KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN TANIMI:
TRT Trabzon Müdürlüğü stüdyo ve teknik hacimlerinin beslenmesinde kullanılmak üzere, bu
Teknik Şartname ile tanımlanmış, online, paralel, yük paylaşımlı kesintisiz güç kaynağı sistemi
montajlı olarak satın alınacaktır.
1.1. İşin kapsamı:
Alım;
- 2x100 kVA mono blok veya N+1 yapıda modüler olarak toplam 200 kVA kapasiteyi
sağlayacak 3 faz/3faz kesintisiz güç kaynakları,
- Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen enerji panoları,
- Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen enerji kabloları,
- Akümülatör grupları,
- N+1 yapıdaki soğutma sistemleri,
- Montaj,
- Eğitim,
- Garanti dâhilindeki bakım ve onarım hizmetleri ile
- Garanti sonrası destek hizmetlerinin teminini kapsamaktadır.
Yüklenici, satın alınacak malzeme ve hizmetlerle birlikte, UPS sisteminin kullanılacağı yerdeki
bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla uyumlu olacak ilgili cihaz ile malzemeyi tasarlayacak ve
sağlayacaktır.
2. UPS SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İÇERİĞİ:
2.1. UPS Sisteminin Çalışma Şekli:
Normalde;
Kritik yükler evirici tarafından devamlı beslenecektir. Redresör/akü şarj sistemi şebekeden güç
çekecek ve eviriciye DC güç temin edecektir. Aynı anda da, yedek enerji kaynağı olan akü grubunu
şarjda tutacaktır. Evirici redresörün sağladığı DC gücü temiz ve regüle edilmiş AC güce çevirerek
statik evirici şalteri üzerinden yükü besleyecektir.
Statik şalter şebekeyi ve eviricinin çıkış değerlerini kontrol ederek otomatik transfer esnasında (aşırı
yük ve evirici arıza durumunda) evirici çıkışının ve şebekenin senkron olmasını garanti altına alıp
otomatik transfer esnasında herhangi bir kesintiye izin vermeyecektir.
1
Aküden / Akü Grubundan Besleme;
Sistem, şebeke kesintilerinde (fazlardan biri ya da herhangi ikili kombinasyonu ya da tüm fazların
enerjisi kesildiğinde) veya şebeke geriliminin toleransları dışına çıktığında, yük/yükler herhangi bir
şalter açıp-kapaması olmaksızın yedek enerji kaynağı olan akü grubundan sağlanan DC ile evirici
üzerinden beslemeye devam edecektir. Şebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik
yüklerin beslenmesinde hiçbir kesinti olmayacaktır.
Şarj Durumunda;
Şebeke tekrar geldiğinde redresör/şarj grubu eviriciyi tekrar beslemeye ve akü grubunu tekrar şarj
etmeye başlayacaktır. Bu işlemler tamamen otomatik olacak ve kritik yüklerin beslenmesinde
herhangi bir kesintiye neden olmayacaktır.
Bypass Durumunda;
UPS bakımı istendiğinde, UPS arızasında veya tamir durumunda kritik yükler kesinti olmaksızın
diğer bir kaynağa bypass edilecektir. Bypass’a geçiş elle veya otomatik olacaktır. Yükün bypass’tan
eviriciye tekrar transferi ise, eviricinin şebekeye senkronizasyonuna müteakip, manuel veya
otomatik olarak kesintisiz gerçekleşecektir. Otomatik ve manuel bypass şalterleri sistemle bütünleşik
olacaktır.
Akü Grubunun Devre Dışı Kalması;
Bakım için yalnız akü grubunun devre dışı bırakılması, akülerin bir devre kesici vasıtasıyla
redresör/şarj grubu ve eviriciden ayrılması ile olacaktır. Bu durumda UPS aküsüz fonksiyonunu
yapacak ve bu şartnamede belirtilen performans kriterlerini sağlayacaktır.
Otomatik Akü Testi;
Otomatik, programlanabilir akü test özelliği olmalı ve akü testinin olumsuz olması durumunda sesli
görülür alarm vermelidir. Akü testi, hiçbir şekilde yükün enerjisiz kalmasına sebep olmamalıdır.
2.2. UPS Sisteminin İçeriği:
UPS sistemi çift çevrim (double conversion) prensibine göre online çalışacak ve aşağıdaki ana
birimleri içerecektir;
a) Doğrultucu (rectifier),
b) Evirici (inverter),
c) Direkt geçiş devresi (automatic static by-pass),
d) El ile kumanda (manuel by-pass),
e) Akümülatörler
2.2.1.Doğrultucu (Redresör):
2.2.1.1. Doğrultucu; evirici ve yedek enerji kaynağı olarak kullanılacak akümülatörleri
besleyecektir.
2.2.1.2. Çıkış gerilimi ve batarya göz adedi imalatçı firma tarafından belirlenecektir.
