1/59
Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
15.000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
тел: 015/354-884, фаx: 015/354-885
интернет страница www.gradjevinskosabac.co.rs
Број: 1591
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Извођење радова на реконструкцији шахтова и продужетку
водоводне и канализационе мреже
на више локација у Шапцу
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавна набавка број:
18/13
Шабац, септембар 2013. године
2/59
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
Позив за давање понуде
2. Општи подаци о јавној набавци
3.
Подаци о предмету јавне набавке
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
5.
Упутство за сачињавање понуде
6.
Општи подаци о понуђачу
7.
Образац понуде
8. Модел уговора
9. Образац структуре цене, са упутством
10. Образац трошкова припреме понуде
11. Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације
12. Изјава понуђача о тачности датих података
13. Образац изјаве понуђача о примени система заштите животне средине
14. Изјава понуђача о независној понуди
3/59
Образац 1.
ЈП за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
Број: 1591
Датум: 05.09.2013.
1.
ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац (у даљем
тексту: Наручилац) упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну
набавку радова за извођење радова на реконструкцији шахтова и продужетку
водоводне и канализационе мреже на више локација у Шапцу, бр. 18/13, у
складу са конкурсном документацијом.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном
документацијом и позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене
лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на адресу
наручиоца: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, ул.
Кнеза Милоша бр. 1, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 18/13“. На полеђини коверта мора бити пун назив,
адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана оглашавања на Порталу
јавних набавки, односно до 07.10.2013. године до 1130 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока
приспеле наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све
неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу
са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са
варијантама нису дозвољене.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене 07.10.2013. у 1200 часова у просторијама
Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац, Ул. Кнеза
Милоша бр. 1, канцеларија бр. 1, приземље.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора
предати комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у
поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника,
број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је
овлашћени представник власник фирме). Без оваквог овлашћења,
представник има право само на присуство, без права стављања примедби на
ток отварања и потписа записника.
4/59
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом
критеријума најниже цене.
Наручилац ће најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда
донети Одлуку о додели уговора, о чему ће сви понуђачи који су доставили
понуде бити писмено обавештени. Одлука о додели уговора обавезује
изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.
Образац 2.
2.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
-
ЈП за управљање грађевинским земљиштем, ул. Кнеза Милоша бр. 1, 15000
Шабац,
ПИБ:100112114,
МБ:17107461,
интернет
страница:
www.gradjevinskosabac.co.rs
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС број 29/2013) ЈП за управљање
грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени
поступак јавне набавке.
2. Врста набавке: Набавка радова
3. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Контакт особа: Владимир Недељковић, тел. 015/349-496.
5/59
Образац 3.
3.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова – Извођење радова на реконструкцији шахтова
и продужетку водоводне и канализационе мреже на више локација у Шапцу:
- реконструкција шахтова на фекалном колектору кроз „Михајловац“ 30 ком.
-изградња водоводне мреже у улици Тиршов Венац (Центар 1) у Шапцу,
Ø 100mm, l=45m
-изградња канализационе мреже у улици Тиршов Венац (Центар 1) у Шапцу,
Ø 400mm, l=45m
- изградња водоводне мреже у улици Владе Јовановића (Центар 5) у Шапцу,
Ø 100mm, l=50m
- изградња канализационе мреже у улици Владе Јовановића (Центар 5) у Шапцу,
Ø 300mm, l=50m
- изградња дела канализационе мреже и реконструкција шахта у дворишту Ј.П за
управљање грађевинским земљиштем Шабац, Ø 200mm, l=25m и Ø 160mm, l=4m
- изградња фекалне канализационе мреже у улици В.Мишића - зграда "Рефлекс"
Ø 300mm, l=30m
2. Ознака из општег речника:
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
3. Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Остали услови везани за предмет набавке:
- реконструкција шахтова на фекалном колектору кроз „Михајловац“ 30 ком.
-изградња водоводне мреже у улици Тиршов Венац (Центар 1) у Шапцу,
Ø 100mm, l=45m
-изградња канализационе мреже у улици Тиршов Венац (Центар 1) у Шапцу,
Ø 400mm, l=45m
- изградња водоводне мреже у улици Владе Јовановића (Центар 5) у Шапцу,
Ø 100mm, l=50m
- изградња канализационе мреже у улици Владе Јовановића (Центар 5) у Шапцу,
Ø 300mm, l=50m
- изградња дела канализационе мреже и реконструкција шахта у дворишту Ј.П за
управљање грађевинским земљиштем Шабац, Ø 200mm, l=25m и Ø 160mm, l=4m
- изградња фекалне канализационе мреже у улици В.Мишића - зграда "Рефлекс"
Ø 300mm, l=30m
-
рок извршења радова: 60 дана
6/59
Образац 4.
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН
1)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног
органа.
2)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај
доказ доставља само за њега, као физичко лице - доставља се уверење надлежне
полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда).
3)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда.
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Ако понуду подноси предузетник довољна је
потврда прекршајног суда или Агенције за привредне регистре.
(наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда).
4)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе, када има седиште на њеној територији.
Докази:
* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
7/59
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду
надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала
Агенција за приватизацију.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа за тачке од 2) до 4). Доказ
за тачку 1) је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није
дужан да га доставља.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из чл. 75. став 1. тачке 1) до 4) – за тачку 1) само уписати интернет страницу
за јавно доступан податак, а доказе о испуњености осталих услова из чл. 76. (тачке 5.
и 6.) испуњавају заједно.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
4.2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН
5)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако по основу уговора о раду на
неодређено време има запосленог са важећом дозволом за обављање делатности
која представља предмет конкретне јавне набавке – одговорни пројектант са
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.
Доказ: Лиценца бр. 414 или 413 одговорног извођача радова, коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се
доказује да је лиценца још увек важећа, уговор о раду на неодређено време,
обрасци М Фонда ПИО и фотокопија радне књижице.
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце
мора бити потписана и оверена личним печатом одговорног пројектанта.
6)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним
техничким капацитетом у власништву или закупу:
- багер точкаш или комбинирка
- камион
ком. 1
ком. 1
Доказ: Неопходан технички капацитет - Изјава понуђача (печатом оверена,
потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном, моралном и материјалном
одговорношћу) да је власник захтеване грађевинске механизације или да за
тражену механизацију има уговор о закупу или сл. за период трајања
уговора и фотокопије саобраћајних дозвола, као и пописна листа, потписана
и оверена од стране пописне комисије, на којој је потребно маркером у боји
означити тражену механизацију.
8/59
7)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства
финансијског обезбеђења.
Доказ: Средства финансијског обезбеђења:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;
- оверен захтев за регистрацију меница; менице морају бити евидентиране у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива.
4.3. ОБРАЗАЦ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА из чл. 75. и 76. ЗЈН
4.3.1. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл.
75. и 76. ЗЈН
Назив документа
1.
2.
3.
Извод из регистра Агенције за
привредне регистре
(Овај доказ је јавно доступан на
интернет страници надлежног
органа и понуђач није дужан да га
доставља, само уписује интернет
страницу)
Доказ да понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда).
Потврде привредног и прекршајног
суда да правном лицу није изречена
мера забране обављања делатности,
или потврде Агенције за привредне
регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера
Ко је издао
документ
Број и датум
издавања
документа
Доказ је јавно доступан на
интернет страници
_______________________
______________________
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
9/59
4.
забране обављања делатности
(наведени докази морају бити
издати након објављивања позива
за подношење понуда).
* Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и
доприносе
* Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода.
(достављају се копије; наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.
____________________
______ 2013.
Пореска управа
Филијала
________________
______ 2013.
Локална самоуправа
__________________
______ 2013.
Агенција за приватизацију
______
или
Потврда да се понуђач налази у
поступку приватизације, коју је
издала Агенција за приватизацију
5.
- Лиценца бр. 414 или 413
(заокружити) одговорног извођача
радова
______________________________
______________________________,
коју издаје Инжењерска комора
Србије;
- Потврда Инжењерске коморе
Србије, којом се доказује да је
лиценца још увек важећа
Инжењерска комора
Србије
- лиценца потписана и оверена
да
не
(заокружити)
- уговор о раду на неодређено време
и
Уговор од ___________
- обрасци М Фонда ПИО
Обрасци _____________
- фотокопија радне књижице
6.
Инжењерска комора
Србије
Технички капацитет:
- багер точкаш или комбинирка
ком.
- камион
ком.
да
1
1
не
(заокружити)
- Изјава понуђача да је
власник захтеване
грађевинске механизације
или да за тражену
механизацију има уговор о
потврда важи
до
______ 201_.
10/59
закупу или сл. за период
трајања уговора
Да
не
(заокружити)
- фотокопије саобраћајних
дозвола
Да
не
(заокружити)
- пописна листа, потписана
и оверена од стране
пописне комисије, на којој
је маркером у боји
означена тражена
механизација.
Да
не
(заокружити)
7.
- 3 (три) сопствене бланко менице,
оверене печатом и потписом
овлашћеног лица;
Бр. __________________
__________________
и __________________
- оверен захтев за регистрацију
меница и
______.2013.
Банка _________________
- фотокопија картона
депонованих потписа, оверена од
стране пословне банке, са датумом
овере после објављивања позива
______.2013.
Банка _________________
4.3.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из
чл. 75. и 76. ЗЈН
1. Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу.
2. У тачки 2. као доказ приложити извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега,
као физичко лице, доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а
Србије.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
11/59
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
3. У тачки 3. као доказ доставити потврде привредног и прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или потврде
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања, односно слања позива за доставу понуда.
Ако понуду подноси предузетник, довољна је потврда прекршајног
суда или Агенције за привредне регистре.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Достављају се неоверенe копијe, а наручилац, пре доношења одлуке о
додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
4. У тачки 4. као доказ приложити уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде, да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и
уверења надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију у року од 5 дана.
