Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
< 5 >
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Řada jednotek distribuovaných vstupů a výstupů, dnes
označovaná jednoduše „RTU“, což je vlastně obecná
zkratka pro označení Remote Terminal Unit, vznikla
zkrácením původního označení prvních výrobků
této řady „GSM RTU“. Jak již tento název napovídá,
byly tyto první jednotky určeny pro komunikaci přes
mobilní sítě GSM. Výměnou komunikačního rozhraní
za Ethernetový modul 10/100Mb/s vznikla modifikace
označovaná „NET RTU“, avšak již nedlouho poté
bylo jasné, že komunikační možnosti mohou snadno
obsáhnout mnohá další komunikační rozhraní.
Plánované modulární jednotky již nebylo možno
v okamžiku výroby podle rozhraní označit, neboť
uživatelskou výměnou modulu by se vlastně měnilo
označení výrobku, tudíž u nových typů došlo ke
zkrácení názvu na obecné označení „RTU“. Pokud tedy
hledáte vhodné RTU pro vaši aplikaci, naše „RTU“ jsou
jistě tou správnou volbou.
Vlastnosti
První verze jednotek RTU byly pevně vybaveny omezeným
počtem digitálních vstupů a výstupů, avšak s možností perspektivního napojení na další zařízení prostřednictvím vyvedených komunikačních linek. Již tyto základní výrobky však
integrovaly tak důležité vlastnosti jako je zálohované napáVerze vybavené vstupy pro přímé měření napětí a proudů
v třífázových rozvodných soustavách jsou primárně určeny
pro nasazení v energetice a integrují v sobě sofistikované
funkce ochran i automatik opětovného zapnutí. Programovatelné komunikační moduly pak umožňují snadné napojení libovolných zařízení vybavených komunikačními linkami
za účelem jejich dálkového monitorování a řízení či sběru
dat. V takovém případě se jednotka RTU stává odolným
a spolehlivým komunikačním koncentrátorem.
.OLHQWVNi
]DĜt]HQt
0RELOQtRSHUiWRU
/$1
3ULPiUQt
VHUYHU
=iORåQt
VHUYHU
RSWLRQ
Architektura
0RGHP
3ULPiUQt
VSRMHQt
Jednotky RTU jsou založeny na spolehlivé platformě jednočipových mikrokontrolérů, které při nízké spotřebě a tepelném vyzařování poskytují dostatečný výkon pro tento typ
zařízení. Kompaktní jednotky jsou rozčleněny do dvou částí,
z nichž základní deska se stará o obsluhu vstupů a výstupů
i řízení napájení, osazený komunikační modul pak podle
typu rozhraní přenáší data do dalších systémů. Aby byla
zajištěna maximální bezpečnost ovládání, je spínání výstupních relé kontrolováno pomocným procesorem a k akci
dojde pouze při souhlasném vyhodnocení povelu v souladu s hlavním CPU. Modulární jednotky využívají „semimultiprocesorové“ řešení, kdy lze v nabídce najít jak pasivní
moduly tvořící pouze rozhraní k IO portům hlavního procesoru, tak také moduly s vlastním procesorem, které se zbytkem jednotky komunikují po datové sběrnici. Tato vnitřní
datová sběrnice je přes oddělovač vyvedena ven v podobě
linky RS-485, na kterou je možno dále napojit externí moduly a podřízené RTU jednotky (ve slave módu). Z pohledu
aplikace pak není podstatné, jestli je funkce poskytována
=iORåQt
VSRMHQt
3ĜtPRSĜLSRMHQp
578
578SĜLSRMHQpSĜHV
(WKHUQHW
578SĜLSRMHQpSĜHV
PRELOQtVtĢ
jení z akumulátoru, měření napájecích napětí a vnitřní i vnější
teploty. Důležitou vlastností, která umožnila nasazení těchto
výrobků v energetice, je jistě důsledné galvanické oddělení
vstupů a výstupů, které zpravidla dosahuje elektrické pevnosti větší než 4 kV. Nově vznikající typy jednotek pak přidaly další důležité vlastnosti v oblasti měření, komunikace
i automatického vyhodnocení údajů. Současné jednotky
RTU již nejsou jen distribuovanými vstupy a výstupy – jedná
se o inteligentní měřicí a komunikační body, které dokáží
libovolným způsobem komunikovat s nadřízenými systémy,
monitorovanými zařízeními i mezi sebou navzájem.
w w w.elc omgroup.eu
< 6 >
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
modulem zasunutým do sběrnice nebo ekvivalentním
typem externího modulu. Kompaktní jednotky podporují
stejný způsob rozšiřování, pouze s tím rozdílem, že tato datová sběrnice se nevyužívá pro připojení vnitřních periferií.
Uvedená smíšená koncepce modulárních jednotek nabízí
cenově i technicky efektivní řešení pro široký rozsah aplikací, od malých sestav s jednoduchým uspořádáním IO až
po komplexní podsítě sběru dat a řízení čítající desítky RTU
jednotek napojených ve stromové architektuře na jednotku
centrální, která sama ve svých pozicích nese inteligentní
moduly s vlastním výpočetním výkonem.
Vzdálená diagnostika a servis
Jak již bylo zmíněno dříve, první jednotky RTU byly určeny
pro vzdálenou bezdrátovou komunikaci prostřednictvím
GSM přenosů. Tento typ aplikací je specifický často obtížnou fyzickou dostupností místa instalace (velká vzdálenost,
nepřístupný terén) spolu s velkým počtem osazených míst.
I z těchto důvodů jsou na spolehlivost takto používaných
zařízení kladeny vysoké nároky – spolehlivost sama však
mnohdy neznamená, že nikdy nebude potřeba danou lokalitu navštívit a provést zde servisní úkony spojené s případnou rekonfigurací systému, rozšířením jeho funkcí apod. Pro
tyto účely je nezbytnou vlastností možnost vzdálené správy,
diagnostiky, rekonfigurace a upgrade programového vybavení. Všechny tyto požadavky RTU jednotky beze zbytku
splňují, což je předurčuje k nasazení v mnoha kritických
aplikacích s širokou územní působností.
Oblasti nasazení
Obecné technické parametry jednotek umožňují jejich použití v libovolné oblasti spojené s monitorováním, řízením
a sběrem dat. Díky některým specifickým vlastnostem
a modulům pak ve vybraných oborech výrazně převyšují
svou užitnou hodnotou běžné obecné jednotky pro vzdálený sběr dat a ovládání.
Jednou z nejvýznamnějších oblastí je energetika a navazující odvětví, kde díky přímým třífázovým měřením napětí,
proudů a odvozených veličin ve spojení s integrovanými
funkcemi ochran a opakovaného zapínání nabízejí řešení
„all-in-one box“ pro monitorování a řízení rozvodných sítí.
Galvanické oddělení s vysokou elektrickou pevností, digitální vstupy s počítáním impulsů, měřením jejich periody
a časovou filtrací zákmitů pak umožňují snadné a rychlé
napojení na měřidla spotřeby (elektroměry, průtokoměry)
nejen v elektroenergetice, ale také v plynárenství, vodárenství apod. Dobré komunikační schopnosti, integrované
měření teplot, zálohované napájení a další standardní vlastnosti jednotek RTU pak vybízejí k nasazení do role monitorovacího systému a komunikační brány pro široké spektrum
zařízení a technologií napříč průmyslem, dopravou či automatizací budov.
< 7 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
GSM RTU 2 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje
binárními vstupy, výstupy a dvěma komunikačními porty
RS-232. Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo s řídicím serverem využívá jednotka službu
GSM/GPRS. Procesor zpracovává vstupy a požadavky
na výstupy, provádí filtraci analogových a binárních signálů. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM
a FLASH pamětí. Parametrizaci a také update nebo upgrade FW (SW) lze provádět dálkově přes GSM/GPRS.
Jednotku lze použít např. pro transparentní přenos dat přes
sériový port a GSM/GPRS síť, pro přenos měření včetně
dat z elektroměrů, pro signalizaci vstupů, překročení teplot
nebo výpadků napětí. Přes sériové porty lze jednotku propojit s dalšími moduly a systémy.
tdigitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
treléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
tovládání pomocí SMS zpráv
tdva komunikační porty RS-232, bez řídicích signálů a bez
galvanického oddělení
tsignalizace stavů jednotky pomocí LED
tautomatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
tzáložní napájení externím akumulátorem, dobíjení záložního akumulátoru 12 V
tpříjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – komunikace s elektroměrem přes
sériový port
tčasová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do +/-1 s)
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200418100001
GSM RTU 2
Popis
Komunikační jednotka pro
GSM síť
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.elc omgroup.eu
GSM RTU 2
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 40 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
8 aktivních/pasivních vstupů 24 V DC, GO 4 kV
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
2× RS-232 (bez řídicích signálů a galvanického oddělení)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 V
WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
106 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 8 >
RTU 2.7 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací, měřicí a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje binárními a analogovými vstupy, reléovými výstupy,
dvěma sériovými porty RS-232 a jedním portem RS-485.
Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo
řídicím serverem využívá jednotka RTU 2.7 síť GSM/GPRS,
LAN/Ethernet, případně port RS-232/485. Výkonný signálový procesor zpracovává vstupy a požadavky na výstupy,
provádí filtraci analogových a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další požadované funkce. Pomocný
procesor zajišťuje kontrolní funkce a HW i SW blokování
proti chybnému sepnutí relé. Funkce jednotky lze dálkově
parametrizovat. Parametry a data lze ukládat za provozu do
EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky včetně
připojených externích i/o modulů a také update nebo upgrade FW (SW) jednotky lze provádět dálkově. Jednotku lze
použít pro signalizaci stavů DI a AI, ovládání pomocí DO,
signalizaci překročení teplot, výpadků napětí a také pro
transparentní přenos dat ze dvou portů RS-232.
tdigitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
treléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
tdva komunikační porty RS-232, bez řídicích signálů a bez
galvanického oddělení
tsignalizace stavů jednotky pomocí LED
tautomatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
tzáložní napájení externím akumulátorem, dobíjení záložního akumulátoru 12 V/24 V
tpříjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – komunikace s elektroměrem přes
sériový port.
tčasová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do ±1 s)
t jednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak
lze rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly ext10 (10x DI), M3Z (3× AI), …
tv případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200418100002
GSM RTU 2.7
200412101005 NET RTU 2.7
Popis
Komunikační jednotka
pro GSM síť
Komunikační jednotka
pro síť Ethernet
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
NET RTU 2.7
GSM RTU 2.7
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 60 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
2× RS-232 (izolace 2 kV AC)
RS-485 (izolace 2 kV AC)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 nebo 24 V
RJ-45; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 9 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU 4 – komunikační jednotka
pro sběr stavových informací a dat
Popis jednotky
tjednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak lze
rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly
ext10 (10× DI), M3Z (3× AI), …
tv případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Jednotka je určena pro rozsáhlé monitorovací, měřicí a řídicí systémy, například v oblasti dispečerského řízení. Disponuje binárními a analogovými vstupy, binárními výstupy
a komunikačním portem pro připojení externích modulů.
Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou, počítačem nebo
s řídicím serverem využívá jednotka GSM RTU 4 síť GSM
(GPRS), jednotka NET RTU 4 síť LAN (Ethernet), případně
port RS-232/485. Výkonný signálový procesor zpracovává
vstupy a požadavky na výstupy, provádí filtraci analogových
a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další
požadované funkce. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky
včetně připojených externích i/o modulů a také update
nebo upgrade FW (SW) jednotky lze provádět dálkově.
Měření impulsů
Funkce měření impulsů byla prioritně vyvíjena pro měření
spotřeby elektrické energie. Je ji však možno využít i pro
jiná obdobná měření, např. pro měření spotřeby vody nebo
plynu. Jednotka měří na všech binárních vstupech počty
impulsů v čase ¼ hodiny, hodina, měsíc; ¼hodinové hodnoty archivuje. Dále může v parametrizovatelném čase
odesílat okamžitý interval mezi jednotlivými impulsy v milisekundách. Pro tuto funkčnost musí být daný binární vstup
naparametrizován. Doba vzorkování vstupů je 5 ms.
Základní vlastnosti
tdigitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení
a filtrace vstupujících změn signálů
tanalogové vstupy o rozsahu 0–20 mA DC, prováděno
periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn
signálů
treléové v ýstupy pro dálkové ovládání, galvanicky
oddělené
tsignalizace stavů jednotky pomocí LED
tautomatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
tzáložní napájení externím akumulátorem, dobíjení
záložního akumulátoru 12 V
tpříjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – impulsní vstupy nebo komunikace
s elektroměrem přes sériový port
Informace pro objednání
Objednací kód
200418100004
200412101010
Typ. označení
GSM RTU 4
NET RTU 4
Popis
Komunikační jednotka pro GSM síť
Komunikační jednotka pro síť Ethernet
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.elc omgroup.eu
NET RTU 4
GSM RTU 4
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 40 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
7 analogových vstupů, rozsah 0–20 mA DC, přesnost 0,5 %
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
RS-485 (izolace 2 kV AC )
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 V
CKK 5,08; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A – pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 10 >
RTU BB – jednotka pro monitorování
provozních parametrů kritických zařízení
Popis jednotky
Základní vlastnosti
Jednotka RTU BB technicky vychází z jednotky RTU 4, od
které se odlišuje zejména instalovaným FW, který plní specifické funkce spojené s vyhodnocením a záznamem provozních událostí. Za tímto účelem je rozšířena parametrizace
jednotky o zadání vyhodnocovacích podmínek i následných akcí – jednotka pak kromě uložení záznamu do paměti EEPROM provede také např. sepnutí vybraného relé,
a takto oznámí překročení mezí obsluze nebo přímo zapne
pomocné zařízení schopné kritickou situaci řešit (ventilátor,
bezpečnostní záklopka apod.).
Jelikož se jedná o autonomní provozní monitor bez nutnosti
trvalého připojení na nadřízený systém, jako příslušenství
se dodává také malý terminál s dvouřádkovým LCD displejem, signalizačními LED a několika tlačítky pro interakci
s obsluhou, který se napojuje na komunikační linku RS-485
jednotky RTU BB. Na displeji je možno zobrazit jednak přepočtené aktuální hodnoty měřených veličin, čítačů i binárních vstupů, a dále pak záznamy událostí spolu s údajem,
kdy došlo k překročení provozních parametrů apod.
Uživatelsky je práce s terminálem i komunikace s jednotkou z PC rozdělena do tří úrovní – základní umožňuje
pouze prohlížení aktuálních hodnot a signalizuje přítomnost
alarmů v paměti. Úroveň určená údržbě slouží pro zobrazení provozních záznamů a umožňuje potvrzovat nekritická
překročení provozních podmínek. Nejvyšší úroveň je vyhrazena servisním pracovníkům dodavatele zařízení – zde je
možno prohlížet a potvrzovat všechny záznamy, přičemž
kritická překročení limitů mohou sloužit jako důkaz o porušení záručních podmínek ze strany uživatele, případně také
bezpečnostních předpisů stanovených pro provoz daného
zařízení. Na základě kumulovaných hodnot o celkové době
provozu zařízení, uběhnuté vzdálenosti, celkové zdvižené
hmotnosti apod. lze také určovat servisní intervaly a optimalizovat údržbu cíleně na nejvíc namáhané části strojů.
K jednotce RTU BB se dodává komunikační server a klientská aplikace pro MS Windows, která umožňuje jak trvalý
on-line provoz, tak také off-line stahování dat na notebook
prostřednictvím kříženého ethernetového kabelu/GSM
modemu.
tanalogové a digitální vstupy, reléové výstupy – technická
specifikace HW shodná s RTU 4
tterminál s LCD displejem (2 × 16 znaků, výška 5 mm),
LED (alarm) a tlačítky (4× kurzor, +, -, Esc, Enter), komunikace s jednotkou po RS-485
tintegrované vyhodnocení, záznamy, dialog s obsluhou
tmožnost autonomního provozu s off-line stahováním dat
Typické aplikace
tjeřáby, výtahy a další zdvihací zařízení
tdopravníkové systémy
tkompresory a čerpadla
ttechnologie pro chlazení a ohřev/vytápění
Informace pro objednání
Objednací kód
200418100010
200412101040
Typ. označení
GSM RTU BB
NET RTU BB
Popis
Provozní monitor pro GSM síť
Provozní monitor pro síť Ethernet
< 11 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU 7.2 – komunikační jednotka
s integrovaným měřením 3f proudů
Popis jednotky
tpříjem, vyhodnocení a přenos dat z měřicích přístrojů,
např. z elektroměrů – impulsní vstupy nebo komunikace
s elektroměrem přes sériový port
tčasová informace do jednotky dodávána z nadřazeného
systému (chyba je obvykle max. do ±1 s)
tjednotku lze propojit s moduly přes port RS 485, a tak lze
rozšířit počet vstupů a výstupů, např. lze připojit moduly
ext10 (10x DI), M3Z (3× AI), …
tv případě požadavku lze realizovat propojení s dalšími
typy modulů, jednotek a systémů, s HMI terminály atp.
Jednotka disponuje binárními a analogovými vstupy, binárními výstupy a komunikačním portem pro připojení externích modulů. Pro komunikaci se vzdálenou jednotkou,
počítačem nebo s řídicím serverem využívá jednotka GSM
RTU 7.2 síť GSM (GPRS), jednotka NET RTU 7.2 síť LAN
(Ethernet), případně port RS-232/485. Výkonný signálový
procesor zpracovává vstupy a požadavky na výstupy, provádí filtraci analogových a binárních signálů, může vykonávat automatizační a další požadované funkce. Parametry
a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci jednotky včetně připojených externích
i/o modulů a také update nebo upgrade FW (SW) jednotky
lze provádět dálkově.
