Certifikace se vztahuje na kompletní komínový systém
Tento návod se používá při montáži komínových systémů:
UPOZORNĚNÍ!
Před začátkem montáže komínového systému si prosím pozorně přečtěte návod
na montáž. Animaci montáže komínového systému můžete shlédnout na:
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
UPOZORNĚNÍ!
Komínové elementy nutno při skladováni chránit před povětrnostními vlivy. Nikdy nepoužívejte
na montovaní komínového systému mokré nebo zamrznuté elementy.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Při montáži komínového systému si dávejte pozor na následující body:
před začátkem montáže musíte prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá, požadavkům norem a předpisů.
Už v této fázi doporučujeme kontaktovat a konzultovat s odborníkem - revizním technikem;
l do komínového systému třeba instalovat kompletní a původní příslušenství určené pro komínový
systém ICOPAL WULKAN;
l je nutné dodržovat všechny postupy uvedené v montážím návodu komínového
systému ICOPAL WULKAN CI-eko;
l před uvedením komínu do provozu je potřebná revize komínu, doložená příslušnou zprávou od revizního
technika. Uživatel je povinný podle platné legislativy sám zabezpečit pravidelné čištění a kontrolu komínového
tělesa osobou odborně způsobilou - revizním technikem v pravidelných časových odstupech podle druhu
použitého paliva a výkonu spotřebiče;
l vzdálenost mezi vnějším povrchem komínové (obvodové) tvárnice a hořlavými materiály budovy by měla být
minimálně 50 mm;
l komínový systém procházející přes stropní konstrukci nesmí být napevno spojen se stropní konstrukcí. Mezera
mezi komínovou tvárnicí a stropní konstrukcí má být minimálně 30 mm. Mezera se musí vyplnit nehořlavým
tepelněizolačním materiálem;
l zdící malta použitá na tvárnice by měla mít minimální pevnost v tlaku 2,5 MPa;
l pro lepení šamotových elementů použít kyselinovzdorný tmel – Rudomal KV;
l dbejte, aby byla revizní dvířka na přístupném místě, vhodném pro odstraňování nečistot z komínu ve výšce
minimálně 30 cm nad čistou podlahou. Vzdálenost revizních dvířek od nejbližších hořlavých materiálů by měla
byt minimálně 30 cm. Jestliže jsou nutná dodatečná revizní dvířka nad spojovací tvarovkou (např. v půdním
prostoru), chraňte podlahu z hořlavých materiálů např. plechem, kamenem, keramickými dlaždicemi apod. V
případě nutnosti montáže dodatečných revizních dvířek, konzultujte toto s kominíkem.
l
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
www.kominy.icopal.cz
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Systémy jsou dostupné
v průměrech Ø 140/160/200 mm.
Mohou se používat pro kotle na všechny druhy paliva.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
– trojvrstvého WULKAN CI-eko / CI-eko s vent. / CI-eko x 2 (dvouprůduchového)
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
certifikovaný
v Technickém a zkušebním ústavu stavebním
v Praze
č. notifikace 1020
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
s ventilací
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
ICOPAL WULKAN CI-eko
komínový systém
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Pod komínový systém je nutné vytvořit dostatečně staticky únosný základ. Pod komínový systém je nutné uložit pás
hydroizolace ( navrhujeme EXTRADACH PF / VEDASPRINT MINERAL ).První obvodovou tvárnici si uložíme na základ do maltového lože a nastavíme do roviny. Následně je nutné částečně nebo po horní okraj vyplnit obvodovou tvárnici betonovou
směsí, beton je nutné nechat dostatečně vyzrát. Tímto vznikne montážní výška pro kondenzační jímku a větrací mřížku nad
úrovní čisté podlahy (revizní dvířka umístit ve výšce min. 30 cm
nad čistou podlahou). Pro založení komínového systému je možné použít jiný materiál (např. beton, cihly, apod.) za předpokladu kvality a trvanlivosti použitého materiálu, který zajišťuje přenos zatížení
navrženého komínového systému do základu. V případě napojení kondenzační jímky na kanalizaci, montážní výšku jímky volit podle projektu.