5. У тачки 5. као доказ приложити:
лиценцу одговорног пројектанта бр. 414 или 413 (заокружити), коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврду Инжењерске коморе Србије, којом се доказује
да је лиценца још увек важећа (доставља се фотокопија лиценце, која мора бити
потписана и оверена личним печатом одговорног пројектанта);
- уговор о раду на неодређено време (доставља се фотокопија) и
- обрасци М Фонда ПИО (доставља се фотокопија).
- фотокопија радне књижице.
У обрасцу попунити име и презиме одговорног пројектанта и уписати датум на
12/59
потврди до када је лиценца још увек важећа; уписати датум закључења уговора о раду
на неодређено време; уписати ознаке достављених М образаца Фонда ПИО и
заокружити одговор за радну књижицу.
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију: уговора о раду, обрасце М Фонда ПИО и копију радне књижице, у
року од 5 дана.
6. У тачки 6. као доказ приложити:
- Изјаву понуђача (печатом оверену, потписану од овлашћеног лица, под пуном кривичном,
моралном и материјалном одговорношћу) да је понуђач власник захтеване грађевинске
механизације или да за тражену механизацију има уговор о закупу или сл. за период трајања
уговора и
- фотокопије саобраћајних дозвола,
- пописну листу, потписану и оверену од стране пописне комисије, на којој је потребно
маркером у боји означити тражену механизацију.
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију саобраћајних дозвола, у року од 5 дана.
7. У тачки 7. као доказ приложити:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
уписати њихове бројеве;
- оригиналан образац захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне
банке са датумом после после објављивања позива, уписати назив банке и датум
издавања захтева;
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива, уписати назив банке и датум овере.
13/59
Образац 5.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде за јавну набавку радова за
извођење радова на реконструкцији шахтова и продужетку водоводне и
канализационе мреже на више локација у Шапцу.
Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене
услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и
доставља у складу са конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце дате у конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Свака
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у
противном ће понуда бити неприхватљива.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне
набавке падају на терет понуђача.
У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци,
наручилац неће бити одговоран ни на који начин за било какву штету коју
понуђач може услед тога да претрпи, укључујући али не ограничавајући се на
изгубљену добит, упркос томе што је наручилац био упозорен на могућност
наступања штете.
5.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу'';
- попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама;
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76.).
Ови документи могу бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз
обавезу понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, да достави
оригинале или оверене фотокопије на увид у року од 5 дана од пријема захтева
за достављање истих). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да приложи
изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет
странице надлежних органа.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности
датих података
- попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „структуре цене“
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „трошкова припреме понуде“
- Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној
понуди“
14/59
- Модел уговора – понуђач мора попунити, парафирати и оверити печатом
сваку страну, потписати и оверити печатом последњу страну, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о примени
Система заштите животне средине.
5.2. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити
састављени на српском језику.
5.3. ВАЛУТА
Понуда се изражава у динарима.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.5. РОК ИЗВОЂЕЊА
Рок за извођење радова је 60 дана.
5.6. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок је две године.
5.7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног
лица; менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број
56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач доказује овером пријема захтева за
регистрацију од стране пословне банке, са датумом овере после објављивања
позива и
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне
банке, са датумом овере после објављивања позива.
Наручилац ће активирати менице у износу од 20 % од вредности уговорених
радова у случају:
- неодазивања изабраног понуђача на позив у уговореном року или
одустајања од уговорених радова;
- прекорачења уговореног рока или увођења подизвођача у посао, а да то
није наведено у понуди;
- неквалитетно извршених радова или неотклањања недостатака у
гарантном року.
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, менице и картон
депонованих потписа ће бити враћени, уз одлуку о избору најповољнијег
понуђача.
15/59
5.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани
облик, електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, доставити одговор у писаном облику поштом,
телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу
наручиоца: ЈП за управљање грађевинским земљиштем, Кнеза Милоша 1,
15000 – Шабац, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 18/13“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у
вези понуђених радова.
5.10. ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Уколико међу понуђачима има бар један, који није у систему ПДВ,
при избору најповољније понуде наручилац ће узети у обзир укупан плативи
износ.
Укупна цена и јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
5.11. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана
испостављања исправног рачуна.
5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће
коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван
круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, уколико садржи
битне недостатке из члана 106. ЗЈН-а, ако је неодговарајућа, ако прелази
износ процењене вредности предметне јавне набавке (осим у случају
16/59
наведеном у члану 107. став 4. ЗЈН-а) и ако не ограничава и не условљава
права наручиоца.
Парцијалне понуде, дате за појединачне ставке односно за делимичне
количине биће, искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.
5.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као
неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења
понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде и у том случају понуђач не може мењати понуду.
5.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора за набавку радова донеће се применом
критеријума најниже цене.
1.
ЦЕНА РАДОВА – максимално 100 пондера
Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број тј. 100
пондера. Број пондера за укупну цену радова из осталих понуда израчунава
се према формули:
Најнижа понуђена цена x 100 пондера
понуђена цена
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда
имају исти број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати
оног понуђача који има већи остварени пословни приход за претходне 3
године, а према подацима из Биланса успеха, који ће најповољнији понуђач
бити у обавези да, по позиву наручиоца, достави на увид у оригиналу или
овереној фотокопији.
5.16. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван
да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну
законски услови (члан 113. ЗЈН).
Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора,
односно да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од
дана када га је наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је
примио уговор на потпис, уз оверену и потписану потврду о пријему уговора
- повратницу. Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен
уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од потписивања уговора,
па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим
понуђачем, меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а
понуђачу доделити негативну референцу.
17/59
5.17. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне
вредности који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обавезно је
навођење који је подизвођач у питању. Понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5.18. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН, 81. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети
назив конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум
је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора
садржати све податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и
потписати образац „Подаци о понуђачу“, као и образац за оцену испуњености
услова из члана 75. ЗЈН. Ове стране конкурсне документације понуђач ће
копирати у довољном броју примерака за све учеснике у заједничкој понуди.
Све остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви
учесници у заједничкој понуди на истом обрасцу.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди.
5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
-
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
учинио повреду конкуренције,
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три
године уколико поседује:
- правоснажну судску пресуду,
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних
обавеза,
- исправу о наплаћеној уговорној казни,
- рекламацију потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року,
18/59
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором,
- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под
условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,
- записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано
да радови нису изведени у складу са понудом и уговором.
Наручилац ће одбити понуду уколико се понуђач који је поднео
понуду налази на списку негативних референци које води Управа за јавне
набавке, уколико је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није
истоврстан предмету набавке за који је понуђач добио негативну референцу,
понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде у износу од 15%
вредности понуде.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке
повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно
поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права
понуђача (члан 148-159. Закона о јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (број текућег рачуна: 840 –
742221843 – 57, шифра плаћања : 153, позив на број: 97 50 – 016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
5.21. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
обавезан је да пошаље захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. На
основу писмене потврде од стране наручиоца, понуђач може извршити
тражену измену у року за достављање понуда.
19/59
Образац 6.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна
Порески број понуђача
(ПИБ)
Матични број
Порески обвезник
ПДВ:
а) ДА
б) НЕ
(заокружити)
Шифра делатности:
Место и датум:
_______________________
М.П.:
Понуђач:
_____________________
20/59
Образац 7.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон и телефакс
Идентификациони број
ПИБ
Матични број понуђача
Број рачуна понуђача и
назив банке:
ПОНУДА
бр. 1591 за јавну набавку радова - Извођење радова на реконструкцији шахтова
и продужетку водоводне и канализационе мреже на више локација у Шапцу,
ЈН број 18/13
УКУПНА ЦЕНА на реконструкцији шахтова и продужетку водоводне и
канализационе мреже на више локација у Шапцу износи:
_____________________ динара, без ПДВ
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ
Рок за извођење радова је 60 дана.
Услови плаћања: у року од 45 дана, од дана испостављања исправног
рачуна.
Рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.
Понуду дајем:
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)
1. самостална
2. заједничка, са
__________________________________________________________________
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих
учесника у заједничкој понуди)
3. са подизвођачем:
____________________________________________________________ (уколико
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача)
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
21/59
PONUDA
za izvođenje radova na rekonstrukciji šahtova i produžetku vodovodne i
kanalizacione mreže na više lokacija u Šapcu
Izgradnja vodovodne mreže u ulici Tiršov venac (Centar I) u Šapcu
Poz
Opis pozicije
br
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
I
1. OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim
potrebnim elementima. Obračun je po m obeležene trase.
2
II
1.
45.00
m2
6.00
m3
35,81
3
m
4,17
m3
2.00
m3
22.68
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i
projektu. Ako se vrši izmena trase mora se tražiti saglasnost
nadležnih urbanističkih službi. Iskopani materijal se deponuje 1m
od ivice rova ili se utovara direktno u kamion. Ako se pri iskopu
naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši
njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop.
Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa
i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje
na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu,
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja,
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu,
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju.
Iskop će se vršiti 90% mašinski i 10% ručno. Projektovana širina
3
rova je 60cm. Obračun je po m iskopa.
ručni iskop, 0-2 m
3
m
RUŠENJE BETONSKIH POVRŠINA
Na predviđenoj traci cevovoda raskopati betonske površine za 10cm
šire od predviđene širine rova. Obračun je po m2 izvršenih radova
mašinski iskop, 0-2 m
2.