Základní vlastnosti
tdigitální vstupy, prováděno periodické vyhodnocení a filtrace vstupujících změn signálů
tanalogové (AC) vstupy jsou periodicky čteny, vč. zpracování vstupujících hodnot měření, 200x/10 ms (příp. i častěji), kontroly mezí jsou prováděny 1×/10 ms
tzměnám (po překročení nastavených časových filtrů)
je přiřazována časová informace s rozlišením na 10 ms,
v případě požadavku lze toto rozlišení snížit, změnit
tanalýza měřených hodnot v čase, případně s ukládáním
průběhů, histogramů
tsignalizace zemního spojení včetně místa zemního spojení (zemní směrová ochrana)
tautomatizační funkce, např. sepnutí relé v závislosti na
parametrech a vstupech v čase
třízené (udržovací) dobíjení záložního akumulátoru
12 V nebo 24 V, včetně případné korekce hodnoty napětí
v závislosti na teplotě, periodické
testování stavu (kapacity) záložního
Objednací kód
Typ. označení
akumulátoru
200418100006
200412101020
GSM RTU 7.2
NET RTU 7.2
Informace pro objednání
Popis
Komunikační jednotka pro GSM síť
Komunikační jednotka pro síť Ethernet
Technická specifikace
Modul
Komunikace do nadřazeného systému
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Komunikační rozhraní (rozšíření)
Teplotní čidlo
Záložní napájení
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
w w w.elc omgroup.eu
NET RTU 7.2
GSM RTU 7.2
10/100BaseT(X), konektor RJ45
GSM/GPRS modul, quad band, tř. 12
18 až 60 V DC, ochrana proti přepětí
2,5 W
16 aktivních/pasivních vstupů 24 nebo 48 V DC, GO 4 kV
6 proudových vstupů, In = 20 mA AC, přesnost 0,5%, trvalé přetížení 2× In
4 reléové výstupy, GO 4 kV AC
RS-485 (izolace 2 kV AC)
interní a externí čidlo, rozsah -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C od -10 do +85 °C
externí akumulátor 12 nebo 24 V
CKK 5,08; MV 253/5,08; WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A–pólová rozteč 5,08 mm
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
160 × 90 × 58 mm
na DIN 35
< 12 >
RTU7M – šasi se sběrnicí
Základní vlastnosti
Sloty, vyhrazené sloty
tšasi se sběrnicí 8 nebo 6 slotů
tklíčované sloty, ochrana proti zasunutí nevhodného modulu do pozice
tvýkonný signálový procesor (jádro jednotky RTU7M)
tmodularita, možnost snadného rozšíření V/V
tintegrované interní teplotní čidlo
t2 interní sériové komunikační linky pro komunikaci s podřízenými moduly
tsynchronizační linka
tzálohovaný obvod RTC
tmontáž na stěnu nebo do panelu
tEMC/EMI kompatibilita
Následující tabulka je přehledem vyhrazených slotů v šasi
RTU7M-8:
Číslo slotu
1, 2
3
4, 5
5, 6
7, 8
Modul
napájecí modul (dle typu modulu)
komunikační modul
přímé digitální výstupy (dle FW)
přímé digitální vstupy (dle FW)
přímé analogové vstupy
Do slotů 1, 4, 5, 6, 7, 8 lze zasunout jakýkoliv modul nepřímých digitálních vstupů nebo výstupů nebo modul
nepřímých analogových vstupů. Tyto moduly pak jsou samostatnými podřízenými jednotkami s vlastním procesorem
a samotná jednotka pro ně slouží jako komunikační most
s nadřazeným systémem.
Jednotka je osazena velice přesným, teplotně kompenzovaným obvodem reálného času se zálohováním. Časová synchronizace jednotky je možná ze serveru nebo přes modul
s GPS přijímačem. Časová synchronizace podřízených
jednotek je pak prováděna pomocí synchronizační linky na
sběrnici.
Teplota v šasi je měřena interním teplotním čidlem. Rozsah
měření je -55 °C až 125 °C, s přesností ±0,5 °C v rozsahu
-10 °C až 85 °C.
Jednotka je vybavena univerzálními montážními úchyty pro
instalaci jak na stěnu rozváděče, tak do montážního otvoru
(přední nebo zadní montážní úchyty).
Popis jednotky
V šasi je osazena osmislotová sběrnice se signálovým procesorem, která tvoří jádro jednotky RTU7M.
Některé sloty jsou univerzální, do některých je možno zasunout jen jeden nebo několik typů modulů (zásuvných karet).
Všechny sloty i dodávané moduly mají klíčované konektory.
Klíčování slouží jako ochrana proti zasunutí nevhodného
modulu do slotu. Sloty jsou číslovány z leva od jedné do
osmi. U verze se šesti sloty chybí pozice číslo 4 a 5.
Standardy
EMC:
EMS:
ČSN EN 55022
ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3
ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-8
ČSN EN 61000-4-9, ČSN EN 61000-4-10
ČSN EN 61000-4-12
Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950-1 + A11
Výše uvedeným standardům vyhovují i jednotlivé moduly
jednotky RTU7M, které jsou popsány dále, a také jednotka
jako celek.
Informace pro objednání
Objednací kód
200821100004
200821100005
200821100008
200821100009
Typ. označení
RTU7M-8
RTU7M-6
CPU-01
CPU-02
Popis
Šasi jednotky RTU7M, 8 slotů
Šasi jednotky RTU7M, 6 slotů
CPU modul, základní
CPU modul, RTC
Technická specifikace
Počet slotů
CPU
Teplotní čidlo
Rozměry (s montážními úchyty)
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
8
6
signálový procesor 16 bitů, dle typu CPU modulu
Rozsah měření -55 až 125 °C, přesnost ±0,5 °C v rozsahu -10 °C až 85 °C
280 × 177 (4U) × 107 mm (š × v × h)
230 × 177 (4U) × 107 mm (š × v × h)
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
< 13 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – napájecí moduly
Základní vlastnosti
tÝJSPLâSP[TBIWTUVQOÓIPOBQÈKFDÓIPOBQďUÓ
(12 VDC–60 VDC)
tJOUFHSPWBOâJOUFMJHFOUOÓOBCÓKFčBLVNVMÈUPSĜ
tNďīFOÓLBQBDJUZBLVNVMÈUPSĜ
tPDISBOBQSPUJQīFCJUÓBÞQMOÏNVWZCJUÓBLVNVMÈUPSV
tQīFQďěPWÏPDISBOZOBOBQÈKFDÓDIWTUVQFDI
tWTUVQZKJÝUďOZWSBUOâNJQPKJTULBNJQSPUJOBEQSPVEV
tNPäOPTUQīJQPKFOÓFYUFSOÓIPUFQMPUOÓIPčJEMB
tTJHOBMJ[BčOÓ-&%QSPJOEJLBDJTUBWVKFEOPULZ
a akumulátoru
Popis jednotky
Modul slouží k napájení jednotky RTU7M, všech modulů
a podřízených jednotek ve sběrnici. K modulu je možné
připojit záložní akumulátor, přepnutí chodu na záložní
akumulátor je automatické po výpadku vstupního napětí.
Oba napájecí vstupy jsou jištěny vratnými pojistkami a jsou
opatřeny přepěťovými ochranami.
Při chodu ze záložního akumulátoru je kontrolováno jeho
napětí a je zajištěna ochrana proti jeho úplnému vybití. Při
poklesu napětí akumulátoru pod jeho minimální hodnotu
přejde jednotka na dobu 1 minuty do režimu vypínání.
Informace o tomto stavu, stejně jako informace o výpadku
vstupního napájecího napětí je předávána do nadřazeného
systému. Po jedné minutě, pokud nedojde k obnovení
dodávky vstupního napájení, se jednotka
automaticky vypne.
Objednací kód
Samozřejmostí je měření hodnoty vstupního
200821100116
napájecího napětí a napětí akumulátoru.
200821100117
Součástí napájecích modulů je integrovaný
2008211000114
nabíječ záložních akumulátorů 12 V nebo
2008211000115
24 V pro různé kapacity akumulátorů.
2008211000120
Maximální udržovací nabíjecí proud je 1,1 A.
Technická specifikace
Modul
Vstupní napájecí napětí
Jištění vstupu
Výstupní napětí
Izolace
Napětí akumulátoru
Max. dobíjecí proud akumulátoru
Max. udržovací napětí akumulátoru
Jištění akumulátoru
Vypínací napětí (ochrana akumulátoru)
Teplotní čidlo
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
w w w.elc omgroup.eu
Typ. označení
PWR60-24/03
PWR60-24/10
PWR60-12/03
PWR60-12/10
PWR230-24/03
2008211000121 PWR230-24/10
2008211000123 PWR230-12/03
2008211000124 PWR230-12/10
Nabíjení akumulátoru je řízeno procesorem
jjednotky v závislosti na jeho teplotě (pokud je
připojeno externí teplotní čidlo).
Periodicky je měřena kapacita akumulátoru, její
hodnota a údaj o stavu akumulátoru je předáván
do nadřazeného systému.
d
V případě použití záložního akumulátoru musí
být vstupní napájecí napětí minimálně o 5 V vyšší
než je nominální hodnota napětí akumulátoru.
Externí teplotní čidlo se typicky používá pro
měření teploty akumulátoru nebo okolní teploty
jjednotky (teplota v rozváděči). Rozsah měření je
--55 °C až +125 °C, s přesností ±0,5 °C v rozsahu
--10 °C až +85 °C.
