Revize a preventivní údržba
elektrických instalací v nebezpečných
prostorech – ČSN EN 60079-17:2008
Ing. Jan Pohludka
Fyzikálně technický zkušební ústav,
Ostrava - Radvanice
Autorizovaná zkušebna 210
Notifikovaná zkušebna v EU
Postup při revizích nevýbušných zařízení
Provozy s nebezpečím výbuchu
hořlavých plynů a pár hořlavých
kapalin
Provozy s nebezpečím výbuchu
hořlavých prachů
Postup při revizích nevýbušných zařízení
Nové provozy
Výchozí revize
Periodické revize
Výběrové revize
Stávající (staré) provozy
Periodické revize
Výběrové revize
Revize - prohlídky
Trvalý dozor odborného personálu
Dokumetace pro revize nevýbušných zařízení

klasifikaci nebezpečných prostorů (viz EN 6007910);

pro plyny: skupinu zařízení (IIA, IIB nebo IIC) a
požadavek na teplotní třídu;

pro prachy: skupinu zařízení (IIIA, IIIB nebo IIIC)
a požadavek na maximální povrchovou teplotu;
Dokumetace pro revize nevýbušných zařízení

záznamy dostatečné k tomu, aby nevýbušné zařízení mohlo
být udržováno a revidováno v souladu s jeho typem ochrany
(návody k instalaci, údržbě, seznam a umístění zařízení,
povolených náhradních dílů, certifikátů, technických
informací)

