkcija UPS sistema.
Događaji - kao minimum statusa UPS-a i liste događaja, sa datumom i vremenom, treba da
postoje sledeći statusi:
- Ispravljač: ispravljač ON, ispravljač OFF, mrežni ispravljač OK
- Baterije: početak baterijskog testa, kraj baterijskog testa, nema uslova za baterijski test
- Invertor: invertor ON, invertor OFF, invertor ne može da se uključi ON/OFF
- Bypass: mrežni Bypass OK, Bypass zaključan, Bypass slobodan, nedovoljna snaga
Bypassa
- Opterećenje: opterećenje na invertoru, opterećenje na Bypass-u, opterećenje isključeno
(OFF), preopterećenje, višestruko prebacivanje opterećenja
Alarmi – zajednički zvučni alarm i odgovarajuća LED indikacija treba da postoji kada je
prisutan bilo koji od sledećih uslova:
- UPS: Opterećenje isključeno zbog preopterećenja; nizak napon baterija i uslovi
pregrevanja; invertor i mreža nisu sinhronizovani; UPS preopterećenje.
- Ispravljač: mreža van granica tolerancije; greška kontrolne logike.
- Baterije: nizak napon; visok napon; zemljospoj; greška otvaranja ili zatvaranja
kontaktora.
- Invertor: kvar osigurača; greška otvaranja ili zatvaranja kontaktora; napon van granica
tolerancije; nedovoljna izlazna snaga; preopterećenje.
- Bypass: mreža van granica tolerancije; greška otvaranja ili zatvaranja kontaktora.
- Opterećenje: preopterećenje; opterećenje zaključano na invertoru; opterećenje
zaključano na Bypass-u.
Lista alarma sa datumom i vremenom treba da postoji.
Merenja - kao minimum pratećih merenja UPS sistema treba da postoji:
- UPS: invertor i mreža sinhronizovani/nisu sinhronizovani, ulazni osigurači
zatvoreni/otvoreni, ručni Bypass ON/OFF.
- Ispravljač: ulazni napon, ulazna frekvencija, broj ispada ispravljača.
- Baterije: autonomija, napon, temperatura, punjenje/pražnjenje struje u [A].
- Invertor: izlazni napon, izlazna frekvencija, temperatura invertora, radni sati.
- Bypass: ulazni napon (Ph-N), ulazna frekvencija, broj otkaza mrežnog Bypass-a.
- Opterećenje: nivo opterećenja u % (svaka faza), opterećenje struja/faza u [A],
opterećenje u [kVA]/[kW].
UPS preko kontrolnog panela (terminala), treba da ima mogućnost registrovanja min 256
alarma ili događaja sa datumom i vremenom.
2.2.13. Paralelni rad
UPS sistem mora da ima mogućnost da se proširi sa više UPS-eva u paraleli da bi se povećala
pouzdanost sistema ili da se poveća ukupna snaga sistema.
Transformacija UPS-a iz pojedinačnog u paralelni rad treba da se realizuje lako, bez bilo
kakvih modifikacija mreže na postojećem UPS-u.
Paralelni UPS-evi treba da imaju iste karakteristike i performanse sa UPS-em u pojedinačnoj
konfiguraciji (efikasnost, dinamičke karakteristike, izlazna naponska distorzija).
Prihvatiće se samo sistemi koji u potpunosti ispunjavaju tehnički termin ”redundant”, nemaju
64 / 82
ni jedno usko grlo (uključujući master-slave odnos ili zajedničku paralelnu elektroniku) sa
odgovarajućom instalacijom.
Ponuđač treba da obezbedi dovoljno tehničkih detalja da objasni redundantno-paralelnu
konfiguraciju.
Prihvatiće se samo sistemi, koji bi eventualnim paralelovanjem u kasnijoj fazi, bili u
konfiguraciji sa decentralizovanim Bypass-om i redundantnom komunikacijom između
jedinica.
2.2.14. Komunikacija
U standardnoj verziji UPS treba da bude opremljen karticom korisničkog interfejsa koja
obezbeđuje:
6 izlaznih beznaponskih kontakata dostupnih na priključnim terminalima (NO/NC). Ovi
kontakti treba da budu programabilni na 24 različita alarma ili događaja direktno sa tastera
kontrolnog panela UPS-a.
Ulazne veze obezbeđenih signala za korisnika moraju biti dostupni za ”generator on”
(redukuje struju punjenja baterija tokom kvara mreže, zaključava ili otključava Bypass i
sinhronizaciju) i ”emergency power off” (da ugasi UPS i opterećenje u slučaju vanrednog
stanja).
RS232 port za sledeću upotrebu:
- Serijska komunikacija za daljinsko praćenje preko PC-a.
- Serijska komunikacija za daljinsko praćenje preko nadređenog PLC-a.
- Modemska serijska veza.
2.2.15. Održavanje UPS sistema
Ponuđač će biti odgovoran za održavanje sistema. Ponuđač će ponuditi uslugu izvođenja
redovnog godišnjeg servisa u periodu 2 godine nakon puštanja sistema u rad (obavezan servis
u garantnom roku);
Ugovor treba da sadrži predlog za godišnje održavanje koje obuhvata uslugu vršenja
redovnog održavanja i servisa sistema. Ponuđač treba da dostavi spisak aktivnosti koje će biti
sprovedene tokom redovnog održavanja sistema.