Na modulu jsou osazeny dvě signalizační LED
diody. První indikuje stav komunikace jednotky,
d
druhá
stav akumulátoru a nabíječky.
d
Informace pro objednání
Popis
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 24 V/0,3A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 24 V/1,0A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 12 V/0,3A
Napájecí modul, max. 60 V DC, nabíječka 12 V/1,0A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 24 V/0,3A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 24 V/1,0A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 12 V/0,3A
Napájecí modul, 230 V AC/DC, nabíječka 12 V/1,0A
PWR60PWR60PWR60PWR60PWR230- PWR230- PWR23024/03
24/10
12/03
12/10
24/03
24/10
12/03
12 VDC–60 VDC (max. 70W)
90–260 V AC/DC
3,2A polyswitch
+5 VDC/4 A (20W) , -5 VDC/1,5 A (7,5W)
1 kV AC, po dobu 1 minuty
24 V
12 V
24 V
12 V
0,3 A
1A
0,3 A
1A
0,3 A
1A
0,3 A
27,4 V
13,7 V
27,4 V
13,7 V
3,2 A polyswitch
22 V
11 V
22 V
11 V
Rozsah měření -55 až +125 °C, přesnost ±0,5 °C v rozsahu -10 °C až +85 °C
2× WAGO 231-302/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
2
1
< 14 >
PWR23012/10
1A
RTU7M – komunikační moduly
Základní vlastnosti
COM-GSM
C
tmnoho typů komunikačních rozhraní
tslouží zároveň jako komunikační most při komunikaci
s podřízenými jednotkami
tlinka RS-485 pro komunikaci s podřízenými jednotkami řady RTU a dalšími zařízeními (elektroměry, měřicí
přístroje)
tinterní nebo externí držák SIM karty
tindikační LED pro sledování komunikace s nadřazeným
systémem a podřízenými jednotkami
Na modulu je vestavěn modem pro sítě GSM
900/1800 nebo 1900 MHz. Konfigurace pa9
rametrů je možná dálkově pomocí UDP-API
modemu.
COM-NET
C
Karta je osazena komunikačním modulem
s Ethernetovým rozhraním. Nastavení síťových
komunikačních parametrů je možné provádět
vvzdáleně přes vestavěný Webový server, Telnet
konzolu nebo pomocí utilit pro MS Windows.
Popis modulů
Modul slouží k zajištění komunikace jednotky RTU7M a jejich
podřízených jednotek s nadřazeným systémem. Dle použitého FW jednotky a komunikačního rozhraní je možno přenášet data standardizovanými protokoly IEC 60870-5-104,
IEC 60870-5-101 nebo proprietárním HIOCom2.
Při komunikaci je kladen velký důraz na zabezpečení zpráv
proti jejich poškození. Je možno parametrizovat časový interval mezi přenášenými zprávami, počet opakování zpráv
a interval opakování zpráv. Dále je možno parametrizovat
časový interval pro zasílání udržovacích zpráv. Jejich použitím dojde k včasnému odhalení poruchy komunikace.
Všechna komunikační rozhraní umožňují provádět dálkový
upgrade firmware jednotek RTU7M a jejich podřízených
jednotek řady RTU.
Objednací kód
200821100218
200821100221
200821100223
200821100225
200821100227
200821100229
Technická specifikace
Informace pro objednání
Typ. označení
COM-GSM
COM-NET
COM-OPT
COM-232
COM-485
COM-CLO
Modul
COM-GSM
COM-NET
COM-OPT
Komunikační rozhraní s nadřazeným
systémem
GSM/GPRS
modul
Ethernet
10/100 Mbps
Optický
Ethernet
Konektor
FME
Popis
Komunikační modul, rozhranní GSM, anténa
Komunikační modul, rozhraní Ethernet 10/100 Mbps
Komunikační modul, optický Ethernet
Komunikační modul, rozhraní RS-232
Komunikační modul, rozhraní RS-485
Komunikační modul, proudová smyčka
COM-232
COM-CLO
Proudová
RS-232 (izolace RS-485 (izolace
smyčka (izolace
2 kV AC po
2 kV AC po
2 kV AC po
dobu 1 min)
dobu 1 min)
dobu 1 min)
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
SC
UDP, IP, TCP,
UDP, IP, TCP,
DHCP, Telnet,
PPP SMS, CSD, DHCP, Telnet,
Protokoly podporované komunikačním
SNMP, HTTP,
GPRS, UDP, IP, SNMP, HTTP,
rozhraním
SMTP, ARP,
SMTP, ARP,
TCP
SNTP, ICPMP
SNTP, ICPMP
RS-485 (pro komunikaci s podřízenými moduly a dalšími zařízeními)
Izolace 2 kV AC (po dobu 1 min.)
Další rozhraní
ADFC (Automatic Data Flow Control)
Na konektoru je k dispozici napětí +5 V DC, max. 0,2 A
Konektor WAGO 231-304/026-000, součást dodávky
Spotřeba
2W
2,7 W
3W
2W
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C 0 °C až +60 °C -20 °C až +55 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
3
< 15 >
COM-485
2W
2W
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – komunikační moduly pro externí zařízení
Základní vlastnosti
IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Implementována je široká
řada protokolů, další je možno zakázkově doimplementovat.
Jakékoliv připojené zařízení se pak v nadřazeném systému
jeví jako podřízená jednotka řady RTU7.
Další aplikací může být vytvoření datového spoje mezi
dvěmi nebo více jednotkami RTU7M. A to buď pomocí rozhraní, která jsou přímo na modulu nebo například pomocí
externích GPRS modemů v transparentním režimu. Tímto
způsobem pak může být navzájem koordinována činnost
dvou nebo více jednotek RTU7M v řídicích aplikacích.
Pro každé komunikační rozhraní je modul osazen indikačními LED diodami pro sledování stavu komunikace.
t2 komunikační rozhraní v mnoha typech
tgalvanické oddělení portů
tširoká řada implementovaných protokolů
tmožnost implementace uživatelských a proprietárních
protokolů
tzakázkové aplikace
tslouží zároveň jako komunikační most při komunikaci
s podřízenými jednotkami a dalšími zařízeními
tindikační LED pro sledování komunikace s nadřazeným
systémem a podřízenými jednotkami
tdálkový upgrade FW
ttypické aplikace: převodníky protokolů, komunikační
koncentrátor
Výhodou je možnost dálkového upgrade firmware jako
u dalších nepřímých (podřízených) jednotek řady RTU7.
Popis modulů
Modul slouží k zajištění komunikace mezi jednotkou RTU7M
a dalšími zařízeními, jako jsou například elektroměry, průtokoměry, plynoměry, jednotky pro sběr dat a další. Obsahuje
2 komunikační rozhraní, která jsou stejná jako na modulech
řady COM-XXX, mimo GSM.
Základní aplikací je převod protokolu externího zařízení na komunikaci pomocí protokolů IEC 60870-5-101,
Objednací kód
200821100318
200821100321
200821100323
200821100325
200821100327
Informace pro objednání
Typ. označení
COMIO-NET
COMIO-OPT
COMIO-232
COMIO-485
COMIO-CLO
Popis
Komunikační modul, rozhraní 2× Ethernet 10/100 Mbps
Komunikační modul, rozhraní 2× optický Ethernet
Komunikační modul, rozhraní 2× RS-232
Komunikační modul, rozhraní 2× RS-485
Komunikační modul, 2× proudová smyčka
Technická specifikace
Modul
COMIO-NET
COMIO-OPT
Komunikační rozhraní
Ethernet
10/100 Mbps
Optický Ethernet
Počet rozhraní
Konektory
2
2× RJ45
2× SC
UDP, IP, TCP, DHCP,
UDP, IP, TCP, DHCP,
Protokoly podporované komunikačním Telnet, SNMP, HTTP,
Telnet, SNMP, HTTP,
rozhraním
SMTP, ARP, SNTP,
SMTP, ARP, SNTP,
ICPMP
ICPMP
Spotřeba
4W
6W
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C
0 °C až +60 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
1, 4, 5, 6, 7, 8
w w w.elc omgroup.eu
< 16 >
COMIO-232
RS-232 (izolace
2 kV AC po dobu
1 min)
COMIO-485
RS-485 (izolace
2 kV AC po
dobu 1 min)
COMIO-CLO
Proudová smyčka
(izolace 2 kV AC
po dobu 1 min)
2× RJ45
2× RJ45
2× RJ45
3,5 W
3,5 W
-20 °C až +55 °C
4W
RTU7M – digitální vstupy (DI)
Základní vlastnosti
t20 digitálních vstupů
tizolace 3,75 kV AC
tindikace vybuzení vstupu
tnastavitelný SW časový filtr pro obě logické úrovně
tmožnost dvoubitové signalizace (např.
určení mezipolohy silového prvku)
tkonfigurovatelný maximální povolený
počet změn na vstupu za časový interval
tvzorkování vstupů s periodou 5 ms (1 ms)
tčítání impulsů a měření periody s ukládáním stavu do zálohované paměti – pro
aplikace měření spotřeby energií a médií
Pasivní DI
Tyto vstupy nemají osazen zdroj budícího napětí. Jsou tedy
aktivovány přivedením vnějšího napětí příslušné velikosti
dle typu karty.
Popis modulů
Moduly digitálních vstupů pro jednotky
RTU7M jsou vyráběny v několika základních variantách:
tpřímé DI, aktivní
tpřímé DI, pasivní
tnepřímé DI, aktivní
tnepřímé DI, pasivní
Zpracování vstupních digitálních signálů
Digitální vstupy jsou vzorkovány s periodou 5 ms. Interval
vzorkování lze snížit až na 1 ms. Ve zpracování následuje
filtrace změn signálů. Pro obě logické úrovně lze nastavit
časový filtr. Pokud změna na digitálním vstupu trvá stanovenou dobu, je daná logická úroveň prohlášena za platnou a je odeslána do nadřazeného systému, pokud je to
požadováno. Při každé změně je hlídáno překročení nastaveného maximálního počtu změn za minutu. Když je
maximální počet změn překročen, je hodnota přenesena
s telemetrickou chybou. Tímto se zabrání zbytečnému přenosu kmitajících hodnot.