2.2.1.3. Doğrultucu, 12 Darbeli (12 Pulse) veya IGBT mimarisine sahip olacaktır.
2
2.2.1.4. Doğrultucunun tüm çıkış koşullarını sağlayabileceği giriş toleransı en az; gerilim için
380 V ± %10, frekans için 50 Hz ± %5 olacaktır. Tolerans dışında kalan şebeke
gerilimlerinde, doğrultucu DC baraya çıkış vermeye (akü destekli olarak eviriciyi
beslemeye) devam edecektir.
2.2.1.5. Doğrultucu giriş koşulları tolerans dâhilinde iken doğrultucu çıkış gerilimi en fazla %1
oranında değişecektir.
2.2.1.6. UPS sisteminin girişindeki toplam harmonik bozulma yüzdeki; her koşulda ITHD 3 %
olacaktır.
2.2.1.7. Doğrultucular soft start özelliğine sahip olacaktır ve soft-start süresi 0-90 sn aralığında
ayarlanabilir olacaktır.
2.2.1.8. Bu özelliğe ek olarak, güç kaynağının demeraj akımı çekmesini önlemek için,
doğrultucunun ayrıca akım sınırlama özelliği olmalıdır.
2.2.1.9. Doğrultucu, bakımsız kurşun-asit (VRLA) ve NiCd akülerin şarj tekniklerini destekler
yapıda olacak ve akü üreticilerinin optimal şarj akım-gerilim karakteristiklerini göz önüne
alarak şarj edecektir.
2.2.1.10.Doğrultucu, şarj esnasında akülerin bulunduğu ortam ısısını dikkate alan, sıcaklık
dengelemeli (ısı kompanzasyonlu) şarj yapabilme özelliğine sahip olacaktır.
2.2.1.11.Doğrultucu arızasında veya giriş geriliminin limitler dışında olması halinde; evirici, akü
grubundan gerekli DC beslemesini sağlayarak yükü kesintisiz beslemeye devam edecektir.
(Akü 1,70 V/göz ve ± 0,02 V/göz ayarlanabilir gerilimine kadar).
2.2.1.12.Doğrultucuda meydana gelecek herhangi bir şarj arızasında akümülatörlerin zarar
görmemeleri için gerekli önlemler (uygulanabilecek kontrolsüz şarj akım ve yüksek değerli
şarj gerilimine karşı) alınacaktır.
Böyle bir arızada sistem devre dışı olmayacak, doğrultucu 2,22 V/göz geriliminde çıkış
vermeye devam edecek, ancak arıza alarm ile tanımlanacaktır.
2.2.1.13.Akü şarj akımı, limitlenebilir (sınırlamalı) olacaktır.
2.2.1.14.Doğrultucu çıkışındaki dalgalanma (ripple) gerilimi oranı %1' i aşmayacaktır.
2.2.1.15.Doğrultucu aşırı akıma ve çıkışında oluşabilecek kısa devreye karşı DC sigorta ile
korunacaktır.
2.2.1.16.Doğrultucu uygun kapasitedeki jeneratör ile uyumlu olarak çalışabilecektir.
2.2.2. Evirici (Inverter):
2.2.2.1. Evirici; doğrultucu ve akü grubunun bağlı olduğu DC bara üzerinden, anahtarlama
teknolojisi ile her türlü gürültüden arındırılmış yeni bir sinüs dalgası üreterek çıkışa
aktaracaktır.
3
2.2.2.2. UPS giriş besleme geriliminin limitler dışında olması halinde veya doğrultucu arızasında,
evirici gerekli DC enerjiyi akü grubundan sağlayarak yükü kesintisiz beslemeye devam
edecektir (Akü 1,70 V/göz ve ayarlanabilir ± 0,02 V/göz gerilimine kadar).
2.2.2.3. Evirici giriş gerilim aralığı, yedek enerji kaynağı olarak kullanılacak akümülatör grubu son
deşarj gerilimi (1,70 V/göz (±0,02)) ile kullanılacak akümülatör şarj gerilim değerlerini
içine alacak genişlikte olacaktır.
2.2.2.4. UPS sistemi; çıkış güç faktörü endüktif/kapasitif olarak 0,9≤cos
≤1 aralığında
performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
2.2.2.5. Çıkış gerilimi 220/380 V, 3 faz+N statik toleransı ± %1, dinamik toleransı ± %5 (0-%100
yük değişiminde) sınırlarını aşmayacak ve bu değerler için, toparlanma süresi, IEC/EN
62040-3 Sınıf-1’e uygun olacaktır. Her iki duruma ilişkin tolerans yüzdeleri orijinal
kataloglarda yer alacaktır.
2.2.2.6. Tam yükte, çıkış gerilimindeki toplam harmonik bozulma yüzdesi en fazla lineer yüklerde
% 1,5; nonlinear yüklerde % 3 olacaktır. Söz konusu değerler orijinal kataloglarda yer
alacaktır.
2.2.2.7. Crest faktörü 3:1 olacaktır.
2.2.2.8. Eviricide IGBT mimarisi kullanılarak SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) veya
geliştirilmiş PWM tekniği ile anahtarlama yapılmalıdır.