Jed
Količina
mere
PROŠIRENJA ROVA
Pozicija obuhvata iskop za proširenje rova prilikom povezivanja
vodovodne armature u čvornim mestima i za potirptivpožarne
hidrante. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
RUČNI ISKOP ZEMLJE OKO ŠAHTA
Ručni iskop zemlje oko postojećeg vodovodnog šahta, u širini od 60
cm i za 20 cm dublje od donje ploče šahta.Dokopavanje se vrši zbog
potrebe ojačavanja zidova šahta. Obračun je po m3 iskopanog
materijala.
Cena
Ukupno
22/59
Poz
Jed
Opis pozicije
Količina
br
mere
4 PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska izvršiti fino
planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 3cm. Pre
finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da
2
bi se dobio potreban pad. Obračun je po m isplanirane površine.
2
m
31.50
5 UGRADNJA PESKA
Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i oko
cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d= 10 cm i
završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti zatrpavanje cevi peskom
10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim
podbijanje ispod cevi, a nabijanje završnog sloja vršiti ručnim
nabijačem. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od
3
3mm.Obračun je po m3 ugrađenog peska.
m
9.82
6 ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
Posle završenog ispitivanja vodovoda izvršiti ručno zatrpavanje
rova šljunkom u slojevima od po 30cm, sa prethodnim kvašenjem
vodom, uz potpuno nabijanje i istovremeno vađenje podgrade rova.
Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95% labaratorijske zbijenosti po
Proktoru. Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
7
cevovod
m3
49,45
ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala
transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost do
6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo planiranje
materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. Obračun je
3
po m .
m
3
64,68
m3
0.30
m
45.00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III
BETONSKI RADOVI
1. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE
Betoniranje oslonaca vodovodne armature u čvornim mestima i
hidrantima, nabijenim betonom MB 15 prema detalju iz projekta.
Obračun je po m3 ugrađenog betona.
UKUPNO BETONSKI RADOVI
IV
MONTERSKI RADOVI
1. MONTAŽA POLIETILENSKIH CEVI
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi, NP 10 bara. Obračun je po
m ugrađene cevi.
PE cevi DN 110, NP 10 bara, Ø 100mm
Cena
Ukupno
23/59
Poz
br
Opis pozicije
2.
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG GVOŽĐA
3.
4.
5.
V
1.
2.
Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog gvožđa
za nazivni pritisak NP10bara, prema detaljima iz projekta.
Obračun je po komadu montiranog fazonskog dela.
N kom Ø80 mm
PPH Ø80/775 mm
kapa za ulične hidrante JUS M.J6.284
ugradbena garnitura
T kom Ø100/100 mm
T kom Ø100/80 mm
X com Ø100
štras kape
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD PE
Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog gvožđa
za nazivni pritisak NP10bara, sa zaštitom od epoxi premaza prema
detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog fazonskog
dela.
PE tuljak DN110 sa prirubnicom 100mm
MONTAŽA ZATVARAČA
Nabavka,transport i montaža zasuna sa posebnim zaptivnim i
spojnim materijalom za NP 10 bara. Obračun je po komadu.
OKZ zatvarač Ø 100 mm
IZRADA VEZE SA POSTOJEĆIM VODOM
Ovom pozicijom obuhvaćeni su svi radova na zaustavljanju
pražnjenju i ponovnom punjenju i puštanju cevovoda. Pozicija
obuhvata sečenje postojećih cevi potrebne montaže i demontaže
fazonskih komada i sve druge neophodne radnje potrebne za
povezivanje. Ovu poziciju raditi isključivo pod nadzorom JKP
"Vodovod" Šabac.
Jed
Količina
mere
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
2
kom
1
kom
1
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
NEPREDVIĐENI RADOVI
Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje prepreka kao što
su podzemne i nadzemne instalacije. Sredstva po ovoj poziciji
trošiće se po odobrenju investitora i nadzornog organa, u zavisnosti
od mogućih ukrštanja sa nepredviđenim instalacijama. Ova pozicija
ne obuhvata troškove izmeštanja stubova NN električne mreže.
Obračun je paušalno.
paušal
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni pritisak prema
tehničkim uslovima iz ovog projekta uz obavezno prisustvo
nadzornog organa. Obračun je po m ispitane mreže.
m
45.00
Cena
Ukupno
24/59
Poz
br
3.
4.
5.
Opis pozicije
Jed
Količina
mere
DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA
Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu nadležnog
vodovodnog preduzeća, sanitarne inspekcije i nadzornog organa, a
prema uputstvu iz projekta. Obračun je po m isprane mreže.
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog hidrauličkog
ispitivanja izvršiti geodetsko snimanje cevovoda a podatke uneti u
katastar podzemnih instalacija i izvršiti prijavu katastarskoj upravi.
Obračun je po m snimljenog cevovoda.
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o planiranju i
izgradnji (Sl.gl.RS br.43/2003). U projektu uneti sve podatke za
osnovnu mrežu (overen geodetski snimak sa kordinatama temenih
tačaka, situacioni plan, podužni profil) sa priključcima i čvornim
mestima,podatke o čvornim mestima na postojećoj mreži, priključci
na postojećoj mreži, vrstu materijala, način ugradnje, rezultate
hidrauličkog ispitivanja, zapisnik o dezinfekciji i ispitivanju, ateste
ugrađenog materijala. Projekat dostaviti u 3(tri) primerka u
klasičnom obliku i 1(jedan) u digitalnom obliku na CD-u. Obračun
po m.
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
I
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI RADOVI
IV
MONTERSKI RADOVI
V OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
1
m
45.00
m
45.00
m
45.00
Cena
Ukupno
25/59
TENDER ZA IZVOĐENJE RADOVA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Tiršov venac (Centar I) u Šapcu
Poz
Opis pozicije
br
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
I
1 OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu
cevovoda sa svim potrebnim elementima. Obračun je po
m' projektovane ili izvedene trase cevovoda.
2
II
1.
2.
RUŠENJE BETONSKIH POVRŠINA
Na predviđenoj traci cevovoda raskopati betonske površine
za 10cm šire od predviđene širine rova. Obračun je po m2
izvršenih radova
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za
polaganje cevi, u svemu prema projektovanoj situaciji i
podužnom profilu. Projektovana širina rova sa
podgrađivanjem metalnom oplatom prema detalju iz
projekta. Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od ivice
rova ili se utovara u kamion. Na delovima trase gde se
zemlja ne može lagerovati sa strane, zbog suženog
prostora, zemlju privremeno odvoziti na gradilišnu
deponiju, udaljenosti do 300 m. Prilikom iskopa odmah
izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se obezbedi
potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa
saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su uračunati iskop
i utovar kao i održavanje privremene deponije i njen
ponovni iskop. Od ukupne količine za iskop 90 % će se
vršiti mašinski a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa
postojećim instalacijama predviđen je ručni iskop. Obračun
je po m3 iskopane zemlje.
iskop od 0 – 2 m
mašinski iskop
ručni iskop
RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu revizionih silaza. Pozicija
obuhvata ručni iskop rova za po 10cm šire sa svake strane
u odnosu na revizioni silaz. Iskopani materijal se odlaže 1
m od ivice rova ili ručno utovara u kamion. Obračun je po
m3 iskopanog materijala.
iskop od 0 – 2 m
iskop od 0 – 4 m
Jed
mere
Količina
m
45.00
m2
9.00
m3
m3
76,5
8,5
m3
m3
3.00
1.00
Cena
Ukupno
26/59
Poz
br
Opis pozicije
3.
PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska za tampon
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i
padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne
korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban
pad. Obračun je po m2 isplanirane površine rova.
4
RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi
(tampon). Nasipanje vršiti sa nabijanjem vibro pločom do
potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom
opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći
granulaciju od 1 mm. Pad uraditi ravnjačom prema
zadatom padu. Obračun je po m3 ugrađenog čistog peska.
5
MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKOM U ZONI
CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog sitnozrnog peska u
rov. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati
uz bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem
sa istovremenim podizanjem oplate tako da se ostvari
kontakt peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti
u slojevima od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti
po Proktoru do vrha cevi. Posle toga pesak pažljivo
(ručno) nasipati i nabiti do visine od 30cm iznad temena
cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima za ugradnju
PVC cevi. Obračun je po m3 ugrađenog peska.
6
MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ROVA
ŠLJUNKOM
Na delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnice, te u delu
putnog pojasa, asfaltnih i betonskih trotoara, a iznad
peska, rov zatrpati šljunkom d=2-40 mm sa nabijanjemu
slojevima od po 30 cm sa predhodnim refuliranjem
(nasipanjem vode) do potrebne zbijenosti od 90% po
standardnom Proktorovom opitu. Obračun je po m3
ugrađenog šljunka.
RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO
REVIZIONIH OKANA U DELU PUTNOG POJASA
Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko
RO i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod RO,
sa nabijanjem vibro skakavcem oko RO sa prethodnim
refuliranjem pomoću vode. Zbijenost mora biti najmanje
90% po standardnom Proktorovom opitu . Obračun je po
m3 ugrađenog šljunka.
7
Jed
mere
Količina
m2
45.00
m3
4.50
m3
23.48
m3
57.84
m3
7.26
Cena
Ukupno
27/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
Cena
8
KONTROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U
ROVU SISTEMOM STANDARDNOG
PROKTOROVOG OPITA
Kontrolu izvršiti na svakih 50 m', sitemom standardnog
Proktorovog opita zbijenosti peska ispod, oko i iznad cevi,
te zbijenosti šljunka. Uraditi elaborat o ispitivanju.
Obračun je po broju opita.
9 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova na deponiju na
udaljenost do 10 km. U obračun ulazi transport, istovar i
grubo planiranje materijala na deponiji.Obračun je po m3
odvezene zemlje.