Přímé DI
Karta přímých digitálních vstupů má vstupy HW zapojeny
přímo na digitální vstupy hlavního procesoru jednotky
RTU7M. Procesor pak vyhodnocuje vstupní signály, provádí jejich filtraci atd. Tyto karty je možné do vany RTU7M
osadit maximálně dvě (dle FW, viz příručka uživatele). Výhodou je podpora automatizačních funkcí, jako je například
podmíněné ovládání (sepnutí relé na základě stavu vstupů
na kartě přímých DI).
Informace pro objednání
Nepřímé DI
Karta nepřímých digitálních vstupů má osazen vlastní procesor, který provádí zpracování vstupních signálů (bez účasti
hlavního procesoru jednotky RTU7M). Karta se chová jako
podřízená jednotka řady RTU7, data jsou přenášena po
interní sběrnici jednotky RTU7M, která slouží jako komunikační most. Moduly podporují komunikační protokoly IEC
60870-5-101, IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Podporovány
jsou všechny výše uvedené funkce, mimo automatizačních.
Aktivní DI
K vybuzení vstupu dojde po připnutí příslušné vstupní
svorky vnějším kontaktem ke společné svorce. Na kartě je
tedy osazen vlastní galvanicky oddělený zdroj napětí příslušné velikosti dle typu karty.
< 17 >
Přímé vstupy
Obj. kód
200821100422
200821100424
200821100427
200821100425
200821100426
200821100410
200821100411
Typ. označení
DI20-DAS
DI20-DAM
DI20-DAL
DI20-DPS
DI20-DPM
DI20-DPL
DI20-DPX
Popis
20xDI, aktivní, 12 V
20xDI, aktivní, 24 V
20xDI, aktivní, 48 V
20xDI, pasivní, 12 V
20xDI, pasivní, 24 V
20xDI, pasivní, 48 V
20xDI, pasivní, 110 V
Nepřímé vstupy
Obj. kód
200821100413
200821100415
200821100428
200821100418
200821100429
200821100419
200821100421
Typ. označení
DI20-UAS
DI20-UAM
DI20-UAL
DI20-UPS
DI20-UPM
DI20-UPL
DI20-UPX
Popis
20xDI, aktivní, 12 V
20xDI, aktivní, 24 V
20xDI, aktivní, 48 V
20xDI, pasivní, 12 V
20xDI, pasivní, 24 V
20xDI, pasivní, 48 V
20xDI, pasivní, 110 V
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Technická specifikace
Moduly digitálních vstupů – přímé
Modul
Počet vstupů
Typy vstupů
Přenášení stavů
Úroveň H
Úroveň L
Proud vstupem
SW filtr pro úroveň H a L
Povolený počet změn v minutě
Izolační napětí
Spotřeba
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
DI20-DAS
DI20-DAM
DI20-DAL
DI20-DPS
DI20-DPM
DI20-DPL
DI20-DPX
20
Aktivní (spínání suchým kontaktem)
Pasivní (spínání vnějším napětím, obě polarity)
Přímé propojení vstupů na hlavní procesor
Sepnuto
Sepnuto
Sepnuto
7,5–28 V
16–70 V
28–70 V
60–150 V
Rozepnuto
Rozepnuto
Rozepnuto
0–4 V
0–10 V
0–17 V
0–25 V
3,6 mA
2,4 mA
2,4 mA
1,3–7,5 mA
1,3–7 mA
1,3–3,5 mA 2,7–15 mA
0– 327,675s, krok 5ms
0–255
3,75 kV AC po dobu 1 minuty
Max. 3 W
0,2 W
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
Pozice ve sběrnici
5, 6
Moduly digitálních vstupů – nepřímé (podřízená jednotka)
Modul
DI20-UAS
DI20-UAM
DI20-UAL
DI20-UPS
DI20-UPM
DI20-UPL
DI20-UPX
Počet vstupů
20
Typy vstupů
Aktivní (spínání suchým kontaktem)
Pasivní (spínání vnějším napětím, obě polarity)
Komunikační protokol
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
Úroveň H
Sepnuto
Sepnuto
Sepnuto
7,5–28 V
16–70 V
28–70 V
60–150 V
Úroveň L
Rozepnuto
Rozepnuto
Rozepnuto
0–4 V
0–10 V
0–17 V
0–25 V
Proud vstupem
3,6 mA
2,4 mA
2,4 mA
1,3–7,5 mA
1,3–7 mA
1,3–3,5 mA 2,7–15 mA
SW filtr pro úroveň H a L
0–327,675s, krok 5ms
Povolený počet změn v minutě
0–255
Izolační napětí
3,75 kV AC po dobu 1 minuty
Spotřeba
Max. 3,5 W
0,5 W
Konektory
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
Teplotní rozsah
-20 °C až +55 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +75 °C
Okolní relativní vlhkost
30 %–95 % RH nekondenzující
Krytí
IP20
Pozice ve sběrnici
w w w.elc omgroup.eu
1, 4, 5, 6, 7, 8
< 18 >
RTU7M – digitální výstupy (DO)
Základní vlastnosti
Moduly podporují komunikační protokoly IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104 a HIOCom2. Podmíněné ovládání a automatizační funkce nejsou implementovány.
t10 reléových digitálních výstupů
t8 [email protected] V AC, 8 [email protected] V DC
t8× spínací kontakt, 2× přepínací kontakt
tHW i SW zabezpečení proti náhodnému
sepnutí výstupu
tnastavitelný čas sepnutí relé
tošetřeno šíření rušení do připojeného obvodu při sepnutí kontaktů relé
tspeciální funkce některých DO (řízení termostatu, funkce ochran)
Zapojení konektorů
Na kartě jsou dva jedenáctipinové konektory. Na každém
jsou k dispozici 4 spínací kontakty a 1 přepínací kontakt
výstupních relé.
Zabezpečení digitálních výstupů
Velký důraz je kladen na ochranu před náhodným sepnutím
digitálního výstupu. V jednotkách řady RTU7 je toto řešeno
na úrovni hardware i software:
tna úrovni SW je použito dvoufázové řízení sepnutí relé.
Jednotka musí obdržet dva shodné povely pro sepnutí
relé v daném časovém intervalu, aby se příkaz provedl.
thardwarově je každé relé řízeno dvěmi budiči. Aby se
sepnutí provedlo, musí být aktivovány oba budiče současně. Každý budič je řízen vlastním procesorem.
Popis modulů
Moduly digitálních výstupů pro jednotky
RTU7M jsou vyráběny ve dvou variantách:
tpřímé DO
tnepřímé DO
Přímé DO
Speciální funkce
Karta přímých digitálních výstupů má výstupy
HW zapojeny přes výkonové budiče přímo
na digitální vstupy hlavního procesoru jednotky RTU7M.
Tyto karty je možné do vany RTU7M osadit maximálně dvě
(dle FW, viz příručka uživatele). Výhodou je podpora automatizačních funkcí a podmíněného ovládání (sepnutí relé
na základě stavu vstupů na kartě přímých DI).
V závislosti na typu firmware mohou mít některé digitální výstupy vyhrazenou funkci. Příkladem je spínání topného tělesa v závislosti na teplotě měřené externím čidlem (funkce
termostatu, temperování rozvaděče), funkce ovládání silového prvku při vyhodnocení zemního spojení, zkratu nebo
nadproudu atd.
Nepřímé DO
Karta nepřímých digitálních výstupů má osazen vlastní
procesor, který provádí přes budiče signálů spínání relé
dle zadaných požadavků. Karta se chová jako podřízená
jednotka řady RTU7, data jsou přenášena po interní sběrnici jednotky RTU7M, která slouží jako komunikační most.
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100524
200821100525
Technická specifikace
Modul
Počet výstupů
Nastavitelná doba sepnutí
Komunikační protokol
Dielektrická pevnost kontakt-cívka
Dielektrická pevnost mezi rozpojenými
kontakty
Zatížitelnost kontaktů
Životnost
Sepnutí relé
Spotřeba
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
DO10-D
8 spínacích a 2 spínací/rozpínací kontakty relé
10 ms až 655 s, krokem 10 ms
5 kV AC po dobu 1 minuty
Typ. označení
DO10-D
DO10-U
Popis
10xDO, přímé výstupy
10xDO, nepřímé výstupy
DO10-U
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
1 kV AC po dobu 1 minuty
8 [email protected] V AC, 8 [email protected] V DC
2× 107 cyklů
Zabezpečeno proti náhodnému sepnutí.
Sepnutí řízeno digitálními signály přímo z hlavního
procesoru.
2,3 W
2× WAGO 231-311/026-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
4, 5
< 19 >
Zabezpečení proti náhodnému sepnutí.
Samostatná podřízená jednotka řady RTU7
3W
1, 4, 5, 6, 7, 8
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – analogové vstupy, přímá měření
Základní vlastnosti
Moduly AI-I/20
t3 kanály analogových vstupů
tprovedení s proudovými nebo napěťovými vstupy
tměření AC nebo AC/DC dle typu modulu
tširoká škála vstupních rozsahů
tvysoká přetížitelnost proudových měření
tgalvanické oddělení – dle typu modulu
tpřepěťové ochrany na vstupech
tzpracování měření výkonným signálovým procesorem
tvzorkování, filtrace dle použitého FW
tna požádání možná změna vstupních rozsahů
Moduly využitelné pro měření střídavých nebo stejnosměrných proudů. Jmenovitý rozsah měření je ±20 mA DC nebo
20 mA AC, přetížitelnost je 2× In. Jsou vyráběny v provedení s galvanickým oddělením nebo bez.