2.2.2.9. Evirici tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 10 dakika, % 150 yükte asgari 1 dakika
çalışabilmelidir. Bu limitler aşıldığında ve statik bypass gerilimi ayarlanan limitler
dahilinde ise, yükü kesintisiz olarak şebekeye transfer etmelidir.
2.2.2.10.Eviricinin kontrolü ve kumandası aşağıdaki fonksiyonları içerecektir;
-Gerilim kontrolü,
-Öz senkronizasyonlu referans frekans,
-Başka frekanslara senkronize olabilme özelliği,
-Akım sınırlaması,
-Aşırı akım denetlemesi.
2.2.2.11.Evirici, şebekenin f-u değerleri tanımlanan limitler içersinde ise, şebeke senkronizasyonlu,
belirtilen sınırlar dışında ise öz senkronizasyonlu (frekansını kendisi belirleyerek)
çalışacaktır.
2.2.2.12.Evirici nominal 220/380 V. çıkış gerilimini;
-UPS nominal giriş geriliminin ± 10% değerleri için, doğrultucu çıkışından alınacak DC
enerjiyi kullanarak (akümülatör grubundan desteksiz),
-Şebekenin tanımlanan limitlerin dışında olması halinde, yedek enerji kaynağı olan
akümülatör grubundan destekli veya direkt akümülatör grubundan sağlanacak DC enerjiyi
kullanarak verecektir.
2.2.2.13.Eviricide kullanılan IGBT‘lerin aşırı ısı koruma devresi bulunmalıdır.
4
2.2.2.14.%100 dengesiz yüklemede faz kayması en fazla 3 derece olmalıdır.
2.2.2.15.Herhangi bir sebeple akü grubu devre dışı olduğunda, evirici çalışmasına devam
edebilmelidir.
2.2.2.16.Evirici doğrultucudan bağımsız olarak açılıp kapatılabilmelidir.
2.2.2.17.Evirici, akü son derin deşarj geriliminde otomatik olarak çalışmasını durduracaktır. Yeniden
çalışmaya başlaması; otomatik olarak (DC bara - akü geriliminin) set edilen değere
ulaşması ile olacaktır.
2.2.2.18.Evirici aküsüz çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.
2.2.3.Statik Bypass Switch (SBS):
2.2.3.1. Şebeke/yardımcı kaynak ile evirici çıkışı arasında elektronik kontrollü yarı iletken bir şalter
olacaktır. UPS'in normal çalışması durumunda yük eviriciden beslenecektir. Aşırı yükte,
kısa devre durumunda veya eviricide bir arıza meydana gelmesi halinde, yükü enerji
kesintisi olmaksızın şebekeye ya da yardımcı kaynağa aktaracaktır. Eviricide arıza
geçmiş/giderilmiş olması durumunda, yükü tekrar eviriciye aktaracaktır. Gerilim ve frekans
değerleri, tanımlanan tolerans değerleri dışında ise şebekeye transfer işlemini
gerçekleştirmemelidir.
2.2.3.2. Aşağıdaki koşullarda statik geçiş anahtarı üzerinden yük kesintisiz olarak beslenecektir;
-
Evirici çıkışında aşırı gerilim ve akım,
UPS içerisinde aşırı sıcaklık,
UPS arızası (Evirici giriş gerilimi limit dışı, evirici arızası-çıkış f/u değeri limit dışı),
El ile kumanda,
2.2.3.3. Kesintisiz bir geçişin sağlanabilmesi için, eviricinin UPS besleme gerilimine senkron
çalışması (senkron çıkış vermesi) sağlanacaktır.
2.2.3.4. Direkt geçiş devresinin izlemesi için aşağıdaki kontroller yapılacaktır;
- Şebekenin denetlenmesi;
Şebeke gerilimi (±10%)
Şebeke frekansı (±2%)
- Kesintisiz bara (Uss) geriliminin denetlenmesi;
Kesintisiz bara gerilimi (± 10%)
Kesintisiz bara geriliminin tanımlanan limitlerin dışına çıkması durumunda, direk geçiş
devresi gecikmesiz ve kesintisiz olarak yükü şebekeye aktaracaktır.
Şebeke gerilimi değerleri yük için tanımlanan limitlerinin dışında ise (yüke zarar verecek
limit) otomatik geçiş olmayacaktır.
2.2.3.5. Aşırı yüklenme nedeniyle bypass devresi üzerinden beslenmeye başlanan yükler akım
değerinin, evirici için tanımlanan limitler içersine girmesi halinde evirici üzerinden
beslenecek ve transfer süresi 0,5 ms.’den fazla olmayacaktır.
5
2.2.3.6. UPS ön panelinde şebeke ile evirici çıkışının senkron olup olmadığını, senkron limit dışı
durumunu ve aşırı yük durumunu belirten led/göstergeler bulunacaktır.
