PROGRAM
UREĐENJA GRADA I OSTALIH NASELJA
I IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE
U 2014. GODINI
1. MZ Goraţde I
1. Izgradnja rukohvata u ulici Braće Bezdrob;
2. Projektovanje pješačke staze – trotoara od Vinarića do Baćaka.
2.
MZ Goraţde II
Rekonstrukcija trotoara u ul. Seada Sofovića Sofe;
Rekonstrukcija trotoara u Titovoj ulici;
Uklanjanje ostataka poslovnog prostora u ul. 1. slavne Višegradske brigade;
IzvoĎenje radova na sanaciji i odvodnji podzemnih i površinskih voda na šetalištu u
ul. Mustafe Muratspahića i ispod STŠ „Dţemal Bijedić“;
5. Izgradnja otvorenog kanala sa rešetkom za odvodnju površinskih voda u ul Ušanovića
kod kuće Rašidović Ferida;
6. Izgradnja otvorenog kanala sa rešetkom za odvodnju površinskih voda u ul Salih bega
Kuljuha kod zgrade „Dom 2“.
1.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
3.
4.
4.
MZ Goraţde III
Rekonstrukcija prilaza Centru za kulturu – mala sala;
Asfaltiranje taxi – štanda na autobuskoj stanici;
Odvodnja površinskih voda u ul. Agana Imamovića prema gradskom groblju Kolijevke;
UreĎenje platoa – parkinga iza zgrada „Lamela H, H1 i H2“.
MZ Goraţde IV
1. Izgradnja odvodnje površinskih voda u ul. Braće Ramovića;
2. Čiščenje dva propusta i kanala u ul. 25. Novembar i Jaska Isalmovića;
3. Ul. 22. Maj – sanacija oštećenih cijevi za odvodnju površinskih voda.
5.
MZ Vitkovići
1. Čiščenje kanala kroz naselja Vitkovići od magistralnog puta M 20 do rijeke Drine;
2. Čiščenje zelene površine na ulazu u naselje Vitkovići (uklanjanje ţbunja, rastinja,
uklanjanje suhih grana sa drveća i uklanjanje suhih stabala);
3. Obrezivanje stabala lipe u naselju, kresanje drugih vrsta stabala i uklanjanje suhih
stabala.
6.
MZ Mravinjac
1.
Asfaltiranje igrališta na Mravinjcu
7.
OSTALI RADOVI NA UREĐENJU
1. Izgradnja 5 (pet) nadstrešica za smještaj kontejnera na slijedećim lokacijama:
 na Trgu branilaca Goraţda,
 u ul. Sinan paše Sijerčića – iza apoteke „9 Maj“,
 kod zgrade „Titanik“,
 u ul. 1. Maj – ispod trgovinske radnje „Medo“,
 u naselju Vitkovići – kod autobuske stanice.
2. Nabavka korpi za smeće 20 komada (mjesta za postavljanje će biti naknadno odreĎena);
3. Nabavka klupa - 20 komada (mjesta za postavljanje će biti naknadno odreĎena);
8.
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
MZ Goraţde I :
- Izgradnja javne rasvjete na mostu u naselju Baćci – po projektu;
- Nastavak izgradnje javne rasvjete u naselju Grabovik;
- Nastavak izgradnje javne rasvjete u ul. 16. Muslimanske brigade.
MZ Goraţde II:
- Izrada projekta za izgradnju javne rasvjete na šetalištu u ul. Mustafe Muratspahića
od novog parka do Mosta ţrtava genocida u Srebrenici (duţina 385 metara);
- Ugradnja 2 sijalice u ul. Ušanovića (stub iznad kioska i kod saobraćajne kapije);
- Postavljanje 2 sijalice na fasade zgrada ul. Titova 19., 21. i 23 i ul. Jusufa
Duhovića 1.;
- Postavljanje 2 sijalice u ul. Seada Sofovića Sofe i Sinan paše Sijerčića (sijalice
postaviti na fasade zgrada Goraţdeputevi i zgrada RVI;
- Popravak kvara na priključku sijalice na taxi štandu u ul. Sinan paše Sijerčića.