Moduly AI-U-I
Moduly s galvanickým oddělením pro měření stejnosměrných nebo střídavých napětí. U některých jsou vstupy
upraveny přímo pro použití s odporovými nebo kapacitními
snímači napětí. Typickou aplikací jsou pak DOÚS nebo
Reclosery.
Popis modulů
Tyto moduly slouží k úpravě měřeného signálu na vnitřní
unifikovaný napěťový signál, který je dále zpracováván hlavním procesorem jednotky. Signál je tedy po úpravě připojen
na vstupy ADC procesoru. Dále moduly zabezpečují galvanické oddělení a přepěťovou ochranu analogových vstupů
jednotky. Moduly přímých měření je možno v jednotce
RTU7M osadit maximálně dva, rozšíření počtu analogových vstupů je možné prostřednictvím modulů nepřímých
měření.
Vstupní rozsahy jsou voleny tak, aby se jednotka dala
snadno začlenit do různých monitorovacích a řídicích aplikací v průmyslu a především v energetice. Mimo zde uvedené typy jsou po konzultaci s výrobcem možné i další
rozsahy měření.
Moduly AI-MTI
Jedná se o moduly pro měření střídavých proudů v rozsazích, které jsou dány typem modulu. Na vstupech jsou
osazeny přesné měřicí transformátory proudu. Některé typy
modulů jsou vybaveny dvourozsahovým měřením pro zvýšení přesnosti měření ve jmenovitém rozsahu. Výhodou je
jejich velká přetížitelnost, potřebná zvláště v energetických
aplikacích při detekci poruchových stavů na vedení (zkraty,
nadproudy, zemní spojení). Moduly jsou vhodné i pro měření v jiných, obecných, průmyslových aplikacích.
Moduly AI-MTU
Moduly s měřicími transformátory napětí pro střídavá měření. Základní rozsah je 100 V AC. Přetížitelnost je 1,2 Un
a rovněž plně vyhovuje průmyslovým a energetickým
aplikacím.
Obj. kód
200821100639
200821100636
200821100637
200821100645
200821100640
200821100633
200821100641
200821100642
200821100643
w w w.elc omgroup.eu
Informace pro objednání
Typ. označení
AI-MTI/5
AI-MTI/1
AI-MTI/5-1
AI-MTU
AI-I/20
AI-I/5
AI-I/20-I
AI-UA/2-I
AI-UA/10-I
< 20 >
Popis
3× AI, 5 A AC, přetížitelnost 4xIn, izolace
3× AI, 1 A AC, přetížitelnost 4xIn, izolace
3× AI, 5 A AC, izolace
3× AI, 100 VAC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In
3× AI, 20 mA AC, ±5 mA DC, přetížitelnost 2× In
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, izolace
3× AI, 2 V AC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
3× AU, 10 V AC, ±10 V DC, přetížitelnost 1,2× Un, izolace
Technická specifikace
Modul
Měřená veličina
Počet vstupů
AI-MTI/5
Proud
3
AI-MTI/1
AI-MTI/5–1 AI-MTU
Napětí
Jmenovitý rozsah *
5 A AC
1 A AC
5 A AC
100 V AC
Přetížitelnost
20 A AC po 4 A AC
dobu
po dobu
1 minuty
1 minuty
5 A AC
trvale
120 V AC
trvale
40 mA AC trvale
±40 mA DC trvale
Typy vstupů
Izolovaný 4 kV
Izolovaný
3,7 kV
Neizolovaný
±0,5 %
±1 %
Přesnost měření (z jmenovitého
rozsahu)
Přesnost měření (při přetížení)
Zpracování signálů
Vzorkování
Výkonová spotřeba
2,4 V AC
trvale
AI-U/10-I
10 V AC
±10 V DC
12 V AC
trvale
±12 V DC
trvale
Izolovaný 4 kV
±0,5 %
±1,5 %
10bitový A/D převodník
Dle použitého firmware
-
±0,5 %
+5 Van./0.1 W +5 Vdig./1 W +5 Van./
-5 Van./0.1 W 0.1W -5 Van./0.1 W
+5 Van./0,1 W; -5 Van./0.1 W
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
3× konektor WAGO; přímé připojení vodiče;
max. 2,5 mm2
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
Pozice ve sběrnici
8
Konektory
AI-I/20
AI-I/20-I AI-UA/2-I
Proud
Napětí
3 (4 na požádání)
20 mA AC
2 V AC
±20 mA DC
1× WAGO 231-308/037-000, součást dodávky
Pro 3 vstupy pozice 7, 8
Pro 4 vstupy pozice 8
7, 8
* vstupní rozsahy všech modulů mohou být modifikovány podle požadavků zákazníka
RTU7M – analogové vstupy, nepřímá měření
Základní vlastnosti
Popis modulů
t3 nebo 6 kanálů analogových vstupů na modulu
taž 6 modulů ve sběrnici RTU7M (až 36 analogových
vstupů)
tprovedení s proudovými vstupy
tměření AC/DC
tvysoká přetížitelnost proudových měření, jištění proti
nadproudu
tgalvanické oddělení – dle typu modulu
tpřepěťové ochrany na vstupech
tzpracování měření výkonným signálovým procesorem
tvzorkování, filtrace dle použitého FW
tsamostatné jednotky nezatěžující hlavní procesor
RTU7M
tindikační LED pro signalizaci zemních spojení a zkratů při
třífázových měřeních
tstatus LED pro indikaci stavu jednotk y a stavu
komunikace
tdálkový upgrade firmware
Moduly nepřímých měření jsou vybaveny vlastním výkonným signálovým procesorem pro zpracování měřených signálů. Jednotka RTU7M slouží v tomto případě pouze jako
komunikační most pro přenos dat.
Po konzultaci s výrobcem je možné i jiné provedení vstupů,
než je zde uvedeno.
Moduly M3ZD
Jsou použitelné jako obecné proudové vstupy ±20 mA DC
nebo 20 mA AC. Přetížitelnost je 2× In. Jsou vyráběny jako
jedna nebo dvě samostatné jednotky na jedné zásuvné
kartě.
V energetických aplikacích se moduly používají jako indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Především jsou
vhodné pro použití v kabelových sítích.
Při třífázových střídavých měřeních je průběžně vypočítávána efektivní hodnota proudů v jednotlivých fázích, dále
efektivní hodnota I 0 a střední hodnota proudu I stř. Dále se
< 21 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
vyhodnocuje překročení naparametrizovaných mezí pro
jednotlivé fázové proudy a proud I 0. Po překročení mezí po
stanovenou dobu je pak signalizováno zemní spojení, zkrat
nebo nadproud.
Moduly podporují komunikační protokoly IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104 a HIOCom2.
Veškeré meze pro vyhodnocení poruchových stavů na
vedení, parametry pro automatický přenos měření a automatický přenos hlášení o poruše jsou dálkově parametrizovatelné jako u ostatních jednotek řady RTU7. Stejně tak
jednotky umožňují dálkový upgrade firmware.
Informace pro objednání
Obj. kód
Typ. označení
200821100646
M3ZD-1I
200821100647
M3ZD-2I
200821100648
200821100649
M3ZD-1N
M3ZD-2N
Popis
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC,
přetížitelnost 2× In, izolace, jedna jednotka na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC,
přetížitelnost 2× In, izolace, dvě jednotky na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, jedna jednotka na modulu
3× AI, 20 mA AC, ±20 mA DC, přetížitelnost 2× In, dvě jednotky na modulu
Technická specifikace
Modul
Počet vstupů
Komunikační protokoly
Měření signálů
Měřená veličina
Jmenovitý rozsah
Přetížitelnost
Přesnost měření
M3ZD-2I
2× 3
Izolované 2,5 kV po dobu 1 min.
Izolované 2,5 kV po dobu
(izolace vstup/výstup a navzájem
1 min.
2× 3 vstupy)
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, HIOCom2
vlastní procesor, 10bitový A/D převodník
Proud
20 mA AC ±20 mA DC
40 mA AC trvale ±40 mA DC trvale
±0,5%
Přesnost měření (při přetížení)
±1%
Vzorkování
Dle použitého firmware
Spotřeba
1W
Konektory
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
1× WAGO 231-308/037-000, součást dodávky
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1, 4, 5, 6, 7, 8
Typy vstupů
w w w.elc omgroup.eu
M3ZD-1I
3
M3ZD-1N
3
M3ZD-2N
2×3
Neizolované
2W
+5 Vdig./0.5 W
+5 Van./0.1 W
-5 Van./0.1 W
+5 Vdig./1 W
+5 Van./0.1 W
-5 Van./0.1 W
2W
+5Vdig./0.5W
+5Van./0,1W
-5Van./0,1W
+5Vdig./1W
+5Van./0,1W
-5Van./0,1W
< 22 >
7, 8
RTU7M – HMI
Základní vlastnosti
Veškeré výše popsané funkce jsou přístupné pomocí propracovaného menu.