2.2.4.El ile Kumanda (Manuel Bypass):
2.2.4.1. Bakım, onarım veya başka sebeplerle UPS’in devre dışı bırakılması istenildiğinde, yükü
şebekeye ya da yardımcı kaynağa elle (manuel) kesintisiz aktarmalıdır. Bu anahtar ON
durumunda iken UPS kabini içersinde giriş terminallerinin dışında hiç bir noktada gerilim
bulunmayacaktır. Bu anahtar sistemle bütünleşik olacaktır.
2.2.4.2. Olabilecek yarı iletken şalter arızalarına karşı bypass devrelerinde sigorta bulunacaktır.
2.2.5.Akü Grubu:
2.2.5.1. Kesintisiz güç kaynağı sistemi için yeni akü grupları firmaca temin edilerek monte
edilecektir.
2.2.5.2. UPS bloğu veya her bir UPS kabinine ait akü grupları en az 2 (iki), en fazla 3 (üç) paralel
koldan oluşacak olup, blok/kabin gücünü besleme süresi paralel kollar toplamı için en az 10
dakika olacaktır.
2.2.5.3. Akü gruplarının her bir kolu için uygun kapasitede akü şalteri (UPS üzerindeki DC ana
kesici hariç) ve bu akü şalterleri için sac pano Yüklenici tarafından temin edilerek montajı
gerçekleştirilecektir. Montaj sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü DC akü kablosu Firmaca
temin edilerek monte edilecektir. Ayrıca, her akü kolu üzerinde; atık akü sigortası uyarı
lambası bulunacaktır.
2.2.5.4. Akü grubu 10 yıl ömür beklentili, tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte olacaktır.
2.2.5.5. Akü gruplarının, EUROBAT standartlarına uygun olarak üretildiğini gösterir belge teklifle
birlikte idareye teslim edilecektir.
2.2.5.6. UPS ve akülerin konulacağı mekân incelenerek, problem çıkmayacak şekilde akü sayısı
tespit edilecektir.
2.2.5.7. Akülerin kutup başları paslanmaz metalden ve çekilecek maksimum akıma dayanıklı
olacaktır.
2.2.5.8. Akülerin dış kutusu tamamen kapalı olup açılabilir kapağı olmayacak ve dış kutu aside,
patlamaya ve dış darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
2.2.5.9. Akü grubunun, akü deşarj gerilimi 1,70 volt/hücre kesme değerine kadar, UPS bloğu/kabini
için nominal yükü besleme süresi (paralel kollar toplamı için) 10 dakika olacaktır. Akü
kapasite hesabı, bu gerilim ve köprüleme süresine göre yapılacaktır.
2.2.5.10.DC bara gerilimi, aküler için tanımlanan deşarj sonu 1,70 Volt/hücre gerilimi değerinin
altına düştüğünde, güç kaynağı çıkışını otomatik olarak kesecektir.
2.2.5.11.Aküler belirli periyotlarda UPS tarafından otomatik olarak kapasite testi yapılabilmeli, bir
problem bulunması halinde, yazılım yardımıyla kullanıcı uyarılmalı, rapor edilebilmeli ve
bu testler UPS’in güvenli çalışmasını etkilememelidir.
6
2.2.5.12.Akü grubu ile UPS arasındaki bağlantı firmaca yapılmalı ve gerekli pabuçlu bağlantı
kabloları, kablo tavası, bağlantı vidaları, kutup başı koruma plastik kılıfları vs. firmaca
temin edilmelidir.
2.2.5.13.Aküler arasındaki bağlantılar baralarla yapılmalı ve temasa karşı üzerleri yalıtkan malzeme
ile kaplanmalıdır.
2.2.5.14.Akülerin markası menşei ve modeli teklifte belirtilecektir.
2.2.5.15.Akülerin üzerinde aşağıda belirtilen yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak
biçimde olacaktır.
İmalatçı Firma adı,
İmalat Tarihi (Ay, yıl),
20 C de K10 veya K20 kapasitesi,
Boyut ve ağırlık ölçüleri,
Gerilimi, Ah veya Watt değeri,
İmalatçı ülke ve standardı,
Kutup başlarını belirtir (+) ve (-) işaretleri,
2.2.5.16.Akümülatörler yeni imal edilmiş olacaktır. Akümülatörlerin teslim tarihi ile imalat tarihi
arasında en fazla 120 (yüz yirmi) günlük bir fark olacaktır.
2.2.5.17.Teklif edilen akümülatöre ait katalog (şarj-deşarj eğrilerini, cycle sayısı ve derin deşarj
cycle sayısı grafik değerlerini de içerecek şekilde) teklifle beraber verilecektir.
2.2.5.18.UPS sistemi için önerilen akü sürelerinin nasıl hesap edildiği ayrıntılı olarak verilecektir.
Burada kullanılan değerler, orijinal katalog üzerinde mutlak surette özel olarak
belirtilecektir.
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sisteminin sevkiyat öncesi ara denetim
sırasında akümülatörler fabrikada ise akülerin tam yük testleri de bu kabul sırasında
yapılacaktır. Aküler montaj sırasında getirilecekse, UPS montajı sonrasında akülerin tam
yük testleri yapılacaktır.