MZ Goraţde III:
- ul. Ibra Čelika – zamjena dvije preostale kugle sa LED svjetiljkama;
- Rekonstrukcija javne rasvjete na novoizgraĎenoj saobraćajnici od ulaza u OŠ
Fahro Baščelija prema gradskoj dvorani;
- u naselju Bare postavljanje jedne svjetiljke na postojeći stub kod kuće Muja
Efendića.
MZ Goraţde IV:
- ul. Braće Ramovića – postavljanje jednog betonskog stuba sa svjetiljkom;
- ul. Ţepska – nabavka i postavljanje dva betonska stuba sa svjetiljkama.
MZ Sadba
- Sadba - postavljanje 4 svjetiljke na postojeće stubove;
- put prema Kolovaricama - postavljanje 2 svjetiljke na postojeće stubove.
Program
ureĊenja grada i ostalih naselja
sa opisom poslova i finansijskim ulaganjima
R.b.
Naziv i opis poslova
Jedinica
mjere
Koliĉina
Cijena po
jedinici mjere
(KM)
Ukupna
vrijednost
(KM)
MZ Goraţde I
I
1. Izgradnja rukohvata
u ulici
Braće Bezdrob:
- nabavka i ugradnja betona za
stope stubova, iskop rupe za izradu
betonskih stopa za stubove
(0,3x0,3x0,3m), odvoz iskopanog
materijala na deponiju ( kom )
-izgradnja
ograde
(nabavka,
izrada, montaţa, miniziranje i
dvostruki premaz zaštitnom i
završnom bojom, cijevi Ø50mm)
Rastojanje izmeĎu stubova 2m,
stope sa dva unakrsna ankera,
rastojanje poprečnih cijevi 0,5m i
1,0 m iznad terena.
UKUPNO:
2. Projektovanje pješaĉke staze –
trotoara od Vinarića do Baćaka:
- Izrada projektne dokumentacije
za izgradnju trotoara – nastavak od
naselja Vinarići do raskrsnice u
naselju Baćci, sa obje strane
saobraćajnice magistralnog puta
M20.
m³
1,50
585,00
877,50
m
100
40,00
4.000,00
4.877,50
Paušalno
2.000,00
UKUPNO Goraţde I :
6.877,50
MZ Goraţde II
II
1. Rekonstrukcija trotoara u ul.
Seada
Sofovića
Sofe
(od
raskrsnice kod osnovne škole do
semafora i dalje ispred apoteke
do Podhranjenskog potoka sa
lijeve strane kolovoza):
-vaĎenje (rušenje) starih ivičnjaka,
sa odvozom na deponiju, ureĎenje
podloge, nabavka i ugradnja
betona za podlogu i nabavka i
ugradnja novih ivičnjaka -18/24cm
- uklanjanje starog sloja asfalta,
priprema terena i asfaltiranje
(debljina sloja min. 4cm)
m
130
48,00
6.240,00
m²
235
26,00
6.110,00
UKUPNO:
12.350,00
2. Rekonstukcija
trotoara
u
Titovoj ulici (od raskrsnice sa
ul. Seada Sofovića Sofe do
raskrsnice
sa
ul.
Jusufa
Duhovića – desna strana):
- uklanjanje starog sloja asfalta,
priprema terena i asfaltiranje
(debljina sloja min. 4cm)
(138 x 3,5 = 483m²
m²
483
26,00
12.558,00
Paušalno:
500,00
3. Uklanjanje ostataka poslovnog
prostora u ul. 1. slavne
Višegradske brigade:
- uklanjanje ostataka zida i
betonske ploče sa odvozom na
deponiju i nasipanje zemlje sa
ravanjem terena
4.
5.
6.