Ponuđač je dužan da obezbedi dokaze o postojanju ovlašćenog servisa za ponuđeni UPS
sistem. Ponuđač je dužan da organizuje stalno dostupnu servisnu podršku, koja je dostupna u
slučaju kvara sistema. Zahteva se od ponuđača da dostavi ponude sa dokazom (izjavom) o
mogućnosti izlaska na lokaciju sistema (TO Jug, Novi Sad, Vladimira Nikolića 1) u roku od
jednog sata od poziva ovlašćenog lica naručioca i dokazom (izjavom) o postojanju lagera
rezervnih delova predmetnih sistema u vrednosti od bar 1 milion dinara.
2.2.16. Testiranje i puštanje u rad
UPS treba da bude testiran od strane proizvođača. U konačnoj ponudi treba da budu uračunati
troškovi prisustvovanja minimum dva ovlašćena stručna lica naručioca tzv. FAT (Factory
Acceptance Test) testu u fabrici, odnosno testu sistema koji će biti isporučeni. Zapisnik sa
serijskim brojevima testiranih UPS sistema će sačiniti predstavnici izvođača i naručioca.
Puštanje u rad UPS-a treba da izvrše kvalifikovani, obučeni i ovlašćeni serviseri, koji će
izvesti proveru UPS-a pre puštanja u rad, kalibraciju parametara prema zahtevima instalacije i
puštanje u rad.
65 / 82
2.2.17. Monitoring UPS sistema
Daljinski sistem komunikacije koji se sastoji od udaljenog panela sa LED indikatorima i
zvučnog alarma.
SNMP kartica – Mora da postoji mogućnost za povezivanje UPS-a na TCP/IP mrežu koristeći
SNMP (Simple Network Management Protocol) preko internacionalnog standarda UPS MIB.
Kartica treba da ima dostupan DNS (Domain Name Service), integrisan e-mail klijent i NTP
(Network Time Protocol) funkciju kao i mogućnost prijavljivanja svih alarma i događaja.
Internet obaveštavanje i prenos alarma – UPS treba da ima mogućnost da daje relevantne
podatke i alarme preko interneta preko više pristupnih adresa kao što su E-mail, FAX i SMS.
UPS veličine treba da budu dostupne preko zaštićenog web interfejsa (https) i da budu
prikazane grafički.
2.3. Specifikacija tehničkih karakteristika i standarda projektovanog UPS sistema
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
1
Opšte
1.1
Ime proizvođača i zemlja porekla
1.2
UPS model/ tip
1.3
UPS topologija prema
SRPS EN 62040-3
1.4
UPS snaga
1.5
Dimenzije (WxLxH)
1.6
Masa
1.7
Stepen zaštite (IEC 60529)
1.8
Stalna radna temperatura
1.9
Vlažnost vazduha
1.10
Ulaz kablova
1.11
Ukupna efikasnost na 100%
opterećenja u VFI režimu rada
(garantovana vrednost) pri PF=0,9
1.12
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
VFI - SS - 111
600/540
kVA/kW
kVA/kW
max
1950x950x1900
mm
mm
max 3000
kg
kg
0 – 40
°C
°C
do 95, bez kondenz.
%
%
min 93
%
%
Ukupna efikasnost na 75%
opterećenja u VFI režimu rada
(garantovana veličina) pri PF=0,9
min 93,6
%
%
1.13
Ukupna efikasnost na 50%
opterećenja u VFI režimu rada
(garantovana veličina) pri PF=0,9
min 93,7
%
%
1.14
Hlađenje
Prinudno hlađenje ventilatorima
sa inteligentnom logikom
detekcije i lokacije kvara
ventilatora
1.15
Instalacija
Uz zid
1.16
Normalan UPS rad
1.17
Održavanje i servisne aktivnosti
Napred i gore
1.18
Primenjeni standard – sigurnost
SRPS/EN/IEC 62040-1
1.19
Primenjeni standard – EMC
SRPS/EN/IEC 62040-2
2
UPS ulazne karakteristike
2.1
Ulazni napon
min IP20
Od dole, napred
Pristup od napred
3x380/400/415
66 / 82
V
V
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
2.2
Ulazni opseg napona
340 – 460
V
V
2.3
Ulazna frekvencija
50 ±10%
Hz
Hz
2.4
Ukupna ulazna strujna harmonijska
distorzija THDi
6 pri 100% opt.