3.GENEL ÖZELLİKLER:
3.1. Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı sisteminin AC/AC (double conversion) verimi tam yükte en
az %95 olacaktır.
3.2. Kesintisiz güç kaynağı’nın 1 metre mesafeden yaydığı gürültü, ≤67 dB(A) olacaktır.
3.3. Sistem, sinyal çıkışı için gerilimsiz kontak çıkışlarına sahip olacaktır.
3.4. Sistem aşırı ısı korumasına sahip olacaktır. Tehlike sınırlarına ulaşıldığında cihaz sesli ikaz
verecek ve buna ilişkin sistem firmaca yapılacaktır.
3.5. Teklif edilen kesintisiz güç kaynakları, TS/BS/EN/IEC vb. normlar kapsamındaki 62040-1,
62040-2 (Class C3), 62040-3 (Class 1), 60950-1, 60529 standartlarına sahip olacak ve akredite
edilmiş yetkili laboratuarlarda yapılmış bu konudaki test raporları ve ilgili sertifikalar teklif ile
birlikte İdareye verilecektir.
7
3.6. UPS sisteminin RFI filtreye sahip olduğu ve sınıfı cihaz katalogunda açıkça belirtilmiş
olmalıdır. Satın alınacak olan UPS sistemi, yayın-yapımdaki ses ve görüntü teçhizatında
kullanılacağı için bu frekanslarda meydana gelebilecek girişimleri engelleyebilecek kapasitede
bir RFI filtre kullanılacaktır. Girişimin meydana gelmesi halinde; ilgili frekans aralığını
bastırmak üzere firmaca ilave filtre tasarlanarak monte edilecektir.
3.7. Kesintisiz Güç Kaynağı darbe genişlik modülasyon (PWM) Teknolojisi ya da daha yeni
teknoloji ve yüksek frekans çalışma prensibi ile üretilmiş olmalıdır.
3.8. Standart RS232 çıkışı ile bilgisayar'la bağlantı kurulabilmelidir. UPS ile ilgili tüm bilgiler
ekrandan izlenebilecektir.
3.9. UPS sisteminin, işletmeden sorumlu birimce 24 saat bilgisayar üzerinden izlenmesi
sağlanacaktır
3.10. Kesintisiz güç kaynaklarının çalışması, uzak izleme paneli ile izlenebilecektir. Bu panel
İdarenin istediği uygun mahale monte edilecektir (UPS’den yaklaşık 200 metre uzak mesafe
içinde).
3.11. Uzaktan izleme paneli yapısı, UPS fonksiyonel yapısına uygun olacaktır. Bu ünitede alarmlar
sesli ve görülebilir (ışıklı) olacaktır.
3.12. Uzaktan izleme paneli, panelin bağlantısı için kullanılacak malzeme ve yapılacak işçilik sistem
fiyatına dâhil olacak, ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
3.13. RF (Radyo Frekans) altında Kesintisiz Güç Kaynağında hiçbir performans bozulması olmadan
%100 çalışma garantisi olacaktır.
3.14. UPS sistemi N+1 paralellenebilir özelliğe sahip olacaktır. UPS sistemi tekli veya çoklu sistem
olarak çalışmada bütün fonksiyonlarını yerine getirecektir.
3.15. UPS sistemi için N+1 sayısı en az 5 olacak ve firma teklifinde N+1 sayısını belirtecektir.
3.16. Kesintisiz Güç Kaynağı, nominal güç için tanımlanan 1000 m. çalışma yüksekliğinde, 0 ºC ile
+ 40 ºC arasında sürekli ve sorunsuz olarak çalışacaktır.
3.17. Kesintisiz Güç Kaynağı, bağıl nem oranı %0 ile %90 arasında olan bir ortamda sorunsuz
çalışacaktır.
3.18. Kesintisiz Güç Kaynağı sistemi odası, soğutma teçhizatı (klima) firmaca karşılanacaktır.
3.19. Klima sistemi enerji sınıfı en az A olacaktır.
3.20. Soğutulmuş hava sirkülasyonu, UPS sisteminin alt ve önden soğutulmuş havayı alarak üstten
üfleme döngüsüne uygun olacaktır.
3.21. UPS sisteminin nominal yükte ortama yaymakta olduğu ısı miktarı, sistem için net olarak
belirtilmelidir. Bu değer ve sistemin konacağı mekânın diğer özellikleri dikkate alınarak klima
seçimleri yapılmalıdır. Ayrıca, sistemin sağlıklı çalışması için oluşturulması gereken ortam
varsa açıklanmalıdır. Seçilen klimaların enerji kesintisi sonrasında otomatik devreye girebilme
özelliği olacaktır. Klimaların dış üniteleri –15 ºC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.
8
3.22. Klima kapasiteleri, UPS sisteminin tam yükte (akü şarjı dahil) çalışması durumunda, UPS
sistemi kayıp gücünden açığa çıkan ısı ile ortam ısı kaybını karşılayarak ortamı 20 ºC de
tutacak şekilde seçilecektir. Hesaplanan toplam soğutma kapasitesini karşılayacak olan N+1
yapıdaki klima sistemi firmaca temin edilerek monte edilecektir.