IzvoĊenje radova na sanaciji i
odvodnji
podzemnih
i
površinskih voda na šetalištu u
ul. Mustafe Muratspahića i
ispod STŠ „Dţemal Bijedić“:
- uklanjanje postojećih betonskih
ploča
i
njihovo
ponovno
postavljanje nakon postavljanja
drenaţnih cijevi (na dvije lokacije
i to uz gornji dio pozide i širinom
staze);
- Nabavka i ugradnja perforiranih
drenaţnih cijevi Ø 100 mm, sa
iskopom
drenaţnog
kanala
dimenzija 0,30 X 0,30, za prihvat i
odvodnju na drugu stranu staze i
nasipanjem drenaţnog materijala
UKUPNO:
Izgradnja otvorenog kanala sa
rešetkom
za
odvodnju
površinskih voda u ul Ušanovića
kod kuće Rašidović Ferida:
1. Iskop kanala, šalovanje,
armiranje i betoniranje otvorenog
kanala širine 50 cm i dubine 50cm,
2. Nabavka i ugradnja metalne
rešetke širine 50 cm i duţine 2,5m
3. Nabavka i ugradnja PVC cijevi
Ø 400 za odvodnju, iskop kanala
za polaganje odvodnih cijevi i
zagrtanje
UKUPNO:
Izgradnja otvorenog kanala sa
rešetkom
za
odvodnju
površinskih voda u ul Salih bega
Kuljuha kod zgrade „Dom 2“:
1. Iskop kanala, šalovanje,
armiranje i betoniranje otvorenog
kanala širine 50 cm i dubine 50cm,
2. Nabavka i ugradnja metalne
rešetke širine 50 cm i duţine 2m
3. Nabavka i ugradnja PVC cijevi
Ø 300 za odvodnju, iskop kanala
za polaganje odvodnih cijevi i
zagrtanje
UKUPNO:
m
20
15,00
300,00
m
20
42,00
840,00
1.140,00
m
5
90,00
450,00
komad
2
100,00
200,00
m
29
80,00
2.320,00
2.970,00
m
4
90,00
360,00
komad
2
100,00
200,00
m
9
63,00
567,00
1.127,00
UKUPNO Goraţde II
30.645,00
MZ Goraţde III
III
1. Rekonstrukcija prilaza Centru
za kulturu – mala sala:
- uklanjanje postojećih ploča,
izdvajanje i skladištenje ispravnih
ploča, uklanjanje asfaltne podloge
na sporednim stazama, uklanjanje
betonskog zida pored staze, sa
odvozom na deponiju;
- mašinski iskop rova (50 x 40 cm)
za izgradnju temelja zida i odvoz
viška materijala na deponiju duţine 70m;
- uklanjanje starih ivičnjaka sa
odvozom na deponiju, ureĎenje
podloge, nabavka i ugradnja novih
ivičnjaka (8 / 24 cm) pored
poprečnih staza;
- izrada AB temeljne trake
dimenzija (40 x 30cm- duţina
70m) sa ostavljanjem ankera za
dalje betoniranje zida;
- izgradnja AB zida širine 15cm i
visine 40cm sa obje strane staze,
uključujući izradu betonske ploče
za sjedenje dimenzija 30x10 cm na
cijeloj duţini zida, završno
gletovanje i bojenje fasadnom
bojom duţine 70,0m;
paušalno
2.500,00
m³
14
22,00
308,00
m
36
43,00
1.548,00
m³
8,64
350,00
3.024,00
m³
6,30
420,00
2.646,00
- korekcija visine revizionog okna;
komad
2
205,00
410,00
- korekcija visine slivnika;
komad
2
95,00
190,00
m²
201,00
32,00
6.432,00
- nabavka i ugradnja kulir ploča
(minimalne debljine 5 cm) ili
prefabrikovanih
betonskih
elemenata, priprema terena i
postavljanje na cementno pješčanu
smjesu 1:3, debljine 6 cm, sa
nabavkom i ugradnjom uz
parapetni zid sa obje strane staze
rigolica za odvodnju vode sa
minimalnim padom ka slivnicima;
- stepenište - nabavka i ugradnja
kulir ploča za oblaganje gazišta
d=3cm;
m²
44,00
30,00
1.320,00
- parapet i čeona strana stepenika:
čiščenje, gletovanje i završno
bojenje fasadnom bojom
m²
18,00
10,00
180,00
UKUPNO:
2. UreĊenje taxi – štanda na
autobuskoj stanici (P = 40m²):
- nabavka i ugradnja ivičnjaka
(18/24 cm), sa iskopom rova,
nabavkom i ugradnjom betonske
podloge i zapunjavanje spojnica
malterom;
- Priprema terena i asfaltiranje
(debljina 5cm).(40x0,05x2,4=4,80)
18.558,00
m
20
38,00
760,00
t
4,80
195,00
936,00
UKUPNO:
1.696,00
3. Odvodnja površinskih voda u ul.
Agana
Imamovića
prema
gradskom groblju Kolijevke:
- mašinsko čiščenje kanala od
postojećeg kolektora uz ulicu do
15 metara iznad propusta na putu
za Kolijevke – ukupne duţine 215
metara (uklanjanje nanosa i šiblja
sa škarpiranjem i odvoz materijala
na deponiju), (dubina kanala 0,6m,
širina u dnu 0,5m a na vrhu kanala
1,00m);
m³
cca 70
20,00
1.400,00
- ručno čiščenje betonskog kanala
kolektora sa odvozom materijala
na deponiju;
m³
1
55,00
55,00
komad
1
100,00
100,00
- nabavka i ugradnja
poklopca (70 x 70 x
postojeći šaht na
ulaznoj glavi propusta
za Kolijevke;
betonskog
10cm) na
postojećoj
ispod puta
- izgradnja dva otvorena kanala sa
rešetkama i njihovo povezivanje sa
kanalom (jedan na makadamskom
putu duţine 3m, drugi preko ulice
kod kuće Fakovića duţine 5m):
1.
Mašinski
iskop
kanala,
šalovanje, armiranje i betoniranje
otvorenog kanala širine 50 cm i
dubine 50cm, sa izgradnjom
metalnog leţišta za rešetku;
metar
8
90,00
720,00
2. Nabavka i ugradnja metalne
rešetke širine 50 cm i duţine
1,5m;
komad
2
80,00
160,00
komad
2
100,00
200,00
metar
25
63,00
1.575,00
3. Nabavka i ugradnja metalne
rešetke širine 50 cm i duţine
2,5m;
4.
Nabavka i ugradnja cijevi
Ø300mm, iskop rova, ureĎenje
podloge, nabavka i polaganje
cijevi, zatrpavanje rova i ureĎenje
terena.
UKUPNO:
4. UreĊenje platoa - parkinga iza
zgrada „Lamela H, H1 i H2“ :
Transport i nasipanje šljunka sitne
granulacije, razastiranje i valjanje
na površini od 1.000 m² debljine
sloja 0,20 m
4.210,00
m³
200
30,00
UKUPNO MZ Goraţde III
6.000,00
30.464,00
MZ Goraţde IV
IV
1. Izgradnja odvodnje površinskih
voda u ul. Braće Ramovića:
- čiščenje kanala u duţini 10
metara iznad nove glave propusta
(uklanjanje nanosa i šiblja sa
škarpiranjem i odvoz materijala na
deponiju);
- Izgradnja prihvatnog šahta za
površinske vode (tzv. glave
propusta) iznad novog puta;
- Izgradnja dva reviziona okna (na
spoju sa postojećim cjevovodom i
na udaljenosti od 25m od
postojećeg cjevovoda), uključivo
sav rad i materijal;
- Nabavka i ugradnja cijevi Ø
500mm, od glave propusta do
postojećih cijevi, iskop rova,
ureĎenje podloge, nabavka i
polaganje cijevi, zatrpavanje rova i
ureĎenje prostora
m³
15
20,00
300,00
komad
1
350,00
350,00
komad
2
650,00
1.300,00
m
45
105,00
4.725,00
UKUPNO:
6.675,00
2. Ĉišĉenje dva propusta i kanala
u ul. 25. Novembar i Jaska
Isalmovića:
-čiščenje kanala u duţini 10 m
iznad i ispod ulice (uklanjanje
nanosa i šiblja sa škarpiranjem i
odvoz materijala na deponiju)
m³
50
20,00
1.000,00
3. Ul. 22. Maj – sanacija oštećenih
cijevi za odvodnju površinskih
voda (kod spomen obiljeţja):
-iskop oštećenih cijevi, utovar i
odvoz
na
deponiju
viška
materijala,ureĎenje
podloge,
nabavka i ugradnja cijevi Ø 400,
nabavka i ugradnja tampona i
zatrpavanje kanala
m
10
80,00
800,00
UKUPNO MZ Goraţde IV
8.475,00
V
MZ Vitkovići
1. Ĉišĉenje kanala kroz naselje
Vitkovići od magistralnog puta
M 20 do rijeke Drine:
(sasijecanje šiblja i drugog
rastinja, škarpiranje,
čiščenje
nanosa sa odvozom na deponiju,
cijelom duţinom – otvoreni i