%
%
2.5
Ulazni faktor snage PF
2.6
Soft start
2.7
Talasnost DC napona
<1
%
%
2.8
Talasnost DC struje
Max 5% baterijskog
kapaciteta
%
%
3
UPS izlazne karakteristike
3.1
UPS izlazna nominalna snaga
600
kVA
kVA
3.2
UPS izlazna aktivna snaga pri
PF=0.9
540
kW
kW
3.3
Izlazni faktor snage PF – induktivno
opterećenje (bez UPS smanjenja
snage)
0.9 induktivno
3.4
Izlazni faktor snage PF – kapacitivno
opterećenje (bez UPS smanjenja
snage)
0.9 kapacitivno
3.5
Izlazni napon
3 x 380 / 400 / 415+N
V
V
3.6
Izlazna frekvencija
50 / 60
Hz
Hz
3.7
Tolerancija izlaznog napona statička
max ± 1
%
%
3.8
Tolerancija izlaznog napona –
dinamička (pri promeni opterećenja
0-100-0%)
max ± 3
%
%
3.9
Tolerancija izlaznog napona –
dinamička (pri promeni opterećenja
0-50-0%)
max ± 2
%
%
3.10
Naponsko vreme oporavka ±1%
max 5
ms
ms
3.11
Izlazna naponska distorzija THD
100% linearno opterećenje
max 1
%
%
3.12
Izlazna naponska distorzija THD
100% nelinearno opterećenje (SRPS
62040)
max 3
%
%
3.13
Preopterećenje na temperaturi 25°C
125% 10 min
150% 1 min
3.14
Struja kratkog spoja invertera
3.15
Transformator na izlazu invertora
3.16
Zaštita od DC napona na izlazu
Da, transformatorom
3.17
Tip izlaznog transformatora
Cik-cak ("zig-zag")
4
UPS automatski Bypass
4.1
Bypass ulazna mreža
4.2
Ograničenje napona za
invertor/Bypass prebacivanje
opterećenja
4.3
Preopterećenje
min 0.9
Da
max 2.7xIn u 200 ms međufazno
max 4xIn u 200 ms faza-nula
Da
Odvojena/zajednička sa
ispravljačem
± 10
%
min 200%xIn za 5 min, 45xIn za
67 / 82
r.br.
Opis tehničkih k-ka UPS-a
Zahtevane projektovane
tehničke k-ke UPS-a
10 ms bez ponavljanja
Tehničke k-ke ponuđenog UPS-a
4.4
Elektromagnetni kontaktori za
protivpovratnu (back-feed) zaštitu
integrisan u UPS uređaj
Da
4.5
Automatski Bypass, u slučaju kad je
aktivan, Bypass-uje sve komponente,
uključujući i izlazni transformator
Da
5
UPS ručni Bypass
5.1
Ručni Bypass za servisne aktivnosti
Integrisan unutar UPS uređaja
5.2
Ručni Bypass, u slučaju kad je
aktivan, Bypass-uje sve komponente,
uključujući i izlazni transformator
Da
6
Baterije
6.1
Životni vek i Eurobat klasifikacija
Životni vek min 10÷12 godina
Eurobat: High Performance
6.2
Zahtevani sertifikati proizvođača
baterija
ISO 9001
IS0 14001
6.3
Baterije model/ tip
6.4
Struja kratkog spoja (prema
standardu IEC 60896 21)IEC 60896
min. 3250
A
A
6.5
Autonomija na opterećenju 400kW
min 5
min
min
6.6
Nominalni napon baterijskog stringa
-
V DC
V DC
6.7
Broj paralelnih stringova
Min 2, Max 5
6.8
Masa baterija
Max 3600 kg
kg
kg
6.9
Temperaturna kompenzacija punjenja
baterija
7
UPS interfejs
7.1
Ulazni kontakti
7.2
Generatorska kartica
Da
7.3
Gašenje u hitnim slučajevima
Da
7.4
SNMP, RS 232
Da
High rate /FLB ili odgovarajući
Da
6 NO/NC kontakta
2.4. Tehnički uslovi za izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona
1.
Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta za izvođenje elektroenergetskih
instalacija i kao takvi su obavezni za izvođača. Radove po ovom projektu može izvoditi samo
preduzeće koje je registrovano za izvođenje radova predviđenih projektom.
2.
Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa Pravilnikom o tehničkim
normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ, br.53/1988 i 54/1988 i Sl.
list SRJ br: 28/95), uz poštovanje grupe standarda SRPS HD 60364-4-x:2012 - Električne
instalacije niskog napona - Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti. Važnost standarda i propisa
računaće se na dan tehničkog prijema objekta, tako da se moraju primeniti sve u
međuvremenu nastale izmene istih.
3.
Sav materijal upotrebljen za elektroenergetske instalacije mora biti
prvoklasnog kvaliteta i izveden prema SRPS standardima.
68 / 82
4.
Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan da vodi računa o već izvedenim
radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električne instalacije nepotrebno
ili usled nemarnosti oštetili, troškove štete snosiće izvođač.
5.
Rušenje i sečenje čelične armature ili betonskih greda i stubova ne sme se
vršiti bez znanja i odobrenja stručnog nadzora.
6.
Svi provodnici i kablovi moraju biti od bakra. Boja izolacije prema SRPS
standardu. U elektrotehničkom i mehaničkom smislu moraju predstavljati neprekidnu celinu.
7.
Prilikom polaganja kablova mora se voditi računa da ne dođe do oštećenja
omotača. Kablovi se moraju polagati u pravim linijama bez nepotrebnih preloma i ukrštanja.
Pri promeni pravca kablovi se ne smeju oštro lomiti. Minimalni prečnik savijanja ne srne biti
manji od 15-tostrukog prečnika kabla. Polaganja kablova treba vršiti pri temperaturi višoj od
5°C.
8.
Najmanji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih
neelektričnih instalacija je 30mm. Električni razvod se ne sme postavljati ispod neelektričnih
instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti.
9.
Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabl ima izolaciju od
termoplastičnih materijala sa ispunom i plaštom, ako se polaže na obujmice na zidu i ako je
od poda do visine od 2m dodatno zaštićen od mehaničkih oštećenja. Kablovi se mogu položiti
na police (regale), rešetke (lestvice) ili slične nosače.
10. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi, svi provodnici koji pripadaju
jednom strujnom krugu moraju biti postavljeni u jednu cev. Cevi položene u zidu ili podu ne
smeju se prekriti materijalom koji bi ih hemijski nagrizao.