2
Na střed komínového základu do zdící malty osaďte misku pro odvod kondenzátu (KJ/KJZ).
Výpusť nasměrovat k otvoru na větrací mřížku (KW). Miska pro odvod kondenzátu musí být
umístěna přesně ve středu základu! Zvláštní pozornost věnujte vyrovnání jímky, protože je odrazovým elementem celého useku kouřovodu!
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
1
3
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Do středu první tvárnice vyřežte úhlovou bruskou s kotoučem na beton otvor 20 x 14 cm na větrací mřížku (KW).
Větrací otvor zabezpečí proudění vzduchu v tvárnici. Po vyřezaní otvoru osaďte tvárnici do zdící malty.
4
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Do druhé tvárnice vyřežte otvor na revizní dvířka,
pro systém WULKAN CI-eko:
l Ø140 mm, Ø160 mm, Ø200 mm
otvor (šířka x výška) 130 mm x 270 mm.
5
Připravte si kyselinovzdorný tmel na šamotové elementy (vložky). Na 3 kg suchého tmelu je
potřeba přibližně 0,4 litru vody. Vždy připravit jen potřebné množství (při 20 °C se dá používat do 90 minut). Po důkladném zamíchání je třeba vyčkat 5 minut a následně je nutné znovu
směs zamíchat, aby se získala potřebná konzistence. Čas vytvrdnutí při teplotě 20°C je 24 hodin.
Používat při teplotě od +5 °C do +25 °C.
6
První obvodovou tvárnici s otvorem na revizní dvířka osaďte do zdící
malty. Zarovnejte do roviny. Šamotovou tvarovku pro revizní dvířka
(KC) osaďte do tmelu na misku pro odvod kondenzátu (KJ/KJZ), osazení
je vymezeno drážkami mezi jednotlivými elementy. Do zdící malty osaďte druhou obvodovou tvárnici s dílčím otvorem na revizní dvířka, výřezem směrem dolů. Zarovnáme do roviny.
UPOZORNĚNÍ!
Obvodové styčné plochy všech šamotových elementů se musí důkladně přetřít navlhčenou houbičkou.
Vložením komínové izolace (IKH) se stabilizuje tvarovka na revizní dvířka (KC) a šamotovou
vložku (KZ).
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
8
9
Mezeru mezi napojením kouřovodu (sopouchem) a tvárnicí přijde vyplnit izolací z
minerální vlny, pro zajištění dilatace. Pamatujte také na aplikaci izolace kolem celé
tvarovky pro napojení (KS nebo KS-45°).
Pokračujte podle bodu 8. Pokud je potřeba provést další revizní otvor, například v
podkroví, postupujte podle bodu 4 a 6.
Pro nadstřešní část doporučujeme použít dekorativní komínovou hlavu (betonové
prefabrikované probarvené prstence). Ke spojení těchto nadstřešních dílců použijte tenkovrstvé malty (např. elastické mrazuvzdorné lepidlo).
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Upozornění!
Před započetím prací doporučujeme zkontrolovat barevnost odstínu dekorativního elementu.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Systém Wulkan CI-eko s ventilací:
Do betonových prefabrikovaných probarvených prstenců (alt. komínové tvárnice) vyřežte úhlovou bruskou s kotoučem na beton otvory (doporučeno 10 x 20 cm, volit dle velikosti větrací mřížky) na větrací mřížku, která zajistí provětrání ventilačního kanálku tvárnice Pv50. Otvory vyřežte na obou podélných stranách v místě ventilačního kanálku naproti sobě. Dle projektu je možno
vyřezat větrací otvor ve spodní části komínu, např. v
interiéru, který zajistí dostatečné provětrání ventilačního kanálku. Ventilační mřížky na ventilaci nejsou
součástí startovací sady!