natkriveni dio kanala – duţine
350metara)
2. Ĉišĉenje zelene površine na
ulazu u naselje Vitkovići
(uklanjanje
ţbunja,
rastinja,
uklanjanje suhih grana sa drveća i
uklanjanje suhih stabala):
3. Obrezivanje stabala lipe u
naselju, kresanje drugih vrsta
stabala i uklanjanje suhih
stabala
Paušalno:
3.000,00
Paušalno:
4.000,00
Paušalno:
1.000,00
UKUPNO MZ Vitkovići
VI
1. Asfaltiranje
igrališta
na
Mravinjcu:
priprema
terena,
dovoz,
razastiranje, valjanje asfalta u sloju
od 5 cm, tako da se da pad desno i
lijevo od poduţne osovine terena
od 2 cm (2cm na 8,50m)
30,00 m X 17,00 m =
510,00 m² x 0,05 x 2,40 = 61,20
8.000,00
MZ Mravinjac
tona
61,20
185,00
UKUPNO MZ Mravinjac
11.322,00
11.322,00
OSTALI RADOVI NA UREĐENJU
VII
1. Nabavka, izgradnja i postavljanje
nadstrešica za smještaj kontejnera
sa pripremom terena
komad
5
1.500,00
7.500,00
2. Nabavka uličnih korpi za smeće
komad
20
250,00
5.000,00
3. Nabavka i postavljanje klupa sa
pripremom terena
komad
20
120,00
2.400,00
UKUPNO OSTALI
RADOVI:
14.900,00
REKAPITULACIJA
1.
MZ Goraţde I
6.877,50
2.
MZ Goraţde II
30.645,00
3.
MZ Goraţde III
30.464,00
4.
MZ Goraţde IV
8.475,00
5.
MZ Vitkovići
8.000,00
6.
MZ Mravinjac
11.322,00
7.
Ostali radovi na ureĊenju
14.900,00
UKUPNO RADOVI NA UREĐENJU:
110.683,50
VIII
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1. MZ Goraţde I :
a) Izgradnja javne rasvjete
mostu u naselju Baćci
– po projektu.
na
b) Nastavak
izgradnje
javne
rasvjete u naselju Grabovik
(postojeći prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na postojeće betonske
stubove, komplet sa potrebnim
elementima za montaţu svjetiljki
sa sijalicom.
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
Po projektu
komad
7
m
500
90.000,00
150,00
1.050,00
1,20
600,00
UKUPNO:
c) Nastavak
izgradnje
javne
rasvjete u ul. 16. Muslimanske
brigade (postojeći prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na postojeće betonske
stubove, komplet sa potrebnim
elementima za montaţu svjetiljki
sa sijalicom.
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
UKUPNO:
1.650,00
komad
5
m
250
150,00
750,00
1,20
300,00
1.050,00
2. MZ Goraţde II
a) Izrada projekta za izgradnju
javne rasvjete na šetalištu u ul.
Mustafe Muratspahića
- od novog parka do Mosta ţrtava
genocida u Srebrenici (duţina 385
metara).
b) Ugradnja 2 sijalice u ul.
Ušanovića (stub iznad kioska i
kod
saobraćajne
kapije)
(postojeći prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na postojeće betonske
stubove, komplet sa potrebnim
elementima za montaţu svjetiljki
sa sijalicom.
c) Postavljanje 2 sijalice na fasade
zgrada ul. Titova 19., 21. i 23 i
ul. Jusufa
Duhovića 1.
(postojeći prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na odgovarajuće nosače,
komplet sa potrebnim elementima
za montaţu svjetiljki sa sijalicom.
- Nabavka i postavljanje na fasade
zgrada nosača za svjetiljke
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
UKUPNO:
Paušalno :
1.500,00
komad
2
150,00
300,00
komad
3
150,00
450,00
komad
3
30,00
90,00
metar
70
1,20
84,00
624,00
d) Postavljanje 2 sijalice u ul.