11. Međusobna spajanja izolovanih provodnika i kablova dozvoljena su samo u
instalacionim kutijama, kablovskim spojnicama ili rasklopnim blokovima, a mesta spajanja
moraju se izolovati stepenom izolacije koji odgovara tipu električnog razvoda. Spoj
provodnika i druge električne opreme mora biti takav da je siguran i postavljen tako da
dozvoljava mogućnost stalne provere. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj
električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne
bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do
smanjenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.
12. Na mestima uvoda u razvodne ormare, elektromotore, druge potrošače,
komandne, signalne i merne elemente ceo kabl provući kroz uvodnicu. Omotač i izolaciju sa
kabla skupiti u priključnoj kutiji. Izvršiti povezivanje na priključne stezaljke i kvalitetno
izvesti zaptivanje uvodnice i poklopca.
13. Sve izvode kablova do same uvodnice električnih potrošača izvesti u
gibljivim metalnim cevima odgovarajućeg prečnika. Ova cev mora biti pričvršćena pomoću
obujmica ili vezica za uvodnicu na priključnoj kutiji i za čeličnu cev ili kablovski regal.
14. Kroz višežilni kabl se ne sme voditi više strujnih kola, osim provodnika
upravljačkih i pomoćnih strujnih kola.
15. Sve kablove na oba kraja obavezno označiti odmah nakon montaže prema
priloženoj listi kablova.
16. Glavni napojni vodovi razvodnih ормара moraju biti iz jednog dela i trajno
položeni na potrebnim mestima kao i mehanički zaštićeni.
17. Razvodni ormari moraju ispunjavati sledeće uslove:
– moraju biti montirani na zid ili slobodno stojeći,
– vrata moraju imati bravu sa ključem,
– sve stezaljke na ugrađenoj opremi moraju biti pristupačne sa prednje strane.
69 / 82
18. Svi razvodni ormari moraju biti napravljeni u skladu sa priloženim šemama.
Razvodni ormari moraju biti ispitani kod proizvođača i o tome treba napraviti zapisnik.
19. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti pravilno i pregledno
raspoređeni. Svi elementi moraju biti dosledno označeni. Šemiranje se mora izvesti pomoću
bakarnih provodnika tipa P. Svi provodnici se moraju završavati na rednim stezaljkama.
Bakarne sabirnice moraju biti pričvršćene pomoću izolatora.
20. Svi razvodni ormari moraju doći do gradilišta propisno upakovani tako da
budu zaštićeni od bilo kakvog oštećenja. Ormari moraju biti uskladišteni u suvoj prostoriji.
21. Razvodni ormari moraju biti kvalitetno pričvršćeni na zid ili nosač, zavisno
od konstrukcije. Pričvršćivanje izvesti čeličnim pocinkovanim zavrtnjima sa navrtkama.
22. Na razvodnim ormarima delovi pod naponom sa zadnje strane moraju od
zida ili metalnih delova biti udaljeni najmanje 15mm.
23. Prekidači i razvodni ormari moraju biti postavljeni na 1,5m od poda.
Prekidači koji su predviđeni pored vrata moraju biti postavljeni sa strane otvaranja vrata.
24. Ako u razvodnom ormaru postoji oprema različitog naponskog nivoa, treba
da je grupisana, odvojena i vidljivo označena.
25. U normalnom radu sve stezaljke i delovi opreme koji su pod naponom
moraju biti zaštićeni od dodira.
26. U vratima razvodnim ormarima mora biti smeštena jednopolna šema
izvedenog stanja sa svim strujnim krugovima.
27. Uzemljenje mora biti opremljeno mernim spojem na kome će se meriti
prelazni otpor uzemljivača. Pri ispitivanju otpora izolacije električnih vodova moraju se dobiti
sledeće vrednosti:
– otpor izolacije voda napona 220 V prema zemlji najmanje 220 k.
– otpor izolacije između vodova napona 380 V prema zemlji najmanje 380 k.
28. Po završetku radova neophodno je izvršiti sledeća merenja i ispitivanja (u
skladu sa propisima i standardima za ispitivanje električnih instalacija niskog napona):
– merenje otpornosti izolacije,
– merenje impedanse petlje kvara,
– provera neprekidnosti nultog provodnika,
– provera efikasnost delovanja zaštite,
– ispitivanje spoljašnje gromobranske instalacije - neprekidnosti prihvatnog
sistema, spusnih provodnika, sistema uzemljenja i njihovih spojeva, ispitivanje uzemljivača
gromobranske instalacije i merenje otpornosti uzemljivača na svakom kontrolno–mernom
spoju,
– ispitivanje izjednačenja potencijala svih metalnih masa unutar objekta.
Ova merenja i ispitivanja sprovodi institucija koja ima odgovarajuće licence i
sastavlja odgovarajući zapisnik, koji overava i potpisuje odgovorno lice.
29. Ako se prilikom ispitivanja i pregleda elektroenergetske instalacije
konstatuje da je ista neispravna, izvođač je dužan da o svom trošku istu dovede u ispravno
stanje.
2.5. Završna ispitivanja
Izvođač radova je dužan da po završetku svih radova pregleda, ispita i isproba
kompletan sistem besprekidnog napajanja. Ispitivanje opreme i instalacija mora vršiti izvođač
radova uz obavezno prisustvo stručnog nadzora.
Po završetku svih radova pristupa se testiranju svih električnih veza UPS-a. Svaki
70 / 82
UPS mora imati svoj ispitni list.