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
12
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
10
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Systém WULKAN CI-eko, CI-eko s ventilací a CI-eko x 2 (dvouprůduchový):
l pro odvod spalin s napojením 90°,
otvor (šířka x výška) 280 mm x 380 mm
l pro odvod spalin s napojením 45°,
otvor (šířka x výška) 280 mm x 500 mm
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Po dosažení potřebné výšky k napojení kouřovodu (sopouchu),
připravte otvor do obvodové tvárnice pro tvarovku na napojení
kouřovodu (KS nebo KS-45°) a přední dilatační izolaci (PC-IK).
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Nutno si dát pozor na následující body:
l po osazení šamotové vložky se vytlačený
tmel rozetře pomocí navlhčené houbičky z vnitřní plochy šamotové vložky.
l spoj mezi šamotovými vložkami musí být celistvý, bez mezery.
l dávejte si pozor, aby se nečistoty nedostaly do kouřovodu.
l šamotová vložka a obvodová tvárnice nemůže být spojená s tmelem ani se zdící maltou.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Montáž pokračuje s dodržením následujícího postupu: do malty vložte další
obvodovou tvárnici, vložte komínovou izolaci (IKH) a až potom přilepte další šamotovou vložku (KZ).
11
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Komínová izolace se začíná aplikovat směrem nahoru až nad
tvarovkou na revizní dvířka (KC). Ukončení komínové izolace
je cca 20 cm pod betonovou krycí deskou z důvodu zajištění
ventilace (provětrání) komínového systému.
Spoj komínové izolace po obvodu šamotové vložky umístit mimo
rohy obvodové tvárnice, aby se z důvodu možného rozevření izolace nezatěsnil rohový ventilační kanálek tvárnice, který slouží k
ventilaci (provětrávání) komínu.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
7
13
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Pokud je výška komínu nad rovinou střechy vyšší než 150 cm, doporučujeme komín vyztužit ocelovými kruhovými pruty Ø 8/10mm. Za tímto účelem jsou v rozích obvodových
tvárnic montážní otvory. Vyztužena by měla být část min. 100 cm pod rovinou střechy. Ideálně
by výška výztuže pod střechou měla být stejné výšky, jako je výška vyztuženého komínu nad rovinou střechy. Aplikace výztuže do otvorů by měla být postupná za současného zalívání rychle
tuhnoucí cementové malty v takové konzistenci, aby se ocelová výztuž obalila maltou. Malta se
nesmí dostat do vnitřního prostoru mezi obvodové tvárnice a šamotové vložky.
Upozornění!
Doporučujeme stabilizovat komínové těleso k nosným prvkům krovu. Stabiliizační prvky
nejsou součástí startovací sady.
14
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Betonová krycí deska je stabilizována maltou (např.
elastické mrazuvzdorné lepidlo). Šamotová vložka
prochází volně otvorem v krycí desce, uchycení difuzoru na
šamotovou vložku je pomocí vysokoteplotního silikonu.
Požadovaná výška poslední šamotové vložky musí zabezpečit, aby mezi spodní hranou difuzoru a krycí deskou byla mezera cca 1-2 cm pro ventilaci (provětrání) komínu.
15
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Po dokončení finálního povrchu komínu (omítka, sádrokarton, apod.) se osazují ocelové
díly komínového systému: větrací mřížka (KW ) a revizní dvířka (DRS-eko). Styčnou plochu mezi revizní dvířky a šamotovou tvarovkou pro revizní dvířka doporučujeme osadit do silikonu (doporučeno vysokoteplotního).
16
17
Po sestavení a dokončení je potřeba odstranit všechny zbytky ze dna misky pro odvodu kondenzátu. Komín a jeho
jednotlivé prvky by se měly pro dosažení potřebné pevnosti nechat zcela vyschnout (cca 2 týdny).
Po vyschnutí komínu (cca 2 týdny) je pro první používání doporučeno zvyšování teploty rovnoměrné (bez rychlého
nárůstu teploty) po delší dobu.
UPOZORNĚNÍ!
Je nepřípustné, aby plamen byl v přímém kontaktu s šamotovou vložkou.
Důležité údaje týkající se keramických komínových potrubí (KKP)
1. Před montáží kontrolujte pozorně KKP – nepoužívej poškozené KKP.
2. Na připojení KKP použij jen kyselinovzdorný tmel Rudomal
KV.
