E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
STADLER TVT ®
TEHNIČKO UPUTSTVO
ZA TOPLOVODNI KOTAO
NA ULJE ILI PLIN
Tip Z
121
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Toplovodni kotao WVterm STADLER tip Z je konstruisan na principu tri promaje. Konstrukcija
je rezultat suradnje sa vanjskim partnerima a rađena je na osnovu konstrukcije kotla firme
STADLER koji je več šire primenjivan i poznat. Zbog vrlo oštrih zahtjeva uticaja na ekologiju bile
su izrađene i izmjene pomoču firme WEISHAUPT koje su uticale, da kotao odgovara najoštrijim
zahtjevima po pitanju uticaja ispustnih plinova na okolinu. Kotao je konstruisan za sagorevanje
tekučih ili plinskih goriva. Racionalna konstrukcija kotla omogučuje montažu na vrlo malom
prostoru. Kvalitetna izrada, idealna konstrukcija komore za sagorevanje, velika količina vode,
plamenocevni tip usmjeravanja dimnih plinova i ugrađeni turbolatori omogučuju optimalno
sagorevanje i iskorištenje preko 92 %. Sa takvim iskorištenjem je sagorevanje idealno sa
minimalnim štetnim emisijama dimnih plinova na okolinu, što dolazi do izražaja kod rasti ekološke
savesti u zadnjem vremenu. Za bolje iskorištenje su u cjevi druge i treče promaje stavljeni
turbolatori.
Sa vađenjem turbolatora serviser gorionika podešava stepen iskorištenja kotla i temperaturu
dimnih plinova.
Kotao radi dobro i kod naglih i mjenjajučih opterečenjima. Otpor dimnih plinova je minimalan pa je
i rad kotla miran i tih. Kotao je dobro izoliran i postavljen na nosilni okvir. Vrata gorionika se
otvaraju u levo ili desno. Otvaranjem vrata omogučen je lak pristup unutrašnjosti ložišta i do
dimovodnih cjevi. Kotao je ispitan sa pritiskom 6 bar i provjeren na vodotesnost, tako može raditi
u eksploataciji sa pritiskom od 4 bara. Kod posebnih zahtjeva može se izraditi toplovodni kotao
večjih pritiska. Dimna cjev, koja vezuje dimnjak sa kotlom mora se polako uspinjati od kotla prema
dimnjaku, tako da njena dužina ne dostiže 1/3 visine dimnjaka. Promer dimne cjevi neka bude
jednak promjeru dimnog priključka na kotlu. Izlazna cjev iz kotla do dimnjaka mora biti dobro
izolirana, kako bi postigli željenu temperaturu izlaznih dimnih plinova. Prečnik dimnog priključka
tako i diktira, da i promjer dimnjaka ne smije biti manji od promjera izlaza iz kotla. Prečnik
dimnjaka i njegovu visinu mora obavezno projektirati stručno lice jer je to jedan od glavnih
elemenata sistema kotlovnice.
Regulaciju gorionika usmjerava kvalitetan komandni ormar SELTRON G 90 ili G 110 koji ima
ugrađenu svu avtomatiku za jednostavan i bezbedan rad kotla. Upute za rad sa avtomatikom i
električko povezivanje nalaze se kao posebne upute u komandnom ormariču. Temperaturni režim
rada kotla može biti po želji 90/70°C ili 110/90° C ali je potrebno to definisati kod naruđbe, da bi se
isporučio pravilan regulacijski ormarič. Kao gorivo mogu se primjeniti sve vrste lož ulja ili
zemljanih plinova, te mješovine butan-propan.
Obim isporuke: kotao, vrata, prirubnica za gorionik na vratima, komandni ormarič za dvostepeni
rad gorionika sa varnostnim i radnim termostatima, kontrolnimi osvetljenjem, prekidačima i
termometrom, turbolatori, kvalitetno lakiran plašt kotla sa izolacijom (posebno zapakiran) i
pomočni material za montažu i izolacija glave gorionika.
Svi ugrađeni materiali su odgovarajuče kvalitete i dobro dimenzionirani. Kotao odgovara svim
važečim propisima iz područja kotlogradnje, bezbednosti rada i konstrukcije (npr. DIN 4751 Bl.1,
DIN 4702 itd.). Tačan pregled uvaženih propisa daje IZJAVA i DEKLARACIJA koja je sastavni
dio dokumentacije kotla.