10 TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA ZA
REVIZIONA OKNA
Transport viška materijala iz iskopa za revizione silaze na
deponiju, udaljenu do 10 km.U jediničnu cenu pozicije
ulazi transport, istovar i grubo planiranje istovarenog
materijala na deponiji. Obračun je po m3 odvezene zemlje.
kom
1.00
m3
85.00
m3
4.00
m2
180.00
m
2
kom
1
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
III
1. RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje rova posle iskopa za dubine rova do 2 m
zdravom građom radi bezbednog rada u rovu. Nadzorni
organ će zavisno od stanja rova narediti izvođaču gustinu
razupiranja i vrstu materijala za razupiranje. U cenu ulazi
montaža i demontaža razupore. Obračun je po m2.
UKUPNO TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
IV
1. IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na privremenu gradilišnu
deponiju, lokalni utovar, transport duž trase i montaža
kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih
armirano betonskih prstenova , konusnih elemenata i
donjeg montažnog prstena zajedno sa podnom pločom u
svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu
radova, proizvođača Hidrogradnja Čačak ili ekvivalentno.
Spoj između elemenata uraditi specijalnim
vodonepropusnim gitom i obraditi ga sa unutrašnje i
spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi sav potreban rad i
materijal. Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.
2
IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav
potreban rad i materijal. Kineta je polukružnog preseka
profila cevi. Izvršiti obradu kinete cementnim malterom do
crnog sjaja. Obračun je po komadu kinete.
Ukupno
28/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
Cena
3
OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na
prolaske cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i
revizionog silaza postaviti gumeni prsten i zaptiti
vodonepropusnom smesom (Aqua stop ili slično). 1 šaht =
2 prodora, šaht sa kaskadom = 3 prodora. Obračun je po
komadu prodora.
kom
1
4
PENETRACIJA REVIZIONOG SILAZA
Za deo revizionog silaza koji se nalazi ili će se nalaziti u
podzemnoj vodi izvršiti vodonepropusnu penteraciju u tri
premaza penetratom, policemom ili saga premazom. Posle
ovog premaza R.O. moraju biti vodonepropusna. Obračun
je po m2 premazanog R.O.
m2
4.00
5
UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO
GVOZDENI ŠAHT POKLOPAC
Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog
prstena za ukrućenje liveno gvozdenih šaht poklopaca
proizvođača "Betonjerka "- Čačak ili ekvivalentno, za
teretni saobraćaj.Obračun je po komadu prstena.
UKUPNO BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
NABAVKA I MONTAŽA PVC CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža PVCcevi , prema
uputstvu proizvođača, Izvođač je dužan da pre nabavke
cevi uradi plan montaže cevi i nabavi cevi raznih dužina
,prouči tehničku dokumentaciju proizvođača cevi i da
izjavi pre početka montaže da će postupiti po istoj. Izjava
se daje u građevinskom dnevniku.U cenu pozicije ulazi sav
potreban sitni materijal i rad uključujući i potrebna
sečenja.Obračun je po m ugrađene cevi.
kom
1
V
1.
2.
PVC S-20 (SDR41) Ø 400mm
LG ŠAHT POKLOPCI
Nabavka, transport i montaža teških, ravnih
livenogvozdenih šaht poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama,
prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno
opterećenje od 400 KN. LG poklopac ugraditi na zadatu
kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim malterom,
podmetačima i betonom oko 0.30m3 betona MB20.
Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.
m
kom
45.00
1
Ukupno
29/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
Cena
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
VI
1. ISPIRANJE KANALIZACIJE
Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja
uz ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su
dospeli u cevovod prilikom montaže cevovoda pomoću
cisterne visokog pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje
vode iz cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase
cevovoda.
2.
3
Ø 400
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
Po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda a najviše
100 m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza
na vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog
organa, a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća
i važećim propisima za tu vrstu radova (vodeni stub,
hidrostatički pritisak). Sve eventualne nedostatke otkloniti
pre zatrpavanja rova Obračun je po m' izvedene trase
cevovoda.
m
45.00
Ø400
POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANOG
CEVOVODA SA POSTOJEĆIM
Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda na
postojeći. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno
razbijanje otvora na postojećem RO, čišćenje šuta,
pravljenje otvora na postojećem RO, montaža cevi,
zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom i
gumenim dihtungom, anker blokom i i popravka postojećih
kineta u RO. Obračun je po komadu.
m
45.00
kom
4
1
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Obezbeđenje gradilišta postavljanjem drvene, metalne ili
PVC ograde po celoj dužini sa obe strane rova kao i čeoni i
stražnji deo rova. Visina ograde je 1,5m' a sve prema
tehničkim propisima. Ograda mora biti čvrsta da je vetar
ne može porušiti, a postaviti i trake upozorenja i znakove
upozorenja. Obračun je po m' izvedene trase cevovoda.
m
45.00
m
45.00
5
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR
U samom toku i po završenoj montaži cevovoda Izvođač je
obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da
sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na
situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje.Obračun
je po m' izvedenih radova.
Ukupno
30/59
Poz
br
6
7
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o
planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009),Projekat
uraditi na osnovu prethodno uradjenog geodetskog snimka
od ovlašćene geodetske ustanove,sa situacionim planom,
podužnim profilima, poprečnim profilima, detaljima
revizionih silaza i drugih objekata na mrežii,vrstu
materijala,naćin ugradnje i rezultate hidrauličkog
ispitivanja, rezultate tražene zbijenosti materijala kojim se
zasipa cevovod, ateste ugrađenog materijala. Projekekat
dostaviti u tri primerka u klasičnom obliku potpisan od
strane izvodjaca,nadzornog organa i korisnickog nadzora i
jedan primerak u digitalnom obliku na CD-u. Obračun po
m.
m
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala,
dovođenje gradilišta u uređeno stanje , sklanjanje sa
gradilišta operativne baze, nadstrešnica, magacina
materijala, opreme, viška materijala sa deponija,
mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i spremnosti
gradilišta za tehnički prijem. Obračun je paušalno.
paušal
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A 2
I
II
III
IV
V
VI
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
45.00
Cena
Ukupno
31/59
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
Izgradnja vodovodne mreže u ulici V.Jovanovića (Centar 5) u Šapcu
Poz
Opis pozicije
br
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
I
1. OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim
potrebnim elementima. Obračun je po m obeležene trase.
Jed
Količina
mere
m
50.00
m3
43.20
3
m
4.80
m3
1.48
2
40.00
3
11.82
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
II
1. MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i
projektu. Ako se vrši izmena trase mora se tražiti saglasnost
nadležnih urbanističkih službi. Iskopani materijal se deponuje 1m
od ivice rova ili se utovara direktno u kamion. Ako se pri iskopu
naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši
njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop.
Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje
iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje
zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu
snagu, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima
upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na
gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete
ovu poziciju. Iskop će se vršiti 90% mašinski i 10% ručno.
Projektovana širina rova je 60cm. Obračun je po m3 iskopa.
mašinski iskop, 0-2 m
ručni iskop, 0-2 m
2. PROŠIRENJA ROVA
Pozicija obuhvata iskop za proširenje rova prilikom povezivanja
vodovodne armature u čvornim mestima i za potirptivpožarne
hidrante. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
3
4
PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska izvršiti fino
planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 3cm. Pre
finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje)
2
da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m isplanirane
površine.
m
UGRADNJA PESKA
Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, iznad i
oko cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d= 10 cm i
završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti zatrpavanje cevi
peskom 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti ručno sa
istovremenim podbijanje ispod cevi, a nabijanje završnog sloja
vršiti ručnim nabijačem. Najveća veličina zrna peska ne sme preći
granulaciju od 3mm.Obračun je po m3 ugrađenog peska.
m
Cena
Ukupno
32/59
6
7
ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
Posle završenog ispitivanja vodovoda izvršiti ručno zatrpavanje
rova šljunkom u slojevima od po 30cm, sa prethodnim kvašenjem
vodom, uz potpuno nabijanje i istovremeno vađenje podgrade
rova. Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95% labaratorijske
zbijenosti po Proktoru. Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
cevovod
m3
35.9
ODVOZ VIŠKA MATERIJALA
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala
transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga.
Obračun je po m3.
m
3
48.00
m
3
0.60
m
50.00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III
BETONSKI RADOVI
1. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE
Betoniranje oslonaca vodovodne armature u čvornim mestima i
hidrantima, nabijenim betonom MB 15 prema detalju iz projekta.
3
Obračun je po m ugrađenog betona.
UKUPNO BETONSKI RADOVI
IV
MONTERSKI RADOVI
1. MONTAŽA POLIETILENSKIH CEVI
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi, NP 10 bara. Obračun je po
m ugrađene cevi.
PE cevi DN 110, NP 10 bara, Ø 100mm
2. MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG GVOŽĐA
Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog gvožđa
za nazivni pritisak NP10bara, prema detaljima iz projekta.
Obračun je po komadu montiranog fazonskog dela.
FFRkom 100/80mm
N kom Ø80 mm
PPH Ø80/775 mm
kapa za ulične hidrante JUS M.J6.284
ugradbena garnitura
T kom Ø100/100 mm
X com Ø100
štras kape
3. MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD PE
Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog gvožđa
za nazivni pritisak NP10bara, sa zaštitom od epoxi premaza prema
detaljima iz projekta. Obračun je po komadu montiranog
fazonskog dela.
PE tuljak DN110 sa prirubnicom 100mm
4. MONTAŽA ZATVARAČA
Nabavka,transport i montaža zasuna sa posebnim zaptivnim i
spojnim materijalom za NP 10 bara. Obračun je po komadu.
OKZ zatvarač Ø 100 mm
5. IZRADA VEZE SA POSTOJEĆIM VODOM
Ovom pozicijom obuhvaćeni su svi radova na zaustavljanju
pražnjenju i ponovnom punjenju i puštanju cevovoda. Pozicija
obuhvata sečenje postojećih cevi potrebne montaže i demontaže
fazonskih komada i sve druge neophodne radnje potrebne za
povezivanje. Ovu poziciju raditi isključivo pod nadzorom JKP
"Vodovod" Šabac.