3.23. Bu amaçla, UPS sisteminin tam yükteki kayıp güç bilgisi (akü şarjı dâhil) ve ortam ısı
kayıplarını gösterir;
- soğutma sistemi hesapları,
- kurulması planlanan klima kapasite, marka ve tip bilgileri
teklif ile birlikte İdareye yazılı olarak verilecektir.
3.24. Teklif edilen kesintisiz güç kaynaklarının ön panelinde sistemin çalışması ile ilgili bilgileri
almak amacıyla enerji akış diyagramı (mimik panel) bulunacaktır.
3.25. Ön panelde sisteme ait tüm parametrelerin okunması için LCD göstergeler bulunmalıdır. LCD
göstergelerden en az giriş gerilimi, frekansı, çıkış gerilim, akımı ve frekansları, toplam çıkış
gücü okunmalıdır. Ayrıca ön panelde, UPS sistemini oluşturan ünitelerin devrede olup
olmadığını ve arıza durumlarını gösteren indikatörler bulunacaktır.
3.26. UPS sisteminin giriş güç faktörü en az 0,99 olacaktır.
3.27. UPS sisteminin N+1 çalışmada, yük paylaşımı %5 sınırlar içinde olacaktır.
3.28. UPS sistemi normal şartlar altında paralel olarak çalıştırılacaktır. Ünitelerin birinde sorun
olması halinde, diğer ünite/üniteler tüm yükü üzerine alarak çalışmaya devam edecektir.
3.29. UPS sistemi; bir UPS için tanımlanan anma güçlerine kadar yüklenmesi halinde yük
paylaşımlı olarak, anma gücünün üzerindeki yüklerde yük artırımlı olarak çalışmaya devam
edecektir.
4.GENEL HUSUSLAR:
4.1. Firmalar, teklif vermeden önce yapılacak işler ve şartlarla ilgili olarak mahallinde bilgi
edinebilecektir.
4.2. Yaptığı işe ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanan aksaklıklardan yüklenici Firma sorumlu
olacak, sonradan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaktır.
4.3. Yapılacak işlere ilişkin her türlü malzeme ve teçhizat, firma tarafından temin edilecek ve
İdareye ek bir külfet getirmeyecektir. Montaj sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar,
zarar ve ziyan Firmaca karşılanacaktır.
4.4. İşlere ait her türlü montaj ve bağlantılar yayın hizmetini aksatmayacak şekilde İdarenin
belirlediği gün ve saatlerde yapılacaktır.
4.5. UPS sisteminin kurulacağı yerler/merkezler için, enerji panosu ve alt yapı iş-malzeme bilgileri
ve iş planı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtildiği şekilde olacaktır.
Ek-1: Altyapı İşleri
Ek-2: UPS Tek Hat Şeması
9
4.6. Teklif veren firmalar, teklif ettikleri UPS ve altyapıda kullanılacak ana malzemelerin (akü
grupları, soğutma sistemi, kabin/frame, kablo, termik manyetik şalterleri vb.) kataloglarına
ilave olarak aşağıdaki bilgileri vereceklerdir.
Marka:
Model:
Miktar:
Ayrıca İdari Şartnamenin 58. Maddesinde belirtildiği gibi; teklif mektubunda teklifin şekli
(Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi) açıkça belirtilecektir. Teklif
şeklini teklif mektubunda açıkça belirtmeyen isteklilerin teklifleri, ihale günü evrak eksikliği
nedeniyle geçersiz sayılacaktır.
4.7. Teklif edilen kesintisiz güç kaynakları, firmaların ya da satıcı firmanın temsil ettiği üretici
firmanın seri üretimleri olacaktır. Prototip ya da şartnameye göre modifiye edilmiş cihazlar
teklif edilmeyecek, şartnamede istenen özellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatça
görülebilecektir. Kataloglar orijinal baskı olacaktır. Renkli printer baskı kabul edilmeyecek
olup bu tür teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.8. Verilen doküman ve kataloglarda teklif edilen modeller işaretlenecek, ayrıca, bu doküman ve
kataloglarda da firma imzası ve kaşesi olacaktır.
4.9. Tekliflerde, teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik
edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.
4.10. İhale konusu UPS sisteminin kurulacağı yerdeki altyapı tesisatlarının tamamlanması ve aküleri
ile birlikte montajının yapılıp devreye alınması firma tarafından yapılacak olup, fiyatı teklife
dâhil edilecektir.
4.11. Firmalar, teklif ettikleri kesintisiz güç kaynaklarının giriş ve çıkışlarında kullanacakları
kabloları kendileri temin edecek ve kesitlerini tekliflerinde belirteceklerdir. Kullanılacak
kablolar TSE belgeli olacaktır.