122
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Za pripremu sanitarne vode firma nudi i bojler za toplu vodu tip CEB 430 volumna 430 litara koji
se može vezati u baterije po 3 komada a stoje odvojeno od kotla.
MONTAŽA KOTLA
Montažu kotla i puštanje u rad neka izvrši ovlašteno lice proizvođača. Izradu instalacije
kotlovnice i centralnog grijanja potrebno je izraditi u skladu sa važećim građevinsko-kontrolnim i
varnostnim propisima. Dotok vazduha u kotlovnicu mora biti dovoljan. Dimni priključak na dimnjak
i sam dimnjak morata biti takvog promjera kakav je prečnik priključka kotla na dimnjak. Priključak
na dimnjak mora se uspinjati prema dimnjaku, a koljena nesmiju imati oštrih kutova. Preporučujemo,
da prečnik dimnjaka izračuna i propiše projektant centralnog grijanja. Premalena promaja guši rad
gorionika i kotao ne radi optimalno. Ako je promaja u dimnjaku iznad propisane potrebno ju je
reducirati ili u suprotnom ojačati ventilatorom. U kotlovnici neka se kotao postavi na 10 - 15 cm
visokom betonskom podestu. Kota je potrebno prije montaže na podestu fino iznivelirati. Prema
potrebi se izpod kotla stavi i zvučna izolacija. Kad je kotao postavljen na predviđeno mjesto možemo
početi sa povezivanjem kotla sa sistemom centralnog grijanja.
Kad povežemo kotao na dimnjak i sistem armatura centralnog grijanja možemo montirati oplatu.
Oplata se montira prije ako je kasnije pristup onemogučen. Kod montaže oplate potrebno je samo
sljediti logičan raspored. Najbolje je kada otvorimo kutiju sa oplatom, da je najprije rasporedimo
kako bi vidjeli kamo ide koji dio. Kod malih kotlova skidaju se prednja vrata, da bi se montirala
čelna oplata, kod velikih kotlova to nije potrebno jer je prednja stena iz dva djelova. Bočne stene su
prema veličini iz više djelova te se spajaju sa samoreznim vijcima. Spajanje prednje i zadnje stene
izvrši se sa posebnim čepovima pa se stene spoje sa pritiskom ruke. Kod skidanja vrata moramo
paziti kako jih kasnije montiramo, da bi postigli nepropuštanje dimnih plinova. Kod zatezanja matica
na vratima pazimo, da se konusi pravilno spajaju i da se zatezanje radi diagonalno kako bi
ravnomjerno zategnuli i podesili vrata. Kada kotao radi moraju biti zatvorena vrata na kotlu kako bi
postigli usmjeren rad kotla. Ako puštamo otvorena koja vrata kotao če raditi nekontrolisano te može
doči do večeg kvara kotla ili čak do požara u kotlovnici. Kotao se otvara samo tada kad je potrebno
redovito održavanje, prije otvaranja kotla OBAVEZNO izključiti električki napon.
Kod montaže komandnog ormariča uvažavati upute koje su u komandnom ormariču. Paziti, da se
sonda kapilara stavi pravilno u čauru i da se kapilara ne lomi.
Kod prvog loženja se mora kotao postepeno temperirati, tako da temperatura polako raste kako bi
bilo omogučeno sušenje izolacijske mase u vratima. Kod brzog temperiranja i nekontrolisanog
gorenja vrata može doči do pucanja izolacijske mase u vratima koja če ispasti.
Gorionik mora odgovarati svim važečim propisima za gorionike i mora biti izabran u skladu sa
tabelom proizvođača. Gorionik mora propisati projektant centralnog grijanja u skladu sa kapacitetom
kotla i projektantskim zadatkom za grijanje objekta. Gorionik se montira na kotao tako, da se skine
prirubnica za gorionik, izseče se potreban otvor za glavu gorionika, izvrtaju i urežu se navoji za
pričvrščivanje gorionika preko prirubnice. Nakon što smo pripremili prirubnicu pričvrstimo je na
kotao i stavimo gorionik. Glavu gorionika sa unutranje strane izoliramo sa tkaninom a prostor
između glave gorionika i tesnilnim obručem napunimo masom, tako da ju nabijemo sa rukohvatom
čekiča ili sličnim, koja je u priboru uz kotao. Gorionik montira i spaja ga sa sistemom za dovod
goriva samo ovlašteno lice proizvođača gorionika ili monter ovlašten sa strane proizvođača kotla.