3. Je nutné brát ohled na tepelnou expanzi keramického potrubí (čím vyšší je komín a je vyšší teplota spalin, tím je větší
expanze KKP). Proto musí být navržené vhodné expanzní spoje/spojení.
l je potřeba zachovat dilataci při dopojení kouřovodu (nerez)
do tvarovky 90°/45° (KS).
l hloubka vloženi/vsunutí spojovacího potrubí z kotle do tvarovky 90°/45° (KS) má být max. 60 mm.
4. Přímé vystavení KKP spalin (např. při dočasném vytápění staveniště když se kotel přehřeje, anebo když má chybnou konstrukci, anebo když je komínové potrubí nevhodné) muže vést
k prasknutím, za které výrobce nezodpovídá na zákl. záruky.
Instalační manuál poskytnutý výrobcem, který se vztahuje na zakoupený komínový systém je neoddělitelnou součástí záručního listu. Je nutné splnit následující požadavky/doporučení:
l montovat a skladovat podle doporučení výrobce,
l případný vadný materiál nesmí být dále zpracováván a je zapotřebí poskytnout veškerou součinnost při výměně tohoto materiálu dle reklamačního řádu všeobecných prodejních
podmínek,
l postavit komín podle technické dokumentace, respektovat
všechny požadavky konstrukčního zákona, který se vztahuje na komíny,
l připojit ke komínu certifikovanou tepelnou jednotku ve vyhovujícím technickém stavu,
l instalovat/montovat kompletní a originální zařízení ICOPAL
WULKAN komínových systémů,
l vyhovět požadavkům, které jsou zahrnuté v instalačním manuálu,
l vyplněnou/zalitou identifikační známku ke komínu,
l komín musí být schválen ý uznávaným odborným inspektorem
Obvodová tvárnice o rozměrech 360x500x245 mm.
Hmotnost: 22 kg
Pv68x2-eko
Obvodová tvárnice o rozměrech 360x680x245 mm.
Hmotnost: 27 kg
KJ20
KJZ-UNI
Keramická kondenzační jímka s výtokovým otvorem.
Výška: 70 / 149;156 mm. Hmotnost: 4 / 7,8; 8,4 kg
KC-14
KC-16
KC-20
Keramický díl pro revizní dvířka.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny: 15 mm,
revizní otvor (šířka x výška) 130x260 mm.
Hmotnost: 11,7 / 13 / 16,4 kg
KS-14
KS-16
KS-20
KS-16/45o*
KS-20/45o*
Keramická odbočka kouřovodu.
Výška: 660 mm, tloušťka stěny:15 mm,
vnitřtní průměr – 140 mm / 160 mm / 200 mm.
Hmotnost: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg. Hmot.: 16,7 / 20,7 kg*
KZ-14
KZ-16
KZ-20
Keramická vložka (kouřovod).
Výška 328 mm, tloušťka stěny 15 mm.
Hmotnost: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg
DRS-eko
Revizní dvířka.
Rozměry: 140x260 mm
KV-3
Kyselinovzdorný tmel na keramické elementy.
Balení – kbelík: 3 kg
Krycí deska – probarvený beton.
Rozměry: CZ-eko 520x520 mm,
CZ+W-eko 520x660 mm
CZ-eko x 2 520x840 mm
Hmotnost: 23 / 30 / 43 kg.
P-80
P-80+W
Betonový nadstřešní dekorativní element
imitace cihly.
Rozměry: 420x420x80 mm, 420x560x80 mm
Hmotnost: 19 / 29 kg.
KW
Ventilační mřížka.