4.12. Ek:1 ve Ek:2’de tanımlanan tüm altyapı işleri (kablo ve kablo bağlantıları, her türlü kablo
tavası, çalışma ortamının düzenlenmesi, gereksiz kablo vb. malzemelerin demonte edilmesi,
mevcut enerji kablolarının düzenlenmesi vb.) proje kapsamındadır.
4.13. Satın alınacak kesintisiz güç kaynaklarının, kurulacağı mahallerdeki mevcut UPS sisteminin
demontajı, nakledilmesi, yük aktarmaları, mevcut pano ve kablo düzenleme, soğutma sistemi
işleri, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.
4.14. Teknik şartnamede belirtilmiş olsun ya da olmasın, UPS sisteminin istenilen şekilde
çalışabilmesi için gerekli tüm iş ve teçhizatlar (kolonların ayrılması, ilave kesici konulması,
elektriki topraklamanın yapılması, kablo kanalları, duvar delme, yıkma vb. inşaat işleri ve
benzeri şeyler) tamamen firmaca yerine getirilecektir.
4.15. İdare ihalenin değerlendirilmesi sürecinde gerekli gördüğü takdirde, Ankara’da bulunan
herhangi bir Üniversitenin bu konudaki uzman öğretim üyesinden görüş ve hizmet
alabilecektir.
10
5. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM:
Yüklenici tarafından teslim edilecek malların geçici kabulünden sonra, satın alınan teçhizat ve
aksesuarlarının montaj ve bağlantı işçiliği dâhil olmak üzere asgari 2 yıl garanti süresi olacaktır.
Garanti süresi geçici kabulün yapıldığı tarihte başlar ve kesin kabulün yapıldığı tarihte sona erer.
Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye
teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit
edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini
Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare,
garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya
teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
Garanti süresi içerisinde satın alınan teçhizatta oluşacak arızaların giderilmesi yükleniciye ait
olacaktır. Arızanın Yükleniciye bildirilmesini (telefon veya faks) müteakip en geç 6 saat içerisinde
müdahale edecek ve her halükarda arızayı giderme süresi 2 (iki) takvim gününü geçmeyecektir.
Bahse konu sürelerin aşılması halinde; aşılan süreler için sözleşme bedelinin %0,02 (on binde iki)’si
oranında saatlik gecikme cezası uygulanacaktır. Arızalar giderilirken mahalde Kurum ilgili personeli
de bulunacaktır.
Ceza tutarı;
Cezalı saat sayısı x Sözleşme Bedeli x 0.0002
formülü ile hesaplanacaktır.
Uygulanacak ceza hiçbir zaman sözleşme bedelinin % 30 (yüzdeotuz)'unu geçmeyecektir.
Yüklenici, garanti süresi içerisinde Tüketicinin bilinçli kusuru olmaksızın arızalanan ve 30 (otuz)
takvim günü içerisinde arızası giderilemeyen veya kullanım esnasında gizli ayıbı olduğu tespit edilen
malzemenin yenisini idareye hiçbir ücret ve maddi külfet yüklemeden, temin etmekle yükümlüdür.
Temin süresi, arızanın ilk bildirim tarihinden itibaren en fazla 60 (altmış) gündür. 30 günlük sürenin
bitiminde; hizmetin aksamaması için yüklenici arızalı teçhizatın yerine geçici bir teçhizat temin
etmekle yükümlüdür.
Geçici olarak temin edilen teçhizat için Yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir. Geçici teçhizatın
idarede bulunduğu sürede, Yükleniciye ceza uygulanmayacaktır. Yüklenicinin; bu yükümlülüklerini
yerine getirmemesi halinde, sözleşmenin 42. Maddesi uygulanacaktır.
Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü
yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda
oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve
onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız
hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin
etmekle yükümlü olacaktır.
Tasarım, imalat, uygun olmayan malzeme kullanımından ve sistemde oluşacak diğer arızaların
tamirinde kullanılan her türlü malzemenin temininde gümrük, nakliye, vergi vs dâhil tüm masrafları
Yükleniciye ait olacaktır.
11
Olabilecek sistematik arıza hallerinde; Yüklenici sistemlerde yapılacak modifikasyon ve ıslah
çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacak ve sistemlerin kararlı çalıştığı hususunda İdareyi ikna
edecektir. Yapılan bu tür çalışmalarda da kullanılan ve değiştirilen malzemeler Yüklenici tarafından
bedelsiz olarak sağlanacaktır.
Tesisin arıza nedeniyle servis dışı kaldığı süreler ve nominal güçte çalışmama süreleri garanti
süresine eklenir.
Garanti Süresi boyunca yedek parça temininde malzemeye ilişkin ödeme yüklenici tarafından
yapılacaktır.
Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer
dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda (yılda en az 2 defa) bakımını her türlü sarf malzemesinin
bedeli Yükleniciye ait olmak üzere sağlanacaktır.