Temperatura dimnih plinova mora biti između 180 - 200 (240°C), izmereni parametri za CO2, CO,
O2, SO2, NOX, promaja, λ (lambda) i izkorištenje moraju imati propisane vrjednosti u odnosu na
veličinu kotla i vrstu goriva.
123
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
Ako je temperatura dimnih plinova preniska potrebno je izvlačenje turbolatora iz dimovodnih
cjevi u kotlu. Izvlačenje turbolatora se vrši iz vrha prema dole simetrično sa obe polovine levodesno.
PROVETRAVANJE KOTLOVNICE
Za normalan rad kotla potrebno je dovođenje svežeg vazduha u kotlovnicu. Veličina otvora mora biti
bar 50 % preseka dimne cjevi kotla a nikako manje od 300 cm2.
Osim otvora za dovod svežeg vazduha mora imati kotlovnica i otvor za odvođenje slabog vazduha
koji nesme biti manji od 25 % preseka dimnog kanala a nikako manje od 200 cm2.
RAD KOTLA
Kotao mora biti napunjen vodom. Prva voda može imati tvrdoču do 1.0°d, tvrđu vodu potrebno je
sa dodatcima pripremiti (omehšati), voda za dopunjavanje može imati le 0.5 °d karbonatne trdoče.
To postižemo sa ugradnjom ionskog omekšivača ili sa dodatcima, ali je u tom primjeru treba
najprije napraviti analizu vode. Prodpisi za vodu su dani sa standardima. Sistem centralnog grijanja
pošto ga napunimo mora biti odzračen. Rad sa kotlom je vrlo jenostavan podešava se preko
komandnog ormariča i ugrađene avtumatike u njoj. Temperatura povratne vode neka ne bude nižja
od 65°C. Za tu zaštitu neka se u inštalaciji predvidi jedan od načina za sprečavanje
niskotemperaturne korozije. Vrata neka budu i za vreme mirovanja kotla zatvorena, da se spreči
promaja kroz kotao. Netesnost vrata prouzrokuje gubitke, zbog toga je potrebno podesiti vrata kod
puštanja kotla u rad. Vrata se moraju zatvarati lako a svako udaranje po vratima ili brzo udarno
zatvaranje može prouzrokovati oštečenje izolacijske mase u vratima. Kod prvog loženja se mora
kotao postepeno temperirati, tako da temperatura polako raste odprilike od 45-50°C/h, do
temperature 500°C, kako bi bilo omogučeno sušenje izolacijske mase u vratima. Kod brzog
temperiranja i nekontrolisanom izgaranja u kotlu može doči do pucanja izolacijske mase u vratima
koja če ispasti.
ODRŽAVANJE KOTLA
Kada postoji opasnost od smrzavanja potrebno je neprekidno loženje kotla bar na minimalnoj
poziciji radnog termostata. Ložač mora izbegavati brze prelazke na više ili niže temperature,
prelazak na drugu temperaturu rada mora biti postepen. Ispuštanje vode iz sistema ne
preporučujemo. Vodi je moguče dodati sredstvo "antifriz", ali se moramo prije toga posavetovati
stručnjakom energetičarom. Održavanje kotla nije složeno. Najvažnije je održavanje čistoče u ložištu
ali je najbolje taj posao prepustiti dimnjačaru zbog stručnosti rada i zbog pridržavanja protiv
požarnih propisa. Čiščenje kotla može se vršiti mehanički ili kemički. Koliko puta moramo kotao
čistiti ovisi o čađavosti u ložištu. Ako primjetimo, da je čađavost velika i, da se iz dimnjaka puši crni
dim tada dolazi do slabog izgaranja a uzrok je gorionik. Kotao očistimo i pozovemo servisera
gorionika.
Čađavost več kod manjih debelina smanjuje iskorištenje kotla a utiče i na skračenje životnog doba
kotla. Na kraju ložišne sezone potrebno je generalno čiščenje kotla od strane dimnjačara, ako se
kotao ne loži potrebno ga je konzervirati. Kod puštanja kotla u rad u početku sezone obavezno je
zvati servisera, da bi nanovo podesio gorionik i zamenio istrošene djelove. Kod svih zahvata paziti
na sigurnostne propise. Potrošni material ili rezervni djelovi koji se ugrađuju moraju biti orginalni
prema propisu tvornice. Ako je voda za punjenje sistema muljevita potrebno je kotao odmuljavati.