Seada Sofovića Sofe i Sinan paše
Sijerĉića (sijalice postaviti na
fasade zgrada Goraţdeputevi i
zgrada
RVI
(postojeći
prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na odgovarajuće nosače,
komplet sa potrebnim elementima
za montaţu svjetiljki sa sijalicom
- Nabavka i postavljanje na fasade
zgrada nosača za svjetiljke
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
komad
2
150,00
300,00
komad
3
30,00
90,00
metar
60
1,20
72,00
UKUPNO:
462,00
e) Popravak kvara na priključku
sijalice na taxi štandu u ul. Sinan
paše Sijerčića.
Paušalno:
200,00
950,00
1.900,00
Paušalno:
300,00
3. MZ Goraţde III
a) ul. Ibra Ĉelika – zamjena dvije
preostale
kugle
sa
LED
svjetiljkama;
- Nabavka i ugradnja LED
svjetiljki, sa svim potrebnim
elementima
za
ugradnju,
demontaţa postojećih svjetiljki i
njihovo odlaganje u skladište
b) Rekonstrukcija javne rasvjete
na novoizgraĊenoj saobraćajnici
od ulaza u OŠ Fahro Bašĉelija
prema gradskoj dvorani:
- demontaţa postojećeg metalnog
stuba sa svjetiljkom, iskop rupe za
temelj
u
blizini
nove
saobraćajnice,betoniranje temeljne
stope, iskop rova, nabavka i
polaganje kabla, zatrpavanje rova,
montaţa metalnog stuba sa
potrebnim popravkama na opremi
stuba
komad
2
c) u naselju Bare postavljanje
jedne svjetiljke na postojeći stub
kod kuće Muja Efendića
(postojeći prikljuĉak):
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na betonski stub, komplet
sa potrebnim elementima za
montaţu svjetiljki sa sijalicom
komad
1
150,00
komad
1
900,00
komad
1
150,00
metar
60
1,20
150,00
4. MZ Goraţde IV
ul.
Braće
Ramovića
–
a) postavljanje jednog betonskog
stuba sa svjetiljkom (postojeći
prikljuĉak):
- Nabavka i ugradnja armirano –
betonskog
stuba
(sa
svim
potrebnim materijalom i radovima)
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na betonski stub, komplet
sa potrebnim elementima za
montaţu svjetiljki sa sijalicom
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
UKUPNO:
b) ul. Ţepska – nabavka i
postavljanje dva betonska stuba
sa
svjetiljkama
(postojeći
prikljuĉak):
- Nabavka i ugradnja armirano –
betonskog
stuba
(sa
svim
potrebnim materijalom i radovima)
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na betonski stub, komplet
sa potrebnim elementima za
montaţu svjetiljki sa sijalicom.
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
UKUPNO:
900,00
150,00
72,00
1.122,00
1.800,00
komad
2
900,00
komad
2
150,00
300,00
180,00
metar
150
1,20
2.280,00
5. MZ Sadba
a) Postavljanje 4 svjetiljke na
postojeće stubove:
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na betonski stub, komplet
sa potrebnim elementima za
montaţu svjetiljki sa sijalicom
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
komad
4
metar
250
150,00
600,00
1,20
300,00
UKUPNO:
b) Put prema Kolovaricama postavljanje 2 svjetiljke na
postojeće stubove:
- Nabavka, transport i montaţa
svjetiljki na betonski stub, komplet
sa potrebnim elementima za
montaţu svjetiljki sa sijalicom
- Nabavka i postavljanje kabla
tip X 00 – A 2 x16 mm²
900,00
komad
2
metar
150
150,00
300,00
1,20
180,00
UKUPNO:
480,00
102.918,00
UKUPNO RASVJETA:
REKAPITULACIJA
UKUPNO UREĐENJE:
110.683,50
UKUPNO JAVNA RASVJETA :
102.918,00
UKUPNO:
213.601,50
POMOĆNIK NAĈELNIKA
Adţem Enver, dipl. pravnik
Download

P R O G R A M