6. GARANTİ SÜRESİ SONRASI BAKIM, ONARIM VE YEDEK PARÇA TEMİNİ:
Garanti Süresi boyunca yedek parça temininde malzemeye ilişkin ödeme yüklenici tarafından
yapılacaktır. Garanti Süresi Sonrası en az 10 (on) yıl süre ile yüklenici malın bakım, onarım,
kalibrasyon hizmeti vermek ve yedek parça temin etmekle yükümlü olacaktır. Bu hizmet ve yedek
parça teminine ilişkin olarak yapılacak ödemeler İdarece karşılanacaktır. Yedek parçayı temin etme
süresi de 2 (iki) günü geçmeyecektir.
7. EĞİTİM:
Yükleniciye ait tesislerde veya UPS sisteminin kurulduğu mahalde; UPS sisteminin montajını
müteakip en az 2, en fazla 4 kişiye olmak üzere Yüklenici tarafından uygulamalı olarak 1 gün süreli
tanıtım, işletme ve bakım eğitimi verilecektir.
Eğitim için gerekli her türlü doküman, araç, gereç ve tercüman yüklenici tarafından temin
edilecektir.
Eğitim programı yüklenici tarafından en az iki hafta önceden idareye bildirilecektir. Bu eğitim için
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
İdare gerek gördüğü takdirde belli zaman aralıkları ile iki veya üç defa eğitim düzenlenmesini
isteyebilecektir.
8. GARANTİ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ:
8.1. Firma, teklif ettiği UPS sistemi için, 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak
üzere, Garanti Sonrası Destek Hizmeti (GSDH) teklifi de verecektir.
8.2. Birim Fiyat Teklif Mektubu ekinde, Ek-3’te yer alan Garanti Sonrası Destek Hizmetleri Fiyat
Çizelgesi doldurularak verilecektir.
8.3. GSDH bedeli, sistem için
1 yıllık/10 yıllık şeklinde verilecek ve tekliflerin
değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır.
8.4. GSDH bedeli teklifte USD veya AVRO cinsinden verilebilecektir.
8.5. GSDH teklifi, akü grubu hariç, parçalı bakım ve parçasız bakım şeklinde olmak üzere 2 (iki)
alternatifli verilecektir.
12
8.6. Parçasız bakım (Parça bedeli İdare tarafından ayrıca ödenecek) teklifi içeriği olarak yedek
malzeme (kart ve elektronik modül bazında) fiyatları 10 yıl süre ile geçerli olacak bedelleri
teklifte USD veya AVRO cinsinden verilebilecektir.
8.7. Teklif eki olarak verilecek kart ve elektronik modül birim fiyatları liste halinde (tanımlanmış
kodları ile birlikte) düzenlenmiş şekilde olacaktır.
8.8. Yıllık bedeli sözleşmede yer alacak GSDH’yi, İdare alıp almamakta serbesttir.
8.9. Garanti Sonrası Destek Hizmeti teklifi vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9. MUHTELİF:
9.1. İhale aşamasında teklif edilen teçhizatın incelenmesi amacı ile kesintisiz güç kaynağı,
akümülatörler ve yardımcı teçhizata ait yeterli teknik bilgiyi içerecek kataloglar ve teknik
dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.
9.2. Verilen doküman ve kataloglarda teklif edilen cihazlar işaretlenecek ve bu kataloglarda firma
imza ve kaşesi olacaktır.
9.3. Teklif edilen UPS sistemlerine ilişkin olarak; ihalenin gerçekleştirildiği gün itibariyle isteklilerin
resmi web sitelerinde yer alan kataloglar ile teklif mektubu ekinde yer alan kataloglar
karşılaştırılacaktır. Katalogları arasında tutarsızlık olan İsteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9.4. İhaleyi kazanan yüklenici firma, sevkiyat öncesi ara denetim ve fiziksel muayenelerin
yapılmasından sonra iş planı paralelinde, İdarenin uygun gördüğü gün ve saatte, kesintisiz güç
kaynaklarının montajını gerçekleştirecektir.
9.5. Kesintisiz güç kaynağı ve yardımcı teçhizatına ait çalıştırma, arıza-bakım ve eğitim dokümanları
(kart bazında devre şema ve diyagramlarını, genel hat şemalarını, şemalarla uyuşacak şekilde
tanımlanmış elektronik kart, parça ve modül listelerini da içerecek şekilde) ihaleyi kazanan
firmaca ihale sonrası en geç 1 ay içerisinde verilecektir (3 takım halinde Türkçe ve / veya
İngilizce). Ayrıca, cihazın işletmesini açıklayan Türkçe bir el kitabı firmaca hazırlanarak
eğitime katılan İdare personeline verilecektir.
9.6. Teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. Net olmayan (kataloğa bakınız, okunmuş
anlaşılmıştır, vb.) cevaplar verilmeyecektir.
Bu amaçla, cevaplamalarda;
Teknik özelliklere ait yanıtlar için,
reel ölçülen – ölçülebilecek rakamsal değerler yazılacaktır.
Metinsel tanımlama ve isteklerde;
"tamam"
"kabul edildi"
vb. ifadeler kullanılacaktır.
13
Download

Teknik Şartname