124
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
TRIDIMENZIONALNO MODELIRAN KOTEL S PREREZOM
Kotel tip Z
125
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
ZAŠTITA KOTLOVA PRED PRENISKOM TEMPERATUROM POVRATNE VODE
LEGENDA:
Varianta A
1 Kotao WVterm sa gorionikom i kotlovskom avtomatikom
2 Cirkulacijska pumpa kotlovskog kruga
3 Tripotni motorni ventil
4 Cirkulacijska pumpa sistema grijanja
Varianta B
1 Kotao WVterm sa gorionikom i kotlovskom avtomatikom
2-3 Tripotni motorni ventil
4 Cirkulacijska pumpa sistema grijanja
5 Cirkulacijska pumpa kotlovskog kruga
126
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
UPUTSTVA ZA UGRADNJU IZOLACIJSKE MASE PKM-145
MJERE OTVORA NA VRATIMA KOTLOVA tip Z
C
φB
Tip
φA
mm
mm
Z
130
180
230
290
350
450
580
700
850
1050
1250
1600
2300
2900
3500
mm
173
210
140
148
187
181
280
253
209
328
300
203
176
415
442
386
415
215
240
270
Nabojna masa služi za dihtovanje prostora između
brtvila obruča vrat i glave gorionika nakon montaže
uljnog ali plinskog gorionika na vrata kotla. Izolacijsko dihtovanje je potrebno, da se zaštiti
nekontrolisano sevanje temperature na vanjsku stenu vrat.
Postupak rada:
• Otvori se pakirana masa, te odmeri potrebna količina (gledaj tabelo)
• Masa PKM-145 se meša sa vodom v razmeru 1 kg mase i 0,15 litra vode
• Masa se sa dodatkom vode meša tako dugo, da dobijemo homogeni material
• Oko glave gorionika najprije navijemo vatrostalno tkanino radi kasnijih delitacija
• Masa se postepeno stavlja u otvor, kojeg dihtamo i nabija se sa rukohvatom čekiča (bolje je
pnevmatsko nabijanje).
• Nakon što smo napunili međuprostor sa masom možemo kotao polako temperirati.
• Opterečenja moraju biti postepena kako bi sprečili pucanje mase koju smo stavili oko glave
gorionika i izolacijske mase u vratima.
VODA ZA PUNJENJE SISTEMA ZA GRIJANJE
Kotao mora biti napunjen sa vodom. Prva voda može imati tvrdoču do 1.0°d, trđu vodu potrebno je
pripremiti (omekšati). Voda za dopunjavanje može imati tvrdoču do 0.5 °d karbonatne trdoče.
Smanjenje tvrdoče postižemo sa montažom ionskog omekšivača ili sa dodacima ali moramo pre
toga izvršiti analizu vode za punjenje kotla. Propisi za vodu su dani sa propisima i standardima koji
važe u zemlji u kojoj se katao ugrađuje. Uvjeti za kvalitetu vode v kotlu za proizvodnju vruče vode i
u mreži sa vročom vodom, kao i uvjeti za vodu za temperaturu ispod 110°C, dani su po JUS
M.E2.011 u tabeli 4.
127
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
E-mail Adress: [email protected]
Predstavitev: www.wvterm.si
WV term d.o.o.
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
KOTLOVSKA VODA:
Sadržina ulja
pH vrednost
p vrednost
Sadržina fosfata P2O5 max
Gustoča
Izgled vode
5 mg/1
9-10
0,5 m vol/1
5-20 mg/1
0,7 Be
bistra
Sistem mora biti odzračen kako bi omogučili normalno cirkulaciju vode u sistemu. Temperatura
povratne vode ne smije pasti ispod 65°C. Da do toga ne dolazi, neka se u instalaciju ugradi jedan
od sistema za sprječavanje niskotemperaturne korozije. Sva vrata kotla morajo biti ljeti u fazi
mirovanja kotla zatvorena, da se spreči promaja kroz kotao i stvaranje kondenza na hladnim
stjenama u ložištu.
