PODACI
O
PROIZVODU
Elastovill ALGV-45 E
Proizvod
Villas ALGV-45E je univerzalno primenjiva elastificirana parna brana sa uloškom od
staklenog voala u kombinaciji sa aluminijumom, odozgo je posuta finim posipom.
Smatra se parnom branom u smislu propisa ÖNORM B 3666 i EN 13970. Postupak
izrade i sopstvena kontrola sertifikovani su prema standardu EN ISO 9001.
Prednosti
proizvoda
-
savitljiva je i lako se prilagoñava podlozi
paronepropusna
univerzalno primenjiva
Područje primene
Villas ALGV-45E se koristi kao parna brana za krovove s hidroizolacijom u skladu
sa upustvima o ravnim krovovima. Zbog savitljivosti elastomerno-bitumenskog
pokrivnog sloja na hladnoći, posebno je prikladna kao parna brana ili privremena
izolacija u hladnijim razdobljima.
Način ugradnje
Villas ALGV-45E se na podlogu lepi zavarivanjem pomoću plamenika na plin,
mestimično sa 8 cm prekrivanja šavova i rubova ili u linijama pomoću Vedatex
bitumenskog lepka. Preklope i rubove potrebno je zavariti celom površinom.
Tehnički podaci
Debljina
mm
ca. 3,8
Dimenzije
m
ca. 1,00 x 10,0
Pokrovni sloj
elastomerni bitumen
Postojanost na hladnoći
ca. –15
°C
Postojanost na toploti
ca. +80
°C
Difuzijski ekvivalentna debljina
m
> 1000
sloja vazduha
sd = µ · s
Umetak
aluminijumski kombinovani uložak
Najveća vlačna sila
N / 5 cm
ca. 400 / 300
uzduž/poprijeko
Savijanje kod naveće vlačne
%
ca. 2 / 2
sile
uzduž/popreko
Gornja strana
fini posip
Donja strana
folija
Broj proizvoda
102015
ispitano prema evrop. test standards
Prikazane vrednosti su nominalne i podležu statističkim odstupanjima. Zadržano je pravo tehničkih izmena. Obaveza
je korisnika da proceni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uveri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog
lista.
VILLAS ALGV-45E R001
Izdanje: April 2012.
Skladištenje
Materijal je potrebno skladištiti u vertikalnom položaju, i zaštititi od vlage i visokih
temperatura. U hladnijim vremenskim uslovima, neposredno pre obrade na
gradilištu, neophodno je materijal temperirati 12 časova u meñuskladištu gde nema
smrzavanja.
Villas Austria GmbH
Industriestraße 18 A-9586 Fürnitz
Tel.: +43 / 4257 / 22 41 – 0
www.villas.at
Icopal d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
Tel. +381 (0)11 8444 005
[email protected]
Download

Elastovill ALGV-45 E