O izvršenom ispitivanju mora se sastaviti zapisnik koji sadrži:
 Predmet ispitivanja,
 Popis lica koja su vršila i prisustvovala ispitivanju,
 Datum i vreme ispitivanja,
 Okolnosti pod kojima se vrši ispitivanje (temperatura, kiša, sneg, i sl.),
 Način ispitivanja, sa naznakom aparata i uređaja pomoću kojih je vršeno
ispitivanje,
 Rezultate ispitivanja sa dobijenim vrednostima uz eventualni grafički prikaz
rezultata,
 Zaključak u kome sa konstatuje da li ispitivanje zadovoljava ili ne,
 Svojeručni potpis lica koja su vršila ispitivanja i koja su prisustvovala
ispitivanju.
Kao završetak montažnih radova smatra se dan kada izvođač podnese stručnom
nadzoru pismeni izveštaj o završetku radova i ovaj to pismeno potvrdi u građevinskom
dnevniku, odnosno zatraži od investitora pismeno da se obrazuje komisija za tehnički prijem.
Za puštanje sistema u rad, Investitor određuje stručna lica koja će izvršiti interni
tehnički prijem izvršenih radova prema projektu. O internom tehničkom prijemu sačinjava se
izveštaj.
Za interni tehnički prijem Izvođač, odnosno Investitor, dužan je kompletirati
sledeću dokumentaciju:
• Odobrenje za izgradnju objekta, uključujući saglasnosti nadležnih ustanova,
• Kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju, sa unetim eventualnim
dopunama i izmenama,
• Ocenu ovlašćene stručne ustanove da su pri projektovanju primenjene
propisane mere bezbednosti i zaštite na radu,
• Atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala i opreme,
• Zapisnik o izvršenim ispitivanjima,
• Građevinski dnevnik,
• Zapisnik o internom tehničkom prijemu,
• Uputstva za puštanje u rad i održavanje.
Komisija za interni tehnički prijem objekta dužna je pregledati svu napred
navedenu dokumentaciju kao i kompletno izgrađeni objekat. Po završenom radu, komisija
daje mišljenje, da li je sistem izveden po projektu, da li se sistem može pustiti u rad i pod
kojim uslovima.
Ako ova komisija ustanovi da su radovi kvalitetno izvedeni u skladu sa
projektnom dokumentacijom i važećim standardima, investitor se može obratiti nadležnom
državnom organu u cilju formiranja Komisije za tehnički prijem i pribavljanja upotrebne
dozvole shodno Zakonu o planiranju i izgradnji.
Nakon završenog ispitivanja, internog tehničkog prijema i dobijanja pozitivnog
mišljenja sistem se može pustiti u probni rad.
Po isteku probnog rada i po ispravci primedbi iz probnog perioda (najmanje 1
mesec) Izvođač i Investitor potpisuju Zapisnik o primopredaji radova i od tog trenutka počinje
da teče ugovorom definisani garantni rok.
Izvođač je dužan da sve popravke izvrši pre primopredaje projektovanog sistema
investitoru na korišćenje i rukovanje.
Garantni rok koji se definiše u ugovoru sa Investitorom ne sme biti kraći od jedne
71 / 82
godine, a računa se od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji, odnosno od početka
eksploatacije sistema. Za vreme garantnog roka izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve
uočene nedostatke usled nekvalitetno izvedenih radova ili lošeg materijala.
Posle ugradnje uređaja i instalacije sistema, od strane službe održavanja potrebno
je vršiti periodične (mesečne) preglede i ispitivanja opreme, a nalaze i primedbe upisivati u
dnevnik održavanja. Ovi periodični pregledi i ispitivanja bitni su za održavanje visokog
stepena raspoloživosti sistema.
Izvođač nije odgovoran za kvarove koji proisteknu iz nestručnog rukovanja
uređajima i instalacijama.
Investitor je dužan da obezbedi servis i održavanje po isteku garantnog roka.
Za sve ono što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima izvođač je dužan da
postupi u skladu sa postojećim važećim propisima.
72 / 82
3. SPECIFIKACIJA RADOVA
r.b.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
Izrada Glavnog projekta sistema
besprekidnog napajanja frekventnih
regulatora cirkulacionog postrojenja TO
Jug u Novom Sadu u 6 primeraka i
elektronskoj formi:
Glavni elektro projekat sistema besprekidnog
napajanja frekventnih regulatora
cirkulacionog postrojenja TO Jug;
Glavni građevinski projekat prostora za
smeštaj sistema besprekidnog napajanja TO
Jug;
Glavni projekat sistema klimatizacije prostora
za smeštaj sistema besprekidnog napajanja TO
Jug;
Tehnička kontrola glavnih projekata.
Ishodovanje neophodne investiciono-tehničke
dokumentacije, dozvola i saglasnosti;
kol.
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
Isporuka i montaža zidne i krovne
konstrukcije nadograđenog objekta
termoizolovanim poliuretanskim krovnim i
zidnim panelima na osnovi od čeličnih profila.