Rozměry:140x200 mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabulka tepelných odporů
Přední izolace (dilatace)
Rozměry: 280x380 mm
Rozměry: 280x500 mm*
VNITŘNÍ
PRŮMĚR
(mm)
TLOUŠŤKA
IZOLACE
(mm)
TEPELNÝ
ODPOR
(m2 * K * W-1)
WULKAN C-140
460 x 460
140
0
R19
WULKAN C-200
460 x 460
200
0
R26
WULKAN C-140-eko
360 x 360
140
0
R16
WULKAN C-160-eko
360 x 360
160
0
R17
WULKAN C-180-eko
360 x 360
180
0
R18
WULKAN C-200-eko
360 x 360
200
0
R19
WULKAN CI-140
460 x 460
140
33
R66
WULKAN CI-200
460 x 460
200
37
R75
WULKAN CI-140-eko
360 x 360
140
55
R58
WULKAN CI-160-eko
360 x 360
160
45
R53
WULKAN CI-180-eko
360 x 360
180
35
R47
WULKAN CI-200-eko
360 x 360
200
25
R39
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
PC-IK
PC-IK-45º *
Komínová izolace z minerální vlny:
– typ IKH – harmonika pro WULKAN CI-eko.
Výška: 333 mm (balení 1 mb)
Hmotnost: 6,3 / 5,2 / 3 kg
VENKOVNÍ
ROZMĚRY
(mm)
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
SYSTEM
IKH-140
IKH-160
IKH-200
Obvodová tvárnice
Ventilační mřížka
Revizní žáruvzdorná dvířka
Odbočka kouřovodu (sopouch)
Přední dilatace
Nadstřešní dekorativní elementy
Krycí betonová deska
Difuzor
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Difuzor – ocelová hlavice.
Průměr: Ø 140 / 160 / 200 mm.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
DF-140
DF-160
DF-200
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
CZ-eko
CZ+W-eko
CZ-eko x 2
Obvodová tvárnice
Ventilační mřížka
Revizní žáruvzdorná dvířka
Odbočka kouřovodu (sopouch)
Přední dilatace
Nadstřešní dekorativní elementy
Krycí betonová deska
Difuzor
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Pv50-eko
1
2
3
4
5
6
7
8
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Obvodová tvárnice o rozměrech 360x360x245 mm.
Hmotnost: 15 kg
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Pv36-eko
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Popis – rozměry – hmotnost
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
SYMBOL
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Komínový systém s ventilací (provětráním)
– ICOPAL WULKAN CI-eko / CI-eko s ventilací / CI-eko x 2 – dvouprůduchový
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Komíny nad střechou
6.7.1.
Vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů
ČSN 73 4201
6.7.1.1 Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný
odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.
Nejmenší dovolené výšky komínů nad střechou budovy, od střešních oken a od nástaveb nad plochou střechou stanoví 6.7.1.2
až 6.7.1.6. Vliv sousedních objektů na výšku komína stanoví 6.7.1.7.
Obrázek 4 – Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou
6.7.1.3 Jestliže jsou ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností, musí být výška ústí komína nad
nejvyšším bodem okna nejméně 1000 mm, u oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než 1500 mm. U střešních oken je oblast,
kde nesmí být umístěn komín vymezená plochou 1000 mm do stran, 2000 mm pod oknem a 1000 mm nad oknem (obrázek 5).
Výška komínů musí být neméně 1000 mm nad rovinou střechy. Výška komínů ale nesmí být menší než stanoví 6.7.1.2.
rozměry v mm
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.2. Za šikmou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20°. U šikmé střech musí mít
komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem podle zásad uvedených na obrázku 4.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.
a – Oblast u střešních oken, kde není možné umisťovat komín
Obrázek 5 – Výška komína u střešních oken a vikýřů
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
rozměry v mm
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.4 U přetlakových a vysokopřetlakových komínů, s přetlakovým odvodem spalin, může být výška vyústění nad rovinou
střechy snížena až na 500 mm podle obrázku 6, pokud je přetlak v ústí komína větší než 25 Pa. Stejná výšková podmínka platí i
pro podtlakový komín, kde je podtlak v komíně vytvořen ventilátorem namontovaným na ústí komína. V oblastech s výskytem
sněhu v zimním období musí být výška vyústění upravena podle místních podmínek.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Obrázek 6 – Výška přetlakového komína
od roviny střechy
Obrázek 7 – Výška komína nad plochou střechou
rozměry v mm
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.5 Za plochou střechou je považována střecha, jejích sklon od vodorovné roviny je menší než 20°. Nad plochou
střechou budovy nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce nejméně 1000 mm (obrázek 7). U přetlakových
a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm, při dodržení podmínek 6.7.1.4.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Pokud jsou splněna výše uvedená kritéria, musí se u komínů s přirozeným komínovým tahem připočítat ztráta účinkem větru
hodnotou 25 Pa.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.8. Nelze-li dosáhnout požadované výšky ústí komína nad střechou podle 6.7.1.2 až 6.7.1.7 z důvodů konstrukčních popř.