Modul v externím provedení je možné k jednotce RTU7M
připojit ke komunikačnímu modulu (linka RS-485).
tinterface s LCD displejem
tprovedení externí nebo interní
tdisplej 2 × 16 znaků
t5 tlačítek
tnastavitelný podsvit
tmodul pro zobrazení parametrů jednotek RTU7M
tindikační LED
tzobrazení měřených a vypočítávaných veličin
tzobrazení stavu jednotky
tzobrazení stavu ochran a automatik
tsignalizace poruch
tlokální ovládání
tpropracované menu
tdálkový upgrade firmware
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100726
200821100724
Popis modulu
Modul HMI slouží jako uživatelský interface jednotek řady
RTU7M. Jeho pomocí lze přímo na místě nasazení RTU jednotky zobrazovat hodnoty měřených a vypočítávaných veličin. Dále modul slouží k zobrazení stavů jednotky RTU7M
(parametrizace, normální režim, …), jednotlivých parametrů
a nastavení.
Pomocí tohoto modulu je možné přepnout jednotku do servisního režimu, ve kterém lze nastavovat parametry ochran
pro testování v místě nasazení. Dále je možno využít tento
uživatelský interface pro lokální ovládání.
Typ. označení
HMI-01
HMI-01-EXT
Popis
HMI interface, interní
HMI interface, externí
Technická specifikace
LCD displej
Podsvit
Spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
2 × 16 znaků
Nastavitelný
3W
0 °C až +50 °C
-20 °C až +65 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1
RTU7M – SIG-D
Základní vlastnosti
Popis modulu
tinterface s indikačními LED diodami
tprovedení interní nebo externí
tsignalizace stavu silového prvku
tsignalizace stavu komunikace
tsignalizace poruch, zemních spojení, zkratů a nadproudů
tsignalizace stavu akumulátoru
thlavní aplikace – DOÚS a Reclosery
Signalizační modul s indikačními LED se vyrábí ve dvou
základních provedeních: interní nebo externí. Hlavní oblasti
použití jsou energetické aplikace typu DOÚS, Recloser.
Jsou signalizovány stavy odpínače, poruchové stavy na vedení, stavy komunikace a záložního akumulátoru.
Pokud je použito interní provedení je možné jednotku
RTU.M osadit do rozváděče pod subpanel, uživatelsky přístupný je pak jen modul signalizace.
Modul v externím provedení je možné k jednotce RTU7M
připojit ke komunikačnímu modulu (linka RS-485). Napájecí
napětí pro tento modul je vyvedeno na konektoru komunikační linky.
Technická specifikace
Počet LED
Spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Pozice ve sběrnici
10
1W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
1
Informace pro objednání
Obj. kód
200821100722
200821100720
< 23 >
Typ. označení
SIG-D
SIG-D-EXT
Popis
Signalizační modul, interní
Signalizační modul, externí
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU7M – firmware
V současnosti jsou k dispozici dvě základní řady firmware,
lišící se oblastí aplikace jednotky RTU7M:
tFW-RTU7M – je firmware s implementovanými ochranami
a automatikami, použitelnými v energetických aplikacích,
jako jsou DOÚS nebo Reclosery v sítích vysokého napětí.
Firmware nepodporuje nepřímé digitální a analogové
vstupy nebo výstupy ani externí jednotky.
tFW-RTU7.2M – je firmware podporující moduly přímých
a nepřímých digitálních a analogových vstupů a výstupů.
Ochrany a automatiky nejsou implementovány. Pro aplikace v energetice jsou podporovány signalizace zkratu,
nadproudu a zemních spojení.
Obě výše uvedené řady FW lze samozřejmě použít pro
obecné monitorovací nebo řídicí aplikace v kterékoli oblasti
průmyslu, kde je potřeba získávat data z analogových nebo
digitálních vstupů, ovládat, případně komunikovat s jinými
připojenými zařízeními.
Ve FW je implementována celá řada ochranných funkcí,
které se využívají v aplikacích typu DOÚS a Recloser:
tzkratová ochrana a nadproudová časově závislá ochrana
tochranami je možno vypínat vedení nebo pouze signalizovat poruchu
tsignalizace postižené fáze
tspuštění záznamu při poruše
topětovné zapnutí
tvyhodnocení proudové nesymetrie
tsignalizace proudové nesymetrie
tzemní směrové ochrany. Zde je implementováno několik principů vyhodnocení zemního spojení:
timpulsní ochrana, rychlý typ ochrany s rychlostí vyhodnocení poruchy v řádu jednotek milisekund
twattmetrická ochrana
tkonduktanční ochrana
tpřírůstková ochrana (připnutí R do pomocného vinutí
tlumivky, nesměrová zemní ochrana)
Všechny zemní směrové ochrany se automaticky směrují
podle toku činného výkonu vedením bez nutnosti hardwarového přepojování vstupů při přepojení vedení. Zemní
ochrany mohou být nastaveny tak, že pouze signalizují poruchu, případně mohou vypínat vedení a opětovně ho zapínat. Dále lze od každé zemní ochrany spouštět záznam
poruchy.
tpodpěťové a přepěťové ochrany
tsignalizace podpětí nebo přepětí
tsignalizace postižené fáze
tspuštění záznamu při poruše
Dále jsou implementovány následující automatizační
funkce:
topětovné zapínání (OZ), parametrizovat lze až 5 opětovných zapnutí v rámci jednoho cyklu OZ
tvypnutí při neúspěšném OZ (vypnutí v druhé beznapěťové pauze)
Ve FW je implementována možnost spuštění záznamu
průběhů okamžitých hodnot měřených veličin od různých
událostí, jako je například náběh ochran, sepnutí silového
prvku, atd. Existuje zde i možnost ručního spuštění záznamu externím povelem. Délka záznamu je parametrizovatelná. Záznam se ukládá do EEPROM paměti jednotky a je
možno ho odeslat do nadřazeného systému automaticky
nebo na vyžádání. Součástí časových průběhů měřených
veličin je rovněž nastavení příznaků jednotlivých ochran
a spouštěcích událostí.
Ve FW jsou dále podporovány jeden modul přímých digitálních vstupů a jeden modul přímých digitálních výstupů.
Libovolné digitální výstupy mohou být naparametrizované
jako speciální s funkcí signalizace poruchových stavů, ovládání pohonu silového prvku apod.
FW-RTU7M
Základní vlastnosti
tvzorkování, zpracování dvou přímých třífázových měření
(3× U, 3× I)
tdigitální filtrace signálů
tvýpočet efektivních hodnot měřených signálů
tvýpočet dalších veličin z měřených signálů
tzáznam průběhu měřených veličin (min. 11 s)
tk dispozici prohlížeč záznamů pro MS Windows
tpodpora přímých digitálních vstupů a výstupů
tpodpora komunikačních protokolů IEC 60870-5-104, IEC
60870-5-101, HIOCom2
tintegrovány ochrany: zkratová, nadproudová, zemní směrová, proudová nesymetrie, přepěťová, podpěťová
tintegrovány automatiky: opětovné zapínání, vypnutí při
neúspěšném OZ
tdálkový upgrade firmware
tdálkové nastavení všech parametrů pro automatický přenos měřených veličin a změn na digitálních vstupech
tdálkové nastavení parametrů ochran, automatik
a záznamů
ttypické aplikace v energetice: DOÚS, Reclosery, objekty
vvn, vn, nn
Popis firmware
Tento firmware zpracovává měření ze dvou libovolných
vstupních modulů pro přímá měření. Pokud je použit modul
pro měření napětí a pro měření proudu, jsou k dispozici
další funkce jednotky, jako jsou ochrany a automatiky.
Vstupní signály jsou podle potřeby digitálně filtrovány signálovým procesorem jednotky.
Při třífázových měřeních napětí a proudů jsou z fázových
napětí a proudů dopočítávány a podle potřeby přenášeny
do nadřazeného (dispečerského) systému tyto veličiny:
I1, I2, I 3 , I 0 , I S , U1, U2, U 3 , U 0 , U12, U23 , U 31, U s, P, Q, S, cos ϕ,
cos ϕ0, f.
w w w.elc omgroup.eu
< 24 >
FW-RTU7.2M
Popis firmware
Základní vlastnosti
Základním rozdílem oproti předchozímu firmware je podpora podřízených jednotek řady RTU7. Jsou tedy podporovány karty nepřímých digitálních a analogových vstupů
a nepřímých analogových výstupů. V tomto FW mají
ochrany pouze signalizační funkce.
Podle osazení vstupních analogových modulů může být
FW naparametrizován do dvou módů:
tpokud jsou osazeny dva moduly přímých proudových měření (moduly řady AI-MTI nebo AI-I/20), jednotka pracuje
v režimu se dvěma indikátory zkratů, nadproudů a zemních spojení. Od obou těchto indikátorů může jednotka
při náběhu signalizace poruchy vygenerovat záznam
průběhů na všech kanálech. Záznam se ukládá do paměti EEPROM jednotky a může být odeslán automaticky
nebo na vyžádání. Součástí záznamu je i nastavení příznaků jednotlivých indikátorů poruchy. Záznam je možno
pořídit i příkazem z nadřazeného systému. Z průběhů
jednotlivých fázových proudů jsou vypočítávány efektivní
hodnoty a dále jsou vypočítávány hodnoty I 0 a I STŘ.
tpokud je osazen jeden modul přímých proudových
vstupů a jeden modul přímých napěťových vstupů, pak
FW pracuje v režimu měření 3× U, 3× I. Z měřených průběhů třífázových proudů a napětí hodnot se dopočítávají
další veličiny: I 0, I STŘ, USTŘ, U0, U12, U23 , U31, US , P, Q, S, cos ϕ.