Debljina termoizolacije iznosi 60 mm;
komplet
1
Isporuka i montaža čeličnog stepeništa iz
objekta postojeće trafostanice do poluetaže i
dalje do prostora za smeštaj UPS-eva;
Isporuka i montaža termoizolovanih ulaznih
komplet
1
kom
1
Građevinski radovi:
Demontažni radovi: demontaža lima sa
postojećeg ravnog krova, demontaža
postojećih horizontalnih i vertikalnih oluka,
kao i drugih nenosećih slojeva;
Isporuka i montaža čelične konstrukcije za
izgradnju zatvorenog prostora (nadogradnje)
na ravnom krovu postojeće zidane
trafostanice. Nosivost konstrukcije je
minimum 30t. Čelična konstrukcija sastoji se
iz „podnih“ nosača za prijem nove opreme
(baterije i UPS-evi), kao i iz stubova i krovnih
nosača za prijem zidne i krovne obloge;
73 / 82
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
r.b.
kol.
vrata;
komplet
1
2.6
Isporuka i montaža limenih opšiva i svih
horizontalnih i vertikalnih oluka. Izvođenje
svih neophodnih radova na obradi spojeva
novog i postojećeg objekta, kao i spojeva sa
susednim objektima;
2.7
Pripremno-završni i ostali nespecificirani
građevinski radovi;
komplet
1
komplet
1
3
3.1
Sistem klimatizacije:
Isporuka, montaža i povezivanje sistema
klimatizacije prostorije za smeštaj aktivne
UPS opreme: Klima uređaj je rashladnog
kapaciteta 146kW, kompaktne izvedbe
namenjenim za klimatizaciju prostorija sa
elektronskom opemom, profesionalnog
kvaliteta predviđen za rad u toku cele godine
neprekidno. Klima uređaj za klimatizaciju
koristi mešavinu hladne vode i etilen glikola u
potrebnoj koncentraciji (CW verzija). Klima
uređaj poseduje mikroprocesorki kontroler
koji rukovodi automatskim radom i svim
zaštitnim funkcijama.
Isporuka, montaža i povezivanje suvog
hladnjaka smeštenog na krovu prostorije, koji
hladi mešavinu vode i etilen glikola. Suvi
hladnjak je rashladnog kapaciteta 151 kW za
temperaturski režim mešavine vode i etilen
glikola u odnosu od 70/30 od 18/24°C.
Isporuka, montaža i povezivanje cirkulacione
pumpe sa protokom mešavine vode i etilen
glikola od 25 m3/h pri naporu od 210 kPa.
74 / 82
r.b.
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
kol.
komplet
1
3.2
Isporuka, montaža i povezivanje sistema
klimatizacija prostorije za smeštaj baterija: Za
klimatizaciju prostorije za smeštaj baterija
koristi se klima uređaj u monoblok izvedbi,
direktna ekspanzija sa direktnom free cooling
funkcijom i elektro grejačima, rashladnog
kapaciteta 7 kW za spoljnju temperaturu od
C i temperaturu vazduha u prostoru od
C. Uređaj je predviđen za spoljnju
montažu i montira se na spoljnji zid prostorije
za smeštaj baterija. Klima uređaj poseduje
elektro grejač kapaciteta 6 kW za održavanje
potrebne temperture u periodu kada je UPS
sistem u pogonu.
komplet
1
3.3
Isporuka materijala i izrada vazdušnih kanala
sistema klimatizacije.
Isporuka materijala i izrada cevovovda
sistema klimatizacije od crnih čeličnih
bešavnih cevi sa potrebnom zapornom i
regulacionom armaturom. Cevovod je
izolovan toplotnom izolacijom sa parnom
branom i oblogom od aluminijumskog lima;
3.4
Pripremno-završni i ostali nespecificirani
radovi na sistemu klimatizacije;
komplet
1
kom
4
komplet
4
4
4.1
4.2
Sistem besprekidnog napajanja:
Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u
rad uređaja za besprekidno napajanje interne
oznake UPS1÷UPS4 tipa SG Series 600 S2
CE ili odgovarajući, nominalne izlazne snage
540kW (600kVA) u svemu u skladu sa
tehničkim karakteristikama i tehničkim
uslovima navedenim u javnom pozivu. UPS
sistem je sa VFI topologijom (u skladu sa
SRPS EN 62040-3), sa dvostrukom
konverzijom, sa automatskim Bypass-om, sa
integrisanim transformatorom na izlazu
invertora i ručnim Bypass-om;
Isporuka, montaža, povezivanje baterijskih
modula u svemu u skladu sa tehničkim
karakteristikama i tehničkim uslovima
navedenim u javnom pozivu. Baterije su za
autonomiju 5min na opterećenju 400kW.
75 / 82
r.b.
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
Isporuka i montaža polica za smeštaj
baterijskih modula;
Isporuka i montaža uređaja za automatsko
gašenje požara na baterijama;
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja
kablova za vezu UPS uređaja i baterijskih
modula;
Troškovi prisustvovanja 2 ovlašćena stručna
lica naručioca FAT (Factory Acceptance Test)
testu UPS sistema koji će biti isporučeni.
Troškovi redovnog godišnjeg servisa u
periodu 2 godine nakon puštanja sistema u rad
(obavezan servis u garantnom roku);
Isporuka i povezivanje SNMP komunikacione
kartice sa Modbus over IP komunikacionim
protokolom, za povezivanje UPS sistema na
sistem za nadzor i upravljanje TO Jug;
komplet
4
kom
4
komplet
4
komplet
1
komplet
4
kom
4
Povezivanje statusa sistema besprekidnog
napajanja preko SNMP komunikacionih
kartica u sistem nadzora i upravljanja TO Jug.