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
kom
3
kom
1
kom
1
33/59
V
OSTALI RADOVI
1. NEPREDVIĐENI RADOVI
Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje prepreka kao što
su podzemne i nadzemne instalacije. Sredstva po ovoj poziciji
trošiće se po odobrenju investitora i nadzornog organa, u
zavisnosti od mogućih ukrštanja sa nepredviđenim instalacijama.
Ova pozicija ne obuhvata troškove izmeštanja stubova NN
električne mreže. Obračun je paušalno.
paušal
2. HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni pritisak prema
tehničkim uslovima iz ovog projekta uz obavezno prisustvo
nadzornog organa. Obračun je po m ispitane mreže.
m
3. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA
Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu nadležnog
vodovodnog preduzeća, sanitarne inspekcije i nadzornog organa, a
prema uputstvu iz projekta. Obračun je po m isprane mreže.
m
4. SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog hidrauličkog
ispitivanja izvršiti geodetsko snimanje cevovoda a podatke uneti u
katastar podzemnih instalacija i izvršiti prijavu katastarskoj
upravi. Obračun je po m snimljenog cevovoda.
m
5. IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o planiranju i
izgradnji (Sl.gl.RS br.43/2003). U projektu uneti sve podatke za
osnovnu mrežu (overen geodetski snimak sa kordinatama temenih
tačaka, situacioni plan, podužni profil) sa priključcima i čvornim
mestima,podatke o čvornim mestima na postojećoj mreži,
priključci na postojećoj mreži, vrstu materijala, način ugradnje,
rezultate hidrauličkog ispitivanja, zapisnik o dezinfekciji i
ispitivanju, ateste ugrađenog materijala. Projekat dostaviti u 3(tri)
primerka u klasičnom obliku i 1(jedan) u digitalnom obliku na CDu. Obračun po m.
m
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A 3
I
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI RADOVI
IV
MONTERSKI RADOVI
V OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
50.00
50.00
50.00
50.00
34/59
TENDER ZA IZVOĐENJE RADOVA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
Izgradnja kanalizacione mreže u ulici V.Jovanovića (Centar 5) u Šapcu
Poz
Opis pozicije
br
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
I
1 OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu
cevovoda sa svim potrebnim elementima. Obračun je po
m' projektovane ili izvedene trase cevovoda.
II
1.
2.
Jed
mere
Količina
m
50.00
m3
m3
81.00
9.00
m3
1,73
m2
50.00
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za
polaganje cevi, u svemu prema projektovanoj situaciji i
podužnom profilu. Projektovana širina rova sa
podgrađivanjem metalnom oplatom prema detalju iz
projekta. Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od ivice
rova ili se utovara u kamion. Na delovima trase gde se
zemlja ne može lagerovati sa strane, zbog suženog
prostora, zemlju privremeno odvoziti na gradilišnu
deponiju, udaljenosti do 300 m. Prilikom iskopa odmah
izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se obezbedi
potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa
saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su uračunati
iskop i utovar kao i održavanje privremene deponije i njen
ponovni iskop. Od ukupne količine za iskop 90 % će se
vršiti mašinski a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa
postojećim instalacijama predviđen je ručni iskop.
Obračun je po m3 iskopane zemlje.
iskop od 0 – 2 m
mašinski iskop
ručni iskop
RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu revizionih silaza. Pozicija
obuhvata ručni iskop rova za po 10cm šire sa svake strane
u odnosu na revizioni silaz. Iskopani materijal se odlaže 1
m od ivice rova ili ručno utovara u kamion. Obračun je po
m3 iskopanog materijala.
3.
iskop od 0 – 2 m
PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska za tampon
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i
padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne
korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban
pad. Obračun je po m2 isplanirane površine rova.
Cena
Ukupno
35/59
4
5
6
7
8
RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi
(tampon). Nasipanje vršiti sa nabijanjem vibro pločom do
potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom
opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći
granulaciju od 1 mm. Pad uraditi ravnjačom prema
zadatom padu. Obračun je po m3 ugrađenog čistog peska.
m3
5.00
m3
23.48
MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ROVA
ŠLJUNKOM
Na delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnice, te u
delu putnog pojasa, asfaltnih i betonskih trotoara, a iznad
peska, rov zatrpati šljunkom d=2-40 mm sa nabijanjemu
slojevima od po 30 cm sa predhodnim refuliranjem
(nasipanjem vode) do potrebne zbijenosti od 90% po
standardnom Proktorovom opitu. Obračun je po m3
ugrađenog šljunka.
m3
65.84
RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO
REVIZIONIH OKANA U DELU PUTNOG POJASA
Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko
RO i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod
RO, sa nabijanjem vibro skakavcem oko RO sa
prethodnim refuliranjem pomoću vode. Zbijenost mora
biti najmanje 90% po standardnom Proktorovom opitu .
Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
m3
1.73
KONTROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U
ROVU SISTEMOM STANDARDNOG
PROKTOROVOG OPITA
Kontrolu izvršiti na svakih 50 m', sitemom standardnog
Proktorovog opita zbijenosti peska ispod, oko i iznad
cevi, te zbijenosti šljunka. Uraditi elaborat o ispitivanju.
Obračun je po broju opita.
kom
1.00
MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKOM U ZONI
CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog sitnozrnog peska u
rov. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati
uz bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem
sa istovremenim podizanjem oplate tako da se ostvari
kontakt peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti
u slojevima od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti
po Proktoru do vrha cevi. Posle toga pesak pažljivo
(ručno) nasipati i nabiti do visine od 30cm iznad temena
cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima za ugradnju
PVC cevi. Obračun je po m3 ugrađenog peska.
36/59
9
ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova na deponiju na
udaljenost do 10 km. U obračun ulazi transport, istovar i
grubo planiranje materijala na deponiji.Obračun je po m3
odvezene zemlje.
10 TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA ZA
REVIZIONA OKNA
Transport viška materijala iz iskopa za revizione silaze na
deponiju, udaljenu do 10 km.U jediničnu cenu pozicije
ulazi transport, istovar i grubo planiranje istovarenog
materijala na deponiji. Obračun je po m3 odvezene
zemlje.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
III
RAZUPIRANJE
ROVA
1.
Razupiranje rova posle iskopa za dubine rova do 2 m
zdravom građom radi bezbednog rada u rovu. Nadzorni
organ će zavisno od stanja rova narediti izvođaču gustinu
razupiranja i vrstu materijala za razupiranje. U cenu ulazi
montaža i demontaža razupore. Obračun je po m2.
m3
90.00
m3
1.73
m2
180.00
m
2
UKUPNO TESARSKI RADOVI
BETONSKI
RADOVI
IV
1. IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na privremenu gradilišnu
deponiju, lokalni utovar, transport duž trase i montaža
kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih
armirano betonskih prstenova , konusnih elemenata i
donjeg montažnog prstena zajedno sa podnom pločom u
svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu
vrstu radova, proizvođača Hidrogradnja Čačak ili
ekvivalentno. Spoj između elemenata uraditi specijalnim
vodonepropusnim gitom i obraditi ga sa unutrašnje i
spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi sav potreban rad i
materijal. Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.
2
3
IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav
potreban rad i materijal. Kineta je polukružnog preseka
profila cevi. Izvršiti obradu kinete cementnim malterom
do crnog sjaja. Obračun je po komadu kinete.
kom
OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na
prolaske cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i
revizionog silaza postaviti gumeni prsten i zaptiti
vodonepropusnom smesom (Aqua stop ili slično). 1 šaht =
2 prodora, šaht sa kaskadom = 3 prodora. Obračun je po
komadu prodora.
kom
1
1
37/59
4
5
V
1.
2.
PENETRACIJA REVIZIONOG SILAZA
Za deo revizionog silaza koji se nalazi ili će se nalaziti u
podzemnoj vodi izvršiti vodonepropusnu penteraciju u tri
premaza penetratom, policemom ili saga premazom. Posle
ovog premaza R.O. moraju biti vodonepropusna. Obračun
je po m2 premazanog R.O.
UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO
GVOZDENI ŠAHT POKLOPAC
Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog
prstena za ukrućenje liveno gvozdenih šaht poklopaca
proizvođača "Betonjerka "- Čačak ili ekvivalentno, za
teretni saobraćaj.Obračun je po komadu prstena.
UKUPNO BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
NABAVKA I MONTAŽA PVC CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža PVCcevi , prema
uputstvu proizvođača, Izvođač je dužan da pre nabavke
cevi uradi plan montaže cevi i nabavi cevi raznih dužina
,prouči tehničku dokumentaciju proizvođača cevi i da
izjavi pre početka montaže da će postupiti po istoj. Izjava
se daje u građevinskom dnevniku.U cenu pozicije ulazi
sav potreban sitni materijal i rad uključujući i potrebna
sečenja.Obračun je po m ugrađene cevi.
PVC S-20 (SDR41) Ø 300mm
LG ŠAHT POKLOPCI
Nabavka, transport i montaža teških, ravnih
livenogvozdenih šaht poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama,
prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno
opterećenje od 400 KN. LG poklopac ugraditi na zadatu
kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim malterom,
podmetačima i betonom oko 0.30m3 betona MB20.
Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.
m2
2.00
kom
1
m
kom
50.00
1
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
VI
1. ISPIRANJE KANALIZACIJE
Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja
uz ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su
dospeli u cevovod prilikom montaže cevovoda pomoću
cisterne visokog pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje
vode iz cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase
cevovoda.
Ø 300
m
50.00
38/59
2.
3
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
Po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda a
najviše 100 m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih
silaza na vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo
Nadzornog organa, a u svemu prema uslovima
komunalnog preduzeća i važećim propisima za tu vrstu
radova (vodeni stub, hidrostatički pritisak). Sve
eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja rova
Obračun je po m' izvedene trase cevovoda.
