ModEkolo
Đorđa Stanojevića 9g
11070 Beograd
Srbija
tel: +381 11 6302 175, 6302 340
fax: +381 11 6302 341
e-mail: [email protected]
Čišćenja u industriji



Čišćenje i degazacija rezervoara od nafte i naftnih
derivata
Čišćenje i degazacija rezervoara od drugih
zapaljivih i nezapaljivih tečnosti u hemijskoj i
petrohemijskoj industriji
Čišćenje rezervoara sa pasivizaicjom (bajcovanjem)
prohromskih površina u prehrambenoj, hemijskoj i
farmaceutrskoj industriji
Čišćenja u industriji
Čišćenje rezervoara
Čišćenja u industriji
Čišćenje rezervoara
Čišćenja u industriji
Čišćenje rezervoara
Čišćenja u industriji

Čišćenje i hemijsko pranje kotlova,
izmenjivača, kolona i posuda
Čišćenja u industriji

Hemijska pranja betonskih i metalnih
površina
Čišćenja u industriji

Čišćenje brodava, komora brodova,
pranje motora
Čišćenja u industriji


Čišćenje separatora, postrojenja za obradu
voda, šahtova, slivnika, taložnika i kolektora
Čišćenje cevovoda za transport šljake i
pepela u termoelektranama
Čišćenja u industriji
Termoelektrana
Čišćenje cevovoda za transport šljake i pepela
Čišćenja u industriji
Termoelektrana
Čišćenje cevovoda za transport šljake i pepela
Sanacija eko-akcidenata

Sanacija ekoloških akcidenata usled
izlivanja nafte, naftnih derivata i drugih
opasnih materija kako na vodenim
tako i na zemljanim površinama
Sanacija eko-akcidenata
Beograd – izlivanje nafte u reku Savu
Sanacija eko-akcidenata
Izlivanje nafte usled prevrtanja cisterne - Pančevo
Sanacija eko-akcidenata
Sanacija eko-akcidenata
Izlivanje pirolitičkog benzina - Petrohemija
Sanacija eko-akcidenata
Izlivanje pirolitičkog benzina - Petrohemija
Sanacija eko-akcidenata
Zagađenje Topčiderske reke na ulivu u čukarički
rukavac
Sanacija eko-akcidenata
In-situ & Ex-situ Bioremedijacija
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda



Čišćenje i TV snimanje kanalizacije (video
inspekcijsko ispitivanje svih profila cevovoda,
uključujući manje sporedne cevovode koji se
nastavljaju na veće profile)
Čišćenje i TV snimanje podzemnih linija
cevovoda, uljne, atmosferske i fekalne
kanalizacije
Identifikacija tipa korozije u procesnim
cevovodima
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Ispiranje kanalizacionih i procesnih
cevovoda (odmuljavanje, odčepljenje i
uklanjanje ulja iz kanalizacije)
 Čišćenje slivnika, šahti i kolektora
 Ispitivanje gubitaka vode

Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Čišćenje kanalizacije (Beogradske elektrane)
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Čišćenje kanalizacije (Beogradske elektrane)
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Čišćenje cevovoda pig tehnologijom (Rafinerija nafte
Pančevo)
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Čišćenje cevovoda pig tehnologijom (Rafinerija nafte
Pančevo)
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Ispitivanje gubitaka vode (Rafinerija nafte Pančevo)
Čišćenje i TV inspekcija
cevovoda
Čišćenje i TV snimanje kiselo otporne kanalizacije
(Rafinerija nafte Pančevo)
Postrojenje za preradu
zauljenog otpada
Postrojenje za preradu
zauljenog otpada




mobilno postrojenje
postrojenje je projektovano i namenjeno za
separaciju zauljenog materijala, mešavine
ulja i vode ili čistog ulja od čvrstog dela
(sedimenta) i prevođenje sedimenta u
inertno stanje
separacija se vrši dekanter i vertikalnom
centrifugama
inertizacija sedimenta se vrši solidifikacijom
Postrojenje za preradu
zauljenog otpada
Opis procesa:
 I faza – prihvat materijala u rezervoare
 II faza – priprema materijala
(homogenizacija, zagrevanje i gruba
filtracija)
 III faza – separacija dekanter i
vertikalnom centrifugom
 IV faza – solidifikacija
Postrojenje za preradu
zauljenog otpada
Krajnji proizvod:

solidifikat - inertni prah – nije štetan za
životnu sredinu
naftni talog pre prerade
proizvod prerade naftnog
taloga – solidifikat
Ostale usluge
Tokom poslednjih nekoliko godina
MODEKOLO širi obim usluga na:
• Izvoz opasnog otpada: u periodu 2010. -
2012. godine izvezeno je više od tri hiljade
tona opasnog otpada iz Srbije u Nemačku
Ostale usluge
Bioremedijacija:
 EX-SITU izvršena je sanacija više od 1.000
m3 kontaminiranog zemljišta nastalog
posle izlivanja dovodnog cevovoda sirove
nafte u Rafineriji nafte Pančevo
 IN-SITU izvršena je sanacija više od 20.000
m3 kontaminiranog zemljišta primarnih
isplačnih jama na naftnom polju „TURIJA
SEVER“
Naši Naručioci
 NIS GASPROM NJEFT ad NOVI SAD
 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
 LUKOIL SRBIJA
 REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO ODBRANE
 GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE Beograd
 EKO SERBIA Beograd
 BAYER SRBIJA
 RIO SAVA
 GP PORR – OGRANAK SAVA MOST
 LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA
...... i mnogi drugi
Hvala na pažnji
ModEkolo
Đorđa Stanojevića 9g
11070 Beograd
Srbija
tel: +381 11 6302 175, 6302 340
fax: +381 11 6302 341
e-mail: [email protected]
Download

Prezentacija firme MODEKOLO