Seminar
“Ekološka infrastruktura u Crnoj Gori”,
Procjena uticaja na životnu sredinu
(zakonski okvir)
Ilija Radović,dipl.ing.tehn.
Žabljak, 29. mart 2011.godine
.
15
•Zakon o procjeni uticaja (2008.godine), EU Direktive
•Podzakonski akti
UREDBA O PROJEKTIMA ZA KOJE SE VRŠI PROCJENA
UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU (Lista 1 i Lista 2)
PRAVILNIK O SADRŢAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE
PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O
POTREBI
PROCJENE UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU
PRAVILNIK O SADRŢAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE
PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŢAJA
ELABORATA
PRAVILNIK O SADRŢINI ELABORATA PROCJENE UTICAJA
(www.epa.org.me)
.
• Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike,
saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i komunalnih
djelatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom
dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.
– Izuzetak su projekti namjenjeni odbrani, otklanjanju posledica
elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.
• Nadležni organ odgovoran za sprovođenje postupka procjene uticaja je:
1) organ državne uprave - Agencija
2) organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne
sredine.
– Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog
postupka procjene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na elaborat o procjeni
uticaja.
Faze u postupku procjene uticaja
• I Faza : Postupak odlučivanja o potrebi procjene uticaja (22 dana)
• II Faza: Postupak određivanja obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja
(60 dana )
• III Faza: Postupak davanja saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na
životnu sredinu (max 50 dana)
Stubovi Arhuske konvencije
– Učešće javnosti u donošenju odluka (uvid, javna rasprava )
– Informisanje javnosti ( sajt, novine, oglasne table, radio i slično)
– Pristup informacijama (na pismeni zahtjev)
– Pravo na pravnu zaštitu (žalba Gl.administratoru i Ministarstvu
• Učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti
U svim fazama postupka nadležni organ obavještava zainteresovane organe,
organizacije i javnost o podnijetom zahtjevu ili svojoj odluci.
Nadležni organ je dužan da obavjesti javnost putem najmanje jednog lokalnog ili
dnevnog lista koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta,
kao i putem elektronskih medija.
Javna rasprava
Nadležni organ, u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje
saglasnosti na elaborat, obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu
javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o
vremenu i mjestu održavanja javne rasprave o elaboratu.
Ocjena elaborata
Komisija za procjenu uticaja može zahtijevati od nosioca projekta da u dostavljenom
elaboratu izvrši određene izmjene i dopune.
Odlučivanje o saglasnosti
Na osnovu izvještaja i predloga odluke Komisije za procjenu uticaja, nadležni organ
odlučuje o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborate.
Nadležni organ donosi odluku i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana
prijema izvještaja i predloga odluke Komisije za procjenu uticaja.
• Prestanak važenja saglasnosti
Saglasnost na elaborat prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne
pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u roku od dvije godine od
dana dostavljanja odluke o davanju saglasnosti.
• Realizacija mjera iz elaborata
Za projekte za koje je izdata saglasnost na elaborat nadležni organ
utvrđuje da li su realizovane sve mjere predvidjene elaboratom.
U slučaju kada nadležni organ utvrdi da nijesu realizovane sve mjere
predviđene elaboratom, ne može se izdati upotrebna dozvola.
• Obavještavanje o prekograničnom uticaju
Ako projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge
države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to
zatraži, organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine, u
što kraćem roku, a najkasnije u rokovima za obavještavanje svoje javnosti,
dostavlja drugoj državi obavještenja o:
SANACIJA I REKULTIVACIJA JALOVIŠTA RUDNIKA
OLOVA I CINKA U MOJKOVCU
• SANACIJA I REKULTIVACIJA JALOVIŠTA
RUDNIKA OLOVA I CINKA U MOJKOVCU
IZGLED PRIJE SANACIJE
ISTORIJAT
•
•
•
•
•
Rudnik olova i cinka “Brskovo” , kod Mojkovca, počeo je sa radom 1976. godine i
sa malim prekidima bio je u eksploataciji do 1991. Godine
Od početka rada pa do konačnog prekida proizvodnje flotacijska jalovina je
deponovana na jalovištu na desnoj obale rijeke Tare.
Jalovište zauzima površinu od oko 19 ha . oko 2 mil. m3 jalovinskog materijala.
deponovani jalovinski materijal sadrži: olovo 0,20 %, cink 0,30 - 0,40 %; bakar
0,10 %; gvožđe 4 - 5 % ;piritu; sumpor 10 - 12 % i druge metale: antimon,
kadmijum, živu, molibden, srebro i zlato u neodređenim promilima
Početak 2003 godine
– -I faza
-Izrada projektne dokumentacije
-Izgradnja kolektora za zaštitu jalovišta od spoljnih atmosferskih voda
-Rekonstrukcija i dogradnja dijela fekalne kanalizacije
-Izgradnja ureĎaja za prečišćavanje otpadnih voda, (2008.godine)
– II faza
- solidifikaciji muljevitog materijala, sa formiranjem nepropusne membrane od
solidifikovanog muljevitog materijala iz jalovišta (završeni kraj 2010.godine
-Izrada drenaţnog , pokrivnog , vegetacionog sloja, formiranje platoa, uz izgradnju
odvoĎenje atmosferskih voda sa platoa jalovišta.
Procijenjena vrijednost 10.590.000 €, Završetak krajem 2011.godine
sistema za
Priprema uzoraka stabilizovanog mulja
Radove izvela Kompanija “Vodni zdroje” a.s. Prag
Uzorkovanje akumulisane vode
Radove izvela Kompanija “Vodni zdroje” a.s.
Prag
Odvod za atmosferske vode
SOLIDIFIKACIJA
SOLIDIFIKACIJA
Nakon solidifikacije
Nakon solidifikacije
Nanošenje završnog sloja
Nanošenje završnog sloja
Nanošenje završnog sloja
Mogućnost nakon sanacije
Hvala na pažnji!
Download

Procjena uticaja na životnu sredinu