Na proudových vstupech je zachována funkce indikátoru
zkratů, nadproudů a zemních spojení spolu se záznamem
měřených průběhů při poruše. Samozřejmostí je spuštění
záznamu příkazem z nadřazeného systému.
tvzorkování, zpracování dvou přímých třífázových měření
tpřímá měření 3× U, 3× I nebo 6x I
tsměrová signalizace zemního spojení, zkratu a nadproudu na třífázovém vedení
tdigitální filtrace signálů
tvýpočet efektivních hodnot měřených signálů
tvýpočet dalších veličin z měřených signálů
tzáznam průběhu měřených veličin (min. 11 s)
tk dispozici prohlížeč záznamů pro MS Windows
tpodpora přímých a nepřímých digitálních vstupů
a výstupů
tpodpora nepřímých analogových vstupů (moduly řady
M3ZD)
tpodpora komunikačních protokolů IEC 60870-5-104, IEC
60870-5-101, HIOCom2
tdálkový upgrade firmware
tdálkové nastavení všech parametrů pro automatický přenos měřených veličin a změn na digitálních vstupech
tdálkové nastavení parametrů indikátorů zkratů, nadproudů a zemních spojení
tdálkové nastavení parametrů záznamů
ttypické aplikace v energetice: měření v DTS, indikace poruch v kabelových sítích
Ve FW jsou dále podporovány jeden modul přímých digitálních vstupů a jeden modul přímých digitálních výstupů.
Dále jsou podporovány všechny moduly nepřímých digitálních vstupů, výstupů a nepřímých analogových vstupů.
Informace pro objednání
Obj. kód
012345678900
Typ. označení
FW-RTU7M
012345678900
FW-RTU7.2M
Popis
FW pro RTU7M, ochrany
FW pro RTU7M, zkraty,
zemní spojení, podřízené
jednotky
< 25 >
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
RTU M3Z – modul pro měření a vyhodnocení 3f proudů
Základní vlastnosti
Popis modulu
tměření 3f proudů ve VN síti
trozsah měření od 0 do In = 20 mA
tpřesnost měření 0,5 %
tpřetížitelnost vstupů 200 % trvale
thistogramy měřených proudů
tvyhodnocení zemního spojení ve VN sítích
tvyhodnocení zkratových proudů ve VN sítích
do velikosti 20× In
tvyhodnocení nadproudů ve VN sítích do velikosti
2× In – trvale
tvstupy jištěny proti nadproudu
tsignalizační LED pro indikaci stavu jednotky
Digitální převodník RTU M3Z měří v třífázové elektrické síti
50 Hz efektivní hodnoty 3 proudů. Vzorkuje a analyzuje
jejich průběh a vektorový součet (i0) s periodou od 1 ms.
Může vyhodnocovat a signalizovat zemní spojení. Při zemním spojení žlutá svítivá dioda ZS trvale svítí, pomine-li
zemní spojení, pak po definovanou dobu bliká. Převodník
průběžně kontroluje zadané meze měřených proudů. Měřené a vypočtené hodnoty a čítače posílá do propojeného
systému přes komunikační rozhraní RS-485. Přes toto komunikační rozhraní lze převodník dálkově parametrizovat.
V případě potřeby lze dálkově provádět výměnu FW v měřicím převodníku. Převodník lze propojit s jednotkami GSM
RTU (GPRS), NET RTU (Ethernet) a s dalšími monitorovacími nebo řídicími systémy. Zelená svítivá dioda signalizuje
přítomnost napájecího napětí převodníku. Červená svítivá
dioda signalizuje stav převodníku včetně stavu komunikace
přes rozhraní RS-485.
Technická specifikace
Modul
Komunikační rozhraní
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
Informace
e pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200404105002
RTU M3Z
Popis
Měření a vyhodnocení
3f proudů
GSM / Ethernet / ...
RS-485
RTU 7x unit
RTU M3Z
w w w.elc omgroup.eu
< 26 >
RTU M3Z
RTU M3Z
RS-485 (izolace 2 kV AC po
dobu 1 min.)
4,5 až 5,5 VDC, izolující DC/DC
měnič na vstupu
0,8 W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
71 × 90 × 58 mm
na DIN 35
RTU ext10 – modul rozšíření o 10 binárních vstupů
Základní vlastnosti
Popis modulu
t10 binárních vstupů (aktivní/pasivní)
tgalvanické oddělení vstupů 4 kV
tkonektory WAGO 250 V/4 kV/3, 12 A, pólová rozteč
5,08 mm
tmožnost parametrizace časového filtru čtení vstupů
tgalvanicky oddělené napájení
tsignalizační napětí pro pasivní vstupy v rozmezí
20 až 30 V DC
tsignalizační napětí aktivních vstupů 24 V DC (2 W)
tsignalizační LED pro indikaci stavu jednotky
Jednotka digitálních vstupů RTU ext10 má 10 binárních
galvanicky oddělených vstupů, které mají jednu společnou svorku. Přes sériový port RS-485 lze jednotku propojit s dalšími moduly a systémy. Řídicí procesor zpracovává
vstupy a provádí filtraci binárních signálů. Vstupy jsou čteny
a vyhodnocovány každých 5 ms. Parametry a data lze ukládat za provozu do EEPROM a FLASH pamětí. Parametrizaci
a také update nebo upgrade FW (SW) lze provádět dálkově přes komunikační port RS-485. Jednotku lze použít
např. jako rozšiřující modul monitorovacího nebo řídicího
systému, pro signalizaci stavů. Jednotku lze propojit s jednotkami GSM RTU (GPRS), NET RTU (Ethernet) a s dalšími
monitorovacími nebo řídicími systémy. Změnu funkčnosti,
kterou nelze provést parametrizací při standardní verzi FW,
nebo jiný typ komunikace lze provést změnou FW jednotky,
pro což je jednotka HW vybavena.
Technická specifikace
Modul
Komunikační rozhraní
Napájecí napětí
Výkonová spotřeba
Teplotní rozsah
Skladovací teplota
Okolní relativní vlhkost
Krytí
Rozměry
Uchycení
Informace pro objednání
Objednací kód
Typ. označení
200404105005
RTU ext10
Popis
modul rozšíření
o 10 binárních vstupů
RTU ext10
RS-485
(izolace 2 kV AC po dobu 1 min.)
4,5 až 5,5 VDC, izolující DC/DC
měnič na vstupu
2W
-20 °C až +55 °C
-30 °C až +75 °C
30 %–95 % RH nekondenzující
IP20
71 × 90 × 58 mm
na DIN 35
GSM / Ethernet / ...
Master RTU unit
RS-485
Slave RTU unit
Slave RTU unit
RTU M3Z
RTU M3Z
< 27 >
RTU ext 10
RTU ext 10
w w w.elc omgroup.eu
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU
pro řízení a sběr dat
Jednotky RTU pro řízení a sběr dat
Příslušenství k RTU jednotkám
GSM antény
Záložní akumulátory
GSM anténa 900/1800 MHz,
magnetická, 5 dB, kabel 3 m
RG174, konektor FME (f).
AKU 12 V/1,3 Ah – olověný akumulátor, rozměry
97×43×53 mm
Objednací kód
700504101010
Typ. označení
AKU 12 V/1,3 Ah
Popis
Olověný akumulátor
AKU 12 V/4,5 Ah – olověný akumulátor, rozměry
90 × 70 × 107 mm
m
Objednací kód Typ. označení
Popis
182812100001 GSM anténa 5dB FME GSM magnetická anténa
GSM anténa 900/1 800 MHz,
magnetická, 5 dB, kabel 3 m
RG174, konektor SMA (m).
Objednací kód
700504101020
Typ. označení
AKU 12 V/4,5 Ah
Popis
Olověný akumulátor
AKU 12 V/12 Ah – olověný akumulátor,
rozměry 151×98×101 mm
Objednací kód
700504101030
Objednací kód Typ. označení
Popis
182812100002 GSM anténa 5 dB SMA GSM magnetická anténa
Typ. označení
AKU 12 V/12 Ah
Popis
Olověný akumulátor
Uchyt AKU na DIN 35 – Držák záložní baterie na DIN lištu
Objednací kód
GSM
anténa YAGI, 12 dB,
G
kabel RG58 10 m, konektor
FME (f).
700504102010
Typ. označení
Uchyt AKU na
DIN 35
Popis
Držák záložní baterie na
DIN lištu
Napájecí zdroje
Objednací kód
182812100003
Typ. označení
Popis
GSM anténa YAGI FME GSM směrová anténa
Zdroj napětí Uvst= 230 V AC, Uvyst = 24 V DC/1,3 A,
uchycení na DIN 35
Objednací kód
700502101010
GSM anténa venkovní, 2 dB, kabel RG58 4 m,
konektor FME (f).
Objednací kód
182812100004
Typ. označení
PWR 24 V/1,3 A
Popis
Napájecí zdroj
Zdroj napětí Uvst = 230 V AC, Uvyst = 24 V DC/2,5 A,
uchycení na DIN 35
Typ. označení
Popis
GSM anténa 2 dB FME GSM venkovní anténa
Objednací kód
700502101020
Typ. označení
načení
PWR 24 V/2,5 A
Popis
Napájecí zdroj
Zdroj napětí Uvst = 230 V AC, Uvyst = 48 V DC/ 1,5 A,
uchycení na DIN 35
Objednací kód
700502101030
w w w.elc omgroup.eu
< 28 >
Typ. označení
PWR 48 V/1,5 A
Popis
Napájecí zdroj
Download

Jednotky RTU pro řízení a sběr dat