Všechny tyto informace by měly být v dokumentu
o ochraně proti výbuchu podle NV 406/2004 Sb.
Dokumetace pro revize nevýbušných zařízení
 kopie předchozí revizní zprávy
 záznamy o provedených opravách
Typy ochrany proti výbuchu
Plány prohlídek
Pevný závěr
Zajištěné provedení
Zařízení s typem ochrany „n“
Závěr s vnitřním přetlakem „p“ a „pD“
Jiskrová bezpečnost „i“, „iD“ a „nL“
(omezená energie)
Ochrana závěrem „tD“
Co se obvykle uvádí v revizní zprávě:
Opsaný plán prohlídek z ČSN EN 60079-17 se
zaškrtnutými některými položkami
Opsaný plán prohlídek z ČSN EN 60079-17 se
zaškrtnutými všemi položkami
Plány prohlídek pro pouze některé druhy
ochrany (i když jsou v provozu další typy
ochrany)
Plány prohlídek pro všechny druhy ochrany (i
když je v provozu pouze např. pevný závěr)
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě:
dokumentace, která byla k dispozici
typ prohlídek – vizuální, zběžná a
specifikace zařízení, na kterém jsem
dělal detailní prohlídku
revize zařízení po opravě
doporučení data další revize –
požadavek na provedení výběrové
revize v kratším termínu
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě pro:
Pevný závěr „d“
výsledek detailní prohlídky vybraného
zařízení (stav spár, modifikace)?
motory – zda je některý napájen z
frekvenčního měniče – požadavek na
tepelná čidla ve vinutí – splněno –
nesplněno
svítidla, rozváděče – na zařízení jsou
nepoužité vývodky – jak je provedeno
zaslepení
kontrola vývodek a připojení vodičů ve
svorkovnicích
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě pro:
Pevný závěr
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě pro:
Zajištěné provedení „e“
 pro vizuální kontrolu potřebuji všech rozváděče a krabice
otevřít (vizuální kontrola vnitřních certifikovaných částí)
 motory – použitá ochrana – povinná certifikace ATEX –
posouzení, zda je ochrana vhodná – z charakteristiky porovnat
vypínací dobu s oteplovací dobou vyznačenou na štítku motoru
 motory – zda je některý napájen z frekvenčního měniče –
požadavek na tepelná čidla ve vinutí – povinná certifikace
sestavy – splněno – nesplněno
 kontrola vývodek a připojení vodičů ve svorkovnicích – u
vícepramenných vodičů zákaz připojování bez dutinky, oka a
pod.
 svítidla – kontrola použitých světelných zdrojů – žárovky s
větším výkonem – nedovoleno, úsporné žárovky – zakázáno,
LED světelné zdroje – zakázáno
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě pro:
Jiskrově bezpečné zařízení „i“
 dokumentace jiskrově bezpečného systému – byla –
nebyla (revize zahrnuje posouzení pouze
jednotlivých prvků – nezahrnuje JB systém)
 nebo revizní technik doplní revizní zprávu o
hodnocení jiskrově bezpečného systému (tabulka,
popis, výkres)
 posouzení jednoduchých zařízení, zapojených v JB
obvodech (pouze jednoduché prvky – spínač,
termočlánek – bez elektroniky, kapacit a
indukčností)
 umístění oddělovačů (JB bariér) – je dovoleno
pouze mimo zóny nebo do pevného závěru nebo
závěru s vnitřním přetlakem
Co by mělo být uvedeno v revizní zprávě pro:
Závěr s vnitřním přetlakem „p“
posouzení dokumentace (pouze u
zařízení které si kompletoval uživatel
sám) – rozsah platnosti certifikátu –
prohlášení o shodě – např. vn motory
uživatel objedná bez řídicí jednotky
(hlídání provětrávání, přetlaku,
průtoku) a dokoupí si ji sám nebo
zapojí čidla do svého systému
Nejčastější závady
pevný závěr „d“
 chybějící uchycovací šrouby ve víkách, chybějící záslepky
v neosazených vývodkách (především u průchozích
svítidel).
 poškozené závěrové plochy především u vývodek, hřídelí
a táhel
 chybějící těsnící kroužky, neodpovídající těsnící kroužky,
použití vymotávací pásky místo těsnících kroužků v
kabelových vývodkách
 použití vývodek pro trubkové vedení bez odpovídajících
přechodů na kabel, nezalití koncových krabic
oddělujících trubkové vedení od závěru
 poškození průhledů a krytů svítidel a jakékoliv
mechanické poškození závěru
 použití necertifikovaných přechodových kusů pro
vývodky
Nejčastější závady
zajištěné provedení „e“
použití špatné tepelné ochrany u motoru;
použití motoru s napájením z frekvenčního
měniče, i když motor nebyl pro použití s
měničem zkoušen
nedodržení osazení spojovacích krabic
maximálním počtem svorek, popř.
překročení ztrátového výkonu pro daný
typ krabice
Nejčastější závady
zajištěné provedení „e“
špatně provedené opravy u motoru
(převíjení) a u vnitřních spojů
použití „úsporných žárovek“ ve svítidle se
zajištěným provedením, nebo žárovek s
větším výkonem, než je povolený pro
svítidlo;
použití nesprávných svorek
použití nesprávných vývodek a těsnicích
kroužků, použití vymotávacích pásek
místo kroužků
Nejčastější závady
jiskrová bezpečnost „i“
nesprávné navržení jiskrově bezpečného
systému (chybějící dokumentace)
nedodržení oddělení jiskrově bezpečných
obvodů od ostatních obvodů
nesprávné vedení jiskrově bezpečných
obvodů společně s ostatními obvody nebo
jinými jiskrově bezpečnými obvody
neodborné opravy prvků, na kterých závisí
jiskrová bezpečnost
nedodržení požadovaného uzemnění
ochranných bariér
Nejčastější závady
závěr s vnitřním přetlakem „p“
změna zdroje ochranného plynu o menším
výkonu
vyřazení hlídání předepsaného přetlaku
vyřazení časového blokování spuštění
před provětráním závěru
Nejčastější závady
ochrana krytem pro prachy „t“
existuje nové zařazení (IIIA, IIIB, IIIC) –
pouze pro nová zařízení
jak to vypadá z vrstvami prachu –
dodržování úklidu – zařízení jsou
certifikována max do 5 mm vrstvy
stav krytí (těsnění, prach uvnitř závěru)
Světelné kabely - světlovody
 Průchody optických vláken přes zóny –
ČSN EN 60079-28
Download

3-Revize - D-Ex Instruments