Isporuka montaža i povezivanje 2
redundantna senzora temperature ambijenta (u
prostoriji za smeštaj UPS-eva i u prostoriji za
smeštaj baterija) i njihovo povezivanje na
sistem nadzora i upravljanja TO Jug.
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
m
280
Testiranje UPS sistema, izrada izveštaja,
4.10 izrada uputstava za upotrebu i održavanje na
srpskom jeziku;
Pripremno-završni i ostali nespecificirani
4.11 radovi na sistemu besprekidnog napajanja.
Sitan nespecificirani pribor i oprema;
5
5.1
5.2
kol.
Elektroenergetske instalacije:
Isporuka i izrada kablovskih trasa u
vertikalnim perforiranim kablovskim regalima
od razvodnih blokova niskog napona
RBNN+P41, odnosno RBNN+P31 do samih
uređaja UPS1÷UPS4 (10m) smeštenih u
novom zatvorenom prostoru na ravnom krovu
postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug";
Isporuka kabla tipa XLPE 1x240mm2;
76 / 82
r.b.
5.3
5.4
5.5
5.6
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
Povezivanje na oba kraja napojnih setova
kablova (kablovski snop) tipa 7x(XLPE
1x240mm2) od razvodnog bloka niskog
napona RBNN+P41 do svakog od uređaja za
besprekidno napajanje UPS1 i UPS2
respektivno, odnosno od razvodnog bloka
niskog napona RBNN+P31 do svakog od
uređaja za besprekidno napajanje UPS3 i
UPS4 respektivno.
Isporuka, montaža i povezivanje u postojeće
razvodne blokove RBNN+P31 odnosno
RBNN+P41 rastavljača-osigurača ekvivalenta
Fupact ISFL630 NH3. Postojeće
visokoučinske ultrabrze osigurače tipa
ISFL400 NH2 nom. struje 2x400A po fazi,
potrebno je zameniti osiguračima tipa
ISFL630 NH3 sa nom. strujom 2x630A po
fazi i karakteristikom prekidanja gG.
Demontaža postojećeg napojnog seta kablova
od razvodnog bloka niskog napona
RBNN+P41 do svakog od frekventnih
regulatora FR1 i FR2, tipa 7x(XP00
1x185mm2), premeštanje i povezivanje na
izlaze uređaja za besprekidno napajanje UPS1
i UPS2.
Demontaža postojećeg napojnog seta kablova
od razvodnog bloka niskog napona
RBNN+P31 do svakog od frekventnih
regulatora FR3 i FR4, tipa 7x(XP00
1x185mm2), premeštanje i povezivanje na
izlaze uređaja za besprekidno napajanje UPS3
i UPS4.
Izvođenje uzemljenja, gromobranske
instalacije i instalacije za izjednačenje
potencijala u prostora za smeštaj sistema za
besprekidno napajanje na ravnom krovu
postojeće zidane trafostanice TS "TO Jug";
77 / 82
kol.
komplet
4
kom
24
komplet
4
komplet
1
r.b.
5.7
5.8
5.9
1
2
3
4
5
SPECIFIKACIJA RADOVA
Jed.
OPIS POZICIJE
mere
kol.
Isporuka, montaža i povezivanje pomoćnog
razvodnog ormara smeštenog u prostoriji sa
UPS sistemom, iz kog će se napojiti električna
instalacija opšte potrošnje, instalacija
osvetljenja i sistem za klimatizaciju.Izvođenje
električne instalacije opšte potrošnje,
osvetljenja i instalacije za napajanje sistema
klimatizacije prostora za smeštaj sistema za
besprekidno napajanje;
komplet
1
Izvođenje sistema za automatsku dojavu
požara iz prostora za smeštaj UPS-eva i
baterija: Isporuka, montaža i povezivanje 8
analognih adresibilnih optičko-termičkih
detektora požara, ekvivalent ACA-E, sa dva
nivoa detekcije požara (upozorenje i alarm) i
sa mogućnošću definisanja osetljivosti
detektora. Integracija u postojeći sistem za
dojavu požara na objektu TO Jug;
Ispitivanje ispravnosti električne instalacije od
strane ovlašćene organizacije i izdavanje
izveštaja o ispitivanju;
Ukupno Izrada Glavnog projekta sistema
besprekidnog napajanja frekventnih regulatora
cirkulacionog postrojenja TO Jug u Novom
Sadu u 4 primerka i elektronskoj formi
komplet
1
komplet
1
Ukupno Građevinski radovi
Ukupno Sistem klimatizacije
Ukupno Sistem besprekidnog napajanja
Ukupno Elektroenergetske instalacije
Као доказ да понуђени UPS систем испуњава захтеване услове техничке
спецификације - техничке карактеристике и стандарде понуђач у понуди доставља
Изјаву (Образац бр. 9.-) о испуњавању услова техничке спецификације (техничких
карактеристика и стандарда) УПС система који се нуди у поступку ове јавне набавке. Уз
Изјаву је потребно доставити оригинални каталог проузвођача, којим се потврђује
испуњеност техничких карактеристика и стандарда. У каталогу је неопходно на
наведеној страници, маркирати (означити) место где је предметна техничка
карактеристика потврђена.
Понуде које не буду испуњавале захтеване техничке спецификације сматраће се
неприхватљивим.
Као доказ да понуђени УПС систем поседује Декларацију о усаглашености понуђач у
понуди доставља фотокопију EC (European Conformity) декларације произвођача UPS
система.