ODRŽAVANJE KOTLA
Ložač mora izbegavati brze prelazke na više ili niže temperature, prelazak na drugu
temperaturu rada mora biti postepen. Priporučuje se ugradnja avtomatike sa prostorskim i
vanjskim pipalima pa kotao radi avtomatski i održava podešenu temperaturu u prostorijama
ijako se izmjeni vanjska temperatura. Kada postoji opasnost od smrzavanja potrebno je
neprekidno loženje kotla bar na minimalnoj poziciji radnog termostata.. Ispuštanje vode iz sistema
ne preporučujemo. Vodi je moguče dodati sredstvo "antifriz", ali se moramo prije toga posavetovati
stručnjakom energetičarom. Održavanje kotla nije složeno. Najvažnije je održavanje čistoče u ložištu
ali je najbolje taj posao prepustiti dimnjačaru zbog stručnosti rada i zbog pridržavanja protiv
požarnih propisa. Čiščenje kotla može se vršiti mehanički ili kemički. Koliko puta moramo kotao
čistiti ovisi o čađavosti u ložištu.
Ako primetimo, da je čađavost velika i, da se iz dimnjaka puši crni dim tada dolazi do slabog
izgaranja a uzrok je gorionik. Kotao očistimo i pozovemo servisera gorionika.
Čađavost več kod manjih debelina smanjuje iskorištenje kotla a utiče i na skračenje životnog doba
kotla. Na kraju ložišne sezone potrebno je generalno čiščenje kotla od strane dimnjačara, ako se
kotao ne loži potrebno ga je konzervirati. Kod puštanja kotla u rad u početku sezone obavezno je
zvati servisera, da bi nanovo podesio gorionik i zamjenio istrošene djelove. Kod svih zahvata paziti
na sigurnostne propise. Potrošni material ili rezervni djelovi koji se ugrađuju moraju biti orginalni
prema propisu tvornice.
128
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
WV term d.o.o.
Predstavitev: www.wvterm.si
E-mail Adress: [email protected]
Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel:(386)02 4292-810, fax:(386) 02 4202-167, Št.reg.vložka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.št.:5628601, Davč.št: 33940282
TABELA TEHNIČNIH PODATAKA
Tip
Kapaciteta
Z
kW
130
180
230
290
350
450
580
700
850
1050
1250
1600
2300
2900
3500
4500
5000
80-130
130-180
180-230
230-290
290-350
350-460
460-580
580-690
690-850
850-1050
1050-1250
1250-1600
1800-2300
2400-2900
3000-3500
3500-4000
4500-5000
Voda u
kotlu
B
D
E
F
H
H1
I
K
L
L1
L2
l
170
235
280
330
340
805
815
930
885
1350
1360
1520
2800
3250
3750
3250
3750
810
860
860
895
895
1145
1145
1215
1215
1320
1320
1370
1565
1690
1905
1690
1905
585
595
595
595
595
630
630
695
695
700
700
670
880
950
1030
950
1030
635
660
660
685
685
830
830
870
870
920
920
950
1150
1220
1300
1220
1300
900
955
955
955
955
1200
1200
1245
1245
1285
1285
1335
1660
1775
1960
1775
1960
1060
1120
1120
1170
1170
1440
1440
1505
1505
1605
1605
1660
1985
2150
2256
2150
2256
1190
1360
1360
1360
1360
1640
1640
1795
1795
1835
1835
1970
2345
2440
2640
2440
2640
790
850
900
1055
1055
1500
1500
1755
1755
1845
1845
2195
2750
3570
3580
3570
3580
200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
1035
1165
1365
1465
1565
1800
1900
2145
2285
2460
2660
3025
3640
4230
4520
4230
4520
1400
1550
1750
1850
1950
2170
2270
2560
2710
2860
3060
3470
4130
4730
5110
4730
5110
220
240
240
240
240
230
230
280
280
255
255
270
310
325
420
325
420
Dimna
cjev
φ
Polazn
ii
povrat
ni vod
DN
Sigurn
ostni
vod
DN
200
230
230
230
230
280
280
280
280
330
330
370
470
470
470
470
470
80
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
40
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
100
100
100
100
100
100
Pun
jenj
e,
praz
nenj
e
R"
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pridržujemo pravo na tehničke izmjene proizvoda!
129
Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel./Fax:(00386)02/ 4200-279
Masa
kotla
cca
kg
405
555
660
750
820
1180
1335
1665
1880
2240
2625
2905
4790
6650
8100
6650
8100
Download

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA TOPLOVODNI KOTAO NA ULJE ILI