estetických, lze v odůvodněných případech navrhnout doplnění potřebné výšky ústí komína komínovým nástavcem podle 6.7.3,
nebo použít komínový ventilátor.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.7 Vliv sousední budovy nebo jiné přírodní překážky (skála apod.) na ústí komína, podle obrázku 9, se uvažuje pokud:
• vodorovná vzdálenost L mezi ústím a budovou je menší než 15 m; a
• při pohledu od ústí komína na vodorovnou šířku budovy se vytvoří úhel α větší než 30°; a
• při pohledu od ústí komína je převýšení budovy nad vodorovnou rovinou pod úhlem větším než 10° (úhel β).
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
6.7.1.6 Je-li u komínového tělesa nad plochou střechou nástavba (např. strojovna výtahu) ve vzdálenosti menší než 15 m, musí
být ústí komína ve výšce 1000 mm nad větrným úhlem podle obrázku 8. U přetlakových a vysokopřetlakových komínů platí 6.7.1.5.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Obrázek 8 – Výška komína u nástavby na ploché střeše a vzhledem k sousední budově
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Obrázek 9 – Vliv sousední budovy (nebo jiné překážky) na ústí komína
6.7.1.9 Na ústí komína nebo svislého kouřovodu s funkcí komína se montuje lapač jisker (3.5.5), jestliže lze předpokládat úlet
jisker z komína (např. při topení dřevem apod.), které by mohly způsobit požár v okolí komína (obrázek 10). Lapač jisker musí být
z důvodu kontroly a čistění přístupný a demontovatelný. Doporučuje se montovat lapač jisker i na komíny volně stojících nebo
přistavěných zahradních krbů.
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA
Legenda
1 komín
2 budova
Obrázek 10 – Příklad provedení lapače jisker
6.7.1.10 Jsou-li v jednom komíně spolu s komínovými průduchy i průduchy větrací, nebo vzduchové, musí být ústí těchto
průduchů upraveno tak, aby zabraňovalo vnikání spalin ze sousedních komínových průduchů (nižším vyústěním větracích nebo
vzduchových průduchů, nebo jejich vyvedením do boku komínového pláště, prodloužením komínových průduchů nástavcem
apod.). Nejmenší vzdálenost ústí vzduchového průduchu, větracího průduchu, nebo ústí zadního větrání od roviny střechy je
500 mm.
6.7.2.
Krycí deska
6.7.2.1 Krycí deska komína musí být z materiálů nehořlavých (4.5a) a odolných proti mrazu, povětrnostním vlivům
a účinkům spalin.
Krycí deska se provádí obvykle z monolitického betonu tloušťky nejméně 60 mm, s hladkým povrchem. Doporučuje se opatřit
monolitickou desku ocelovou výztuží.
Prefabrikovaná krycí deska z betonu, kamene nebo keramického materiálu se osazuje do malty. u dělené krycí desky musí být
zajištěno vzájemné spojení jejich dílů.
Krycí deska může být i z jiných materiálů např. z korozivzdorného plechu nebo plastu.
Icopal Team:
tel.: +420 220 303 710
fax: +420 220 303 740
[email protected]
www.icopal.cz
ICOPAL VEDAG CZ s.r.o.
Dopraváku 749/3, 184 00 Praha 8
www.icopal.cz www.vedag.cz
Kontakt/info:
[email protected]
www.kominy.icopal.cz
Vedag Team:
tel.: +420 284 686 373
fax: +420 284 685 607
[email protected]
www.vedag.cz
Download

Komínový systém Icopal Wulkan CI-eko