78 / 82
МОДЕЛ УГОВОРА
радови на извођењу система беспрекидног напајања фреквентних регулатора
циркулационог постројења ТО Југ
ЈНВВ БР. I-49/14
Закључен у Новом Саду, дана _______________ 2014. године између:
1. ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" Нови Сад, Владимира Николића 1,
ПИБ : 100726741; МБ : 08038210 које заступа директор Александар Прибић,
дипл.ецц. (у даљем тексту : Наручилац) с једне стране, и
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ (у даљем тексту: Извођач)
Основ уговора:
ЈН број: I-49/14
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од ______________
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________________
Члан 1.
Предмет овог уговора су радови на извођењу система беспрекидног
напајања фреквентних регулатора циркулационог постројења ТО Југ, у свему
према усвојеној понуди Извођача од ____________ године и Техничким
карактеристикама из конкурсне документације број I-49/14, који чине саставни
део овог Уговора.
(Извођач
наступа
са
подизвођачем
_________________
из
___________________ ул._______________, који ће делимично ивршити предметну
набавку и то у делу ____________________________).
Члан 2.
Укупна цена радова утврђена је у понуди из члана 1. Уговора и укупно
износи ____________________ динара.
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату
вредност.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. Уговора изврши у свему према
понуди из члана 1. Уговора, техничкој спецификацији, са стручном радном снагом и у
складу са важећим стандардима квалитета и важећим прописима који регулишу ову
област.
Извођач радова се обавезује да у току извршења уговорених радова набавља и
употребљава материјал и опрему од првокласног квалитета који одговарају важећим
стандардима за предметне врсте радова, техничким нормативима и техничкој
спецификацији из конкурсне документације.
79 / 82
Извођач радова је дужан да примењује све законске и подзаконске
прописе из области безбедности и здравља на раду.
Члан 4.
Извођач радова се обавезује да радове заврши у року од ____
(минимално 15, а максимално 90) календарских дана од дана закључења
Уговора.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да цену за извршене радове плати по
привременим ситуацијама у року од 30 календарских дана од дана пријема
фактуре.
Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а
путем окончане ситуације оверене од стране лица које врши стручни надзор.
Записник о изведеним радовима се сачињава након изведених свих
предметних радова.
Коначан обрачун Наручилац ће платити на текући рачун Извођача у року
од ____(минимално 30) календарских дана од дана пријема фактуре.
Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени
на основу уговора, укључујући и вишкове, и непредвиђене радове, које је
Извођач био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови
обухваћени привременим ситуацијама.
Наручилац може оспоравати истављене ситуације у погледу количине,
врсте и квалитета изведених радова.
Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона.
Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради
отклањања недостатака, наплате пенала и претрпљене штете, након
примопредаје изведених радова.
За задоцњење у реализацији уговорених радова Извођач плаћа пенале
од 0,5% дневно од укупне вредности радова (а највише до износа 2% од
уговорене цене), што не ускраћује право Наручиоца на накнаду штете.
Члан 6.
Извођач радова је обавезан да радове изведе у складу са уговором,
важећим техничким прописима и правилима струке.
Све штете које проузрокује својим немаром, непажњом и нестручним
радом, у току
извођења радова, Извођач радова је дужан да надокнади Наручиоцу, сходно
правилима о одговорности за штету.
Члан 7.
Гарантни рок на сву уграђену опрему и изведене радове износи
_____(минимално 24) месеца од датума потписивања записника о
примопредаји предметних радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се
утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног
80 / 82
рока, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених
радова, у најкраћем примереном року, односно у року од 8 дана од дана
рекламације.
Ако Извођач радова не приступи отклањању недостатака, Наручилац има
право да
ангажује другог извођача, а на терет Извођача радова.
Члан 8.
Извођач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави
бланко соло меницу, на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, која
представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује добро
испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног
посла и евентуално плаћање уговорне казне.
Меница се држи у портфељу Наручиоца, са роком важења 30 дана дужим
од рока на који је уговор закључен све до испуњења уговора, након чега се
враћа истом.
Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се
обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима
овлашћеног лица Извођача, овереног од стране банке (овера не старија од 6
месеци), овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим
уговором, као и потврду о регистрацији менице и меничног овлашћења сагласно
Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
Извођач се обавезује да Наручиоцу преда и фотокопију ОП обрасца.
Члан 9.
Као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Извођач се
обавезује да одмах након потписивања Записника о примопредаји радова
достави Наручиоцу, безусловну банкарску гаранцију која гласи на износ од 10%
вредности уговора, без ПДВ-а, плативу на први позив, са роком важења 5 дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних
обавеза, важност банкарске гаранције ће се морати продужити.
Члан 10.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од
стране овлашћених лица уговорних страна.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе
уговорне стране.
Наручилац има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без
отказног рока, ако Извођач не извршава обавезе на уговорени начин и у
уговореним роковима, о чему писмено обавештава Извођача.
Члан 11.
Саставни делови овог уговора су:
- Захтев Наручиоца за достављање понуда број I-49/14;
81 / 82
- Пратећа конкурсна документација
- Усвојена понуда Извођача од _____________ године.
У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има Уговор
Члан 12.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и други
прописи који регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим
уговором решавају споразумно.
Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће
Привредни суд у Новом Саду.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава четири примерка а Извођач два примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА
ЗА НАРУЧИОЦА
_________________________
_________________________
Александар Прибић
Напомена : Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди. У
складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
82 / 82
Download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