Ø400
POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANOG
CEVOVODA SA POSTOJEĆIM
Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda na
postojeći. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno
razbijanje otvora na postojećem RO, čišćenje šuta,
pravljenje otvora na postojećem RO, montaža cevi,
zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom i
gumenim dihtungom, anker blokom i i popravka
postojećih kineta u RO. Obračun je po komadu.
m
kom
4
50.00
1
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Obezbeđenje gradilišta postavljanjem drvene, metalne ili
PVC ograde po celoj dužini sa obe strane rova kao i čeoni
i stražnji deo rova. Visina ograde je 1,5m' a sve prema
tehničkim propisima. Ograda mora biti čvrsta da je vetar
ne može porušiti, a postaviti i trake upozorenja i znakove
upozorenja. Obračun je po m' izvedene trase cevovoda.
m
50.00
m
50.00
m
50.00
5
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR
U samom toku i po završenoj montaži cevovoda Izvođač
je obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i
da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na
situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje.Obračun
je po m' izvedenih radova.
6
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o
planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009),Projekat
uraditi na osnovu prethodno uradjenog geodetskog
snimka od ovlašćene geodetske ustanove,sa situacionim
planom, podužnim profilima, poprečnim profilima,
detaljima revizionih silaza i drugih objekata na
mrežii,vrstu materijala,naćin ugradnje i rezultate
hidrauličkog ispitivanja, rezultate tražene zbijenosti
materijala kojim se zasipa cevovod, ateste ugrađenog
materijala. Projekekat dostaviti u tri primerka u klasičnom
obliku potpisan od strane izvodjaca,nadzornog organa i
korisnickog nadzora i jedan primerak u digitalnom obliku
na CD-u. Obračun po m.
39/59
7
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala,
dovođenje gradilišta u uređeno stanje , sklanjanje sa
gradilišta operativne baze, nadstrešnica, magacina
materijala, opreme, viška materijala sa deponija,
mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i spremnosti
gradilišta za tehnički prijem. Obračun je paušalno.
paušal
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
I
II
III
IV
V
VI
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
4
40/59
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
FEKALNA KANALIZACIJA
TENDER ZA IZVOĐENJE RADOVA
Izrada dela kanalizacione mreže i rekonstrukcija šahta u dvorištu J.P za
upravljanje građevinskim zemljištem Šabac
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
I
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
1. OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu
cevovoda sa svim potrebnim projektovanim elementima iz
glavnog projekta X, Y i Z koordinatama. Podatke o geodetskim
tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog katastra. Pozicija
obuhvata postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima ili
metalnim bolcnama na osovini revizionih otvora a najviše na
dužini do 30 m' ukoliko su revizioni otvori na većem rastojanju
od 30 m' te postavljanjem osiguravajućih čvrstih tačaka na 3m
levo ili desno od osovine R.O ili čvrste tačke, pobijanje drvenih
kočića na svakih 2m radi pravolinijskog iskopa, izrada profila
od drvene građe i praćenje dubina iskopa preko njih, snimanje
cevi preko profila kao i kontrola postavljenja cevi nivelirom na
3 mesta ( početak, sredina i kraj cevi). Obračun je po m'
projektovane ili izvedene trase cevovoda.
m
29.00
m3
m3
24,8
4.00
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
1. MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za
polaganje cevi, u svemu prema projektovanoj situaciji i
podužnom profilu. Projektovana širina rova sa podgrađivanjem
metalnom oplatom prema detalju iz projekta. Iskopani
materijal se odlaže na 1,0 m od ivice rova ili se utovara u
kamion. Na delovima trase gde se zemlja ne može lagerovati sa
strane, zbog suženog prostora, zemlju privremeno odvoziti na
gradilišnu deponiju, udaljenosti do 300 m. Prilikom iskopa
odmah izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se
obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa
saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su uračunati iskop i
utovar kao i održavanje privremene deponije i njen ponovni
iskop. Od ukupne količine za iskop 90 % će se vršiti mašinski
a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa postojećim instalacijama
predviđen je ručni iskop. Obračun je po m3 iskopane zemlje.
iskop od 0 – 2 m
mašinski iskop
ručni iskop
Cena
Ukupno
41/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
2. RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu revizionih silaza. Pozicija
obuhvata ručni iskop rova za po 10cm šire sa svake strane u
odnosu na revizioni silaz . Iskopani materijal se odlaže 1 m od
ivice rova ili ručno utovara u kamion. Obračun je po m3
iskopanog materijala.
iskop od 0 – 4 m
3. PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska za tampon
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i
padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne
korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad.
Obračun je po m2 isplanirane površine rova.
m3
1.00
m2
29.00
m3
2,9
m3
12,75
m3
14,35
m3
14,65
m2
87.00
4. RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi
(tampon). Nasipanje vršiti sa nabijanjem vibro pločom do
potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom
opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od
1 mm. Pad uraditi ravnjačom prema zadatom padu. Obračun je
po m3 ugrađenog čistog peska.
5. MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKOM U ZONI
CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog sitnozrnog peska u rov.
Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati uz
bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem sa
istovremenim podizanjem oplate tako da se ostvari kontakt
peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima
od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti po Proktoru do
vrha cevi. Posle toga pesak pažljivo (ručno) nasipati i nabiti do
visine od 30cm iznad temena cevi. Radove izvesti u svemu
prema uslovima za ugradnju PVC cevi. Obračun je po m3
ugrađenog peska.
6. MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM
IZ ISKOPA
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima
od po 30 cm sa predhodnim refuliranjem (nasipanjem vode).
Obračun je po m3 .
7. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova na deponiju na
udaljenost do 10 km. U obračun ulazi transport, istovar i grubo
planiranje materijala na deponiji.Obračun je po m3 odvezene
zemlje.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III
TESARSKI RADOVI
1. PODGRAĐIVANJE ROVA DRVENOM OPLATOM
Podgrađivanje rova drvenom oplatom. Izbor zavisi od dubine
rova i vrste zemljišta. Tip podgrade primeniti prema detalju iz
projekta. Podgradu uraditi dvostrano radi bezbednog rada u
rovu. Cenom je obuhvaćena doprema oplate na gradilište,
postavljanje, demontaža, čišćenje i vraćanje u bazu.
Rrazupiranje je celom površinom rova sa dve strane. Obračun
je po m2.
0-2
UKUPNO TESARSKI RADOVI
Cena
Ukupno
42/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
IV
BETONSKI RADOVI
1. IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na privremenu gradilišnu deponiju,
lokalni utovar, transport duž trase i montaža kružnih
montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih armirano
betonskih prstenova, konusnih elemenata i donjeg montažnog
prstena zajedno sa podnom pločom u svemu prema priloženim
crtežima i propisima za ovu vrstu radova proizvođača
Hidrogradnja Čačak, ili ekvivalentno. Spoj izmedju elemenata
uraditi specijalnim vodonepropusnim gitom i obraditi ga sa
unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi sav potreban
rad i materijal. Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.
m
2
IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav
potreban rad i materijal. Kineta je polukružnog preseka profila
cevi. Izvršiti obradu kinete cementnim malterom do crnog
sjaja. Obračun je po komadu kinete.
OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na prolaske
cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza
postaviti gumeni prsten i zaptiti vodonepropusnom smesom
(Aqua stop ili slično). 1 šaht = 2 prodora, šaht sa kaskadom =
3 prodora. Obračun je po komadu prodora.
1.50
kom
1
kom
2
m2
UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO
GVOZDENI ŠAHT POKLOPAC
Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog prstena za
ukrućenje liveno gvozdenih šaht poklopaca proizvođača
"Betonjerka "- Čačak ili ekvivalentno, za teretni saobraćaj.
Obračun je po komadu prstena.
kom
UKUPNO BETONSKI RADOVI
V
MONTERSKI RADOVI
1. NABAVKA I MONTAŽA PVC CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža PVC cevi , prema
uputstvu proizvođača, cevi za nazivni pritisak do 1 bara.
Maksimalna dužina cevi je 6 m a klasa krutosi SN 8. Izvođač
je dužan da pre narabavke cevi uradi plan montaže cevi i
nabavi cevi raznih dužina, prouči tehničku dokumentaciju
proizvođača cevi i da izjavi pre početka montaže da će
postupiti po istoj. Izjava se daje u građevinskom dnevniku.U
cenu uračunati cevi sa spojnim sredstvima Obračun je po m
ugrađene cevi.
2.48
3
4
PENETRACIJA REVIZIONOG SILAZA
Za deo revizionog silaza koji se nalazi ili će se nalaziti u
podzemnoj vodi izvršiti vodonepropusnu penteraciju u tri
premaza penetratom, policemom ili saga premazom. Posle
ovog premaza R.O. moraju biti vodonepropusna. Obračun je
po m2 premazanog R.O.
5
PVC Ø 200 mm SN 8
PVC Ø 160 mm SN 8
2. LG ŠAHT POKLOPCI
Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih
šaht poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama, prema JUS-u
M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno opterećenje od 400 KN.
LG poklopac ugraditi na zadatu kotu poklopca. Poklopac
ukrutiti cementnim malterom, podmetačima i betonom oko
0.30m3 betona MB20. Obračun je po komadu ugrađenih
poklopaca.
m
m
kom
1
25.00
4.00
1
Cena
Ukupno
43/59
Poz
br
Opis pozicije
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
Jed
mere
Količina
Cena
Ukupno
44/59
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
VI
OSTALI RADOVI
1. ISPIRANJE KANALIZACIJE
Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja uz
ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u
cevovod prilikom montaže cevovoda pomoću cisterne visokog
pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje vode iz cevovoda.
Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
m
m
Ø 200
Ø 160
POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANOG CEVOVODA
SA POSTOJEĆIM
Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda na postojeći.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno razbijanje otvora na
postojećem RO, čišćenje šuta, pravljenje otvora na postojećem
RO, montaža cevi, zatvaranje otvora oko cevi
vodonepropustivom smesom i gumenim dihtungom, anker
blokom i i popravka postojećih kineta u RO. Obračun je po
komadu.
kom
3
OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH
INSTALACIJA
Pre početka izvođenja radova izvođač je obavezan da uz
prisustvo predstavnika vlasnika podzemnih i nadzemnih
instalacija utvrdi tačan položaj istih.Nakon pronalaženja
uraditi fizičku zaštitu drvenim ili metalnim korubama
otkrivenih podzemnih instalacija za vreme izvođenja radova.
Nadzemne instalacije obezbediti da prilikom rada rovokopača
ne dođe do oštećenja kao npr. (podizanje kablova, privremeno
skidanje i kosničenje bandera). U obračun ulazi izrada
potrebnih šliceva za utvrđivanje položaja instalacija. Obračun
je paušalan.
paušal
4
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o planiranju
i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009),Projekat uraditi na osnovu
prethodno uradjenog geodetskog snimka od ovlašćene
geodetske ustanove, sa situacionim planom, podužnim
profilima, poprečnim profilima, detaljima revizionih silaza i
drugih objekata na mreži, vrstu materijala, način ugradnje i
rezultate hidrauličkog ispitivanja, rezultate tražene zbijenosti
materijala kojim se zasipa cevovod, ateste ugrađenog
materijala. Projekekat dostaviti u tri primerka u klasičnom
obliku potpisan od strane izvođača, nadzornog organa i
korisničkog nadzora i jedan primerak u digitalnom obliku na
CD-u. Obračun po m.
2
m
25.00
4.00
2
29.00
Cena
Ukupno
45/59
Poz
br
5
6
Opis pozicije
Jed
mere
NEPREDVIĐEVI RADOVI
Ova pozicija obuhvata izvođenje sitnih radova koji nisu
obuhvaćeni glavnim projektom jer nisu mogli da se predvide
zbog nepotpunih podataka sa trase cevovoda a neophodni su da
se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja radnog
procesa na izradi cevovoda (kao npr. uklanjanje saobraćajnih
znakova, reklama koje se nalaze na trasi, belega za podzemne
instalacije za gas, PTT, struju kao i ostale slične prepreke).
Obračun je paušalno.
paušal
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala,
dovođenje gradilišta u uređeno stanje, sklanjanje sa gradilišta
operativne baze, nadstrešnica, magacina materijala, opreme,
viška materijala sa deponija, mehanizacije, otklanjanje sitnih
primedbi i spremnosti gradilišta za tehnički prijem. Obračun je
paušalno.
paušal
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
I
II
III
IV
V
VI
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
5
Količina
Cena
Ukupno
46/59
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
FEKALNA KANALIZACIJA
TENDER ZA IZVOĐENJE RADOVA
Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici V.Mišića - zgrada "Refleks"
Poz
br
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
I
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
1 OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu
cevovoda sa svim potrebnim projektovanim elementima iz
glavnog projekta X, Y i Z koordinatama. Podatke o
geodetskim tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog
katastra. Pozicija obuhvata postavljanje čvrstih tačaka
drvenim kočićima ili metalnim bolcnama na osovini
revizionih otvora a najviše na dužini do 30 m' ukoliko su
revizioni otvori na većem rastojanju od 30 m' te
postavljanjem osiguravajućih čvrstih tačaka na 3m levo ili
desno od osovine R.O ili čvrste tačke, pobijanje drvenih
kočića na svakih 2m radi pravolinijskog iskopa, izrada
profila od drvene građe i praćenje dubina iskopa preko njih,
snimanje cevi preko profila kao i kontrola postavljenja cevi
nivelirom na 3 mesta ( početak, sredina i kraj cevi). Obračun
je po m' projektovane ili izvedene trase cevovoda.
m
30.00
m3
m3
54.00
6.00
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
1. MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za
polaganje cevi, u svemu prema projektovanoj situaciji i
podužnom profilu. Projektovana širina
rova sa
podgrađivanjem metalnom oplatom prema detalju iz projekta.
Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od ivice rova ili se
utovara u kamion. Na delovima trase gde se zemlja ne može
lagerovati sa strane, zbog suženog prostora, zemlju
privremeno odvoziti na gradilišnu deponiju, udaljenosti do
300 m. Prilikom iskopa odmah izvršiti i celokupno
razupiranje rova tako da se obezbedi potpuna sigurnost rada u
rovu i bezbednost trupa saobraćajnice. U jediničnu cenu
pozicije su uračunati iskop i utovar kao i održavanje
privremene deponije i njen ponovni iskop. Od ukupne
količine za iskop 90 % će se vršiti mašinski a 10 % ručno. U
zoni ukrštanja sa postojećim instalacijama predviđen je ručni
iskop. Obračun je po m3 iskopane zemlje.
iskop od 0 – 2 m
mašinski iskop
ručni iskop
Cena
Ukupno
47/59
2 PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska za tampon
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i
padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne
korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad.
Obračun je po m2 isplanirane površine rova.
m2
30.00
m3
3.00
m3
13.17
m3
46.87
kom
1
m3
60
3 RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi
(tampon). Nasipanje vršiti sa nabijanjem vibro pločom do
potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom
opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju
od 1 mm. Pad uraditi ravnjačom prema zadatom padu.
Obračun je po m3 ugrađenog čistog peska.
4 MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKOM U ZONI
CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog sitnozrnog peska u rov.
Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati uz
bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem sa
istovremenim podizanjem oplate tako da se ostvari kontakt
peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima
od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti po Proktoru do
vrha cevi. Posle toga pesak pažljivo (ručno) nasipati i nabiti
do visine od 30cm iznad temena cevi. Radove izvesti u
svemu prema uslovima za ugradnju PVC cevi. Obračun je po
m3 ugrađenog peska.
5 MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ROVA
ŠLJUNKOM
Na delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnice, te u delu
putnog pojasa, asfaltnih i betonskih trotoara, a iznad peska,
rov zatrpati šljunkom d=2-40 mm sa nabijanjemu slojevima
od po 30 cm sa predhodnim refuliranjem (nasipanjem vode)
do potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom
opitu. Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
6 KONTROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U ROVU
SISTEMOM STANDARDNOG PROKTOROVOG OPITA
Kontrolu izvršiti na svakih 50 m', sitemom standardnog
Proktorovog opita zbijenosti peska ispod, oko i iznad cevi, te
zbijenosti šljunka. Uraditi elaborat o ispitivanju. Obračun je
po broju opita.
7 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova na deponiju na
udaljenost do 10 km. U obračun ulazi transport, istovar i
grubo planiranje materijala na deponiji.Obračun je po m3
odvezene zemlje.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
48/59
III
TESARSKI RADOVI
1. PODGRAĐIVANJE ROVA DRVENOM OPLATOM
Podgrađivanje rova drvenom oplatom . Izbor zavisi od
dubine rova i vrste zemljišta. Tip podgrade primeniti prema
detalju iz projekta. Podgradu uraditi dvostrano radi
bezbednog rada u rovu. Cenom je obuhvaćena doprema oplate
na gradilište, postavljanje, demontaža, čišćenje i vraćanje u
bazu. Rrazupiranje je celom površinom rova sa dve strane.
Obračun je po m2.
0-2
m2
120.00
m
2
kom
1
kom
1
m2
2.00
UKUPNO TESARSKI RADOVI
IV BETONSKI RADOVI
1. IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na privremenu gradilišnu
deponiju, lokalni utovar, transport duž trase i montaža
kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih
armirano betonskih prstenova , konusnih elemenata i donjeg
montažnog prstena zajedno sa podnom pločom u svemu
prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova,
proizvođača Hidrogradnja Čačak ili ekvivalentno. Spoj
između elemenata uraditi specijalnim vodonepropusnim
gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu
cenu ulazi sav potreban rad i materijal. Obračun je po m'
ugrađenog revizionog silaza.
2 IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav
potreban rad i materijal. Kineta je polukružnog preseka
profila cevi. Izvršiti obradu kinete cementnim malterom do
crnog sjaja. Obračun je po komadu kinete.
3 OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na
prolaske cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i
revizionog silaza postaviti gumeni prsten i zaptiti
vodonepropusnom smesom (Aqua stop ili slično). 1 šaht = 2
prodora, šaht sa kaskadom = 3 prodora. Obračun je po
komadu prodora.
4 PENETRACIJA REVIZIONOG SILAZA
Za deo revizionog silaza koji se nalazi ili će se nalaziti u
podzemnoj vodi izvršiti vodonepropusnu penteraciju u tri
premaza penetratom, policemom ili saga premazom. Posle
ovog premaza R.O. moraju biti vodonepropusna. Obračun je
po m2 premazanog R.O.
5 UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO
GVOZDENI ŠAHT POKLOPAC
Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog prstena
za ukrućenje liveno gvozdenih šaht poklopaca proizvođača
"Betonjerka "- Čačak ili ekvivalentno, za teretni
saobraćaj.Obračun je po komadu prstena.
kom
UKUPNO BETONSKI RADOVI
1
49/59
MONTERSKI RADOVI
NABAVKA I MONTAŽA PVC CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža PVCcevi , prema
uputstvu proizvođača, cevi za nazivni pritisak do 1 bara.
Maksimalna dužina cevi je 6 m a klasa krutosi SN 8.Izvođač
je dužan da pre narabavke cevi uradi plan montaže cevi i
nabavi cevi raznih dužina ,prouči tehničku dokumentaciju
proizvođača cevi i da izjavi pre početka montaže da će
postupiti po istoj. Izjava se daje u građevinskom dnevniku.U
cenu uračunati cevi sa spojnim sredstvima Obračun je po m
ugrađene cevi.
PVC Ø 300mm SN 8
m
30.00
m
30.00
m
30.00
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
2 ISPIRANJE KANALIZACIJE
Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja uz
ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u
cevovod prilikom montaže cevovoda pomoću cisterne
visokog pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje vode iz
cevovoda. Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
Ø 300
VI HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
1. Po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda a najviše
100 m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza na
vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa,
a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećim
propisima za tu vrstu radova (vodeni stub, hidrostatički
pritisak). Sve eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja
rova Obračun je po m' izvedene trase cevovoda.
Ø300
POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANOG CEVOVODA
SA POSTOJEĆIM
2. Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda na
postojeći. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno razbijanje
otvora na postojećem RO, čišćenje šuta, pravljenje otvora na
postojećem RO, montaža cevi, zatvaranje otvora oko cevi
vodonepropustivom smesom i gumenim dihtungom, anker
blokom i i popravka postojećih kineta u RO. Obračun je po
komadu.
OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH
INSTALACIJA
kom
Pre početka izvođenja radova izvođač je obavezan da uz
prisustvo predstavnika vlasnika podzemnih i nadzemnih
instalacija utvrdi tačan položaj istih.Nakon pronalaženja
uraditi fizičku zaštitu drvenim ili metalnim korubama
otkrivenih podzemnih instalacija za vreme izvođenja radova.
Nadzemne instalacije obezbediti da prilikom rada rovokopača
ne dođe do oštećenja kao npr. (podizanje kablova, privremeno
skidanje i kosničenje bandera). U obračun ulazi izrada
potrebnih šliceva za utvrđivanje položaja instalacija. Obračun
paušal
je paušalan.
1.00
50/59
3. OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Obezbeđenje gradilišta postavljanjem drvene, metalne ili
PVC ograde po celoj dužini sa obe strane rova kao i čeoni i
stražnji deo rova. Visina ograde je 1,5m' a sve prema
tehničkim propisima. Ograda mora biti čvrsta da je vetar ne
može porušiti, a postaviti i trake upozorenja i znakove
upozorenja. Obračun je po m' izvedene trase cevovoda.
4.
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR
U samom toku i po završenoj montaži cevovoda Izvođač je
obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da
sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na
situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje.Obračun je
po m' izvedenih radova.
5.
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o
planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009),Projekat uraditi
na osnovu prethodno uradjenog geodetskog snimka od
ovlašćene geodetske ustanove,sa situacionim
planom,podužnim profilima,poprečnim profilima,detaljima
reviyionih silaza i drugih objekata na mrežii,vrstu
materijala,naćin ugradnje i rezultate hidrauličkog ispitivanja,
rezultate tražene zbijenosti materijala kojim se zasipa
cevovod,ateste ugrađenog materijala.Projekekat dostaviti u tri
primerka u klasičnom obliku potpisan od strane
izvodjaca,nadzornog organa I korisnickog nadzora I jedan
primerak u digitalnom obliku na CD-u . Obračun po m. .
6
NEPREDVIĐEVI RADOVI
Ova pozicija obuhvata izvođenje sitnih radova koji nisu
obuhvaćeni glavnim projektom jer nisu mogli da se predvide
zbog nepotpunih podataka sa trase cevovoda a neophodni su
da se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja radnog
procesa na izradi cevovoda (kao npr. uklanjanje saobraćajnih
znakova, reklama koje se nalaze na trasi, belega za podzemne
instalacije za gas, PTT, struju kao i ostale slične prepreke).
Obračun je paušalno.
7
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
m
30
m
30
m
30.00
paušal
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala,
dovođenje gradilišta u uređeno stanje , sklanjanje sa
gradilišta operativne baze, nadstrešnica, magacina materijala,
opreme, viška materijala sa deponija, mehanizacije,
otklanjanje sitnih primedbi i spremnosti gradilišta za tehnički
prijem. Obračun je paušalno.
paušal
8
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
I
II
III
IV
V
VI
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
6
51/59
PREDMER
I PREDRAČUN
RADOVA
TENDER ZA
IZVOĐENJE RADOVA
Podizanje revizionih silaza na fekalnom kolektoru kroz "Mihajlovac"
IV
BETONSKI RADOVI
1. IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Demontaža postojećih AB konusnih završetaka. Nabavka,
transport, istovar na privremenu gradilišnu deponiju, lokalni
utovar, transport duž trase i montaža kružnih montažnih
revizionih silaza od prefabrikovanih armirano betonskih
prstenova i konusa, u svemu prema priloženim crtežima i
propisima za ovu vrstu radova proizvođača Hidrogradnja
Čačak i . Spoj izmedju elemenata uraditi specijalnim
vodonepropusnim gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne
strane. U jediničnu cenu ulazi sav potreban rad i materijal.
Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.
m
60.00
UKUPNO BETONSKI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A 7
IV
BETONSKI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
R E K A P I T U L A C I J A
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1
2
3
4
5
6
7
SVE UKUPNO DIN
Datum:
Ponuđač:
52/59
Образац 8.
V
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: попунити, потписати,
сваку страну парафирати, оверити
печатом и доставити уз понуду!
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење радова на реконструкцији шахтова и
продужетку водоводне и канализационе мреже на више локација у
Шапцу
Закључен између:
1.Јавно предузеће за управљање грађевинским
земљиштем Шабац (у даљем тексту: Наручилац јавне
набавке) ПИБ 100112114, матични број 17107461, број
рачуна 840-582641-48, које заступа Директор Валентина
Ловрин - Јевтић, дипл. прав.
и
2. ___________________________ из _______________ ,
Ул. ____________________________________ бр. ____
(у даљем тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,
матични број ____________, број рачуна ______________
____________________________, које заступа Директор
______________________________________________
Уговорачи су се споразумели о следећем:
Члан 1.
Предмет јавне набавке бр. 18/13 је Извођење радова на реконструкцији
шахтова и продужетку водоводне и канализационе мреже на више
локација у Шапцу.
Члан 2.
Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе
наручиоца, изврши радове на изградњи коловоза, који чине предмет овог уговора, у свему
према условима из понуде и захтеву наручиоца.
Члан 3.
Уговорена вредност из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. 1591/__ од
53/59
_____ 2013. године.
Члан 4.
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања
исправног рачуна.
Члан 5.
Рок за извођење радова је 60 дана, рачунајући од дана закључења овог уговора.
Члан 6.
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио 3 (три) бланко
сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења, бр. _______________,
________________ и ______________, оригиналан образац захтева за регистрацију меница и
копију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке са датумом овере
после објављивања позива.
На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача
радова, ради наплате средстава у износу од 20 % од уговорене вредности предметних
радова са ПДВ, на терет дужника у случају:
- неодазивања изабраног понуђача на позив у уговореном року или
одустајања од уговорених радова;
- прекорачења уговореног рока или увођења подизвођача у посао, а да то
није наведено у понуди;
- неквалитетно извршених радова или неотклањања недостатака у
гарантном року.
Члан 7.
Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према
важећим техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла.
Члан 8.
У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд.
Члан 9.
Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
примерка задржава наручилац, а 3 (три) примерка пружалац услуге.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
Директор
____________________________
ЗА НАРУЧИОЦА:
Директор
__________________________________
дипл. прав.Валентина Ловрин-Јевтић
54/59
Образац 9.
(Образац структуре цене)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Редни број
1
Елементи структуре цене
Укупна цена за изградњу коловоза
дела саобраћајнице Нова 24
(деоница трасе која се одваја од
раскрснице са Ул. Западна
трансверзала 1 у Северозападној
радној зони) у Шапцу
Динара без ПДВ
Динара са ПДВ
Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- под редним бројем 1. у табели, исказати цену понуђених радова, у коју су
урачунати сви елементи цене коштања.
Напомена: Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су
основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
55/59
Образац 10.
(Образац трошкова припреме понудe)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
Елементи трошкова
Динара без ПДВ
1
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
2
Остали трошкови (навести који)
Динара са ПДВ
Укупно:
* Понуђачи у овом поступку јавне набавке немају трошкове у
смислу чл. 88. став 3. ЗЈН.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
56/59
Образац 11.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из
позива за доделу уговора у отвореном поступку бр. 18/13, објављеном на Порталу
јавних набавки, дана 05.09.2013. године за набавку услуга за извођење радова на
реконструкцији шахтова и продужетку водоводне и канализационе
мреже на више локација у Шапцу и све услове наведене у конкурсној
документацији под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да ти услови у
целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим
условима.
Место и датум:
_________________
М.П.
Понуђач:
____________________
57/59
Образац 12.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су тачни сви подаци
наведени у понуди за доделу јавне набавке радова за извођење радова на
реконструкцији шахтова и продужетку водоводне и канализационе мреже
на више локација у Шапцу, у отвореном поступку број 18/13, на основу позива
објављеног на Порталу јавних набавки, дана 05.09.2013. године.
Место и датум:
________________________
М.П.
Понуђач:
______________________
58/59
Образац 13.
ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА
о примени Система заштите животне средине
Овом изјавом понуђач :
(Назив фирме)
из: ______________________________, Ул. ______________________ бр. ___
(Седиште)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине
Изјава дата у _______________________, дана ___________________.
Одговорно лице извођача
_______________________
За извођача
М.П.
__________________
Директор
59/59
Образац 14.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку радова за извођење радова на реконструкцији шахтова и
продужетку водоводне и канализационе мреже на више локација у
Шапцу, у отвореном поступку број 18/13, на основу позива објављеног на Порталу јавних
набавки, дана 05.09.2013. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
Download

Konkursna dokumentacija